GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19"

Transkript

1 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ NORDBJERGPLATEAUET PÅ ANHOLT

2 INDLEDNING Dette hæfte indeholder husområde på Anholt. en lokalplan for et sommer- Lokalplanområdet er beliggende på den sydlige del af Nordbjergplateauet og gennemskæres af Højemøllevej. Områdets afgrænsning er fortrinsvis baseret på de landskabelige forhold, henholdsvis beplantning og terræn. Kun mod nordvest afgrænses området af vejen "Gennem Landet". I a- real omfatter lokalplanområdet ca. 15,3 ha.

3 Meningen med at udarbejde nærværende lokalplan er blandt andet at fortælle, hvordan veje, stier, bygninger, beplantning o.s.v. skal placeres og udformes inden for området på Nordbjergplateauet. Lokalplanområdet karakteriseres generelt ved nogle særdeles smukke og værdifulde landskabelige forhold. Naturen kendetegnes endvidere ved sin relativt langsomme regenerationsevne. II Lokalplanens bestemmelser Da lokalplanen er bindende overfor områdets grundejere har det på baggrund af landskabsforholdene været af stor betydning at få fastlagt nogle præcise rammer såvel for fremtidige udstykninger som for ny bebyggelse og fremtidig behandling af landskabet. For at sikre et tilstrækkeligt grundlag ved fastlæggelsen af disse rammer, blev der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en detaljeret registrering af lokalplanområdets landskabelige og bebyggelsesmæssige forhold. Resultatet af dette registreringsarbejde, der foreligger i et arbejdsnotat fra februar 1979, er sammenfattet i nedenstående kort. Landskab og bebyggelse Indsigtsområde (åbent område): Friholdes for bebyggelse. JlilUUlilJUt Område bestående af skærmende beplantning: Friholdes for bebyggelse. 1I1MH Område med tæt beplantning: Præcise krav til bebyggelsesplacering. l l N J Område med jævn spredt beplantning: Krav til bebyggelsens udseende. Område med ringe beplantning, ringe indsigt og/eller bynærhed: 'friholdelse eller andet. Evt.

4 III Foranstående kvalitetsvurderinger af områdets forskellige arealer ligger således i vid udstrækning til grund for de vedtægtsmæssige rammer og den retningsgivende illustrationsplan, der ses bagest i dette hæfte. Kvalitetsvurderingerne har endvidere været bestemmende for bebyggelsesintensiteten i området. Ved fuld udbygning vil lokalplanområdet indeholde i alt 83 sommerhuse, hvilket svarer til en forøgelse på 60 nye sommerhuse. Borgernes indflydelse på lokalplanlægningen Intentionerne med kommuneplanloven er blandt andet at sikre borgerne indflydelse på og kendskab til den lokale planlægning. Derfor forpligtes kommunen til at udarbejde lokalplaner før større anlægsarbejder kan igangsættes. Da en lokalplan skal fremlægges som forslag for borgerne inden den vedtages endelig af byrådet, er der skabt mulighed for at fremkomme med indsigelser inden en plan træder i kraft. Tilvejebringelsen af en lokalplan betyder ikke, at eksisterende sommerhuse, der ikke opfylder planens bestemmelser, skal ændres i overensstemmelse med lokalplanen. Når blot eksisterende sommerhuse anvendes lovligt, d.v.s. som sommerhuse, kan den hidtidige brug fortsættes. Bygningsmæssigt er det først når der foretages ændringer som tilbygning og lignende at det skal foregå i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Tilsvarende må beplantningsmæssige indgreb kun foretages efter lokalplanens retningslinier. 15-rammer Ifølge kommuneplanloven skal der på længere sigt udarbejdes en kommuneplan for hele kommunen, der skal tjene som grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Som midlertidig foranstaltning er der i en overgangsperiode tilvejebragt et planlægningsgrundlag gennem de såkaldte 15-rammer. Da lokalplanområdet ikke er omfattet af disse "rammer", men bl.a. administreres ved hjælp af byplanvedtægt nr. 6 for et sommerhusområde på Nordbjergplateauet, er det nødvendigt,at planstyrelsen godkender nærværende lokalplanforslag.

5 IV Hvorfor udarbejdes lokalplanen? Begrundelsen for at udarbejde lokalplanforslaget på nuværende tidspunkt er nødvendigheden af en samlet planlægning for sommerhusudbygningen på Anholt. Det er i denne forbindelse hensigten, at nærværende lokalplan, sammen med to andre, skal øge og afrunde øens sommerhusbebyggelse med i alt 200 nye sommerhuse. I det følgende afsnit er der i forbindelse med en kort beskrivelse gjort rede for lokalplanens indhold. For at give et overblik over lokalplanens sammenhæng med anden planlægning, er der ligeledes foretaget en beskrivelse af dette forhold. Derefter gøres der rede for lokalplanens retsvirkninger samt for borgernes muligheder for indsigelser og ændrings forslag. Endelig følger selve lokalplanforslaget, der indeholder formål og kortbilag. EKSISTERENDE FORHOLD

6 GRENAA KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 19 lokalplan foret område til sommerhusbebyggelse på Anholt. 1. udkast udarbejdet april 1979 af Møller & Wichmann, arkitekter m.a.a. i samarbejde med stadsingeniør J. Chr. Nielsen. Kortbilagene er reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse (A.400/76). INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Kort beskrivelse af lokalplanforslagets indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Kort beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger... Bilag A Bilag B Bilag C LOKALPLANENS BESTEMMELSER SIDE I.O Lokalplanens formål O Områdets afgrænsning og zonestatus O Områdets anvendelse O Udstykninger Vej- og stiforhold O Ledningsanlæg O Bebyggelsens omfang og placering O Bebyggelsens ydre fremtræden O Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse.. 5 II.0 Grundejerforening Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder... 7

7 LOKALPLANENS KORTBILAG Lokalplanområdets afgrænsning... kortbilag nr. 1 Sommerhusområdets udformning (matrikulær plan)., kortbilag nr. 2 Sommerhusområdets udformning (illustrationsplan) kortbilag nr. 3 Vej- og stiforhold... kortbilag nr. 4 Terræn og beplantning... kortbilag nr. 5

8 BILAG A LOKALPLANENS INDHOLD Hensigten med nærværende lokalplan er at få fastlagt nogle detaljerede rammer for den fremtidige udstykning og bebyggelse i det eksisterende sommerhusområde på Nordbjerg-plateauet. Da Anholt genereltkendetegnes ved sin særdeles smukke og særegne natur er det endvidere hensigten at tilvejebringe nogle faste retningslinier for den fremtidige landskabelige behandling indenfor lokalplanområdet. Antallet af sommerhuse indenfor lokalplanområdet udgør idag 23. Med nærværende lokalplan åbnes der mulighed for en forøgelse af dette antal med ialt 60 nye huse. På grund af områdets eksisterende bebyggelse, beplantning og trafikale betjening er princippet for den fremtidige udbygning overvejende baseret på et såkaldt udfyldningsprincip. Af illustrationsplanen bag i dette hæfte fremgår det således at adgangen til de nye sommerhuse overvejende foregår ad de eksisterende veje og at der kun i begrænset omfang udlægges nye veje. Den primære adgang til sommerhusområdet foregår som idag ad Høje møllevej hvorfra der udgår mindre adgangsveje. Det er herved muligt at "skjule" området for offentlig indsigt udefra, ligesom bebyggelsens tætte og eventuelle domminerende karakter herved mindskes. I forbindelse med vej- og stianlæg skelnes der i lokalplanen mellem udlægs- og anlægsbredder. Som det fremgår af nedenstående skitse er det hensigten i videst mulig udstrækning af minimere anlægsbredden og hvor det er muligt kun at fremføre anlæg der svarer til stier. PLAN AF ADGANGSVEJ: A=ANLÆGSBREDDE, U=UDLÆGSBREDDE

9 BILAG Å For at minimere genevirkningerne fra de relativt mange forbipasserende mest muligt udlægges der offentligt tilgængelige stier, der gør det.muligt at passere området i en hensigtsmæssig afstand til bebyggeisen. Lokalplanen søger endvidere at tilgodese ugenertheden gennem pålæg af byggelinier. For som sagt at bevare de smukke landskabelige træk mest muligt tilstræbes det at bebyggelsen både placeringsmæssigt og udformningsmæssigt underordner sig landskabet. Dette sikres blandt andet ved at friholde de markante landskabstræk mod vejen "Gennem Landet" for bebyggelse samt ved at undgå bebyggelse på bakketoppe o.l. Ligeledes foreskriver lokalplanen bestemte grænser for bebyggelsens udformning og tillader maximalt een etage. Farvemæssigt skal bebyggelsen holdes inden for jordfarverne ligesom blanke og skinnende materialer skal undgåes. Også af hensyn til landskabet er der udarbejdet retningslinier for beplantningsformer og artsvalg. Det tilstræbes herigennem at området fastholder sin karakter af vildtvoksende natur. Til foreståelse af blandt andet drift og vedligeholdelse af vejog stiforløb oprettes en grundejerforening. Sidst i lokalplanen er der gjort rede for en række servitutophævelser, der foretages som følge af uforenelighed med lokalplanens bestemmelser.

10 BILAG B LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Administrationsplan for Anholt Randers amts bygningsråds sekretariat udarbejdede i 1968 en såkaldt administrationsplan for Anholt, der havde til hensigt at sammenfatte planlægningen på Anholt og erstatte en række tidligere planer for mindre områder på øen. Administrationsplanen udpegede to store sommerhusområder, et på Nordbjergplateauet nordvest for Anholt by og et, der strakte sig som et bånd øst for byen. Dispositionsplanlægning Med udgangspunkt i administrationsplanen udarbejdedes i 1972 et forslag til en partiel dispositionsplan for Anholt, der indeholdt visse afgrænsningsraæssige ændringer i forhold til administrationsplanen. Som foreløbig afslutning på den overordnede planlægning for hele Anholt udarbejdedes i 1976 en revideret dispositionsplanskitse, der skal ses i sammenhæng med udarbejdelsen af en samlet dispositionsplan for hele Grenaa kommune. De omtalte planer fremgår af kortet på næste side. Partielle byplanvedtægter 1 tilknytning til dispositionsplanlægningen i 1972 udarbejdedes 2 forslag til partielle byplanvedtægter for sommerhusområdet på henholdsvis "Nordbjergplateauet" og for området "Anholt øst". På grund af uklarhed omkring den fremtidige vandforsyning og spildevandsafledning stilledes vedtægterne i bero. Disse har dog siden dannet grundlaget for de i 1978 endelig vedtagne partielle byplanvedtægter 6 og 7. Partiel byplanvedtægt nr. 6 omfatter nærværende lokalplans område. Indholdet af vedtægten begrænser sig til bestemmelser vedrørende områdets anvendelse som sommerhusområde. Yderligere bestemmelser som udstykning, vejanlæg o.s.v. skal fastsættes i en lokalplan. 15-rammer Der er ikke udarbejdet 15-rammer for sommerhusområdet, hvorfor det vil blive nødvendigt,at planstyrelsen godkender lokalplanen.

11 BILAG B Deklarationer Indenfor lokalplanområdet er der, som det fremgår af nedenstående kort, tinglyst fredningsdeklaration på matr. nr. 32e, 32f og 32g. Gyldigheden af lokalplanen for dette område forudsætter således, at fredningsdeklaratlonen ophæves. Ligeledes findes der, som det fremgår af nedenstående kort, en ræke deklarationer, som det er nødvendigt at ophæve på grund af u- overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Tekniske anlæg Som nævnt har en nøjere planlægning for henholdsvis vandforsyning og spildevandsafledning været en betingelser for den fremtidige udbygning af sommerhusområderne. Der foreligger på nuværende tidspunkt konkrete planer (lokalplan nr. 15) for et fælles vandforsyningsanlæg, der udgår fra boringer i Ørknen. Ligeledes er der udarbejdet planer for et nyt elværk på Anholt. Disse planer indgår også i lokalplan nr. 15.

12 BILAG B Det hidtidige planlægningsarbejde ~~"^~ MÅL l : Administrationsplan 1968 Dispositionsplanskitse 1972 Helårsbebyggelse. Dispositionsplan Sommerhusområde. Dispositionsplan Partiel byplanvedtægt nr.6 og

13 BILAG KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter planstyrelsens godkendelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

14 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 Lokalplan for et område til sommerhusbebyggelse på "Nordbjergplateauet 11 på Anholt. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2.0 nævnte område. 1.0 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål: at åbne mulighed for nye udstykninger til sommerhusbebyggelse på "Nordbjergplateauet", at fastlægge rammerne for de fremtidige udstykninger, således at de bestående landskabelige værdier tilgodeses mest muligt, at friholde åbne områder, der karakteriseres ved stort indblik fra de omgivende offentligt tilgængelige arealer,for bebyggelse, at fastlægge rammerne for en ensartet sommerhusbebyggelse, der sikrer at bebyggelsen mest muligt "falder sammen" med det omgivende landskab, at sikre, at den nye sommerhusudbygning indpasses i den eksisterende bebyggelse under størst mulig hensyntagen til denne, at sikre den eksisterende beplantning samt skabe homogenitet ved nyplantning, at begrænse nyanlæg af adgangsveje og åbne mulighed for få centrale hovedstianlæg,

15 2.0 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen af grænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matr.nr.: 1, 1p, 1r, 1t, 1v, 1y, 1æ, 1ah, 1ai, 1ba, 1bc, 1bd, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk f 26b, 26c, 27a f 27d, 27e, 27f, 29b,29c, 29e, 29f, 29g, 29h, 32e, 32g, 33c, 33i f 33k, 33 1, 37c Anholt by, Anholt, samt dele af matr.nr. 1e, 1f, 1bl, 1bm f 26a f 29a f 30e f 31, 32f, 33m og 37e, Anholt by, Anholt, samt alle parceller, der efter udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er udlagt som sommerhusområde. 3.0 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, d.v.s. bebyggelse, der kun må beboes i tidsrummet 1. april september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, week-ends og lignende. 3.2 På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres en enkelt sommerhusbeboelse. Byrådet kan dog tillade, at der på hver ejendom udover den nævnte beboelse, opføres enkelte mindre udhuse, gæstehuse og lignende i tilknytning til hovedhuset. 4.0 UDSTYKNINGER 4.1 Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med principperne i den på vedhæftede kortbilag nr. 2 viste udstykningsplan. 4.2 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 1000 m 2 eksklusive eksisterende og udlagt vejareal. 5.0 VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Der udlægges areal til følgende nye adgangsveje og stier med en beliggenhed, i princippet som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2 og 3. Vej A-A udlægges i en bredde.af 8 m. Øvrige adgangsveje udlægges i en bredde af 6 m og 4 m, som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2. Stier udlægges i en bredde af 3 m.

16 5.2 Udførelse af vej- og stianlæg skal være i overensstemmelse med retningslinierne som angivet på vedhæftede kortbilag nr. 4. Byggelinier 5.3 Langs vej A-A pålægges byggelinier med en afstand på 15 m målt fra vejmidte som vist på vedhæftede kortbilag nr. 3. Langs lokalplanområdets øvrige veje og stier pålægges følgende byggelinier, for veje (undtaget korte, blinde tilkørselsveje) : 10 m målt fra vejmidte, for stier: 8 m målt fra stimidte som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2. Arealet mellem byggelinien og vej- og stiskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. 6.0 LEDNINGSANLÆG 6.1 El-ledninger må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler. 6.2 De til f el- og telefonforsyning fornødne kabelskabe må anbringes op til 30 cm bag skellinie mod vej, hvilket skal tåles af de respektive grundejere. 7.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end én etage uden mulighed for indretning af udnyttelig tagetage. 7.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,0 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.4 Bygningernes facadehøjde, bortset fra gavltrekanter, må ikke overstige 3 m målt fra terræn (niveauplan) til skæringen mellem facade og tagflade. 7.5 Tage på samtlige bygninger skal være med skrå tage og have en hældning på mindst 25 og maksimalt 35.For tage beklædt med græstørv kan hældningen tillades nedsat til 15.

17 7.6 Bebyggelsen må ikke opføres inden for de på vedhæftede kortbilag nr. 2 skraverede områder. 7.7 Ved anlæg og placering af bebyggelse skal der tages udstrakt hensyn til den eksisterende beplantning, således at træfældning undgåes eller mindskes mest muligt. 7.8 Ingen bygning må opføres på klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan, at mere end bygningens tag og skorsten rager op over toppen. 7.9 Antenner, master og lignende må ikke overstige den fastsatte bygningshøjde på 5,0 m målt fra terræn (niveauplan). 8.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ingen form for reklamering må finde sted. 8.2 Udvendige bygningssider, må kun fremtræde i farverne dannet af hvidt, sort eller jordfarverne okker, terra de si enna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. 8.3 Tage skal dækkes med enten græstørv, sort eller gråt tagpap. 9.0 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der skal ved såvel anlæg som vedligeholdelse udvises størst muligt hensyn til det eksisterende terræn og bevoksningen. 9.2 Beplantning og udtynding af samme må kun foregå i overensstemmelse med retningslinierne som vist på vedhæftede kortbilag nr. 5. Yderligere udtynding af beplantningen må kun foretages i forbindelse med beplantningens vedligeholdelse. 9.3 Der må ikke foretages landskabelige anlæg, der i form og udseende afviger fra de terrænformer og den beplantning, der idag forefindes inden for området.

18 9.4 Beplantning indenfor området må, for at bibeholde områdets særpræg, kun foretages indenfor følgende artsvalg: Primære arter: Træer Skovfyr (Pinus sylvestris), østrisk fyr (Pinus nigra), bjerg fyr (Pinus mugo), klitfyr (Pinus contorta). Buske Enebær (Juniperus communis), revling (Empetrum nigrum) hedelyng (Calluna vulgaris), klokkelyng (Erica tetralix). Sekundære arter, bør kun anvendes i mindre udstrækning: Træer Stilkeg (Quercus robur), rødeg (Quercus borealis), vortebirk (Betula verrucosa), Sitkagran (Picea sitchensis), nordmannsgran (Abies nordmanniana), seljepil (Salix caprea), fuglekirsebær (Prunus avium), vild pære (Pyrus communis). Buske alm. hyld (Sambucus nigra), slåen (Prunus spinosa) / vilde roser virginiarose (Rosa virginiana), mangeblomstret rose (Rosa multiflora), hybenrose (Rosa rugosa), sildig hunderose (Rosa canina), æblerose (Rosa eglanteria), gyvel (Sarothamnus scoparius), vild kaprifolie (Lonicera periclymenum brombær (Rubus fruticosus) Hegn må kun etableres som levende hegn i form af krat, busket eller lignende. 9.6 Terrænreguleringer må kun foretages med byrådets godkendelse. i 9.7 Ubebyggede arealer skal ved de nævnte beplantningsforskrifter gives et ordentlig udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den pågældende vej, hvortil der skabes adgang til parcellen, er anlagt.

19 11.0 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af nyudstykkede parceller inden for lokalplanens område. Nuværende grundejere inden for lokalplanens område har ret til medlemsskab af nævnte grundejerforening Grundejerforeningen skal oprettes senest når 10 af de nyudstykkede parceller er solgt og når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af vej- og stianlæg samt eventuelle fællesarealer inden for lokalplanens område Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet, 12.0 SERVITUTTER 12.1 De under 20. november 1957 og 21. december 1957 tinglyste deklarationer med tillæg under 18. oktober 1967 på matr. nr. 32e, 32f og 32g Anholt by, Anholt vedr. frivillig fredning søges ophævet Den under 10. december 19é6 af advokat L. Bølling tinglyste deklaration med tillæg under 13. oktober 1967 på matr. nr. 33c, 33i, 33k, 331 og 33m Anholt by, Anholt vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold s øge s ophæve t Den under 17. november 1967 tinglyste deklaration på matr. nr. 32e, 32f og 32g Anholt by, Anholt vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold søges ophævet Den under 15. februar 1969 af advokat L. Bølling tinglyste deklaration på matr. nr. 30e Anholt by, Anhold vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold søges ophævet Den under 5. november 1971 af advokat L. Bølling tinglyste deklaration med påtegning af 8. maj 1972 på matr. nr. 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm og 1e Anholt by, Anholt vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold søges ophævet.

20 13.0 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 13.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før planstyrelsen har meddelt godkendelse af lokalplanen. VEDTAGELSESPATEGNING Således vedtaget af Grenaa byråd. Grenaa, den 26. juni 1979 Sign.: TV ^\^VT VV V^\^'^ J\ ChrK. Jochumsén ^viceborgmester \ \ y<.aj.'chr. Nielsen ^ stadsingeniør Således vedtaget af Grenaa byråd efter offentlig fremlæggelse og fornyet behandling. Grenaa, den 26. februar 1980,t ^ l Li t'/c L Arne Jessen borgmester u Jørn Freisig landinspektør 9- kt. j.nr. P 432/12/4-7. Foranstående lokalplan godkendes i medfør af 28, stk. 3, i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning, jfr. 6, stk. l, litra 3, i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1977 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til planstyrelsen. 11 P ;*' 1000 Planstyrelsen, den»^- ; P.D.V. J*;iibon & K(eldskov, Diapnnl A/b 01 -h44^ 22

21 8 Ibf/bh Foranstående lokalplan der offentligt bekendtgøres første gang den 24. juni 1980, begæres herved tinglyst på ejendommene matr. nr. : v v v y j j v > v l e\ l, lo, l, l, l _t, l v;, l J., læ, l ah, l ai, l ba, 1.b f l M>! M'» l bh^! M/ l bj<> V l _bl^ l bjn, v 26 a, 1 ' 26 b, ' 26 >' 2 7 a/ 27 d, v 27 e,' 27 f/ 29 a/ 29 b/29 c^ 29 d/ 29 e," 29 f/ 29? 29 h v, 30 e, 31," 32 e v, 32 f, v 32 g] 33 c 1, 33 i.', 33 k, 33 ].," 33 m, v 37 / 37 d 7 og 37 e, Anholt by, Anholt. Grenaa byråd, den 19. juni 1980 Arne Jessen "..--^""" -'-"'"'"'" /'«, *' * Borgmester, / ^ * Per/Gudme K o m r n una l d i r e k t ø r 1 INDPØRT t DAGBOGEN FOR RETTEN l GRENÅ 2 4 JUNI 1980 LYST «i c f o?

22 jd/bc /3651 Matr. nr.e l e r l j:, lo, l, Ir, Anmelder: l t, l v, l Y, læ, l ah, l ai, l ba, Grenaa Kommune l bc, l bd, l bg, l bh, l bi, l bk, l bl, l bm, 26 a, 26 b, 26 c, 27 a, 27 d, 27 e, 27 f, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 29 f, 29, 29 h, 3O e, 31, 32 e, 32 f, 32 3, 33 c, 33 ±, Stempelfri 33 k, 33 3., 33 m, 37 c, 37 d og 37 e, Anholt by, Anholt. Påtegning af deklarationen Grenaa Kommune, lokalplan nr. 19 for et sommerhusområde på Nordbjergplateauet på Anholt, lyst den 24. juni 198O på matr. nr.e l e, l f./ l o, l / l r, t t, l v, l ^, l æ, l ah, l ai, l ba l bc, l bd, l bg l bh, l bi, l bk, l bl, l bm, 26 a, 26 b, 26 c, 27 a, 27 d, 27 e, 27 f, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 29 f, 29 3, 29 h, 30 e, 31, 32 e, 32 f, 32, 33 c, 33 d., 33 k, 33 l, 33 m, 37 c, 37 d og 37 e r Anholt by, Anholt. Grenaa byråd har den 12. oktober 1982 soin en mindre betydende ændring til lokalplanen vedtaget at foretage en tilføjelse til afsnittet "Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse", punkt Teksten til punkt 10.1 lyder herefter: Ny bebyggelse på matr. nr. 31 må ikke tages i brug, før den pågældende vej, hvortil der skabes adgang til parcellen, er anlagt, eller før ejendommen er tilsluttet Anholt Elværk. Nærværende påtegning begæres tinglyst på matr. nr. 31, Anholt. Påtaleberettiget er alene Grenaa kommune. Grenaa byråd, den 8. april 1983 iarne Jessen borgmester '. Chr. Nielsen X^ stadsingeniør

23 INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l GRENAA LYST t-c/y **ft

24 f* LOK ALPL ANGRÆNSE GRENÅ A KOMMUNE MÅL 1:4000 O LOKALPLAN NR.19 KORTBILAG NR m

25 .m. LOKALPLANGRÆNSE BYGGELINIE.--. NYE MATRIKELSKEL I I i i I I I AREAL FRIHOLDT FOR BEBYGGELSE MAL 1: O m FREMTIDIGE VEJE I l

26 a eks. w nye 1 Eks. beby Terræn er

27 VEJ- OG STIFORHOLD co PASSAGEMULIGHED VEJ A-A ADGANGSVEJ co CO TILKØRSELSVEJ STI GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.19 KORTBILAG NR. 4

28 i 9 --

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse pr. november 1978...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...6 LOKALPLANEN...7

Læs mere