Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen"

Transkript

1 Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1

2 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: Indenrigs- og Socialministeriet, 2009 Pjecen og baggrundsrapporten kan downloades fra Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside 2

3 Forord Byfornyelsesmidlerne er blot et af flere virkemidler, som kommunen kan benytte sig af, til at få højnet kvaliteten i et givent område. Når byfornyelse indgår i en strategisk overvejelse omkring en bys eller et byområdes udvikling, vil der være en større chance for, at den ønskede tekniske og æstetiske kvalitet kan opnås. Flere undersøgelser peger ligeledes på, at byfornyelse virker som løftestang for private investeringer i byfornyelsesområdet f.eks. i form af private renoveringer. En fortsat fokus på æstetiske og tekniske krav i forbindelse med bygningsfornyelse kan derfor fremover med stor sandsynlighed give en afsmittende effekt også på kvaliteten af de private renoveringer. I 2008 blev der udarbejdet en analyse, Krav og kvalitet i bygningsfornyelsen, som havde til formål at afdække og ef-terprøve kvaliteten i bygningsfornyelsen set i forhold til den administrative sagsbehandling i 8 udvalgte kommuner for perioden fra 1999 til Analysen byggede, dels på datatræk fra Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelses (BvB) eftersynsstatistik, dels en kortlægning af den kommunale praksis i København, Frederiksberg, Helsingør, Odense, Randers, Kolding, Århus og Aalborg Kommuner omkring realiserede bygningsfornyelser. Disse kommuner repræsenterer ca. 75 % af investeringerne i bygningsfornyelse i perioden Denne pjece er en sammenfatning af analysens konklusioner. Den er udformet som en række anbefalinger til, hvor og hvordan kommunerne kan stille krav til bygningsfornyelsen, samt hvordan kommunen kan følge op på de stillede krav, så de ønskede byggetekniske og æstetiske kvaliteter bedst muligt kan nås. 3

4 Relevante krav medfører bedre kvalitet Når der bruges offentlige midler til renovering, skal kommunen også sikre, at renoveringen udføres på en ordentlig måde. Kommunen kan derfor stille relevante kvalitetskrav ved tilsagn om støtte til bygningsfornyelse og derigennem opnå en høj kvalitet af den byggetekniske og æstetiske kvalitet. Kommunen kan efter lov om byfornyelse og udvikling af byer stille arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige betingelser for støtte samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder. Krav er de betingelser, som kommunen stiller for tilsagn om støtte til bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven. Kvalitet er både den opnåede byggetekniske kvalitet, som kan dokumenteres i BvB s eftersyn efter byfornyelsesloven, og den æstetiske og arkitektoniske kvalitet, som er kommunens egen vurdering. Kommunen har mulighed for at tage en bred vifte af virkemidler i brug for at få det bedste resultat af en bygningsfornyelse. De mest succesfulde administrative virkemidler knytter sig både til den politik og de eventuelle bystrategier, som eksisterer i kommunen, og til den daglige administrative sagsbehandling, ikke mindst i forhold til at følge op på de stillede krav. Hvis der i kommunen er klare retningslinjer om og ønske om at skabe ejerskab til byens udformning blandt både politikere, embedsmænd og borgere, kan det medføre en skærpet administrativ praksis i forhold til den æstetiske kvalitet i bygningsfornyelserne. Vigtige forudsætninger for at kunne stille kvalitetskrav er, at: 1. Kommunen har en formuleret politik og klare retningslinjer om byens arkitektoniske kvalitet. 2. Der følges op på byggesagen undervejs i forløbet. 4

5 Håndbog om Bevaringsværdige bygninger. Udgivet af Socialministeriet I håndbogen er der opregnet en række særlige forhold vedrørende forskellige bygningsdele, som kommunen skal være opmærksom på ved ombygning og istandsættelse af ældre bygninger. Håndbogen kan således medvirke til at gøre kommuner og bygningsforbedringsudvalg bedre rustet til at tage teknisk, arkitektonisk og kulturhistorisk stilling til de arbejder, der søges støtte til dels bedre til at vejlede om eller stille krav til udførelsen af de ansøgte arbejder. 5

6 Brug de kendte planlægningsværktøjer Arkitekturpolitik En arkitekturpolitik er med til at skærpe den daglige administrations praksis, særligt i forhold til forståelsen af et lokalt æstetisk kvalitetsniveau. Dette er yderligere blevet aktuelt efter, at kulturmiljø og kulturarv også er blevet en del af kommuneplanarbejdet. Skilte- og facadepolitik En skilte- og facadepolitik er god til at beskrive kommunens æstetiske kvalitetskrav. Politikken kan evt. følges op med vejledninger. Derudover kan kommunen nedsætte et decideret facadeudvalg, som har deltagelse af eksterne parter, bl.a. handelsstandsforening m.fl. Sikring af arkitektonisk kvalitet. Arkitektonisk kvalitet forstået som kombinationen af skønhed, nytte og holdbarhed skal bygge på respekt for helheden og detaljen i byer og bygninger. Arkitektonisk kvalitet skal komme til udtryk i såvel helhed som detalje. (www.aalborgkommune.dk) I Helsingør Kommune har man udarbejdet retningslinjer for skiltning som en vejledning for erhvervsdrivende. 6

7 Kommuneplanen Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for, hvordan kommunerne skal udvikles. Kommuneplanens rammer regulerer lokalplanlægningen i kommunens enkelte dele med hensyn til bl.a. byfornyelsen. Kommuneplanen kan derfor bruges som et overordnet bypolitisk grundlag, hvor der kan redegøres for bl.a.: `` En overordnet bypolitik eller byudviklingsstrategi. `` Byarkitektoniske og æstetiske prioriteringer. `` Byfornyelsespolitik. `` En geografisk rækkefølgeplan. `` Ejendommes bevaringsværdi som angivet i SAVE-registrering og/eller kommuneatlas. Geografisk prioritering af byfornyelsen praktiseres f.eks. i København, Aalborg, Kolding og Randers Kommuner og angives i kommuneplanen. Lokalplaner Lokalplanerne kan bruges aktivt til at sikre bevaringsværdier og anden arkitektonisk og æstetisk kvalitet. Bevarende lokalplaner bruges til at formidle og sætte rammer for bevaring af bebyggelse eller bymiljøer, ikke alene i bycentre, men også i øvrige dele af byen samt i landsbyer. SAVE-registreringer Ejendommes bevaringsværdi kan registreres efter SAVE-metoden. Bevaringsværdien kan f.eks. oplyses, når BBR-oplysninger udsendes til bygningsejeren, ligesom det praktiseres i Helsingør Kommune. I Frederiksberg og Odense Kommuner anvender man en kombination af kommuneplan og sektorplan til at redegøre for byfornyelsespolitikken, herunder redegøres for byarkitektoniske og æstetiske krav i byfornyelsen. 7

8 Formidling af kravene til bygherren De tekniske og æstetiske krav, som kommunen ønsker at stille til bygherren, har forskellig karakter og kan formidles på forskellige måder. Der skal dog være en rimelig balance mellem de stillede krav og den tildelte støtte. Som eksempler på krav til bygherren kan nævnes: Krav om særlige tekniske undersøgelser Der kan stilles krav om, at der skal udarbejdes forudgående tekniske undersøgelser og rapporter f.eks.: `` Svamperapport. `` Tv-inspektion af kloakforhold. Besigtigelser forud for skitseprojekt Der kan indgå en besigtigelse af ejendommen som en tidlig del af forhandlingsforløbet. På denne besigtigelse kan der være deltagelse af bygherre og dennes rådgivere. Ejendommen gennemgås for mangler og forbedringsmuligheder drøftes sammen med byfornyelsesadministrationens medarbejdere. På denne baggrund går bygherren videre med skitsering af løsningsforslag. Krav om anvendelse af rådgiverbistand Der kan stilles krav om, at bygherren anvender professionelle rådgivere i udarbejdelsen af sit byggeprojekt. Krav i tilsagnsskrivelsen Der kan vedlægges vejledningsmateriale til tilsagnsskrivelsen hvoraf det fremgår, hvilke tekniske og æstetiske krav kommunen stiller. F.eks. BvB s Logbog, som er en vejledning til bygherrer og rådgivere. Se Kommunen kan også vedlægge eget vejledningsmateriale, som beskriver tekniske og æstetiske krav. 8

