Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015"

Transkript

1 Notat J.nr Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt- og ejerafgift i perioden med henblik på at fremme udbredelsen heraf. Afgiftsfritagelsen vil hermed være parallel med den nugældende afgiftsfritagelse for el- og brintbiler, som løber til og med Afgiftsfritagelsen forudsættes at bidrage til et salg af i alt plug-in hybridbiler i perioden Det antages, at afgiftsfritagelsen ikke øger det samlede nybilsalg, men at de plug-in hybridbiler fuldt ud erstatter salget af benzin- og dieseldrevne biler. Det antages også, at uden afgiftsfritagelsen, vil der (stort set) ikke blive solgt nogen plug-in hybridbiler. En plug-in hybridbil antages at erstatte en gennemsnitlig konventionel bil, hvor benzinbilen vægter 55 pct. og dieselbilen 45 pct. Det er meget usikkert at skønne over antallet af solgte plug-in hybrid biler, og det forudsatte salg på biler i perioden er behæftet med betydelig usikkerhed. Plug-in hybridbiler er først lanceret på det danske marked i 2012, og der er solgt meget få med afgift. Skyggeprisen er imidlertid ikke følsom overfor antallet af plug-in hybridbiler som afgiftsfritages, hvis forudsætningerne i øvrigt holdes uændret. Et mindre (større) salg af plug-in hybrider vil således føre til et mindre (større) CO2- reduktionspotentiale, men også til en tilsvarende lavere (højere) samfundsøkonomisk gevinst. Ved et mere omfattende salg af plug-in hybridbiler, vil forudsætningerne om samlet uændret nybilsalg og intet salg af plug-in hybridbiler uden afgiftsfritagelse dog givetvis ikke holde, og dette vil påvirke skyggeprisen. 1 Det bemærkes, at dette notat alene belyser virkemidlets budget- og samfundsøkonomiske omkostninger samt skyggeprisen ved indførelse af virkemidlet. Notatet og beregningerne er alene et første udkast, der skal danne baggrund for mere tilbundsgående analyser, hvis det besluttes, at undersøge virkemidlet nærmere. Herunder skal en række konsekvenser belyses nærmere som fordelingseffekter, beskæftigelseseffekter, statens provenu og de erhvervs- og administrative konsekvenser ligesom eventuelle statsstøtteelementer og forholdet til EU-retten skal belyses. 1 / 5

2 Antallet af solgte plug-in hybridbiler vil have betydning for statens provenu uanset omfanget jo flere biler som sælges, jo større vil statens mindreprovenu være. Initiativet vedrører alene afgiftsfritagelsen. Der er således ikke forudsat omkostninger til investeringer i infrastruktur eller til drift af infrastruktur. Plug-in hybridbiler kan anvende samme brændstofinfrastruktur som elbilerne til elforbruget og samme infrastruktur som konventionelle biler til benzin- /dieselforbruget. Der er endvidere anvendt en langsigtet marginalbetragtning, hvilket har betydning for de anvendte forudsætninger om CO2-udledning og el-pris. 2. Reduktion af drivhusgasser Tabel 1. Skøn for reduktion af CO 2 i 2020, ton CO 2 -ækvivalent Kr./GJ Reduktion inden -0,2* for kvoteområdet Reduktion uden 7 for kvoteområdet * Der er tale om en forøgelse af udledningen indenfor kvoteområdet, hvilket er angivet som en negativ reduktion. Initiativet vil reducere CO 2 -udledningen i plug-in hybridbilernes levetid. Ved en forudsat levetid på 15 år må der forventes at være en effekt i perioden I 2020 skønnes reduktionen af CO 2 -udledningen at udgøre i alt ca tons, hvoraf udledningen reduceres med ca tons udenfor kvotesektoren, mens den forøges med ca. 200 tons indenfor kvotesektoren, jf. tabel 1. De færre konventionelle biler reducerer CO 2 -udledningen udenfor kvotesektoren. Plug-in hybridbilernes forbrug af el øger udledningen indenfor kvotesektoren, mens deres forbrug af konventionelt brændstof øger udledningen udenfor kvotesektoren. Udledningen indenfor kvotesektoren tages med i beregningen, da den nationale målsætning om en reduktion af drivhusgasudledningen på 40 pct. i 2020 vedrører både kvotesektoren og de ikke-kvoteomfattede sektorer. Det er forudsat, at den gennemsnitlige årskørsel er km pr. bil, uanset om der køres i en konventionel bil eller i en plug-in hybridbil. For plug-in hybridbilen er det endvidere forudsat, at 88 pct. af bilens kørsel sker med el og 12 pct. med benzin. Det svarer til, at 2/3 af plug-in hybridbilens energiforbrug er forbrug af el og 1/3 er benzin. Ved opgørelsen af CO 2 -udledningen er der endvidere taget højde for et indhold af biobrændstoffer i benzin og diesel på hhv. 4,8 og 6,8 pct. frem til og med 2019 og 10 pct. i både benzin og diesel fra 2020, hvilket reducerer CO2- udledningen herfra. 2 / 5

3 3. Profil for reduktionspotentiale i perioden Gradvis indfasning af potentiale Nogenlunde konstant reduktion Reduktionspotentialet indfases gradvist fra 2013 til 2016, med salget af de plug-in hybridbiler. 4. Skøn for velfærdsøkonomisk skyggepris med sideeffekter, kr./ton CO 2 -ækv >1500 X Skyggeprisen skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre kr. pr. ton CO2 (2012-priser, NPV ), jf. tabel 2. Tabel 2. Velfærdsøkonomiske omkostninger og skyggepris (mio. kr. NPV priser) Sideeffekter i alt 57 - Reduktion af støj 56 - Reduktion af luftforurening 2 Forbrugeroverskud, plug-in hybridbiler 374 Statsligt provenu i alt Arbejdsudbudseffekt af forbrugeroverskud 62 - Plug-in hybrid biler Konventionelle biler Tilbageløb (andre markeder) 27 Finansieringsbehov pga. tilbageløb -152 Skatteforvridningsgevinst ved finansiering -124 Samfundsøkonomisk gevinst i alt, kr CO2-besparelse (1.000 ton) 62 Skyggepris pr. ton CO Skyggepris pr. ton CO2 uden sideeffekter Anm.: Den samfundsøkonomiske opgørelse er opgjort jf. beregningsmetoden til samfundsøkonomiske omkostninger ved virkemidler i klimaplan. Der kan således være afvigelser mellem Skatteministeriets sædvandlige opgørelsesmetode og metoden anvendt i klimaplanen. Skyggeprisen er opgjort inkl. sideeffekter, som udgøres af mindre støj og mindre luftforurening. Værdien af sideeffekterne skønnes at udgøre i alt 57 mio. kr. (2012-priser, NPV ), hvor langt hovedparten vedrører støj. Værdien er opgjort med udgangspunkt i forskellen mellem de marginale eksterne omkostninger i byen (middelomkostninger) for konventionelle biler og elbiler, jf. DTU-Transports transportøkonomiske enhedspriser, for de 88 pct. af kørslen som plug-in hybridbilerne forudsættes at køre på el. Værdien af luftforureningen fra de konventionelle biler er halveret ift. de transportøkonomiske enhedspriser, idet luftforureningen fra nye benzin- og dieselbiler må forventes at være mindre end en gennemsnitlig bil i bestanden. Endvidere er værdien af luftforureningen reduceret med gennemsnitligt knap 60 pct. for 3 / 5

4 såvel de konventionelle biler som elbilerne for at tage højde for, at en del af luftforureningen påføres udlandet. Skyggeprisen uden sideeffekter skønnes at udgøre kr. pr. ton CO2 (2012-priser, NPV ). Med virkemidlet skønnes staten samlet at få et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 467 mio. (2012-priser, NPV ), jf. afsnit 6. Ved beregningen af CO2-skyggeprisen er det forudsat, at mindreprovenuet finansieres via en skatteforhøjelse. For at finansiere mindreprovenuet, skal staten opkræve 619 mio. kr. (467 mio. kr mio. kr.), opgjort i nutidsværdi (ved NAF på 32,5 pct.), idet der vil være et tilbageløb som følge af, at skatteforhøjelsen reducerer forbrugsmulighederne. Skatteforvridningstabet forbundet hermed skønnes at udgøre 124 mio. kr., opgjort i nutidsværdi, ved en skatteforvridningsfaktor på 20 pct. I skyggeprisberegningen indgår endvidere husholdningernes forbrugeroverskud, som følge af plug-in hybridbilernes afgiftsfritagelse. Det er forbundet med væsentlig usikkerhed at opgøre forbrugeroverskuddet, da det afhænger af, hvor meget afgiften skal reduceres, før der sælges plug-in hybridbiler. Under forudsætning af, at afgiften alene skal reduceres marginalt før der sælges plug-in hybridbiler, skønnes forbrugeroverskuddet at udgøre i alt 374 mio. kr. (2012-priser, NPV ). Plug-in hybridbilen inklusiv registrerings- og ejerafgift er noget dyrere end en konventionel bil, og det er usikkert, om der vil blive solgt plug-in hybridbiler allerede ved en marginal reduktion af afgiften. Regnes følsomhed på forbrugeroverskuddet, hvor det alternativt forudsættes, at afgiften skal halveres, før der sælges plug-in hybridbiler, vil CO2-skyggeprisen inkl. sideeffekter, ved fastholdte forudsætninger i øvrigt, udgøre ca kr. pr. ton CO2. 5. Sektorer som påvirkes økonomisk Indtægt Omkostning Husholdninger Industri Energi Landbrug Transport Staten Andre De sektorer, som vælger at købe en plug-in hybridbil frem for en konventionel bil, berøres af tiltaget. Det er ved beregningerne forudsat, at alene husholdningerne køber plug-in hybridbil, da de forventes at købe langt hovedparten af plug-in hybridbilerne. Staten berøres endvidere af tiltaget, idet der vil være et mindreprovenu som følge af afgiftsfritagelsen, jf. afsnit 6. For husholdningerne vil der være en reduktion i omkostningerne til konventionelle biler, mens der vil være en forøgelse af omkostningerne til plug-in hybridbiler. Samlet skønnes husholdningernes omkostninger som følge af skiftet til plug-in hybridbiler at blive reduceret med 110 mio. kr., som kan forbruges på andre varer (2012-priser, NPV ). 4 / 5

5 I de opgjorte omkostninger indgår bilens pris ekskl. registreringsafgift, ejerafgift samt udgifter til brændstof/el. For de konventionelle biler indgår endvidere registreringsafgift og for plug-in hybridbilerne omkostninger til batteri. 6. Statsfinansielle omkostninger Ja Nej Afgiftsfritagelsen vil give staten et mindreprovenu i plug-in hybridbilernes levetid, dvs. i perioden Nutidsværdien af mindreprovenuet skønnes at udgøre 467 mio. kr. (2012-priser, NPV ). Det største mindreprovenu ligger i årene , og er tabet af registreringsafgift fra de konventionelle biler. Staten vil få et mindreprovenu fra mindrebilsalget af konventionelle biler på biler fra registreringsafgift, moms på bilen, ejerafgift og brændstofafgift inkl. moms samt moms på brændstof. Dette skønnes i nutidsværdi at udgøre mio. kr. Dette mindreprovenu fra de konventionelle biler vil kun delvist modsvares af et merprovenu fra merbilsalget af plug-in hybridbiler fra moms på plugin hybridbilen, ejerafgift efter 2015 og fra el- og brændstofafgift inkl. moms samt moms på el og brændstof. Dette skønnes i nutidsværdi at udgøre 468 mio. kr. Samtidig får staten et provenu fra husholdningernes forbrug af andre varer på 110 mio. kr. Ved et forudsat afgiftsindholdet på 24,5 pct. (1-(1/NAF)) udgør statens provenu som følge heraf 27 mio. kr. opgjort i nutidsværdi. Endelig får staten et provenu som følge af, at afgiftsfritagelsen medfører en ændring i husholdningernes arbejdsudbud, som skønnes at udgøre 62 mio. kr. ved et forbrugeroverskud på 374 mio. kr. og en selvfinansieringsgrad på 16,66 pct. (svarende til en skatteforvridning på 20 pct.). 5 / 5

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark 1/2 2013 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse 22 November 2012 1. Resumé... 3 2. Introduktion... 4 3. Metode... 4 3.1 Totaløkonomi... 4 3.2 Elbilernes indtrængning...

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Marts 2011 I. Sammenfatning... 2 II. Indledning... 42 III. Oversigt over forbrug af energi i Danmark

Læs mere