Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1)"

Transkript

1 BEK nr 1453 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4, 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, 9 x, stk. 1-3, 9 y, 9 z, stk. 2 og 3, 9 æ, 9 ø, stk. 1 og 4, 44, stk. 1, 45, stk. 2 og 7, 51, stk. 3, 53, 67, 80, stk. 1 og 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015, og 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, samt efter forhandling med justitsministeren fastsættes: Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på alle typer af batterier og akkumulatorer uanset deres form, volumen, vægt, materialesammensætning og brug, jf. dog 2. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder endvidere anvendelse ved registrering af 1) producenter og importører, der markedsfører batterier og akkumulatorer, 2) kommunale opsamlingssteder for producenter og importørers afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, 3) kollektive ordninger og 4) modtagepladser. Stk. 4. Endelig finder bekendtgørelsen anvendelse ved informations- og oplysningspligt for producenter og importører af batterier og akkumulatorer. Stk. 5. Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald tillige anvendelse. Stk. 6. Ved import og eksport af udtjente batterier og akkumulatorer finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald tillige anvendelse. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke batterier og akkumulatorer, som benyttes i 1) udstyr med tilknytning til beskyttelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, bortset fra produkter der ikke er fremstillet til specifikt militære formål, eller 2) udstyr, der er beregnet til opsendelse i rummet. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Batteri eller akkumulator: Enhver elektrisk eller elektronisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere primære battericeller, der ikke kan genoplades, eller af en eller flere sekundære battericeller, der kan genoplades. 2) Batteripakke: Enhver samling af batterier og akkumulatorer, der er forbundne, indkapslet, eller forbundne og indkapslet i et hylster til en samlet enhed, som slutbrugeren ikke skal kunne dele eller åbne. 3) Behandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 1

2 4) Bilbatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der leverer strøm til startmotorer, lygter og tændingsanlæg. 5) Bortskaffelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 6) Bærbart batteri eller bærbar akkumulator: Ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der a) er forseglet, b) kan være håndholdt og c) ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. 7) Distributør: Enhver, som erhvervsmæssigt leverer batterier og akkumulatorer til en slutbruger. 8) Genanvendelse: Oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller andre formål bortset fra energiudnyttelse. 9) Impermeabelt areal: Et område med en tæt belægning, der kan modstå påvirkning fra væsker, uden fare for nedsivning til jord og grundvand. 10) Industribatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der udelukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål eller anvendes i enhver form for elektriske køretøjer. 11) Knapcellebatteri: Ethvert lille rundt bærbart batteri eller enhver lille rund bærbar akkumulator, hvor diameteren er større end højden, til anvendelse i specialudstyr såsom høreapparater, armbåndsure, mindre bærbart udstyr og nødstrøm. 12) Producent eller importør: Enhver i Danmark, som for første gang erhvervsmæssigt markedsfører batterier eller akkumulatorer, herunder sådanne indbyggede i udstyr eller køretøjer i Danmark. Ved markedsføring forstås overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand mod eller uden vederlag, herunder indførsel i det danske toldområde. 13) Særskilt håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. 14) Udstyr: Enhver form for elektrisk eller elektronisk udstyr som defineret i bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som helt eller delvist drives eller kan drives af batterier eller akkumulatorer. 15) Udtjent batteri eller akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der er affald i henhold til bekendtgørelse om affald. Stk. 2. Når der i denne bekendtgørelse anføres mængde eller kg, menes der den eksakte vægt af batterier eller akkumulatorer i kg inklusive elektrolyt, eksklusive vægten på udstyret, hvori batteriet eller akkumulatoren er indeholdt, emballage, brugsanvisninger, vejledninger, manualer og lignende. Producentregister for producenter og importører 4. Dansk Producentansvarssystem fører som dataansvarlig et elektronisk register (Producentregistret) over 1) producenter og importører, der markedsfører alle typer batterier og akkumulatorer, jf. 6 og 11, 2) kommunale opsamlingssteder for producenter og importørers afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. 19, stk. 1, 3) kollektive ordninger, jf. 34, og 4) modtagepladser, jf. 12, stk. 3. Stk. 2. Registret er offentligt tilgængeligt og findes på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, 5. Producenter og importører, der markedsfører batterier og akkumulatorer i Danmark, er senest 14 dage før markedsføringen påbegyndes, pligtige til at lade sig registrere hos Dansk Producentansvarssystem, jf. 6. Producenter og importører, der markedsfører bærbare batterier og akkumulatorer, er tillige pligtige til at lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen, jf. 7. 2

3 6. Producenter og importører af batterier og akkumulatorer skal foretage registreringen elektronisk via Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, Registreringen skal indeholde de i bilag 2 nævnte oplysninger. Stk. 2. Dansk Producentansvarssystem skal bekræfte registreringen over for producenten eller importøren senest 14 dage efter, at registreringen er foretaget. Stk. 3. Producenterne og importørerne skal meddele ændringer i de registrerede oplysninger til Dansk Producentansvarssystem senest en måned efter, at ændringerne er konstateret. 7. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen, jf. stk. 2. Stk. 2. Registrering sker ved, at producenten eller importøren via udfylder en digital registreringsblanket. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen skal efter modtagelsen af blanketten registrere producenten eller importøren og elektronisk overføre oplysningen til told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen skal bekræfte registreringen over for producenten eller importøren. Stk. 5. Producenterne og importørerne skal meddele ændringer i de registrerede oplysninger til Erhvervsstyrelsen senest 8 dage efter, at ændringerne er konstateret. Stk. 6. Erhvervsstyrelsen skal efter modtagelse af ændringer, jf. stk. 5, elektronisk overføre oplysningerne til told- og skatteforvaltningen. Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen skal efter aftale elektronisk overføre registreringen af producenten eller importøren samt ændringer heraf til Dansk Producentansvarssystem. 8. Hvis en producent eller importør ophører med at være producent eller importør af batterier og akkumulatorer, skal producenten eller importøren skriftligt underrette Dansk Producentansvarssystem herom. Dansk Producentansvarssystem er herefter forpligtet til at sikre afregistrering af producenten eller importøren. Stk. 2. Hvis en producent eller importør ophører med at være producent eller importør af bærbare batterier og akkumulatorer, skal producenten eller importøren tillige lade sig afregistrere hos Erhvervsstyrelsen ved at anvende en digital blanket på Stk. 3. Erhvervsstyrelsen skal efter modtagelse samt registrering af producentens og importørens ophør elektronisk overføre oplysningerne til told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen skal efter aftale elektronisk overføre registreringen af producenten eller importørens ophør til Dansk Producentansvarssystem. 9. Distributører må ikke aftage og forhandle batterier og akkumulatorer fra producenter og importører, der ikke har ladet sig registrere efter Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt en producent eller importør er omfattet af reglerne om producentansvar efter denne bekendtgørelse, og dermed skal registreres i henhold til 6. Indberetningspligt 11. Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts og første gang senest den 31. marts 2010 indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af industribatterier og -akkumulatorer og bilbatterier og -akkumulatorer fordelt på de i bilag 3 nævnte kategorier, som er markedsført i det foregående kalenderår. Dansk Producentansvarssystem kan yderligere kræve oplyst om den mængde industribatterier og -akkumulatorer og bilbatterier og -akkumulatorer, der forventes markedsført i det pågældende år. Stk. 2. Producenter og importører, der påbegynder markedsføring af batterier og akkumulatorer efter den 1. januar 2009, skal i forbindelse med registreringen, jf. 6, indberette oplysninger til Dansk Produ- 3

4 centansvarssystem om mængder af batterier og akkumulatorer fordelt på bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer samt bilbatterier og -akkumulatorer, som forventes markedsført det pågældende kalenderår. Stk. 3. Rettelser til indberetninger i henhold til stk. 2 skal indberettes for et kalenderår sammen med indberetningerne for det følgende år. 12. Producenter og importører skal hvert år, senest den 31. marts og første gang den 31. marts 2010, oplyse om følgende til Dansk Producentansvarssystem: 1) Tilbagetagningsordninger oprettet i henhold til lov om miljøbeskyttelse 45, stk. 6, samt mængden af udtjente batterier og akkumulatorer, der er tilbagetaget via sådanne ordninger det foregående kalenderår fordelt på bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og akkumulatorer samt bilbatterier og -akkumulatorer. 2) Aftaler indgået efter 23, stk. 2. 3) Aftaler indgået efter 27 og 33 samt mængden af batterier og akkumulatorer, der er omfattet af aftalen. 4) Mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer afhentet fra de kommunale opsamlingssteder det foregående kalenderår, jf. 19, stk. 1, eller afhentet andre steder i kommunen i henhold til aftale indgået efter 23, stk. 2. Stk. 2. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal indberette adresser på modtagepladser, oprettet i henhold til 29, stk. 1 eller 2, til Dansk Producentansvarssystem, der offentliggør dem på deres hjemmeside. Eventuelle ændringer i indberetningerne skal meddeles Dansk Producentansvarssystem senest 14 dage efter, at ændringen er konstateret. Stk. 3. Producenter og importører af bilbatterier og akkumulatorer, der påbegynder markedsføring af bilbatterier og -akkumulatorer efter den 1. januar 2009, skal i forbindelse med registreringen, jf. 6 stk. 2, registrere adresser på modtagepladser i henhold til 29 til Dansk Producentansvarssystem. 13. Indberetninger i henhold til skal ske efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger godkendt af Miljøstyrelsen. 14. Dansk Producentansvarssystem indberetter hvert år senest den 1. juni oplysninger til Miljøstyrelsen om 1) de mængder af batterier og akkumulatorer, som producenter og importører har markedsført i det foregående kalenderår, 2) de mængder af udtjente batterier og akkumulatorer, der er tilbagetaget i det foregående kalenderår, 3) de mængder af udtjente batterier og akkumulatorer, der er sendt til behandling i det foregående kalenderår, 4) den genanvendte mængde og 5) de opnåede genanvendelsesprocenter, jf. 41. Stk. 2. Miljøstyrelsen kan fastsætte formen, hvorpå indberetningerne skal ske. Stk , stk. 1, nr. 1-3, skal indberettes første gang senest den 1. juni , stk. 1, nr. 4-5, skal indberettes første gang senest den 1. juni Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt markedsførte batterier eller akkumulatorer henhører under kategorien bærbare, industri- eller bilbatterier eller -akkumulatorer. Indberetning og indbetaling for bærbare batterier og akkumulatorer 16. Producenter og importører skal hvert år senest den. 15. februar og første gang senest den 15. februar 2010 digitalt på indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, som er markedsført i det foregående år, jf. stk. 2-4, fordelt på de i bilag 3 nævnte kategorier. 4

5 Stk. 2. Den markedsførte mængde, jf. 3, stk. 1, nr. 12, opgøres som den mængde af bærbare batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren har 1) erhvervsmæssigt fremstillet, 2) indført fra udlandet, 3) haft på lager ved kalenderårets begyndelse eller 4) tilført lageret som returvare, jf. stk. 3, nr. 5. Stk. 3. Producenten eller importøren kan ved opgørelsen reducere den markedsførte mængde af bærbare batterier og akkumulatorer med 1) varer til eget forbrug, 2) varer, der udføres af landet, 3) varer, der omforarbejdes til industribatterier og akkumulatorer, 4) varer, der hos producenten eller importøren eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, 5) varer, der returneres til producenten eller importøren, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet betalingen i 9 u, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, og 6) producentens eller importørens lagerbeholdning af bærbare batterier eller akkumulatorer ved kalenderårets afslutning. Stk. 4. Producenten eller importøren kan ved opgørelsen derudover reducere den markedsførte mængde af bærbare batterier og akkumulatorer med den mængde af bærbare batterier og akkumulatorer, som er markedsført til en anden virksomhed, og som denne anden virksomhed har udført af landet eller omforarbejdet til industribatterier eller -akkumulatorer. Stk. 5. Det en forudsætning for fradrag efter stk. 4, at producenten eller importøren fremlægger en erklæring fra den virksomhed, som har udført de bærbare batterier og akkumulatorer af landet eller omforarbejdet dem til industribatterier eller akkumulatorer. Erklæringen skal indeholde oplysninger om virksomhedens CVR-nr., navn og adresse, mængde og type af de udførte eller omforarbejdede batterier, fakturanr. og dato for videresalg eller omforarbejdning, samt dato og nr. på købsfakturaen. Erklæringen skal opbevares som en del af regnskabsdokumentationen. Stk. 6. Det er en forudsætning for fradrag efter stk. 3, nr. 2 og 3, samt stk. 4, at det er nye og ubrugte bærbare batterier og akkumulatorer, der udføres af landet eller omforarbejdes til industribatterier eller akkumulatorer. Stk. 7. Producenten eller importøren skal føre et regnskab som grundlag for opgørelsen efter stk Regnskabet føres som en del af det almindelige forretningsregnskab. Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen skal årligt senest den 15. marts og efter behov elektronisk overføre de indberettede oplysninger, jf. stk. 1, til Dansk Producentansvarssystem. 17. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal finansiere den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer samt udgifter i forbindelse med opkrævning og udbetaling af betaling, herunder etablering af systemer, vedligeholdelse, drift og administration af opkrævning og udbetaling, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 u, stk. 2, 1. pkt. Stk. 2. Betalingen for den mængde af bærbare batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren har markedsført i det foregående kalenderår, jf. 16, beregnes på baggrund af beløbet i lov om miljøbeskyttelse 9 u, stk. 2. Opkrævning samt producenters og importørers indbetaling af beløbet sker digitalt på én gang årligt og senest den 15. februar. Stk. 3. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside, senest den 1. januar i det kalenderår, de bærbare batterier og akkumulatorer markedsføres. Stk. 4. Opkrævning foretages af told- og skatteforvaltningen i henhold til reglerne om afgifter i 2, stk. 1, 3, 4 og 8, samt 3-8, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. 5

6 Indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer 18. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er etableret let tilgængelige indsamlingsordninger for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer i borgernes nærhed under hensyn til befolkningstætheden. Dette kan ske ved f.eks. indsamling ved husstanden eller opsætning af batterikuber. Stk. 2. Enhver kan aflevere udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til distributører af bærbare batterier og akkumulatorer, der tilbyder at modtage disse. Distributører må ikke kræve betaling for at modtage udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Stk. 3. Distributører, der modtager udtjente bærbare batterier og akkumulatorer efter stk. 2, er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger oprettet efter stk. 1 eller lov om miljøbeskyttelse 45, stk. 6. Stk. 4. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger oprettet af kommunalbestyrelsen eller af distributører, jf. stk. 1 og 2, eller af producenter og importører efter 45, stk. 6, i lov om miljøbeskyttelse. 19. Kommunalbestyrelsen skal etablere opsamlingssteder for producenters og importørers afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer og registrere disse elektronisk hos Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger. Opsamlingsstederne skal være let tilgængelige for køretøjer, der kan laste og losse de indsamlede udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opretter opsamlingssteder der, hvor der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Stk. 3. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer leverer opsamlingsmateriel til kommunernes opsamlingssteder. Kommunerne er forpligtede til at anvende materiel leveret af producenter og importører. 20. Virksomheder, der producerer og importerer bærbare batterier og akkumulatorer til eget forbrug, jf. 16, stk. 3, nr. 1, er selv ansvarlige for at særskilt håndtere disse. Stk. 2. Virksomheder, der tager defekte bærbare batterier og akkumulatorer retur, er selv ansvarlige for at særskilt håndtere disse. Tildelingsordning for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer 21. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 u, stk. 1, forholdsmæssigt i forhold til deres markedsandel tilbagetage en forholdsmæssig andel af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer og for egen regning foranstalte særskilt håndtering af disse, jf. 40 og 41. Stk. 2. Markedsandelen udgør producentens eller importørens årlige andel af de samlede indberettede mængder af markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer det foregående kalenderår, jf. 16. Stk. 3. For producenter og importører, der kommer ind på markedet indtil den 31. marts i et kalenderår, udgør producentens eller importørens markedsandel den årlige forventede mængde af markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer det pågældende år, jf. 11, stk. 3. Stk. 4. For producenter og importører, der kommer ind på markedet efter den 31. marts i et kalenderår, beregnes der ikke markedsandel for det igangværende kalenderår. Producentens eller importørens markedsandel i det efterfølgende kalenderår udgør herefter producentens eller importørens årlige andel i henhold til stk. 2, multipliceret med to. Stk. 5. For producenter og importører, der går ud af markedet i et kalenderår, beregnes markedsandelen det pågældende kalenderår som angivet i stk. 2. Det følgende kalenderår beregnes der ikke markedsandel. 22. Dansk Producentansvarssystem tildeler producenter og importører eller en kollektiv ordning, der repræsenterer producenten eller importøren, jf. 34, stk. 1, en mængde, jf. 21, samt eventuelt et eller flere kommunale opsamlingssteder, jf. 19, hvorfra producenten eller importøren skal afhente udtjente 6

7 bærbare batterier og akkumulatorer fra de kommunale indsamlingsordninger og foranstalte særskilt håndteret. Tildelingen sker for en nærmere fastlagt periode på grundlag af markedsandelen, jf. 21, stk Stk. 2. Ved tildelingen søger Dansk Producentansvarssystem at tildele opsamlingsstederne geografisk rimeligt. Hvis Dansk Producentansvarssystem bestemmer det, har producenter og importører pligt til at afhente tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra hele landet. Stk. 3. Dansk Producentansvarssystem meddeler tildelingen af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til producenter og importører eller kollektive ordninger og offentliggør tildelingen på sin hjemmeside. Stk. 4. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 fratrækkes de mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, producenten eller importøren har tilbagetaget i henhold til lov om miljøbeskyttelse 45, stk. 6, det foregående kalenderår, og som er indberettet i henhold til 12, stk. 1, nr. 1. Stk. 5. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 foretages en efterregulering, der tager højde for, om de mængder, som producenter og importører har tilbagetaget det foregående kalenderår, svarer til det, de var forpligtede til at tilbagetage. Stk. 6. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 foretages en efterregulering, der tager højde for eventuelle fejl i tildelingen for den foregående tildelingsperiode, der er konstateret efter meddelelsen af tildelingen for den foregående tildelingsperiode, og som ikke har ført til en ændret tildeling, jf. stk. 7. Dette gælder hvad enten fejlene skyldes fejlagtige eller manglende indberetninger eller andre fejl i tildelingen, herunder fejl konstateret i forbindelse med klage. Stk. 7. Hvis der konstateres fejl i tildelingen efter meddelelsen af denne, men før tildelingsperiodens afslutning, kan tildelingen undtagelsesvis ændres, hvis Dansk Producentansvarssystem vurderer, at fejlen har væsentlig økonomisk betydning. 23. Producenter og importører skal afhente tildelte mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. 22, på opsamlingsstederne, jf. 19, stk. 1, i henhold til de vilkår, der fremgår af bilag 1, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og de relevante producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer eller kollektive ordninger, jf. 34, stk. 4, kan indgå aftale om andre vilkår for afhentning af tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer end fastsat i stk. 1, herunder frister for afhentning på opsamlingsstederne og eventuelt ekstraordinær afhentning af tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra andre steder end opsamlingsstederne. Stk. 3. Aftaler indgået efter stk. 2 ophører, hvis de strider mod tildelingen i henhold til 22, stk Såfremt de tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer ikke afhentes i henhold til frister fastsat efter 23, stk. 1 eller 2, kan Dansk Producentansvarssystem lade tredjemand udføre opgaven for producentens eller importørens regning. Dansk Producentansvarssystem opkræver et beløb svarende til udgiften ved at tilbagetage og særskilt håndtere de udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren skulle have foranstaltet tilbagetaget og særskilt håndteret, samt de administrationsomkostninger, der er forbundet hermed. Udtjente industribatterier og -akkumulatorer 25. Producenter og importører af industribatterier og akkumulatorer skal, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 v, stk. 1, tilbagetage og særskilt håndtere et udtjent industribatteri eller -akkumulator uanset dets kemiske sammensætning og oprindelse, når de markedsfører et nyt industribatteri eller -akkumulator. Producenter og importører er ligeledes forpligtet til at tilbagetage og særskilt håndtere udtjente industribatterier eller -akkumulatorer fra slutbrugeren, hvis producenten eller importøren har markedsført industribatteriet eller -akkumulatoren. Stk. 2. Distributører af industribatterier og -akkumulatorer kan tilbagetage udtjente industribatterier eller -akkumulatorer fra slutbrugere. 7

8 Stk. 3. Distributører, der modtager udtjente industribatterier eller -akkumulatorer efter stk. 2, er forpligtet til at benytte ordninger som nævnt i stk. 1 eller 4. Stk. 4. Udtjente industribatterier eller akkumulatorer fra husholdninger, som ikke afleveres til producenter eller importører i henhold til stk. 1 af slutbrugere eller distributører, anvises af kommunalbestyrelsen til håndtering efter reglerne i bekendtgørelse om affald. Stk. 5. Udtjente industribatterier eller akkumulatorer fra erhverv, som ikke afleveres til producenter eller importører i henhold til stk. 1, af slutbrugere eller distributører, skal afleveres til et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret virksomhed, der indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald efter reglerne i bekendtgørelse om affald. Stk. 6. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til stk. 1, 2, 4 eller Producenter og importører af industribatterier og -akkumulatorer skal sørge for, at batteriet eller akkumulatoren er ledsaget af eller mærket med en oplysning om, hvem der er producent eller importør af batteriet eller akkumulatoren i Danmark, således at slutbrugere eller distributører kan få adgang til denne oplysning. Denne forpligtelse kan opfyldes ved at henvise til en hjemmeside, hvoraf dette fremgår. Stk. 2. Distributører af industribatterier eller -akkumulatorer er forpligtede til at videregive oplysninger om, hvem der er producent eller importør af industribatteriet eller -akkumulatoren, til slutbrugerne. 27. Producenter og importører og brugere af industribatterier og -akkumulatorer kan uanset 24 indgå aftaler om, at slutbrugerne finansierer tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente industribatterier og -akkumulatorer, jf. 9 v, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse. Udtjente bilbatterier og -akkumulatorer 28. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 w, stk. 1, i forhold til deres markedsandel for egen regning foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer. Producenter og importører skal oprette ordninger for tilbagetagning i slutbrugernes nærhed, medmindre tilbagetagning sker i forbindelse med de ordninger, der er nævnt i lov om miljøbeskyttelse 9 q, stk. 1, samt i bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. 29. En kollektiv ordning, der i henhold til 34, stk. 1, nr. 1, har overtaget forpligtelsen efter lov om miljøbeskyttelse 9 w, stk. 1, fra producenter og importører af bilbatterier og akkumulatorer, skal sikre, at 1) der er etableret modtagepladser højst 25 km fra centrum af byer med mere end indbyggere, og 2) alle slutbrugere af udtjente bilbatterier eller -akkumulatorer kan aflevere dem til en modtageplads inden for en afstand på højst 50 km. Stk. 2. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer, der ikke deltager i en kollektiv ordning, er forpligtet til at sikre, at slutbrugere af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer kan aflevere dem 1) til enhver distributør, der sælger bilbatterier og -akkumulatorer fremstillet eller importeret af producenten eller importøren, eller 2) til en modtageplads højst 50 km fra salgsstedet. 30. Kommunalbestyrelsen kan etablere indsamlingsordninger for udtjente bilbatterier og akkumulatorer fra husholdninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelser, der modtager udtjente bilbatterier eller -akkumulatorer efter stk. 1, skal aflevere disse til producenter og importører i henhold til 28 eller til en indsamler af bilbatterier og - akkumulatorer, der er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse. 31. Distributører af bilbatterier og -akkumulatorer samt skrotnings-, genanvendelses- og autoophugningsvirksomheder kan tilbagetage udtjente bilbatterier og -akkumulatorer fra slutbrugere. 8

9 Stk. 2. Distributører af bilbatterier og -akkumulatorer samt skrotnings-, genanvendelses- og autoophugningsvirksomheder, der modtager udtjente bilbatterier og -akkumulatorer efter stk. 1, er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til 14 eller 16, eller til at benytte en indsamler af bilbatterier og - akkumulatorer, der er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse. 32. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til 28-31, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Slutbrugere af bilbatterier og -akkumulatorer fra erhvervsmæssige køretøjer kan aflevere udtjente bilbatterier og -akkumulatorer til en indsamler af bilbatterier og -akkumulatorer, der er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse. Stk. 3. Producenter og importører og brugere af bilbatterier og -akkumulatorer fra erhvervsmæssige køretøjer, kan indgå aftaler om, at slutbrugerne finansierer tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 w, stk Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal sørge for, at batteriet eller akkumulatoren er ledsaget af eller mærket med en oplysning om, hvem der er producent eller importør af batteriet eller akkumulatoren i Danmark, således at slutbrugere eller distributører kan få adgang til denne oplysning. Denne forpligtelse kan opfyldes ved at henvise til en hjemmeside, hvoraf dette fremgår. Stk. 2. Distributører af bilbatterier eller -akkumulatorer er forpligtede til at videregive oplysninger om, hvem der er producent eller importør af bilbatteriet eller -akkumulatoren, til slutbrugerne. Kollektive ordninger 34. En kollektiv ordning kan overtage følgende forpligtelser fra producenter og importører: 1) Forpligtelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse 9 u, stk. 1, 9 v, stk. 1, 9 w, stk. 1, og 9 x, stk. 2, jf. 9 z, stk. 1. 2) Registrering og indberetning af oplysninger, jf. 6, og 43. 3) Informationsforpligtelser i henhold til Stk. 2. En kollektiv ordning skal registrere producenter eller importører efter 6 enkeltvis og indberette oplysninger efter 11 pr. producent eller importør. Stk. 3. Hvis den kollektive ordning ikke opfylder forpligtelsen på vegne af de producenter og importører, der er medlemmer af ordningen, skal de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte forpligtelser opfyldes af den enkelte producent eller importør. I så fald tildeles hver producent og importør af bærbare batterier og akkumulatorer udtjente bærbare batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med 22, stk.1. Stk. 4. En kollektiv ordning kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen efter 23, stk. 2. Stk. 5. En kollektiv ordning skal oplyse producenter og importører, der er medlemmer af ordningen, om, at indberetningsforpligtelserne over for Dansk Producentansvarssystem i henhold til ifølge denne bekendtgørelse skal ske årligt. 35. En kollektiv ordning skal sikre, at enhver producent eller importør skal have lige adgang til at deltage i den kollektive ordning, herunder skal der tages hensyn til producentens eller importørens markedsandel. 36. En kollektiv ordning skal, for at forpligtelserne nævnt i 34, stk. 1, kan overdrages til den kollektive ordning, oprettes i Producentregistret med angivelse af navnet på ordningen, adresse, telefonnummer og adresse. Informations- og oplysningspligt 37. Producenter, importører og distributører skal i salgs- og informationsmateriale, herunder i vejledninger eller på salgsstedet, oplyse slutbrugere af batterier og akkumulatorer om følgende: 1) De potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af de stoffer, der benyttes i batterier og akkumulatorer. 9

10 2) Hensigtsmæssigheden i ikke at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer sammen med usorteret husholdningsaffald og af at deltage i de særskilte indsamlingsordninger for at lette behandling og genanvendelse. 3) De indsamlings- og genanvendelsesordninger, de har til rådighed. 4) Slutbrugernes rolle i forbindelse med genanvendelse af udtjente batterier og akkumulatorer. 5) Betydningen af symbolet, der viser en overstreget skraldespand, og de kemiske betegnelser Hg, Cd og Pb, jf. bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 6, stk. 1 og Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal afholde offentlige oplysningskampagner om indsamling, behandling og genanvendelse af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. 9 x, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse. Stk. 2. Forpligtelsen i henhold til stk. 1 skal opfyldes på følgende måde, jf. dog stk. 3: 1) Producenter eller importører, der markedsfører mindre end kg bærbare batterier eller akkumulatorer årligt, skal som minimum afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til fremstilling af A4 pjecer, som til enhver tid skal udleveres hos de distributører, der sælger producentens eller importørens bærbare batterier eller akkumulatorer. 2) Producenter eller importører, der markedsfører mere end kg men mindre end kg bærbare batterier eller akkumulatorer, skal ud over forpligtelsen i nr. 1 som minimum afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til indrykning af en annonce i et landsdækkende dagblad eller lignende, svarende til en hel side (A3) en gang årligt. 3) Producenter eller importører, der markedsfører mere end kg bærbare batterier eller akkumulatorer, skal ud over forpligtelserne i nr. 1 og 2 for hver påbegyndt kg markedsførte bærbare batterier eller akkumulatorer afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til indrykning af en annonce i et landsdækkende dagblad eller lignende, svarende til en halv side en gang årligt. Stk. 3. Miljøstyrelsen kan tillade, at stk. 2 fraviges, hvis producenter og importører, der tilsammen markedsfører mindst kg bærbare batterier og akkumulatorer, har indgået aftale om en fælles kampagne samt om omfanget og arten af kampagnemateriale, der skal produceres i løbet af et kalenderår. Tilladelse kan gives, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at den aftalte fælles kampagne har mindst samme informationsværdi som de omfattede producenters og importørers forpligtelser efter stk. 2. Fjernelse af udtjente batterier og akkumulatorer 39. Udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, skal udformes på en sådan måde, at udtjente batterier og akkumulatorer uden videre kan fjernes. Hvis de ikke let kan fjernes af slutbrugeren, skal udstyret udformes på en sådan måde, at udtjente batterier og akkumulatorer let kan fjernes af kvalificerede fagfolk, som er uafhængige af fabrikanten. Stk. 2. Udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, skal ledsages af en vejledning, der beskriver, hvordan batteriet eller akkumulatoren kan fjernes på en sikker måde, enten af slutbrugeren eller af kvalificerede fagfolk, som er uafhængige af fabrikanten. Vejledningen skal også oplyse slutbrugeren om arterne af de batterier eller akkumulatorer, der er indbygget i apparatet, hvis det er nødvendigt. Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når vedvarende elektricitetsforsyning er nødvendig af hensyn til sikkerheden eller ydeevnen eller af medicinske grunde eller for at bevare dataintegriteten, og en vedvarende forbindelse mellem udstyret og batteriet eller akkumulatoren derfor er nødvendig. Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis der for særlige typer af udstyr eller produkter er fastsat regler om, hvordan batterier og akkumulatorer skal kunne fjernes, eller at batteriet eller akkumulatoren ikke skal kunne fjernes. 10

11 Særskilt håndtering og genanvendelse 40. Det påhviler producenter og importører samt enhver, der er i besiddelse af udtjente batterier og akkumulatorer, at håndtere disse miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandlingen, jf. stk. 2-4, kan overholdes. Stk. 2. Enhver, der behandler udtjente batterier og akkumulatorer, skal oprette ordninger til behandling og genanvendelse under anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Stk. 3. Genanvendelse eller anden nyttiggørelse af udtjente batterier og akkumulatorer skal mindst omfatte udtagning af al væske. Stk. 4. Behandling og enhver oplagring, herunder midlertidig oplagring, på behandlingsvirksomheder skal finde sted enten på arealer med impermeabel belægning og passende vejrfast overdækning eller i egnede beholdere med låg. 41. Det påhviler producenter og importører samt enhver, der behandler indsamlede udtjente batterier og akkumulatorer, at genanvendelsesprocesser for behandling af udtjente batterier og akkumulatorer fra den 26. september 2010 mindst når op på følgende genanvendelseseffektivitetssatser: 1) Genanvendelse af mindst 65 % af gennemsnitsvægten af blysyrebatterier og -akkumulatorer, herunder genanvendelse af blyindholdet i så høj en grad, det er teknisk gennemførligt, uden at omkostningerne bliver uforholdsmæssigt store. 2) Genanvendelse af mindst 75 % af gennemsnitsvægten på nikkelcadmiumbatterier og -akkumulatorer, herunder genanvendelse af cadmiumindholdet i så høj en grad, det er teknisk gennemførligt, uden at omkostningerne bliver uforholdsmæssigt store. 3) Genanvendelse af mindst 50 % af gennemsnitsvægten af andre udtjente batterier og akkumulatorer. 42. Det er forbudt at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding. Restprodukter fra batterier og akkumulatorer, der har gennemgået både behandling og genanvendelse i overensstemmelse med 40-41, kan dog bortskaffes ved deponering eller forbrænding i henhold til gældende regler. 43. Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts, og første gang den 31. marts 2011 for så vidt angår punkt 3 og 4, oplyse følgende til Dansk Producentansvarssystem: 1) Hvilke behandlingsvirksomheder der har behandlet de udtjente batterier og akkumulatorer. 2) Mængden af udtjente batterier og akkumulatorer der er sendt til behandling, fordelt på behandlingsvirksomheder. 3) Genanvendelsesprocenter for de enkelte behandlingsvirksomheder. 4) Den genanvendte mængde fordelt på de enkelte behandlingsvirksomheder. Stk. 2. Indberetning i henhold til stk. 1 skal fordeles på følgende, jf. 41: 1) Blysyrebatterier og -akkumulatorer. 2) Nikkelcadmiumbatterier og -akkumulatorer. 3) Andre udtjente batterier og akkumulatorer. Stk. 3. Producenter og importører skal på anmodning fra Miljøstyrelsen og Dansk Producentansvarssystem fremlægge dokumentation for de indberettede oplysninger, jf. stk. 1 og 2. Gebyrer 44. For registrering i Producentregistret, jf. 6, betales et engangsgebyr på 1000 kr. pr. producent eller importør til Dansk Producentansvarssystem. Hvis producenten eller importøren allerede er registreret i Producentregistret i henhold til bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, skal der betales et gebyr på 500 kr. 11

12 Stk. 2. For administration af tildelingsordningen, jf. 22, betaler producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, der er markedsført i det foregående kalenderår. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført batterier og akkumulatorer i det foregående kalenderår, beregnes et årligt gebyr i forhold til den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret det efterfølgende kalenderår med det beløb, der svarer til differencen. Stk. 3. For øvrige administrative opgaver, som Dansk Producentansvarssystem udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betaler alle producenter eller importører et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde batterier og akkumulatorer, der er markedsført i det foregående kalenderår. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført batterier og akkumulatorer i det foregående kalenderår, betales et årligt gebyr for den mængde batterier og akkumulatorer, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret med det beløb, der svarer til differencen. Stk. 4. Gebyrerne nævnt i stk. 2-3, udgør samlet mindst 250 kr. årligt. Stk. 5. Hvis en producent eller en importør eller en kollektiv ordning giver anledning til ekstra administration i forbindelse med tildelingsordningen, jf. stk. 2, opkræves der særskilt gebyr for den anvendte tid. 45. Gebyrerne skal svare til de faktiske omkostninger, som Dansk Producentansvarssystem har i forbindelse med udførelsen af opgaver efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Gebyrerne opkræves af Dansk Producentansvarssystem. Stk. 3. Miljøstyrelsen fastsætter årligt gebyrsatser anført i 44, stk. 2-3 og 5 på baggrund af budget og indstilling om gebyrstørrelse fra Dansk Producentansvarssystem. Dansk Producentansvarssystem offentliggør gebyrsatserne på sin hjemmeside. Tilsyn og klage 46. Miljøstyrelsen fører tilsyn med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører dog tilsyn med 18, stk. 3 og 4, 25, stk. 3-6, 31, stk. 2, 32 og Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fører tilsyn med indberetning, indbetaling og opkrævning, jf , og varetager den myndighedsmæssige administration som følge af 110 a, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse. 47. Afgørelser truffet af Dansk Producentansvarssystem kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 ø, stk. 3. Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af Dansk Producentansvarssystem i medfør af denne bekendtgørelse. Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter 38, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 4. Afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen efter denne bekendtgørelse kan påklages til Landsskatteretten efter reglerne i skatteforvaltningslovens 11. Straffebestemmelser 48. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) markedsfører batterier og akkumulatorer uden at have ladet sig registrere efter 5-7, 2) aftager og forhandler batterier og akkumulatorer i strid med 9, 3) undlader at indberette oplysninger eller afgiver urigtige oplysninger eller vildledende oplysninger i henhold til 11-13, 12

13 4) undlader at indberette oplysninger eller indberetter urigtige eller vildledende oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter 16, 5) undlader at benytte indsamlings- eller anvisningsordninger i henhold til 18, stk. 3 og 4, 25, stk. 3-6, 31, stk. 2, og 32, 6) undlader at levere opsamlingsmateriel til kommunerne, jf. 19, stk. 3, 7) undlader at særskilt håndtere, jf. 20, 8) undlader at afhente tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer efter 22, eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen efter 23, 9) undlader at tilbagetage og særskilt håndtere, jf. 25, stk. 1, og 28, 10) undlader at lade industribatterier og -akkumulatorer være ledsaget af eller mærket med oplysning om, hvem der er producent eller importør, jf. 26, stk. 1, 11) undlader at videregive oplysninger om, hvem der er producent eller importør efter 26, stk. 2, og 33, stk. 2, 12) undlader at etablere modtagepladser i overensstemmelse med 29, 13) undlader at give oplysninger i henhold til 33, stk. 1, 34, stk. 5, og 37, 14) undlader at opfylde forpligtelserne i 35, 15) undlader at afholde offentlige oplysningskampagner i henhold til 38, 16) konstruerer udstyr i strid med 39, stk. 1, 17) undlader at lade udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, være ledsaget af en vejledning, jf. 39, stk. 2, 18) håndterer udtjente batterier og akkumulatorer i strid med 40, 19) ikke opfylder genanvendelseseffektivitetssatserne i 41, 20) bortskaffer udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding, jf. 42, eller 21) undlader at opfylde oplysningsforpligtelserne i 43. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer ophæves med undtagelse af 49, stk. 2. Miljø- og Fødevareministeriet, den 7. december 2015 P.M.V. PAOLO PEROTTI KONTORCHEF / Michel Schilling 13

14 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/56/EU af 20. november 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, og af knapcellebatterier med lavt kviksølvindhold, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2009/603/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 329, side 5, og Kommissionens beslutning 2008/763/EF af 29. september 2008 om fastlæggelse af en fælles metode for beregning af det årlige salg af bærbare batterier og akkumulatorer til slutbrugere i henhold til artikel 10, stk. 4, litra b, i direktiv 2006/66/EF, EU-Tidende 2008, nr. L 262, side

15 Bilag 1 Vilkår for afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer på kommunale opsamlingssteder, jf. 23, stk Opsamlingssteder: Kommunerne opretter opsamlingssteder, jf. 19. Kommunerne indberetter oplysninger til Dansk Producentansvarssystem vedrørende opsamlingsstederne med angivelse af: 1) adresse, 2) kontaktinformation (person, telefon, eller fax), 3) de tidsrum, hvor der kan ske afhentning af udtjente batterier og akkumulatorer, samt 4) eventuelt særlige forhold vedrørende udlevering af nøgler mv. Oplysningerne opdateres straks, hvis der sker ændringer i det indberettede. 2. Afhentningsvilkår: 2.1. Frister: Producenter og importører skal afhente indsamlede udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, når kommunen har indsamlet mindst kg, dog minimum hvert halve år. Kommunen eller opsamlingsstedet anmoder pr. fax eller producenten eller importøren eller den kollektive ordning, jf. 34, om at foranstalte afhentning, når der er indsamlet kg udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Afhentning skal herefter ske senest 3 hverdage (mandag - fredag mellem kl. 9-16) efter modtagelsen af anmodningen. De batterier og akkumulatorer, som kommunen har indsamlet, afleveres til producenter og importører inkl. eventuelle plastposer eller anden emballage, som batterierne eller akkumulatorerne er indsamlet i Manglende afhentning: Såfremt de udtjente bærbare batterier og akkumulatorer ikke afhentes i henhold til den fastsatte frist, orienterer kommunen eller det pågældende opsamlingssted Dansk Producentansvarssystem herom pr. fax eller Materiel mv Materiel: Producenter og importører leverer materiel til kommunernes opsamlingssteder, jf. 19, stk. 3. Ved afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer erstattes det fyldte materiel med tomt materiel, eller materiellet tømmes på opsamlingsstederne. 15

16 Bilag 2 Oplysninger, der skal gives i forbindelse med registrering af producenter og importører, jf. 6 1) Producentens eller importørens navn. 2) Producentens eller importørens adresse(r): gadenavn og nr., postnummer og by. 3) CVR-nr. (nr. 1 og 2 skal ikke oplyses, når Dansk Producentansvarssystem kan hente oplysningerne via CVR-registret). 4) Land. 5) Telefonnummer, samt i givet fald telefaxnummer, hjemmeside og adresse. Oplysningerne skal alene oplyses, hvis ikke Dansk Producentansvarssystem kan hente oplysningerne via CVR-registret. 6) Producentens eller importørens kontaktperson: Navn, telefonnummer, telefaxnummer eller adresse. Oplysningerne skal alene oplyses, hvis ikke Dansk Producentansvarssystem kan hente oplysningerne via CVR-registret. 7) Europæiske eller nationale momsnummer. 8) URL-adresse. 9) Varemærker, som producenten eller importøren benytter. 10) Angivelse af hvilke af følgende typer batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren markedsfører: Bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer samt bilbatterier og -akkumulatorer. 11) Oplysninger om, hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt: Om producenten eller importøren er tilsluttet en kollektiv ordning eller har etableret en individuel ordning. 12) Registreringsansøgningens dato. 13) Erklæring om, at de meddelte oplysninger er korrekte. 16

17 Bilag 3 Oplysninger, der skal gives i forbindelse med indberetninger til Dansk Producentansvarssystem eller told- og skatteforvaltningen, jf. 11 og 16. Bærbare batterier og -akkumulatorer Knapceller (Zink / Kviksølv Oxid / Sølv Oxid) Blysyre Nikkel Cadmium Andre Bilbatterier og -akkumulatorer Blysyre Nikkel Cadmium Andre Industribatterier og -akkumulatorer Blysyre Nikkel Cadmium Andre Mængde i kg 17

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 7. december 2009. Nr. 1186. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4,

Læs mere

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4, 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, 9 x, stk. 1-3, 9 y, 9 z, stk. 2 og 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. februar 2014 6. februar 2014. Nr. 130. Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2,

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, 9 l, stk. 2-4,

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger.

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. November 2014 Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. Indhold 1. Baggrund for notatet... 2 2. Samarbejdsflader mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger...

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 26.9.2006 L 266/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Juli 2015 Vejledning til registrering og årlig indberetning DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) Marts 2017 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2016 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse 664 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Bekendtgørelse 664 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr Bekendtgørelse 664 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1) I medfør af 9 h, stk. 1-5, 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 3, 9 k, 9 l, stk. 2 og 3, 9 m, 9 n, 9 o, stk.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Notat Jord & Affald J.nr. MST-765-00039 Ref. maaja Den 26. november 2009 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Udkast til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) EUROPEAN PARLIAMENT 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 15. marts 2004 PE 340.787/54-267 ÆNDRINGSFORSLAG 54-267 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 1) LBK nr 879 af 26/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00331 Senere ændringer til forskriften LOV nr 484

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere