Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund"

Transkript

1 NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller DS/R 209. Disse metoder kan imidlertid ikke længere anvendes. Referencelaboratoriet giver nedenfor en oversigt over alternative metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie. Bestemmelse af animalsk og vegetabilsk olie/fedt og mineralsk olie foregik gennem mange år ved ekstraktion med tetrachlormethan og efterfølgende måling enten ved vejning - gravimetri (DS/R 208:1980) eller IR-fotometri (DS/R 209:1980). Disse metoder kan ikke længere anvendes da tetrachlormethan og de opløsningsmidler, der har været anvendt i stedet, f.eks. freon, ikke kan købes længere. Årsagen er, at de bidrager til nedbrydning af ozonlaget, og anvendelse derfor er forbudt i henhold til Montrealprotokollen. Referencelaboratoriet har derfor arbejdet med alternative metoder, hvoraf en modifikation af DS/R 209:1980 er beskrevet andetsteds i dette nummer af NYT. Tabel 1 viser en oversigt over gældende metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie. Detaljer og kommentarer kan ses i notater og rapporter fra Referencelaboratoriet /1/, /2/ og /3/. Rapporter og notater kan hentes på Referencelaboratoriets hjemmeside (www.reference-lab.dk). Metode Anvendelse Princip Bemærkninger REFLAB metode 5:2005 (forventes at udkomme som DS-metode) Metoden er også kendt som DS/R 209 (modificeret) DS/R 208, modificeret til ekstraktion med pentan Vegetabilsk og animalsk olie/fedt Mineralsk olie (Vegetabilsk og animalsk olie/fedt- kan generelt ikke anbefales) Mineralsk olie DS/EN ISO :2001 Mineralsk olie Parameter: Mineralolie (hydrocarbonolie-indeks) Parameter: Olie og fedt; Olie; Fedt Resultater er sammenlignelige med DS/R 209. Ekstraktion: Tetrachlorethylen Mulighed for tab af meget flygtige kulbrinter (< C10, f.eks. BTEX er) Oprensning: Florisil Forventes at give højere resultater Måling: IR-spektrofotometri Detektionsgrænse: 0,1 mg/l end DS/R 208 for prøver indeholdende lettere kulbrinter (< C14). Parameter: Olie og fedt; Olie; Fedt Analysetekniske vanskeligheder ved meget fedtholdige prø- Ekstraktion: Pentan ver. Begrænset anvendelighed til Oprensning: Aluminiumoxid vegetabilsk og animalsk olie/fedt. Måling: Gravimetri Hovedparten af meget flygtige og Detektionsgrænse: 2 mg/l lettere kulbrinter (< C14) tabes. Forventes generelt sammenlignelig med olie bestemt ved DS/R 208. Ekstraktion: Pentan Oprensning: Florisil Måling: Gaschromatografi Detektionsgrænse: 0,1 mg/l Bestemmer alene olie. Giver mulighed for karakterisering af olieproduktets sammensætning. Medbestemmer kun kulbrinter fra <C10 og op. Direkte sammenlignelighed med DS/R 209 kan ikke forventes. Forventes at give højere resultater end DS/R 208 for prøver indeholdende lettere kulbrinter (< C14) Tabel 1 Gældende metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie i spildevand. INDHOLD Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie... 1 IR-fotometrisk bestemmelse af olie og fedt i spildevand... 3 Bestemmelse af organisk stof, COD i spildevand... 5 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for kemiske miljøanalyser Side 1 af 7

2 Til sammenligning med de gældende metoder er nedenfor angivet principperne for de tidligere anvendte metoder, DS/R 208 og DS/R 209. Metode Princip Bemærkninger DS/R 208:1980 Parameter: Olie og fedt; Olie; Fedt Kan ikke anvendes, da ekstraktionsmiddel er forbudt pga. ozonlagsnedbrydende Ekstraktion: Tetrachlormethan egenskaber. Oprensning: Aluminiumoxid Måling: Gravimetri Detektionsgrænse: 2 mg/l DS/R 209:1980 Parameter: Olie og fedt; Olie; Fedt Kan ikke anvendes, da ekstraktionsmiddel er forbudt pga. ozonlagsnedbrydende Ekstraktion: Tetrachlormethan egenskaber. Oprensning: Aluminiumoxid Måling: IR-spektrofotometri Detektionsgrænse: 0,1 mg/l Tabel 2 Principper i de udgåede standarder, DS/R 208:1980 og DS/R 209:1980. Den ny metode, Reflab metode 5:2005, til bestemmelse ved IRfotometri anvender samme princip som DS/R 209, og der forventes ikke forskelle i resultater for de to metoder. Metoden er også kendt som DS/R 209 (modificeret). Der findes ikke gældende metoder til gravimetrisk bestemmelse, som på tilsvarende måde kan forventes at give resultater, der for alle prøver vil være sammenlignelige med DS/R 208. DS/R 208 var anvendelig både til fedtholdige prøver og til tungere mineralolier. Til erstatning er foreslået en modificeret DS/R 208, som i stedet for tetrachlormethan anvender pentan til ekstraktion. Den har imidlertid vist sig at give analysetekniske vanskeligheder ved meget fedtholdigt spildevand på grund af emulsionsdannelse. Referencer /1/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium: Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand Forundersøgelse. Eurofins A/S, April /2/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium: Gravimetrisk bestemmelse af olie/fedt Vurdering af tekniske muligheder. Eurofins A/S, Oktober /3/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium: Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand. Eurofins A/S, September Til bestemmelse af vegetabilsk og animalsk olie/fedt anbefales den IR-fotometriske metode, Reflab metode 5:2005. Denne metode kan ikke forventes at give resultater, der er sammenlignelige med resultater fra den gravimetriske bestemmelse efter den nu udgåede DS/R 208. Reflab metode 5:2005 anbefales også til bestemmelse af mineralsk olie. Gravimetrisk bestemmelse ved modificeret DS/R 208 kan dog også anvendes til bestemmelse af mineralsk olie, men metoden medtager ikke prøvens indhold af letflygtige komponenter som f.eks. benzin og kan derfor ikke generelt anbefales. Den gaschromatografiske metode, DS/EN ISO , giver mulighed for en karakterisering af olieproduktets sammensætning, som de øvrige metoder ikke giver i samme omfang. Metoden vurderes ikke at give fordele frem for IR-metoden ved måling af koncentrationen af olie. For prøver indeholdende letflygtige komponenter vil den IRfotometriske metode giver højere resultater end DS/R 208 og modificeret DS/R 208 som følge af tab ved den gravimetriske bestemmelse. For øvrige prøver kan der ikke gives faste retningslinier for, hvilken metode der giver det højeste resultat. Side 2 af 7

3 IR-fotometrisk bestemmelse af olie og fedt i spildevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet har undersøgt en modifikation af standardmetode til bestemmelse af olie+fedt og olie ved infrarød spektrometri, DS/R 209:1980. Modifikationen består i erstatning af tetrachlormethan som ekstraktionsmiddel med tetrachlorethylen. Behovet for modifikation er opstået, fordi tetrachlormethan er et ozonlagsnedbrydende stof, som ikke længere forhandles. Den modificerede metode er indledningsvis undersøgt i Referencelaboratoriets laboratorium og derefter underkastet en interlaboratorieundersøgelse. Interlaboratorieundersøgelsen har vist, at den modificerede metode vil være egnet til måling af olie+fedt og olie i måleområdet fra 0,1 til 500 mg/l. Metoden er udgivet som metode fra Referencelaboratoriet. En øget opmærksomhed på metodens bestemmelser om kalibrering vil sandsynligvis kunne forbedre sammenligneligheden mellem laboratorier. Bestemmelse af olie+fedt i spildevand er hidtil sket med anvendelse af enten DS/R 208 (gravimetrisk bestemmelse) eller DS/ R 209 (IR-fotometrisk bestemmelse). Begge metoder er trukket tilbage af Dansk Standard med den begrundelse, at de benytter tetrachlormethan som ekstraktionsmiddel. Tetrachlormethan og alternativet freon, der hidtil er anvendt af danske laboratorier, er ozonlagsnedbrydende stoffer, som ikke kan anvendes i henhold til Montreal-protokollen. Det er endvidere ikke mere muligt at opnå tilladelse til at købe de to opløsningsmidler, så laboratorierne er også derfor nødt til at finde en anden løsning. Et alternativ er IR-spektrofotometri med erstatning af tetrachlormethan med tetrachlorethylen, som ikke er omfattet af Montrealprotokollen. Denne modifikation har været anvendt blandt andet til bestemmelse af mineralolie i vand fra off-shore installationer. Referencelaboratoriet har gennemført en undersøgelse af den modificerede metodes kvalitet med deltagelse af seks danske og to svenske laboratorier /1/. Metode Den metode, der blev afprøvet, var baseret på DS/R 209:1980. Den væsentligtse modifikation var erstatning af tetrachlormethan med tetrachlorethylen som opløsningsmiddel. Desuden blev metoden moderniseret, blandt andet er aluminiumoxid erstattet af Florisil som kolonnemateriale ved adskillelse af olie og fedt. Den kvantitative bestemmelse af olie og fedt ved IR foretages ved måling på alkanbånd, hvilket f.eks. medfører, at alkaner og cykloalkaner giver høje respons, mens aromatiske kulbrinter giver lave respons. I DS/R 209 og i den afprøvede metode benyttes en kalibreringsblanding bestående af 37,5 vol% hexadecan, 37,5 vol% isooktan og 25 vol% benzen. Dette medfører at olier med et væsentligt indhold af oxygenforbindelser vil blive underbestemt. Det samme vil gælde for mineralolier med et højt aromatindhold, mens mineralolier med et højt alkanindhold vil blive overbestemt. Interlaboratorieundersøgelse I april 2005 gennemførte Referencelaboratoriet en interlaboratorieundersøgelse med det formål at afprøve den modificerede metode til bestemmelse af olie+fedt og olie i spildevand. Deltagerne analyserede i alt 10 prøver, som vist i tabel 1. Prøve A B C D E F G H I K Tabel 1 Beskrivelse Spildevand fra renseanlæg tilsat svinefedt Spildevand fra renseanlæg tilsat svinefedt og mineralolie Spildevand fra slagteri Syntetisk prøve tilsat rapsolie og mineralolie Spildevand fra vaskeri tilsat mineralolie Spildevand fra slagteri tilsat svinefedt Syntetisk prøve tilsat mineralolie Mineralolie opløst i tetrachlorethylen Svinefedt opløst i tetrachlorethylen Rapsolie opløst i tetrachlorethylen Udsendte prøver. Prøve H K var opløsninger i tetrachlorethylen, som var udsendt med det formål at bestemme respons for de produkter, der blev anvendt til fremstilling af syntetiske prøver samt som tilsætning til naturlige prøver. To af prøverne, prøve C og E, viste sig at være inhomogene. Hovedkonklusionerne fra metodeafprøvningen er derfor baseret på de øvrige prøver. Respons Respons for hver af de tre produkter, der blev anvendt til prøvefremstilling, blev bestemt ud fra deltagernes resultater for prøve H K. Produkt Mineralolie 115 ± 7,4 Svinefedt 88 ± 8,6 Rapsolie 76± 10,4 Tabel 2 Respons ± expanderet usikkerhed % af afvejet mængde Respons for fedt- og olieprodukter anvendt til prøvefremstilling. Den ekspanderede usikkerhed er baseret på den totale spredning (reproducerbarheden) på målinger fra alle deltagende laboratorier. Som det fremgår er den ekspanderede usikkerhed stor, særlig i betragtning af at måling af respons alene indebærer IRmåling på den udsendte opløsning i forhold til en blindprøve af tetrachlorethylen. Blindprøve var også udsendt. Dette tyder på, at selve kalibreringen, herunder blindkorrektion og indstilling af instrument, giver et betydeligt bidrag til spredningen mellem laboratorier. Side 3 af 7

4 Korrekthed Til bestemmelse af korrekthed blev anvendt syntetiske prøver og prøver fra renseanlæg. Desuden blev en prøve af spildevand fra slagteri anvendt til at give en indikation af korrekthed. Korrektheden for olie+fedt er illustreret i figur 1, som viser laboratoriernes måleværdier som funktion af det nominelle indhold i de udsendte prøver. Måleværdi y=x Regressionslinie Nominelt indhold, µ, af olie+fedt Figur 1 Sammenhæng mellem nominel værdi og målt værdi for olie+fedt (prøve A, B, D, F og G). Som det fremgår af figur 1 har regressionslinien lidt lavere hældning end det skulle forventes ved 100% genfinding. Den gennemsnitlige genfinding er 97%. Genfindingen er indenfor den usikkerhed, der er på bestemmelsen af respons for de anvendte olie- og fedtprodukter, jvf. tabel 2, og derfor tilfredsstillende. For olie ses et tilsvarende billede og den gennemsnitlige genfinding er 95%. Præcision Den opnåede præcision er vist for olie+fedt i tabel 3 og for olie i tabel 4. Prøve Koncentrationsniveau s r CV r % s R CV R % mg/l mg/l mg/l A 0,4 0,021 5,2 0,17 42,9 B 5,2 0,14 2,6 0,71 13,7 D 18 0,16 0,9 2,2 12,3 F 254 5,2 2, ,2 G 530 3,3 0,6 47 8,9 Samlet præcision, spildevand 1,8 16,2 H 2, ,13 5,2 I 3,76 0,005 0,1 0,35 9,2 K 2, ,2 8,9 Samlet præcision, ekstrakt 0 7,8 Tabel 3 Præcision for olie+fedt Resultaterne viser, at den relative repeterbarhedsspredning (CVr) for prøve H K, som var opløsninger i tetrachlorethylen, er meget lav, mens den relative reproducerbarhedsspredning (CVR) ikke er så meget bedre end for prøve A G, som man skulle forvente i betragtning af at prøve H K ikke skulle ekstraheres eller forbehandles på deltagernes laboratorier. Den mest nærliggende forklaring er forskelle i kalibrering mellem deltagerne. De syntetiske prøver (D og G) viser bedre præcision end flertallet af de øvrige prøver. Dette er særlig markant for repeterbarhed, udtrykt ved CVr. Data for præcision i syntetisk prøve, spildevand fra slagteri og afløbsvand fra renseanlæg understøttes af resultaterne for prøve E, spildevand fra vaskeri, til trods for at denne prøve var inhomogen. Data for prøve E er ikke vist i tabel 3. Prøve Koncentrationsniveau s r CV r % s R CV R % mg/l mg/l mg/l B 0,5 0,013 2,6 0,13 26 D 7,9 0,085 1,1 0,72 9,1 G ,0 38 7,3 Samlet præcision, spildevand 1,6 8,2 Tabel 4 Præcision for olie. Side 4 af 7

5 Præcisionen for olie svarer nogenlunde til det billede, der ses for olie+fedt. Sammenlignet med tidligere ses en analysekvalitet i syntetiske prøver svarende til erfaringer fra en metodeundersøgelse i 1978 /3/ og en præstationsprøvning i 1993 /4/. For naturlige prøver er repeterbarhedsstandardafvigelsen på linje med hvad der tidligere er set. Det samme er tilfældet for reproducerbarhedsstandardafvigelsen for olie, mens den for olie+fedt synes dårligere. Datamaterialet fra tidligere undersøgelser er dog yderst begrænset. Detektionsgrænse På basis af repeterbarhedsstandardafvigelsen for olie+fedt i prøve A og for olie i prøve B vurderes, at en detektionsgrænse på 0,1 mg/l, kan overholdes med den ny metode. Det svarer til nederste ende af måleområdet for DS/R 209. Konklusion De udførte undersøgelser viser, at den modificerede metode er anvendelige til analyse af olie+fedt og olie i spildevand. Referencelaboratoriet har udgivet den modificerede metode. Metoden kan hentes på Referencelaboratoriets hjemmeside (www. reference-lab.dk) under Metodeforskrifter. Der er tegn på, at kalibrering giver et væsentligt bidrag til spredning mellem laboratorier. Det er derfor vigtigt, at metodens bestemmelser om kalibrering nøje overholdes. Referencer De rapporter, der ligger til grund for ovenstående artikel reference /1/ og /2/ - kan hentes på Referencelaboratoriets hjemmeside: www. reference-lab.dk. /1/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Metodeafprøvning Olie/ fedt i spildevand. Interlaboratorieundersøgelse Eurofins A/S, September /2/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand Forundersøgelse, Eurofins A/S, April /3/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Afprøvning af DS metode forslag DS F 78/39 Olie og fedt, Vandkvalitetsinstituttet, Oktober /4/ VKI, Præstationsprøvning 1993/3 Perkolat, CODCr, NVOC, chlorid, cyanid, olie, Statistisk rapport, December Bestemmelser af organisk stof, COD i spildevand af Kirsten Jebjerg Andersen Anvendelse af testkit metoder, eller såkaldte hurtigmetoder, til bestemmelse af kemisk iltforbrug (COD) i spildevand er i dag udbredt, især for renset spildevand, hvor koncentrationen er lavere end detektionsgrænsen for anvendelse af den konventionelle metode DS 217:1991. Ud over at der ses en bedre analysekvalitet i præstationsprøvningerne for renset spildevand ved testkitmetoderne er der også miljø- og arbejdsmiljømæssige fordele ved anvendelsen af testkitmetoderne frem for DS 217. En tilfredsstillende analysekvalitet for testkitmetoderne forudsætter, at der anvendes testkits med måleområde, der svarer til koncentrationsområdet for prøverne, herunder at testkits med meget bredt måleområde ikke anvendes til egentlig analyse, men reserveres til screening. Erfaringerne tyder på, at der i afløbsvand opnås sammenlignelige resultater med testkits og DS 217. For urenset spildevand ses ikke en bedring af analysekvaliteten i forhold til DS 217. Datamaterialet er begrænset, men det tyder på, at testkitmetoderne i urenset spildevand giver af størrelsesorden 5% højere værdier end DS 217. For visse fabrikater af testkits er påvist en større spredning af resultaterne. COD metoder Analysen af kemisk iltforbrug ved kaliumdichromat (CODCr) i spildevand foretages i dag med anvendelse af: 1. konventionel COD metode DS 217: fortyndingsmetoden (tilsvarende DS 217, men med fortyndede reagenser) DMU-metoden /5/ og 3. såkaldte hurtigmetoder eller testkitmetoder, hvor der anvendes færdigfremstillede reagenser testkits (ISO 15705:2002) Væsentlige forskelle på de tre COD metoder fremgår af Tabel 1. Anvendelsen af testkit metoden i henhold ISO 15702:2002 indebærer anvendelse af kun 2 ml prøve i forhold til DS 217, hvor der anvendes 10 ml prøve. Derfor anføres i ISO 15702, at der skal udvises varsomhed med sammenligning med ISO 6060 (svarer til DS 217) for prøver med indhold af suspende- DS 217:1991 ISO 15705:2002 DMU-metode Prøvevolumen 10 ml 2 ml 20 ml K2CrO3 2 mmol 0,6 g 0,05 mmol/2 ml prøve 0,25 mmol 0,015 g/2ml prøve 0,075 g HgSO4 0,4 g Hg 0,4 g Hg 0,08 g Hg /2 ml prøve Ag2SO4 0,15 g Ag 2 0,15 g Ag 2 0,03 g Ag 2 /2 ml prøve 0,04 mmol/20 ml 0,02 mmol 0,012 g/20 ml prøve 0,006 g Kogetid 120 minutter 10 minutter 120 minutter Opvarmningstemperatur 148 ºC ± 3 ºC 150 ºC ± 5 ºC Kvantificering Anvendelsesområde uden fortynding Titrering af restinhold af kaliumdicromat med jern(ii) -opløsning Fotometrisk bestemmelse af chrom (III) eller titrimetrisk bestemmelse af dichromat (uklare prøver) 0,01 g Hg 0,02 g Hg /20 ml prøve 0,13 g Ag 2 0,25 g Ag 2 /20 ml prøve mg/l O mg/l O mg/l O 2 Max. konc af chlorid (mg/l Cl) 1000* Titrering af restinhold af kaliumdicromat med jern(ii) -opløsning *, at når kloridindholdet ov Tabel 1. Væsentlige forskelle på metoder til bestemmelse af COD. Side 5 af 7

6 ret stof, hvor der kan være vanskeligheder med udtagning af en repræsentativ prøve. Det vil især gøre sig gældende for urenset spildevand. Alle tre metoder indebærer anvendelse af kviksølv, dichromat og sølv reagenser, men i både metode 2 og 3 anvendes disse stoffer i væsentlig mindre mængder end i metode 1. Oplukningen/oxidationen af prøverne foregår ved ca. 150 grader i alle tre metoder, men oplukningstiden er forskellig. For metode 1 og 2 foregår dette i åbne svalerørssystemer, mens metode 3 benytter lukkede rør. Chloridinterferens Det er tidligere vist, at chlorid indhold større end 500 mg/l O 2 kan give anledning til positive interferenser på resultater gennemført efter DS 217. Interferensen afhænger af spildevandstypen. Interferensen bør fastlægges af laboratoriet for de enkelte spildevandstyper, hvis muligt /3/. Der er i Bekendtgørelse 637 af 30 juni 1997 sat en grænse for indhold af chlorid på 500 mg/ L, førend der skal foretages chlorid fjernelse forud for COD bestemmelse efter DS 217:1991. For anvendelse af DMU metoden er grænsen for indhold af chlorid 100 mg/l, men gives mulighed for at øge kviksølvtilsætning ved højere chloridkoncentrationer. Referencelaboratoriet har i 19. interkalibrering vist, at øget kviksølv mængde giver lavere COD-værdier, også selv om prøven ikke indeholder chlorid af betydning. Derfor er anbefalingen, at behandle DMU-metoden på samme måde som DS 217, når chloridindholdet er højere end tilladt (100 mg/l), dvs. fjerne chlorid i henhold til DIN H41-2 og at fjerne muligheden for øget kviksølvtilsætning /3/. For testkit metoderne efter ISO anvendes 1/8 af mængden af kviksølv i DS 217:1991. Det anføres i metoden, at chlorid koncentrationer indtil 1000 mg/l ikke interfererer. Dette er ikke bekræftet i metodevalideringen af metoden, hvor analyse af en prøve af kaliumhydrogenphthalat (20 mg/l O 2 ) og 1000 mg/l chlorid gav en genfinding på 151 % /4/. Det anbefales, at denne grænse maksimalt sættes til 500 mg/l O 2 på grund af de tidligere konstaterede vanskeligheder. Tabel 2 giver en oversigt over analyseresultaterne opnået over en fem-årig periode for renset og urenset spildevand i præstationsprøvninger. Præstationsprøvninger har ikke identificeret klare problemer ved koncentrationsniveauer af chlorid i intervallet mg/l. Det er uklart, om alle testkitmetoder overholder ISO 15705, og dermed indeholder kviksølv til undertrykkelse af chlorid interferens (Tabel 2). Analysekvalitet i præstationsprøvninger renset spildevand Præcision Forskellige metoder fra samme apparatproducent er for hurtigmetoderne samlet i én gruppe i Tabel 2. Som det fremgår af tabellen, er der ved lave koncentrationer (afløbsprøver) en tendens til, at spredningen på resultaterne er større ved anvendelse af DS 217 i forhold til hurtigmetoderne. Dette kan skyldes, at koncentrationsområdet for prøverne ligger på detektionsgrænsen ved anvendelse af DS 217, hvorimod hurtigmetoderne har kits, der er fremstillet til analyse af prøver med koncentration tilsvarende koncentrationen i præstationsprøvningerne. Der ses en tendens til, at testkits, der dækker et stort koncentrationsområde i forhold til indholdet i den aktuelle prøve, giver stor spredning, svarende til anvendelse af en metode med for lav følsomhed. Såfremt resultater af COD ved testkit metoder anvendes i kontrol af udledning af spildevand skal analysen foregå med kontrol af analysen ved certificerede referencematerialer i et relevant koncentrationsniveau samt med anvendelse af testkits, der er afstemt til anvendelse til dette niveau. Anvendelse af ISO beskriver bestemmelse af prøver med indhold mindre end 1000 mg/l. Prøver med højere koncentrationer skal fortyndes. Dette betyder, at testkits med anvendelsesområde større end mg/l O 2 bør reserveres screeninger. Rigtighed og sammenlignelighed Rigtighed for DS 217 og testkitmetoderne er af samme størrelsesorden og ingen af metoderne afviger signifikant fra den nominelle værdi i de to syntetiske prøver, der er vist i Tabel 2. En undtagelse er dog præstationsprøvning , hvor testkits fra Dr Lange har et gennemsnit, der er signifikant højere end den nominelle værdi. Gennemsnit for bestemmelser med Dr Lange testkits afviger imidlertid ikke signifikant fra bestemmelser med DS 217. I de tre præstationsprøvninger, hvor prøven har været afløbsvand fra renseanlæg, er der ikke signifikant forskel mellem bestemmelser med DS 217 og testkitmetoderne. Analysekvalitet i præstationsprøvninger urenset spildevand Præcision Der er gennemført to præstationsprøvninger med urenset spildevand /1, 2/. Resultaterne viser, at der opnås en sammenlignelig spredning for hurtigmetoderne og DS 217, når der ses bort fra laboratorier, der har anvendt testkit med for stort anvendelsesområde. Præstationsprøvninger afprøver normalt ikke indflydelsen af suspenderet stof i prøven og dermed muligheden for at udtage en repræsentativ prøve. Sammenlignelighed I tilløbsvand /2/ og /1/ konstateres signifikant højere værdier for testkitmetoderne end for DS 217. Forskellen drejer sig om henholdsvis 3 % og 7 %. Dette understreger yderligere nødvendigheden af kontrol af analysen med testkits med anvendelse af certificeret referencemateriale, samt anvendelse af testkit med anvendelsesområde afstemt efter koncentrationen i prøverne. Hvilke COD metoder kan anvendes? Samlet set vurderes, at der er store fordele forbundet med udskiftning af DS 217 metoden for bestemmelse af COD i renset spildevand med enten DMU-metoden eller med testkitmetoder for renset spildevand. Der er ikke tilstrækkelige data, der sammenligner DMU-metoden og testkitmetoder, men begge har vist kvalitetsmæssige fordele frem for DS 217, og de sparsomme data giver ikke anledning til at forvente forskelle. Der bør anvendes testkitmetoder, der overholder ISO 15705, dvs. at der er tilsat kviksølv til reagenserne og koncentrationsintervallerne for testkits ligger indenfor det område ISO er beregnet til. For urenset spildevand er der ikke klare kvalitetsmæssige fordele ved at anvende testkit metoder frem for DS 217. Begge præstationsprøvninger for urenset spildevand tyder på signifikant højere værdier for testkitmetoderne sammenlignet med DS 217. En udskiftning af DS 217 med testkitmetoder kan kun anbefales, hvis det er muligt at udtage en repræsentativ prøve af det urensede spildevand (testes ved udtagning af flerdobbeltprøver). Side 6 af 7

7 Prøvetype Spildevand renset, syntetisk Spildevand renset Spildevand urenset Præstationsprøvning Cl 169 mg/l Cl 301 mg/l Cl 553 mg/l Cl 148 mg/l Cl 250 mg/l Metode n µ m Rigtighed mg/l O 2 mg/l O 2 (%) CV R % DS217, 1. og 2. udgave 13 36, Vand- og sedimentanalyser, DMU 2 33,3 0 - Dr Lange LCK 314; mg/l O , Dr Lange LCK 414; 5-60 mg/l O 2 33,3 3 31, , Merck; 4-40 mg/l O , Merck; mg/l O 2 DS217, 1. og 2. udgave 6 22, Vand- og sedimentanalyser, DMU 4 23, Dr Lange 11 24, LCK 414; 5-60 mg/l O2 23,5 2 23, HACH 8000; mg/l O2 5 23, Merck; 4-40 mg/l O2 Merck; mg/l O , DS217, 1. og 2. udgave 16 31,5 33 Dr Lange LCK 414; 5-60 mg/l O ,0 26,4 29 Merck; 4-40 mg/l O 2 Merck; mg/l O 2 DS217, 1. og 2. udgave 8 27,2 14 Vand- og sedimentanalyser, DMU 2 23, ,8 12 Dr Lange LCK 414; 5-60 mg/l O 2 27,7 2 19,2-5 28,6 11 Merck ; 4-40 mg/l O 2 Merck ; mg/l O ,3 27 DS217, 1. og 2. udgave 8 42,5 30 Dr Lange LCK 414; 5-60 mg/l O , ,2 42,7-4 57,4 17 Merck ; 4-40 mg/l O 2 Merck ; mg/l O ,4 21 DS217, 1. og 2. udgave Dr Lange LCK 114; mg/l O Dr Lange LCK 514; mg/l O Merck ; mg/l O DS217, 1. og 2. udgave Dr. Lange LCK 614; mg/l O 2 Dr Lange LCK 114; mg/l O Dr Lange LCK 514; mg/l O Tabel 2. Resultater fra præstationsprøvninger metodevurdering. Resultater fra laboratorier, der har anvendt testkits med forkert anvendelsesområde, er ikke medtaget. Resultater fra laboratorier, hvor der er anvendt testkits med meget store anvendelsesområder i forhold til indholdet i prøverne, er anført særskilt. n: antal laboratorier, m: gennemsnit, µ: nominel værdi og CVR: variationskoefficient. For prøver af spildevand med et indhold af chlorid større end 500 mg/l skal der foretages fjernelse af chlorid forud for analyse af COD både med anvendelse af DS 217 og med anvendelse af ISO Telefon: Fax: Adresse: Strandesplanaden Vallensbæk Strand Referencer: /1/ Eurofins A/S, Præstationsprøvning SPIL-1 (2001-6). Organisk stof, phosphorparametre, chlorid, sulfat og suspenderet stof i spildevand. Deltagerrapport, December /2/ Eurofins A/S, Præstationsprøvning SPIL-1 (2004-8). Organisk stof, phosphorparametre, chlorid, sulfat og suspenderet stof i spildevand. Deltagerrapport, Oktober /3/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Notat til metodeundersøgelse af chlorid indholdets indflydelse på CODCr bestemmelsen ifølge DS 217:1991. DHI Institut for Vand og Miljø, /4/ ISO 15705:2002, Water Quality Determination of the chemical oxygen demand index (St-COD) Small-scale sealed-tube method /5/ Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium, Overvågningsprogram. Vand- og sedimentanalyser i ferskvand særlige kemiske analyse og beregningsmetoder. Udateret. Side 7 af 7

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse. Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse. Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse Miljøstyrelsen Rapport April 2004 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Etablering af metode

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 Bestemmelse af COD med analysekits Interferens fra chlorid og sammenligning med standardmetoder ved analyse af perkolat og fersk overfladevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L)

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L) Notat til metodeundersøgelse af chlorid indholdets indflydelse på COD Cr bestemmelsen ifølge DS 217: 1991. (Kirsten Stuckert i samarbejde med Jill Merry) Indledning: Når en prøves COD Cr indhold bestemmes

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Juni 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder Farvetal Opdatering af rapport (2004) By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

En vurdering af anvendelse af COD Cr og NVOC metoder til analyse af spildevand

En vurdering af anvendelse af COD Cr og NVOC metoder til analyse af spildevand En vurdering af anvendelse af COD Cr og NVOC metoder til analyse af spildevand VKI SAGSBEHANDLERE: Agern Allé 11 Lic.pharm. Jill Merry 2970 Hørsholm Lic.pharm. Kirsten J. Andersen Sagsnr.: 10700/970 Cand.pharm.

Læs mere

Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor

Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2006 Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Strandesplanaden 110 DK-2665

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Ny metode til analyse af totalkulbrinter, BTEX og PAH i jord

Ny metode til analyse af totalkulbrinter, BTEX og PAH i jord NYT FRA 2006/3 ISSN: 1901-5437 Ny metode til analyse af totalkulbrinter, BTEX og PAH i jord Af Karen Halling, AnalyCen A/S Miljøstyrelsen iværksatte i 2003 et arbejde med sammenligning af eksisterende

Læs mere

NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437 Årsberetning 2007 Referencelaboratoriet for miljøkemiske analyser er etableret i henhold til kontrakt mellem Miljøstyrelsen (nu overgået til By- og Landskabsstyrelsen) og

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Vibeke B. Jensen, DHI - Institut for Vand og Miljø. Hans Peter Dybdahl, DHI - Institut for Vand og Miljø

Vibeke B. Jensen, DHI - Institut for Vand og Miljø. Hans Peter Dybdahl, DHI - Institut for Vand og Miljø Serietitel Marts 22 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Olie+fedt i spildevand (3. udkast) Vibeke B. Jensen, DHI - Institut for Vand og Miljø Hans Peter Dybdahl, DHI - Institut for Vand og Miljø Hanne

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Rapport Juni Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Udvikling og validering af metode til bestemmelse af BOD 5 på lavt niveau ud fra DS/EN1899-2

Rapport Juni Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Udvikling og validering af metode til bestemmelse af BOD 5 på lavt niveau ud fra DS/EN1899-2 Rapport Juni 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Udvikling og validering af metode til bestemmelse af BOD 5 på lavt niveau ud fra DS/EN1899-2 Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger FORKLÆDE

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger FORKLÆDE Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger FORKLÆDE Emne: Resultatet af referencelaboratoriets arbejde med analysemetode for olie og fedt i spildevand Nedenstående

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2008 Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

Årsberetning 2006 af Ulla Lund

Årsberetning 2006 af Ulla Lund NYT FRA 2007/2 ISSN: 1901-5437 Årsberetning 2006 af Ulla Lund Referencelaboratoriet for miljøkemiske analyser er etableret i henhold til kontrakt mellem Miljøstyrelsen og Eurofins A/ S. Første aftale blev

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning BOD 5 i afløbsvand fra renseanlæg

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning BOD 5 i afløbsvand fra renseanlæg Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning BOD 5 i afløbsvand fra renseanlæg Interlaboratorieundersøgelse 2002 Miljøstyrelsen Endelig Rapport December 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsen December 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af

Læs mere

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet.

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DW4 IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOFF (TOC/NVOC) FOR VANDANAV ALYSE BATCH: VKI-29-1-0602 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse

Læs mere

Metoder til spildevandsparametre

Metoder til spildevandsparametre Metoder til spildevandsparametre Erfaringsopsamling fra ekstern kvalitetskontrol Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger 2014 Titel: Metoder til spildevandsparametre.

Læs mere

Sådan forløber en præstationsprøvning

Sådan forløber en præstationsprøvning Sådan forløber en præstationsprøvning Når et laboratorium er tilmeldt deltagelse i årets program, er det videre forløb for hver præstationsprøvning som beskrevet nedenfor. 1 Påmindelse om tilmelding Cirka

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi Revisionshistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version Revision Dato M037, Specificeret, at metodedatabladet gælder for alkaliniteter 28.10.2015 Alkalinitet over eller lig med 0,5 mmol/l M031,

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Marts 2006 Betydning af erstatning af DS

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264.

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264. [Tom side] Datablad Titel: Undertitel: Forfattere: Afdeling: Phenoler i drikkevand Præstationsprøvning Bente Nyeland, Birthe Kvamm Afdeling for Miljøkemi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2014/1, den 11.

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2014/1, den 11. Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) fra pkt. 3.6 Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Karina Nissen (KN) Svend-Erik Lykke (SEL) Annika Lindholm (AL) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Bemærk, at referenceprøvekoncentratet ikke må hældes ud af ampullen. Det er endvidere vigtigt, at vandets renhedsgrad kontrolleres før brug.

Bemærk, at referenceprøvekoncentratet ikke må hældes ud af ampullen. Det er endvidere vigtigt, at vandets renhedsgrad kontrolleres før brug. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC WW4A KEMISK ILTFORBRUG MED KALIUMDICHROMAT (COD Cr ) OG IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOF (TOC/NVOC) BATCH: VKI-23-2-0600 ANVENDELSE AF

Læs mere

Opfølgning på implementering af den ny metode til analyse for olie i jord

Opfølgning på implementering af den ny metode til analyse for olie i jord Opfølgning på implementering af den ny metode til analyse for olie i jord Supplerende undersøgelser Mette Tjener Andersson & Jette Bjerre Hansen DHI Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2009 Miljøstyrelsen

Læs mere

Revisionshistorie - metodedatablade

Revisionshistorie - metodedatablade Revisionshistorie - metodedatablade Metodedatablad Version Revision Dato M059, 03 Under målemetode er behandling med stærk syre 04.02.2015 Glyphosat og AMPA fjernet. Krav til konservering og opbevaring

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev.

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 26. juni 2013 Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Vandundersøgelse - Olie og fedt - Ekstraktion med tetrachlorethen og måling ved infrarødspektrofotometri

Vandundersøgelse - Olie og fedt - Ekstraktion med tetrachlorethen og måling ved infrarødspektrofotometri 2. udgave Godkendt: 05-09-2014 Vandundersøgelse - Olie og fedt - Ekstraktion med tetrachlorethen og måling ved infrarødspektrofotometri 1 Orientering og anvendelsesområde Denne metode beskriver en infrarød

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til ekstern kvalitetssikring. By- og Landskabsstyrelsen

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til ekstern kvalitetssikring. By- og Landskabsstyrelsen By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til ekstern kvalitetssikring By- og Landskabsstyrelsen Rapport Maj 2008 Strandesplanaden 110 DK-2665 Vallensbæk Strand Metoder til ekstern kvalitetssikring

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/1, den 24. april 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/1, den 24. april 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Pernille Weile (PW) Maj-Britt Fruekilde (MBF) Ulla Lund (UOL) Afbud

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand

Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand III. Sammenlignende prøvetagning By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2007 Bestemmelse

Læs mere

Total nitrogen i slam og jord

Total nitrogen i slam og jord Total nitrogen i slam og jord Betydning af nye DS/EN standarder Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger 2013 Titel: Total nitrogen i slam og jord Betydning af nye DS/EN standarder

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen, Referencelaboratoriet

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

Til: cc: Ulla Lund. Fra: 11. juli Dato: QA: Emne: Bekendtgørelsens. Analysemetode. relse om grund. Analyse. Behov. grænse. Efter de.

Til: cc: Ulla Lund. Fra: 11. juli Dato: QA: Emne: Bekendtgørelsens. Analysemetode. relse om grund. Analyse. Behov. grænse. Efter de. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 11. juli 2013 Helle Rüsz Hansenn Opdatering

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Signe Vork Nissen og Peter Rerup Dato: 28.

Læs mere

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt.

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC Oil in Soil SEMI- OG TUNGTFLYGTIGE KULBRINTER BATCH: VKI-24-1-0299 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse, mængde og konservering

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Præstationsprøvning 2010

Præstationsprøvning 2010 Rapport nr. 57-2010 Præstationsprøvning 2010 QAL2-beregning for NO X, SO 2, og partikler Lars K. Gram 17. december 2010 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund Vordingborg kommune Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ampullerne er kun certificeret til prøvefremstilling med brug af begge koncentrater i samme opløsning.

Ampullerne er kun certificeret til prøvefremstilling med brug af begge koncentrater i samme opløsning. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DWB HOVEDKOMPONENTER TIL DRIKKEVANDSANALYSE BATCH: VKI-16-8-0510 og VKI-16-9-0510 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

QC METAL LL3 CERTIFIKAT FOR KVIKSØLV ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET

QC METAL LL3 CERTIFIKAT FOR KVIKSØLV ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC METAL LL3 KVIKSØLV BATCH: VKI-22-2-0300 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af en ampul med

Læs mere