Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund"

Transkript

1 NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller DS/R 209. Disse metoder kan imidlertid ikke længere anvendes. Referencelaboratoriet giver nedenfor en oversigt over alternative metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie. Bestemmelse af animalsk og vegetabilsk olie/fedt og mineralsk olie foregik gennem mange år ved ekstraktion med tetrachlormethan og efterfølgende måling enten ved vejning - gravimetri (DS/R 208:1980) eller IR-fotometri (DS/R 209:1980). Disse metoder kan ikke længere anvendes da tetrachlormethan og de opløsningsmidler, der har været anvendt i stedet, f.eks. freon, ikke kan købes længere. Årsagen er, at de bidrager til nedbrydning af ozonlaget, og anvendelse derfor er forbudt i henhold til Montrealprotokollen. Referencelaboratoriet har derfor arbejdet med alternative metoder, hvoraf en modifikation af DS/R 209:1980 er beskrevet andetsteds i dette nummer af NYT. Tabel 1 viser en oversigt over gældende metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie. Detaljer og kommentarer kan ses i notater og rapporter fra Referencelaboratoriet /1/, /2/ og /3/. Rapporter og notater kan hentes på Referencelaboratoriets hjemmeside (www.reference-lab.dk). Metode Anvendelse Princip Bemærkninger REFLAB metode 5:2005 (forventes at udkomme som DS-metode) Metoden er også kendt som DS/R 209 (modificeret) DS/R 208, modificeret til ekstraktion med pentan Vegetabilsk og animalsk olie/fedt Mineralsk olie (Vegetabilsk og animalsk olie/fedt- kan generelt ikke anbefales) Mineralsk olie DS/EN ISO :2001 Mineralsk olie Parameter: Mineralolie (hydrocarbonolie-indeks) Parameter: Olie og fedt; Olie; Fedt Resultater er sammenlignelige med DS/R 209. Ekstraktion: Tetrachlorethylen Mulighed for tab af meget flygtige kulbrinter (< C10, f.eks. BTEX er) Oprensning: Florisil Forventes at give højere resultater Måling: IR-spektrofotometri Detektionsgrænse: 0,1 mg/l end DS/R 208 for prøver indeholdende lettere kulbrinter (< C14). Parameter: Olie og fedt; Olie; Fedt Analysetekniske vanskeligheder ved meget fedtholdige prø- Ekstraktion: Pentan ver. Begrænset anvendelighed til Oprensning: Aluminiumoxid vegetabilsk og animalsk olie/fedt. Måling: Gravimetri Hovedparten af meget flygtige og Detektionsgrænse: 2 mg/l lettere kulbrinter (< C14) tabes. Forventes generelt sammenlignelig med olie bestemt ved DS/R 208. Ekstraktion: Pentan Oprensning: Florisil Måling: Gaschromatografi Detektionsgrænse: 0,1 mg/l Bestemmer alene olie. Giver mulighed for karakterisering af olieproduktets sammensætning. Medbestemmer kun kulbrinter fra <C10 og op. Direkte sammenlignelighed med DS/R 209 kan ikke forventes. Forventes at give højere resultater end DS/R 208 for prøver indeholdende lettere kulbrinter (< C14) Tabel 1 Gældende metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie i spildevand. INDHOLD Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie... 1 IR-fotometrisk bestemmelse af olie og fedt i spildevand... 3 Bestemmelse af organisk stof, COD i spildevand... 5 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for kemiske miljøanalyser Side 1 af 7

2 Til sammenligning med de gældende metoder er nedenfor angivet principperne for de tidligere anvendte metoder, DS/R 208 og DS/R 209. Metode Princip Bemærkninger DS/R 208:1980 Parameter: Olie og fedt; Olie; Fedt Kan ikke anvendes, da ekstraktionsmiddel er forbudt pga. ozonlagsnedbrydende Ekstraktion: Tetrachlormethan egenskaber. Oprensning: Aluminiumoxid Måling: Gravimetri Detektionsgrænse: 2 mg/l DS/R 209:1980 Parameter: Olie og fedt; Olie; Fedt Kan ikke anvendes, da ekstraktionsmiddel er forbudt pga. ozonlagsnedbrydende Ekstraktion: Tetrachlormethan egenskaber. Oprensning: Aluminiumoxid Måling: IR-spektrofotometri Detektionsgrænse: 0,1 mg/l Tabel 2 Principper i de udgåede standarder, DS/R 208:1980 og DS/R 209:1980. Den ny metode, Reflab metode 5:2005, til bestemmelse ved IRfotometri anvender samme princip som DS/R 209, og der forventes ikke forskelle i resultater for de to metoder. Metoden er også kendt som DS/R 209 (modificeret). Der findes ikke gældende metoder til gravimetrisk bestemmelse, som på tilsvarende måde kan forventes at give resultater, der for alle prøver vil være sammenlignelige med DS/R 208. DS/R 208 var anvendelig både til fedtholdige prøver og til tungere mineralolier. Til erstatning er foreslået en modificeret DS/R 208, som i stedet for tetrachlormethan anvender pentan til ekstraktion. Den har imidlertid vist sig at give analysetekniske vanskeligheder ved meget fedtholdigt spildevand på grund af emulsionsdannelse. Referencer /1/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium: Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand Forundersøgelse. Eurofins A/S, April /2/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium: Gravimetrisk bestemmelse af olie/fedt Vurdering af tekniske muligheder. Eurofins A/S, Oktober /3/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium: Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand. Eurofins A/S, September Til bestemmelse af vegetabilsk og animalsk olie/fedt anbefales den IR-fotometriske metode, Reflab metode 5:2005. Denne metode kan ikke forventes at give resultater, der er sammenlignelige med resultater fra den gravimetriske bestemmelse efter den nu udgåede DS/R 208. Reflab metode 5:2005 anbefales også til bestemmelse af mineralsk olie. Gravimetrisk bestemmelse ved modificeret DS/R 208 kan dog også anvendes til bestemmelse af mineralsk olie, men metoden medtager ikke prøvens indhold af letflygtige komponenter som f.eks. benzin og kan derfor ikke generelt anbefales. Den gaschromatografiske metode, DS/EN ISO , giver mulighed for en karakterisering af olieproduktets sammensætning, som de øvrige metoder ikke giver i samme omfang. Metoden vurderes ikke at give fordele frem for IR-metoden ved måling af koncentrationen af olie. For prøver indeholdende letflygtige komponenter vil den IRfotometriske metode giver højere resultater end DS/R 208 og modificeret DS/R 208 som følge af tab ved den gravimetriske bestemmelse. For øvrige prøver kan der ikke gives faste retningslinier for, hvilken metode der giver det højeste resultat. Side 2 af 7

3 IR-fotometrisk bestemmelse af olie og fedt i spildevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet har undersøgt en modifikation af standardmetode til bestemmelse af olie+fedt og olie ved infrarød spektrometri, DS/R 209:1980. Modifikationen består i erstatning af tetrachlormethan som ekstraktionsmiddel med tetrachlorethylen. Behovet for modifikation er opstået, fordi tetrachlormethan er et ozonlagsnedbrydende stof, som ikke længere forhandles. Den modificerede metode er indledningsvis undersøgt i Referencelaboratoriets laboratorium og derefter underkastet en interlaboratorieundersøgelse. Interlaboratorieundersøgelsen har vist, at den modificerede metode vil være egnet til måling af olie+fedt og olie i måleområdet fra 0,1 til 500 mg/l. Metoden er udgivet som metode fra Referencelaboratoriet. En øget opmærksomhed på metodens bestemmelser om kalibrering vil sandsynligvis kunne forbedre sammenligneligheden mellem laboratorier. Bestemmelse af olie+fedt i spildevand er hidtil sket med anvendelse af enten DS/R 208 (gravimetrisk bestemmelse) eller DS/ R 209 (IR-fotometrisk bestemmelse). Begge metoder er trukket tilbage af Dansk Standard med den begrundelse, at de benytter tetrachlormethan som ekstraktionsmiddel. Tetrachlormethan og alternativet freon, der hidtil er anvendt af danske laboratorier, er ozonlagsnedbrydende stoffer, som ikke kan anvendes i henhold til Montreal-protokollen. Det er endvidere ikke mere muligt at opnå tilladelse til at købe de to opløsningsmidler, så laboratorierne er også derfor nødt til at finde en anden løsning. Et alternativ er IR-spektrofotometri med erstatning af tetrachlormethan med tetrachlorethylen, som ikke er omfattet af Montrealprotokollen. Denne modifikation har været anvendt blandt andet til bestemmelse af mineralolie i vand fra off-shore installationer. Referencelaboratoriet har gennemført en undersøgelse af den modificerede metodes kvalitet med deltagelse af seks danske og to svenske laboratorier /1/. Metode Den metode, der blev afprøvet, var baseret på DS/R 209:1980. Den væsentligtse modifikation var erstatning af tetrachlormethan med tetrachlorethylen som opløsningsmiddel. Desuden blev metoden moderniseret, blandt andet er aluminiumoxid erstattet af Florisil som kolonnemateriale ved adskillelse af olie og fedt. Den kvantitative bestemmelse af olie og fedt ved IR foretages ved måling på alkanbånd, hvilket f.eks. medfører, at alkaner og cykloalkaner giver høje respons, mens aromatiske kulbrinter giver lave respons. I DS/R 209 og i den afprøvede metode benyttes en kalibreringsblanding bestående af 37,5 vol% hexadecan, 37,5 vol% isooktan og 25 vol% benzen. Dette medfører at olier med et væsentligt indhold af oxygenforbindelser vil blive underbestemt. Det samme vil gælde for mineralolier med et højt aromatindhold, mens mineralolier med et højt alkanindhold vil blive overbestemt. Interlaboratorieundersøgelse I april 2005 gennemførte Referencelaboratoriet en interlaboratorieundersøgelse med det formål at afprøve den modificerede metode til bestemmelse af olie+fedt og olie i spildevand. Deltagerne analyserede i alt 10 prøver, som vist i tabel 1. Prøve A B C D E F G H I K Tabel 1 Beskrivelse Spildevand fra renseanlæg tilsat svinefedt Spildevand fra renseanlæg tilsat svinefedt og mineralolie Spildevand fra slagteri Syntetisk prøve tilsat rapsolie og mineralolie Spildevand fra vaskeri tilsat mineralolie Spildevand fra slagteri tilsat svinefedt Syntetisk prøve tilsat mineralolie Mineralolie opløst i tetrachlorethylen Svinefedt opløst i tetrachlorethylen Rapsolie opløst i tetrachlorethylen Udsendte prøver. Prøve H K var opløsninger i tetrachlorethylen, som var udsendt med det formål at bestemme respons for de produkter, der blev anvendt til fremstilling af syntetiske prøver samt som tilsætning til naturlige prøver. To af prøverne, prøve C og E, viste sig at være inhomogene. Hovedkonklusionerne fra metodeafprøvningen er derfor baseret på de øvrige prøver. Respons Respons for hver af de tre produkter, der blev anvendt til prøvefremstilling, blev bestemt ud fra deltagernes resultater for prøve H K. Produkt Mineralolie 115 ± 7,4 Svinefedt 88 ± 8,6 Rapsolie 76± 10,4 Tabel 2 Respons ± expanderet usikkerhed % af afvejet mængde Respons for fedt- og olieprodukter anvendt til prøvefremstilling. Den ekspanderede usikkerhed er baseret på den totale spredning (reproducerbarheden) på målinger fra alle deltagende laboratorier. Som det fremgår er den ekspanderede usikkerhed stor, særlig i betragtning af at måling af respons alene indebærer IRmåling på den udsendte opløsning i forhold til en blindprøve af tetrachlorethylen. Blindprøve var også udsendt. Dette tyder på, at selve kalibreringen, herunder blindkorrektion og indstilling af instrument, giver et betydeligt bidrag til spredningen mellem laboratorier. Side 3 af 7

4 Korrekthed Til bestemmelse af korrekthed blev anvendt syntetiske prøver og prøver fra renseanlæg. Desuden blev en prøve af spildevand fra slagteri anvendt til at give en indikation af korrekthed. Korrektheden for olie+fedt er illustreret i figur 1, som viser laboratoriernes måleværdier som funktion af det nominelle indhold i de udsendte prøver. Måleværdi y=x Regressionslinie Nominelt indhold, µ, af olie+fedt Figur 1 Sammenhæng mellem nominel værdi og målt værdi for olie+fedt (prøve A, B, D, F og G). Som det fremgår af figur 1 har regressionslinien lidt lavere hældning end det skulle forventes ved 100% genfinding. Den gennemsnitlige genfinding er 97%. Genfindingen er indenfor den usikkerhed, der er på bestemmelsen af respons for de anvendte olie- og fedtprodukter, jvf. tabel 2, og derfor tilfredsstillende. For olie ses et tilsvarende billede og den gennemsnitlige genfinding er 95%. Præcision Den opnåede præcision er vist for olie+fedt i tabel 3 og for olie i tabel 4. Prøve Koncentrationsniveau s r CV r % s R CV R % mg/l mg/l mg/l A 0,4 0,021 5,2 0,17 42,9 B 5,2 0,14 2,6 0,71 13,7 D 18 0,16 0,9 2,2 12,3 F 254 5,2 2, ,2 G 530 3,3 0,6 47 8,9 Samlet præcision, spildevand 1,8 16,2 H 2, ,13 5,2 I 3,76 0,005 0,1 0,35 9,2 K 2, ,2 8,9 Samlet præcision, ekstrakt 0 7,8 Tabel 3 Præcision for olie+fedt Resultaterne viser, at den relative repeterbarhedsspredning (CVr) for prøve H K, som var opløsninger i tetrachlorethylen, er meget lav, mens den relative reproducerbarhedsspredning (CVR) ikke er så meget bedre end for prøve A G, som man skulle forvente i betragtning af at prøve H K ikke skulle ekstraheres eller forbehandles på deltagernes laboratorier. Den mest nærliggende forklaring er forskelle i kalibrering mellem deltagerne. De syntetiske prøver (D og G) viser bedre præcision end flertallet af de øvrige prøver. Dette er særlig markant for repeterbarhed, udtrykt ved CVr. Data for præcision i syntetisk prøve, spildevand fra slagteri og afløbsvand fra renseanlæg understøttes af resultaterne for prøve E, spildevand fra vaskeri, til trods for at denne prøve var inhomogen. Data for prøve E er ikke vist i tabel 3. Prøve Koncentrationsniveau s r CV r % s R CV R % mg/l mg/l mg/l B 0,5 0,013 2,6 0,13 26 D 7,9 0,085 1,1 0,72 9,1 G ,0 38 7,3 Samlet præcision, spildevand 1,6 8,2 Tabel 4 Præcision for olie. Side 4 af 7

5 Præcisionen for olie svarer nogenlunde til det billede, der ses for olie+fedt. Sammenlignet med tidligere ses en analysekvalitet i syntetiske prøver svarende til erfaringer fra en metodeundersøgelse i 1978 /3/ og en præstationsprøvning i 1993 /4/. For naturlige prøver er repeterbarhedsstandardafvigelsen på linje med hvad der tidligere er set. Det samme er tilfældet for reproducerbarhedsstandardafvigelsen for olie, mens den for olie+fedt synes dårligere. Datamaterialet fra tidligere undersøgelser er dog yderst begrænset. Detektionsgrænse På basis af repeterbarhedsstandardafvigelsen for olie+fedt i prøve A og for olie i prøve B vurderes, at en detektionsgrænse på 0,1 mg/l, kan overholdes med den ny metode. Det svarer til nederste ende af måleområdet for DS/R 209. Konklusion De udførte undersøgelser viser, at den modificerede metode er anvendelige til analyse af olie+fedt og olie i spildevand. Referencelaboratoriet har udgivet den modificerede metode. Metoden kan hentes på Referencelaboratoriets hjemmeside (www. reference-lab.dk) under Metodeforskrifter. Der er tegn på, at kalibrering giver et væsentligt bidrag til spredning mellem laboratorier. Det er derfor vigtigt, at metodens bestemmelser om kalibrering nøje overholdes. Referencer De rapporter, der ligger til grund for ovenstående artikel reference /1/ og /2/ - kan hentes på Referencelaboratoriets hjemmeside: www. reference-lab.dk. /1/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Metodeafprøvning Olie/ fedt i spildevand. Interlaboratorieundersøgelse Eurofins A/S, September /2/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand Forundersøgelse, Eurofins A/S, April /3/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Afprøvning af DS metode forslag DS F 78/39 Olie og fedt, Vandkvalitetsinstituttet, Oktober /4/ VKI, Præstationsprøvning 1993/3 Perkolat, CODCr, NVOC, chlorid, cyanid, olie, Statistisk rapport, December Bestemmelser af organisk stof, COD i spildevand af Kirsten Jebjerg Andersen Anvendelse af testkit metoder, eller såkaldte hurtigmetoder, til bestemmelse af kemisk iltforbrug (COD) i spildevand er i dag udbredt, især for renset spildevand, hvor koncentrationen er lavere end detektionsgrænsen for anvendelse af den konventionelle metode DS 217:1991. Ud over at der ses en bedre analysekvalitet i præstationsprøvningerne for renset spildevand ved testkitmetoderne er der også miljø- og arbejdsmiljømæssige fordele ved anvendelsen af testkitmetoderne frem for DS 217. En tilfredsstillende analysekvalitet for testkitmetoderne forudsætter, at der anvendes testkits med måleområde, der svarer til koncentrationsområdet for prøverne, herunder at testkits med meget bredt måleområde ikke anvendes til egentlig analyse, men reserveres til screening. Erfaringerne tyder på, at der i afløbsvand opnås sammenlignelige resultater med testkits og DS 217. For urenset spildevand ses ikke en bedring af analysekvaliteten i forhold til DS 217. Datamaterialet er begrænset, men det tyder på, at testkitmetoderne i urenset spildevand giver af størrelsesorden 5% højere værdier end DS 217. For visse fabrikater af testkits er påvist en større spredning af resultaterne. COD metoder Analysen af kemisk iltforbrug ved kaliumdichromat (CODCr) i spildevand foretages i dag med anvendelse af: 1. konventionel COD metode DS 217: fortyndingsmetoden (tilsvarende DS 217, men med fortyndede reagenser) DMU-metoden /5/ og 3. såkaldte hurtigmetoder eller testkitmetoder, hvor der anvendes færdigfremstillede reagenser testkits (ISO 15705:2002) Væsentlige forskelle på de tre COD metoder fremgår af Tabel 1. Anvendelsen af testkit metoden i henhold ISO 15702:2002 indebærer anvendelse af kun 2 ml prøve i forhold til DS 217, hvor der anvendes 10 ml prøve. Derfor anføres i ISO 15702, at der skal udvises varsomhed med sammenligning med ISO 6060 (svarer til DS 217) for prøver med indhold af suspende- DS 217:1991 ISO 15705:2002 DMU-metode Prøvevolumen 10 ml 2 ml 20 ml K2CrO3 2 mmol 0,6 g 0,05 mmol/2 ml prøve 0,25 mmol 0,015 g/2ml prøve 0,075 g HgSO4 0,4 g Hg 0,4 g Hg 0,08 g Hg /2 ml prøve Ag2SO4 0,15 g Ag 2 0,15 g Ag 2 0,03 g Ag 2 /2 ml prøve 0,04 mmol/20 ml 0,02 mmol 0,012 g/20 ml prøve 0,006 g Kogetid 120 minutter 10 minutter 120 minutter Opvarmningstemperatur 148 ºC ± 3 ºC 150 ºC ± 5 ºC Kvantificering Anvendelsesområde uden fortynding Titrering af restinhold af kaliumdicromat med jern(ii) -opløsning Fotometrisk bestemmelse af chrom (III) eller titrimetrisk bestemmelse af dichromat (uklare prøver) 0,01 g Hg 0,02 g Hg /20 ml prøve 0,13 g Ag 2 0,25 g Ag 2 /20 ml prøve mg/l O mg/l O mg/l O 2 Max. konc af chlorid (mg/l Cl) 1000* Titrering af restinhold af kaliumdicromat med jern(ii) -opløsning *, at når kloridindholdet ov Tabel 1. Væsentlige forskelle på metoder til bestemmelse af COD. Side 5 af 7

6 ret stof, hvor der kan være vanskeligheder med udtagning af en repræsentativ prøve. Det vil især gøre sig gældende for urenset spildevand. Alle tre metoder indebærer anvendelse af kviksølv, dichromat og sølv reagenser, men i både metode 2 og 3 anvendes disse stoffer i væsentlig mindre mængder end i metode 1. Oplukningen/oxidationen af prøverne foregår ved ca. 150 grader i alle tre metoder, men oplukningstiden er forskellig. For metode 1 og 2 foregår dette i åbne svalerørssystemer, mens metode 3 benytter lukkede rør. Chloridinterferens Det er tidligere vist, at chlorid indhold større end 500 mg/l O 2 kan give anledning til positive interferenser på resultater gennemført efter DS 217. Interferensen afhænger af spildevandstypen. Interferensen bør fastlægges af laboratoriet for de enkelte spildevandstyper, hvis muligt /3/. Der er i Bekendtgørelse 637 af 30 juni 1997 sat en grænse for indhold af chlorid på 500 mg/ L, førend der skal foretages chlorid fjernelse forud for COD bestemmelse efter DS 217:1991. For anvendelse af DMU metoden er grænsen for indhold af chlorid 100 mg/l, men gives mulighed for at øge kviksølvtilsætning ved højere chloridkoncentrationer. Referencelaboratoriet har i 19. interkalibrering vist, at øget kviksølv mængde giver lavere COD-værdier, også selv om prøven ikke indeholder chlorid af betydning. Derfor er anbefalingen, at behandle DMU-metoden på samme måde som DS 217, når chloridindholdet er højere end tilladt (100 mg/l), dvs. fjerne chlorid i henhold til DIN H41-2 og at fjerne muligheden for øget kviksølvtilsætning /3/. For testkit metoderne efter ISO anvendes 1/8 af mængden af kviksølv i DS 217:1991. Det anføres i metoden, at chlorid koncentrationer indtil 1000 mg/l ikke interfererer. Dette er ikke bekræftet i metodevalideringen af metoden, hvor analyse af en prøve af kaliumhydrogenphthalat (20 mg/l O 2 ) og 1000 mg/l chlorid gav en genfinding på 151 % /4/. Det anbefales, at denne grænse maksimalt sættes til 500 mg/l O 2 på grund af de tidligere konstaterede vanskeligheder. Tabel 2 giver en oversigt over analyseresultaterne opnået over en fem-årig periode for renset og urenset spildevand i præstationsprøvninger. Præstationsprøvninger har ikke identificeret klare problemer ved koncentrationsniveauer af chlorid i intervallet mg/l. Det er uklart, om alle testkitmetoder overholder ISO 15705, og dermed indeholder kviksølv til undertrykkelse af chlorid interferens (Tabel 2). Analysekvalitet i præstationsprøvninger renset spildevand Præcision Forskellige metoder fra samme apparatproducent er for hurtigmetoderne samlet i én gruppe i Tabel 2. Som det fremgår af tabellen, er der ved lave koncentrationer (afløbsprøver) en tendens til, at spredningen på resultaterne er større ved anvendelse af DS 217 i forhold til hurtigmetoderne. Dette kan skyldes, at koncentrationsområdet for prøverne ligger på detektionsgrænsen ved anvendelse af DS 217, hvorimod hurtigmetoderne har kits, der er fremstillet til analyse af prøver med koncentration tilsvarende koncentrationen i præstationsprøvningerne. Der ses en tendens til, at testkits, der dækker et stort koncentrationsområde i forhold til indholdet i den aktuelle prøve, giver stor spredning, svarende til anvendelse af en metode med for lav følsomhed. Såfremt resultater af COD ved testkit metoder anvendes i kontrol af udledning af spildevand skal analysen foregå med kontrol af analysen ved certificerede referencematerialer i et relevant koncentrationsniveau samt med anvendelse af testkits, der er afstemt til anvendelse til dette niveau. Anvendelse af ISO beskriver bestemmelse af prøver med indhold mindre end 1000 mg/l. Prøver med højere koncentrationer skal fortyndes. Dette betyder, at testkits med anvendelsesområde større end mg/l O 2 bør reserveres screeninger. Rigtighed og sammenlignelighed Rigtighed for DS 217 og testkitmetoderne er af samme størrelsesorden og ingen af metoderne afviger signifikant fra den nominelle værdi i de to syntetiske prøver, der er vist i Tabel 2. En undtagelse er dog præstationsprøvning , hvor testkits fra Dr Lange har et gennemsnit, der er signifikant højere end den nominelle værdi. Gennemsnit for bestemmelser med Dr Lange testkits afviger imidlertid ikke signifikant fra bestemmelser med DS 217. I de tre præstationsprøvninger, hvor prøven har været afløbsvand fra renseanlæg, er der ikke signifikant forskel mellem bestemmelser med DS 217 og testkitmetoderne. Analysekvalitet i præstationsprøvninger urenset spildevand Præcision Der er gennemført to præstationsprøvninger med urenset spildevand /1, 2/. Resultaterne viser, at der opnås en sammenlignelig spredning for hurtigmetoderne og DS 217, når der ses bort fra laboratorier, der har anvendt testkit med for stort anvendelsesområde. Præstationsprøvninger afprøver normalt ikke indflydelsen af suspenderet stof i prøven og dermed muligheden for at udtage en repræsentativ prøve. Sammenlignelighed I tilløbsvand /2/ og /1/ konstateres signifikant højere værdier for testkitmetoderne end for DS 217. Forskellen drejer sig om henholdsvis 3 % og 7 %. Dette understreger yderligere nødvendigheden af kontrol af analysen med testkits med anvendelse af certificeret referencemateriale, samt anvendelse af testkit med anvendelsesområde afstemt efter koncentrationen i prøverne. Hvilke COD metoder kan anvendes? Samlet set vurderes, at der er store fordele forbundet med udskiftning af DS 217 metoden for bestemmelse af COD i renset spildevand med enten DMU-metoden eller med testkitmetoder for renset spildevand. Der er ikke tilstrækkelige data, der sammenligner DMU-metoden og testkitmetoder, men begge har vist kvalitetsmæssige fordele frem for DS 217, og de sparsomme data giver ikke anledning til at forvente forskelle. Der bør anvendes testkitmetoder, der overholder ISO 15705, dvs. at der er tilsat kviksølv til reagenserne og koncentrationsintervallerne for testkits ligger indenfor det område ISO er beregnet til. For urenset spildevand er der ikke klare kvalitetsmæssige fordele ved at anvende testkit metoder frem for DS 217. Begge præstationsprøvninger for urenset spildevand tyder på signifikant højere værdier for testkitmetoderne sammenlignet med DS 217. En udskiftning af DS 217 med testkitmetoder kan kun anbefales, hvis det er muligt at udtage en repræsentativ prøve af det urensede spildevand (testes ved udtagning af flerdobbeltprøver). Side 6 af 7

7 Prøvetype Spildevand renset, syntetisk Spildevand renset Spildevand urenset Præstationsprøvning Cl 169 mg/l Cl 301 mg/l Cl 553 mg/l Cl 148 mg/l Cl 250 mg/l Metode n µ m Rigtighed mg/l O 2 mg/l O 2 (%) CV R % DS217, 1. og 2. udgave 13 36, Vand- og sedimentanalyser, DMU 2 33,3 0 - Dr Lange LCK 314; mg/l O , Dr Lange LCK 414; 5-60 mg/l O 2 33,3 3 31, , Merck; 4-40 mg/l O , Merck; mg/l O 2 DS217, 1. og 2. udgave 6 22, Vand- og sedimentanalyser, DMU 4 23, Dr Lange 11 24, LCK 414; 5-60 mg/l O2 23,5 2 23, HACH 8000; mg/l O2 5 23, Merck; 4-40 mg/l O2 Merck; mg/l O , DS217, 1. og 2. udgave 16 31,5 33 Dr Lange LCK 414; 5-60 mg/l O ,0 26,4 29 Merck; 4-40 mg/l O 2 Merck; mg/l O 2 DS217, 1. og 2. udgave 8 27,2 14 Vand- og sedimentanalyser, DMU 2 23, ,8 12 Dr Lange LCK 414; 5-60 mg/l O 2 27,7 2 19,2-5 28,6 11 Merck ; 4-40 mg/l O 2 Merck ; mg/l O ,3 27 DS217, 1. og 2. udgave 8 42,5 30 Dr Lange LCK 414; 5-60 mg/l O , ,2 42,7-4 57,4 17 Merck ; 4-40 mg/l O 2 Merck ; mg/l O ,4 21 DS217, 1. og 2. udgave Dr Lange LCK 114; mg/l O Dr Lange LCK 514; mg/l O Merck ; mg/l O DS217, 1. og 2. udgave Dr. Lange LCK 614; mg/l O 2 Dr Lange LCK 114; mg/l O Dr Lange LCK 514; mg/l O Tabel 2. Resultater fra præstationsprøvninger metodevurdering. Resultater fra laboratorier, der har anvendt testkits med forkert anvendelsesområde, er ikke medtaget. Resultater fra laboratorier, hvor der er anvendt testkits med meget store anvendelsesområder i forhold til indholdet i prøverne, er anført særskilt. n: antal laboratorier, m: gennemsnit, µ: nominel værdi og CVR: variationskoefficient. For prøver af spildevand med et indhold af chlorid større end 500 mg/l skal der foretages fjernelse af chlorid forud for analyse af COD både med anvendelse af DS 217 og med anvendelse af ISO Telefon: Fax: Adresse: Strandesplanaden Vallensbæk Strand Referencer: /1/ Eurofins A/S, Præstationsprøvning SPIL-1 (2001-6). Organisk stof, phosphorparametre, chlorid, sulfat og suspenderet stof i spildevand. Deltagerrapport, December /2/ Eurofins A/S, Præstationsprøvning SPIL-1 (2004-8). Organisk stof, phosphorparametre, chlorid, sulfat og suspenderet stof i spildevand. Deltagerrapport, Oktober /3/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Notat til metodeundersøgelse af chlorid indholdets indflydelse på CODCr bestemmelsen ifølge DS 217:1991. DHI Institut for Vand og Miljø, /4/ ISO 15705:2002, Water Quality Determination of the chemical oxygen demand index (St-COD) Small-scale sealed-tube method /5/ Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium, Overvågningsprogram. Vand- og sedimentanalyser i ferskvand særlige kemiske analyse og beregningsmetoder. Udateret. Side 7 af 7

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

Sådan forløber en præstationsprøvning

Sådan forløber en præstationsprøvning Sådan forløber en præstationsprøvning Når et laboratorium er tilmeldt deltagelse i årets program, er det videre forløb for hver præstationsprøvning som beskrevet nedenfor. 1 Påmindelse om tilmelding Cirka

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode.

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. 2. udgave Godkendt: 04-11-2010 1. Orientering og anvendelsesområde Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. Denne metode kan anvendes til at bestemme indholdet af pentanekstraherbare olieforbindelser

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering 1 Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013 1 Statistisk resultatvurdering 1.01 a) 1,0002 g og 0,00016 g b) 0,016 % c) 95 %: [1,0001 g; 1,0003 g]; 99 %: [1,0000 g; 1,0003 g]; 99,9 % [0,9999

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Vejledning for måling af PCB i indeklimaet 1. udgave, november 2010 Baggrund for vejledningen Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Formålet med denne vejledning

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 2. udgave Godkendt: 02-01-2008 Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 1 Orientering og anvendelsesområde Denne metode benyttes til at bestemme indholdet af sum og fraktioner

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLD AF OPGAVEN... 3 1.1 Rekvisition... 3 1.2 Online service... 3 1.3 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.4 Emballering...

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand Britta Pedersen Ingela Dahllöf Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr. Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.: 1043072 MAJ 2004 Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015 LAR og grundvand Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand Envina Natur og Miljø konference 2015 Morten Ejsing Jørgensen, Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune 19. maj 2015 LAR og

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Jane Pors, Mette Damgaard og Inge Bondgaard Eurofins Danmark Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 101 2009 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Hospitalsspildevand. Bedste tilgængelige teknik og udvikling af renseteknologier. Reningstekniker för läkemedel i avloppsvatten och slam

Hospitalsspildevand. Bedste tilgængelige teknik og udvikling af renseteknologier. Reningstekniker för läkemedel i avloppsvatten och slam Hospitalsspildevand Bedste tilgængelige teknik og udvikling af renseteknologier Reningstekniker för läkemedel i avloppsvatten och slam Lund 4. Oktober 2011 Ulf Nielsen DHI uln@dhigroup.com Deltagere, udgivelse

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) Støttet af: KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) MEDDELELSE NR. 1021 Kontrol af færdigfoder fra seks firmaer viser, at der er forskel på, hvor godt de enkelte firmaer overholder indholdsgarantierne. INSTITUTION:

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S

Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S ACTI-CHEM A/S Total Water Management Boiler-Check Kit Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg Brugervejledning ACTI-CHEM A/S ACTI-CHEM Boiler-Check Analyse

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration Nr. 2 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 7 2. Indledning... 9 2.1 Baggrund... 9 2.2 Formål... 9 2.3 Projekt

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

migration fra flerlagsmaterialer. St Set med ddanske øjne og med ddelt ansvar Copyright EnPro ApS 2009

migration fra flerlagsmaterialer. St Set med ddanske øjne og med ddelt ansvar Copyright EnPro ApS 2009 Vurdering af afsmitning og migration fra flerlagsmaterialer. St Set med ddanske øjne og med ddelt ansvar v /E Eva Wallström Dispositioniti Kort præsentation af Enpro Foredragets indhold og budskab b Opgaven

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5

Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5 Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5 Forord Der er i flere tilfælde konstateret allergiske reaktioner som følge af hudkontakt med mobiltelefoner

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. UDBUDSBETINGELSER REGION NORDJYLLAND 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjyllands udbud af kontrakt om kemiske laboratorieanalyser indenfor jordforureningslovens område efter Udbudsdirektivet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere