Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30"

Transkript

1 Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 (tlf ) Medlemmer Tilforordnede Claus Wachmann Trine Græse Katrine Skov Eva Nielsen Kristine Henriksen Lars Abel Serdal Benli Trine Henriksen Mogens Camre Lone Yalcinkaya Pia Skou Thomas Berlin Hovmand Ingelise Damm Margit Gleerup Tine Vesterby Sørensen - Afbud Michael Mariendal - Afbud Der serveres middag kl i Spiselokalet v/rådhustoppen.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Åbne sager Meddelelser fra mødet Revision af styrelsesvedtægten grundet ny ledelsesstruktur i dagplejen - høringssvar Program for besigtigelsestur Forslag fra Trine Henriksen om at undersøge interessen for at afkorte skoledagen Pulje til styrkede overgange mellem dagtilbud og skole, ansøgning projekt 'God skolestart'... 8 Meddelelsessager Meddelelse: Indsatser i forhold til unges ophold og adfærd ved Punkthuset i Høje Gladsaxe Lukkede meddelelser Meddelelse: Resultat af udbud af rengøring på 13 takstfinansierede tilbud

3 Åbne sager 10. Meddelelser fra mødet Gennemgang af sagen 2

4 11. Revision af styrelsesvedtægten grundet ny ledelsesstruktur i dagplejen - høringssvar Kommende behandlingsforløb Økonomiudvalget Byrådet Gennemgang af sagen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede , punkt 4, at sende Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje med foreslåede ændringer i høring i forældrebestyrelserne i dagplejen Nord og dagplejen Syd. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje revideres grundet en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune. Der er derfor udelukkende tale om ændringer forbundet med den nye ledelsesstruktur, jf. bilag 1. Høringssvar De foreslåede ændringer har været i høring i forældrebestyrelserne i dagplejen Nord og dagplejen Syd i perioden fra til Af de to bestyrelsers høringssvar fremgår det, at der ingen bemærkninger er til høringsmaterialet, jf. bilag 2 og 3. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje med foreslåede ændringer godkendes. Bilag Bilag 1: Revideret styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Bilag 2: Høringssvar fra Dagplejen Nord Bilag 3: Høringssvar fra Dagplejen Syd 3

5 Relateret behandling Børne- og Undervisningsudvalget , Punkt 4 (Åben) 4

6 12. Program for besigtigelsestur Gennemgang af sagen Børne- og Undervisningsudvalget godkendte , punkt 111, mødeplan for Børne- og Undervisningsudvalget, hvori det var beskrevet, at der skulle afholdes en besigtigelsestur Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et program jf. bilag 1, hvor udvalget besøger Værebro Park. Formålet med turen er at blive introduceret til de mange initiativer, der er iværksat i forbindelse med Social Balance. Udvalget vil besøge Børnehuset Bakken, Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter, Tandklinikken og Skovbrynet Skole, herunder Skoleklub Skovbrynet for at se og høre, hvordan institutionerne arbejder med Social Balance i praksis. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at program for besigtigelsestur godkendes. Bilag Bilag 1: Program for Relateret behandling Børne- og Undervisningsudvalget , Punkt 111 (Åben) 5

7 13. Forslag fra Trine Henriksen om at undersøge interessen for at afkorte skoledagen Gennemgang af sagen Trine Henriksen har stillet forslag om at undersøge interessen for at afkorte skoledagen ved at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-timer, samt beregning af udgifterne til dette. Forslag: 1. At der udføres en beregning af, hvor meget det vil koste at afkorte skoledagen med hhv. 2 eller 5 timer om ugen, ved at konvertere understøttende undervisning til to-voksentimer. Beregningen udføres særskilt for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, inklusiv specialklasserne. Beregningen baseres på, at minimum halvdelen af de konverterede timer gennemføres med to lærere i klassen. I beregningen skal det fremgå, hvilke forudsætninger der er anvendt, f.eks. i forhold til personaletimer. 2. At der gennemføres en høring i skolebestyrelserne og de faglige organisationer om, hvorvidt der er interesse for at afkorte skoledagen, under forudsætning af det ville være udgiftsneutralt for den enkelte skole. 3. Beregningerne og høringen gennemføres i løbet af foråret 2016, så det kan indgå i Børne- og Undervisningsudvalgets bidrag til Budget , såfremt der er interesse for dette. Baggrund I en undersøgelse blandt skoleelever svarer godt 75% af eleverne, at de synes, at skoledagen er for lang. Undersøgelsen er udført i efteråret 2015 blandt elever fra 5., 7. og 9. klasse. Mange lærere og pædagoger oplever også, at mange elever er trætte og mindre koncentrerede i de sidste timer. Folkeskolelovens 16 b giver mulighed for, at skoledagen kan afkortes ved, at en del af timerne i den understøttende undervisning kan konverteres til timer med to voksne i fagundervisningen. Dette kan have flere fordele. Der er evidens for, at positiv voksenkontakt med mulighed for at få feedback på sin faglige udvikling styrker elevens læring. Timer med to voksne giver bedre mulighed for støtte i undervisningen til 6

8 elever med særlige behov eller særlige talenter, ligesom det vil giver bedre tid til at gennemføre de kvalitative elevsamtaler med den enkelte elev. En lidt kortere skoledag kan også give bedre tid til planlægning og samarbejde, og større fleksibilitet i skemalægningen, f.eks. i forbindelse med efteruddannelse. Undervisningsministeren har inden for det sidste halve år flere gange gjort kommunerne opmærksomme på lovens mulighed for at afkorte skoledagen. Muligheden for at konvertere understøttende undervisning til timer med to voksne i fagundervisningen kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Godkendelse gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder. Ministerens brev til landets kommunalbestyrelser slutter med denne opfordring: Muligheden for at afkorte undervisningstiden anvendes ikke i særlig stor udstrækning. Vi vil gerne opfordre til at muligheden anvendes i de tilfælde, hvor skolen vurderer, at det understøtter elevernes faglige udvikling bedre end den længere skoledag. Økonomi Afkortning af skoledagen gennem konvertering af understøttende undervisning til timer med to voksne vil imidlertid betyde ekstra udgifter til en tilsvarende længere åbningstid i fritidstilbuddene, særligt for de yngste elever. Derfor er der i første omgang behov for at beregne, hvor stor udgiften vil være. 7

9 14. Pulje til styrkede overgange mellem dagtilbud og skole, ansøgning projekt 'God skolestart' Gennemgang af sagen Børne- og Kulturforvaltningen har ansøgt om og fået bevilliget kr. fra puljen Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole under Undervisningsministeriet til et pilotprojekt om at udvikle og gennemføre intensiverede overdragelsesforløb for børn i udsatte positioner. På grund af kort ansøgningsfrist har ansøgningen ikke tidligere været forelagt Børne- og Undervisningsudvalget. Projektets overordnede formål Målet er at styrke et koordineret tværfagligt samarbejde, udvikle procedurer og tydelige aftaler i forbindelse med overdragelse af viden om barnet, samt sikre en mere systematiseret forældreinddragelse i forbindelse med skolestart for udsatte børn. Projektets målgruppe Målgruppen i projektet er børn i udsatte positioner, der starter i SFO/skole i sommeren 2016 og deres forældre. Det er en gruppe børn, der ikke er formelle procedurer for, men hvor erfaringen viser, at der er risiko for, at nyttig viden og erfaringer fra dagtilbud og PPR ikke bliver givet videre eller benyttet, og hvor forældrene ikke bliver inddraget nok i, hvordan de kan være med til at understøtte en god skolestart og et godt indskolingsforløb. Målgruppen er de børn, som PPR har indgået i samarbejde omkring i dagtilbuddet enten periodevist eller over længere tid og, som ikke nødvendigvis har været indstillet til psykologisk undersøgelse og vurdering. PPR har ofte nogle specifikke og konkrete erfaringer og dermed anbefalinger omkring børnene, der kan være brugbare at bringe i spil i forbindelse med overgangen. Projektets delmål Tværfagligt metodefællesskab Projektet skal styrke samarbejdet og metodefællesskabet på tværs af de fagprofessionelle i dagtilbud, skole, SFO og PPR. Formålet er at styrke pædagogisk kontinuitet for børn og deres forældre gennem fælles forståelser af barnet og barnets behov ved skolestart, metoder i det tværfaglige samarbejde, og hvordan en tidlig og koordineret indsats udmøntes i forhold til at sikre barnets læring og trivsel. 8

10 Samarbejdsstrukturer: Procedurer for koordineret og systematisk tværfagligt samarbejde Projektet skal understøtte systematik i videregivelse og modtagelse af oplysninger om det enkelte udsatte barn i overgangen fra dagtilbud til SFO/skole. Der skal udvikles fleksible samarbejdsstrukturer, hvor det sikres, at alle relevante fagpersoner får mulighed for at tilrettelægge en koordineret indsats og formulere handleplaner med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Systematisk forældreinddragelse I projektet skal udvikles en struktur, der styrker en systematisk inddragelse af de udsatte børns forældre, hvor formålet er at: sikre en fælles forståelse af barnet og barnets udfordringer, styrker og behov sikre tillid i samarbejdet omkring barnet sikre gensidigt kendskab mellem skole/klasse og forældre/familie (opdage det specifikke ved den enkelte situation/det enkelte barn som adgang til forståelse) sikre personligt kendskab som fordrer tidlig dialog sikre barnets trivsel i klassemiljøet. Udviklingsprocessen Der gennemføres en udviklingsproces i områdedistriktet omkring Gladsaxe Skoles baseret på inddragelse af forældre og fagpersoner, der har betydning for børns overgang mellem dagtilbud og skole. Udviklingsarbejdet foregår fra januar til april, hvorefter der vil blive gennemført intensiverede overdragelsesforløb for udsatte børn, der starter i SFO/skole i juni-august. I september evalueres forløbet, og de nye samarbejdsstrukturer, metoder, procedurer og værktøjer justeres. Efterfølgende udbredes de intensiverede overdragelsesforløb til de øvrige områder i Gladsaxe Kommune i forbindelse med skolestart Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at ansøgningen godkendes, og 2. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børneog Undervisningsudvalgets ramme tilføres en udgiftsbevilling i 2016 på kr. og en indtægtsbevilling på kr. 9

11 Meddelelsessager 15. Meddelelse: Indsatser i forhold til unges ophold og adfærd ved Punkthuset i Høje Gladsaxe Fællesdriften i Høje Gladsaxe har sendt en henvendelse til Task Force Høje Gladsaxe, som omhandler tilbagevendende og utryghedsskabende ophold af en gruppe unge i og omkring Punkthuset i aften- og nattetimerne. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, jf. bilag 1, der beskriver de indsatser, som er i iværksat i den anledning. Direktøren i Fællesdriften er orienteret om indsatserne. Bilag Bilag 1: Notat om indsatser i forhold til unges adfærd og ophold ved Punkthuset 10

12 Lukkede meddelelser 16. Meddelelse: Resultat af udbud af rengøring på 13 takstfinansierede tilbud 11

13 Mødet hævet kl.: Claus Wachmann Trine Græse Katrine Skov Eva Nielsen Kristine Henriksen Lars Abel Serdal Benli Trine Henriksen Mogens Camre Lone Yalcinkaya Pia Skou 12

Projektbeskrivelse vedr. puljen Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole

Projektbeskrivelse vedr. puljen Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole Projektbeskrivelse vedr. puljen Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole Titel: God skolestart - Intensiverede overdragelsesforløb for udsatte børn i Gladsaxe Kommune Formål Formålet med projektet

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30 Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr. 6 15.05.2018 16:30 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 (tlf. 3957 5240) Medlemmer Tilforordnede Claus Wachmann Martin Samsing Katrine Skov Jakob Skovgaard

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

På den måde bevares mangfoldigheden i vores tilbud til de unge mennesker.

På den måde bevares mangfoldigheden i vores tilbud til de unge mennesker. Dagsordenpunkt Krav til de fysiske rammer for hestehold Beslutning Pia Skou og Lone Yalcinkaya, stillede følgende forslag: At der bevares et af de tre eksisterende hestehold i en skoleklub i Gladsaxe.

Læs mere

Brug af 16b på Kildedamsskolen

Brug af 16b på Kildedamsskolen Brug af 16b på Kildedamsskolen De følgende sider sendes som svar på spørgsmål 1 og 2 I forhold til at svare på spørgsmål 3: - 16b timerne behandles ligesom alle andre timer. - 16b timerne opgøres ikke

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30 Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr. 2 14.01.2014 16:30 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2607 (tlf. 3957 5239) Medlemmer Tilforordnede Claus Wachmann Trine Græse Katrine Skov Eva Nielsen Ole

Læs mere

Dagtilbudsråd. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Dagtilbud og Sundhed. Referat af mødet 3.2.2014 i Dagtilbudsrådet.

Dagtilbudsråd. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Dagtilbud og Sundhed. Referat af mødet 3.2.2014 i Dagtilbudsrådet. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Dagtilbud og Sundhed Referat af mødet 3.2.2014 i Dagtilbudsrådet Dagtilbudsråd Dato: 19. februar 2014 Af: Wendy Pedersen Mødedeltagere: Områdeinstitution

Læs mere

Dagtilbudsråd. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Dagtilbud og Sundhed. Referat fra møde i Dagtilbudsrådet.

Dagtilbudsråd. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Dagtilbud og Sundhed. Referat fra møde i Dagtilbudsrådet. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Dagtilbud og Sundhed Referat fra møde 29.9.2014 i Dagtilbudsrådet Dagtilbudsråd Dato: 2. oktober 2014 Af: Anne Weng Jørgensen Mødedeltagere: Områdeinstitution

Læs mere

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Møde nr :30

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Møde nr :30 Dagsorden for Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Møde nr. 9 10.10.2012 16:30 Mødelokale 3608, tlf. 39 57 52 43 Medlemmer Tilforordnede Susanne Palsig Serdal Benli Bent Greve Cheri-Mae Marlena

Læs mere

Centerchef for Børn og Læring Helle Dydensborg vil deltage under første punkt.

Centerchef for Børn og Læring Helle Dydensborg vil deltage under første punkt. HVALSØ SKOLE SKOLEBESTYRELSEN 2018 Skolebestyrelsesmøde torsdag den 18. januar 2018 Kl. 18:30-21:00, lokale 37 Der vil blive serveret en let servering på mødet. Centerchef for Børn og Læring Helle Dydensborg

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. september 2018 Mødested: Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagtilbudsråd. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Dagtilbud og Sundhed. Referat af mødet i Dagtilbudsrådet.

Dagtilbudsråd. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Dagtilbud og Sundhed. Referat af mødet i Dagtilbudsrådet. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Dagtilbud og Sundhed Referat af mødet 20.5.2014 i Dagtilbudsrådet Dagtilbudsråd Dato: 3. juni 2014 Af: Wendy Pedersen Mødedeltagere: Områdeinstitution Grønnemose,

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30-18:20

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30-18:20 Protokol for Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr. 3 24.02.2015 16:30-18:20 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 (tlf. 3957 5240) Medlemmer Tilforordnede Claus Wachmann Trine Græse Katrine Skov Eva Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2018 Kl. 18:00-21:00, lokale 37. Dagsorden. Der vil blive serveret en let servering på mødet.

REFERAT Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2018 Kl. 18:00-21:00, lokale 37. Dagsorden. Der vil blive serveret en let servering på mødet. REFERAT Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2018 Kl. 18:00-21:00, lokale 37 Der vil blive serveret en let servering på mødet. Dagsorden Hvalsø Skole Skolevej 5 4330 Hvalsø Tlf. 29200161 www.lejre.dk

Læs mere

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Oversigt over justering af folkeskolereformen Dagtilbud og Undervisning d. 10. maj 2019 Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Fastsættelse af

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Opsamling af høringssvar

Opsamling af høringssvar Den 21. april 2016 Opsamling af høringssvar Generelt om høringen Høringsmaterialet blev udsendt til de otte siddende dagtilbudsbestyrelser. I tre af de fire kommende distrikter har bestyrelserne valgt

Læs mere

Forvaltningen sender ministeriets brev til kommunens skoler sammen med vedlagte følgebrev.

Forvaltningen sender ministeriets brev til kommunens skoler sammen med vedlagte følgebrev. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til aflæggerbordet ved BUU-møde den 23. september 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 26. august 2015 fremsendt brev

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.:

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30 Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr. 1 12.01.2016 16:30 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 (tlf. 3957 5240) Medlemmer Tilforordnede Claus Wachmann Trine Græse Katrine Skov Eva Nielsen Kristine

Læs mere

NYT om skoleåret Nyhedsbrev. Juni /2020

NYT om skoleåret Nyhedsbrev. Juni /2020 NYT om skoleåret Nyhedsbrev Juni 2019 2019/2020 Ny forvaltningschef Den 3 juni tiltrådte Henriette Krag som ny forvaltningschef for Børneog Kulturforvaltningen. Hun får således ansvaret for kernevelfærdsområder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget Møde nr :30

Folkeoplysningsudvalget Møde nr :30 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalget Møde nr. 1 28.01.2014 17:30 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2607, tlf. 39 57 52 39 Medlemmer Tilforordnede Tom Vang Knudsen Lars Abel Pia Skou Peter Colmorten Nina Hanberg

Læs mere

Procedure for udsættelse af skolestart i Jammerbugt kommune

Procedure for udsættelse af skolestart i Jammerbugt kommune Procedure for udsættelse af skolestart i Jammerbugt kommune Overgangen fra dagtilbud til skole har afgørende betydning for barnets fortsatte skoletid. Forskning har påvist, at succesfulde overgange opnås,

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske sager til orientering og beslutning 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet

Læs mere

Ansøgning om afkortning af undervisningstiden

Ansøgning om afkortning af undervisningstiden Ansøgning om afkortning af undervisningstiden I skoleåret 2016/17 arbejder Distriktsskole Smørum med at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum.

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt:

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE December 2011 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommunes Skolevæsen er det muligt at søge udsættelse

Læs mere

Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018

Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018 Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven indeholder regler for, hvor mange timer eleverne samlet set skal gå i skole og regler for, hvor meget undervisning

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

At den midlertidige ordning for ungdomsklubberne fra 01.08.2014 01.08.2015 godkendes.

At den midlertidige ordning for ungdomsklubberne fra 01.08.2014 01.08.2015 godkendes. Dagsordenpunkt Udviklingsprojekt for ungemiljøet i Beslutning Trine Græse stillede følgende ændringsforslag til 1. at-punkt: At Børne- og Undervisningsudvalget godkender igangsættelse af udviklingsprojekt

Læs mere

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020 Aftaletekst Ny lovtekst Gammel lovtekst Aftalepartierne er enige om, at der tilføres 90 ekstra fagtimer til prioritering af opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie 5, stk. 2 nr. 2 2) Praktiske/musiske

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning - Mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Skoleudvalget, 17. november 2015 Lovgivning 16b

Læs mere

Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune

Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune 2011 Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune Høringsmateriale Høring vedrørende indførelse af SFO i Dragør Kommune fra 1. august 2011 Social Børn og Kultur Dragør kommune 03-01-2011 Indhold

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Indsatsens navn Mentorordningen Indsats Formål Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke udfordringer adresserer den? Mentorordningen skal medvirke til

Læs mere

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven fastsætter, hvor lang tid eleverne skal være i skole i løbet af et skoleår, og hvor mange timer eleverne

Læs mere

Glostrup Kommune INTERNT REFERAT

Glostrup Kommune INTERNT REFERAT Glostrup Kommune INTERNT REFERAT Mødedato og sted:05/02/2015 Daginstitutionen Essedalen Deltagere: Pia Pedersen, institutionsleder. Maja Blaase, daglig pædagogisk leder. Ann Skjold Hansen, formand Katrine

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Efterfølgende udformes dagsorden til skolebestyrelsesmøde i juni

Efterfølgende udformes dagsorden til skolebestyrelsesmøde i juni Skolebestyrelsesmøde 23.05.19 kl. 18.00 20.30 på Egebjerg Efterfølgende udformes dagsorden til skolebestyrelsesmøde i juni Dagsorden Deltagere: Simon Larsen, Anders Madsen, Thomas Nicolaisen, Lena Olefir,

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

Skoleudsættelse. Information og vejledning til forældre om udsat skolestart

Skoleudsættelse. Information og vejledning til forældre om udsat skolestart Skoleudsættelse Information og vejledning til forældre om udsat skolestart I denne pjece kan I læse om gode råd til, hvordan I kan hjælpe med at gøre jeres barn skoleparat, samt om proceduren for skoleudsættelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger Mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger 2016 Mål- og indholdsbeskrivelse Mål- og indholdsbeskrivelserne indeholder anvisninger til det pædagogiske arbejde som skal udføres i

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger 1 Forord Du sidder nu med Skanderborg Kommunes principper for at skabe gode sammenhænge

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

G01 15/1416 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. januar 2015 følgende:

G01 15/1416 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. januar 2015 følgende: Analyse på skole og dagtilbudsområdet 17.01.00.G01 15/1416 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. januar 2015 følgende: Norddjurs Kommune har

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b

Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b Børne- og ungdomsudvalget udsatte på sit møde den 27. april 2016 behandlingen af en række ansøgninger

Læs mere

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber 4. Oktober 2017 Den indgåede aftale Blev offentliggjort den 27. april 2017 Aftale indgået 9. juni i Folketinget Høring frem til 22.

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30-17:10

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30-17:10 Protokol for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr. 9 02.10.2013 16:30-17:10 Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40 Medlemmer Tilforordnede Serdal Benli Poul Reher Jensen Tom Vang Knudsen Kristoffer

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Møde nr :30

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Møde nr :30 Dagsorden for Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Møde nr. 10 21.09.2011 16:30 Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40 Medlemmer Tilforordnede Susanne Palsig Serdal Benli Bent Greve Erling Schrøder

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber 12. Oktober 2017 Den indgåede aftale Blev offentliggjort den 27. april 2017 Aftale indgået 9. juni i Folketinget Høring frem til 22.

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger.

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger. Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger. Forord Du sidder nu med Skanderborg Kommunes Principper for at skabe gode sammenhænge

Læs mere

Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke rekreative funktioner der skal være i området.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke rekreative funktioner der skal være i området. Dagsordenpunkt Borgerbudgetforløb og samskabelse på det grønne område på Kong Hans Allé Beslutning For: 22 (A, B, C, F, I, V, Ø) Imod: 3 (O) Tiltrådt. Gennemgang af sagen Som en del af klimatilpasningen

Læs mere

Inklusionsstrategi for område- distrikt Løgumkloster - udkast

Inklusionsstrategi for område- distrikt Løgumkloster - udkast Inklusionsstrategi for område- distrikt Løgumkloster - udkast Styregruppen består af: Afdelingsleder Gitte Lauesen, filialleder Pernille Brown, områdeleder Lenette Pedersen, distrikts SFO-leder Lone Eskildsen,

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Skolebestyrelsen. Referat af møde i. Aalestrup Skole. Dagsorden oversigt:

Skolebestyrelsen. Referat af møde i. Aalestrup Skole. Dagsorden oversigt: Referat af møde i Skolebestyrelsen Aalestrup Skole Data om mødet: Dato: 12. februar 2018 Tid: 18.30 21.30 Sted: Personalerummet Forbered: Medbring: Læs de vedlagte bilag Mødedeltagere: Forældrevalgte:

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

- Alle referater skal gøres til PDF - Udsende referatet uden kommentarer og rettelser

- Alle referater skal gøres til PDF - Udsende referatet uden kommentarer og rettelser Kratbjergskolen Skolebestyrelsesmøde Referat af SKB-møde d. 15. maj 2017 kl. 17:00-19:30 Afd. Engholm Mødeleder: Mette Thrane. Deltagere: Michael,, Sanne, Mette Thrane, Merethe, Maibritt, Michael, Mette,

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Revideret af Lotte Tangaa Tjalve d. 29.10.18 Sagsnr.: 18/22118 Indhold Formål... 3 Kapitel 1... 3 1. Byrådet... 3 Kapitel 2... 4 2. Bestyrelsens

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Overgang mellem dagtilbud og skole

Overgang mellem dagtilbud og skole Overgang mellem dagtilbud og skole Møde BKF-Region Midtjylland Fredag den 4. marts 2016 Overgange på dagsordenen Mange overgange Hjem til dagpleje/vuggestue Dagpleje/vuggestue til børnehave Dagtilbud/skole

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Møde nr :30

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Møde nr :30 Dagsorden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Møde nr. 10 03.12.2013 16:30 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40 Medlemmer Tilforordnede Katrine Skov Tom Vang Knudsen Ole Skrald Rasmussen

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/6 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge Mødetidspunkt 21-10-2015 19:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus, udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014 Børnerådet Onsdag den 26. marts 2014 Børne- og Ungeudvalget: (I) Brigitte Klintskov Jerkel (C) Bjarke Abel (A) Claus Engskov ( O) Anne Marie Lyduch(V) Forældrebestyrelsesformænd: Leon Hoffbeck (Distrikt

Læs mere

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Indhold Forord...1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO...2 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...3 Folkeskolens formålsparagraf...3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. november 2018 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mads Vinterby, Ali Qais, Dorthe Hecht,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Der er i 2018 og 2019 indgået en lang række aftaler mellem Regeringen og et flertal af Folketingets partier, der har betydning for folkeskolen. En række af disse ændringer skal

Læs mere

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Skole og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning...1 Gældende politiske beslutninger...2 Nationalt...2 Folkeskolereformen er særligt fokus på nedenstående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30 Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr. 8 27.09.2016 16:30 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 (tlf. 3957 5240) Medlemmer Tilforordnede Claus Wachmann Trine Græse Katrine Skov Eva Nielsen Kristine

Læs mere