9 Det kan også være en god idé at vedlægge specifikke vejledninger på bygningsdelsniveau, f.eks. vinduer. I forbindelse med licitation kan der stilles krav til entreprenøren Hvis kommunen vil sikre sig, at arbejdet udføres i en håndværksmæssig og teknisk god kvalitet, er det muligt at anbefale bygherren at lægge et kvalitetskriterium ind i udbuddet, f.eks. at bydende skal vedlægge referencer fra tidligere udførte arbejder. Kriterierne må dog ikke være hverken diskriminerende eller favoriserende. Deklaration i forbindelse med bevilling af tilskud Kommunen kan udfærdige en deklaration i forbindelse med den afsluttende forhandling med bygherren. Heri kan der specifikt henvises til de aftalte tekniske og æstetiske krav, der er opnået enighed om igennem forhandlingsforløbet. Eksemplet praktiseres i Helsingør Kommune. Erfaringsudveksling mellem politikere, lokale rådgivere, bygherrer mv. Kommunen kan løbende arrangere erfaringsudveksling og lignende aktiviteter for de lokale aktører indenfor bygningsfornyelsen. Dvs. tekniske og administrative rådgivere, byfornyelsesselskaber, politikere, den lokale ejendomsformidlingsbranche, boligselskaber og ejendomsmæglere. 9

10 Følg op på de stillede krav Det er ikke nok, at der er en faglig opmærksomhed på både teknisk og æstetisk kvalitet. Der skal også være opmærksomhed omkring opfølgningen af de stillede krav. De stillede krav er typisk en blanding af tekniske og æstetiske krav, som f.eks. farvevalg og materialevalg. Byfornyelsesadministrationen er oftest alene opmærksom på de specifikke krav, den har stillet som vilkår for tilskud. Mens byggesagsbehandlingen og -tilsynet ikke kontrollerer de stillede krav, da de ofte ligger udover de almindelige krav efter byggelovgivningen. Gentænk den administrative struktur Der er stadig mange kommuner, hvor der ikke er tradition for samarbejde mellem byfornyelsesadministrationen og byggesagsbehandlingen, fordi byfornyelsesadministrationen ikke er en organisatorisk del af byggesagsadministrationen. Dvs. at sagen, efter beslutning om tilskud er truffet, glider ud af byfornyelsesadministrationens hænder og over til byggesagsbehandlerne. Byfornyelsesadministrationen og byggesagsbehandlingen kan imidlertid godt placeres administrativt samme sted. Denne praksis har kørt i 25 år i Kolding Kommune og har virket som en byfornyelsens kvikskranke, hvor bygherrer er blevet vejledt af én kontaktperson i kommunen. Kvalitetssikring i samarbejde med BvB Det lovpligtige kvalitetsikringsmateriale i byggesager er i dag meget omfangsrigt. Der foreligger grundige eftersynsrapporter og dermed muligheden for at identificere centrale elementer til nærmere eftersyn. I dag fremsender BvB disse eftersynsrapporter til kommunen og dette materiale kan bruges til opfølgning. Fotoregistrering En før- og efter-fotoregistrering giver mulighed for, at administrationen konkret kan se, om de krævede arbejder er udført. Dette praktiseres f.eks. i Odense Kommune. 10

11 Obligatorisk tilsyn Der kan indføres tilsyn, som udføres af byfornyelsens medarbejdere under byggesagen. Tilsynet kan lægges med faste intervaller f.eks.: `` `` `` Ved udarbejdelse af prissat projekt-forslag. Ved licitation. Vedr. afrensning af facader, farvesætning, m.v. Der kan også gennemføres tilsyn, når ca. 80 % af det bevilgede arbejde er gennemført således, at der fortsat er mulighed for at rette op, hvis noget er gået skævt. Obligatoriske tilsyn praktiseres bl.a. i København og Frederiksberg Kommuner. 11

12 Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Levetider af

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere