Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger."

Transkript

1 November 2014 Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. Indhold 1. Baggrund for notatet Samarbejdsflader mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger... 2 Bilag 1. Ansvarsfordeling og centrale aktører... 6 Bilag 2. Hovedopgaverne for DPA-System, som fremgår direkte af bekendtgørelserne... 9 Bilag 3. Opgaver, som den kollektive ordning kan varetage på producentens vegne

2 1. Baggrund for notatet Producenter og importører (herefter blot benævnt Producenter) af elektrisk eller elektronisk udstyr samt batterier og biler deler sammen med myndighederne et ønske om at sikre en miljømæssig og økonomisk bæredygtig håndtering af udtjente produkter. Dette gælder på tværs af landegrænser i EU og globalt. I Danmark er de væsentligste aktører i håndteringen af producentansvaret: Producenter, Miljøministeriet, DPA-System, kollektive ordninger, kommunerne og genvindingsvirksomhederne. Aktørerne har forskellige roller, opgaver og ansvar enkeltvis og i fællesskab på tværs af det system, som vi har valgt til at gennemføre producentansvaret i Danmark. Denne beskrivelse har fokus på roller, opgaver og ansvar og samarbejdsfladen mellem producenter, kollektive ordninger og DPA-System. Dokumentet følger et tidligere dokument, der beskriver samarbejdsfladen mellem Miljøstyrelsen og DPA-System. Notatet indgår i vedtægterne for DPA-System og fremgår af DPA-Systems hjemmeside. Dokumentet er udformet for at give læseren en mulighed for at få et overblik over producentansvaret for elektrisk udstyr, batterier og biler, samt en overordnet beskrivelse af de aktører, som medvirker. Dokumentet har ikke nogen retsvirkning, idet producentansvaret alene reguleres af bekendtgørelserne for områderne og for den praktiske del af de procedurer, som DPA-System har udformet og offentliggjort på hjemmesiden. Dokumentet indeholder 3 bilag, som beskriver de centrale aktører i Danmark og de reguleringsmæssige rammer, der angiver de enkelte aktørers roller, opgaver og ansvar. Bilagene gør det muligt at skaffe sig et hurtigt overblik over producentansvarssystemet opbygning. 2. Samarbejdsflader mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger I forbindelse med løsning af de opgaver som fremgår af lovgivningen, fremstår berøringsflader mellem DPA- System og producenterne og kollektive ordninger i forbindelse med: A. Registrering af producenter B. Producenternes årlige indberetning C. Tildeling D. Sikkerhedsstillelse E. Vurdering af, hvorvidt en virksomhed eller dens udstyr er omfattet af producentansvar, og for hvilke kategorier og slutbrugere Foruden ovenstående er der løbende en almindelig udveksling af information om producentansvaret mellem producenterne og DPA-System, som ikke er specificeret direkte i lovgivningen: F. Generel information om producentansvaret og vejledning af producenterne 2

3 Ad. A. Registrering En producent skal registrere sig for et producentansvar i producentregistret hos DPA-System. En producent kan også lade en kollektiv ordning varetage opgaven med at registrere, men det er producenten der skal registreres for producentansvaret. Producenter inden for EU, der via distancesalg sælger direkte til slutbrugere i Danmark, skal ved registrering angive en bemyndiget repræsentant (BR) i Danmark til at varetage deres producentansvar i Danmark. Producenter uden for EU, der via distancesalg sælger direkte til slutbrugere i Danmark, kan ikke anvende en bemyndiget repræsentant, men skal selv registrere sig i producentregistret og varetage sit producentansvar i Danmark. En sådan udenlandsk producent kan på linje med andre producenter indgå aftale med en kollektiv ordning om løsning af en del af de praktiske opgaver ved producentansvaret I forbindelse med den første registrering af en producent i producentregistret, skal producenten altid selv formelt påtage sig producentansvaret og dokumentere sin identitet via CVR-nummer/VAT-nummer for udenlandske producenter og angivelse af ansvarlig person over for DPA-System. Det sker ved, at producenten foretager log in i producentregistret, udskriver bekræftelse, en repræsentant for den ansvarlige ledelse underskriver denne og fremsender den til DPA-System. Producenten kan samtidig angive, at de lovpligtige gebyrer til DPA-System skal fremsendes på faktura til en anden part end producenten selv. Denne part kan være en kollektiv ordning eller en faktureringsadresse. De producenter, der fra EU sælger via distancesalg til slutbrugere i Danmark skal i forbindelse med registreringen angive en bemyndiget repræsentant i Danmark, der kan varetage deres producentansvar i Danmark. Det er DPA-System, der som registeransvarlig udformer en officiel og gyldig bekræftelse på, at en producent er registreret i producentregistret. Denne bekræftelse skal producenten udskrive direkte fra producentregistret efter log in. Hvis en producent ønsker at indgå en ny aftale med en anden kollektiv ordning end den hidtil valgte, eller udtræder af en kollektiv ordning og ønsker at varetage producentansvaret individuelt, skal producenten meddele dette til DPA-System, som foretager overflytningen i producentregistret. DPA-System foretager kun flytningen på basis af dokumentation fra producenten. Hvis en kollektiv ordning ikke ønsker at samarbejde med en producent, kan den kollektive ordning meddele dette til DPA-System. DPA-System flytter producenten til individuel status og meddeler producenten dette. Hvis en producent ønsker at udskifte en bemyndiget repræsentant (BR) skal dette meddeles til DPA-System. Ansvarsovergangen imellem de to bemyndigede repræsentanter er først gyldig når producenten og (ny) bemyndiget repræsentant har angivet alle lovpligtige oplysninger. Hvis en bemyndiget repræsentant ikke kan udføre sit arbejde, grundet forhold hos producenten han repræsenterer, kan den bemyndigede repræsentant slette sin relation med producenten. Ophør af relationen skal straks meddeles DPA-System, der indtil ny bemyndiget repræsentant er udpeget vil fastholde producentansvaret direkte over for producenten. 3

4 Den bemyndigede repræsentant overtager producentens retsstilling/rettigheder i perioden, hvor han repræsenterer producenten, fx i forhold til at indgå aftaler med kollektive ordninger, transportører, aftaler med behandlere eller indberette mængder mv. til producentregistret. Ad. B. Producentens årlige indberetning En producent kan vælge at lade en kollektiv ordning varetage en del af administrationen i forbindelse med producentansvaret, fx registrering og årlig indberetning. Det betyder, at den kollektive ordning holder alle producentens staminformationer i producentregistret opdateret, ligesom den kollektive ordning varetager den årlige indberetning på vegne af producenten. Det er producenten selv, der i sidste ende er ansvarlig for, at indberetningsfristerne overholdes, og at de informationer, der indberettes af den kollektive ordning, er korrekte. For at producenten kan sikre, at indberetningsfristerne overholdes, udsender DPA-System advis til producenten forud for starten af den årlige indberetningsperiode, ligesom producenten modtager besked, såfremt der ikke er indberettet fyldestgørende inden for tidsfristen 31. marts. For at producenten kan sikre, at der er indberettet korrekte data, udformer DPA-System én samlet årsopgørelse med samtlige producentens indberetninger til DPA-System, som producenten skal kontrollere ved indberetningsperiodens afslutning. Årsopgørelsen udskriver producenten direkte fra producentregistret efter log in. Producenten skal selv kontrollere, at den kollektive ordning har indberettet de korrekte tal i producentregistret. Såfremt der er krav om en revisorerklæring, skal revisoren kontrollere, hvorvidt indberetningen er korrekt foretaget i producentregistret. Producenten skal ligeledes sikre, at eventuelle rettelser er foretaget, som følge af en tidligere revisorkontrol. DPA-System stiller derfor log in oplysninger til rådighed for producenten og dennes revisor, således at der er adgang til at kontrollere alle producentens data i producentregistret. Ledelses- eller revisorerklæringer skal fremsendes til DPA-System, som registrerer modtagelsen af disse. Ad. C. Tildeling DPA-System beregner hvert år en tildeling af WEEE fra husholdningerne og/eller udtjente bærbare batterier, for de producenter der har et producentansvar. Beregningen bliver foretaget per producent. Hvis producenten ikke deltager i en kollektiv ordning, vil tildelingen blive meddelt til den individuelle producent. Såfremt en producent lader en kollektiv ordning løse opgaven, der består i tilbagetagelse og behandling af WEEE fra husholdningerne og/eller bærbare batterier, vil DPA-System konsolidere tildelingen af WEEE og/eller bærbare batterier for alle producenterne i den enkelte kollektive ordning. Dog således, at der foreligger en særskilt beregning for den enkelte producent. Tildelingen baserer sig på den enkelte producents forholdsmæssige andel af de markedsførte mængder og de øvrige kriterier, der er fastlagt for tildelingen. Tildelingen bliver som udgangspunkt ikke meddelt direkte til de producenter, der er deltager i en kollektiv ordning. Her foregår samspillet i udgangspunktet mellem DPA-System og de kollektive ordninger. En producent kan dog altid henvende sig til DPA-System og få oplyst sin individuelle forpligtelse. 4

5 Tildelingen udmønter sig i, at DPA-System tildeler den kollektive ordning en mængde og i forlængelse heraf nogle geografiske områder typisk kommuner, hvorfra der skal afhentes WEEE og/eller bærbare batterier. Tildelingen skal også ske til individuelle producenter, selvom deres markedsandel ikke har en tilstrækkelig størrelse til, at de kan tildeles indsamlingssteder. Ad. D. Sikkerhedsstillelse Producenter, der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdningerne skal stille finansiel sikkerhed. På baggrund af tildelingen beregner DPA-System størrelsen af den finansielle sikkerhedsstillelse. Hvis en producent optræder individuelt, skal producenten selv stille sikkerheden, og DPA-System vil fremsætte kravet om sikkerhedsstillelse direkte over for producenten. Såfremt producenten har overdraget indsamlings- og miljøbehandlingsopgaven til en kollektiv ordning, beregnes en samlet forpligtelse for samtlige producenter i den kollektive ordning. Sikkerhedsstillelsen beregnes for den enkelte producent og konsolideres for den kollektive ordning. DPA-System fremsender kravet om den samlede sikkerhedsstillelse til den kollektive ordning. En kollektiv ordning kan ansøge DPA-System om fritagelse for sikkerhedsstillelse. DPA-System behandler ansøgningen i henhold til bestemmelserne for fritagelse, som er angivet i lovgivningen. Individuelle producenter kan ikke ansøge om fritagelse for sikkerhedsstillelse. Ad. E. Vurdering af virksomheder og produkter i henhold til producentansvaret DPA-System skal træffe afgørelse om: Hvorvidt en virksomhed er omfattet af producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr og/eller batterier (og senere motordrevne køretøjer). Hvorvidt elektrisk og elektronisk udstyr, eller batterier eller motordrevne køretøjer er omfattet af producentansvaret. Hvilken kategori elektrisk og elektronisk udstyr og/eller batterier tilhører. Hvorvidt markedsført elektrisk eller elektronisk udstyr skal registreres som markedsført til brug for husholdning og/eller erhverv for elektrisk udstyr (såkaldte slutbrugere af udstyret). I alle de ovenstående tilfælde er DPA-System lovgivningsmæssigt forpligtet til at foretage en vurdering og afgørelse. DPA-System skal træffe sine afgørelser inden for de rammer, som følger af bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven og de områdespecifikke bekendtgørelser og eventuelle instrukser fra Miljøstyrelsen. DPA-System opretholder en tæt dialog med brancheorganisationerne vedrørende produktspørgsmål. Miljøstyrelsen er klageinstans vedrørende de afgørelser, som DPA-System træffer over for producenten. Ad. F. Generel information om producentansvaret og vejledning af producenterne DPA-System giver generel information og vejledning vedrørende producentansvaret til virksomheder og andre aktører. DPA-System skal altid give korrekt og konkurrenceneutral rådgivning jf. den i bilag 1 nævnte pligt til ligebehandling og informationspligt i henhold til Forvaltningsloven. 5

6 Bilag 1. Ansvarsfordeling og centrale aktører Producentansvaret omfatter et antal centrale aktører, som hver især løser forskellige opgaver i forbindelse med producentansvaret. Aktørerne er: Miljøministeriet, herunder Miljøstyrelsen DPA-System Producenterne Bemyndiget repræsentant Kollektive ordninger Kommunerne (er ikke omtalt nærmere i dette dokument) Genvindingsvirksomheder (er ikke omtalt nærmere i dette dokument) Miljøministeriet, herunder Miljøstyrelsen Miljøministeriet er overordnet ansvarlig for lovgrundlaget og fortolkning og udmøntning heraf. Miljøstyrelsen er ansvarlig for tilsyn og håndhævelse. Samtidig er det Miljøstyrelsens ansvar at udvikle og fortolke de forvaltningsmæssige rammer for DPA-System, samt håndhæve reglerne, når dette er nødvendigt. Den systemansvarlige organisation DPA-System DPA-Systems opgaver er delegeret af Miljøministeren og er beskrevet i Miljøbeskyttelsesloven (MBL) og i de 3 områdespecifikke bekendtgørelser for WEEE, BAT og ELV. DPA-System er som systemansvarlig organisation ansvarlig for den løbende administration af en række lovbestemte opgaver, der fremgår af lovgivningen. Lovgivningen er bygget op således, at der er defineret en række opgaver, som DPA-System skal udføre efter nærmere anvisninger fra Miljøministeren. DPA-System er omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven og er dermed omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om ligebehandling og oplysningspligt over for virksomhederne. Miljøstyrelsen fører tilsyn med DPA-System. Rigsrevisionen udfører økonomisk og forvaltningsmæssig revision af DPA-System. Myndighedskontrollen skal sikre, at de delegerede opgaver løses i henhold til lovgivningen og som forudsat af myndighederne. Kontrollen og klagemulighederne skal samtidig sikre, at producenternes retssikkerhed fuldt ud tilgodeses. DPA-System skal som systemansvarlig organisation virke konkurrenceneutral i forhold til producenter og kollektive ordninger, hvorfor der i ejerforhold, ledelse og interesser skal være en klar adskillelse mellem den systemansvarlige organisation, de individuelle producenter og de kollektive ordninger. 6

7 Producenter Producenten er den helt centrale aktør i producentansvaret. Det er producenten, der har producentansvaret. Producentansvaret kan ikke overføres til en anden part, når der bortses fra den bemyndigede repræsentant. Derfor har producenten altid ansvaret for at leve op til producentansvaret over for myndigheder og DPA-System. Lovgivningen er endvidere formuleret sådan, at producenten kan vælge at lade andre aktører, fx en kollektiv ordning, udføre nogle af de praktiske opgaver forbundet med producentansvaret. Såfremt en kollektiv ordning eller en anden part ikke løser opgaverne i henhold til lovgivningen, fritager det ikke producenterne for ansvar. DPA-System og Miljøstyrelsen vil i så fald være forpligtet til at udmønte og håndhæve producentansvaret direkte over for producenten. Når producenten anvender en bemyndiget repræsentant Producenter der anvender en bemyndiget repræsentant, overlader nogle, ikke alle, producentansvarsforpligtelser til den bemyndigede repræsentant så længe aftaleforholdet består. Det betyder ikke, at producenten er ansvarsfri i aftaleforholdets løbetid. Producenten er forpligtet til at levere tilstrækkelige og præcise oplysninger til den bemyndigede repræsentant, således at denne kan udføre sine pligter efter lovgivningen. Producenten der ikke overholder denne pligt påtager sig et selvstændigt juridisk ansvar i forhold til de tilsidesatte bestemmelser i lovgivningen. Producenter kan kun have en bemyndiget repræsentant ad gangen og en bemyndiget repræsentant er altid etableret i Danmark med et CVR-nr. Når producenten ikke anvender en kollektiv ordning Producenten kan vælge at varetage producentansvaret individuelt og samarbejde med en eller flere transportør- og behandlingsvirksomheder, som kan varetage indsamling og miljøbehandling af WEEE og/eller udtjente batterier. Endvidere kan producenten lade andre eksterne virksomheder, det være sig revisorer, advokater, konsulenter eller andre serviceleverandører, varetage nogle af de administrative opgaver i forbindelse med producentansvaret. De administrative opgaver kan fx være at foretage indberetningen til DPA-System. Når producenten anvender en eller flere kollektive ordninger Producenten kan også lade nogle af opgaverne udføre af serviceleverandører, som i lovgivningen benævnes kollektive ordninger. At indgå i en kollektiv ordning kan være et middel for producenten til at opnå en række logistiske stordriftsfordele i forbindelse med indsamling og behandling af det udtjente elektriske udstyr. Stordriftsfordelene kan opstå som følge af, at den kollektive ordning betjener flere producenter samtidig. Producenten kan vælge at betjene sig af ingen, en eller flere kollektive ordninger på samme tidspunkt, og producenten kan lade en eller flere af opgaverne i forbindelse med producentansvaret udføre af disse ordninger baseret på en kommerciel aftale. 7

8 Kollektive ordninger Kollektive ordninger er virksomheder, som tilbyder sine ydelser til virksomheder, der har producentansvar. De lovbestemte krav til kollektive ordninger er, at de skal være registreret hos DPA-System med et navn, en post- og mailadresse samt et telefonnummer, men der er ikke krav om et CVR-nummer. Der findes ikke lovgivningskrav om, hvordan kollektive ordninger skal organiseres, herunder ejerforhold, selskabsform, vedtægter, nationalitet, fysisk geografisk placering, eller hvilke ydelser de skal udbyde. De kollektive ordninger fastsætter selv priser og afregningsformer mv., for de ydelser de udbyder. De kollektive ordninger kan være vidt forskellige indbyrdes i forhold til formål, organisationsform og i samarbejdsrelationen til de producenter, de betjener. De kollektive ordninger kan vælge at indgå et samarbejde med en producent, eller afslå at indgå et samarbejde baseret på en individuel kommerciel overvejelse. Hvis producenten ikke kan nå til enighed med en kollektiv ordning, må producenten varetage sit producentansvar individuelt. Kollektive ordninger er ikke, som DPA-System, underlagt forvaltningslov og lov om offentlighed i forvaltningen og tilsyn fra Miljøstyrelsen. I det omfang en kollektiv ordning har overtaget forpligtelser for producenter i henhold til Elektronikaffaldsbekendtgørelsen eller Batteribekendtgørelsen er den kollektive ordning dog underlagt tilsyn for de pågældende bestemmelser. De opgaver, der vedrører producentansvaret for WEEE og BAT, som producenten kan henlægge til varetagelse af de kollektive ordninger fremgår af elektronikaffaldsbekendtgørelsen og batteribekendtgørelsens. Opgaverne er anført i Bilag 3 i dette dokument. De kollektive ordninger er omfattet af de generelle konkurrenceregler. I forhold til tvister af konkurrenceretlig karakter mellem producenter og kollektive ordninger henvises disse til Konkurrencestyrelsen og det almindelige retssystem. Tilsvarende gælder for indbyrdes tvister mellem kollektive ordninger. 8

9 Bilag 2. Hovedopgaverne for DPA-System, som fremgår direkte af bekendtgørelserne 1. Oprette og drive et producentregister for producenter og importører (herefter betegnet producenter) omfattet af producentansvaret. 2. Modtage og registrere de årlige indberetninger fra producenterne. 3. Modtage og registrere data fra SKAT vedrørende indberetning af bærbare batterier. 4. Modtage og registrere data vedrørende kollektive ordninger, som opererer i Danmark. 5. Modtage og registrere data vedrørende bemyndigede repræsentanter i Danmark 6. Modtage og registrere data fra kommunerne vedrørende oprettelse og nedlæggelse af kommunale indsamlingssteder for WEEE og udtjente bærbare batterier. 7. Modtage kommunernes indberetning af ønsker til opsamlingsmateriel, som producenterne skal levere. 8. Modtage og registrere de aftaler, som indgås af kommuner og kollektive ordninger vedrørende indsamlingssteder, opsamlingsmateriel, afhentningsforhold etc. 9. Modtage og registrere de opsamlingspladser for WEEE, som oprettes af kollektive ordninger. 10. Modtage og registrere de opsamlingspladser for bilbatterier, som er oprettet af kollektive ordninger. 11. Modtage og registrere modtagepladser for bilbatterier, som er oprettet af producenter. 12. Beregne og administrere tildelinger for WEEE og udtjente bærbare batterier. 13. Beregne og meddele og administrere finansiel sikkerhedsstillelse for producenter og kollektive ordninger. 14. På DPA-Systems hjemmeside at offentliggøre dele af de informationer, som er indberettet af producenter, kommuner og kollektive ordninger, samt tildelinger for WEEE og udtjente bærbare batterier. 15. Beregne og inddrive gebyrer fra producenterne i henhold til lovgivningen. 16. Indberette udvalgte data til Miljøstyrelsen efter Miljøstyrelsens anvisninger. 17. Træffe afgørelser om: Hvorvidt en virksomhed er omfattet af producentansvaret, dvs. hvorvidt virksomheden er producent eller importør. Hvorvidt udstyr (WEEE), batterier (BAT) eller biler (ELV) er omfattet af producentansvaret og hvilken kategorier udstyret tilhører. Hvorvidt et produkt (WEEE) tilhører slutbrugersegment husholdning eller erhverv. 9

10 Bilag 3. Opgaver, som den kollektive ordning kan varetage på producentens vegne 1. Registrere producenter i producentregistret hos DPA-System, hvis producenten har overdraget en kollektiv ordning denne opgave. 2. Foretage den årlige indberetning til DPA-System, hvis producenten har overdraget en kollektiv ordning denne opgave. 3. Stille finansiel sikkerhed for den af DPA-System tildelte mængde WEEE, på vegne af producenterne, som har overdraget indsamlingen af WEEE til den kollektive ordning. 4. Indgå særlige aftaler med kommuner vedrørende særlige former for indsamling, afhentning og sortering af WEEE og udtjente bærbare batterier og at indberette disse aftaler til DPA- System. 5. Foretage indsamling og behandling af WEEE og udtjente bærbare batterier på vegne af de producenter, der har overdraget denne opgave til den kollektive ordning. 6. Oprette egne opsamlingssteder per region og indberette disse til DPA-System. 7. Varetage informationsforpligtelsen over for forbrugerne af bærbare batterier. 8. Indbetale de lovbestemte gebyrer til DPA-System for de producenter, der har bemyndiget en kollektiv ordning til dette ved at registrere dette hos DPA-System. 10

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System November 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register November 2014 Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) Marts 2017 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2016 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. februar 2014 6. februar 2014. Nr. 130. Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Juli 2015 Vejledning til registrering og årlig indberetning DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4, 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, 9 x, stk. 1-3, 9 y, 9 z, stk. 2 og 3,

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Vejledning til registrering og årlig indberetning September 2017 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 7. december 2009. Nr. 1186. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4,

Læs mere

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 1453 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, 9 l, stk. 2-4,

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (BAT)

Gebyrer til DPA-System (BAT) Gebyrer til DPA-System (BAT) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1 (Implementering af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), gebyrfinansiering af indsamleruddannelsen, digitale løsninger

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen 22. november 2012 Projekt: 30.3199.54

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen Miljøstyrelsen joaff@mst.dk Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen KL har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal på den baggrund udtale følgende med forbehold for, at vi kan komme

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Notat Jord & Affald J.nr. MST-765-00039 Ref. maaja Den 26. november 2009 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Udkast til

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2,

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen Att.: Lasse Sehested Jensen Miljøministeriet / Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Email: lasje@mst.dk 29. april 2011 Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret.

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. WEEE Statistik 2008 -incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. DPA-System Oktober 2009 Indhold: Forord... 3 Kommunedata... 4 Tabel 1. Registrerede kommunale indsamlingssteder... 4 Tabel 2. Kommunale

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Februar 2017 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Udarbejdet af Dækbranchens Miljøfond og Miljøstyrelsen Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 2. Hvem kan opnå tilskud? 3. Registrering.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Dialogforums introduktion til Miljøstyrelsens notat Dialogforum består af repræsentanter

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

WEEE og BAT Statistik 2009

WEEE og BAT Statistik 2009 WEEE og BAT Statistik 2009 DPA-System November 2010 2 Indhold: Forord... 4 Kommunedata... 7 Tabel 1. Kommunale indsamlingssteder og indsamlede batterier pr.kommune... 7 Tabel 2. Kommunale indsamlingssteder

Læs mere

Data og statistik for 2006

Data og statistik for 2006 NB! I tabel 3 og 4 er der foretaget rettelser i kategori 5 Lyskilder (pr.16. aug. 2007) WEEE-System august 2007 Data og statistik for 2006 Dette dokument giver en kort oversigt over etableringen af systemet

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Hvad sker der med WEEE?

Hvad sker der med WEEE? Hvad sker der med WEEE? Affaldsdage 10. november 2017 Anne Harborg Larsen Cirkulær Økonomi & Affald Det vil jeg fortælle om Dialogproces om fremtidens producentansvar for WEEE Implementering af del2 af

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015 Miljøstyrelsens sagsbehandling af kommunale behandlingsanlægs anmeldelse om fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Indholdsfortegnelse Udbudsmateriale Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Bilag 3. Farvand 7. Øresund. Bilag 4. Formular til brug ved afgivelse af bud

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Disposition. Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark. Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel

Disposition. Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark. Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel Nye WEEEregler og -krav Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel Dakofa-konference den 12. marts 2012 Disposition Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark Ny y elektronikaffaldsbekendtgørelse

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2012 DPA-System 05-04-2013 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

KONSULENTRAPPORT OPGAVER I RELATION TIL IMPLEMENTERINGEN AF KOLLEKTIVORDNINGEN ELRETUR

KONSULENTRAPPORT OPGAVER I RELATION TIL IMPLEMENTERINGEN AF KOLLEKTIVORDNINGEN ELRETUR Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 KONSULENTRAPPORT OPGAVER I RELATION TIL IMPLEMENTERINGEN

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 02. maj 2006 Mødelokale: Mødet afholdes i Kolding i forbindelse med deltagelse i KL s konference på Teknik- og Miljøområdet den 2. og den 3. maj 2006 Starttidspunkt for møde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007.

Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) L 134 - Bilag 4 Offentligt Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007. Notat vedr.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere