GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19"

Transkript

1 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ NORDBJERGPLATEAUET PÅ ANHOLT

2 INDLEDNING Dette hæfte indeholder husområde på Anholt. en lokalplan for et sommer- Lokalplanområdet er beliggende på den sydlige del af Nordbjergplateauet og gennemskæres af Højemøllevej. Områdets afgrænsning er fortrinsvis baseret på de landskabelige forhold, henholdsvis beplantning og terræn. Kun mod nordvest afgrænses området af vejen "Gennem Landet". I a- real omfatter lokalplanområdet ca. 15,3 ha.

3 Meningen med at udarbejde nærværende lokalplan er blandt andet at fortælle, hvordan veje, stier, bygninger, beplantning o.s.v. skal placeres og udformes inden for området på Nordbjergplateauet. Lokalplanområdet karakteriseres generelt ved nogle særdeles smukke og værdifulde landskabelige forhold. Naturen kendetegnes endvidere ved sin relativt langsomme regenerationsevne. II Lokalplanens bestemmelser Da lokalplanen er bindende overfor områdets grundejere har det på baggrund af landskabsforholdene været af stor betydning at få fastlagt nogle præcise rammer såvel for fremtidige udstykninger som for ny bebyggelse og fremtidig behandling af landskabet. For at sikre et tilstrækkeligt grundlag ved fastlæggelsen af disse rammer, blev der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en detaljeret registrering af lokalplanområdets landskabelige og bebyggelsesmæssige forhold. Resultatet af dette registreringsarbejde, der foreligger i et arbejdsnotat fra februar 1979, er sammenfattet i nedenstående kort. Landskab og bebyggelse Indsigtsområde (åbent område): Friholdes for bebyggelse. JlilUUlilJUt Område bestående af skærmende beplantning: Friholdes for bebyggelse. 1I1MH Område med tæt beplantning: Præcise krav til bebyggelsesplacering. l l N J Område med jævn spredt beplantning: Krav til bebyggelsens udseende. Område med ringe beplantning, ringe indsigt og/eller bynærhed: 'friholdelse eller andet. Evt.

4 III Foranstående kvalitetsvurderinger af områdets forskellige arealer ligger således i vid udstrækning til grund for de vedtægtsmæssige rammer og den retningsgivende illustrationsplan, der ses bagest i dette hæfte. Kvalitetsvurderingerne har endvidere været bestemmende for bebyggelsesintensiteten i området. Ved fuld udbygning vil lokalplanområdet indeholde i alt 83 sommerhuse, hvilket svarer til en forøgelse på 60 nye sommerhuse. Borgernes indflydelse på lokalplanlægningen Intentionerne med kommuneplanloven er blandt andet at sikre borgerne indflydelse på og kendskab til den lokale planlægning. Derfor forpligtes kommunen til at udarbejde lokalplaner før større anlægsarbejder kan igangsættes. Da en lokalplan skal fremlægges som forslag for borgerne inden den vedtages endelig af byrådet, er der skabt mulighed for at fremkomme med indsigelser inden en plan træder i kraft. Tilvejebringelsen af en lokalplan betyder ikke, at eksisterende sommerhuse, der ikke opfylder planens bestemmelser, skal ændres i overensstemmelse med lokalplanen. Når blot eksisterende sommerhuse anvendes lovligt, d.v.s. som sommerhuse, kan den hidtidige brug fortsættes. Bygningsmæssigt er det først når der foretages ændringer som tilbygning og lignende at det skal foregå i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Tilsvarende må beplantningsmæssige indgreb kun foretages efter lokalplanens retningslinier. 15-rammer Ifølge kommuneplanloven skal der på længere sigt udarbejdes en kommuneplan for hele kommunen, der skal tjene som grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Som midlertidig foranstaltning er der i en overgangsperiode tilvejebragt et planlægningsgrundlag gennem de såkaldte 15-rammer. Da lokalplanområdet ikke er omfattet af disse "rammer", men bl.a. administreres ved hjælp af byplanvedtægt nr. 6 for et sommerhusområde på Nordbjergplateauet, er det nødvendigt,at planstyrelsen godkender nærværende lokalplanforslag.

5 IV Hvorfor udarbejdes lokalplanen? Begrundelsen for at udarbejde lokalplanforslaget på nuværende tidspunkt er nødvendigheden af en samlet planlægning for sommerhusudbygningen på Anholt. Det er i denne forbindelse hensigten, at nærværende lokalplan, sammen med to andre, skal øge og afrunde øens sommerhusbebyggelse med i alt 200 nye sommerhuse. I det følgende afsnit er der i forbindelse med en kort beskrivelse gjort rede for lokalplanens indhold. For at give et overblik over lokalplanens sammenhæng med anden planlægning, er der ligeledes foretaget en beskrivelse af dette forhold. Derefter gøres der rede for lokalplanens retsvirkninger samt for borgernes muligheder for indsigelser og ændrings forslag. Endelig følger selve lokalplanforslaget, der indeholder formål og kortbilag. EKSISTERENDE FORHOLD

6 GRENAA KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 19 lokalplan foret område til sommerhusbebyggelse på Anholt. 1. udkast udarbejdet april 1979 af Møller & Wichmann, arkitekter m.a.a. i samarbejde med stadsingeniør J. Chr. Nielsen. Kortbilagene er reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse (A.400/76). INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Kort beskrivelse af lokalplanforslagets indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Kort beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger... Bilag A Bilag B Bilag C LOKALPLANENS BESTEMMELSER SIDE I.O Lokalplanens formål O Områdets afgrænsning og zonestatus O Områdets anvendelse O Udstykninger Vej- og stiforhold O Ledningsanlæg O Bebyggelsens omfang og placering O Bebyggelsens ydre fremtræden O Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse.. 5 II.0 Grundejerforening Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder... 7

7 LOKALPLANENS KORTBILAG Lokalplanområdets afgrænsning... kortbilag nr. 1 Sommerhusområdets udformning (matrikulær plan)., kortbilag nr. 2 Sommerhusområdets udformning (illustrationsplan) kortbilag nr. 3 Vej- og stiforhold... kortbilag nr. 4 Terræn og beplantning... kortbilag nr. 5

8 BILAG A LOKALPLANENS INDHOLD Hensigten med nærværende lokalplan er at få fastlagt nogle detaljerede rammer for den fremtidige udstykning og bebyggelse i det eksisterende sommerhusområde på Nordbjerg-plateauet. Da Anholt genereltkendetegnes ved sin særdeles smukke og særegne natur er det endvidere hensigten at tilvejebringe nogle faste retningslinier for den fremtidige landskabelige behandling indenfor lokalplanområdet. Antallet af sommerhuse indenfor lokalplanområdet udgør idag 23. Med nærværende lokalplan åbnes der mulighed for en forøgelse af dette antal med ialt 60 nye huse. På grund af områdets eksisterende bebyggelse, beplantning og trafikale betjening er princippet for den fremtidige udbygning overvejende baseret på et såkaldt udfyldningsprincip. Af illustrationsplanen bag i dette hæfte fremgår det således at adgangen til de nye sommerhuse overvejende foregår ad de eksisterende veje og at der kun i begrænset omfang udlægges nye veje. Den primære adgang til sommerhusområdet foregår som idag ad Høje møllevej hvorfra der udgår mindre adgangsveje. Det er herved muligt at "skjule" området for offentlig indsigt udefra, ligesom bebyggelsens tætte og eventuelle domminerende karakter herved mindskes. I forbindelse med vej- og stianlæg skelnes der i lokalplanen mellem udlægs- og anlægsbredder. Som det fremgår af nedenstående skitse er det hensigten i videst mulig udstrækning af minimere anlægsbredden og hvor det er muligt kun at fremføre anlæg der svarer til stier. PLAN AF ADGANGSVEJ: A=ANLÆGSBREDDE, U=UDLÆGSBREDDE

9 BILAG Å For at minimere genevirkningerne fra de relativt mange forbipasserende mest muligt udlægges der offentligt tilgængelige stier, der gør det.muligt at passere området i en hensigtsmæssig afstand til bebyggeisen. Lokalplanen søger endvidere at tilgodese ugenertheden gennem pålæg af byggelinier. For som sagt at bevare de smukke landskabelige træk mest muligt tilstræbes det at bebyggelsen både placeringsmæssigt og udformningsmæssigt underordner sig landskabet. Dette sikres blandt andet ved at friholde de markante landskabstræk mod vejen "Gennem Landet" for bebyggelse samt ved at undgå bebyggelse på bakketoppe o.l. Ligeledes foreskriver lokalplanen bestemte grænser for bebyggelsens udformning og tillader maximalt een etage. Farvemæssigt skal bebyggelsen holdes inden for jordfarverne ligesom blanke og skinnende materialer skal undgåes. Også af hensyn til landskabet er der udarbejdet retningslinier for beplantningsformer og artsvalg. Det tilstræbes herigennem at området fastholder sin karakter af vildtvoksende natur. Til foreståelse af blandt andet drift og vedligeholdelse af vejog stiforløb oprettes en grundejerforening. Sidst i lokalplanen er der gjort rede for en række servitutophævelser, der foretages som følge af uforenelighed med lokalplanens bestemmelser.

10 BILAG B LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Administrationsplan for Anholt Randers amts bygningsråds sekretariat udarbejdede i 1968 en såkaldt administrationsplan for Anholt, der havde til hensigt at sammenfatte planlægningen på Anholt og erstatte en række tidligere planer for mindre områder på øen. Administrationsplanen udpegede to store sommerhusområder, et på Nordbjergplateauet nordvest for Anholt by og et, der strakte sig som et bånd øst for byen. Dispositionsplanlægning Med udgangspunkt i administrationsplanen udarbejdedes i 1972 et forslag til en partiel dispositionsplan for Anholt, der indeholdt visse afgrænsningsraæssige ændringer i forhold til administrationsplanen. Som foreløbig afslutning på den overordnede planlægning for hele Anholt udarbejdedes i 1976 en revideret dispositionsplanskitse, der skal ses i sammenhæng med udarbejdelsen af en samlet dispositionsplan for hele Grenaa kommune. De omtalte planer fremgår af kortet på næste side. Partielle byplanvedtægter 1 tilknytning til dispositionsplanlægningen i 1972 udarbejdedes 2 forslag til partielle byplanvedtægter for sommerhusområdet på henholdsvis "Nordbjergplateauet" og for området "Anholt øst". På grund af uklarhed omkring den fremtidige vandforsyning og spildevandsafledning stilledes vedtægterne i bero. Disse har dog siden dannet grundlaget for de i 1978 endelig vedtagne partielle byplanvedtægter 6 og 7. Partiel byplanvedtægt nr. 6 omfatter nærværende lokalplans område. Indholdet af vedtægten begrænser sig til bestemmelser vedrørende områdets anvendelse som sommerhusområde. Yderligere bestemmelser som udstykning, vejanlæg o.s.v. skal fastsættes i en lokalplan. 15-rammer Der er ikke udarbejdet 15-rammer for sommerhusområdet, hvorfor det vil blive nødvendigt,at planstyrelsen godkender lokalplanen.

11 BILAG B Deklarationer Indenfor lokalplanområdet er der, som det fremgår af nedenstående kort, tinglyst fredningsdeklaration på matr. nr. 32e, 32f og 32g. Gyldigheden af lokalplanen for dette område forudsætter således, at fredningsdeklaratlonen ophæves. Ligeledes findes der, som det fremgår af nedenstående kort, en ræke deklarationer, som det er nødvendigt at ophæve på grund af u- overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Tekniske anlæg Som nævnt har en nøjere planlægning for henholdsvis vandforsyning og spildevandsafledning været en betingelser for den fremtidige udbygning af sommerhusområderne. Der foreligger på nuværende tidspunkt konkrete planer (lokalplan nr. 15) for et fælles vandforsyningsanlæg, der udgår fra boringer i Ørknen. Ligeledes er der udarbejdet planer for et nyt elværk på Anholt. Disse planer indgår også i lokalplan nr. 15.

12 BILAG B Det hidtidige planlægningsarbejde ~~"^~ MÅL l : Administrationsplan 1968 Dispositionsplanskitse 1972 Helårsbebyggelse. Dispositionsplan Sommerhusområde. Dispositionsplan Partiel byplanvedtægt nr.6 og

13 BILAG KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter planstyrelsens godkendelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

14 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 Lokalplan for et område til sommerhusbebyggelse på "Nordbjergplateauet 11 på Anholt. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2.0 nævnte område. 1.0 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål: at åbne mulighed for nye udstykninger til sommerhusbebyggelse på "Nordbjergplateauet", at fastlægge rammerne for de fremtidige udstykninger, således at de bestående landskabelige værdier tilgodeses mest muligt, at friholde åbne områder, der karakteriseres ved stort indblik fra de omgivende offentligt tilgængelige arealer,for bebyggelse, at fastlægge rammerne for en ensartet sommerhusbebyggelse, der sikrer at bebyggelsen mest muligt "falder sammen" med det omgivende landskab, at sikre, at den nye sommerhusudbygning indpasses i den eksisterende bebyggelse under størst mulig hensyntagen til denne, at sikre den eksisterende beplantning samt skabe homogenitet ved nyplantning, at begrænse nyanlæg af adgangsveje og åbne mulighed for få centrale hovedstianlæg,

15 2.0 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen af grænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matr.nr.: 1, 1p, 1r, 1t, 1v, 1y, 1æ, 1ah, 1ai, 1ba, 1bc, 1bd, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk f 26b, 26c, 27a f 27d, 27e, 27f, 29b,29c, 29e, 29f, 29g, 29h, 32e, 32g, 33c, 33i f 33k, 33 1, 37c Anholt by, Anholt, samt dele af matr.nr. 1e, 1f, 1bl, 1bm f 26a f 29a f 30e f 31, 32f, 33m og 37e, Anholt by, Anholt, samt alle parceller, der efter udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er udlagt som sommerhusområde. 3.0 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, d.v.s. bebyggelse, der kun må beboes i tidsrummet 1. april september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, week-ends og lignende. 3.2 På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres en enkelt sommerhusbeboelse. Byrådet kan dog tillade, at der på hver ejendom udover den nævnte beboelse, opføres enkelte mindre udhuse, gæstehuse og lignende i tilknytning til hovedhuset. 4.0 UDSTYKNINGER 4.1 Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med principperne i den på vedhæftede kortbilag nr. 2 viste udstykningsplan. 4.2 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 1000 m 2 eksklusive eksisterende og udlagt vejareal. 5.0 VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Der udlægges areal til følgende nye adgangsveje og stier med en beliggenhed, i princippet som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2 og 3. Vej A-A udlægges i en bredde.af 8 m. Øvrige adgangsveje udlægges i en bredde af 6 m og 4 m, som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2. Stier udlægges i en bredde af 3 m.

16 5.2 Udførelse af vej- og stianlæg skal være i overensstemmelse med retningslinierne som angivet på vedhæftede kortbilag nr. 4. Byggelinier 5.3 Langs vej A-A pålægges byggelinier med en afstand på 15 m målt fra vejmidte som vist på vedhæftede kortbilag nr. 3. Langs lokalplanområdets øvrige veje og stier pålægges følgende byggelinier, for veje (undtaget korte, blinde tilkørselsveje) : 10 m målt fra vejmidte, for stier: 8 m målt fra stimidte som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2. Arealet mellem byggelinien og vej- og stiskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. 6.0 LEDNINGSANLÆG 6.1 El-ledninger må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler. 6.2 De til f el- og telefonforsyning fornødne kabelskabe må anbringes op til 30 cm bag skellinie mod vej, hvilket skal tåles af de respektive grundejere. 7.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end én etage uden mulighed for indretning af udnyttelig tagetage. 7.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,0 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.4 Bygningernes facadehøjde, bortset fra gavltrekanter, må ikke overstige 3 m målt fra terræn (niveauplan) til skæringen mellem facade og tagflade. 7.5 Tage på samtlige bygninger skal være med skrå tage og have en hældning på mindst 25 og maksimalt 35.For tage beklædt med græstørv kan hældningen tillades nedsat til 15.

17 7.6 Bebyggelsen må ikke opføres inden for de på vedhæftede kortbilag nr. 2 skraverede områder. 7.7 Ved anlæg og placering af bebyggelse skal der tages udstrakt hensyn til den eksisterende beplantning, således at træfældning undgåes eller mindskes mest muligt. 7.8 Ingen bygning må opføres på klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan, at mere end bygningens tag og skorsten rager op over toppen. 7.9 Antenner, master og lignende må ikke overstige den fastsatte bygningshøjde på 5,0 m målt fra terræn (niveauplan). 8.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ingen form for reklamering må finde sted. 8.2 Udvendige bygningssider, må kun fremtræde i farverne dannet af hvidt, sort eller jordfarverne okker, terra de si enna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. 8.3 Tage skal dækkes med enten græstørv, sort eller gråt tagpap. 9.0 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der skal ved såvel anlæg som vedligeholdelse udvises størst muligt hensyn til det eksisterende terræn og bevoksningen. 9.2 Beplantning og udtynding af samme må kun foregå i overensstemmelse med retningslinierne som vist på vedhæftede kortbilag nr. 5. Yderligere udtynding af beplantningen må kun foretages i forbindelse med beplantningens vedligeholdelse. 9.3 Der må ikke foretages landskabelige anlæg, der i form og udseende afviger fra de terrænformer og den beplantning, der idag forefindes inden for området.

18 9.4 Beplantning indenfor området må, for at bibeholde områdets særpræg, kun foretages indenfor følgende artsvalg: Primære arter: Træer Skovfyr (Pinus sylvestris), østrisk fyr (Pinus nigra), bjerg fyr (Pinus mugo), klitfyr (Pinus contorta). Buske Enebær (Juniperus communis), revling (Empetrum nigrum) hedelyng (Calluna vulgaris), klokkelyng (Erica tetralix). Sekundære arter, bør kun anvendes i mindre udstrækning: Træer Stilkeg (Quercus robur), rødeg (Quercus borealis), vortebirk (Betula verrucosa), Sitkagran (Picea sitchensis), nordmannsgran (Abies nordmanniana), seljepil (Salix caprea), fuglekirsebær (Prunus avium), vild pære (Pyrus communis). Buske alm. hyld (Sambucus nigra), slåen (Prunus spinosa) / vilde roser virginiarose (Rosa virginiana), mangeblomstret rose (Rosa multiflora), hybenrose (Rosa rugosa), sildig hunderose (Rosa canina), æblerose (Rosa eglanteria), gyvel (Sarothamnus scoparius), vild kaprifolie (Lonicera periclymenum brombær (Rubus fruticosus) Hegn må kun etableres som levende hegn i form af krat, busket eller lignende. 9.6 Terrænreguleringer må kun foretages med byrådets godkendelse. i 9.7 Ubebyggede arealer skal ved de nævnte beplantningsforskrifter gives et ordentlig udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den pågældende vej, hvortil der skabes adgang til parcellen, er anlagt.

19 11.0 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af nyudstykkede parceller inden for lokalplanens område. Nuværende grundejere inden for lokalplanens område har ret til medlemsskab af nævnte grundejerforening Grundejerforeningen skal oprettes senest når 10 af de nyudstykkede parceller er solgt og når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af vej- og stianlæg samt eventuelle fællesarealer inden for lokalplanens område Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet, 12.0 SERVITUTTER 12.1 De under 20. november 1957 og 21. december 1957 tinglyste deklarationer med tillæg under 18. oktober 1967 på matr. nr. 32e, 32f og 32g Anholt by, Anholt vedr. frivillig fredning søges ophævet Den under 10. december 19é6 af advokat L. Bølling tinglyste deklaration med tillæg under 13. oktober 1967 på matr. nr. 33c, 33i, 33k, 331 og 33m Anholt by, Anholt vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold s øge s ophæve t Den under 17. november 1967 tinglyste deklaration på matr. nr. 32e, 32f og 32g Anholt by, Anholt vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold søges ophævet Den under 15. februar 1969 af advokat L. Bølling tinglyste deklaration på matr. nr. 30e Anholt by, Anhold vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold søges ophævet Den under 5. november 1971 af advokat L. Bølling tinglyste deklaration med påtegning af 8. maj 1972 på matr. nr. 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm og 1e Anholt by, Anholt vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold søges ophævet.

20 13.0 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 13.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før planstyrelsen har meddelt godkendelse af lokalplanen. VEDTAGELSESPATEGNING Således vedtaget af Grenaa byråd. Grenaa, den 26. juni 1979 Sign.: TV ^\^VT VV V^\^'^ J\ ChrK. Jochumsén ^viceborgmester \ \ y<.aj.'chr. Nielsen ^ stadsingeniør Således vedtaget af Grenaa byråd efter offentlig fremlæggelse og fornyet behandling. Grenaa, den 26. februar 1980,t ^ l Li t'/c L Arne Jessen borgmester u Jørn Freisig landinspektør 9- kt. j.nr. P 432/12/4-7. Foranstående lokalplan godkendes i medfør af 28, stk. 3, i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning, jfr. 6, stk. l, litra 3, i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1977 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til planstyrelsen. 11 P ;*' 1000 Planstyrelsen, den»^- ; P.D.V. J*;iibon & K(eldskov, Diapnnl A/b 01 -h44^ 22

21 8 Ibf/bh Foranstående lokalplan der offentligt bekendtgøres første gang den 24. juni 1980, begæres herved tinglyst på ejendommene matr. nr. : v v v y j j v > v l e\ l, lo, l, l, l _t, l v;, l J., læ, l ah, l ai, l ba, 1.b f l M>! M'» l bh^! M/ l bj<> V l _bl^ l bjn, v 26 a, 1 ' 26 b, ' 26 >' 2 7 a/ 27 d, v 27 e,' 27 f/ 29 a/ 29 b/29 c^ 29 d/ 29 e," 29 f/ 29? 29 h v, 30 e, 31," 32 e v, 32 f, v 32 g] 33 c 1, 33 i.', 33 k, 33 ].," 33 m, v 37 / 37 d 7 og 37 e, Anholt by, Anholt. Grenaa byråd, den 19. juni 1980 Arne Jessen "..--^""" -'-"'"'"'" /'«, *' * Borgmester, / ^ * Per/Gudme K o m r n una l d i r e k t ø r 1 INDPØRT t DAGBOGEN FOR RETTEN l GRENÅ 2 4 JUNI 1980 LYST «i c f o?

22 jd/bc /3651 Matr. nr.e l e r l j:, lo, l, Ir, Anmelder: l t, l v, l Y, læ, l ah, l ai, l ba, Grenaa Kommune l bc, l bd, l bg, l bh, l bi, l bk, l bl, l bm, 26 a, 26 b, 26 c, 27 a, 27 d, 27 e, 27 f, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 29 f, 29, 29 h, 3O e, 31, 32 e, 32 f, 32 3, 33 c, 33 ±, Stempelfri 33 k, 33 3., 33 m, 37 c, 37 d og 37 e, Anholt by, Anholt. Påtegning af deklarationen Grenaa Kommune, lokalplan nr. 19 for et sommerhusområde på Nordbjergplateauet på Anholt, lyst den 24. juni 198O på matr. nr.e l e, l f./ l o, l / l r, t t, l v, l ^, l æ, l ah, l ai, l ba l bc, l bd, l bg l bh, l bi, l bk, l bl, l bm, 26 a, 26 b, 26 c, 27 a, 27 d, 27 e, 27 f, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 29 f, 29 3, 29 h, 30 e, 31, 32 e, 32 f, 32, 33 c, 33 d., 33 k, 33 l, 33 m, 37 c, 37 d og 37 e r Anholt by, Anholt. Grenaa byråd har den 12. oktober 1982 soin en mindre betydende ændring til lokalplanen vedtaget at foretage en tilføjelse til afsnittet "Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse", punkt Teksten til punkt 10.1 lyder herefter: Ny bebyggelse på matr. nr. 31 må ikke tages i brug, før den pågældende vej, hvortil der skabes adgang til parcellen, er anlagt, eller før ejendommen er tilsluttet Anholt Elværk. Nærværende påtegning begæres tinglyst på matr. nr. 31, Anholt. Påtaleberettiget er alene Grenaa kommune. Grenaa byråd, den 8. april 1983 iarne Jessen borgmester '. Chr. Nielsen X^ stadsingeniør

23 INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l GRENAA LYST t-c/y **ft

24 f* LOK ALPL ANGRÆNSE GRENÅ A KOMMUNE MÅL 1:4000 O LOKALPLAN NR.19 KORTBILAG NR m

25 .m. LOKALPLANGRÆNSE BYGGELINIE.--. NYE MATRIKELSKEL I I i i I I I AREAL FRIHOLDT FOR BEBYGGELSE MAL 1: O m FREMTIDIGE VEJE I l

26 a eks. w nye 1 Eks. beby Terræn er

27 VEJ- OG STIFORHOLD co PASSAGEMULIGHED VEJ A-A ADGANGSVEJ co CO TILKØRSELSVEJ STI GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.19 KORTBILAG NR. 4

28 i 9 --

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere