Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker screening af konsekvenser for virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker screening af konsekvenser for virksomheder"

Transkript

1 Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker screening af konsekvenser for virksomheder Afrapportering af delopgave november 2015

2 Indhold 1. Opsummering af resultater for delopgave 2 2. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden BASF 3. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden TOMS 4. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Novo Nordisk 5. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Leo Pharma - 2 -

3 1. Opsummering af resultater for delopgave 2 Screeningen af de 4 mest vandforbrugende virksomheder i Ballerup Kommune viser, at der ift. vandforsyningen til disse virksomheder vil være et samfundsøkonomisk tab ved central blødgøring Formålet med screeningen af de 4 mest vandforbrugende virksomheder i Ballerup Kommune har været at undersøge den samfundsøkonomiske nettoeffekt af central blødgøring for den del af vandforsyningen, der tilgår disse virksomheder. Det har endvidere været formålet at undersøge, i hvilken udstrækning de nettefordele ved central blødgøring, der af forskellige undersøgelser (inkl. Deloittes delopgave 1) har været estimeret for husholdninger, også optræder for centrale erhvervsvirksomheder. Der er i nærværende delopgave 2 foretaget en vurdering af, hvad det betyder for virksomhederne, hvis Forsyning Ballerup blødgører vandet i henhold til det for husholdningerne optimale Scenarie 2a (Forsyning Ballerup påbegynder blødgøring af vand med Pellet-metoden, og modtager blødgjort vand fra Hofor) sammenlignet med nulscenariet (forsyningen fortsætter som nu). Screeningen omfatter følgende 4 virksomheder: Medicinalvirksomheden Leo Pharma i Ballerup Fødevarevirksomheden Toms i Ballerup Medicinalvirksomheden Novo Nordisk i Måløv Healh-supplement virksomheden BASF i Ballerup Der er gennemført fysiske interviews med hver af de 4 virksomheder og efterfølgende indsamlet supplerende data og oplysninger fra virksomhederne gennem skriftlig og telefonisk kommunikation Deloitte har beregnet omkostningerne til central blødgøring af vand til virksomhederne med udgangspunkt i de estimater for anlægs- og driftsomkostninger til central blødgøring efter pellet-metoden, der blev opgjort ifm. med delopgave 1. Deloitte har herefter på baggrund af indsamlede data og oplysninger fra virksomhederne beregnet hvilke ændringer forsyning af vandværksvand med hårdhedsgrad 10 dh vil indebære ift. hver af de 4 virksomheders anlægs- og driftsomkostninger. Den samlede nettoeffekt for det vand, der forsynes til hver af virksomhederne er herefter opgjort i samfundsøkonomiske markedspriser. Nettoeffekten for hver af de 4 virksomheder fremgår af case beskrivelser og økonomiske opgørelser i afsnit 2-5 på de følgende sider. Analyserne viser, at der for alle 4 virksomheder vil være tale om et samfundsøkonomisk nettotab. Nettotabet varierer mellem 0,5 og 6,4 kr./m3 og ligger totalt set på mellem 1,7 og 2,5 kr./m3 svarende til t.kr. for de m3 vand som de 4 virksomheder tilsammen bruger. Kr./m3 (basis) Kr./m3 (marginal) Total (kr.) (basis) Total (kr.) (marginal) BASF -0,9-1, TOMS -5,8-6, Novo Nordisk -0,6-1, Leo Pharma -0,5-1, TOTAL -1,7-2,

4 1. Opsummering af resultater for delopgave 2 Det samfundsøkonomiske nettotab for virksomhederne eroderer nettogevinsterne for husholdningerne Forskellen mellem basis og marginalopgørelsen i tabellen på forudgående side handler alene om værdisætningen af den vandbesparelse som virksomhederne opnår på regenerering af egne blødgøringsanlæg som følge af at vandet leveres med en lavere hårdhedsgrad. Det betyder, at de kan nøjes med at indkøbe mindre vand fra Forsyning Ballerup. For virksomhederne omfatter besparelserne både lavere vandbidrag for leveret vand og lavere vandafledningsbidrag til kloak for den pågældende mængde vand svarende til en pris på 31,6 kr./m3 inkl. moms (men ekskl. statsafgift på 8,2 kr./m3, der alene har karakter af en overførsel). Denne markedspris er grundlaget for basisopgørelsen. Vandselskaber er dog monopolvirksomheder, der typisk opererer med stordriftsfordele, og som derfor ikke sælger/modtager vand til de marginale omkostninger. Markedsprisen er derfor i dette tilfælde ikke lig med de marginale omkostninger. Deloitte anslår, på baggrund af oplysninger fra Forsyning Ballerup, at de reelle marginale omkostninger for vandforsyning og spildevandshåndtering samlet er ca. 15 kr./m3. Forsyning Ballerup sparer således reelt 15 kr., hver de pågældende virksomheder reducerer deres indkøb af vand og afledning af spildevand med 1 m3. Der kan derfor argumenteres for, at dette er den retvisende samfundsøkonomiske pris for det sparede vand, og det er følgelig anvendt i marginalopgørelsen. På langt sigt, vil Forsyning Ballerup dog kunne tilpasse kapaciteten, og der kan derfor argumenteres for, at den egentlige effekt ligger et sted mellem basis- og marginalopgørelsen. Midtpunktet mellem disse er et samfundsøkonomisk tab på 2,1 kr./m3. Det betyder, at der for de pågældende virksomheder er tale om et tab, der overstiger den gevinst på 1,9 kr./m3 som Deloitte estimerede for husholdningerne i delopgave 1. Det kan dog ikke udledes alene på baggrund heraf, at der samlet vil være et samfundsøkonomisk tab ved blødgøring i Ballerups forsyningsområde. For det første gælder opgørelsen kun de 4 største vandforbrugende virksomheder, som alle har egne decentrale blødgøringsanlæg. Effekten kan godt være anderledes for de mange, mindre vandforbrugende virksomheder i forsyningsområdet. For det andet er der så betydelige usikkerheder i estimaterne for husholdninger og virksomheder, at balancen godt kan tippe. Det kan dog konkluderes, at med mindre de samfundsøkonomiske effekter for de mange, mindre vandforbrugende virksomheder i langt højere grad ligner dem vi så for husholdningerne, end dem vi så for de større virksomheder, så vil det næppe være samfundsøkonomisk fordelagtigt at foretage central blødgøring i Ballerups forsyningsområde. Hovedårsagen til, at det er så relativt ufordelagtigt at levere centralt blødgjort vand til de mest vandforbrugende virksomheder er, at disse som hovedregel har egne decentral blødgøringsanlæg, der blødgør vandet helt ned til omkring 0 dh. Dette kan ikke erstattes af centralt blødgjort vand, der med 10 dh stadig er alt for hårdt til at kunne bruges i virksomhedernes følsomme produktionsprocesser.

5 Indhold 1. Opsummering af resultater for delopgave 2 2. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden BASF 3. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden TOMS 4. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Novo Nordisk 5. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Leo Pharma - 5 -

6 2. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden BASF Case beskrivelse BASF BASF i Ballerup producerer primært vitaminer og andre health supplements herunder til spædbørn og derfor er der høje krav til vandets kvalitet. BASF benytter primært vand til rengøring af produktionsapparater mv. Derudover indgår en betydelig del af vandet i selve produktionen. Endelig er der et betydeligt forbrug af almindeligt brugsvand, da det er et krav, at alle produktionsmedarbejdere tager bad før de påbegynder dagens arbejde. Ud af det årlige forbrug på m3 blødgører BASF m3 igennem et ionbytningsanlæg, der reducerer hårdhedsgraden til max. 0,25 dh. Ud af denne mængde udsættes ca m3 for omvendt osmose (RO), hvor uønskede bakterier og andre stoffer udskilles af vandet, så vandet kan indgå direkte som input i produktionen af fødevarer. RO-anlægget kan ikke operere med vand over 0,5 dh, og BASF vurderer derfor, at der ikke vil være nogen af deres blødgøringsanlæg og processer der helt vil kunne erstattes af blødgjort vand fra Ballerup, der med 10 dh vil være langt hårdere, end hvad der kræves for processerne i BASF. Den resterende, blødgjorte vandmængde, der ikke har været udsat for RO, indgår for det meste i rengøringsprocesser og BASFs opvaskemaskiner er også koblet på det blødgjorte vand Mht. rengøring har afkalkning den fordel, at det reducerer kalkaflejringer, som er porøse og derfor kan lede til bakteriesamlinger. Ved betydelige kalkaflejringer kan syrevask blive nødvendig og det ønsker BASF at undgå. Eftersom BASF har velfungerende processer og teknologier til blødgøring oplever virksomheden i dag ikke problemer med hårdt vand fra Ballerup Forsyning. En halvering af vandværksvandets hårdhed vil ikke medføre sparede investeringer for BASF, da det ikke kan erstatte nogen af de nuværende blødgøringsanlæg og processer. Input af blødere vandværksvand vil dog kunne føre til besparelser på driften af BASFs blødgøringsanlæg. Den nuværende blødgøring kan foregå mere effektivt og med mindre brug af rensevand, kemikalier og salt hvis udgangspunktet var blødere vand, eftersom ionbytningen vil kunne ske med længere driftsperioder mellem regenerering af ionbytter-kolonnerne. BASF forventer, at det vil kunne medføre besparelser på 750 m3 rensevand og 3 tons salt per år ifm. regenereringen. Derudover vil man formodentlig kunne nøjes med halvt så meget vedligeholdelse i form afkalkning af blødgøringsanlæg, vandvarmeanlæg og nedkøler som pt. koster kr. per år ex. moms. Ift. det almindelige brugsvand vil der være fordele ved blødere vandværksvand mht. mindre rengøring af baderum (pt. bruges m3 til bad for medarbejderne), og mindre afkalkning af kaffeautomater (pt. 15 stk.).

7 2. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden BASF Opgørelse af vandforbrugets fordeling of samfundsøkonomiske nettoeffekter Overblik over BASFs vandforbrug BASFs vandforbrug fordeler sig som angivet nedenfor Samlet vandforbrug m3 Alm. brugsvand Decentral blødgøring m m3 Tabel 1. Samf.øk. nettoeffekter for BASF ved blødgøring (kr.) Kategori Øgede omkostninger til central blødgøring Markedspris Afregning for blødgjort vand inkl. nettoafgiftsfaktor* Besparelser ift. virksomhedens egne blødgøringsanlæg Mindre vandforbrug til regenerering af anlæg (marginal værdi for forsyningen) (11.250) Mindre saltforbrug til anlæg Bad, medarb m3 Resterende m3 RO-vand m3 Øvrig blødt m3 Regenerering m3 Mindre vedligeholdelsesservice på anlæg Besparelser ift. til virksomhedens almindelige brugsvand Mindre vedligeholdelse af kaffeautomater Samfundsøkonomiske nettoeffekter - konklusion Central blødgøring hos Forsyning Ballerup ned til en hårdhedsgrad på 10 dh medfører samfundsøkonomiske omkostninger på kr. om året opgjort i markedspriser for den mængde vand, BASF forbruger. Levering af centralt blødgjort vand på 10 dh kan ikke erstatte decentral blødgøring hos BASF, der har behov for vand helt ned til 0,25 dh og dermed sparer BASF ikke nogen anlægsinvesteringer. Levering af blødere vand medfører dog besparelser på driften af eget blødgøringsanlæg samt besparelser relateret til BASFs almindelige brugsvand på i alt kr. om året opgjort i markedspriser. Det giver i alt et samfundsøkonomisk nettotab på kr./år eller ca. 0,9 kr./m3 for det vand, der leveres til BASF. Mindre rengøring af baderum Mindre saltforbrug til opvaskemaskiner - Øvrige besparelser for virksomheden (ingen af betydeligt omfang) - Øvrige omkostninger for virksomheden (ingen af betydeligt omfang) - Samfundsøk. nettoeffekt - BASF (kr./år) Samfundsøk. nettoeffekt - BASF (kr./m3) -0,9 Samfundsøk. nettoeffekt marginalbetragtning (kr./m3) (-1,5) *De øgede omkostninger til blødgøring af vand er opgjort inklusive nettoafgiftsfaktoren for at gøre det samfundsøkonomisk sammenligneligt, men eksklusive overførsler til staten - 7 -

8 Indhold 1. Opsummering af resultater for delopgave 2 2. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden BASF 3. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden TOMS 4. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Novo Nordisk 5. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Leo Pharma - 8 -

9 3. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden TOMS Case beskrivelse (1/2) TOMS På TOMS fabrik i Ballerup produceres der primært chokolade, marcipan og fyld til chokolade. Samlet set forbruges ca m3 vand årligt, hvoraf der blødgøres omkring m3 i Toms egne anlæg. Den decentrale blødgøring udføres med gamle, holdbare Silhorko ionbytningsanlæg. Det blødgjorte vand fordeler sig på vask af produktionsanlæg (ca m3), RO-vand til dampkedler og laboratorier (ca m3) samt regenerering af blødgøringsanlæg (ca m3) For de resterende m3 der ikke kører gennem blødgøringsanlægget udføres der CO 2 -udfældning af kalk på det varme brugsvand ( m3), mens det resterende vandforbrug i form af input i chokolade, marcipan og marmelade (ca m3), kølevand (ca m3) og andre formål, såsom toiletskyld (ca m3) anvendes med samme hårdhedsgrad som den vandværket leverer. For at undgå problemer med kalkaflejringer blødgør Toms vand til vask af produktionsanlæg og dampproduktion helt ned til omkring 0 dh. En halvering af vandværksvandets hårdhed vil ikke medføre sparede investeringer for TOMS, da de nuværende blødgøringsanlæg og processer ikke kan undværes, heller ikke CO 2 -udfældningsanlægget, hvis TOMS kvalitetskrav skal efterleves. Det forventes heller ikke at påvirke anlæggenes levetid, idet det snarere er vedligeholdelsesintensiteten, der justeres. Til gengæld vil blødere vand fra vandværket betyde en noget mindre omkostningskrævende behandling af de m3 vand, der blødgøres på årsbasis, idet der kan opnås besparelser på salte og regenereringsvand i blødgøringsprocessen samt besparelser på vedligeholdelsen af både blødgøringsanlægget og CO 2 -udfældningsanlægget. De nuværende, årlige omkostninger til blødgøringsanlægget estimeres til ca kr. årligt plus moms, herunder: Pris for ekstern anlægsservicering: kr./år Forbrug af salt til regenerering: 7 ton brugt salt * kr./ton = kr./år Pris for vand til regenerering: m3 brugt vand * ca. 25 kr./m3 = ca kr./år Ved en halvering af vandværksvandets hårdhed forventes det muligt at halvere af vand- og saltforbruget til blødgøring samt at reducere hyppigheden af ekstern anlægsservicering til omkring det halve. Desuden forventes dette at betyde mindre hyppig servicering for CO 2 -udfældningsanlægget svarende til en besparelse på omkring kr. årligt. Til de mulige besparelser kommer en potentielt meget betydelig ulempe for Toms ved ændring af hårdhedsgraden. Det vand der indgår i de producerede fødevarer er overvejende ikke-blødgjort vandværksvand, og der er derfor en betydelig bekymring fra Toms side i forhold til, hvad en hårdhedsændring vil betyde for kvaliteten af ingredienser som marmelade, marcipan osv

10 3. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden TOMS Case beskrivelse (2/2) TOMS (forstsat ) Der vil skulle udføres forsøg med og analyser af konsekvenserne af blødere vand i produkterne, hvilket vil kræve ansættelsen af årsværk til dette formål. TOMS anslår løseligt, ud fra tidligere erfaringer med overførsler af produkter fra deres svenske fabrik, at det meget vel kan føre til engangsomkostninger på i størrelsesordenen 5 mio. kr. Derudover kan det blive nødvendigt at ændre på processer og opskrifter. Enhver betydelig ændring i vandkvaliteten er derfor bekostelig for TOMS. Denne problemstilling vil i endnu højere grad gælde for TOMS anden fabrik på Helseholmen, hvor der indgår endnu mere vand i produkterne (vingummi, lakrids, osv). Ift. det almindelige brugsvand vil blødere vandværksvand betyde mindre rengøring af baderum. Deloitte estimerer pt. at der bruges ca m3 til bad ud fra faktum, at hygiejnekrav til produktionsmedarbejdere primært håndteres gennem særligt arbejdstøj, samt at hver medarbejder bader noget mindre på arbejde end hjemme. Desuden vil blødere vandværksvand betyde mindre tilkalkning af kaffeautomater (pt. 15 stk.) som derfor vil kræve mindre vedligeholdelse. Opvaskemaskinerne hos TOMS tilføres allerede i dag afkalket vand, og der vil derfor ikke være nogen besparelser at hente her ved blødere vandværksvand

11 3. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden TOMS Opgørelse af vandforbrugets fordeling of samfundsøkonomiske nettoeffekter Overblik over TOMS vandforbrug I fødevarer m3 Bad, medarb m3 Alm. brugsvand m3 Kølevand 10,000 m3 Resterende m3 Samlet vandforbrug m3 RO-vand m3 Decentral blødgøring m3 Øvrig blødt m3 Samfundsøkonomiske nettoeffekter - konklusion Regenerering m3 Central blødgøring hos Forsyning Ballerup medfører omkostninger på kr. om året opgjort i markedspriser for den mængde vand TOMS forbruger. Hertil kommer ifølge TOMS en stor engangsinvestering på anslået 5 mio. kr. til at forske i hvordan fødevareprodukterne vil reagere på blødere vand som ingrediens svarende til kr. annuiseret. Levering af centralt blødgjort vand på 10 dh kan ikke erstatte decentral blødgøring hos TOMS, der kræver meget blødere vand, og dermed spares ingen anlægsinvesteringer. Levering af blødere vand medfører dog besparelser på driften af eget blødgøringsanlæg samt besparelser relateret til TOMS almindelige brugsvand på i alt kr. om året opgjort i markedspriser. Tabel 2. Samf.øk. gevinster for TOMS ved blødgøring (kr.) Kategori Øgede omkostninger til central blødgøring Markedspris Afregning for blødgjort vand inkl. nettoafgiftsfaktor Besparelser ift. virksomhedens egne blødgøringsanlæg Mindre vandforbrug til regenerering af anlæg (marginal værdi for forsyningen) (30.000) Mindre saltforbrug til anlæg Mindre vedligeholdelsesservice på anlæg Besparelser ift. til virksomhedens almindelige brugsvand Mindre vedligeholdelse af kaffeautomater Mindre rengøring af baderum Mindre saltforbrug til opvaskemaskiner - Øvrige besparelser for virksomheden Mindre service på CO2-udfældningsanlæg Øvrige omkostninger for virksomheden Researche produkters reaktion på blødt vand Samfundsøk. nettoeffekt - TOMS (kr./år) Samfundsøk. nettoeffekt - TOMS (kr./m3) -5,8 Samfundsøk. nettoeffekt marginalbetragtning (kr./m3) (-6,4) Samlet indebærer det et samfundsøkonomisk nettotab på kr./år eller ca. 5,8 kr./m3 for det vandtil TOMS

12 Indhold 1. Opsummering af resultater for delopgave 2 2. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden BASF 3. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden TOMS 4. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Novo Nordisk 5. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Leo Pharma

13 4. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden NOVO Case beskrivelse (1/2) Novo Nordisk, Måløv Novo Nordisks afdeling i Måløv udfører i dag primært forskning i medikamenter, men har dog også en mindre produktion af farmaceutiske færdigvareprodukter Novo Nordisk Måløv forbruger omkring m3 vand årligt, ud af hvilket der blødgøres omkring m3 i NOVOs egne ionbytningsanlæg. Det blødgjorte vand fordeler sig mellem RO-vand til vask af produktionsanlæg, køkkener og til dampbehandling (ca m3) og regenerering af blødgøringsanlæg (ca m3). De resterende m3 anvendes enten som almindeligt brugsvand med samme hårdhedsgrad som vandværket leverer, eller tappes for det meste til laboratorieforsøg via 82 MilliQ-anlæg, der renser og demineraliserer vandet på justerbare parametre og som også gør det muligt at afkalke vandet til en valgfri lavere hårdhedsgrad. De 3 blødgøringsanlæg i virksomheden reducerer vandets hårdhed ned til omkring ca. 0 dh. Anlæggene benytter ionbytning efterfulgt af omvendt osmose for både at sikre en meget lav og en fuldstændig konstant vandhårdhed. Disse egenskaber er af kritisk vigtighed for vand til benyttelse i produktionen af medikamenter, hvor Novo Nordisk skal leve op til en lang række af krav. Derudover bruges en del af det blødgjorte vand til vask og rengøring i køkkener (og andre områder, hvor tilkalkning udgør et særligt problem), drikkevand til forsøgsdyr samt til befugtning af klassificerede produktions- og forsøgsområder Da NOVO er nødt til at sikre en meget lav og konsistent vandhårdhed i produktionen vil det ikke være muligt at udskifte de decentrale blødgøringsanlæg og processer med centralt blødgjort vand. En halvering af vandværksvandets hårdhed vil derfor ikke medføre sparede investeringer. Ligesom BASF og TOMS vil NOVO dog kunne opnå besparelser på drift og vedligehold af blødgøringsanlæggene, hvis hårdheden af det tilførte vand halveres. NOVO har ikke opsamlet oplysninger om det nuværende forbrug af salt og omkostningerne til vedligeholde deres anlæg og Deloitte har derfor estimeret besparelserne, dels ud fra en størrelsesmæssig sammenligning til de bedre belyste potentialer hos BASF og TOMS, dels ud fra det faktum, at NOVOs anlæg ikke er så gamle og ifølge NOVO meget lidt vedligeholdelseskrævende. Det estimeres derfor, at NOVO vil kunne reducere saltforbruget fra 6 til 3 ton og opnå samme besparelse på vedligehold som BASF. Vandforbruget på m3 til regenerering antages halveret. Til de fleste rengøringsaktiviteter uden for produktions- eller forsøgsområderne benyttes almindeligt vandværksvand, da kalkaflejringer i de områder ikke anses som et betydeligt problem. Derudover benyttes også vand til forsøg udført på anlægget. Da det ofte er vigtigt for laboranterne at kunne tilpasse vandets egenskaber til det enkelte forsøg ledes vandværksvandet til tapning fra de føromtalte MilliQ-anlæg som Novo Nordisk har installeret til direkte indstilling af den ønskede vandhårdhed og andre kvalitetsparametre.

14 4. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden NOVO Case beskrivelse (2/2) Novo Nordisk, Måløv (fortsat ) Da muligheden for finindstilling af hårdhed er ønsket i forbindelse med forskningen og den ønskede hårdhed varierer fra forsøg til forsøg, vil disse MilliQ-anlæg ikke kunne substitueres af central blødgøring. Eventuelle besparelser på drift og vedligehold af MilliQanlæg som følge af tilførslen af blødere vandværksvand er vanskelige at forudsige, da NOVO ikke har opsamlet erfaringer om basisomkostningerne til drift og vedligehold af disse anlæg. NOVO regner ikke selv med, at der kan opnås væsentlige besparelser på disse anlæg. Ud fra indsamlede oplysninger på internettet om MilliQ-anlæg, og ud fra, at blødgøringsdelen kun er én blandt mange komponenter i anlægget, estimerer Deloitte, at der højst vil kunne spares 1 ud fa 5 timers vedligeholdelse samt højst 100 kr. i elforbrug på hvert anlæg årligt, hvis hårdheden af det tilførte vand halveres. Vedligeholdelsen udføres typisk af laboratorieassistenter. Der er regnet med en marginal timeløn på 250 kr. i markedspriser. Ift. det almindelige brugsvand vil blødere vandværksvand betyde mindre rengøring af baderum. Deloitte estimerer pt. at der bruges ca m3 til bad ud fra den antagelse, at der kun i mindre grad er tale om produktions-medarbejdere, samt at hver medarbejder i hvert fald bader 3 gange så meget hjemme som på arbejde. Desuden vil blødere vandværksvand betyde mindre tilkalkning af kaffeautomater (pt. 70 stk.) som derfor vil kræve mindre vedligeholdelse. Novo råder i dag over 50 opvaskemaskiner som tilføres allerede afkalket vand, og der vil derfor ikke være nogen besparelser på dette område ved blødere vandværksvand. Novo Nordisk har igangsat etableringen af produktion af insulintabletter i 2 nye produktionsbygninger, der forventes klar til produktion i hhv. slutningen af 2016 og slutningen af Et konservativt estimat for merforbruget fra de 2 nye produktionsenheder er angivet herunder: Enhed 1: ekstra m3 vandværksvand årligt fra 2017 Enhed 2: ekstra m3 vandværksvand årligt fra 2019 Det forventes, at langt størstedelen af vandforbruget til produktionen vil skulle blødgøres, da det skal indgå i produktionen af medikamenter til menneskelig indtagelse. Derfor forventes det samlede behov for blødt vand således at stige med m3, når begge de nye enheder er etableret i Den yderligere forbrugte mængde blødgjort vand vil skulle opfylde høje krav til vandkvalitet og konstant hårdhed på ca. 0 dh. Derfor forventer Novo Nordisk ikke at central blødgjort vand på 10 dh vil kunne opfylde behovet. Gevinsterne ved central blødgøring vil derfor igen helt overvejende være besparelser på drift og vedligehold af de decentrale anlæg

15 4. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden NOVO Opgørelse af vandforbrugets fordeling af samfundsøkonomiske nettoeffekter Overblik over NOVOs vandforbrug Tabel 10. Samf.øk. gevinster for NOVO ved blødgøring (kr.) Brugsvand + MilliQ Bad, medarb m m3 Øvrigt brugsv.? m3 Samlet vandforbrug m3 MilliQ-tappet? m3 Decentral blødgøring m3 RO-vand m3 Samfundsøkonomiske nettoeffekter - konklusion Regenerering m3 Central blødgøring hos Forsyning Ballerup medfører omkostninger på kr. om året opgjort i markedspriser for den mængde vand NOVO forbruger. Levering af centralt blødgjort vand på 10 dh kan ikke erstatte decentral blødgøring hos NOVO, der kræver meget blødere vand, og dermed spares ingen anlægsinvesteringer. Levering af blødere vand medfører dog besparelser på driften af eget blødgøringsanlæg samt besparelser relateret til NOVOS almindelige brugsvand. Hertil kommer formodede besparelser på drift og vedligehold af MilliQ-anlæg. Samlet udgør besparelserne kr. om året. Kategori Øgede omkostninger til central blødgøring Markedspris Afregning for blødgjort vand inkl. nettoafgiftsfaktor Besparelser ift. virksomhedens egne blødgøringsanlæg Mindre vandforbrug til regenerering af anlæg (marginal værdi for forsyningen) (22.500) Mindre saltforbrug til anlæg Mindre vedligeholdelsesservice på anlæg Besparelser ift. til virksomhedens almindelige brugsvand Mindre vedligeholdelse af kaffeautomater Mindre rengøring af baderum Mindre saltforbrug til opvaskemaskiner - Øvrige besparelser for virksomheden Mindre vedligehold og energi til Milli Q-anlæg Øvrige omkostninger for virksomheden (ingen af betydeligt omfang) - Samfundsøk. nettoeffekt - NOVO (kr./år) Samfundsøk. nettoeffekt - NOVO (kr./m3) -0,6 Samfundsøk. nettoeffekt marginalbetragtning (kr./m3) (-1,1) Det giver i alt et samfundsøkonomisk nettotab på kr./år eller ca. 0,6 kr./m3 for det vand, der leveres til NOVO. Note: De absolutte tal for vandmængder og økonomiske poster i figuren og tabellen på denne side vil ændre sig, når NOVO Estimatet er dog mere usikkert end for BASF og TOMS. etablerer de nye produktionsenheder. Det er dog usandsynligt, at det vil ændre den samfundsøkonomiske effekt fra negativ til positiv

16 Indhold 1. Opsummering af resultater for delopgave 2 2. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden BASF 3. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden TOMS 4. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Novo Nordisk 5. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Leo Pharma

17 5. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Leo Pharma Case beskrivelse (1/2) Leo Pharma, Ballerup Leo Pharma er den mest vandforbrugende virksomhed i forsyningsområdet. Fabrikken i Ballerup producerer medicinske hudprodukter, plejeprodukter og farmaceutiske produkter. Leo Pharma (LP) forbruger omkring m3 vand årligt og en betydelig del af vandet blødgøres i Leo Pharmas egne ionbytningsanlæg. Disse anlæg er ældre dato og relativt vedligeholdelseskrævende. LP har endnu ikke etableret overblik over hvordan deres samlede vandforbrug fordeler sig, og ej heller hvor stor en del af vandet, der blødgøres, men LPs facility management organisation estimerer, at op i mod 50 pct. af det samlede vandforbrug behandles i egne blødgøringsanlæg. Den anden halvdel af vanforbruget anvendes med samme hårdhedsgrad som den, vandværket leverer. Det blødgjorte vand anvendes til vask af produktionsanlæg, brug i vaskemaskiner, brug i varmeanlæg, rengøring af sterile processer, dampproduktion til sterilisering, fugtning af sterile områder, samt som input i såvel plejeprodukter og farmaceutiske produkter til udvortes/indvortes brug. Desuden er der et betydeligt vandspild til regenerering af blødgøringsanlæggene, som ikke er nærmere opgjort, men som ifølge oplysningerne fra Leo Pharma tegner til at være relativt større end for de 3 øvrige virksomheder, hvilket må skyldes, at LPs anlæg er af væsentligt ældre dato. Det behandlede vands kvalitet og hårdhed er af meget stor betydning for Leo Pharma. Da dette blødgjorte vand (efter RO-behandling mv.) i høj grad indgår enten direkte eller indirekte i produktionen af medikamenter og plejeprodukter er Leo Pharma underlagt en række strenge kvalitetskrav. Grundet behovet for både en meget lav hårdhed (omkring 0 dh) og et konstant hårdhedsniveau vil det ikke være muligt for LP at udskifte de decentrale blødgøringsanlæg og processer med centralt blødgjort vand. En halvering af vandværksvandets hårdhed vil derfor ikke medføre sparede investeringer. Ligesom de øvrige virksomheder vil LP dog kunne opnå besparelser på drift og vedligehold af blødgøringsanlæggene, hvis hårdheden af det tilførte vand halveres. LP har kun oplysninger om det nuværende saltforbrug til blødgøring, mens vandforbruget til regenerering og vedligeholdelsesomkostningerne ikke er kendt. Saltforbrug på 50 ton ligger væsentligt over tilsvarende for de 3 øvrige virksomheder, set ift. mængden af vand, der blødgøres Deloitte har derfor estimeret besparelserne, dels ud fra en størrelsesmæssig sammenligning med TOMS der ligeledes har anlæg af ældre dato, men hvor saltforbruget og det estimerede vandforbrug til regenerering er relativt lavere dels ud fra LPs formodning om, at vedligeholdelsen af de nedslidte anlæg kun vil blive påvirket i mindre grad af blødere vandinput

18 5. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Leo Pharma Case beskrivelse (2/2) Leo Pharma, Ballerup (fortsat ) Det estimeres således at vedligeholdelsen kan reduceres med 20 pct., at saltforbruget kan reduceres fra 50 til 34 tons samt af vandspildet kan reduceres med 9000 m3. ved en halvering af vandværksvandets hårdhed Ift. det almindelige brugsvand vil blødere vandværksvand betyde mindre rengøring af baderum. På baggrund af oplysninger fra LP estimeres det, at der i virksomheden bruges ca m3 vand til bad. Desuden vil blødere vandværksvand betyde mindre tilkalkning af kaffeautomater (pt. 60 stk.) som derfor vil kræve mindre vedligeholdelse. LP råder desuden over 36 opvaskemaskiner. Der foreligger ikke oplysninger om, at disse skulle være koblet på det decentralt blødgjorte vand, men effekten på vedligeholdelsen forventes under alle omstændigheder dækket af reduktionen i LPs samlede saltforbrug. Dette understøttes af, at den store opvaskemaskine i tilknytning til kantinen har eget blødgøringsanlæg, som ifølge LP er omfattet af saltforbruget på 50 tons. LP har igangsat en nærmere kortlægning af deres vandforbrug og forventer at kunne finde betydelige besparelsespotentialer i forhold til ressourceeffektiviteten. Det er også sandsynligt, at der vil kunne opnås betydelige driftsmæssige besparelser på saltforbrug og vandforbrug til regenerering ved udskiftning af de gamle ionbytningsanlæg

19 5. Konsekvenser af central blødgøring for virksomheden Leo Pharma Opgørelse af vandforbrugets fordeling af samfundsøkonomiske nettoeffekter Overblik over Leo Pharmas vandforbrug Bad, medarb m3 Alm. brugsvand Øvrigt brugsv m3 Samlet vandforbrug m3 Decentral blødgøring RO-vand m m3 Regenerering m3 Samfundsøkonomiske nettoeffekter - konklusion Central blødgøring hos Forsyning Ballerup medfører omkostninger på kr. om året opgjort i markedspriser for den mængde vand Leo Pharma forbruger. Levering af centralt blødgjort vand på 10 dh kan ikke erstatte decentral blødgøring hos LP, der kræver meget blødere vand, og dermed spares ingen anlægsinvesteringer. Levering af blødere vand medfører dog besparelser på driften af eget blødgøringsanlæg samt besparelser relateret til LPs almindelige brugsvand på i alt kr. om året opgjort i markedspriser. Det giver et i alt et samfundsøkonomisk nettotab på kr./år eller ca. 0,5 kr./m3 for det vand, der leveres til LP. Estimatet er dog mere usikkert end for BASF og TOMS. Tabel 10. Samf.øk. gevinster for Leo Pharma ved blødgøring (kr.) Effekter Øgede omkostninger til central blødgøring Markedspris Afregning for blødgjort vand inkl. nettoafgiftsfaktor Besparelser ift. virksomhedens egne blødgøringsanlæg Mindre vandforbrug til regenerering af anlæg (marginal værdi for forsyningen) ( ) Mindre saltforbrug til anlæg Mindre vedligeholdelsesservice på anlæg Besparelser ift. til virksomhedens almindelige brugsvand Mindre vedligeholdelse af kaffeautomater Mindre rengøring af baderum Mindre saltforbrug til opvaskemaskiner - Øvrige besparelser for virksomheden (ingen af betydeligt omfang) - Øvrige omkostninger for virksomheden (ingen af betydeligt omfang) - Samfundsøk. nettoeffekt Leo Pharma (kr./år) Samfundsøk. nettoeffekt Leo Pharma (kr./m3) -0,5 Samfundsøk. nettoeffekt marginalbetragtning (kr./m3) (-1,5)

20 Om Deloitte Consulting fra ide til virkelighed Deloitte Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og den private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idestadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Consulting med Deloittes kompetencer indenfor revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, der er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor revision, skat, consulting og financial advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes cirka medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne DANVA's Årsmøde 27. maj 2011 Lizzi Andersen 1 Baggrund Hårdhed 1000 m 3 % af sum 5-10 30.896 19,7 10-15 29.159 18,5 15-20 37.347 23,8 20-25 59.148

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017 Central blødgøring Teknologi og Tendens IDA Miljø 7/3 2017 Lidt Baggrund Vandets hårdhed i Danmark Total hårdhed: I Danmark ønskes typisk blødgøring til 8 12 dh Størst potentiale for blødgøring i øst /GEUS

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands

Læs mere

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne MINDRE KALK I VANDET Blødere vand til forbrugerne 2 Mindre kalk i vandet betyder lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg. Det giver fx en årlig besparelse på 18,3 mio. kwh for hele

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Bo Lindhardt, Nordvand IDA Miljø 7. marts 2017 Kompleks problemstilling Teknik Samfunds effekt Interessenter Hårdhed? Kravværdierne til drikkevand er

Læs mere

2 Generelle forudsætninger 2. Oversigt over delposter vedr. forbrugsbesparelser 10

2 Generelle forudsætninger 2. Oversigt over delposter vedr. forbrugsbesparelser 10 HOFOR SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF BLØDGØRING AF VAND TIL HUSHOLDNINGER I HOFOR'S EJERKOMMUNER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker konsekvenser for husholdninger

Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker konsekvenser for husholdninger UDKAST Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker konsekvenser for husholdninger Afrapportering af delopgave 1 Andet udkast, 12. oktober 2015 Indhold 1. Opsummering

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand

Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand Lizzi Andersen, COWI A/S 1 Indhold Samfundsøkonomisk screening Forhold, der har betydning for resultatet Hvor indgår de sundhedsrelaterede data?

Læs mere

Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381

Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381 Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381 Februar 2014 Status og anbefalinger vedrørende den fremtidige drift 1 Baggrund og motivering for opdrag Deloittes opdrag Billund Kommune ønsker bistand til at

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Play to win Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Hanne Harmsen Deloitte Consulting hharmsen@deloitte.dk

Læs mere

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2 Sommerferien 2016 Vi skal ud i det blå Deloitte, juni 2016 Indhold Om undersøgelsen Sådan ser det ud med økonomien Sådan skal vi holde ferie Ferie fra jobbet 2016 Deloitte 2 Om undersøgelsen Deloitte har

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse Flere unge i uddannelse Jobcenterchefseminar i Beskæftigelsesregion Syddanmark v/ seniormanager Andreas Nikolajsen Deloitte Consulting Vejle,14. marts 2013 Analyse af jobcentrenes brug af uddannelsespålæg

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases UDKAST Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases November 2016 Indledning Klar til Start en god investering for kommunen i det lange løb Klar til Start er et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model Juni 2014 Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme Vejledning til business case-model Introduktion til modellen Formålet med beregningsværktøjet er at synliggøre incitament for energioptimering i

Læs mere

Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi

Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi Christian Johansen (Enhedschef, Hvidovre Hospital) Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi d. 4.

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Blødgøring af drikkevand

Blødgøring af drikkevand Roskilde 4-5-2017 Blødgøring af drikkevand Henrik Blomhøj Teknisk Rådgiver Kalk i drikkevandet Hvor i landet 60 % af Danmarks vandmængde er hårdt ( + 12 dh o ) Kalk i drikkevandet Gener i husstanden Fordele

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag: Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Indledning For at imødekomme den stigende digitalisering er det gjort endnu nemmere at anvende ectrl til at oprette

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015 Marts 2015 Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens nettoeffekt (Cointegration) Indholdsfortegnelse 1. Cointegrationsanalyse 3 Introduktion til anvendte cointegrationsmodel og data 3 Enhedsrodstest

Læs mere

Blødgøring hvad mener kunderne?

Blødgøring hvad mener kunderne? Blødgøring hvad mener kunderne? En præsentation af kundeundersøgelser blandt private forbrugere og erhvervsvirksomheder i København 2011-2012 Dorthe von Bülow, Ejerrelationer Københavns Energi og de fusionerede

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien U dgivelsesår215 Branchestatistik S ikkerhedsbranchensam tvagt-og S ikkerhedsindustrien(vs I)harvalgtatudsendeet spørgeskem atilderesm

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening 2. juli 2015 PwC har efter aftale med Dansk affaldsforening, g gennemgået notatet Effektivisering Hvordan sektoren realiserer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen DAKOFA, 7. marts 2011 Formål Grundlaget for selskabet og stiftelse Grundlæggende regnskabsadskillelse Overvejelser ved selskabsdannelsen 2 Footer 1 Regnskabsmæssige

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Hvorfor taler vi om blødgøring af drikkevand og hvad kan du selv gøre? I Danmark lever mere end

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Bispeengbuen, nyt markeds- og eventbyrum i København

Bispeengbuen, nyt markeds- og eventbyrum i København Bispeengbuen, nyt markeds- og eventbyrum i København Juni 2017 Introduktion Kontakt hos Deloitte Frederiksberg og Københavns kommune overvejer at anvende området under Bispeengbuen til madmarked og events.

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning

Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning D. 1. april 2015 Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning Indhold 1. Udrulning af blødgøring på HOFORs vandværker og ansøgning

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Drikkevand Drikkevand - vandforbrug Drikkevand - vandforsyning og sekundavand Vandkvalitet December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Emne: Vandforbrug

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Ved at benytte reglerne om gensidig anerkendelse kan certificeringen i praksis udvides til at dække vareførsel

Læs mere

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det?

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Velkommen Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Rettidig planlægning Tæt opfølgning Detaljeret budgettering Klart styrngsgrundlag Løftestænger Ledelse Data Implementeringsevne

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere