HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 Sag 101/2011 (1. afdeling) Jyske Bank A/S (tidligere Nordisk Factoring A/S) (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 6. afdeling den 8. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard, Henrik Waaben og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande mv. Appellanten, Jyske Bank A/S, tidligere Nordisk Factoring A/S, har gentaget sin påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at Nordisk Factoring A/S for perioden 1. oktober 2002 til 31. august 2005 er berettiget til at modregne renteudgifter til pengeinstitutter, herunder Jyske Bank A/S, i renteindtægter ved opgørelse af momsfradragsretten i henhold til momslovens 38, stk. 1. Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse. Jyske Banks påstand svarer til Nordisk Factorings påstand 3 for landsretten. De spørgsmål, som var omfattet af påstand 1 og 4 for landsretten, er ikke indbragt for Højesteret, og en påstand svarende til påstand 2 for landsretten er frafaldet før hovedforhandlingen i Højesteret.

2 - 2 - Nordisk Factoring, som var et helejet datterselskab af Jyske Bank, blev opløst den 9. december 2011, og den virksomhed, som selskabet udøvede, drives i dag som en afdeling i Jyske Bank. Sagsfremstilling Nordisk Factoring drev factoringvirksomhed i form af belåning, administration og risikoafdækning af debitorer. Sagen for Højesteret angår den del af selskabets virksomhed, som bestod i fakturabelåning. Ved fakturabelåning ydede Nordisk Factoring lån til virksomheder mod sikkerhed i fakturatilgodehavender. Foruden renter af disse lån betalte låntagerne særskilt for bistand til administration af debitorerne samt for inddrivelse og eventuel forsikring af tilgodehavenderne. I det under sagen fremlagte eksempel på en factoringaftale fremgår bl.a.: Ordningens hovedpunkter 2. Inden for den aftalte beløbsramme tilbyder NFA [Nordisk Factoring] at finansiere klientens kreditsalg mod at overtage samtlige klientens fakturakrav. 3. NFA påtager sig bogføringen af de overtagne fakturakrav og af indgåede beløb og tilstiller løbende klienten opgørelser herover. Afregning og kontoføring 23. Ved modtagelsen af fakturakravene afregner NFA et forskud på klienten. Forskuddet svarer til fakturaens pålydende med fradrag af: a. Den aftalte spærring, der hensættes på klientens sikringskonto. b. Eventuelle supplerende hensættelser til imødegåelse af tab eller særlig risiko c. Det aftalte factoring-gebyr, der tjener til dækning af NFAs arbejde med factoring-ordningen. 24. De i forbindelse med factoring-ordningen nødvendige posteringer føres på tre konti

3 - 3 - a. Fakturakontoen. Modtagne fakturakrav debiteres på denne ved modtagelsen. Indbetalinger fra kunder eller indbetalinger foretaget af klienten for kunder krediteres kontoen. b. Sikringskontoen. Den aftalte spærring og eventuelt supplerende hensættelser krediteres sikringskontoen, medens beløb, der i kraft af debitorernes indbetalinger kan frigives, debiteres sikringskontoen. c. Mellemregningskontoen. Samtlige udbetalinger anvises til klienten over mellemregningskontoen. Factoring-gebyret, skyldige omkostninger og NFAs krav i øvrigt over for klienten debiteres denne konto. Eventuelle debetsaldi kan af NFA kræves udlignet kontant ved påkrav. Debet- og kreditsaldi på de tre konti forrentes med den samme, aftalte rentesats. Nordisk Factoring havde renteindtægter fra de ydede kreditter i forbindelse med fakturabelåningen. Den kapital, der var nødvendig for at yde disse kreditter, skaffede selskabet dels ved lån i pengeinstitutter (fortrinsvis moderselskabet Jyske Bank), dels ved at selskabets factoringkunder kunne have beløb stående hos selskabet i form af ikke hævede beløb. Nordisk Factoring havde således renteudgifter dels til andre pengeinstitutter, dels til egne kunder. Selskabet drev ikke egentlig indlånsvirksomhed i form af at modtage indlån fra offentligheden. Ved opgørelsen af momsfradragsprocenten efter momslovens 38, stk. 1, er der enighed om, at der i den momsfritagne omsætning indgår renteindtægter fra fakturabelåningen samt gebyrer og provisioner, og at Nordisk Factoring i renteindtægterne kan modregne sine renteudgifter til egne factoringkunder. Derimod er der uenighed om, hvorvidt Nordisk Factoring tillige kan modregne de renter, som Nordisk Factoring har betalt for lån i pengeinstitutter, herunder navnlig Jyske Bank. Efter Skatteministeriets opgørelse bliver momsfradragsprocenten for f.eks på 47,6 procent, mens den efter Jyske Banks opgørelse bliver på 62,1 procent. Retsgrundlag Momssystemet indebærer, at der ved ethvert salg af varer og ydelser skal betales moms (merværdiafgift) af salgsprisen for varen (eller vederlaget for ydelsen), og at virksomheden kan trække den moms fra, som den har betalt ved produktionen af varen, dvs. indkøbte råvarer mv. Det grundlæggende princip er altså, at hvert produktionsled (netto)opkræver til statskassen moms af den merværdi, som skabes i dette led.

4 - 4 - Ved levering af varer og tjenesteydelser til virksomhedens kunder er afgiftsgrundlaget vederlaget, jf. momslovens 27, stk. 1. Den bagvedliggende bestemmelse i 6. momsdirektiv artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a, anvender udtrykket den samlede modværdi, som leverandøren eller tjenesteyderen modtager (udgående moms). For indkøb mv., som udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer, har virksomheden fuld fradragsret for den moms, som virksomheden selv har betalt for indkøbene (indgående moms), jf. momslovens 37, stk. 1. Anvendes indkøbene både til brug for momspligtige og momsfritagne leverancer, kan virksomheden efter momslovens 38, stk. 1, foretage fradrag for den del af momsen på indkøbene, som forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden, dvs. svarende til den momspligtige omsætnings andel af den samlede omsætning. En beregning af fradragsprocenten forudsætter således, at der foretages en opgørelse af både den momspligtige omsætning og den momsfritagne omsætning. Momslovens 37, stk. 1, og 38, stk. 1, gennemfører artikel 17, stk. 2 og 5, og artikel 19 i 6. momsdirektiv. Efter momslovens 13, stk. 1, nr. 11, litra a, er finansielle aktiviteter i form af långivning og formidling af lån samt långivers formidling af egne udlån fritaget for moms. Denne bestemmelse gennemfører artikel 13, punkt B, litra d, nr. 1, i 6. momsdirektiv. Ved meddelelse af 24. november 2004 fastsatte SKAT (dengang Told- og Skattestyrelsen) retningslinjer for beregning af pengeinstitutters delvise fradragsprocent efter momslovens 38, stk. 1 (SKM TSS). Af retningslinjerne fremgår bl.a.: 3. Opgørelse af pengeinstitutters omsætning Told- og Skattestyrelsen skal herved meddele, at følgende poster i pengeinstitutternes årsregnskab som udgangspunkt skal indgå i opgørelsen af pengeinstitutters samlede omsætning jf. momslovens 38, stk. 1, ved beregningen af delvis fradragsret: Renteindtægter. Renteudgifter (modregnes i renteindtægter). Gebyrer og provisionsindtægter. Kursregulering. Andre ordinære indtægter. 4. Bemærkninger til nogle af posterne i pengeinstitutternes årsregnskab

5 Modregning af renteudgifter i renteindtægter Pengeinstitutternes ind- og udlånsvirksomhed skal ses som et hele, hvor pengeinstituttet dels formidler likviditet fra kunder med overskudslikviditet (indlånskunder) til kunder med underskudslikviditet (udlånskunder), dels påtager sig kreditrisikoen, sådan at indlånskunder stort set friholdes for risiko i forbindelse med indlånet. Dette fører til, at et pengeinstituts omsætning i forbindelse med ind- og udlån momsmæssigt skal opgøres som rentemarginalen. Dette er begrundet i, at det kun giver økonomisk mening at udbyde den ydelse, der består i at modtage indlån, hvis de indlånte midler kan anvendes til udlåns- eller investeringsvirksomhed. Indlånsvirksomheden og udlåns-/investeringsvirksomheden må derfor ligge i nødvendig og direkte forbindelse af hinanden, hvorfor omsætningen i momslovens forstand alene kan bestå i det beløb, som den finansielle virksomhed reelt selv kan råde over. Som anført i EF-domstolens dom i sag C-172/96, First National Bank of Chicago, der omhandlede visse valutatransaktioner, skal omsætningen derfor opgøres som bruttoresultatet for transaktionerne i en given periode. Bruttoresultatet ved indlåns- og udlånsvirksomhed udgøres af det beløb, der i pengeinstituttets regnskab benævnes nettorenteindtægter. Meddelelsen fra 2004 er siden afløst af et styresignal af 6. juli 2010 (SKM SKAT), som imidlertid ikke indeholder ændringer for så vidt angår den citerede del af meddelelsen. Anbringender Jyske Bank har navnlig gjort gældende, at Nordisk Factoring i sagsperioden drev udlånsvirksomhed, idet Nordisk Factoring formidlede likviditet til de låntagere, som henvendte sig med henblik på at få stillet likviditet til rådighed. Denne udlånsvirksomhed blev udøvet på basis af likviditet, som pengeinstitutter i alt væsentligt Jyske Bank lånte til Nordisk Factoring med henblik på videreudlån. Denne formidling af pengeinstitutters overskydende likviditet indebar momsretligt en levering af ydelser til både långiverne og låntagerne. De renter, som selskabet har betalt til pengeinstitutterne for udlån af likviditet, er en del af denne formidlingsvirksomhed. Vederlaget for selskabets kreditformidling er rentemarginalen, dvs. renteindtægterne fra udlånsvirksomheden fratrukket de renteudgifter, der vedrører den formidlede likviditet. Det var alene udlånsvirksomheden, som den formidlede likviditet blev anvendt til, og de omhandlede renteudgifter angår således udelukkende udlånsvirksomheden.

6 - 6 - Nordisk Factoring er derfor berettiget til at opgøre vederlaget i forhold til kreditformidlingen som rentemarginalen, således at dette nettobeløb udgør omsætningen i henhold til momslovens 38, stk. 1, om delvis fradragsret for moms på indkøb mv., der skal forstås i overensstemmelse med de bagvedliggende regler i 6. momsdirektiv. Adgangen til modregning følger under alle omstændigheder af SKATs meddelelse af 24. november 2004 om retningslinjer for beregning af pengeinstitutters delvise fradragsprocent efter momslovens 38, stk. 1 (SKM TSS), da Nordisk Factoring fuldt ud opfylder betingelserne for modregning af renter, som er opstillet heri. Meddelelsen angår både renter, som betales til pengeinstituttets egne kunder (indlånskunder), og renter, som betales for lån i andre pengeinstitutter ( funding -renter). Det fremgår af, at der i meddelelsen henvises til regnskabsreglerne for pengeinstitutter, som må have været SKAT bekendt. Nordisk Factorings udlånsvirksomhed er dækket af meddelelsen, som efter det momsretlige neutralitetsprincip ikke kan begrænses til at angå pengeinstitutter, og Nordisk Factorings modregningsret efter meddelelsen kan ikke som hævdet af SKAT begrænses til at angå renter betalt til factoringkunderne, men omfatter også renter betalt til de pengeinstitutter, hvis lån har muliggjort factoringvirksomheden. Skatteministeriet har navnlig gjort gældende, at Nordisk Factoring ikke ved beregningen af den delvise fradragsret for moms har krav på at få nedsat sin momsfri omsætning i form af renteindtægter fra factoringkunder ved modregning af renteudgifter til lån hos Jyske Bank, hverken efter momslovens 38, stk. 1, de bagvedliggende bestemmelser i 6. momsdirektiv eller i medfør af SKATs meddelelse fra Efter momsloven er det som altovervejende udgangspunkt den fulde momsfri (brutto)omsætning i virksomheden, der skal indgå ved beregningen af den delvise fradragsret, og der er ikke hjemmel i loven til at nedsætte Nordisk Factorings momsfri omsætning i factoringvirksomheden med renteudgifterne til Jyske Bank. Baggrunden for reglen om delvis fradragsret i momslovens 38, stk. 1, er således, at en virksomhed med både momsfritagne og momspligtige aktiviteter skal kunne fradrage den del af momsen af sine indkøb mv., som kan antages at modsvare anvendelsen af indkøbene (dvs.

7 - 7 - ressourcetrækket) i den momspligtige del af virksomheden. Den delvise fradragsret beregnes ikke med baggrund i den faktiske anvendelse af hvert enkelt indkøb, men ud fra omsætningsfordelingen i virksomheden over en given periode. Det er derfor afgørende, at omsætningsfordelingen som fastslået i EU-Domstolens praksis objektivt afspejler, hvilken del af de forudgående udgifter, der reelt skal henføres til henholdsvis den momsfritagne og den momspligtige omsætning. SKATs meddelelse fra 2004 om pengeinstitutters opgørelse af den delvise fradragsret efter momslovens 38, stk. 1, har baggrund i EU-Domstolens dom af 14. juli 1998 i sag C-172/96, First National Bank of Chicago, om valutaomvekslingstransaktioner, men hverken denne dom eller andre domme fra EU-Domstolen giver direkte støtte for SKATs praksis på dette område. Meddelelsen har et snævert anvendelsesområde og angår alene pengeinstitutters ind- og udlånsvirksomhed i form af indlån fra og udlån til offentligheden (kunderne). Det er således alene renteudgifter i forbindelse med indlånsvirksomhed, der kan modregnes i pengeinstitutternes renteindtægter. Derimod kan renteudgifter, der ikke vedrører indlånsvirksomhed, ikke modregnes. Der er tale om en helt særlig fravigelse eller modifikation af de normale omsætnings- og vederlagsbegreber i momsloven, som er saglig. Der er ikke med henvisningen i meddelelsen fra 2004 til regnskabsreglerne for pengeinstitutter tilsigtet en videregående adgang til modregning end det, der fremgår af begrundelsen for modregningsadgangen. Nordisk Factoring kan påberåbe sig meddelelsen fra 2004, men kun for så vidt angår renteindtægter og renteudgifter vedrørende factoringkunderne, idet der her var tale om en sammenhængende ind- og udlånsaktivitet, som udsprang af selve factoringvirksomheden med kunderne. Derimod kan selskabet ikke foretage en nettorenteopgørelse med hensyn til dets renteudgifter til lån fra pengeinstitutter, herunder navnlig Jyske Bank, idet disse lån ikke kan anses for indlånsvirksomhed. Der foreligger ikke en krænkelse af det momsretlige neutralitetsprincip. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår for Højesteret, om Nordisk Factoring A/S for perioden 1. oktober 2002 til 31. august 2005 kan modregne sine renteudgifter til pengeinstitutter, herunder navnlig til Jyske Bank, i sine renteindtægter fra udlån til factoringkunderne ved beregning af omsætningen i henhold til momslovens 38, stk. 1, om delvis fradragsret for moms på indkøb mv. En sådan

8 - 8 - modregning vil indebære en nettoopgørelse og vil formindske den momsfritagne omsætning, og modregningen vil derfor føre til en forhøjelse af momsfradragsprocenten. Efter momslovens 38, stk. 1, kan der foretages fradrag for den del af momsen på leverede varer og tjenesteydelser (indkøb), der forholdsmæssigt svarer til den momspligtige omsætnings andel af den samlede omsætning. En beregning af momsfradragsprocenten forudsætter således, at der foretages en opgørelse af både den momsfritagne omsætning herunder omsætningen i Nordisk Factorings udlånsvirksomhed, jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 11, litra a og af den momspligtige omsætning. Opgørelsen af omsætningen efter momslovens 38, stk. 1 både den momspligtige og den momsfritagne skal foretages på grundlag af det almindelige vederlagsbegreb i momslovens 27, stk. 1. Det er et fundamentalt momsretligt princip, at det som altovervejende hovedregel er den fulde (brutto)omsætning, som er afgørende, og Højesteret finder, at der hverken i loven, det bagvedliggende direktiv eller EU-Domstolens praksis er holdepunkter for en forståelse af det momsretlige vederlagsbegreb, hvorefter der ved opgørelsen af den samlede omsætning i den af Nordisk Factoring drevne fakturabelåningsvirksomhed skal ske nedsættelse af renterne betalt af factoringkunderne med de renter, som Nordisk Factoring har betalt for lån i pengeinstitutter, uanset at disse lån muliggjorde Nordisk Factorings udlånsvirksomhed. SKATs meddelelse af 24. november 2004 om retningslinjer for beregning af pengeinstitutters delvise fradragsprocent efter momslovens 38, stk. 1 (SKM TSS) går ud på, at et pengeinstitut kan modregne sine renteudgifter i sine renteindtægter ved opgørelsen af den samlede omsætning efter 38, stk. 1. Efter den begrundelse, der gives for nettorenteopgørelsesmetoden i meddelelsen, må meddelelsen forstås således, at modregningsadgangen sigter til renteudgifter i forhold til pengeinstituttets egne indlånskunder og ikke renteudgifter til andre pengeinstitutter, der stiller likviditet til rådighed for pengeinstituttets udlån. En sådan grænsedragning kan efter den givne begrundelse ikke anses for usaglig. Meddelelsen giver derfor ikke grundlag for at indrømme

9 - 9 - Nordisk Factoring en adgang til at fradrage selskabets renteudgifter til selskabets lån i pengeinstitutter i renteindtægterne fra selskabets factoringkunder. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Jyske Bank A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde af Lektor Susanne Pedersen 1. Indledning I 75 år 1 har der inden for skatteretten eksisteret en praksis, hvorefter håndværkere, arkitekter

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B-1484-11: Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere