Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014"

Transkript

1 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, det varetager på vegne af Byrådet. I årsplanlægningen indgår først og fremmest en tilrettelæggelse af arbejdet i de planlagte udvalgsmøder, men herudover kan udvalget tage initiativ til afholdelse af dialogmøder, fællesmøder med andre udvalg, deltagelse i konferencer mv. samt til konkrete temadrøftelser ved Byrådets temamøder / fyraftensmøder. I det følgende findes udkast til en månedsvis møde- og aktivitetsplan for udvalget i 2014, som omfatter planlagte møder mv., hvor udvalget kan sætte / kan være med til at sætte dagsordenen. I udkast til månedsvis møde- og aktivitetsplan angiver farverne følgende: Udvalgsmøder / fællesmøder med andre udvalg Dialogmøder Temamøder / fyraftensmøder i Byrådet Konferencer mv. Særarrangementer Som bilag til møde- og aktivitetsplanen er vedlagt en oversigt over de politisk vedtagne forandringer i budget 2014, hvor Undervisnings- og Børneudvalget er tillagt den politikkontrollerende rolle. Opdateret 9. januar 2014

2 Møde- og aktivitetsplan for Undervisnings- og Børneudvalget i 2014 Januar januar 2014 udvalgsmøde Konstituering, valg af formand og næstformand Byråds- og Direktionssekr. Fastlæggelse af mødeplan Byråds- og Direktionssekr. Første oplæg til årsplan Byråds- og Direktionssekr. Orientering om skolereform Politikformulering Børn og Unge 16. januar 2014 Nytårskur for borgerrepræsentationen 22. januar Invitation til det administrative møde om arbejdsgrupper om skolereform. Inspirationsaften om skolereform (administrativt møde) januar 2014 KL s Børnetopmøde

3 Februar februar 2014 temamøde i Byrådet 6. februar 2014 udvalgsmøde Vedtagelse af årsplan Byråds- og direktrionssekr. Opfølgning på ankesager Politikkontrol Børn og Unge Elev- og klassetalsprognose Politikformulering Børn og Unge Kvalitetsrapport for skoler Børn og Unge Ny skolereform: samarbejde med skoler, kompetenceudvikling Politikformulering Børn og Unge og læringsmål Konkret kompetenceudvikling i forhold til OIK-puljen Politikformulering Børn og Unge Opfølgningsplan for forandringer Politikkontrol Børn og Unge Ansøgninger til OIK-puljen det innovative dagtilbud, Politikformulering Børn og Unge kompetenceudvikling til en god begyndelse (DIA) Beslutning om skolebestyrelses sammensætning (efterfølgende sager om ændring i styrelsesvedtægt for skoler) Politikformulering Børn og Unge 18. februar 2014 temamøde i udvalget Folkeskolereform Politikformulering Børn og Unge 20. februar 2014 administrativt møde med skolebestyrelser Administrationen inviterer skolebestyrelser til inspirationsaften om skolereform

4 Marts marts 2014 udvalgsmøde Den innovative folkeskole- indføring i projekt og resultater Politikkontrol Tildelingsmodeller ny skole Politikformulering Børn og Unge Ny skole den understøttede undervisning beslutning Politikformulering Børn og Unge Ledelsestilsyn det sociale område ( i forlængelse af Politikkontrol Børn og Unge mål) 2 gange årligt Plan for arbejdet med budget 2014 Politikformulering Børn og Unge Ledelsestilsynsrapport for dagtilbud?? Politikkontrol Børn og Unge Skolestyrelsesvedtægt Politikformulering Børn og Unge 6. mart 2014 dialogmøde Dialogmøde med dagplejen Politikformulering Børn og Unge 27. marts 2014 Temamøde i Byrådet Første budgetopfølgning pr. ultimo januar 2014 fremlægges med fokus på betydningen for budget 2014 Økonomi

5 April april 2014 udvalgsmøde Budget 2015 Politikformulering Børn og Unge Slutopfølgning på forandringer 2013 evt. marts af hensyn til regnskab Politisk godkendelse af tilføjelser til Vejen til fremtidens skole Politikformulering Børn og Unge Ny skole ny styringsparameter og evalueringsdesign Politikformulering Børn og Unge Forberedelse til dialogmøder Politikformulering Børn og Unge SFO og klubtilbud i lyset af ny skole Politikformulering Børn og Unge Status på kapacitet på dagtilbud Politikkontrol Børn og Unge Status på Børn er klar hvordan gør vi de voksne klar? Politikkontrol Børn og Unge Status på Ny skole med fokus på bedre læringsmiljøer og Politikkontrol Børn og Unge mental trivsel" Status på En god begyndelse forældregrupper for nybagte Politikkontrol Børn og Unge forældre Status på Bevægende rum Politikkontrol Børn og Unge Status på Indsats overfor unges rusmiddelforbrug. Politik og Politikkontrol Børn og Unge handleplan overfor unges rusmiddelforbrug Status på Når tiden efter fødslen er svær Politikkontrol Børn og Unge 3. april 2014 dialogmøde Dialogmøde med klubber Politikformulering Børn og Unge 8. april 2014 dialogmøde Dialogmøde med dagtilbud Politikformulering Børn og Unge 24. april 2014 temamøde i Byrådet

6 Maj maj 2014 udvalgsmøde Udvalgsarbejde med forslag til budget (jfr. Politikformulering Børn og Unge Budgetprocedure) Udviklingsaftalen på det sociale område (fælleskommunal) Politikformulering Børn og Unge 8. maj 2014 dialogmøde Dialogmøde med skoleledere Politikformulering Børn og Unge 13. maj 2014 dialogmøde Dialogmøde med skolebestyrelserne Politikformulering Børn og Unge 20. maj 2014 Byrådets temamøde

7 Juni juni 2014 udvalgsmøde Anden budgetopfølgning pr. ultimo april 2014 Politikkontrol Børn og Unge og Økonomi Udvalgsarbejde med forslag til budget (jfr. Budgetprocedure) Politikformulering Børn og Unge Evaluering af standard for skolekørsel Evaluering af dialogmøder Politikkontrol Børn og Unge Opfølgning på forandringer Elev- og klassetal kapacitet kvalitet(juni-august-september) Politikformulering Børn og Unge 12. juni 2014 dialogmøde Dialogmøde med tandplejen Politikformulering Børn og Unge 12. juni 2014 dialogmøde Dialogmøde med Skovbo Politikformulering Børn og Unge Juli 2014 Sommerferie

8 August august 2014 udvalgsmøde Evaluering af standard for skolekørsel Politikkontrol Børn og Unge Elev- og klassetal kapacitet kvalitet(juni-august-september) Politikformulering Børn og Unge

9 September september 2014 udvalgsmøde Styringsaftalen på det sociale område (fælleskommunal) Politikformulering Børn og Unge Skolestruktur Politikformulering Børn og Unge Ledelsestilsyn Politikkontrol Børn og Unge 17. september 2014 Byrådets fyraftensmøde

10 Oktober oktober 2014 udvalgsmøde Forberedelse af dialogmøder Politikformulering Børn og Unge Tredje budgetopfølgning pr. ultimo august 2014 Politikkontrol Økonomi og Børn og Unge Status på kapacitet for dagtilbud Politikkontrol Børn og Unge Design af kvalitetsrapport ny skole Politikformulering Børn og Unge 8. oktober 2014 temamøde i Byrådet Tredje budgetopfølgning pr. ultimo august 2014 x. oktober 2014 dialogmøde Budget 2014 kommunikeres Politikformulering Børn og Unge

11 November november 2014 udvalgsmøde Orientering om budgetopfølgning pr. ultimo september inkl. opfølgning på mål Børn og Unge og Økonomi Effekt af Børn er klar hvordan gør vi de voksne klar? Politikkontrol Børn og Unge Effekt af Ny skole med fokus på bedre læringsmiljøer og Politikkontrol Børn og Unge mental trivsel" Effekt af En god begyndelse forældregrupper for nybagte Politikkontrol Børn og Unge forældre Effekt af Bevægende rum Politikkontrol Børn og Unge Effekt af Indsats overfor unges rusmiddelforbrug. Politik og Politikkontrol Børn og Unge handleplan overfor unges rusmiddelforbrug Effekt af Når tiden efter fødslen er svær Politikkontrol Børn og Unge x. november 2014 dialogmøde Børn og Unge x. november 2014 dialogmøde Børn og Unge

12 December 2014 Den 4. december udvalgsmøde Evaluering af dialogmøder Politikkontrol Børn og Unge Udvalgets afslutning/julefrokost

13 Bilag Undervisnings- og Børneudvalget er politikkontrollerende på følgende forandringer i Budget Forsøg med udvidet åbningstid i dagtilbud: Over tre år afsættes i alt 1,44 mio. kr. til forsøg med udvidet åbningstid i ét eller flere dagtilbud. Undervisnings- og børneudvalget undersøger behov og mulige indsatser. Implementering af skolereformen: Til realiseringen af den nye skolereform tilføres skoleområdet 1,4 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 og frem. Idriftsættelse af Hotspot-aktiviteter: Styregruppen for Højvangsområdet anbefaler, at man viderefører og udvikler nogle aktiviteter fra projekt Hotspot. Det drejer sig om opsøgende socialt arbejde, klub for Højvangens unge samt jobcafe og værested. ( kr. i 2014) Indsats overfor tosprogede børn: Skanderborg Kommune sætter fokus på tosprogede børns ressourcer og potentialer, og børnene understøttes i udvikling af styrke og robusthed til at klare udfordringer og modgang. De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, så de får en viden og forståelse af tilbuddenes indhold, og hvad det vil sige at være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. Fremme personlig og sproglig udvikling: Undervisningen og de kommunale fritidstilbud skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer: Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet. I 2014 formulerer alle dagtilbud, på baggrund af pædagogiske overvejelser, en handleplan for implementering af politikken. Handleplanen skal være faseopdelt og relateret til politikkens forskellige overordnede temaer.

14 Flere personaletimer til børnene: Der blev i budgetaftalen 2013 afsat 6 mio. kr. til flere personaletimer til børnene. Der skal særligt sættes ind i forhold til at understøtte de børn, der har svært ved at fungere i fællesskabet. De enkelte bestyrelser og ledelser skal via konkrete mål og handleplaner sikre denne indsats via den forøgede rammebevilling til de decentrale enheder. Det pædagogiske fokus: Det pædagogiske fokus på 0-3 års området skal styrkes. Dagtilbuddene og dagplejen formulerer selvstændige mål i relation til pædagogikken for de 0-3 årige. Målene indarbejdes i læreplanerne og dokumenteres via kvalitetsrapporterne. Klar til skolelivet: Andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtage-klasser) skal være stigende. Inklusion: Medarbejdere i dagtilbud, skoler og klubber indgår i efter- og videreuddannelse, så arbejdet med inklusion styrkes. Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer: Alle skoler sætter fokus på udvikling af det pædagogiske læringsmiljø, så det understøtter muligheder og forventninger i forhold til inklusion og i forhold til en længere og anderledes skoledag. Samarbejde med foreningslivet indgår i arbejdet med en længere og anderledes skoledag. Alle skoler udarbejder på baggrund af pædagogisk didaktiske overvejelser en plan for tilpasning af det pædagogiske læringsmiljø. Læsning: Alle faglærere skal kende til udfordringer og aktivt anvende virkemidler i relation til læsning i de forskellige fag. Undervisningsog Børneudvalget Børn & Unge Innovation og effektivisering: Arbejdet med innovation og effektivisering i folkeskolerne skal styrkes gennem arbejdet med digitale læremidler og erfaringer fra læringsforsøgene i projektet Den innovative Folkeskole, så der frigøres ressourcer til kerneydelsen og skabes bedre læring for den

15 enkelte elev. Klar til skolelivet: Andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtage-klasser) skal være stigende. Flere børn rummes i almene tilbud: Andelen af børn, der har behov for specialtilbud (specialklasser og specialskoler), skal være faldende. Undervisnings- og Børneudvalget Børn & Unge Inklusion: Medarbejdere i skoler indgår i efter- og videreuddannelse, så arbejdet med inklusion styrkes. Viden om effekt på skoleområdet: Evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation af effekt skal styrkes. Alle kontraktholdere formulerer mål for, hvorledes de arbejder med at styrke deres evalueringskultur. Indsatsen dokumenteres via kvalitetsrapporterne. Undervisnings- og Børneudvalget Børn & Unge Svømmeundervisning: Der tilbydes svømmeundervisning på kommunens skoler på to årgange. Pulje til skolereformen: I 2014 og 2015 afsættes der hvert år 1,4 mio. kr. til skolereformens realisering. Puljen finansieres af det ekstraordinære tilskud fra Staten vedr. folkeskolen.

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2015 (Version )

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2015 (Version ) Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2015 (Version 26112015) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Indsats 1. Udvalget vil få en orientering om status på effekten af aktiviteterne

Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Indsats 1. Udvalget vil få en orientering om status på effekten af aktiviteterne 1. Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 7: Integration 1.1. Indsats overfor tosprogede børn: Skanderborg Kommune sætter fokus på tosprogede børns ressourcer og potentialer, og børnene understøttes

Læs mere

Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014

Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014 Årsplan i Kultur- og sudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2015-2018 (version 29102014) Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE En styrket terapeutisk indsats: En styrket terapeutisk

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2016 (Version )

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2016 (Version ) Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2016 (Version 28.01.2016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Status på forandringer i Budget

Undervisnings- og Børneudvalget Status på forandringer i Budget Undervisnings- og Børneudvalget Status på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE En styrket terapeutisk indsats: En styrket terapeutisk indsats med ergoterapi til

Læs mere

Årsplan 2015 for Kultur- og Sundhedsudvalget

Årsplan 2015 for Kultur- og Sundhedsudvalget Årsplan 2015 for Kultur- og Sundhedsudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som

Læs mere

Årsplan 2017 for Socialudvalget

Årsplan 2017 for Socialudvalget Årsplan 2017 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Årsplan 2017 for Kultur- og Sundhedsudvalget (version )

Årsplan 2017 for Kultur- og Sundhedsudvalget (version ) Årsplan 2017 for Kultur- og Sundhedsudvalget (version 01122016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2019

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2019 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2019 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Årsplan 2015 for Socialudvalget

Årsplan 2015 for Socialudvalget Årsplan 2015 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2016

Overblik over forandringer til Budget 2016 Overblik over forandringer til Budget 2016 Politikområde: Dagtilbud til 0 6 årige, Sundhedsfremme og forebyggelse, Skoler og pædagogiske fritidstilbud. Her gives et samlet overblik over forslag til nye

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2014

Overblik over forandringer til Budget 2014 Overblik over forandringer til Budget 2014 Her gives et samlet overblik over de forslag til forandringer, der overgår til Byrådets behandling af Budget 2014. Oversigten er fordelt på politikområder. Demokrati:

Læs mere

4 Undervisnings- og Børneudvalget

4 Undervisnings- og Børneudvalget 4 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0-6 årige 4.1. Hævelse af tildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet Der tilføres 5 mio. kr. årligt til dagtilbuddene til at understøtte den

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2016

Overblik over forandringer til Budget 2016 Overblik over forandringer til Budget 2016 Politikområde: Dagtilbud til 0 6 årige, Sundhedsfremme og forebyggelse, Skoler og pædagogiske fritidstilbud. Her gives et samlet overblik over forslag til nye

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Årsplan 2018 for Kultur, Sundhed og Beskæftigelsesudvalget (version )

Årsplan 2018 for Kultur, Sundhed og Beskæftigelsesudvalget (version ) Årsplan 2018 for Kultur, Sundhed og Beskæftigelsesudvalget (version 03012019) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets

Læs mere

Årsplan 2015 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2015 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2015 for Miljø- og Planudvalget (version24112015) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

4 Undervisnings- og Børneudvalget

4 Undervisnings- og Børneudvalget 4 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0-6 årige 4.1. Hævelse af tildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet Der tilføres 5 mio. kr. årligt til dagtilbuddene til at understøtte den

Læs mere

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version )

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version ) Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version 02012014) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet Oversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet Processen for formulering af udviklingsmål (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) Chefteamet i Fagsekretariatet Børn

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

Årsplan 2017 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2017 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2017 for Miljø- og Planudvalget (version 29112016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Skovbo, Ole Rømers Alle 40, Galten 1/13

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Skovbo, Ole Rømers Alle 40, Galten 1/13 Dagsorden Dato: 06-11-2014 15:00:00 Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Sted: Skovbo, Ole Rømers Alle 40, Galten 1/13 Indholdsbetegnelse Dagsorden Indholdsbetegnelse 109 Dialogmøde Skovbo 110 Godkendelse

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Årsplan 2014 for Socialudvalget

Årsplan 2014 for Socialudvalget Årsplan 2014 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version 27012016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Oversigt over udviklingskontrakter for Børn- og Ungeområdet

Oversigt over udviklingskontrakter for Børn- og Ungeområdet Oversigt over udviklingskontrakter for Børn- og Ungeområdet 1. Processen for formulering af udviklingsmål (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) Fagsekretariatet Børn og Unge har

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Undervisnings- og børneudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Undervisnings- og børneudvalget BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Undervisnings- og børneudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen...

Læs mere

Landsbyordningen Ejer Bavnehøjs udviklingskontrakt 2013

Landsbyordningen Ejer Bavnehøjs udviklingskontrakt 2013 Landsbyordningen Ejer Bavnehøjs udviklingskontrakt 2013 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Temaer i årsplan 2019

Temaer i årsplan 2019 Temaer i årsplan 2019 Tema/Politikområde Den sammenhængende børnepolitik Dato for behandling Den bedste start på livet Skolepoltik Ungdomspolitik Forebyggelses- og familiestrategi Inklusionsstrategi Digitaliserings-

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Præsentation Økonomi

Præsentation Økonomi Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske

Læs mere

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018 UDKAST Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 30. maj 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Skolepolitik : Rejsen mod nye højder

Skolepolitik : Rejsen mod nye højder Skolepolitik 2013-2017: Rejsen mod nye højder Folkeskolen er for alle. Det er ikke bare en konstatering, men en ambitiøs målsætning, som folkeskolerne i Nyborg Kommune hver eneste dag har til opgave at

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Årsplan 2016 for Socialudvalget

Årsplan 2016 for Socialudvalget Årsplan 2016 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Udkast til Årsplan 2014 for Økonomiudvalget

Udkast til Årsplan 2014 for Økonomiudvalget Udkast til Årsplan 2014 for Økonomiudvalget Hovedopgaver for Økonomiudvalget i 2014. Opgaver Grundlag Adm. ansvarlig Introduktion til arbejdet i Økonomiudvalget og til relevante politikområder Udviklingsstrategi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018 Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 20. juni 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for hvert

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Retning og mål for folkeskolen i Solrød

Retning og mål for folkeskolen i Solrød Retning og mål for folkeskolen i Solrød Status på arbejdet arbejdspapir/råtekster Til brug for fortsatte drøftelser på mødet i familieog uddannelsesudvalget den 13. marts 2017 Opsamling hvad har vi af

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske sager til orientering og beslutning 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse

Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse Skolereformen Den nationale baggrund Den nationale baggrund tager afsæt i

Læs mere

Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet

Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Fagsekretariatet Børn og Unge udsendte d. 24. september et procesnotat for den justerede

Læs mere

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast)

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) Revideret 2016 0 Indhold Inklusion i Dragør Kommune 2 Faglighed 4 Organisation 5 Forældresamarbejde 6 Tidlig indsats 7 Opfølgning og

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Indhold INDLEDNING... 2 FORMÅL... 2 BAGGRUND... 3 RAMMEN... 4 TEMAERNE... 4 DEN LOKALE PROCES... 5 FRIST FOR UDARBEJDELSE... 6 1 INDLEDNING Med vedtagelse

Læs mere

Børn og unge i Frederikssund Kommune. Målsætninger

Børn og unge i Frederikssund Kommune. Målsætninger Børn og unge i Frederikssund Kommune Målsætninger 2014-2017 BAGGRUND I august 2013 vedtog Frederikssund Kommune en ny Børne- og ungepolitik: http://www.frederikssund.dk/generelle-kommuneoplysninger/om-kommunen/politikker/boerne-

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen

KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen PowerPoint Plenum KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen De to højest prioriterede temaer er Målstyret undervisning Ledelsen tættere på den faglige praksis Kommunerne fastholder høj grad af fokus

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Overblik over nye forandringer til Budget 2015

Overblik over nye forandringer til Budget 2015 Overblik over nye forandringer til Budget 2015 Politikområde: Dagtilbud til 0 6 årige, Sundhedsfremme og forebyggelse, Undervisning og fritidsområdet Her gives et samlet overblik over forslag til nye forandringer

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

Årsplan 2014 for Socialudvalget

Årsplan 2014 for Socialudvalget Årsplan 2014 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger

Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger Skolereformen Den nationale baggrund Den nationale baggrund tager afsæt i Folkeskolereformen af 13. juni 2013. For at understøtte planlægningen

Læs mere

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget 5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt

Læs mere

Depeche - til Byrådet

Depeche - til Byrådet Skanderborg, december 2013 Depeche - til Byrådet 2014-2017 Ethvert byråd sætter retning, der peger ud over egen valgperiode, fordi byråd ofte beskæftiger sig med langsigtede emner. Derfor giver det giver

Læs mere

NOTAT Grundlag for Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde

NOTAT Grundlag for Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT Grundlag for Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde 07-03-2014 Indledning: Et nyt Børne- og Ungdomsudvalg er ved årsskiftet gået

Læs mere

Opfølgning på udvalgte politisk vedtagne forandringer ultimo 2014

Opfølgning på udvalgte politisk vedtagne forandringer ultimo 2014 Opfølgning på udvalgte politisk vedtagne forandringer ultimo 2014 Opfølgningen på nedenstående udvalgte politisk vedtagne forandringer ultimo 2014 har bl.a. fokus på, hvilke konkrete tiltag og initiativer,

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

KL afholdes fællesmøde med Børn og Skoleudvalget

KL afholdes fællesmøde med Børn og Skoleudvalget Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Dagsorden Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Mandag den 1. oktober kl. 17.00 18.15 Hvor: KL. 18.30 20.30 afholdes fællesmøde med Børn og Skoleudvalget Absalon

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Kvalitetssikringsplan

Kvalitetssikringsplan Kvalitetssikringsplan 2013-2015 En skole i trivsel og udvikling med plads til alle, men ikke til alt! Kvalitetssikringsplan 2014-2015 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger Side 3 Skolens vision og

Læs mere

STATUS oktober Status oktober 2014

STATUS oktober Status oktober 2014 Nr. 1.1. a Den mentale trivsel styrkes Børn er klar hvordan gør vi de voksne klar? STATUS oktober 2014 Der har været afholdt dialogmøder med dagtilbudsledere og skoleledelser for at ændre tænkningen omkring

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere