5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold Forord ved skolelederen Vurdering af skolens faglige niveau Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer En anerkendende skole Faglighed og inklusion Læringsmiljø og fællesskab Samarbejde Ledelse Fakta om skolen Pædagogiske processer Den løbede evaluering Samarbejdet mellem skole og hjem Specialpædagogisk indsats Undervisning i dansk som andetsprog Status for elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser Skolebestyrelsens udtalelse

2 Forord ved skolelederen Vinderup skole, Sevelvej 27, 7830 Vinderup Vinderup skole er en to - tre sporet skole, hvortil der er tilknyttet en specialklasserække på flere klassetrin. Elevtallet er pr. 1. august elever. Skolens hjemmeside: Særlige kendetegn for skolen: Gode legeområder, der giver mulighed for alsidige fysisk aktiviteter i frikvartererne. Et godt skole/hjem samarbejde Sætter fokus på elevernes trivsel som er en forudsætning for læring Vægter høj faglighed Der er tilknyttet 6 specialklasser til skolen. Værdigrundlag: Det enkelte barn står i centrum af skolens undervisning Vurdering af skolens faglige niveau a) Bagudrettet opfølgning på kvalitetsrapporten 2008 Samarbejdet med overbygningsskolen vedrørende faget historie og dets indhold er implementeret i skolens undervisning på de forskellige klassetrin. Dansk som andet sprog tilbydes til elever der er tosprogede og som har behov for yderligere undervisning i dansk Brugen af interaktive tavler er stadig under udvikling. Der er flere lærere der anvender tavlerne i takt med at tavlernes muligheder bliver kendt. Der vil fortsat udbydes kurser. b) Beskrivelse af de områder skolen selv har sat særlig fremadrettet fokus på i skoleåret Et væsentligt fokuspunkt har været at starte arbejdet med udarbejdelsen af handleplan for læseindsats. Læsevejlederen har sat et opsøgende arbejde i gang hos alle dansklærere, som er blevet bedt om at beskrive deres brug af test, samt hvilke materialer der blev anvendt. Materialet vil blive anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen. Et andet punkt er sund kost. Der arbejdes på at tilbyde eleverne en frokostordning. 1. Vurdering af skolens niveau: Skolens niveau er solidt

3 2. Skoles styrkesider: Skolen har gennem flere år arbejdet med anerkendende pædagogik med henblik på at de forskellige fagpersoner har en mere ensartet tilgang til eleverne. Dette indsatsområde tænkes udvidet til at starte skoleudviklingsprojektet PALS op i nærmeste fremtid. Skolen har fokus på læseindlæringen specielt i indskolingsafdelingen. Med uddannelse af en læsevejleder er fokusset yderlige skærpet, hvilket kan ses i elevernes færdigheder i læsning, de er væsentlig forbedret. Skolen deltager i SSP samarbejdet. Der er igangsat forebyggende aktiviteter på skolen bl.a. det gode liv for 7. kl. 3. Baggrund for vurdering af det faglige niveau. De test der er foretaget på læseområdet viser, at Vinderup skole ligger pænt. 4. Resultatet af arbejdet med temaerne i skolepolitikken. Vurdering af den specialpædagogisk bistand og undervisning i dansk som andet sprog. Med de tilførte ressourcer kan der gives specialpædagogisk bistand til elever med faglige vanskeligheder i dansk og matematik. Engelsk kan tilgodeses i mindre omfang. Skolen vurderer at de givne ressourcer er tilstrækkelige til forberedende undervisning i dansk som andet sprog Skolens arbejde med de skolepolitikkens temaer Vores vision for skolevæsnets arbejde i årene fra er at: Holstebro Kommune vil arbejde for, at alle børn og unge skal opnå læring, dannelse og trivsel. Vi vil nærme os visionen ved: at arbejde for en fælles anerkendende tilgang til børn og unge, medarbejdere, forældre, samarbejdspartnere og andre, der indgår i skolens hverdag at arbejde for faglighed og inklusion, hvor mangfoldighed og evaluering er i højsædet at arbejde for et læringsmiljø og et fællesskab, hvor der er fokus på de fysiske rammer og på trivsel for alle

4 at arbejde for et miljø, hvor samarbejde, tværfaglighed, forældreinddragelse og de overgange, som børnene oplever før, i og efter folkeskolen, er i centrum at arbejde med fortsat udvikling af både administrativ og pædagogisk ledelse, dialog, kommunikation og personlig ledelsesudvikling Dermed forventer vi at alle børn og unge opnår maksimalt fagligt og socialt udbytte at alle børn og unge trives at de voksne trives og er stolte af deres arbejdsplads En anerkendende skole Skolepolitikkens hjørnesten er en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i de værdier og det børnesyn, som er beskrevet i Værdier og mål for børne- og ungeområdet og i Den sammenhængende Børnepolitik. Det betyder, at skolerne tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang, hvor barnet og den unge er i centrum som en del af fællesskabet barnet og den unge føler sig værdsat, forstået, respekteret og oplever tryghed, ligeværd, tilhørsforhold og optimisme der til hver en tid tages udgangspunkt i det enkelte barns og den enkelte unges positive ressourcer og forskellighed skolen bygger på faglige og inkluderende læringsmiljøer barnet og den unge oplever sammenhæng i hverdagen der vises anerkendelse og respekt for medarbejdernes og ledelsens arbejde En anerkendende tilgang skal underbygge den daglige trivsel og rekruttering. Den skal underbygge en stolthed over og respekt for at være lærer og pædagog. Derfor arbejder vi lokalt for: at der udvikles en fælles forståelse af, hvad en anerkendende tilgang betyder. Der er afsat timer til afdelingsmøder og klasseteammøder. I disse fora drøftes hvad en anerkendende tilgang betyder at der udvikles principper, strategier, metoder og værktøjer til, at der handles efter den anerkendende tilgang i hele Børn og Unge. at alle ledere og alle medarbejdere får viden og erfaring i at arbejde med en Vinderup skole har gennem flere år arbejdet med den anerkendende tilgang med fokus på elevernes trivsel. I løbet af 2011 vil vi foretage en 360 graders eftersyn af begrebet den anerkendende tilgang. Dette eftersyn vil blive foretaget på flere niveauer skolebestyrelsen, pæd. råd, ledelsen og elever. Indholdet vil være flg.: status (på hvilke måde udvises der anerkendelse?), forbedringer (hvor kan det gøres bedre?) og vision (hvad ser vi i 2013) Der afholdes trivselssamtaler med eleverne 2 gange om året Der er planlagt 2 2 timer til at arbejde med klassens trivsel om

5 anerkendende tilgang uanset hvilken metode den enkelte skole vælger at der prioriteres kursusaktiviteter, som hænger sammen med, at Værdier for børne- og ungeområdet og Den sammenhængende Børnepolitik føres ud i livet. året (derudover anvendes klassens tid til dette område) På afdelingsmøder og klasseteammøder drøftes eleverne sociale og faglige udvikling Fremadrettet vil der planlægges både kursus og andre aktiviteter. Omfanget vil afhænge af ressourcer og økonomi. Der sættes fokus på fire temaer i årene : Faglighed og inklusion Læringsmiljø og fællesskab Samarbejde Ledelse De fire temaer er en prioritering i forhold til de mange indsatser, som skolerne varetager. Skolerne skal sikre, at temaerne i løbet af perioden kommer i fokus. Derfor skal den enkelte skole inden udgangen af 2009 udarbejde en handleplan for perioden og der evalueres løbende i kvalitetsrapporter Faglighed og inklusion Læring er skolens kerneydelse. Derfor arbejder folkeskolerne i Holstebro Kommune for, at alle børn og unge skal kunne opnå deres maksimale faglige og sociale udbytte af skolens fritids- og undervisningstilbud. Det er et mål på landsplan, at 95 % af alle børn og unge får en ungdomsuddannelse. Det forudsætter, at udvikling af de faglige og de alsidige, sociale og personlige kompetencer går hånd i hånd. Børnene og de unge stiller krav om en aktiv, nyskabende og levende læringsproces, der rummer projektarbejde, fremlæggelse, anvendelse af IT samt en udviklende fritid. Læsning er grundlæggende for læring gennem hele skoleforløbet. Et led i arbejdet er en tidlig og vedvarende læseindsats, hvor læsning prioriteres i alle fag. Børn og unge er ikke ens. Men de skal alle have de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og socialt i fritiden og i undervisningen. Talenter inden for alle områder skal have mulighed for at blomstre. Der er brug for at differentiere samværet og undervisningen gennem fx holddannelse. Der lægges vægt på, at børnene og de unge altid møder fagligt velkvalificerede voksne, at der tages hånd om særlige behov så tidligt som muligt, og at dagligdagen er præget af nærhed mellem de enkelte aktører.

6 I er evaluering et redskab, der bruges til at understøtte det enkelte barns faglige og sociale udvikling. Det kræver, at de redskaber, der anvendes i den enkelte skoles fritids- og undervisningstilbud f. eks. test og elevplaner - har et personligt indhold. De skal rumme alle børns og unges kompetencer både de faglige, de kreative og de sociale. Formålet med test og planer er, at lærer, pædagog, barn og forældre bliver klogere på egen praksis og egne muligheder. Krav om høj faglighed, undervisningsdifferentiering, inklusion, evaluering etc. stiller krav til medarbejderes og lederes uddannelse og kompetencer. Derfor skal alle medarbejdere og ledere have de rette kompetencer og muligheder for egen faglig og personlig udvikling. Derfor arbejder vi lokalt for: at alle børn og unge skal kunne opnå deres maksimale faglige og sociale udbytte af skolens tilbud. Det opnås med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og gennem samvær, der er præget af anerkendelse. Dette drøftes i skolebestyrelsen, på afdelingsmøder samt klasseteammøder at færdighederne i læsning styrkes. Der arbejdes på at udarbejde en Fokus på læsning fastholdes, og alle skoler arbejder handleplan for læsning for elever fra med førskolegruppen i SFH til og med 7. kl. læsning i alle fag. Indsatsen er beskrevet i læseind Denne handleplan vil blive lagt på satsplanen for s Skolevæsen. hjemmesiden, når den er skrevet færdig. at arbejdet med børn og unge tager udgangspunkt i Udfyldes en lokalt af skolen: tidlig indsats og i normalmiljøet. Der er afsat timer til afdelingsmøder og klasseteammøder. I disse fora drøftes de Det styrkes gennem udvikling og organisering af det enkelte elever. PPR og familieafdelingen tværfaglige samarbejde. Alle skoler arbejder i stig- inddrages, når der er behov. ende omfang med differentieret undervisning. at der udvikles en evalueringskultur på den enkelte skole. Evalueringen skal være faglig alsidig og have et personligt indhold. Alle skoler skal have en fælles og beskrevet evalueringskultur. at medarbejdere og ledere har de nødvendige kompetencer. Skolevæsenet vil samarbejde om at sætte fokus på efter- og videreuddannelse, så medarbejdere og ledere har de nødvendige kompetencer, erfaringer og redskaber. Evaluering af undervisningen foretages dels via test som skolens lærere eller testlæreren forestår, og af elevplaner. Derudover inddrages resultaterne af de nationale test. I maj-juni afholdes læsekonference hvor de enkelte klasselærere sammen med læsevejleder og ledelse gennemgår resultaterne af testene foretaget på dette tidspunkt. Derudover tales der om en fremadrettet indsats det følgende skoleår. Kurser vil blive prioriteret i forhold til tid og økonomi

7 Opfølgning gennem nationale og lokale test, undervisningsmiljøvurdering, arbejdspladsvurdering og dialogmøder. Forældrene inddrages til skole/hjem samtaler i elevernes samlede udbytte af undervisningen, hvor udgangspunktet er elevplanen, lokale test og nationale test. Hvis der er behov aftales flere møder med forældrene i løbet af året. Opfølgning på APV forgår løbende i MED udvalget. Derudover inddrages også elevrådet og skolebestyrelsen Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljøet skal sikre, at målet om at give børn og unge de bedst mulige faglige og sociale færdigheder kan nås. Det handler om både de fysiske og de psykiske/sociale rammer. Skolernes fysiske rammer skal give mulighed for fleksibilitet og udfordre alle børn og unge fagligt og socialt. Rammerne skal udstråle glæde og dermed være til inspiration for samvær, kreativitet og fysiske aktiviteter i både fritid og undervisning. Æstetikken i de fysiske rammer spiller en vigtig rolle for børnenes, de unges og de voksnes udvikling og måde at behandle skolen og hinanden på. Trivsel i skoledagen er vigtigt for et godt læringsmiljø. Fællesskab og tryghed er nøgleord for en god skolestart og en god skoledag. Alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab, og det er et fælles ansvar også som kammerat i klassen og i skolefritidshjemmet. De større børn og unge kan være med til at skabe tryghed og fællesskab for de mindre børn og samtidig selv opnå sociale kompetencer. Fælles aktiviteter og oplevelser er vigtigt i dette arbejde. Det gælder også for de voksne, der gennem fagligt samarbejde og sociale aktiviteter skal opleve at være en del af et fælles skolevæsen. Børn og unge skal opleve demokrati og medbestemmelse. Fundamentet i arbejdet med børn og unge i er netop at sikre, at barnet og den unge er i centrum som en del af fællesskabet. Det giver de bedste vilkår for trivsel og udvikling. Børn og unge, der er sunde og glade, har lyst til at lære. Kost og sundhed spiller en stor rolle for børnenes og de unges evne til at lære og for deres fremtidige livsvilkår. Det sunde valg skal være det lette valg. Derfor er viden om og fokus på sund kost og motion også en del af skolens hverdag. Skolevæsenet skal være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker gode medarbejdere og ledere. Det kræver anerkendelse, tillid, samarbejde og kommunikation. Der lægges vægt på, at medarbejdere og ledere selv er med til at definere, hvad der er trivsel for dem og har mulighed for at få indflydelse og tage eget ansvar herfor. Derfor arbejder vi lokalt for:

8 at alle børn trives. Der skal hele tiden være fokus på fællesskab, anerkendelse, inklusion og tværfagligt samarbejde. at de fysiske rammer skal give mulighed for fleksibilitet og udfordre alle børn fagligt og socialt. Alle skoler arbejder derfor med fælles forståelse af værdier og værktøjer, der skaber et godt læringsmiljø. Der er fokus på mulighed for, at lokaler udnyttes fleksibelt til undervisning og fritid. Alle skoler har fokus på at skabe gode legemuligheder og en aktiv undervisning. Skolevæsenet arbejder aktivt med videndeling og gode erfaringer på såvel den enkelte skole som på tværs af skolerne. Skolen har udarbejdet en trivselspolitik som er lagt på hjemmesiden Der arbejdes på at udearealerne også kan bruges til undervisning. Der arbejdes på at store fælles arealer indrettes således at de kan anvendes til undervisning af mindre hold, gruppearbejde m.m. De generelle krav til skolebygninger (2007) er afsættet for det videre arbejde. Der udarbejdes på den enkelte skole retningslinjer for det æstetiske. Der udarbejdes en oversigt over status for de fysiske rammer og efterfølgende en langsigtet plan. at alle børn er en del af et fællesskab. Alle skoler arbejder derfor med aktiviteter, der går på tværs af årgange og skaber fælles læring og udvikling af sociale kompetence. Der er tema-forløb, hvor samarbejdet mellem lærere og pædagoger udnyttes. at alle børn er sunde og glade. Derfor arbejder alle skoler for, at skolens dagligdag for børnene er præget af trivsel og glæde. Sundhedspolitikken er en del af dagligdagen. Der ses gerne forsøg med madordninger, pilotprojekter omkring morgenmad projekter, der tager udgangspunkt i den enkelte skoles behov og muligheder. at skolerne er attraktive arbejdspladser. Alle skoler arbejder for, at dagligdagen på skolerne er præget af et positivt og anerkendende arbejds-klima. Det forventes, at alle skoler har en løbende dialog herom, så medarbejderne oplever at de inddrages. at de voksne trives og er stolte af deres arbejdsplads. Skolepædagoger følger klasserne fra bh. kl. til 2. kl. 80 timer/skoleår. Disse timers afvikling aftales mellem læreren og pædagogen. P.t. arbejdes der med at formulere en kostpolitik, som færdiggøres i Der er indgået et samarbejde med Realskolen om at levere frokost to gange om ugen, som eleverne på forhånd bestiller og betaler. Forsøget kører indtil vinterferien, hvorefter der evalueret på ordningen. Den daglige dialog mellem ledelsen og ansatte vægtes højt. Derudover afholdes der løbende formelle og uformelle samtaler. Der er afsat tid til MUS og seniorsamtaler. Der arbejdes på at få udarbejdet en personale håndbog.

9 Hver skole har derfor en fælles personalepolitik. Opfølgning gennem undervisningsmiljøvurdering, arbejdspladsvurdering og dialogmøder. Der gennemføres undervisningsmiljøvurdering i Der gennemføres APV i Der afholdes dialogmøder mellem skolebestyrelsen og politikerne i foråret Samarbejde arbejder for, at medarbejdere, ledere og forældre, tager et fælles ansvar for vore børn og unge. Derfor lægges der vægt på et godt, forpligtende og anerkendende samarbejde i skolen. Et væsentligt element heri er, at børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere kender og anerkender hinandens kompetencer og arbejdsforhold og kender fællesskabets muligheder. Det har stor værdi, at der udveksles viden, at man bruger af hinandens erfaringer og altid har fokus på god kommunikation. Det er ofte i samarbejdet med andre, at der opstår muligheder, og at der skabes rum til refleksion. Skolevæsenet og de enkelte skoler har helt særlig opmærksomhed, når det handler om overgange mellem daginstitution og skole, skolens afdelinger samt skole og ungdomsuddannelse. Forældrene har ansvaret for at give deres børn og unge de bedst mulige forudsætninger for at være parate til at lære. Derfor er skolernes mål, at forældrene kan agere i samarbejdet gennem tydelig kommunikation og samarbejde. tillægger forældresamarbejdet og skolebestyrelsens rolle stor værdi. ønsker et aktivt samarbejde internt mellem skolerne og i skolevæsenet som helhed. Som en del heraf er det er et mål at give lige betingelser til skoler med forskellige livsvilkår. Der ligger gode muligheder for at styrke skolens ressourcer ved at inddrage nærmiljøet. Det kan være i samarbejdet med foreninger, virksomheder, forældre og bedsteforældre. Skolebestyrelserne har mulighed for som ambassadører at være bindeled til forældre og nærmiljø. Derfor arbejder vi lokalt for: at alle tager fælles ansvar for alle børn og at alle kender fællesskabets muligheder. Derfor arbejdes der for et anerkendende samarbejde mellem alle parter. Lærere og pædagoger samarbejder om at gennemføre skole-hjemsamtaler, og der er fælles Der er i løbet af et skoleår planlagt flg.: Skole/hjem samtaler 1 gang i november 1 gang i april for de elever der har behov Der afholdes 1 ordinært forældremøde i september/oktober måned samt et temamøde i foråret

10 arrangementer ved begivenheder, emneuger etc. at overgange har særlig fokus. Alle skoler, der har plads, arbejder med førskolegrupper fra senest 1. maj. Der arbejdes med et kvalificeret indhold og handleplan for førskolegrupper. Der er et tæt samarbejde mellem alle parter, og samtlige overgange på den enkelte skole beskrives og offentliggøres. at videndeling og gode erfaringer mellem medarbejdere og ledere samt skolerne prioriteres. Skolevæsenet har derfor fokus på alternative organisationsformer samt videndeling omkring samarbejde mellem undervisning og fritid. at forældre inddrages og gives ansvar. Derfor sikres på alle skoler, at krav og forventninger til et forpligtigende skolehjemsamarbejde tydeliggøres med særlig fokus på forældrenes ansvar for, at deres børn og unge er parate til at lære. Det er et fælles ansvar mellem skolen, skolebestyrelsen og forældrene. Der arbejdes med mulighed for videndeling mellem skolebestyrelserne. at der i skolevæsenet er fokus på god kommunikation og samarbejde internt mellem skolerne og i skolevæsenet som helhed. Skolefest for alle elever og forældre I alle klasser og SFH er der nedsat et forældreråd, som bl.a. har til opgave at arrangere aktiviteter der fremmer fællesskab og trivsel i klassen. I løbet af skoleåret afholdes to emneuger Der afholdes møder med børnehaverne omkring eleverne. Forældrene inviteres ind til et orienteringsmøde Førskolegruppen starter den 1. maj i SFH Forældre og elever inviteres til arrangement i maj. Test og læsevejlederne deltager i kommunalt tilrettelagt netværksmøder. Det samme gælder IT vejlederne og lærerne i det pædagogiske servicecenter. Derudover er alle lærer tilknyttet et klasseteam samt en afdeling. Skolebestyrelsen har formuleret principper for skole/hjem samarbejdet. Ledelsen deltager i skoleledermøder samt i netværksgrupper. Skolevæsenet vil løbende se på arbejdsgangene, så der bliver enkle, klare og gennemskuelige arbejdsprocedurer og retningslinjer i samarbejdet i skolevæsenet. at nærmiljøet inddrages. Alle skoler forventes at inddrage andre aktører i udviklingen af skolen, fx forældre og bedsteforældre. Skolebestyrelserne har en særlig rolle. Opfølgning gennem evt. tilfredshedsundersøgelse, arbejdspladsvurdering og dialogmøder Der afholdes åbent hus en dag hver måned. Derudover inddrages forældrene i skolefest, andre arrangementer m.m. Der er APV i Der afholdes dialogmøder i foråret 2010 og hvert år fremad. Skolens indsatser i forhold til skolepolitikken drøftes Ledelse

11 Der stilles store krav til ledelse i moderne offentlige organisationer. Det gælder i høj grad også til skolernes ledelse, hvor der er store krav og forventninger fra omverdenen. De kommende år vil byde på flere og nye udfordringer. De håndteres med udgangspunkt i værdibaseret ledelse. Det er særligt vigtigt, at skolernes ledelsesteam kan håndtere de mange bolde, der er i luften på én gang og samtidig sikre fokus på den administrative, personalemæssige, pædagogiske, og strategiske ledelse og egen personlig udvikling. Uddannelse af skolens ledelse er vigtig. Derfor skal der arbejdes med en løbende afstemning af forventninger mellem ledelse og medarbejdere. Det kræver klar kommunikation. Når det lykkes, giver det resultater. Derfor arbejder vi lokalt for: at der er velfungerende ledelser på alle skoler. Det betyder, at ledelsens mål er tydelige og følges op, at ledelsen skaber involvering, accept og forståelse for en læringskultur, der understøtter kvalitetsudvikling. Ledelsesteamet på skolen og SFH vil deltage i et selvevalueringsforløb for lederteam med udgangspunktet Det gode skolelederliv. Skolevæsenet vil arbejde med teamledelse og kommunikation. Arbejdet fra Partnerskab om Folkeskolen fortsættes, herunder afstemning af forventninger til god ledelse. at videndeling og gode erfaringer har høj fokus. Ledernetværk og ledermøder har faste elementer af videndeling om praksis på skolerne. at være med i en skoleledelse i Holstebro bygger på en fælles identitet, hvor der er stolthed over at være medlem af skolens og skolevæsenets ledelse. Der er etableret ledernetværk i forbindelse med arbejdet med det gode skolelederliv. Det forventes at alle 3 ledere i teamet gennemfører en diplom i ledelse indenfor de næste 3-5 år. Alle medlemmer af skolernes ledelser forventes at gennemgå intern lederuddannelse og anden relevant uddannelse. Det forventes, at alle ledere deltager i s fællesarrangementer for ledere. Opfølgning gennem lederevaluering, arbejdspladsvurdering og dialogmøder. Teamet afholder teammøder hver 14. dag Fakta om skolen I hvilket omfang er planlagte timer gennemført?

12 I to uger om året omlægges undervisningen til emneuger. Øvrige uger gennemføres efter planen. I hvilket omfang anvendes midler til eftervidereuddannelse eller kompetenceudvikling i øvrigt af lærere? Der anvendes ca. 500 timer til dette formål om året.

13 Pædagogiske processer Vinderup skole arbejder i en kontinuerlig proces med skoleudvikling. Grundlaget er drøftelser i de forskellige fora og principper udarbejdet af skolebestyrelsen. Der er bl.a. udarbejdet principper for: trivsel, forventninger til skole/hjem samarbejdet, ordensregler, klassedannelser i bh. kl., klasseforældreråd m.m. Lærerne deltager aktivt i skoleudvikling gennem forskellige fora: Pæd. råd, afdelingsmøde, afdelingsteams, specialcentermøder, pædagogiske dage Den løbende evaluering Evalueringen foregår i forskellige fora:

14 Den enkelte lærer foretager en løbende evaluering Det enkelte klasseteams foretager evaluering mindst 4 gange pr. skoleår Eleverne inddrages i evalueringen gennem deltagelse i elevsamtaler Der inddrages relevante test på de forskellige klassetrin Elevplanen udarbejdes og sendes via forældreintra til forældrene, hvorefter den gennemgås til skole/hjem samtaler Samarbejdet mellem skole og hjem Der afholdes en skole/hjem samtale pr. år. I særlige tilfælde udvides antallet af skole/hjem samtaler. Der er afsat to forældremøder pr. klasse. Det ene møde er af orienterende art, medens det andet møde skal danne udgangspunkt for en dialog/debat mellem skole og hjem. Endelig skal det nævnes at skolebestyrelsen indkalder forældrerådene til et møde på skolen, hvor der tages emner op der er relevante i forhold til skolebestyrelsens videre arbejde Specialpædagogisk indsats Elever med faglige problemer spottes af den enkelte lærer, der bringer det op på et specialcentermøde. På mødet drøftes den aktuelle indsats for eleven, ligesom der gives råd og vejledning om, hvordan man kan optimere indsatsen. Der kan efterfølgende indstilles til PPR, hvis der yderligere skal sættes ind. Eleverne undervises i specialcenteret i semesteropdelte perioder. Efter hver periode evalueres indsatsen, og det besluttes i koordinationsudvalget for specialundervisningen, hvorvidt eleven forsat skal modtage specialundervisning i en kommende periode. Det er et grundlæggende princip, at der skal foregå en tidlig og målrettet indsats overfor den enkelte elev Undervisning i dansk som andet sprog Der er tale om en fremadrettet/forberedende undervisning Status for elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser Et bærende element i specialklasserne er at vi ønsker at komme så tæt på den enkelte elev som muligt. Der arbejdes hele tiden med muligheder for at integrere eleverne i normalundervisningen. Det lykkes også til dels, der er elever der magter at følge enkelte fag, og det er også lykkes at integrere en elev i normalklassen fuldt ud Skolebestyrelsens udtalelse Skolebestyrelsen ved Vinderup skole finder skabelonen for kvalitetsrapporten for et udmærket arbejdsredskab for implementeringen af skolepolitikken decentralt. Elementer af den vil kunne bruges som målepunkt den fremtidige udvikling.

15 Ankepunktet vedr. udarbejdelsen er tidspunktet herfor. En kvalitetsrapport baseret på 2 år gamle data og handlinger er og bliver en overflødig opgave, som alene skal tjene til bureaukratiets opfyldelse. Skolestrukturdebatten har fyldt meget i den mellemliggende periode, og dette har haft stor betydning for den kontinuitet som de fleste skoler gerne vil have i driften. Nu hvor debatten er tilendebragt kan skolerne igen sætte nogle langsigtede mål, og bringe kvalitetsrapporten i spil som det opfølgningsværktøj den med rette kan anvendes som.

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere