Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer"

Transkript

1 Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

2 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle investorer. København, den 19. august 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit lnvest -(}~~~ Jesper Lau Hansen David Lando Tine Roed

3 Indholdsfortegnelse Foreningen Navn og adresse Registreringsnumre Stiftelse Formål Vedtægter og årsrapporter Yderligere oplysninger Formue Korte obligationer Korte obligationer Akk Lange obligationer S Lange obligationer Akk Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktie r Danske aktier Akk Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Risikoforhold og risikofaktorer Aktiemarkedsrisiko Gearingsrisiko Geografisk risiko Kreditrisiko Likviditetsrisiko Modpartsrisiko Risiko på kontantindestående Rente- og obligationsmarkedsrisiko Risiko ved investeringsstil Sektorrisiko Udstederspecifik risiko Udtræksrisiko Valutarisiko Foreningsandele, tegning og indløsning Andele Tegningssted Navnenotering Løbende emission " Flytning Indløsning Kursoplysning Negotiabilitet og omsættelighed Stemmeret/rettigheder Opløsning Lån Væsentlige aftaler og omkostninger Administration Investeringsrådgivning ' 33 Depotselskab SRI-rådgivning Andre samarbejdsaftaler... " " Bestyrelse "... " " Offentlige myndigheder " "... " "..... " Samlede administrationsomkostninger " " "... " ÅOP Tilknyttede personer og selskaber... "

4

5 Korte obligationer Beslutning om etablering Afdelingen er besluttet etableret på bestyrelsens møde den 21. juni 2005 under navnet Korte obligationer (Pension). Afdelingen har på generalforsamling den 23. april 2012 ændret navn til Korte obligationer. Formue Ultimo juni 2015 var afdelingens formue 2.913,4 mio. kr. Investeringsområde Afdelingen anbringer sine midler i overensstemmelse med kapitel 14 og kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Afdelingen investerer sine midler i obligationer udstedt i danske kroner. Bestyrelsen kan beslutte at åbne mulighed for, at afdelingen kan investere i euro-denominerede obligationer, såfremt dette anses fordelagtigt for afdelingen. Afdelingen må højst investere 15% af sine midler i virksomhedsobligationer og kan ikke investere præmieobligationer og konvertible obligationer. Kreditvurderingen af erhvervs- og statsobligationer skal være på BBB- eller bedre, hvis rated af Standard & Poors eller Fitch, eller Baa3, hvis rated af Moody's. Såfremt en obligation nedjusteres til under BBB- eller tilsvarende, afhænder afdelingen investeringen snarest muligt. Der er ingen begrænsninger med hensyn til udsteders hjemsted. Afdelingen kan herudover investere op til 10% i supplerende kapital, som er udstedt af danske pengeinstitutter og handlet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer og gældsbreve udstedt eller garanteret af en stat, offentlig myndighed eller en international institution af offentlig karakter, som angivet i vedtægternes bilag 1. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens renterisiko målt ved den korrigerede varighed for afdelingens samlede portefølje må ikke overstige 3 år. Afdelingen kan investere i værdipapirer med en højere renterisiko, så længe den samlede, korrigerede varighed i porteføljen ikke overstiger 3 år. Afdelingen må primært investere sine midler i værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, eller som handles på et andet marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Såfremt markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afkast/Benchmark Afdelingens benchmark er European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) 1-3. Afdelingens og benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel: Afkast i% Afdeling Benchmark ,5 3, ,0 3, ,0 0, ,9-0, ,2 0,5 Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende lav. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 2. Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko samt gearingsrisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab og derved også giver afkald på muligheden for at opnå et højt afkast. Investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi, eller investeringshorisonten kan være kort. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for to år. Afdelingen kan ikke benyttes i en virksomhedsordning. 2 Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax

6 Udlodning Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til investorerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med Ligningslovens l 6C. De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP Securities A/S. Fondskode/ISIN Afdelingen er registreret VP Securities A/S med fondskode/isin DK Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen er optaget til handel på NASDAQ OMX Capenhagen A/S. Udlodning i afdelingen for de seneste fem år fremgår nedenfor: %/kr. pr. andel , , , , ,90 Skatte- og afgiftsregler Afdelingen er ikke selvstændigt skattepligtig, eftersom afdelingen er udloddende. For frie midler investeret i afdelingen beskattes afkastet hos investorerne i hovedtræk efter samme regler som ved direkte investering i værdipapirer. Beskatning af udbytte sker herefter i medfør af person- eller selskabsskatteloven, mens beskatning af gevinster eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. For pensionsmidler sker beskatningen i medfør af lov om pensionsafkastbeskatning. Såfremt afdelingen kommer til at eje aktier imellem den 1. januar og datoen for den ordinære generalforsamling i et år, hvor der sker udlodning af minimumsindkomst til investorerne, på grundlag af afkastet i afdelingen i regnskabsåret (året før), skal afdelingen indeholde udbytteskat efter reglerne i Kildeskattelovens 65, stk. 3. Det har ikke betydning, om afdelingen ejer aktier på et tidspunkt, der ligger efter den ordinære generalforsamling. Foreningen henvender sig p.t. ikke til udenlandske investorer. Foreningen meddeler derfor ikke oplysninger om foreningens afdelinger, herunder løbende renteindtægter til betalende agenter i udlandet, jf. EU's renteskattedirektiv. Konsekvensen er, at investorer med depot i pengeinstitutter i Belgien, Luxembourg, Schweiz og Østrig vil blive pålagt en renteskat på afkastet af afdelingens andele, der kan gøre ejerskabet skattemæssigt uhensigtsmæssigt forhold til andre investeringer. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen eller findes på hjemmesiden. For mere detaljeret information henvises dog til investorernes egne skatterådgivere. Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax

7 Korte obligationer Akk. Beslutning om etablering Afdelingen er besluttet etableret på bestyrelsens møde den 23. februar Formue Ultimo juni 2015 var afdelingens formue 667, 1 mio. kr. Investeringsområde Afdelingen anbringer sine midler i overensstemmelse med kapitel 14 og kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Afdelingen investerer sine midler i obligationer udstedt i danske kroner. Bestyrelsen kan beslutte at åbne mulighed for, at afdelingen kan investere i eurodenominerede obligationer, såfremt dette anses fordelagtigt for afdelingen. Afdelingen må højst investere 15% af sine midler i virksomhedsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Kreditvurderingen af erhvervs- og statsobligationer skal være på BBB- eller bedre, hvis rated af Standard & Poor 's eller Fitch, eller Baa3, hvis rated af Moody's. Såfremt en obligation nedjusteres til under BBB- eller tilsvarende, afhænder afdelingen investeringen snarest muligt. Der er ingen begrænsninger med hensyn til udsteders hjemsted. Afdelingen kan herudover investere op til 10% i supplerende kapital, som er udstedt af danske pengeinstitutter og handlet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer og gældsbreve udstedt eller garanteret af en stat, offentlig myndighed eller en international institution af offentlig karakter, som angivet i vedtægternes bilag 1. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens renterisiko målt ved den korrigerede varighed for afdelingens samlede portefølje må ikke overstige 3 år. Afdelingen kan investere i værdipapirer med en højere renterisiko, så længe den samlede, korrigerede varighed i porteføljen ikke overstiger 3 år. Afdelingen må primært investere sine midler i værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, eller som handles på et andet marked, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Såfremt markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afkast/Benchmark Afdelingens benchmark er European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) 1-3. Afdelingens samt benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel: Afkast i% Afdeling Benchmark ,5 3, ,7 3, ,2 0, ,0-0, ,8 0,5 Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende lav. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 2. Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko samt gearingsrisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab og derved også giver afkald på muligheden for at opnå et højt afkast. Investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi, eller investeringshorisonten kan være kort. Afdelingen kan benyttes i en virksomhedsordning. Afdelingen er til rettet investeringsformer, der beskatningsmæssigt ikke vil have ulemper med lagerbeskatning, jf. afsnittet om skatte- og afgiftsregler. 4 Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon OO Fax

8 Udlodning Afdelingen er akkumulerende og vil ikke foretage nogen udlodning, idet nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Skatte- og afgiftsregler Skatte- og afgiftsregler for foreningen: Afdelingen er som udgangspunkt ikke skattepligtig, da den er akkumulerende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Skatte- og afgiftsregler for investorerne: Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelt tab. Beskatningen sker for investorer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. Der gøres opmærksom på, at der ved placering af virksomhedsordningsmidler i afdelingen er en mindre skattemæssig forringelse i forhold til investering direkte i obligationer. Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang fås hos foreningen eller på hjemmesiden. For mere detaljeret information henvises dog til investorernes egne skatterådgivere. Fondskode/I SIN Afdelingen er registreret VP Securities A/S med fondskode/isin DK Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen er optaget til handel på NASDAQ OMX Capenhagen A/S. Lange obligationer Beslutning om etablering Afdelingen er besluttet etableret på bestyrelsens møde den 21. juni 2005 under navnet Lange obligationer (Pension). Afdelingen har på generalforsamling den 23. april 2012 ændret navn til Lange obligationer. Formue Ultimo juni 2015 var afdelingens formue 7.620,4 mio. kr. Investeringsområde Afdelingen anbringer sine midler i overensstemmelse med kapitel 14 og kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Afdelingen må investere sine midler i obligationer udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen må højst investere 15% af sine midler i virksomhedsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Kreditvurderingen af erhvervs- og statsobligationer skal være på BBB- eller bedre (Standard & Poor's eller Fitch) og/eller Baa3 hos Moody's. Såfremt en obligation nedjusteres til under BBB- eller tilsvarende, skal afdelingen afhænde investeringen snarest muligt. Der er ingen begrænsninger med hensyn til udsteders hjemsted. Afdelingen kan herudover investere op til 10% i supplerende kapital, som er udstedt af danske pengeinstitutter og handlet på NASDAQ OMX Capenhagen A/S. Afdelingens renterisiko målt ved den korrigerede varighed for afdelingens samlede portefølje vil typisk befinde sig i intervallet 3-8 år afhængigt af markedssituationen. Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer og gældsbreve udstedt eller garanteret af en stat, offentlig myndighed eller en international institution af offentlig karakter, som angivet i vedtægternes bilag 1. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må investere op til 10% af formuen i andele i danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Kontantbeholdningen må i gennemsnit ikke udgøre mere end 10% af formuen for et kalenderår. Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon 44 5S Fax

9 Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afkast/Benchmark Afdelingens benchmark består af 50% GCM5 Nordea DKK Government Bonds og 50% GCM7 Nordea DKK Government Bonds som benchmark. Afdelingens og benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel: Afkast i% Afdeling 6,5 11,8 7,1-0,2 8,3 Benchmark 6,8 11,9 3,7-2,5 8,1 Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 3. Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko samt gearingsrisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. Udlodningen nedenfor: I %/kr. pr. andel afdelingen for de seneste fem år fremgår , , , , ,50 De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP Securities A/S. Skatte- og afgiftsregler Afdelingen er ikke selvstændigt skattepligtig, eftersom afdelingen er udloddende. For frie midler investeret i afdelingen beskattes afkastet hos investorerne i hovedtræk efter samme regler som ved direkte investering i værdipapirer. Beskatning af udbytte sker herefter i medfør af person- eller selskabsskatteloven, mens beskatning af gevinster eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. For pensionsmidler sker beskatningen i medfør af lov om pensionsafkastbeskatning. Såfremt afdelingen kommer til at eje aktier imellem den 1. januar og datoen for den ordinære generalforsamling i et år, hvor der sker udlodning af minimumsindkomst til investorerne, på grundlag af afkastet i afdelingen i regnskabsåret (året før), skal afdelingen indeholde udbytteskat efter reglerne i Kildeskattelovens 65, stk. 3. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. afsnittet Det har ikke betydning, om afdelingen ejer aktier på et tidspunkt, der ligger efter den ordinære generalforsamling. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab og derved også giver afkald på muligheden for at opnå et højt afkast. Investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi, eller investeringshorisonten kan være kort. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Afdelingen kan ikke benyttes i en virksomhedsordning. Udlodning Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til investorerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med Ligningslovens 16C. Foreningen henvender sig p.t. ikke til udenlandske investorer. Foreningen meddeler derfor ikke oplysninger om foreningens afdelinger, herunder løbende renteindtægter til betalende agenter i udlandet jf. EU's renteskattedirektiv. Konsekvensen er, at investorer med depot i pengeinstitutter i Belgien, Luxembourg, Schweiz og Østrig vil blive pålagt en renteskat på afkastet af afdelingens andele, der kan gøre ejerskabet skattemæssigt uhensigtsmæssigt forhold til andre investeringer. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang fås hos foreningen eller på hjemmesiden. For mere detaljeret information henvises dog til investorernes egne skatterådgivere. Fondskode/ISIN Afdelingen er registreret VP Securities A/S med fondskode/isin DK Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen er optaget til handel på NASDAQ OMX Capenhagen A/S. 6 Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax

10 Lange obligationer Akk. Beslutning om etablering Afdelingen er besluttet etableret på bestyrelsens møde den 23. februar Formue Ultimo juni 2015 var afdelingens formue 4.271,7 mio. kr. Investeringsområde Afdelingen anbringer sine midler i overensstemmelse med kapitel 14 og kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Afdelingen må investere sine midler i obligationer udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen må højst investere 15% af sine midler i virksomhedsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Kreditvurderingen af erhvervs- og statsobligationer skal være på BBB- eller bedre (Standard & Poor's eller Fitch) og/eller Baa3 hos Moody's. Såfremt en obligation nedjusteres til under BBB- eller tilsvarende, skal afdelingen afhænde investeringen snarest muligt. Der er ingen begrænsninger med hensyn til udsteders hjemsted. Afdelingen kan herudover investere op til 10% i supplerende kapital, som er udstedt af danske pengeinstitutter og handlet på NASDAQ OMX Capenhagen A/S. Afdelingens renterisiko målt ved den korrigerede varighed for afdelingens samlede portefølje vil typisk befinde sig i intervallet 3-8 år afhængigt af markedssituationen. Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer og gældsbreve udstedt eller garanteret af en stat, offentlig myndighed eller en international institution af offentlig karakter, som angivet i vedtægternes bilag 1. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må investere op til 10% af formuen i andele i danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Kontantbeholdningen må i gennemsnit ikke udgøre mere end 10% af formuen for et kalenderår. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afkast/Benchmark Afdelingens benchmark består af 50% GCM5 Nordea DKK Government Bonds og 50% GCM7 Nordea DKK Government Bonds som benchmark. Afdelingens samt benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel: Afkast i% Afdeling Benchmark ,3 6, ,3 11, ,3 3, ,0-2, ,2 8,1 Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 3. Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko samt gearingsrisko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet 'Risikoforhold og risikofaktore(. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. afsnittet Investering i afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab og derved også giver afkald på muligheden for at opnå et højt afkast. Investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi, eller investeringshorisonten kan være kort. Afdelingen kan benyttes i en virksomhedsordning. Afdelingen er til rettet investeringsformer, der beskatningsmæssigt ikke vil have ulemper med lagerbeskatning, jf. afsnittet om skatte- og afgiftsregler. Udlodning Afdelingen er akkumulerende og vil ikke foretage nogen udlodning, idet nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Skatte- og afgiftsregler Skatte- og afgiftsregler for foreningen: Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon 44 SS Fax 44 SS

11 Afdelingen er som udgangspunkt ikke skattepligtig, da den er akkumulerende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Skatte- og afgiftsregler for investorerne: Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelt tab. Beskatningen sker for investorer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. Der gøres opmærksom på, at der ved placering af virksomhedsordningsmidler i afdelingen er en mindre skattemæssig forringelse i forhold til investering direkte i obligationer. Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang fås hos foreningen eller på hjemmesiden. For mere detaljeret information henvises dog til investorernes egne skatterådgivere. Fondskode/IS! N Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med fondskode/isin DK Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen er optaget til handel på NASDAQ OMX Capenhagen A/S. Danske obligationer Basis Beslutning om etablering Afdelingen er stiftet på bestyrelsens møde den 21. februar 2014 og godkendt af Finanstilsynet den 2. april 2014 under afdelingsnr. 24. Formue Ultimo juni 2015 var afdelingens formue 24,9 mio. kr. Investeringsområde Afdelingens investeringer foretages i overensstemmelse med kapitel 14 og kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Investeringsstrategien i afdelingen er passiv. Målet med investeringsstrategien i afdelingen er at give et afkast, der følger udviklingen i benchmarkafkastet. Afdelingen investerer sine midler i obligationer udstedt i danske kroner og optaget til handel på regulerede markeder omfattet af MiFID direktivet eller på et andet reguleret marked, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, jf. lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må alene placere sine midler i obligationer omfattet af 162, stk. 1, nr. 1-3 i lov om finansiel virksomhed jf. 164, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må således udelukkende investere i følgende obligationer: Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A. Obligationer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande, og som er udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst et af medlemslandene i Den Europæiske Union. Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet samt andre obligationer udstedt i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der frembyder tilsvarende sikkerhed. Afdelingen kan investere mere end 35%. af sin formue værdipapirer, udstedt eller garanteret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jf. 129, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen tilstræber, at renterisikoen målt ved den gennemsnitlige korrigerede varighed for afdelingens samlede portefølje vil være mellem 3-5 år. Afdelingen kan investere i 8 Investeringsforeningen Nykredit lnvest otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax

12 værdipapirer med en kortere eller længere varighed, så længe renterisikoen i porteføljen holdes mellem 3-5 år. Investeringsstrategien i afdelingen vil være passivt at følge afkastudviklingen i benchmark. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afkast/Benchmark Afdelingens og benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel: Afkast i% Afdeling ,62 Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om afdelingens fremtidige afkast. Benchmark for afdelingen er 50% Nordea GCM5 + 50% Nykredit Realkreditindeks. Benchmarket ændres via passende Nordea GCM indeks, hvis varigheden på det samlede benchmark primo måneden ikke ligger i intervallet 3-5. Ved ændring af benchmarket sammensættes det således, at varigheden kommer tættest på 4. Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel: Afkast i% Benchmark 4,9 8,4 3,9-0,5 2,4 Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 3. Investor skal især være opmærksom på, at værdien af investering i afdelingen kan blive påvirket af rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, risiko på kontantindestående og udtræksrisiko. Læse mere om de enkelte risikofaktorer "Risikoforhold og risikofaktorer". 1 Afdelingen har været aktiv fra den 19. juni 2014 afsnittet Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab og derved også giver afkald på muligheden for at opnå et højt afkast. Investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi, eller investeringshorisonten kan være kort. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Afdelingen kan ikke benyttes i en virksomhedsordning. Udlodning Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til investorerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med Ligningslovens 16C. De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP Securities A/S. I %/kr. pr. andel ,0 Skatte- & afgiftsregler Afdelingen er ikke selvstændigt skattepligtig, eftersom afdelingen er udloddende. For frie midler investeret i afdelingen beskattes afkastet hos investorerne i hovedtræk efter samme regler som ved direkte investering i værdipapirer. Beskatning af udbytte sker herefter i medfør af person- eller selskabsskatteloven, mens beskatning af gevinster eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. For pensionsmidler sker beskatningen i medfør af lov om pensionsafkastbeskatning. Såfremt afdelingen kommer til at eje aktier imellem den 1. januar og datoen for den ordinære generalforsamling i et år, hvor der sker udlodning af minimumsindkomst til investorerne, på grundlag af afkastet i afdelingen i regnskabsåret (året før), skal afdelingen indeholde udbytteskat efter reglerne i Kildeskattelovens 65, stk. 3. Det har ikke betydning, om afdelingen ejer aktier på et tidspunkt, der ligger efter den ordinære generalforsamling. Afdelingen henvender sig p.t. ikke til udenlandske investorer. Foreningen meddeler derfor ikke oplysninger om afdelingen, herunder løbende renteindtægter, til betalende agenter i udlandet jf. EU's renteskattedirektiv. Konsekvensen er, at Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax

13 investorer med depot i pengeinstitutter i Belgien, Luxembourg, Schweiz og Østrig vil blive pålagt en renteskat på afkastet af afdelingens andele, der kan gøre ejerskabet skattemæssigt uhensigtsmæssigt i forhold til andre investeringer. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang fås hos foreningen. For mere detaljeret information henvises dog til investorernes egne skatterådgivere. Fondskode/IS! N Afdelingen er registreret VP Securities A/S med fondskode/isin DK Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen vil ikke blive søgt optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Beslutning om etablering Afdelingen er besluttet etableret på bestyrelsens møde den 7. september På generalforsamlingen den 18. april 2013 blev det besluttet at ændre afdelingens navn til Europæiske Virksomhedsobligationer SRI. Formue Ultimo juni 2015 var afdelingens formue 836,3 mio. kr. Investeringsområde Afdelingen anbringer sine midler i overensstemmelse med kapitel 14 og kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Afdelingen placerer sine midler i virksomhedsobligationer, men kan derudover investere i statsobligationer, realkreditobligationer, pengemarkedsinstrumenter og andre lignende gældsinstrumenter. Afdelingen investerer primært obligationer fra europæiske udstedere eller udstedt i europæiske valuta, men kan sekundært investere i andre udstedelser. Afdelingen investerer primært værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en kreditvurdering på BBBeller bedre hos Standard & Poor's og/eller Baa3 eller bedre hos Moody's, BBB- eller bedre hos Fitch eller tilsvarende hos et andet almindeligt anerkendt kreditvurderingsbureau, men kan derudover investere maksimalt 25% i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en lavere kreditvurdering. I de tilfælde, hvor der er offentliggjort to eller flere ratings fra kreditvurderingsbureauer for en specifik udstedelse, anvendes den højeste rating. De finansielle instrumenter skal være optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Endvidere kan de nævnte finansielle instrumenter handles på det amerikanske OTC - Fixed lncome marked, reguleret af FINRA. Afdelingen kan tillige investere i amerikanske Rule l 44A-udstedelser, hvortil er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for et år registreres hos Securities and Exchange Commission (SEC) i henhold til Securities Aet af 1933, og som omsættes på det amerikanske OTC - Fixed lncome marked. Investeringer på det amerikanske OTC - Fixed lncome marked vil primært blive foretaget i udstedelser med en størrelse på 25 mio. dollar eller derover. Afdelingen kan foretage investeringer 10 Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax 44 5S

14 i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC - Fixed lncome marked. Investeringer i finansielle instrumenter, der ikke er optaget til handel på ovennævnte markeder, må sammen med investeringer i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, maksimalt udgøre 10% af afdelingens formue. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. I nveste ri n gsstrateg i Investeringsstrategien i afdelingen vil være aktiv med fokus på en bred portefølje af virksomhedsobligationer med en investment grade rating. Investeringsområdet og risikorammerne indebærer, at der i strategien kan foretages allokeringer til såvel mere sikre statsobligationer som til mere risikobetanede high yield obligationer afhængigt af den konjunktur- og markedsmæssige situation. Muligheden for investeringer i såvel sikre statsobligationer som mere risikobetanede virksomhedsobligationer betyder, at afkastudviklingen må forventes at afvige fra benchmarkudviklingen i både opadgående og nedadgående retning. Fravalg af virksomheder: Afdelingen ønsker ikke at investere i virksomheder, hvor mere end 5% af den årlige omsætning stammer fra produktion eller distribution af alkohol, tobak, våben, pornografi eller hasardspil som krænker international ret defineret som konventioner tiltrådt og ratificeret af hovedparten af verdenssamfundet, herunder FN's deklaration af menneskerettigheder, OECD Guidelines for multinationale virksomheder,!lo's konventioner for arbejdstagerrettigheder og Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsadfærd. Metode Alle afdelingens positioner screenes hvert kvartal for overholdelse af de ovennævnte kriterier. Derudover screenes ethvert selskab før indkøb til afdelingen. Afdelingen retter sig imod kunder med mere vidtgående krav til deres investeringsunivers end Nykredits generelle bæredygtige investeringspolitik. Bevægelser i markedet og definitionen af udelukkelseskriterierne betyder, at listen af udelukkede selskaber hele tiden er under forandring. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afkast/Benchmark Afdelingens benchmark er Merrill Lynch EMU Corporates, målt i danske kroner. Afdelingens og benchmarkets afkast siden afdelingens start fremgår nedenfor: Afkast i% Afdeling Benchmark ,5 2, ,2 13, ,9 2, ,9 8,1 Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 3. Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko, risiko på kontantindestående og risiko ved investeringsstilen kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikotolerante investor, som ønsker et afkast, der ligger noget over renten på en bankkonto, og som kan leve med, at kursværdien svinger i kortere perioder for derved også at have muligheden for at opnå et lidt højere afkast. Investeringen må ikke spille en afgørende rolle for investors samlede økonomi. Investering i afdelingen er velegnet til længerevarende investeringer over tre år, eksempelvis til pensionsformål eller anden langsigtet opsparing. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Udlodning 'Afdelingen har været aktiv fra 1. december 2011 Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax

15 Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til investorerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med Ligningslovens 16C. Udlodning i afdelingen siden afdelingens start fremgår nedenfor: I %/kr. pr. andel , , , ,70 De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP Securities A/S. Skatte- og afgiftsregler Afdelingen er ikke selvstændigt skattepligtig, eftersom afdelingen er udloddende. For frie midler investeret i afdelingen beskattes afkastet hos investorerne i hovedtræk efter samme regler som ved direkte investering i værdipapirer. Opgørelsen af udbytte sker i medfør af ligningsloven, mens opgørelsen af gevinster eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Beskatningen sker herefter i medfør af person- eller selskabsskatteloven. For pensionsmidler sker beskatningen i medfør af lov om pensionsafkastbeskatning. Afdelingen henvender sig p.t. ikke til udenlandske investorer. Foreningen meddeler derfor ikke oplysninger om afdelingen, herunder løbende renteindtægter, til betalende agenter i udlandet jf. EU's renteskattedirektiv. Konsekvensen er, at investorer med depot i pengeinstitutter i Belgien, Luxembourg, Schweiz og Østrig vil blive pålagt en renteskat på afkastet af afdelingens andele, der kan gøre ejerskabet skattemæssigt uhensigtsmæssigt i forhold til andre investeringer. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang fås hos foreningen eller på hjemmesiden. For mere detaljeret information henvises dog til investorernes egne skatterådgivere. Fondskode/IS! N Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med fondskode/isin DK Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen er optaget til handel på NASDAQ OMX Capenhagen A/S. Danske aktier Beslutning om etablering Afdelingen er besluttet etableret på bestyrelsens møde den 25. marts Formue Ultimo juni 2015 var afdelingens formue 135,3 mio. kr. I nvesteri ngsom råde Afdelingen anbringer sine midler i overensstemmelse med kapitel 14 og kapitel 15i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må udelukkende investere sine midler i aktier. Afdelingen vil primært investere i aktier, der er optaget til handel på NASDAQ OMX Capenhagen A/S eller sekundært handles på et andet reguleret marked i Danmark, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Hovedvægten af aktierne i afdelingen vælges blandt de mest likvide værdipapirer i OMXC20-indekset, mens small cap selskaberne vil være relativt beskedent repræsenteret. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen vil blive aktivt styret med samlet selskaber i porteføljen. Der gælder ingen begrænsning med hensyn til selskabernes hjemsted. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 og 3. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. 12 Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax

16 Afkast/Benchmark Afdelingen benytter OMXCCapGl-indekset som benchmark. OMXCCapGl-indekset er bl.a. kendetegnet ved, at den maksimale andel af et selskab udgør 10% af benchmark. Afdelingens og benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel: Afkast i% Afdeling Benchmark ,2-24,2 24,5 36,2 17,2 25,3-19,9 23,8 38,3 17,2 Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, geografisk risiko, udstederspecifik risiko, modpartsrisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbeviserne. Udlodning Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til investorerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med Ligningslovens 16C. De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP Securities A/S. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra afdelingen p.t. 27%. Skatte- og afgiftsregler Afdelingen er ikke selvstændigt skattepligtig, eftersom afdelingen er udloddende. For frie midler investeret i afdelingen beskattes afkastet hos investorerne i hovedtræk efter samme regler som ved direkte investering i værdipapirer. Beskatning af udbytte sker herefter i medfør af person- eller selskabsskatteloven, mens beskatning af gevinster eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. For pensionsmidler sker beskatningen i medfør af lov om pensionsafkastbeskatning. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra afdelingen. Foreningen henvender sig p.t. ikke til udenlandske investorer. Foreningen meddeler derfor ikke oplysninger om foreningens afdelinger, herunder løbende renteindtægter til betalende agenter i udlandet, jf. EU's renteskattedirektiv. Konsekvensen er, at investorer med depot i pengeinstitutter i Belgien, Luxembourg, Schweiz og Østrig vil blive pålagt en renteskat på afkastet af afdelingens andele, der kan gøre ejerskabet skattemæssigt uhensigtsmæssigt i forhold til andre investeringer. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang fås hos foreningen eller på hjemmesiden. For mere detaljeret information henvises dog til investorernes egne skatterådgivere. Fondskode/ISIN Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med fondskode/is! N DKOOl Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udlodningen i afdelingen for de seneste fem år fremgår nedenfor: I %/kr. pr. andel , , , , ,10 Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon 44 S Fax

17 Danske aktier Akk. Beslutning om etablering Afdelingen er besluttet etableret på bestyrelsens møde den 23. februar Formue Ultimo juni 2015 var afdelingens formue 570,8 mio. kr. Investeringsområde Afdelingen anbringer sine midler i overensstemmelse med kapitel 14 og kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Afdelingen må udelukkende investere sine midler i aktier. Afdelingen vil primært investere i aktier, der er optaget til handel på NASDAQ OMX Capenhagen A/5 eller sekundært handles på et andet reguleret marked i Danmark, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Hovedvægten af aktierne i afdelingen vælges blandt de mest likvide værdipapirer i OMXC20-indekset, mens small capselskaberne vil være relativt beskedent repræsenteret. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen vil blive aktivt styret med samlet selskaber i porteføljen. Der gælder ingen begrænsning med hensyn til selskabernes hjemsted. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele af andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afkast/Benchmark Afdelingen benytter OMXCCapGHndekset som benchmark. OMXCCapGl-indekset er bl.a. kendetegnet ved, at den maksimale andel af et selskab udgør 10% af benchmark. Afdelingens samt benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel: Afkast i% Afdeling Benchmark ,8 25, ,4-19, ,2 23, ,0 38, ,8 17,2 Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, geografisk risiko, udstederspecifik risiko, modpartsrisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Afdelingen er tilrettet investeringsformer, der beskatningsmæssigt ikke vil have ulemper med lagerbeskatning samt udbytteskat på 15%, jf. afsnittet om Skatte- og afgiftsregler. Udlodning Afdelingen er akkumulerende og vil ikke foretage nogen udlodning, idet nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Skatte- og afgiftsregler Skatte- og afgiftsregler for foreningen: Afdelingen er som udgangspunkt ikke skattepligtig, da den er akkumulerende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Dog beskattes udbytte modtaget fra danske selskaber med 15%, jf. samme bestemmelse. Skatte- og afgiftsregler for investorerne: Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelt tab. Beskatningen sker for investorer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. 14 Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax

18 Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang fås hos foreningen eller på hjemmesiden. For mere detaijeret information henvises dog til investorernes egne skatterådgivere. Fondskode/ISIN Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med fondskode/isin DK Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen er optaget til handel på NASDAQ OMX Capenhagen A/S. Globale Aktier Basis Beslutning om etablering Afdelingen er besluttet etableret på foreningens stiftende generalforsamling den 22. marts Formue Ultimo juni 2015 var afdelingens formue 1.177, 1 mio. kr. Investeringsområde Afdelingen anbringer sine midler i overensstemmelse med kapitel 14 og kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer globalt sine midler i primært aktier optaget til handel på regulerede markeder. Investeringsstrategien i afdelingen er passiv. Målet med investeringsstrategien i afdelingen er at give et afkast, der følger udviklingen i benchmarkafkastet. Der vil blive investeret i flere hundrede virksomheder fordelt på et hensigtsmæssigt antal brancher og lande for at minimere risikoen for afkastafvigelser i forhold til benchmark. Der vil ikke være nogen begrænsning til selskabernes hjemsted. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter i overensstemmelse med 143 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må primært investere sine midler i værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, eller som handles på et andet marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Såfremt markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 og 3. Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax

19 Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter som futures på dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afkast/Benchmark Afdelingen benytter MSCI World (Morgan Stanley Capital Index) som benchmark. Afdelingens og benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af følgende tabel: Afkast i% Afdelingen Benchmark ,5 19, ,7-2, ,3 14, ,4 21, ,1 19,3 Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, modpartsrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. Udlodning Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til investorerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med Ligningslovens 16C. Udlodningen i afdelingen for de seneste fem år fremgår nedenfor: 1%/ kr. pr. andel ,25 0,00 2,00 0,00 1,90 De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP Securities A/S. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra afdelingen, p.t. 27%. Skatte- og afgiftsregler Afdelingen er ikke selvstændigt skattepligtig, eftersom afdelingen er udloddende. For frie midler investeret i afdelingen beskattes afkastet hos investorerne i hovedtræk efter samme regler som ved direkte investering i værdipapirer. Beskatning af udbytte sker herefter i medfør af person- eller selskabsskatteloven, mens beskatning af gevinster eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. For pensionsmidler sker beskatningen i medfør af lov om pensionsafkastbeskatning. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Investering i afdelingen må anses som en langsigtet investering, der må kunne tåle visse udsving, og hvor salg af investeringsbeviserne kan vente, til kursen er gunstig. Afdelingen er velegnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange år til, at udbetalingen skal finde sted. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbeviserne. Foreningen henvender sig p.t. ikke til udenlandske investorer. Foreningen meddeler derfor ikke oplysninger om foreningens afdelinger, herunder løbende renteindtægter til betalende agenter i udlandet jf. EU's renteskattedirektiv. Konsekvensen er, at investorer med depot i pengeinstitutter i Belgien, Luxembourg, Schweiz og Østrig vil blive pålagt en renteskat på afkastet af afdelingens andele, der kan gøre ejerskabet skattemæssigt uhensigtsmæssigt i forhold til andre investeringer. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang fås hos foreningen eller på hjemmesiden. For mere detaljeret information henvises dog til investorernes egne skatterådgivere. Fondskode/ISIN Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med fondskode/isin DKOOl Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen vil ikke blive optaget til handel på NASDAQ OMX Capenhagen A/S. 16 Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax

20 Globale Aktier SRI Beslutning om etablering Afdeling SRI aktier er stiftet under Investeringsforeningen lnvestin den 1. juni Ved generalforsamlingsbeslutning af den 12. august 2008 er det besluttet at overføre afdelingen til Investeringsforeningen Nykredit lnvest. På generalforsamlingen den 18. april 2013 blev det besluttet at ændre afdelingens navn til Globale Aktier SRI. Formue Ultimo juni 2015 var afdelingens formue 1.179,2 mio. kr. Investeringsområde Afdelingens investeringer foretages i overensstemmelse med kapitel 14 og kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi baseret på en kvantitativ model. Afdelingen investerer sine midler i danske og udenlandske aktier samt depotbeviser (fx ADRs og GDRs), der er optaget til handel på regulerede markeder eller andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige. Disse markeder skal være beliggende i stater, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE), member of World Federation of Exchanges eller godkendt af Finanstilsynet. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 og 3. Fravalg af virksomheder: Afdelingen ønsker ikke at investere i virksomheder: hvor mere end 5% af den årlige omsætning stammer fra produktion eller distribution af alkohol, tobak, våben, pornografi og hasardspil som krænker international ret defineret som konventioner tiltrådt og ratificeret af hovedparten af verdenssamfundet, herunder FN's deklaration af menneskerettigheder, OECD Guideslines for multinationale virksomheder, ILO's konventioner for arbejdstagerrettigheder og Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsadfærd Metode Alle afdelingens positioner screenes hvert kvartal for overholdelse af de ovennævnte kriterier. Derudover screenes ethvert selskab før indkøb til afdelingen. Afdelingen retter sig imod kunder med mere vidtgående krav til deres investeringsunivers end Nykredits generelle bæredygtige investeringspolitik. Bevægelser i markedet og definitionen af udelukkelseskriterierne betyder, at listen af udelukkede selskaber hele tiden er under forandring. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afkast/Benchmark Afdelingen har pr. 1. april 2010 ændret benchmark fra 50% OMXCCapGI og 50% MSCI World inkl. nettodividender reinvesteret til 100% MSCI World indeks (Morgan Stanley Capital Index) med nettoudbytter reinvesteret i danske kroner. Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af tabellen herunder sammen med afkast for det benchmark, der var gældende på det pågældende tidspunkt: Afkast i% Afdeling Benchmark ,6-2,3 20,5-2, ,0 14, ,6 21, ,0 19,3 Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, modpartsrisiko, modelrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktore(. Investeringsforeningen Nykredit lnvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon 44 SS Fax

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Offentliggjort 26. november 2007

Offentliggjort 26. november 2007 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Korte obligationer Korte obligationer (Pension) Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer (Pension) Lange obligation Akk.

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest. Kapitalforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest. Kapitalforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Kapitalforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest, Placeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed. Afdelinger:

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed. Afdelinger: Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed Afdelinger: I&T Aktier KL I&T Aktier udloddende KL I&T Alpha KL I&T Alternativer KL I&T Balance KL I&T Erhvervsobligationer I KL I&T Erhvervsobligationer

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Nykredit Invest i 2011 Året 2011 blev et vanskeligt og udfordrende investeringsår Afkastudviklingen blev væsentligt anderledes end ventet primo 2011 De finansielle markeder blev i 2011 præget af rentefald

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Formuepleje Optimum KL Afdeling Formuepleje LimiTTellus KL Afdeling Globale Aktier KL Afdeling Forbrugsaktier KL Prospekt Offentliggjort den 26. august 2014

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Prospektet omfatter afdelingerne:

Prospektet omfatter afdelingerne: Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske aktier Danske aktier Akk. Globale aktier Formuesikring Akk. Europæiske Fokusaktier

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen H P I nvest

Investeringsforeningen H P I nvest Investeringsforeningen H P I nvest Afdelingerne Korte Danske Obligationer Lange Danske Obligationer og Danske Obligationer Akk. Prospekt Offentliggjort den 1. september 2016 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Prospektet indeholder en ny enhed som optages til handel på Nasdaq Copenhagen: Verden Ligevægt & Value A DKK Akk i afsnit 6.2.1. Enhedens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Specialforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 18. april 2013 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Danske Aktier Globale Aktier Kreditobligationer Balance Højt Udbytte Aktier Offentliggjort d. 30. august 2013

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Global High Yield Bonds Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk.

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk. Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest Afdelingerne: Danske Aktier KL Globale Aktier KL Globale Aktier Akk. Offentliggjort den 11. december 2017 Investoroplysning i henhold til 62 i lov om

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer under afvikling Mellemlange Obligationer Lange Obligationer under afvikling Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2013 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV offentliggør dette prospekt med tilhørende appendix, som følge af at foreningen udbyder den nye andelsklasse, Corporate Value Bonds DKK R, der har forventet første handelsdag på Nasdaq

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Registreringsnummer... 4 3. Formål... 4 4. Generelt for

Læs mere

Investeringsforeningen Formuepleje

Investeringsforeningen Formuepleje Investeringsforeningen Formuepleje Afdeling Optimum Afdeling LimiTTellus Afdeling Globale Aktier Afdeling Forbrugsaktier Prospekt Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne ønskes

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) April 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Generelt for alle foreningens afdelinger og

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt tegningsprospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt tegningsprospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt tegningsprospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Danske Aktier Globale Aktier Kreditobligationer Balance Offentliggjort d. 13. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Afdeling Formuepleje Merkur KL Investoroplysninger Aarhus den 28. januar 2015 Direktionen for Formuepleje Fund Management A/S Søren Astrup direktør Caspar Møller direktør

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene Investeringsforeningen

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere