Ændring af folkeskoleloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af folkeskoleloven"

Transkript

1 Ændring af folkeskoleloven Der er i 2018 og 2019 indgået en lang række aftaler mellem Regeringen og et flertal af Folketingets partier, der har betydning for folkeskolen. En række af disse ændringer skal være gældende fra 1. august 2019, men er endnu ikke vedtaget i Folketinget. Der er tale om følgende aftaler: Aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen af 12. juni 2018 er vedtaget og indarbejdet i folkeskoleloven (lov 126) Aftale om Fra folkeskole til faglært Erhvervsuddannelser til fremtiden af 22. november 2018 Aftalen om faglighed, dannelse og frihed justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole af 30. januar marts 2019 Skoleområdet Økonomi og drift Tlf Aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen Aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen af 12. juni 2018 er indarbejdet i Folkeskoleloven ved lov 126 vedtaget den 28/ Aftalen skal ses i sammenhæng med aftalen Fra folkeskole til faglært Erhvervsuddannelser til fremtiden og indholdet gennemgås derfor sammen med denne aftale nedenfor. Børne- og Skoleudvalget vil på møde i maj få fremlagt sag om fremtidige valgfag i Rudersdal Kommune med model for lokal implementering af Aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen af 12. juni Forinden vil forvaltningen drøfte en model med skolelederne. Aftalen "Fra folkeskole til faglært Erhvervsuddannelser til fremtiden Denne aftale indeholder en række initiativer, som skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det drejer sig bl.a. om øget praksisfaglighed i udskolingen, skabe et stærkt fundament for de unges valg af ungdomsuddannelse ved bl.a. styrket vejledning, øget samarbejde mellem erhvervsskoler og folkeskoler og en mere erhvervsrettet 10. klasse, samt give kommunerne et større ansvar for søgningen til ungdomsuddannelserne. Kommunalbestyrelsen forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at der arbejdes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Hvis de aktuelle søgetal er under 10% (som i Rudersdal Kommune) skal kommunen offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

2 Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen vil på møde i august 2019 få fremlagt sag, for at fastsætte måltal for ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Denne aftale skal ses i forlængelse af aftalen om praksisfaglighed i folkeskolen og indholdet af de to aftaler gennemgås derfor samlet. Indholdet af de to første aftaler er følgende: Indførelse af toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag, som skal afsluttes med en prøve i 8. klasse Der gives muligheder for, at erhvervsskoler og folkeskolen i højere grad kan indgå forpligtende samarbejder med hinanden, således at institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan varetage udvalgte dele af undervisningen af elever fra folkeskolen, både i erhvervsskolen og i folkeskolens fysiske rammer Formålsbestemmelsen fra vejledningen udvides, sådan at der lægges større vægt på elevernes opnåelse af en realistisk forståelse af forudsætninger og krav i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet Eleverne skal vurderes til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser uanset valg af uddannelse Kommunalbestyrelsen skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelse Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse i 8. og 9. kl. Indførelsen af toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag betyder, at eleverne SKAL tilbydes faget håndværk og design og KAN derudover tilbydes et eller flere af følgende praktisk/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik. Eleverne SKAL tage mindst et af de nævne praktiske/musiske valgfag i 7.8. klasse. Fagene vil være 2 årige. De praktisk/musiske fag der bliver lovpligtige er materialeforbrugende fag, der vil have større materialeomkostninger end de valgfag, som eleverne tilbydes i dag. Det må forventes at KL tager denne problemstilling med i DUT forhandlingerne om økonomien i denne aftale. Timerne til de praktiske/musiske valgfag skal hentes inden for rammerne af elevernes eksisterende skoledag. Skolerne skal fortsat tilbyde valgfag i mindst 120 undervisningstimer årligt svarende til 2 valgfag af 60 timer årligt. Vælger eleverne 2 valgfag betyder det, at de vil blive undervist ud over de 1400 årlige timer der som udgangspunkt er maksimum for elever i folkeskolen. Det vil f.eks. være tilfældet hvis en elev ønsker et 3. sprogfag. 2

3 Forvaltningen vil på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj efter drøftelse i skoleledergruppen komme med forslag til organisering af valgfag i skoleåret 2019/20. Forvaltningen vil vende tilbage med en dagordenssag i august 2019, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte måltal for ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Aftalen om faglighed, dannelse og frihed justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole af 30. januar 2019 Aftalen indeholder 13 initiativer, som har fokus på at udvikle folkeskolen gennem klarere rammer, øget faglighed og kvalitet, samt frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning. 1. Kortere skoleuge i indskolingen Det bliver muligt at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser. Når skoleugen bliver kortere forudsættes det at medføre en øget aktivitet i fritidstilbud. I Rudersdal Kommune finansierede man den forlængede skoledag i forbindelse med folkeskolereformen, ved at overføre ressourcer fra SFO til skole i Derfor vil en afkortning af skoledagen i bh.kl.-3.kl. ikke give ressourcer til et kvalitetsløft af undervisningen, men til at finansiere den udvidede åbningstid i SFO. Det vil således være udgiftsneutralt for skolerne, at fastholde den nuværende skoledag eller anvende muligheden for reduktion af skoledagen. Skoleugen for 0. til og med 3. klasse afkortes med 90 klokketimer årligt svarende til 2 ¼ klokketime pr uge inkl. pauser. Der forventes dermed fastsat ny minimumstimetal for indskolingen. Forvaltningen anbefaler, at skolerne som i dag lokalt har mulighed for at beslutte at give eleverne flere timer end minimumstimetallet. Beslutning om finansieringen i Rudersdal Kommune genoptages i september i forbindelse med behandling af lov- og cirkulæreprogrammet. 2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af 16 b De nuværende regler i folkeskolelovens 16 b forenkles. Der vil fremover blive muligt at konvertere op til 2 klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen pr. klassetrin pr uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole. Der vil ikke længere skulle foreligge en konkret og individuel vurdering for hver enkelt klasse. 3

4 Samtidig permanentgøres muligheden for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 klokketimer ugentligt på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelse typisk foregår, dvs. enten i 7. eller 8. klasse for at gøre plads til konfirmationsforberedelse. Hvis skolerne benytter sig af muligheden for at afkorte den understøttende undervisning for at gøre plads til konfirmationsforberedelse i 8. klasse, skal kommuner og skoler sikre, at der er minimum 2,2 klokketimers understøttende undervisning ekskl. pauser i 8. klasse. Dette kan ske ved en modsvarende flytning af fagtimer som fx kristendomskundskab fra 8. klasse til 7. klasse. Samtidig skal elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse tilbydes et alternativt tilbud. Kommunalbestyrelsen skal efter indstilling fra skolelederen og skolebestyrelsen årligt godkende og føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin. For at fremme, at frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen, vil dette krav blive fastholdt. Med forslaget får Kommunalbestyrelsen hjemmel til på baggrund af konkrete ansøgninger fra skolelederne, efter indstilling fra skolebestyrelsen at tage stilling til evt. nedsættelse af timetallet på mellemtrinnet og i udskolingen. Da skolerne skal planlægge de kommende skoleår uden at loven endnu er vedtaget, og loven forventes at træde kraft pr. 1. august 2019, så anbefaler forvaltningen, at de skoler, der ønsker at søge om nedsættelse af skoledagen på klassetrin for skoleåret 2019/20 skal sende deres ansøgning senest den 10. maj 2019, hvorefter Børne- og Skoleudvalget behandler ansøgningerne på udvalgets møde i juni. Fremadrettet under forudsætning af lovens endelige vedtagelse, så anbefaler forvaltningen at skolerne fra skoleåret 2020/21 ansøger senest d. 1. Februar forud for skoleåret med en politisk behandling i marts forud for det kommende skoleår. På 4-5. Klassetrin vil en afkortning af skoletiden betyde en øget åbningstid i SFK. Der er ikke i den indgåede aftalt lagt op til at kommunerne kompenseres for den øgede åbningstid i SFK, hvorfor en del af ressourcen vil tilgå til en finansiering af den øgede åbningstid og ikke til et kvalitetsløft af undervisningen. Endelige økonomiske forudsætninger må derfor afvente den endelige vedtagelse af loven samt forhandlingerne mellem KL og Regeringen om finansieringen af aftalen. Vedrørende Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at føre tilsyn med at de frigivne ressourcer ved afkortning af skoledagen anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen. Forvaltningen afventer Ministeriets nærmere beskrivelser af dette tilsyn. Tilsynet udføres af forvaltningen. 4

5 3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning Kvaliteten i den understøttende undervisning skal styrkes. Kvalitetsløftet af den understøttende undervisning skal finansieres af frigivne midler fra en kortere skoleuge i indskolingen, samt af en ekstraordinær tilførsel. 4. Prioritering af udvalgte fag Der tilføres 90 ekstra fagtimer til prioritering af opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/2021: 30 fagtimer til tysk eller fransk i 5. klasse, så eleverne samlet set undervises i to lektioner om ugen af undervisningen i tysk eller fransk. 30 fagtimer til billedkunst i 6. klasse 30 fagtimer til historie i 9. klasse Den forøgede undervisningstid øge udgiften til undervisning med ca kr. pr. spor. I Rudersdal Kommune vil det betyde en merudgift på ca. 1,5 mio.kr. årligt, hvor noget af denne merudgift kan finansieres af reduktionen i den understøttende undervisning. Forvaltningen vil lave et samlet overblik over økonomien i forlængelse af forhandlingerne mellem KL og Regeringen og lovens endelige vedtagelse. Der indføres særskilte vejledende timetal for henholdsvis madkundskab og håndværk og design, og samtidig præciseres det på hvilke klassetrin, undervisningen i fagene skal udbydes. Det samlede timeantal for fagene fastholdes. Timerne fordeles på 3. til 6. klassetrin, således at det passer med starten af et praktisk/musisk valgfag i 7. klasse, jf. Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen, juni Der flyttes 30 klokketimers idræt årligt (svarende til en lektion pr. uge per årgang) fra mellemtrin til udskolingen med henblik på at gøre plads til mere understøttende undervisning på mellemtrinnet. Det vil betyde, at der er 60 klokketimers idræt (svarende til to lektioner per uge pr. årgang) fra 1. klasse til og med 6. klasse og 90 klokketimers idræt (svarende til tre lektioner pr. uge per årgang) fra 7. klasse til og med 9. klasse. Flere idrætstimer i udskolingen vil understøtte bevægelse i udskolingen samt klæde eleverne bedre på til at gå til prøve i 9. klasse, jf. at idræt blev et prøveudtræksfag med folkeskolereformen i Endelig flyttes der 30 klokketimer årligt (svarende til en lektion pr. uge per årgang) fra dansk i 3. klasse til 2. klasse, hvor der er stort fokus på, at eleverne lærer at læse. 5. Styrket læseindsats Der lanceres en 3-årig læseindsats, som skal reducere antallet af svage læsere ved at øge læselyst og sætte fokus på læseundervisning og faglig læsning gennem hele skoleforløbet. Der afsættes en pulje til formålet på 10 mio. kr. i 2019, som udmøntes via en ansøgningsrunde i 2019, hvorefter Undervisningsministeriet 5

6 giver tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter, der kan gennemføres i perioden Hvis denne ressource fordeles mellem kommunerne, så vil Rudersdal Kommunes andel være samlet ca kr. fordelt over 3 år. 6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen Der igangsættes et arbejde med at kortlægge, hvordan faglige bindinger for de tværgående temaer it og medier samt innovation og entreprenørskab kan reduceres ved, at temaerne eksempelvis målrettes færre fag. 7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning Vikarforbruget i folkeskolen nedbringes, og at vikarerne skal være så kvalificerede som muligt. Der skal igangsættes en undersøgelse, som skal afdække hvilke årsager, der ligger til grund for skolernes brug af vikarer og undersøge skolernes registreringspraksis af vikarforbruget. Målsætningen om, at alle elever skal undervises af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Aftalepartierne er samtidig enige om, at målsætningen skal opgøres på kommuneniveau, og at den gælder for elever på alle klassetrin og i alle fag, herunder de obligatoriske praktiske/musiske valgfag. Der er dog enighed blandt aftalepartierne om, at kommunerne har forskellige forudsætninger for at lykkes med at indfri målsætningen om, at 95 pct. af undervisningen skal varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i inden 2020 og delmålet om 90 pct. i Derfor udskydes tidspunktet for, hvornår målsætningen om fuld kompetencedækning skal være opfyldt fra 2020 til 2025, og delmålet om 90 pct. udskydes fra 2019 til Det er endnu ikke besluttet om uforbrugte midler kan videreføres. 8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab Der igangsættes en undersøgelse i to dele af kanonlisterne i dansk og historie. Endvidere skal Rigsfællesskabet tilføjes til den eksisterende historiekanon. 9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder Skolebestyrelsens indflydelse på ansættelse af skolens leder styrkes ved at forpligte kommuner til at have mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen med i ansættelsesudvalget. 10. Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen Der skal være fleksibilitet til lokalt at kunne træffe beslutning om at nedsætte valgperioden til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske dette. 6

7 Kommunalbestyrelsen får hjemmel til at beslutte, hvorvidt valgperioden for forældrerepræsentanter skal nedsættes til to år. Forvaltningen anbefaler, at valg til skolebestyrelser i Rudersdal Kommune som udgangspunkt fortsat er for en 4-årig periode, således at der fortsat kan sikres størst mulig kontinuitet i skolebestyrelsernes arbejde. De ændrede regler anbefales implementeret lokalt ved at de enkelte skolebestyrelsesmedlemmer konkret kan ansøge Børne- og Skoleudvalget om at deres valgperiode nedsættes til 2 år. 11. Forenkling af elevplanen Elevplanen skal forenkles, og de eksisterende planer i udskolingen skal så vidt muligt integreres. 12. Evaluering af de nationale test Der er 2018 igangsat en evaluering af de nationale test som aftalepartierne vil følge og drøfte, om evalueringen giver anledning til justeringer i de nationale test. 13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen Aftalepartierne er enige om en række tiltag, som understøtter ambitionerne om faglighed, dannelse og frihed i folkeskolen, fx at arbejdet med Fælles Mål følges løbende. Den generelle afkortning af skoleugen i indskolingen, fleksibel brug af 16 b og klare rammer herfor samt kvalitetsløft af den understøttende undervisning forventes at træde i kraft ved skoleåret 2019/2020. Prioritering af udvalgte fagtimer forventes at træde i kraft ved skoleåret 2020/2021. KL er i dialog med Undervisningsministeriet om de økonomiske konsekvenser som følge af afkortning af skoleugen, øget aktivitet i fritidstilbud og flere fagtimer. KL vil orientere kommunerne, når forhandlingerne er afsluttet. Udgangspunktet for økonomien er de samme forudsætninger, som var gældende ved folkeskolereformen i Der vil være elementer i aftalen, der frigør ressourcer, mens andre elementer medfører øgede udgifter, det er: Reduktionen af skoleugen for børnehaveklasse. 3. klasse vil give en mindreudgift, som følge af frigørelse af lærer- /pædagogtimer Reduktionen af skoleugen vil dog betyde et øget pasningsbehov, hvilket vil give merudgifter på pasningsområdet Reduktionen i timer til understøttende undervisning og tilføjelsen af 90 ekstra fagtimer betyder en mindreudgifter til understøttende undervisning, men merudgifter til fagtimer. De to elementer vil i alt give en merudgift 7

8 Lokal implementering I forhold til at skolerne forventes at få mulighed for at søge om at konvertere op til 2 klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen pr. klassetrin pr uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole indføres en årlig procedure hvor skolerne skal søge herom senest 1. februar hvorefter Børne- og Skoleudvalget behandler ansøgninger på møde i marts, så skolerne har afgørelserne inden planlægning af det kommende skoleår. 8

PIXI-UDGAVE Justering af folkeskolen

PIXI-UDGAVE Justering af folkeskolen PIXI-UDGAVE Justering af folkeskolen Februar 2019 Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole, januar 2019 Aftalepartierne bag justering af folkeskolen

Læs mere

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Undervisningsministeriet, februar 2019 Velkommen! Afdelingschef Lotte Groth-Andersen Kontorchef

Læs mere

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020 Aftaletekst Ny lovtekst Gammel lovtekst Aftalepartierne er enige om, at der tilføres 90 ekstra fagtimer til prioritering af opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie 5, stk. 2 nr. 2 2) Praktiske/musiske

Læs mere

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Undervisningsministeriet, februar 2019 Aftalen Bred aftale indgået den 30. januar 2019 mellem

Læs mere

Politisk notat vedrørende implementeringen af lov L226 om justeringer af folkeskolereformen.

Politisk notat vedrørende implementeringen af lov L226 om justeringer af folkeskolereformen. 6. maj 2019 Politisk notat vedrørende implementeringen af lov L226 om justeringer af folkeskolereformen. I den nye lov L226 vedtaget 2.maj 2019 justeres rammerne for folkeskolen med 13 initiativer, som

Læs mere

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Oversigt over justering af folkeskolereformen Dagtilbud og Undervisning d. 10. maj 2019 Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Fastsættelse af

Læs mere

Høring over lovforslag til justering af fagrækken og den understøttende

Høring over lovforslag til justering af fagrækken og den understøttende Høring over lovforslag til justering af fagrækken og den understøttende undervisning mv. Generelle bemærkninger KL takker for muligheden for at komme med høringssvar. KL finder det positivt, at der nu

Læs mere

Aftalepartierne anerkender, at kommuner, skoleledere, lærere, pædagoger og andre har leveret en stor indsats med at implementere folkeskolereformen.

Aftalepartierne anerkender, at kommuner, skoleledere, lærere, pædagoger og andre har leveret en stor indsats med at implementere folkeskolereformen. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: Faglighed, dannelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen

Lov om ændring af lov om folkeskolen LOV nr 564 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 19/02277 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Notat. 1 - Justeringer af folkeskolen - politisk aftale Hører til journalnummer: A Udskrevet den

Notat. 1 - Justeringer af folkeskolen - politisk aftale Hører til journalnummer: A Udskrevet den Notat 1 - Justeringer af folkeskolen - politisk aftale 2019 Udskrevet den 05-02-2019 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Justeringer af folkeskolen - politisk aftale 2019 Et bredt flertal

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Intentionerne med den understøttende undervisning er ligeledes uændrede, selv om timetallet hertil reduceres.

Intentionerne med den understøttende undervisning er ligeledes uændrede, selv om timetallet hertil reduceres. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 30. januar 2019 Orientering til BUU om initiativer i aftalen "Folkets skole: Faglighed, dannelse

Læs mere

Aftalepartierne er enige om, at det gøres obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8.

Aftalepartierne er enige om, at det gøres obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket praksisfaglighed i folkeskolen

Læs mere

Konsekvenstilretning berører ikke specialklassernes tildeling, der af hensyn til muligheden for samkørsel af eleverne videreføres uændret.

Konsekvenstilretning berører ikke specialklassernes tildeling, der af hensyn til muligheden for samkørsel af eleverne videreføres uændret. Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.03.2019 Justeringer af folkeskolen konsekvenstilretning af tildeling Den 30. januar 2019 indgik regeringen og et bredt flertal i Folketinget

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.) 1 I lov

Læs mere

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed Justeringer af folkeskolereformen 2018 SEPTEMBER 2018 FOLKETS SKOLE: FAGLIGHED, DANNELSE OG FRIHED JUSTERINGER AF FOLKESKOLEREFORMEN 2018 2 3 FOLKETS SKOLE:

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 226 Folketinget 2018-19 Fremsat den 12. april 2019 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2018/1 LSF 226 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 19/02277 Fremsat den 12. april 2019 af undervisningsministeren (Merete

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed SEPTEMBER 2018 Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed Justeringer af folkeskolereformen Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 UVM_Folkets_skole_AS5.indd

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag)

Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag) Punkt 7. Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag) 2018-046214 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at ny lovgivning vedr. styrket

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Undervisningsudvalget Christiansborg

Undervisningsudvalget Christiansborg Undervisningsudvalget 2018-19 UNU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 224 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen

Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen Valgfaget Hvilke fag skal skolerne udbyde? Alle elever skal vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der afsluttes med en prøve. De praktisk/musiske

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden'

Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden' Punkt 5. Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden' 2018-093756 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, redegørelse for aftalen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

3-1 Sektorskrivelse vedr. folkeskolen

3-1 Sektorskrivelse vedr. folkeskolen 1 3-1 Sektorskrivelse vedr. folkeskolen Indhold Side 01/ HOVEDBUDSKABER... 2 02/ NYE INITIATIVER... 3 2.1 Fra folkeskole til faglært... 3 2.2 Finanslov for 2019... 3 2.3 Justering af folkeskoleloven...

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.:

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af antal elever og undervisningstimetal til Børne- og Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler skal indberette?...

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning - Mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Skoleudvalget, 17. november 2015 Lovgivning 16b

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Vejledning om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Vejledning om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning Vejledning om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning Indhold 1. Indledning... 3 2. Model for forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning...

Læs mere

Kort overblik over folkeskolereformen. Hvad skal man? Hvad kan man?

Kort overblik over folkeskolereformen. Hvad skal man? Hvad kan man? Kort overblik over folkeskolereformen Hvad skal man? Hvad kan man? Timetal og indhold Område Skal Kan Undervisningstimetal og fag Opfylde minimumstimetal i dansk, matematik og historie og samlet timetal

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Oversigt over styregruppens indstillinger i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1.

Oversigt over styregruppens indstillinger i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. Oversigt over styregruppens indstillinger i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og arbejdstid (side 7)

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Brug af 16b på Kildedamsskolen

Brug af 16b på Kildedamsskolen Brug af 16b på Kildedamsskolen De følgende sider sendes som svar på spørgsmål 1 og 2 I forhold til at svare på spørgsmål 3: - 16b timerne behandles ligesom alle andre timer. - 16b timerne opgøres ikke

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

23-09-2013 FOLKESKOLEREFORM. Side 1. De store linjer Oplæg til PU 2. september 2013, SB d. 10. september 2013 og LM den 18.

23-09-2013 FOLKESKOLEREFORM. Side 1. De store linjer Oplæg til PU 2. september 2013, SB d. 10. september 2013 og LM den 18. 1 FOLKESKOLEREFORM De store linjer Oplæg til PU 2. september 2013, SB d. 10. september 2013 og LM den 18. september 2013 BAGGRUNDEN Den danske folkeskole står også over for store udfordringer: Det faglige

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold

Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold 1. Spørgsmål om rammerne for deltagelse... 2 1.1 Kan man søge om deltagelse i forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven fastsætter, hvor lang tid eleverne skal være i skole i løbet af et skoleår, og hvor mange timer eleverne

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Drøftelse af forslag til udmøntning af 1 mio. kr. pulje til skolernes valgfag og eventuelle samarbejder mellem skolerne og lokale håndværksmestre

Drøftelse af forslag til udmøntning af 1 mio. kr. pulje til skolernes valgfag og eventuelle samarbejder mellem skolerne og lokale håndværksmestre Punkt 5. Drøftelse af forslag til udmøntning af 1 mio. kr. pulje til skolernes valgfag og eventuelle samarbejder mellem skolerne og lokale håndværksmestre 2018-031920 Skoleforvaltningen fremsender til

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere