JORDBUNDSUNDERSØGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JORDBUNDSUNDERSØGELSER"

Transkript

1 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

2 Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8, Byggemodning Augustavej, 88 Løgstrup Sag nr. : Dato : Udarbejdet af Kontrolleret af : Jens Groth Eriksen : Peter Frederiksen Resumé I den nordlige del af Løgstrup ved Viborg planlægges p.t. et nyt boligområde (Lokalplan 8 Viborg Kommune). Området skal byggemodnes ved etablering af vej, kloak m.v.. Nærværende undersøgelse omhandler det delområde der er planlagt omkring boligvejen Augustavej. Der er planlagt i alt parceller for individuelt parcelhusbyggeri. Der er gennemført geotekniske undersøgelser af dette delområde omfattende i alt geotekniske boringer fordelt med en boring på hver parcel. Undersøgelsen viste generelt gunstige jordbunds- og funderingsforhold for kommende bygge- og anlægsarbejder. Under øvre naturlige muldlag træffes intakte bæredygtige istidsaflejringer. Aflejringerne veksler mellem moræneaflejringer (gletscheraflejringer) og smeltevandsaflejringer. Der er primært tale om moræneaflejringer. Alle de boringer gennemført på parcellerne fremstod tørre indenfor de aktuelle boredybder.

3 sag nr Indholdsfortegnelse. Formål.... Beskrivelse af området... Arealets anvendelse... Tidligere/andre undersøgelser... Geologiske forhold.... Undersøgelser... Markarbejde... Laboratoriearbejde Resultater... 5 Jordbundsforhold... 5 Vandspejlsforhold Funderingsforhold, parcelhusbyggeri... 6 Supplerende undersøgelser... 6 Nedsivningsforhold Byggemodningsarbejder... 7 Kloakarbejder... 7 Vejarealer... 8 Genanvendelse... 9 Projektering Miljøforhold Kontrolundersøgelser Opbevaring af jordprøver... 9 Bilag 0- Bilag - Bilag 5 AP-Standard : Boreprofiler : Kornkurver : Situationsplan : Signaturer & definitioner

4 sag nr Formål I den nordlige del af Løgstrup nordvest for Viborg planlægges p.t. udstykning af et nyt boligområde. Der er udarbejdet lokalplan for området jf. Viborg Kommunes lokalplan nr. 8. Lokalplanområdet omfatter et område på ca. 9,5ha ved Vordevej (både øst og vest for Vordevej) samt et mindre areal på 0,ha ved Villumhøj. Nærværende undersøgelse omhandler et delområde øst for Vordevej, der er planlagt for i alt parceller for individuelt parcelhusbyggeri. Boligvejen for de parceller er benævnt Augustavej. Delområdet skal byggemodnes og der skal etableres boligvej, kloak m.v.. Hensigten med nærværende undersøgelse er at bestemme jordbunds- og funderingsforholdene for de kommende vej- og kloakanlæg samt at fastlægge jordbunds- og funderingsforholdene for kommende boligbyggeri på de enkelte parceller. Undersøgelsen er gennemført efter retningslinierne i Dansk Standards Norm for Fundering, DS5,. udgave der er gældende frem til udgangen af 008. Fra 009 er Eurocode 7 (EC7) gældende.. Beskrivelse af området Arealets anvendelse Udstykningsområdet ved Vordevej har indtil nu været landzone og har været anvendt til landbrugsdrift. Figur Kortudsnit fra Danmarks Arealinformation, Kort & Matrikelstyrelsen (7) Af ældre/nye målebordsblade ( fremgår det, at der generelt ikke er gennemført større terrænreguleringer af udstykningsområdet ved Vordevej de sidste 00 til 50 år. Tidligere/andre undersøgelser Der er i oktober-november gennemført en indledende geoteknisk undersøgelse af lokalplanområdet vest for Vordevej omfattende i alt 7 geotekniske boringer.

5 sag nr Den indledende undersøgelse omfattede boringer i kommende vejarealer og ved en planlagt pumpestation samt boringer fordelt på de sydligste parceller på arealet vest for Vordevej. Hensigten med undersøgelsen var at fastlægge bundforholdene med henblik på byggemodningsprojektet samt at fastlægge funderings- og nedsivningsforholdene på de sydligste parceller. Der blev generelt truffet intakte istidsaflejringer under naturlige muldlag. De intakte istidsaflejringer vekslede mellem moræneaflejringer og smeltevandsaflejringer. Bundforholdene på de sydlige parceller var ikke gunstige for nedsivning af regnvand m.v.. For de nærmere detaljer henvises til den tidligere fremsendte geotekniske undersøgelsesrapport, sag nr , dateret Der er i forbindelse med nærværende undersøgelse udarbejdet parcelrapporter for de enkelte parceller med en udspecificering af jordbunds- og funderingsforholdene på de enkelte grunde. Geologiske forhold Delområdet ved Augustavej er højdemæssigt beliggende mellem kote +8 og +0m DVR90. Ud fra geologiske/geotekniske baggrundsoplysninger forventes intakte istidsaflejringer, primært i form af moræneaflejringer (gletscheraflejringer), under naturlige muldlag. Omkring Vordevej kan øvre fyldlag forekomme som følge af de tidligere anlægsarbejder.. Undersøgelser Markarbejde For den planlagte byggemodning blev der i perioden fra d.. november til d.. december 008 gennemført i alt prøveboringer på parcellerne der hører til Augustavej. Boringerne er ført mellem og m under terræn. Boringerne er nummerede i forhold til de kommende husnumre, dvs. B0 er gennemført på parcellen Augustavej nr. osv.. Boringerne er udført med hydraulisk boreværktøj påmonteret hhv. en Renault lastbil og en Mercedes Unimog og som 6 snegleboringer. I forbindelse med borearbejdet er der indsamlet prøver i de gennemborede lag og udført diverse styrkeforsøg, vandspejlsmålinger m.m. Borearbejdet er udført iht. retningslinierne i dgf-bulletin. Anvendte koter er absolutte og refererer til kotesystem DVR90. Afsætningen af boringerne er gennemført med Trimble GPS R8 iht. System Jylland. Boringernes eksakte placering (x-y koordinater iht System Jylland) fremgår af boreprofilerne.

6 sag nr Laboratoriearbejde De indsamlede prøver er geologisk bedømt i henhold til dgf-bulletin. Som supplement til bedømmelsen er der anvendt følgende klassifikationsforsøg: - Vandindholdsbestemmelser på samtlige prøver. - Kornstørrelsesanalyser til vurdering af egenskaberne for friktionsmateriale. - Kalkindhold (ikke kvantitativt).. Resultater Skema - De trufne jord- og vandspejlsforhold Boring Terræn Vandspejl Muld Recent Sand (Sen-)acial Moræneler acial Morænesand acial nr. DVR90 [m] DVR90 [m] Mægtighed [m] Mægtighed [m] Mægtighed [m] Mægtighed [m] B0 +9,5-0,0 0,0,0,00 B0 +9, - 0,50 0,70,80 - B0 +9, - 0,0-0,0,0 B0 +9,6-0,50,00 0,80 0,70 B05 +8,0-0,0, B06 +9,8-0,0 0,0 0,0,90 B07 +8,5-0,0, B08 +8,7-0,60 0,50,0 0,80 B09 +8,87-0,5 0,90,50 0,5 B0 +8,5-0,60 0,90 0,80 0,70 B +8, - 0,60,5 -,5 B +8, - 0,50 0,90 0,50,0 Truffet ved boringens bund. Jordbundsforhold Der træffes forholdsvis ensartede jordbunds- og vandspejlsforhold i de geotekniske boringer. I alle boringerne træffes øverst naturlige muldlag i lagtykkelser på mellem 0,5 og 0,60m. Mulden optræder flere steder sandet. Under muldlaget træffes intakte senglaciale eller ældre aflejringer (istidsaflejringer). Aflejringerne veksler hyppigt mellem smeltevandsaflejringer i form af sand med varierende ler- og siltindhold og mellem moræneaflejringer af morænesand og moræneler. Der er ikke et entydigt billede af hvordan lagfølgerne varierer, men overordnet set træffes primært moræneaflejringer i den sydlige og østlige del af delområdet og primært smeltevandsaflejringer i den nordvestlige del af delområdet. 5

7 sag nr De intakte istidsaflejringer optræder generelt med middelgode styrkemæssige egenskaber. De detaljerede lagfølger, styrkemæssige egenskaber m.m. fremgår af bilagene. Vandspejlsforhold Ved borearbejdets afslutning fremstod alle boringerne tørre inden for de aktuelle boredybder. Sekundære årstidsafhængige magasiner kan dog ophobes over lavpermeable lag. 5. Funderingsforhold, parcelhusbyggeri Forholdene er udspecificeret i parcelrapporterne for de enkelte parceller. Parcelrapporterne kan vedlægges i forbindelse med grundsalg. Skema Forventet funderingsmetode for de enkelte parceller, med angivelse af overside bæredygtige lag (OSBL) for byggeri Parcel Boring Terræn Vandspejl OSBL OSBL Funderingsmetode Særlige forhold nr. nr. DVR90 [m] DVR90 [m] Under terræn [m] DVR90 [m] B0 +9,5-0,0 +9, Direkte fundering Nej B0 +9, - 0,50 +8,7 Direkte fundering Nej B0 +9, - 0,0 +8,9 Direkte fundering Nej B0 +9,6-0,50 +9, Direkte fundering Nej 5 B05 +8,0-0,0 +8,0 Direkte fundering Nej 6 B06 +9,8-0,0 +9, Direkte fundering Nej 7 B07 +8,5-0,0 +8, Direkte fundering Nej 8 B08 +8,7-0,60 +8, Direkte fundering Nej 9 B09 +8,87-0,5 +8,7 Direkte fundering Nej 0 B0 +8,5-0,60 +7,6 Direkte fundering Nej B +8, - 0,60 +7,8 Direkte fundering Nej B +8, - 0,50 +7,7 Direkte fundering Nej De trufne jord- og vandspejlsforhold er relativt gunstige henset til fremtidig bebyggelse med traditionelt kælderløst boligbyggeri. Helt generelt kan der forventes normale funderingsforhold, dvs. at der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord. Ekstrafundering i form af mindre sandpudeopbygninger vil kun komme på tale som følge af terrænforholdene og de stedvist tykkere muldlag. Supplerende undersøgelser AP-Geoteknik A/S anbefaler generelt, at kommende funderingsprojekter behandles og gennemføres i normal funderingsklasse/kategori jf. DS5/EC7. Forudsætningen herfor er, at der gennemføres omhyggelig geoteknisk udgravningskontrol med funderingsarbejderne til entydig fastlæggelse af forholdene på parcellerne. 6

8 sag nr Nedsivningsforhold Det er planen, at tag- og overfladevand skal nedsives via faskineanlæg på de enkelte parceller. De har derfor ønsket en uddybning af disse forhold. DS0:99 Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning er gældende. Herudover er der udarbejdet en del vejledninger for dimensionering af faskineanlæg, jf. Spildevandskomiteens Skrift nr. 5, 99 Nedsivning af regnvand Dimensionering samt BYG-ERFA Erfaringsblad 0600 Nedsivning af regnvand i faskiner. Generelt kan det anføres, at lerjord har dårlige nedsivningsegenskaber mens sandjord har gode nedsivningsegenskaber. I praksis er jord som regel varierende i sammensætningen, og indeholder ofte såvel grus/sand som silt og ler (blandingsjordarter, eventuelt moræne). Dette er netop tilfældet ved denne udstykning, hvor jorden veksler hyppigt mellem smeltevandssand med hyppigt varierende indhold af silt og ler og moræneaflejringer (opblandede jordarter) af morænesand og moræneler. Det er derfor vigtigt at pointere at jordens nedsivningsevne, udtrykt ved den hydrauliske ledningsevne K (m/s) anbefales fastlagt endeligt ved infiltrationstest, udført i området for kommende faskiner. Placeringen af faskinerne fastlægges på baggrund af de aktuelle bundforhold og kan mest hensigtsmæssigt placeres i områder hvor der træffes smeltevandssand under mulden. På baggrund af de udførte boringer på parcellerne er nedsivningsevnen vurderet i de øvre lagfølger under muldlaget ned til ca.,5m under terræn, jf. nedenstående skema. Skema Hydraulisk ledningsevne i de øvre lagfølger (til ca.,5mut) angivet for hver enkelt boring/parcel Boring Sand Senglacial Siltet/leret sand Senglacial Morænesand acial Moræneler acial nr. Hydraulisk ledningsevne K [m/s] Hydraulisk ledningsevne K [m/s] Hydraulisk ledningsevne K [m/s] Hydraulisk ledningsevne K [m/s] B B B B B B B B B B B B Byggemodningsarbejder Kloakarbejder Der foreligger ingen oplysninger om eksakte kloakdybder m.v. for delområdet Augustavej. 7

9 sag nr Med ovennævnte bundforhold skal de kommende kloakeringsarbejder planlægges under hensyntagen til følgende forhold. Alle kloakker/brønde kan funderes direkte i planlagt niveau på velafrettet sand (omkringfyldning). Med de trufne vandspejlsforhold vil kloakrenderne (ved dybder ned til m under terræn) kunne tørholdes ved almindelig lænsning. Stabilitetsforholdende skal sikres såvel under udførelse som i den permanente situation. Midlertidige udgravninger gennemføres med skråningsanlæg iht. SBI-anvisning 8. Opgravede friktionsmaterialer (smeltevandssand og morænesand) kan forventes genanvendt som tilfyldning i kloakrender. For moræneler gælder at der normalt kan påregnes genanvendelse, såfremt det naturlige vandindhold er under á 5 %, hvis sædvanlige komprimeringskrav skal overholdes. Størstedelen af det trufne moræneler vurderes at kunne genanvendes i en tør periode (ved nedtørring), alternativt kan der iblandes sandfyld e.l.. Siltet moræneler kan ikke påregnes genanvendt. De lag der ikke kan genanvendes skal påregnes udskiftet med velkomprimeret sandfyld eller andet egnet materiale. For tilfyldningen i kloakrenden (i kommende vejarealer) bør følgende komprimeringskrav være gældende (isotopsondemetoden): - Råjord (kohæsionsmaterialer) komprimeres til gennemsnitligt 95%-Standard Proctor (SP) målt med isotopsondemetoden. Ingen enkeltværdi må være mere end % under gennemsnitskravet. - Sandfyld eller genanvendte friktionsmaterialer komprimeres til gennemsnitligt 98%-Standard Proctor (SP) målt med isotopsondemetoden. Ingen enkeltværdi må være mere end % under gennemsnitskravet. Vejarealer I vejarealerne indledes som sædvanligt med en afrømning af muldlag. Arbejdet bør tilrettelægges således, at al færdsel med gummihjulskøretøjer på råjordsplanum (hvor der træffes lerjord) undgås. Vejopbygningen dimensioneres efter Vejdirektoratets vejregel Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger, marts 007. Tykkelser af lag af BSG (bundsikring) og SG (stabilt grus) fastlægges på baggrund af den aktuelle trafikbelastning/trafikklasse, og de underliggende aflejringers art (frostfølsomhed). Da der flere steder er tale om morænesand og leret/siltet smeltevandssand, bør underbunden på den sikre side karakteriseres som frosttvivlsom. Opgravede og tilkørte materialer i vejkassen skal komprimeres efter gældende regler. Følgende komprimeringskrav bør være gældende (isotopsondemetoden): - Bundsikring (BSG) komprimeres til gennemsnitligt 95%-vibration og ingen enkeltværdi mere end % under gennemsnitskravet. - Stabilt grus (SG) komprimeres til gennemsnitligt 95%-vibration og ingen enkeltværdi mere end % under gennemsnitskravet Der skal sikres en effektiv dræning af bundsikringslaget. Det anbefales, at der etableres vejkassedræn i områder med lavpermeable lag (moræneler). 8

10 sag nr Genanvendelse Vedrørende tilbagefyld i kloakrender henvises til afsnittet kloakarbejder. Der er ønsket en uddybning af om en del af de trufne aflejringer kan anvendes som bundsikring i vejarealerne. Det trufne smeltevandssand optræder generelt i kornstørrelsen fint-mellem med lerindhold ifølge kornkurverne på bilag og er store dele af sandet i boring B07 og øverst i boring B af bundsikringskvalitet. Sandet kan anvendes som sådan, men der vil være tale om ret begrænsede mængder, specielt i de områder hvor der skal laves kloak og vej, og en evt. sortering/genanvendelse skal gennemføres kontrolleret. Projektering Undersøgelsen er gennemført til et sådant detaljeringsniveau, at byggemodningsprojektet på de undersøgte strækninger kan gennemføres i normal funderingsklasse/kategori jf. DS5/EC7. Dimensioneringen af de geotekniske konstruktioner skal gennemføres min. i normal sikkerhedsklasse/konsekvensklasse. Geoteknisk dimensionering gennemføres efter retningslinierne i DS5 eller alternativt efter det danske anneks i EC7 (Nationalt anneks). Beregningerne gennemføres i såvel brudgrænse- som anvendelsesgrænsetilstanden (sætninger). Parametrene fremgår af bilagene. 7. Miljøforhold Der er i forbindelse med bore- og laboratoriearbejdet ikke truffet visuelle tegn på indhold af miljøfremmede stoffer i de udtagne jordprøver. Eventuel overskudsjord bortskaffes iht. gældende miljølovgivning og i samråd med miljømyndigheden Viborg Kommune. 8. Kontrolundersøgelser Der henvises til DS5/EC7. AP-Geoteknik står naturligvis til rådighed for de videre arbejder i projektet og gennemfører gerne: udgravningskontrol, komprimeringskontrol, beregning af geotekniske konstruktioner, jordklassifikation af overskudsjord for en korrekt jordhåndtering. 9. Opbevaring af jordprøver De optagne jordprøver opbevares i dage fra d.d. 9

11 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +9,5 m 0 MULD, sandet, mørkbrun, kf O Re +9 SAND, usorteret, gruset, brun, kf MORÆNESAND, gruset, med lerpartier, brun, kf +8 MORÆNELER, gråbrun, kf 5 MORÆNELER, sandet, brun, kf +7 6 MORÆNESAND, brun, kf 7 MORÆNELER, siltet, brun, kf (%) , (kn/m²) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK :09: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 78 Y : 7 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : MS Dato : Bedømt af : Boring : B0 Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 0 S. / Boreprofil

12 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +9, m 0 +9 MULD, sandet, svagt gruset, mørkbrun, kf O Re MORÆNESAND, lysbrun, kf +8 MORÆNELER, lysbrun, kf MORÆNELER, sandet, lysbrun, kf +7 5 MORÆNELER, siltet, lysbrun, kf +6 6 MORÆNELER, siltet, lysbrun, kf (%) , (kn/m²) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK :7:8 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 7778 Y : 709 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : MS Dato : Bedømt af : Boring : B0 Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 0 S. / Boreprofil

13 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +9, m 0 +9 MULD MORÆNESAND, gruset, brun, kf O Re +8 MORÆNESAND, gråbrun, kf MORÆNELER, stærkt sandet, gråbrun, kf MORÆNESAND, gråbrun, kf +7 5 MORÆNESAND, gråbrun, kf +6 6 MORÆNESAND, gråbrun, kf (%) , (kn/m²) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK :8:6 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 789 Y : 7 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : JDH Dato : Bedømt af : Boring : B0 Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 0 S. / Boreprofil

14 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +9,6 m 0 +9 MULD, sandet, mørkbrun, kf O Re SAND, f - m, leret, svagt gruset, brun, kf +8 SAND, f - m, leret, brun, kf MORÆNESAND, leret, brun, kf +7 5 MORÆNELER, sandet, brun, kf 6 MORÆNELER, brun, kf (%) , (kn/m²) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK :09:00 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 77 Y : 708 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : MS Dato : Bedømt af : Boring : B0 Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 0 S. / Boreprofil

15 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +8,0 m 0 +8 MULD, sandet, enkelte roddele, mørkbrun, kf SAND, f - m, leret, brun, kf O Re SAND, f - m, leret, forvitret, brun, kf +7 SAND, f - m, svagt leret, brun, kf 5 SAND, f - m, svagt leret, gråbrun, kf +6 6 SAND, f - m, gråbrun, kf 7 SAND, f - m, svagt gruset, gråbrun, kf (%) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK :0:5 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 789 Y : 778 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : MS Dato : Bedømt af : Boring : B05 Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 05 S. / Boreprofil

16 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +9,8 m 0 MULD O Re +9 SAND, f, svagt siltet, forvitret, rødlig brun, kf MORÆNESAND, gråbrun, kf +8 MORÆNESAND, gråbrun, kf MORÆNESAND, gråbrun, kf +7 5 MORÆNELER, ret fedt, sandet, brun, kf 6 MORÆNESAND, gråbrun, kf (%) , (kn/m²) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK :0: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 775 Y : 7 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : JDH Dato : Bedømt af : Boring : B06 Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 06 S. / Boreprofil

17 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +8,5 m 0 MULD O Re +8 SAND, f, svagt siltet, forvitret, rødlig brun, kf SAND, usorteret, gruset, svagt leret, brun, kf +7 SAND, usorteret, gruset, svagt leret, brun, kf SAND, usorteret, gruset, svagt leret, brun, kf +6 5 SAND, m, gråbrun, kf 6 SAND, m, gråbrun, kf (%) , (kn/m²) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK :: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 7806 Y : 808 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : JDH Dato : Bedømt af : Boring : B07 Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 07 S. / Boreprofil

18 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +8,7 m 0 MULD, mørkbrun, kf O Re +8 SAND, f - m, brun, kf +7 MORÆNELER, brun, kf MORÆNELER, brun, kf 5 MORÆNESAND, leret, brun, kf +6 6 MORÆNESAND, brun, kf (%) , (kn/m²) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK :: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 77 Y : 759 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : MS Dato : Bedømt af : Boring : B08 Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 08 S. / Boreprofil

19 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +8,87 m 0 MULD, mørkbrun, kf O Re MORÆNESAND, brun, kf +8 MORÆNELER, brun, kf MORÆNELER, brun, kf +7 5 MORÆNELER, sandet, svagt forvitret, brun, kf 6 SAND, f - m, brun, kf Sm +6 7 SAND, f, brun, kf Sm (%) , (kn/m²) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK ::0 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 777 Y : 776 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : MS Dato : Bedømt af : Boring : B09 Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 09 S. / Boreprofil

20 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +8,5 m 0 +8 MULD, mørkbrun, kf O Re SAND, f - m, svagt leret, gruset, brun, kf +7 MORÆNESAND, brun, kf MORÆNESAND, brun, kf +6 5 MORÆNELER, sandet, brun, kf +5 6 MORÆNELER, siltet, sandet, brun, kf (%) , (kn/m²) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK :5:0 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 775 Y : 78 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : MS Dato : Bedømt af : Boring : B0 Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 0 S. / Boreprofil

21 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +8, m 0 +8 MULD, mørkbrun, kf O Re MORÆNESAND, gruset, brun, kf +7 MORÆNESAND, gruset, brun, kf SAND, usorteret, gruset, brun, kf Sm +6 5 SAND og GRUS, brun, kf Sm 6 SAND og GRUS, brun, kf Sm (%) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK ::0 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 7769 Y : 805 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : MS Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

22 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +8, m 0 +8 MULD, sandet, mørkbrun, kf O Re +7 SAND, f - m, forvitret, rødlig brun, kf MORÆNELER, gråbrun, kf MORÆNESAND, gråbrun, kf +6 5 MORÆNESAND, gråbrun, kf 6 MORÆNESAND, gråbrun, kf +5 7 MORÆNESAND, gråbrun, kf + 8 MORÆNESAND, gråbrun, kf (%) , (kn/m²) Intet vandspejl pr GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - PSTGDK :6:0 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X : 77 Y : 806 Plan : Sag : Lokalplan 8, Byggemodning ved Vordevej, 88 Løgstrup Strækning : Boret af : JDH Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : louise Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

23

24

25

26 sag nr AP-Standard Signaturer & definitioner STEN 0mm LER MULD SKALLER GRUS mm FYLD TØRV MORÆNELER (sandet, stenet, leret) SAND 0,06mm KALK TØRVEDYND MORÆNESAND (sandet, stenet, siltet) SILT 0,0mm BETON GYTJE BOREPROFIL SIGNATURER PÅ SITUATIONSPLAN: B Geoteknisk boring med prøveoptagning Terræn Laggrænse Vandspejl Omrørt prøve Intakt prøve Pejlerør Filter R Gravning med prøveoptagning Rammesondering Drejesondering GEOLOGISKE FORKORTELSER: Aflejring: Alder: O = Overjord Re = Recent Fy = Fyld Pg = Postglacial Ma = Marin aflejring Sg = Senglacial Fe = Ferskvandsaflejring = acial Ne = Nedskylsaflejring Ig = Interglacial Sk = Skredjord Is = Interstadial Fl = Flydejord Te = Tertiær Vi = Vindaflejring Da = Danien Sm = Smeltevandsaflejring = etcheraflejring DEFINITIONER: Vingestyrke (kn/m²) cv = Den udrænede forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord Vingestyrke (kn/m²) cvr = Den udrænede forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord (0 x 60 ) Vandindhold = Vandvægten i procent af tørstofvægten ødetag = Jordens vægttab ved opvarmning til 000 C Sonderingsmodstand D = Antal halve omdrejninger pr. 0 cm nedtrængning for spidsbor med 00 kg. belastning Rumvægt (kn/m³) = Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen Rammesondering (LRS 5) L = Antal slag pr. 0 cm nedtrængning

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JRDBUNDSUNDERSØGELSER KMPETENT RÅDGIVNING GETEKNIK G MILJØ KMPRIMERINGSKNTRL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 88 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8, Byggemodning

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL NIRAS Vestre Havnepromenade, Postboks Aalborg E-mail: bal@niras.dk Att.: Morten Balle Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Syddjurs Kommune Trafik og Veje Lundbergsvej 800 Ebeltoft E-mail: lbo@syddjurs.dk Att.: Lars Bonde Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Thomas Jensen Provstebakken 46 8230 Åbyhøj E-mail: toller14@hotmail.dk Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Tilbygning,

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape 2, 8362 Hørning Parcel nr.: 77 Figur 1 Situationsplan 1:1000 Baggrund Parcel

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at udstykke parceller på et areal placeret ved Duathlonvej i Svenstrup.

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

Odder, Smedegade 83, Ørting

Odder, Smedegade 83, Ørting Odder, Smedegade 83, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 83, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler.

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler. Odder. Præstevænget 10-20 Udstykning 6 villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 36471 Rapport 2, 2013-04-04 Sammenfatning I den centrale del af Odder planlægges en ny udstykning

Læs mere

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Geoteknisk rapport nr. TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Oktober 00 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient: : Hirtshals Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere