GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19"

Transkript

1 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ NORDBJERGPLATEAUET PÅ ANHOLT

2 INDLEDNING Dette hæfte indeholder husområde på Anholt. en lokalplan for et sommer- Lokalplanområdet er beliggende på den sydlige del af Nordbjergplateauet og gennemskæres af Højemøllevej. Områdets afgrænsning er fortrinsvis baseret på de landskabelige forhold, henholdsvis beplantning og terræn. Kun mod nordvest afgrænses området af vejen "Gennem Landet". I a- real omfatter lokalplanområdet ca. 15,3 ha.

3 Meningen med at udarbejde nærværende lokalplan er blandt andet at fortælle, hvordan veje, stier, bygninger, beplantning o.s.v. skal placeres og udformes inden for området på Nordbjergplateauet. Lokalplanområdet karakteriseres generelt ved nogle særdeles smukke og værdifulde landskabelige forhold. Naturen kendetegnes endvidere ved sin relativt langsomme regenerationsevne. II Lokalplanens bestemmelser Da lokalplanen er bindende overfor områdets grundejere har det på baggrund af landskabsforholdene været af stor betydning at få fastlagt nogle præcise rammer såvel for fremtidige udstykninger som for ny bebyggelse og fremtidig behandling af landskabet. For at sikre et tilstrækkeligt grundlag ved fastlæggelsen af disse rammer, blev der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en detaljeret registrering af lokalplanområdets landskabelige og bebyggelsesmæssige forhold. Resultatet af dette registreringsarbejde, der foreligger i et arbejdsnotat fra februar 1979, er sammenfattet i nedenstående kort. Landskab og bebyggelse Indsigtsområde (åbent område): Friholdes for bebyggelse. JlilUUlilJUt Område bestående af skærmende beplantning: Friholdes for bebyggelse. 1I1MH Område med tæt beplantning: Præcise krav til bebyggelsesplacering. l l N J Område med jævn spredt beplantning: Krav til bebyggelsens udseende. Område med ringe beplantning, ringe indsigt og/eller bynærhed: 'friholdelse eller andet. Evt.

4 III Foranstående kvalitetsvurderinger af områdets forskellige arealer ligger således i vid udstrækning til grund for de vedtægtsmæssige rammer og den retningsgivende illustrationsplan, der ses bagest i dette hæfte. Kvalitetsvurderingerne har endvidere været bestemmende for bebyggelsesintensiteten i området. Ved fuld udbygning vil lokalplanområdet indeholde i alt 83 sommerhuse, hvilket svarer til en forøgelse på 60 nye sommerhuse. Borgernes indflydelse på lokalplanlægningen Intentionerne med kommuneplanloven er blandt andet at sikre borgerne indflydelse på og kendskab til den lokale planlægning. Derfor forpligtes kommunen til at udarbejde lokalplaner før større anlægsarbejder kan igangsættes. Da en lokalplan skal fremlægges som forslag for borgerne inden den vedtages endelig af byrådet, er der skabt mulighed for at fremkomme med indsigelser inden en plan træder i kraft. Tilvejebringelsen af en lokalplan betyder ikke, at eksisterende sommerhuse, der ikke opfylder planens bestemmelser, skal ændres i overensstemmelse med lokalplanen. Når blot eksisterende sommerhuse anvendes lovligt, d.v.s. som sommerhuse, kan den hidtidige brug fortsættes. Bygningsmæssigt er det først når der foretages ændringer som tilbygning og lignende at det skal foregå i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Tilsvarende må beplantningsmæssige indgreb kun foretages efter lokalplanens retningslinier. 15-rammer Ifølge kommuneplanloven skal der på længere sigt udarbejdes en kommuneplan for hele kommunen, der skal tjene som grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Som midlertidig foranstaltning er der i en overgangsperiode tilvejebragt et planlægningsgrundlag gennem de såkaldte 15-rammer. Da lokalplanområdet ikke er omfattet af disse "rammer", men bl.a. administreres ved hjælp af byplanvedtægt nr. 6 for et sommerhusområde på Nordbjergplateauet, er det nødvendigt,at planstyrelsen godkender nærværende lokalplanforslag.

5 IV Hvorfor udarbejdes lokalplanen? Begrundelsen for at udarbejde lokalplanforslaget på nuværende tidspunkt er nødvendigheden af en samlet planlægning for sommerhusudbygningen på Anholt. Det er i denne forbindelse hensigten, at nærværende lokalplan, sammen med to andre, skal øge og afrunde øens sommerhusbebyggelse med i alt 200 nye sommerhuse. I det følgende afsnit er der i forbindelse med en kort beskrivelse gjort rede for lokalplanens indhold. For at give et overblik over lokalplanens sammenhæng med anden planlægning, er der ligeledes foretaget en beskrivelse af dette forhold. Derefter gøres der rede for lokalplanens retsvirkninger samt for borgernes muligheder for indsigelser og ændrings forslag. Endelig følger selve lokalplanforslaget, der indeholder formål og kortbilag. EKSISTERENDE FORHOLD

6 GRENAA KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 19 lokalplan foret område til sommerhusbebyggelse på Anholt. 1. udkast udarbejdet april 1979 af Møller & Wichmann, arkitekter m.a.a. i samarbejde med stadsingeniør J. Chr. Nielsen. Kortbilagene er reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse (A.400/76). INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Kort beskrivelse af lokalplanforslagets indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Kort beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger... Bilag A Bilag B Bilag C LOKALPLANENS BESTEMMELSER SIDE I.O Lokalplanens formål O Områdets afgrænsning og zonestatus O Områdets anvendelse O Udstykninger Vej- og stiforhold O Ledningsanlæg O Bebyggelsens omfang og placering O Bebyggelsens ydre fremtræden O Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse.. 5 II.0 Grundejerforening Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder... 7

7 LOKALPLANENS KORTBILAG Lokalplanområdets afgrænsning... kortbilag nr. 1 Sommerhusområdets udformning (matrikulær plan)., kortbilag nr. 2 Sommerhusområdets udformning (illustrationsplan) kortbilag nr. 3 Vej- og stiforhold... kortbilag nr. 4 Terræn og beplantning... kortbilag nr. 5

8 BILAG A LOKALPLANENS INDHOLD Hensigten med nærværende lokalplan er at få fastlagt nogle detaljerede rammer for den fremtidige udstykning og bebyggelse i det eksisterende sommerhusområde på Nordbjerg-plateauet. Da Anholt genereltkendetegnes ved sin særdeles smukke og særegne natur er det endvidere hensigten at tilvejebringe nogle faste retningslinier for den fremtidige landskabelige behandling indenfor lokalplanområdet. Antallet af sommerhuse indenfor lokalplanområdet udgør idag 23. Med nærværende lokalplan åbnes der mulighed for en forøgelse af dette antal med ialt 60 nye huse. På grund af områdets eksisterende bebyggelse, beplantning og trafikale betjening er princippet for den fremtidige udbygning overvejende baseret på et såkaldt udfyldningsprincip. Af illustrationsplanen bag i dette hæfte fremgår det således at adgangen til de nye sommerhuse overvejende foregår ad de eksisterende veje og at der kun i begrænset omfang udlægges nye veje. Den primære adgang til sommerhusområdet foregår som idag ad Høje møllevej hvorfra der udgår mindre adgangsveje. Det er herved muligt at "skjule" området for offentlig indsigt udefra, ligesom bebyggelsens tætte og eventuelle domminerende karakter herved mindskes. I forbindelse med vej- og stianlæg skelnes der i lokalplanen mellem udlægs- og anlægsbredder. Som det fremgår af nedenstående skitse er det hensigten i videst mulig udstrækning af minimere anlægsbredden og hvor det er muligt kun at fremføre anlæg der svarer til stier. PLAN AF ADGANGSVEJ: A=ANLÆGSBREDDE, U=UDLÆGSBREDDE

9 BILAG Å For at minimere genevirkningerne fra de relativt mange forbipasserende mest muligt udlægges der offentligt tilgængelige stier, der gør det.muligt at passere området i en hensigtsmæssig afstand til bebyggeisen. Lokalplanen søger endvidere at tilgodese ugenertheden gennem pålæg af byggelinier. For som sagt at bevare de smukke landskabelige træk mest muligt tilstræbes det at bebyggelsen både placeringsmæssigt og udformningsmæssigt underordner sig landskabet. Dette sikres blandt andet ved at friholde de markante landskabstræk mod vejen "Gennem Landet" for bebyggelse samt ved at undgå bebyggelse på bakketoppe o.l. Ligeledes foreskriver lokalplanen bestemte grænser for bebyggelsens udformning og tillader maximalt een etage. Farvemæssigt skal bebyggelsen holdes inden for jordfarverne ligesom blanke og skinnende materialer skal undgåes. Også af hensyn til landskabet er der udarbejdet retningslinier for beplantningsformer og artsvalg. Det tilstræbes herigennem at området fastholder sin karakter af vildtvoksende natur. Til foreståelse af blandt andet drift og vedligeholdelse af vejog stiforløb oprettes en grundejerforening. Sidst i lokalplanen er der gjort rede for en række servitutophævelser, der foretages som følge af uforenelighed med lokalplanens bestemmelser.

10 BILAG B LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Administrationsplan for Anholt Randers amts bygningsråds sekretariat udarbejdede i 1968 en såkaldt administrationsplan for Anholt, der havde til hensigt at sammenfatte planlægningen på Anholt og erstatte en række tidligere planer for mindre områder på øen. Administrationsplanen udpegede to store sommerhusområder, et på Nordbjergplateauet nordvest for Anholt by og et, der strakte sig som et bånd øst for byen. Dispositionsplanlægning Med udgangspunkt i administrationsplanen udarbejdedes i 1972 et forslag til en partiel dispositionsplan for Anholt, der indeholdt visse afgrænsningsraæssige ændringer i forhold til administrationsplanen. Som foreløbig afslutning på den overordnede planlægning for hele Anholt udarbejdedes i 1976 en revideret dispositionsplanskitse, der skal ses i sammenhæng med udarbejdelsen af en samlet dispositionsplan for hele Grenaa kommune. De omtalte planer fremgår af kortet på næste side. Partielle byplanvedtægter 1 tilknytning til dispositionsplanlægningen i 1972 udarbejdedes 2 forslag til partielle byplanvedtægter for sommerhusområdet på henholdsvis "Nordbjergplateauet" og for området "Anholt øst". På grund af uklarhed omkring den fremtidige vandforsyning og spildevandsafledning stilledes vedtægterne i bero. Disse har dog siden dannet grundlaget for de i 1978 endelig vedtagne partielle byplanvedtægter 6 og 7. Partiel byplanvedtægt nr. 6 omfatter nærværende lokalplans område. Indholdet af vedtægten begrænser sig til bestemmelser vedrørende områdets anvendelse som sommerhusområde. Yderligere bestemmelser som udstykning, vejanlæg o.s.v. skal fastsættes i en lokalplan. 15-rammer Der er ikke udarbejdet 15-rammer for sommerhusområdet, hvorfor det vil blive nødvendigt,at planstyrelsen godkender lokalplanen.

11 BILAG B Deklarationer Indenfor lokalplanområdet er der, som det fremgår af nedenstående kort, tinglyst fredningsdeklaration på matr. nr. 32e, 32f og 32g. Gyldigheden af lokalplanen for dette område forudsætter således, at fredningsdeklaratlonen ophæves. Ligeledes findes der, som det fremgår af nedenstående kort, en ræke deklarationer, som det er nødvendigt at ophæve på grund af u- overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Tekniske anlæg Som nævnt har en nøjere planlægning for henholdsvis vandforsyning og spildevandsafledning været en betingelser for den fremtidige udbygning af sommerhusområderne. Der foreligger på nuværende tidspunkt konkrete planer (lokalplan nr. 15) for et fælles vandforsyningsanlæg, der udgår fra boringer i Ørknen. Ligeledes er der udarbejdet planer for et nyt elværk på Anholt. Disse planer indgår også i lokalplan nr. 15.

12 BILAG B Det hidtidige planlægningsarbejde ~~"^~ MÅL l : Administrationsplan 1968 Dispositionsplanskitse 1972 Helårsbebyggelse. Dispositionsplan Sommerhusområde. Dispositionsplan Partiel byplanvedtægt nr.6 og

13 BILAG KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter planstyrelsens godkendelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

14 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 Lokalplan for et område til sommerhusbebyggelse på "Nordbjergplateauet 11 på Anholt. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2.0 nævnte område. 1.0 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål: at åbne mulighed for nye udstykninger til sommerhusbebyggelse på "Nordbjergplateauet", at fastlægge rammerne for de fremtidige udstykninger, således at de bestående landskabelige værdier tilgodeses mest muligt, at friholde åbne områder, der karakteriseres ved stort indblik fra de omgivende offentligt tilgængelige arealer,for bebyggelse, at fastlægge rammerne for en ensartet sommerhusbebyggelse, der sikrer at bebyggelsen mest muligt "falder sammen" med det omgivende landskab, at sikre, at den nye sommerhusudbygning indpasses i den eksisterende bebyggelse under størst mulig hensyntagen til denne, at sikre den eksisterende beplantning samt skabe homogenitet ved nyplantning, at begrænse nyanlæg af adgangsveje og åbne mulighed for få centrale hovedstianlæg,

15 2.0 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen af grænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matr.nr.: 1, 1p, 1r, 1t, 1v, 1y, 1æ, 1ah, 1ai, 1ba, 1bc, 1bd, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk f 26b, 26c, 27a f 27d, 27e, 27f, 29b,29c, 29e, 29f, 29g, 29h, 32e, 32g, 33c, 33i f 33k, 33 1, 37c Anholt by, Anholt, samt dele af matr.nr. 1e, 1f, 1bl, 1bm f 26a f 29a f 30e f 31, 32f, 33m og 37e, Anholt by, Anholt, samt alle parceller, der efter udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er udlagt som sommerhusområde. 3.0 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, d.v.s. bebyggelse, der kun må beboes i tidsrummet 1. april september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, week-ends og lignende. 3.2 På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres en enkelt sommerhusbeboelse. Byrådet kan dog tillade, at der på hver ejendom udover den nævnte beboelse, opføres enkelte mindre udhuse, gæstehuse og lignende i tilknytning til hovedhuset. 4.0 UDSTYKNINGER 4.1 Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med principperne i den på vedhæftede kortbilag nr. 2 viste udstykningsplan. 4.2 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 1000 m 2 eksklusive eksisterende og udlagt vejareal. 5.0 VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Der udlægges areal til følgende nye adgangsveje og stier med en beliggenhed, i princippet som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2 og 3. Vej A-A udlægges i en bredde.af 8 m. Øvrige adgangsveje udlægges i en bredde af 6 m og 4 m, som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2. Stier udlægges i en bredde af 3 m.

16 5.2 Udførelse af vej- og stianlæg skal være i overensstemmelse med retningslinierne som angivet på vedhæftede kortbilag nr. 4. Byggelinier 5.3 Langs vej A-A pålægges byggelinier med en afstand på 15 m målt fra vejmidte som vist på vedhæftede kortbilag nr. 3. Langs lokalplanområdets øvrige veje og stier pålægges følgende byggelinier, for veje (undtaget korte, blinde tilkørselsveje) : 10 m målt fra vejmidte, for stier: 8 m målt fra stimidte som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2. Arealet mellem byggelinien og vej- og stiskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. 6.0 LEDNINGSANLÆG 6.1 El-ledninger må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler. 6.2 De til f el- og telefonforsyning fornødne kabelskabe må anbringes op til 30 cm bag skellinie mod vej, hvilket skal tåles af de respektive grundejere. 7.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end én etage uden mulighed for indretning af udnyttelig tagetage. 7.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,0 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.4 Bygningernes facadehøjde, bortset fra gavltrekanter, må ikke overstige 3 m målt fra terræn (niveauplan) til skæringen mellem facade og tagflade. 7.5 Tage på samtlige bygninger skal være med skrå tage og have en hældning på mindst 25 og maksimalt 35.For tage beklædt med græstørv kan hældningen tillades nedsat til 15.

17 7.6 Bebyggelsen må ikke opføres inden for de på vedhæftede kortbilag nr. 2 skraverede områder. 7.7 Ved anlæg og placering af bebyggelse skal der tages udstrakt hensyn til den eksisterende beplantning, således at træfældning undgåes eller mindskes mest muligt. 7.8 Ingen bygning må opføres på klit- eller bakketop eller så nær ved en sådan, at mere end bygningens tag og skorsten rager op over toppen. 7.9 Antenner, master og lignende må ikke overstige den fastsatte bygningshøjde på 5,0 m målt fra terræn (niveauplan). 8.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ingen form for reklamering må finde sted. 8.2 Udvendige bygningssider, må kun fremtræde i farverne dannet af hvidt, sort eller jordfarverne okker, terra de si enna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. 8.3 Tage skal dækkes med enten græstørv, sort eller gråt tagpap. 9.0 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der skal ved såvel anlæg som vedligeholdelse udvises størst muligt hensyn til det eksisterende terræn og bevoksningen. 9.2 Beplantning og udtynding af samme må kun foregå i overensstemmelse med retningslinierne som vist på vedhæftede kortbilag nr. 5. Yderligere udtynding af beplantningen må kun foretages i forbindelse med beplantningens vedligeholdelse. 9.3 Der må ikke foretages landskabelige anlæg, der i form og udseende afviger fra de terrænformer og den beplantning, der idag forefindes inden for området.

18 9.4 Beplantning indenfor området må, for at bibeholde områdets særpræg, kun foretages indenfor følgende artsvalg: Primære arter: Træer Skovfyr (Pinus sylvestris), østrisk fyr (Pinus nigra), bjerg fyr (Pinus mugo), klitfyr (Pinus contorta). Buske Enebær (Juniperus communis), revling (Empetrum nigrum) hedelyng (Calluna vulgaris), klokkelyng (Erica tetralix). Sekundære arter, bør kun anvendes i mindre udstrækning: Træer Stilkeg (Quercus robur), rødeg (Quercus borealis), vortebirk (Betula verrucosa), Sitkagran (Picea sitchensis), nordmannsgran (Abies nordmanniana), seljepil (Salix caprea), fuglekirsebær (Prunus avium), vild pære (Pyrus communis). Buske alm. hyld (Sambucus nigra), slåen (Prunus spinosa) / vilde roser virginiarose (Rosa virginiana), mangeblomstret rose (Rosa multiflora), hybenrose (Rosa rugosa), sildig hunderose (Rosa canina), æblerose (Rosa eglanteria), gyvel (Sarothamnus scoparius), vild kaprifolie (Lonicera periclymenum brombær (Rubus fruticosus) Hegn må kun etableres som levende hegn i form af krat, busket eller lignende. 9.6 Terrænreguleringer må kun foretages med byrådets godkendelse. i 9.7 Ubebyggede arealer skal ved de nævnte beplantningsforskrifter gives et ordentlig udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den pågældende vej, hvortil der skabes adgang til parcellen, er anlagt.

19 11.0 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af nyudstykkede parceller inden for lokalplanens område. Nuværende grundejere inden for lokalplanens område har ret til medlemsskab af nævnte grundejerforening Grundejerforeningen skal oprettes senest når 10 af de nyudstykkede parceller er solgt og når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af vej- og stianlæg samt eventuelle fællesarealer inden for lokalplanens område Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet, 12.0 SERVITUTTER 12.1 De under 20. november 1957 og 21. december 1957 tinglyste deklarationer med tillæg under 18. oktober 1967 på matr. nr. 32e, 32f og 32g Anholt by, Anholt vedr. frivillig fredning søges ophævet Den under 10. december 19é6 af advokat L. Bølling tinglyste deklaration med tillæg under 13. oktober 1967 på matr. nr. 33c, 33i, 33k, 331 og 33m Anholt by, Anholt vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold s øge s ophæve t Den under 17. november 1967 tinglyste deklaration på matr. nr. 32e, 32f og 32g Anholt by, Anholt vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold søges ophævet Den under 15. februar 1969 af advokat L. Bølling tinglyste deklaration på matr. nr. 30e Anholt by, Anhold vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold søges ophævet Den under 5. november 1971 af advokat L. Bølling tinglyste deklaration med påtegning af 8. maj 1972 på matr. nr. 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm og 1e Anholt by, Anholt vedr. udstykning, anvendelse, bebyggelse samt vej- og stiforhold søges ophævet.

20 13.0 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 13.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før planstyrelsen har meddelt godkendelse af lokalplanen. VEDTAGELSESPATEGNING Således vedtaget af Grenaa byråd. Grenaa, den 26. juni 1979 Sign.: TV ^\^VT VV V^\^'^ J\ ChrK. Jochumsén ^viceborgmester \ \ y<.aj.'chr. Nielsen ^ stadsingeniør Således vedtaget af Grenaa byråd efter offentlig fremlæggelse og fornyet behandling. Grenaa, den 26. februar 1980,t ^ l Li t'/c L Arne Jessen borgmester u Jørn Freisig landinspektør 9- kt. j.nr. P 432/12/4-7. Foranstående lokalplan godkendes i medfør af 28, stk. 3, i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning, jfr. 6, stk. l, litra 3, i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1977 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til planstyrelsen. 11 P ;*' 1000 Planstyrelsen, den»^- ; P.D.V. J*;iibon & K(eldskov, Diapnnl A/b 01 -h44^ 22

21 8 Ibf/bh Foranstående lokalplan der offentligt bekendtgøres første gang den 24. juni 1980, begæres herved tinglyst på ejendommene matr. nr. : v v v y j j v > v l e\ l, lo, l, l, l _t, l v;, l J., læ, l ah, l ai, l ba, 1.b f l M>! M'» l bh^! M/ l bj<> V l _bl^ l bjn, v 26 a, 1 ' 26 b, ' 26 >' 2 7 a/ 27 d, v 27 e,' 27 f/ 29 a/ 29 b/29 c^ 29 d/ 29 e," 29 f/ 29? 29 h v, 30 e, 31," 32 e v, 32 f, v 32 g] 33 c 1, 33 i.', 33 k, 33 ].," 33 m, v 37 / 37 d 7 og 37 e, Anholt by, Anholt. Grenaa byråd, den 19. juni 1980 Arne Jessen "..--^""" -'-"'"'"'" /'«, *' * Borgmester, / ^ * Per/Gudme K o m r n una l d i r e k t ø r 1 INDPØRT t DAGBOGEN FOR RETTEN l GRENÅ 2 4 JUNI 1980 LYST «i c f o?

22 jd/bc /3651 Matr. nr.e l e r l j:, lo, l, Ir, Anmelder: l t, l v, l Y, læ, l ah, l ai, l ba, Grenaa Kommune l bc, l bd, l bg, l bh, l bi, l bk, l bl, l bm, 26 a, 26 b, 26 c, 27 a, 27 d, 27 e, 27 f, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 29 f, 29, 29 h, 3O e, 31, 32 e, 32 f, 32 3, 33 c, 33 ±, Stempelfri 33 k, 33 3., 33 m, 37 c, 37 d og 37 e, Anholt by, Anholt. Påtegning af deklarationen Grenaa Kommune, lokalplan nr. 19 for et sommerhusområde på Nordbjergplateauet på Anholt, lyst den 24. juni 198O på matr. nr.e l e, l f./ l o, l / l r, t t, l v, l ^, l æ, l ah, l ai, l ba l bc, l bd, l bg l bh, l bi, l bk, l bl, l bm, 26 a, 26 b, 26 c, 27 a, 27 d, 27 e, 27 f, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 29 f, 29 3, 29 h, 30 e, 31, 32 e, 32 f, 32, 33 c, 33 d., 33 k, 33 l, 33 m, 37 c, 37 d og 37 e r Anholt by, Anholt. Grenaa byråd har den 12. oktober 1982 soin en mindre betydende ændring til lokalplanen vedtaget at foretage en tilføjelse til afsnittet "Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse", punkt Teksten til punkt 10.1 lyder herefter: Ny bebyggelse på matr. nr. 31 må ikke tages i brug, før den pågældende vej, hvortil der skabes adgang til parcellen, er anlagt, eller før ejendommen er tilsluttet Anholt Elværk. Nærværende påtegning begæres tinglyst på matr. nr. 31, Anholt. Påtaleberettiget er alene Grenaa kommune. Grenaa byråd, den 8. april 1983 iarne Jessen borgmester '. Chr. Nielsen X^ stadsingeniør

23 INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l GRENAA LYST t-c/y **ft

24 f* LOK ALPL ANGRÆNSE GRENÅ A KOMMUNE MÅL 1:4000 O LOKALPLAN NR.19 KORTBILAG NR m

25 .m. LOKALPLANGRÆNSE BYGGELINIE.--. NYE MATRIKELSKEL I I i i I I I AREAL FRIHOLDT FOR BEBYGGELSE MAL 1: O m FREMTIDIGE VEJE I l

26 a eks. w nye 1 Eks. beby Terræn er

27 VEJ- OG STIFORHOLD co PASSAGEMULIGHED VEJ A-A ADGANGSVEJ co CO TILKØRSELSVEJ STI GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.19 KORTBILAG NR. 4

28 i 9 --

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN N R. 36. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYDVEST FOR MINDES- MÆRKET l ANHOLT BY

LOKALPLAN N R. 36. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYDVEST FOR MINDES- MÆRKET l ANHOLT BY GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN N R. 36 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYDVEST FOR MINDES- MÆRKET l ANHOLT BY jf/bh - 3272 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 36 Lokalplan for et mindre boligområde sydvest for mindesmærket i Anholt

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

og bebygget sommerhusareal.

og bebygget sommerhusareal. -7 1 Jr. nr. 2479. Redegørelse i tilknytning til 1o:kalplan for en del af matr. nr. 83 b og matr. nr. 83 f Hals by og sogn, der påtænkes anvendt til sommerhusbebyggelse. Området er beliggende i et godkendt

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens indhold. Arealet er overført fra landzone til byzone/sommerhusområde.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16. Lokalplan for et område til offentlige formål (idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, dyrskueplads og fælles TV-antenneanlæg) i Skjern by. Udarbejdet i november 1978 af Skjern

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Silkeborg Kommune Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Matr. nr. 3 b m.fl. Tollund, Abiidskov og Hesselhus, Funder sogn Stpl. 25,- kr. Akt :Skab! nr. % 19250 Silkeborg kommune Anmelder : Stadsingenisren

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune BRAMMING KOMMUNE LOKALPLAN nr. 103 for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune Udarbejdet i marts 1978 af teknisk forvaltning, Bramming Godkendelses- og vedtagelsesdatoer: Indstillet af teknisk

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42. Fanø Kommune. Centerområde ved Rindby strand

LOKALPLAN NR. 42. Fanø Kommune. Centerområde ved Rindby strand LOKALPLAN NR. 42 Fanø Kommune Centerområde ved Rindby strand Oktober 1989 2 Lokalplan 42 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED RINDBY STRAND. 1. udkast udarbejdet i maj 1989. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 FOR FRØRUP BY ØRBÆK KOMMUNE APRIL. 1977 PARTJE[ BYPLANVEDTÆGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY 1. PARTIEL BYPLANVEDT/EGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY I medfør af byplanloven

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997.

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997. Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak Endelig godkendt den 4. september 1997. Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen Lokalplanområdet Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LØKKEN-VRÅ KOMMUNE. LOKdALPLAN NR. 24. F.OR ET OMRÅDE TIL SOMMERHUSBl3BYG- GELSE VED ROLIGHEDSITEJ I LØKKEN

LØKKEN-VRÅ KOMMUNE. LOKdALPLAN NR. 24. F.OR ET OMRÅDE TIL SOMMERHUSBl3BYG- GELSE VED ROLIGHEDSITEJ I LØKKEN LØKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKdALPLAN NR. 24 F.OR ET OMRÅDE TIL SOMMERHUSBl3BYG- GELSE VED ROLIGHEDSITEJ I LØKKEN 1. WKKEN-VRA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24. Lokalplan for et omrade til sommerhusbebyggelse ved Rolighedsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 1.04.2

Lokalplan nr. 1.04.2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.04.2 Området er beliggende øst for Lipperts Hotel ved hjørnet af Parkvej og Marievej Taastrup Offentligt formål - børneinstitution 18.07.1980 Kongsbak Informatik OMRADET

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

for et område i Greve Greve kommune

for et område i Greve Greve kommune LOKALPLAN for et område i Greve Greve kommune Nr.12.08 Rækkehuse. Institutioner ved Søagerparken Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 0 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER APRIL 1983 Lokalplan nr. ~~7for et offentligt område (kolonihaver) ved Karlstoftevej i Rødbyhavn. I henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09

Silkeborg Kommune. Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09 Silkeborg Kommune Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09 Lokalplan nr. 70.09 for et område ved H. G. Junkers Vej INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL... 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ~ I G

Læs mere

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 35 Sommerhusområde Vejlby Klit Syd LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 40 Sommerhusområde Vejlby Syd Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:... 2 Oversigtskort

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

Lokalplan nr

Lokalplan nr Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.26.2 Et område mellem Valbyvej, Elme Allé og Dorphs Allé Taastrup Offentlige formål (Børneinstitutioner) 20.11.1980 Kongsbak Informatik OMRADET ER BELIGGENDE VED

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE ~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE 101-113. SEPTEMBER 1990 Indhoidsfortegnelse.: Hvorfor en lokalplan ~ 1. Hvad er en lokalplan 9 1. Forhold til anden planlægning

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere