Formuepleje Epikur A/S udvider aktiekapitalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje Epikur A/S udvider aktiekapitalen"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Århs, den 29. janar 2007 Formepleje Epikr A/S dvider aktiekapitalen Formepleje Epikr A/S dvider aktiekapitalen og offentliggør hermed børsprospekt. Der dbydes maksimm stk. nye aktier. Den nværende aktiekapital andrager nominelt kr fordelt på styk aktier á nominelt kr Tidsplanen for dbddet af nye aktier er i hovedtræk som følgende: Offentliggørelse af børsprospekt 29. janar 2007 Tegningsperioden begynder 5. febrar 2007 Tegningsperioden sltter 26. febrar 2007 kl medmindre dbddet lkkes tidligere. Udbddet kan dog tidligst lkkes 5. febrar 2007 kl Offentliggørelse af tegningskrs 27. febrar 2007 Resltatet af dbddet offentliggøres 28. febrar 2007 Betaling og registrering 2. marts 2007 Første forventede noteringsdag 9. marts 2007 Tegningskrsen vil blive fastsat som Selskabets officielle krs den sidste tegningsdag den 26. febrar 2007 med tillæg af 0,5%, hvilket dækker Selskabets omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og valtaporteføljer. Den officielle krs defineres som gennemsnitskrs, der beregnes som et vejet gennemsnit af alle de handler der dføres og indberettes til Københavns Fondsbørs handelssystem. Tegningskrsen kan dog ikke være lavere end den indberettede indre værdi den sidste tegningsdag med tillæg af 0,5%. Tegningen sker franko, dvs. den krtage. Formepleje Epikr A/S Brns Galleri Værkmestergade 25 DK-8000 Århs C Telefon Telefax CVR-nr Side 1 af 2

2 Børsprospektet kan rekvireres ved henvendelse til: Formepleje A/S Fondsmæglerselskab Brns Galleri Værkmestergade Århs C Telefon: Telefax: Prospektet kan tillige hentes på Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Erik Møller på tlf Se også Med venlig hilsen Esben Vibe Bestyrelsesformand Erik Møller Direktør Side 2 af 2

3 Børsprospekt janar 2007

4 / Børsprospekt janar 2007

5 Formepleje Epikr A/S Udbd af op til stk. nye aktier. Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører offentligt dbd af maksimm stk. nye aktier ( Aktierne ) á nom. 100 kr. i Formepleje Epikr A/S ( Selskabet eller Formepleje Epikr ). Aktierne søges samtidig optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med forventet første noteringsdag den 9. marts Aktierne har præcist samme rettigheder som de eksisterende aktier. Nærværende dbd af aktier er et frit offentligt dbd den fortegningsret. Selskabet har en eksisterende aktiekapital på kr. fordelt på stk. aktier a nom. 100 kr. Aktierne dbydes i perioden 5. febrar til 26. febrar 2007 kl ( Tegningsperioden ), begge dage inklsive. Udbddet forestås af Formepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Formepleje A/S eller Formidler ). Aktierne dbydes til markedskrs ( Tegningskrs ) og afregnes franko, dvs. den krtage. Tegningskrsen vil blive fastsat som Selskabets officielle krs på sidste tegningsdag den 26. febrar 2007 med tillæg af 0,5%, hvilket dækker Selskabets omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og valtaporteføljer. Den officielle krs defineres som gennemsnitskrs, der beregnes som et vejet gennemsnit af alle de handler der dføres og indberettes til Københavns Fondsbørs handelssystem. Tegningskrsen kan dog ikke være lavere end den indberettede indre værdi den sidste tegningsdag med tillæg af 0,5%. Tegningskrsen offentliggøres den 27. febrar 2007 via Københavns Fondsbørs. Udbddet af Aktierne er nderlagt dansk ret, hernder Københavns Fondsbørs regler. Enhver tvist som følge af dbddet eller af tegning af Aktier skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som værneting. For investorer bosiddende den for Danmark kan der gælde særlige regler vedrørende dbddet. Prospektet er ikke darbejdet med henblik på at opfylde sådanne regler, og Selskabet og Formidleren påtager sig derfor intet ansvar for overholdelse af disse. Udbddet er ikke rettet mod andre investorer end investorer nderlagt dansk ret, det vil sige danske investorer i Danmark. Selskabet og Formidleren er alene ansvarlig for oplysninger, dtalelser, beregninger m.v., som er indeholdt i Prospektet. Der kan forekomme afvigelser mellem de anførte tal i Prospektet og årsrapporten. Sådanne afvigelser skyldes alene afrndinger. De i Prospektet indeholdte oplysninger er gældende på tidspnktet for Prospektets nderskrivelse. Enhver ændring, som i henhold til gældende lovgivning vil være at anse som af væsentlig betydning i forhold til Prospektets indhold, vil blive offentliggjort som spplement hertil ligeledes som krævet i henhold til gældende lovgivning. Det er ikke nogen person tilladt at give oplysninger i forbindelse med dbddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette prospekt, og sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet, Bestyrelsen, Direktionen eller Formidler. Betaling og registrering af aktierne vil ske 3 bankdage efter offentliggørelsen af resltatet af tegningen. Det forventes, at registrering af Aktierne på modtagernes konti i Værdipapircentralen finder sted den 2. marts 2007 mod samtidig betaling. Udbddet er tilrettelagt således, at investorer som dgangspnkt vil modtage fld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabets vegne, at fastsætte en individel tildeling på de enkelte ordrer anset den indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier for redktion i tilfælde af overtegning. Investorer skal ndersøge alle relevante risici og jridiske forhold ford for tegningen, hernder skattemæssige og mlige valtariske forhold. Investorer, som måtte være bosiddende den for Danmark, skal ligeledes ndersøge relevante risici forbndet med denlandske lovregler. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikofaktorer. Børsprospekt janar 2007 /

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Tidsplan og finansiel kalender Ansvar og erklæringer Resmé Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Formepleje Epikr A/S Driftsomkostninger Ledelse Øvrige oplysninger om Formepleje Epikr A/S Aktiekapital og aktionærforhold Tegningsbetingelser Beskatning Vedtægter Definitioner Managementaftale Aftale om Market Making Rådgivere Om Formepleje A/S Regnskabsoplysninger års oversigt og nøgletal Krydsreferencetabel Ledelsens regnskabspåtegning De afhængige revisorers erklæring til aktionærerne i Formepleje Epikr A/S Anvendt regnskabspraksis Resltatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Tegningsblanket / Børsprospekt janar 2007

7 Tidsplan og finansiel kalender Tidsplan for emissionen Tegningsperiode (begge dage inklsive) febrar til 26. febrar 2007 Forventet offentliggørelse af Tegningskrs febrar 2007 Meddelelse om dbddets forløb febrar 2007 Betaling for Aktierne marts 2007 Første forventede noteringsdag for Aktierne marts 2007 Forventet offentliggørelse af finansiel information Halvårsrapport febrar 2007 Perioden Årsrapport, 2006/ september 2007 Perioden Ordinær generalforsamling oktober 2007 Med daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi skønnes værdien af kvartalsregnskaber at være begrænset og der darbejdes således alene årsrapporter samt halvårsrapporter. Børsprospekt janar 2007 /

8 1. Ansvar og erklæringer Ledelsens erklæring Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er deladt oplysninger, der kan påvirke dette forhold. Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med deladelser, der vil knne forvanske det billede, som Prospektet skal give, hernder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokmenter er medtaget i Prospektet. Århs, den 26. janar 2007 Formepleje Epikr A/S Direktion Erik Møller Direktør Bestyrelse Esben Vibe Direktør, Formand Henrik Ahlefeldt-Larvig Godsejer, cand.phil. Carsten W. Thygesen Adm. direktør / Børsprospekt janar 2007

9 De afhængige revisorers erklæring Årsrapporterne for 2003, 2004, 2005 og 2005/06 Vi har revideret årsrapporterne for Formepleje Epikr A/S for regnskabsårene 1. janar december 2003, 1. janar december 2004, 1. janar jni 2005 og 1. jli jni Årsrapporterne for 2003, 2004, 2005 og 2005/06 er alle forsynet med revisionspåtegning den forbehold eller spplerende oplysninger. Det dførte arbejde Vi har dført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger (RS 3000). Vi har tilrettelagt og dført vort arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Prospektet Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af ledelsen darbejdede prospekt. Prospektet er darbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, hernder Københavns Fondsbørs regler. Selskabets ledelse har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vort ansvar er på grndlag af vor gennemgang at dtrykke en konklsion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i prospektet. Vi har gennemgået prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, hernder opstillingen af hoved- og nøgletal, hvor vi har påset, at disse er korrekt gengivet fra de reviderede årsrapporter. Vedrørende de økonomiske oplysninger om forventninger til fremtiden, der er darbejdet efter ledelsens bedste skøn og de af ledelsen fastsatte fordsætninger, har vi påset, at oplysningerne er i overensstemmelse med de af ledelsen fastsatte fordsætninger, og at regnskabsgrndlaget for resltatforventningen er i overensstemmelse med dsteders regnskabsprincipper. Konklsion I henhold til Københavns Fondsbørs regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Formepleje Epikr A/S, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vrderingen af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resltat (som angivet i nævnte årsrapporter) er indeholdt i prospektet. Århs, den 26. janar 2007 Bsch-Sørensen Statsatoriseret revisionspartnerselskab Ivan Madsen Statsat. revisor Ove Hartvigsen Statsat. revisor Børsprospekt janar 2007 /

10 1. Ansvar og erklæringer Formidlers erklæring I vores egenskab af formidler skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige fra dsteder og dennes revisorer. De dleverede eller oplyste data, hernder de data, som ligger til grnd for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret korrektheder eller manglende sammenhæng. Århs, den 26. janar 2007 Formepleje A/S Fondsmæglerselskab Brian Leander Direktør / Børsprospekt janar 2007

11 2. Resmé Som indledning til resméet skal det oplyses: 1) Resméet bør læses som en indledning til Prospektet. 2) Enhver besltning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrnd af Prospektet som helhed. 3) Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. 4) De fysiske eller jridiske personer, som har dfærdiget resméet eller eventelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kn såfremt det er misvisende, korrekt eller overensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Dette Prospekt omhandler dbd af maksimm stk. nye aktier i Formepleje Epikr A/S. Prospektet indeholder information om Selskabet dets formål, strategi, fremtidsforventninger, risikofaktorer, ledelse, aktionærforhold, regnskaber, vedtægter, indgåede aftaler mv. Prospektet indeholder endvidere dsagn om Selskabets forventninger til fremtidige resltater, som er nderlagt risici og sikkerhed. Selskabets fremtidige resltater kan således adskille sig væsentligt fra såvel tidligere opnåede resltater som omtalte og nderforståede forventninger til fremtidige resltater i de fremadrettede dsagn. Risikofaktorer, som kan bevirke en sådan forskel mellem forventede resltater og faktisk opnåede fremtidige resltater er omtalt i afsnittet Risikofaktorer. Selskabets overordnede strategi kan beskrives som at søge MASERATI MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest. Det er således Selskabets formål at opnå det højeste risikojsterede afkast efter skat og finansieringsdgifter. Selskabet må på investeringstidspnktet investere op til 110% af egenkapitalen i aktier og Selskabet må optage lån på indtil en soliditetsgrænse på 20%. Selskabets risikofaktorer er tæt forbndet med dviklingen på de finansielle markeder, hernder obligationer, aktier, valta og fremmedfinansiering. Investering og finansiering foretages d fra rammer fastsat af Selskabets bestyrelse og Selskabets vedtægtsmæssige bestemmelser. Som led i overvejelserne om investering i Formepleje Epikr A/S bør investor læse afsnittet Risikofaktorer i sin helhed, og i sammenhæng med den resterende del af nærværende prospekt. Selskabet har et absolt afkastmål på 75% efter omkostninger og selskabsskat over 5-års investeringsperioder. Dette absoltte afkastmål er ikke og må ikke forveksles med en garanti. Selskabet har endvidere defineret et absolt risikomål som det maksimale tab af Selskabets egenkapital (indre værdi), der indtræffer på en 3-årshorisont til et maksimalt tab på 20% målt med 90% sikkerhed. Med en egenkapital på 3,0 mia. kr. fordelt på cirka aktionærer og med et koncept, der har givet en egenkapitalforrentning til aktionærerne på over 637% (14,1% p.a.) efter omkostninger og selskabsskat siden Selskabets start, har Selskabets bestyrelse efter bemyndigelse fra Selskabets generalforsamling fndet det natrligt at give en større kreds af aktionærer mlighed for at investere i et gennemprøvet koncept. Selskabet har eksisteret som klassisk porteføljeselskab siden november 1991 med foks på investeringer i børsnoterede aktier og obligationer. Selskabet bygger på tre grndlæggende idéer og fordsætninger: 1) Selskabet skal til hver en tid anvende det bedste fra porteføljeteorien 2) Selskabet skal grndlæggende investere d fra en lang tidshorisont 3) Selskabet skal altid søge det højeste risikojsterede afkast Selskabet har indgået en Managemetaftale med Formepleje A/S om forvaltning af Selskabets midler inden for de af Selskabet dstkne investerings- og lånerammer. Selskabet har endvidere indgået market maker-aftale med Jyske Bank A/S, i henhold til hvilken Jyske Bank A/S kontinerligt hver børsdag stiller priser for aktierne. Nordea Bank Danmark A/S har stillet kreditfaciliteter til rådighed for Selskabet. Aftalerne er indgået på sædvanlige markedsvilkår. Børsprospekt janar 2007 /

12 2. Resmé Udbddet vil bestå af maksimm stk. nye aktier á nominelt 100 kr., som dbydes til markedskrs. Aktierne dbydes i perioden 5. febrar til 26. febrar 2007 kl begge dage inklsive, med mindre dbddet lkkes tidligere. Udbddet kan dog tidligst lkkes 5. febrar 2007 kl I tilfælde af, at dbddet lkkes inden tegningsperiodens dløb, vil der ikke blive fremrykning af betaling og notering. Mindste tegningsbeløb er kr. Udbddet er tilrettelagt således, at investorer som dgangspnkt vil modtage fld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabets vegne, at fastsætte en individel tildeling på de enkelte ordrer anset den indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier for redktion i tilfælde af overtegning. Tegningsresltatet forventes offentliggjort den 28. febrar 2007 og aktierne forventes afregnet den 2. marts 2007 mod samtidig registrering i Værdipapircentralen. Første forventede noteringsdag er 9. marts / Børsprospekt janar 2007

13 3. Risikofaktorer Historiske risikofaktorer Risikoprofilen er pr. 1. janar 2005 kvantificeret til et maksimalt tab af egenkapital på 20% målt over en treårs investeringshorisont, som beskrevet i kapitel 5. Selskabets vedtægter gav tidligere mlighed for at investere op til 60% af balancen i aktier. Fra 13. december 2005 er aktieandelen maksimeret til 110% af egenkapitalen. De viste historiske afkast i nærværende afsnit er derfor opnået nder andre investeringsgrænser end der nødvendigvis vil være gældende fremadrettet. De historiske og de fremtidige risikofaktorer er ændrede, og Selskabets samlede risikoprofil skønnes af Manager at være ændret, idet smmen af risici fra investering i aktier og obligationer samt anvendelse af fremmedfinansiering historisk og fremadrettet vrderes at være på samme nivea. krsdsving. De enkelte elementer i Selskabets krsrisici og dermed resltatdvikling kan over de seneste 10 år opdeles i nedenstående faktorer. I de efterfølgende historiske risikomålinger indgår nedenstående risikofaktorer. De viste risikobeskrivelser på de følgende sider er derfor dtryk for smmen af samtlige investerings- og finansieringsbesltninger og giver et reelt billede af den faktisk målte historiske krsrisiko. Risici kan måles på forskellige måder, og derfor tages der dgangspnkt i følgende metoder: 1. Historisk målt risiko d fra standardafvigelser 2. Historisk tabsfrekvens 3. Worst og best case Selskabets historiske risikofaktorer har været tæt forbndet med dviklingen på de finansielle markeder. De risici, som relaterer sig til Selskabets investerings- og finansieringsforhold kan vrderes individelt, men har i fællesskab dannet en samlet risikoprofil og har haft betydning for Selskabets Målingerne dækker årene , som samtidig indeholder flere opgangs- og nedgangsperioder på finansmarkederne, hvorfor perioden efter Managers opfattelse må siges at være dækkende for en reel risikobeskrivelse. Faktor Beskrivelse Renterisiko har betydning for obligationsinvesteringer, og dækker over forskydninger i rentestrktren. En obligation med en lang løbetid har Renterisiko en større renterisiko end en obligation med en kort løbetid. Ved generelle rentestigninger eller rentefald har den valgte renterisiko derfor stor betydning for obligationsafkastet. Kreditrisiko dækker over den risiko der er for, at dstederen af en given obligation ikke kan honorere sine forpligtelser, eller at modparten i en Kreditrisiko given transaktion ikke kan overholde de aftalte afviklingsvilkår. Finansmarkedernes vrdering af kreditrisici er ikke konstant, men ændrer sig over tid og har haft betydning for eksempelvis forholdet mellem danske stats- og realkreditobligationer. Aktierisiko dækker over de risici der er forbndet med investering i danske og denlandske aktier. Dels er der en generel markedsrisiko ved Aktierisiko Valtarisiko Fremmedfinansiering Låneomkostning at investere i aktier, men krsdviklingen på aktier inden for en enkelt sektor eller geografisk område svinger normalt mere end det generelle aktiemarked. Derfor kan en over- eller ndervægtning af sektorer/geografiske områder få stor betydning for aktieafkastet. Valtarisiko dækker over de sitationer, hvor der investeres i denlandske aktier eller der optages lån i en anden valta end danske kroner. Krsdsving på valtaer er generelt meget differentieret, hvorfor nettoeksponeringen i hver valta har stor betydning for den samlede valtarisiko. Selskabet har mlighed for at optage lån på indtil 4 gange egenkapitalen. Det har derfor betydning for Selskabets risiko, hvor meget låneadgangen dnyttes, hvad låneprovenet investeres i, og hvor store krsdsving der er på de finansielle markeder. Selskabets låneomkostninger ændrer sig over tid og består af flere elementer. Dels er der de direkte rentedgifter som Selskabet betaler til långiver. Dertil kommer valtakrsbevægelser på de lån som ikke er i danske kroner. Børsprospekt janar 2007 / 11

14 3. Risikofaktorer Historisk målt risiko Den fremherskende metode til kvantificering af Selskabets risikoprofil er Vale-at-Risk (VaR), som Selskabet siden 1995 har benyttet sig af og styret efter. VaR er en måde at måle risici på og brges til statistisk beregning af det maksimale krstab, der med en valgt sandsynlighed kan forventes inden for en given tidshorisont. Metoden bag VaR går d på at kombinere risikoen på de finansielle positioner i Selskabet med et skøn over, hvor meget markedskrserne typisk svinger. For investor er måling af krsrisikoen derfor essentiel i vrderingen af, hvor risikofyldt en investering er. Den gængse metode til at måle ændringen i afkastet er standardafvigelsen på de månedlige afkast. Standardafvigelsen er den vigtigste parameter i VaR, og en lav standardafvigelse er dtryk for lav variation i afkastet, mens en høj standardafvigelse er dtryk for en stor variation i afkastet, og dermed større krsdsving. Risikoen i Selskabet fastlægges via langsigtede dsving på de finansielle markeder målt som standardafvigelser på aktier, obligationer og valta. Bestyrelsen har siden 1995 haft som et accepteret mål for risikoniveaet i Selskabet, at den samlede risiko (her defineret som Selskabets risiko ved aktie- og obligationsinvesteringer samt fremmedfinansiering) over tid skal være på nivea med eller op til 10 procentpoint over FT World i DKK målt som standardafvigelser. FT World verdensaktieindekset er et dbredt og anerkendt benchmark og her anvendt som sammenligningsgrndlag, idet indekset af Manager betragtes som retvisende for verdens aktiemarkeder og således kan repræsentere en global aktieportefølje. Grafisk kan det illstreres ved de seneste 10 års standardafvigelser i Selskabet og verdensaktieindekset. Som det ses af grafen, har risikoen (krsdsvingene) i Selskabet været tæt på risikoen i verdensaktieindekset, her vist som Financial Times World aktieindeks omregnet til DKK. Der har med andre ord ikke været en markant anderledes risiko i Formepleje Epikr A/S end aktier generelt målt ved standardafvigelser. Selskabet har siden 1/ defineret sin risikoprofil som, at det maksimale tab på egenkapitalen med en 3-års investeringshorisont med 90% sikkerhed ikke vil overstige 20%. Testes denne nye risikobetegnelse på de samme tal for henholdsvis Selskabet og FT World i DKK fås følgende billede: Fra dårligste til bedste afkast 3 års afkast 350% Formepleje Epikr 3 års inv. 300% 250% 200% 150% 30% 25% 10 års standardafvigelser Formepleje Epikr FT World 100% 50% 0% -50% FT World 3 års inv. 20% -100% Dårligste Observationsnmmer perioden Bedste 15% 10% 5% Der er taget dgangspnkt i rllende 3-års investeringsperioder indtil 1. janar Selskabet har på intet tidspnkt siden 1995 overskredet risikomålsætningen. Det dårligste 3-årsafkast blev et tab på 17%, mens FT World i DKK i den dårligste 3-års periode i samme måleperiode fik et tab på over 50%. 0% Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formepleje Epikr A/S Grafen viser de årlige gennemsnit for standardafvigelser for henholdsvis Formepleje Epikr A/S og det meget brede aktieverdensindeks indtil 1. janar Som anført er VaR et betydeligt og væsentligt redskab til kontinerligt at overvåge og styre Selskabets risikoprofil. På samme tid skal det nævnes, at VaR ikke fortæller den flde sandhed om risiko. Det skyldes dels, at beregningen foretages på grndlag af historiske tal, og dels siger VaR ikke noget om tab nder ekstremt negative markedsforhold. Som spplement til standardafvigelserne vises derfor andre risikomål såsom historisk tabsfrekvens og worst-case ved alternative investeringshorisonter. 12 / Børsprospekt janar 2007

15 Historisk tabsfrekvens I den finansielle verden måles risiko som nævnt ovenfor ved brg af standardafvigelser. Standardafvigelser er nyttige til professionelt brg, men andre metoder er mere forståelige for eksempel den empiriske risiko for tab på en investering over forskellige tidsperioder. Selvom Selskabet i årenes løb har anvendt fremmedkapital og dermed haft en soliditet nder 100, har det ikke givet sig dslag i en øget tabsfrekvens. Årsagen er blandt andet, at aktier, obligationer og valta ikke svinger i samme takt på samme tidspnkt, hvilket Selskabet kan drage nytte af i den løbende risiko- og porteføljestyring. I grafen nedenfor vises tabsfrekvensen på forskellige tidshorisonter i perioden janar Tabsfrekvens for perioden Investeringshorisont Formepleje Epikr FT World i DKK 1 år 19% 27% 2 år 12% 29% Den historiske frekvens, hvormed Selskabet har genereret tab, må dog ikke opfattes som en garanti, men bør alene betragtes som den empiriske risiko for tabsfrekvens på forskellige tidshorisonter. Worst og best case Worst case viser det absolt dårligste målte afkast ved en investering, og kan sammen med andre risikobegreber som standardafvigelser og tabsfrekvenser være et spplement til at beskrive Selskabets risikonivea. 3 år 5% 35% Worst case Afkast 20% 10% Formepleje Epikr 5 år 0% 55% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tab hvor tit -10% -20% Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formepleje Epikr A/S Grafen viser den faktisk historiske målte tabsfrekvens på 1, 2, 3 og 5 års tidshorisonter. -30% -40% FT World -50% Målingerne foretages måned for måned eksempelvis måles 1-års investeringshorisonter som løbende 12 måneders investeringer, hvor første periode er fra janar 1995 til janar 1996, herefter fra febrar 1995 til febrar 1996 osv. Derefter tælles, hvor mange 12 mdrs. perioder der har givet tab i forhold til det totale antal rllende 12 mdrs. perioder fra janar 1995 til janar Den gode investering er kendetegnet ved, at tabsfrekvensen falder markant over længere tidshorisonter samtidig med, at der fastholdes en attraktiv afkastmlighed. Som det ses, har Selskabet på alle målte tidsperioder haft en markant lavere tabsfrekvens end verdensaktieindekset. Målt på 5 års investeringsperioder har investorer i Selskabet overhovedet ikke haft nderskd de seneste ti år. -60% 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Investeringshorisont Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formepleje Epikr A/S Grafen viser de dårligste afkast på forskellige tidshorisonter i perioden 1995 til 1. janar Selskabet har ikke siden 1995 på nogen målt investeringshorisont haft et dårligere worst case afkast end worst case for verdensaktieindekset. Ligesom risikostyringen i Selskabet baseres på langsigtede prognoser for krsdsving på de finansielle markeder, bør en investering i Selskabet også anlægges dfra en flerårig investeringshorisont. Det skyldes bl.a., at worst case sjældent indtræffer og samtidig heller ikke fortæller om de afkast en investering har givet. Derfor er det vigtigt også at se på best case. Børsprospekt janar 2007 / 13

16 3. Risikofaktorer Best case illstrerer de højeste afkast, som en investering har givet. Igen måles investeringsresltatet på forskellige tidsperioder, og i kombination med worst case giver det et helhedsindtryk af de historiske afkast. Best case Afkast 600% Formepleje Epikr 500% 400% 300% FT World 200% 100% 0% 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Investeringshorisont Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formepleje Epikr A/S Grafen viser de bedste historiske afkast på forskellige tidshorisonter i perioden 1995 til 1. janar Målt på best case har Selskabet på alle målte investeringshorisonter opnået et højere afkast end verdensaktieindekset FT World. Det skal samtidig pointeres, at de opnåede resltater i Selskabet er efter omkostninger og selskabsskat, mens afkastlinien for verdensaktieindekset er før omkostninger og før skattemæssige konsekvenser. Risici i forbindelse med investeringsstrategi Selskabets investeringsstrategi indebærer risici relateret til dviklingen på rente-, aktie-, valta- og kreditmarkedet. Herdover er der risici forbndet med anvendelse af finansielle instrmenter. Generelt gælder desden, at alle transaktioner på de finansielle markeder er behæftede med afviklingsrisiko. at variere i løbet af et år. Der tages dgangspnkt i den forventede porteføljesammensætning, og de forventede afkast der er beskrevet for de øvrige aktiver og passiver. Konsekvensberegningerne er ikke dtømmende, men eksempler på den skønnede værdidvikling nder de fordsætninger som beskrives i afsnittet. De konkrete fordsætninger for at antage et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktiedbytter), et obligationsafkast på 4% p.a. og en finansieringsrente inkl. valtakrsbevægelser på 2,5% p.a., bygger på analyse og valering af den forventede markedsdvikling og er således dtryk for forventede normaliserede niveaer den kommende tid. For aktieafkastet gælder at indtjeningsvæksten for de globale aktiemarkeder forventes i niveaet 8%. Hertil lægges 2% i forventet dbyttebetaling. Forventningen til obligationsafkastet tager dgangspnkt i niveaet for de toneangivende renter, hvor den 10-årige danske rente befinder sig i niveaet 4%. Forventningen til finansieringsrenten inkl. valtakrsbevægelser, tager dgangspnkt i 1- månedsrenten i Schweiz på 2,0% p.a. samt i Eroland på 3,4%. Da Selskabets strategiske finansiering foregår via CHF og EUR, anses niveaet 2,5%, som værende realistisk. Selve vrderingen og alle fordsætninger for vrderingen er behæftet med sikkerhed, hvor den faktiske dvikling vil knne vise sig at afvige fra de vrderinger der danner baggrnd for Selskabets dispositioner. Sker dette, kan det ikke delkkes, at resltaterne af dispositionerne ikke modsvarer den værdidvikling som beskrives i det efterfølgende afsnit. Renterisiko Særligt Selskabets obligationsinvesteringer og finansieringsomkostninger påvirkes af dsving i renterne. På nværende tidspnkt, hvor renterne i historisk sammenligning er lave, er et stigende rentenivea derfor en betydende risikofaktor. For obligationsinvesteringerne er renterisikoen dels knyttet til det generelle rentenivea dels til rentedviklingen for de specifikke obligationer i Selskabets portefølje. Anvendelse af fremmedkapital, bestående af variabelt forrentede stående lån i EUR, CHF og andre valtaer, bidrager desden med en yderligere risikodimension i forhold til en isoleret anvendelse af egenkapital. I nærværende afsnit om risici i forbindelse med investeringsstrategi, bliver konsekvenserne for Selskabets værdidvikling ved forskellige afkastniveaer for de enkelte aktiver og passiver analyseret. De valgte afkastniveaer vrderes af Manager at dgøre et retvisende billede af, hvor meget afkastene for de enkelte aktiver og passiver kan forventes Selskabets samlede afkast er således i stor dstrækning påvirket af dsving i obligationsafkastene. Nedenstående figr viser den forventede dvikling af en 100 kr. investering i Selskabet, før skat og omkostninger, givet forskellige 12 måneders afkast på Selskabets obligationsportefølje som angivet ved de sorte pnkter. Resltaterne er sammenholdt med dviklingen i de forventede medianafkast samt et 80% konfidensinterval for et best og worst case scenarim. 14 / Børsprospekt janar 2007

17 Forventet værdidvikling ved variation i obligationsafkastet sammenholdt med forventet medianafkast Kr. 160 Obligationsafkast Kilde: Egen tilvirkning. 20% 15% 10% Note: Værdidviklingen er i følsomhedsanalysen beregnet før skat og omkostninger 5% 0% -5% -10% -15% Forventet best case Forventet medianafkast 18 Forventet worst case Måneder 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Obligationsafkastets effekt på egenkapitalforrentningen Kilde: Egen tilvirkning. 20% -15% Obligationsafkast i Selskabet Note: Egenkapitalforrentningen i følsomhedsanalysen er beregnet før skat og omkostninger Det faktiske historiske afkast på obligationsinvesteringerne har siden 1995 ligget mellem 1,2% og 15,9% i Selskabet. 46% -24% Egenkapitalforrentning i Formepleje Epikr Følsomhed for obligationsafkastet I ovenstående konsekvensberegning for værdidviklingen er der taget dgangspnkt i Selskabets portefølje efter kapitaldvidelsen, hvor 65% af aktiverne er placeret i obligationer og 35% i aktier. Der er antaget et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktiedbytter), og en finansieringsrente inkl. valtakrsbevægelser på 2,5% p.a. Anvendelsen af fremmedkapital er med denne aktivfordeling 2,1 gange egenkapitalen. 20% 15% 10% Afkast af obligationsporteføljen i Formepleje Epikr A/S sammenlignet med JP Morgans 1) danske obligationsindeks, 1. janar jni 2006 Obligationsporteføljen i Formepleje Epikr JP Morgans danske obligationsindeks 1) Gns. p.a. afkast obligationsporteføljen i Formepleje Epikr Medianafkastet Medianafkastet tager dgangspnkt i Selskabets portefølje efter kapitaldvidelsen. Anvendelsen af fremmedkapital er med denne aktivfordeling 2,10 gange egenkapitalen. Der er antaget et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktiedbytter), et obligationsafkast på 4% p.a. og en finansieringsrente inkl. valtakrsbevægelser på 2,5% p.a. 5% 0% -5% ) 06/07 Såfremt obligationer giver et afkast mellem -15% og +20%, vil Selskabet realisere en egenkapitalforrentning på mellem -24% og 46% nder fordsætning af, at Selskabet realiserer et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktiedbytter), og en effektiv finansieringsrente (inkl. valtakrsbevægelser) på 2,5% p.a. Kilde: Bloomberg og reviderede årsregnskaber Formepleje Epikr A/S. Note: Det gennemsnitlige årlige afkast af obligationsporteføljen i Formepleje Epikr A/S dgjorde i perioden 7,3%. 1) J. P. Morgans danske obligationsindeks er et indeks, som består af en krv af ledende danske statsobligationer. J. P. Morgans danske obligationsindeks er således efter Managers opfattelse retvisende som markedsportefølje for dviklingen i afkast såvel som risiko på det danske obligationsmarked. 2) 1/1-30/ Udover markedsrisikoen er risikoen i Selskabets obligationsportefølje knyttet til valget af enkeltobligationer, når porteføljen sammensættes. Børsprospekt janar 2007 / 15

18 3. Risikofaktorer Finansieringsrisiko Selskabet har renterisiko på lånesiden, idet dviklingen i den korte rente påvirker Selskabets direkte finansieringsomkostninger. Da Selskabet optager lån i andre valtaer end danske kroner, relaterer den største risikofaktor på lånesiden sig til valtakrsdsving på lånene. Smmen af den direkte finansieringsomkostning renten - og den indirekte finansieringsomkostning valtakrsbevægelsen - angiver Selskabets effektive finansieringsomkostning. Den effektive årlige finansieringsomkostning kan være både positiv og negativ, hvor en negativ effektiv finansieringsrente er dtryk for et samlet krsfald på lånevaltaen, som er indtægtsgivende for Selskabet. Selskabets samlede afkast er i stor dstrækning påvirket af dsving i den effektive finansieringsomkostning. Nedenstående figr viser den forventede dvikling af en 100 kr. investering i Selskabet, før skat og omkostninger, givet forskellige et-års omkostninger på Selskabets finansiering. Resltaterne er sammenholdt med det forventede medianafkast samt et 80% konfidensinterval for et best og worst case scenarim. Forventet værdidvikling ved variation i den effektive finansieringsrente sammenholdt med forventet medianafkast. Kr Kilde: Egen tilvirkning. Effektiv finansieringsrente Note: Værdidviklingen er i følsomhedsanalysen beregnet før skat og omkostninger. Bemærk at en negativ effektiv finansieringsrente er dtryk for krsfald på lånevaltaen, hvilket er indtægtsgivende for Selskabet. -9% -6% -3% 0% 3% 6% 9% 12% Forventet best case Forventet medianafkast 18 Forventet worst case Måneder Følsomhed for effektiv finansieringsrente I ovenstående konsekvensberegning for værdidviklingen er der taget dgangspnkt i Selskabets portefølje efter kapitaldvidelsen, hvor 65% af aktiverne er placeret i obligationer og 35% i aktier. Anvendelsen af fremmedkapital er med denne aktivfordeling 2,1 gange egenkapitalen. Der er antaget et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktiedbytter) og et obligationsafkast på 4% p.a. Medianafkastet Medianafkastet tager dgangspnkt i Selskabets portefølje efter kapitaldvidelsen, hvor 65% af aktiverne er placeret i obligationer og 35% i aktier. Anvendelsen af fremmedkapital er med denne aktivfordeling 2,1 gange egenkapitalen. Der er antaget et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktiedbytter), et obligationsafkast på 4% p.a. og en finansieringsrente inkl. valtakrsbevægelser på 2,5% p.a. Såfremt den effektive finansieringsrente er 12% og -9%, vil Selskabet realisere en egenkapitalforrentning på mellem -6% og 38% nder fordsætning af, at Selskabet realiserer et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktiedbytter), og et obligationsafkast på 4% p.a. 40% 30% 20% 10% 0% -10% Den effektive finansieringsrentes effekt på egenkapitalforrentningen Den effektive finansieringsrente Kilde: Egen tilvirkning. 12% -9% Note: Egenkapitalforrentningen i følsomhedsanalysen er beregnet før skat og omkostninger. Bemærk at en negativ effektiv finansieringsrente er dtryk for krsfald på lånevaltaen, hvilket bidrager positivt til Selskabets egenkapitalforrentning. Selskabets faktiske effektive finansieringsomkostning har siden 1995 ligget mellem -6,6% (indtægt) og 9,5% (dgift). 38% -6% Egenkapitalforrentning i Formepleje Epikr 16 / Børsprospekt janar 2007

19 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Effektiv finansieringsrente i Formepleje Epikr A/S 1. janar jni Gennemsnit -8% ) 05/06 Forventet værdidvikling ved variation i aktieafkast sammenholdt med forventet medianafkast Kr. 160 Aktieafkast 50% % % % % 110 0% % % 70-30% Forventet best case Forventet medianafkast Forventet worst case Kilde: Årsrapporter fra Formepleje Epikr A/S. Note: Den gennemsnitlige årlige effektive finansieringsrente i Formepleje Epikr A/S dgjorde i perioden 1,7%. 1) 1/1-30/ Kilde: Egen tilvirkning Måneder Note: Værdidviklingen er i følsomhedsanalysen beregnet før skat og omkostninger 18 Som tidligere beskrevet er en stor del af risikoen ved den effektive finansieringsrente knyttet til dsving i valtakrser, i det omfang Selskabets finansiering ikke er i DKK. For ddybning af Selskabets samlede valtarisici henvises til afsnittet herom. Aktierisiko Aktierisikoen i Selskabet er dels knyttet til den generelle markedsrisiko dels til de specifikke aktier, som dvælges til Selskabets aktieportefølje. Nedenstående figr viser den forventede dvikling af en 100 kr. investering i Selskabet, før skat og omkostninger, givet forskellige et-års afkast på Selskabets aktieportefølje. Resltaterne er sammenholdt med det forventede medianafkast samt et 80% konfidensinterval for et best og worst case scenarim. Følsomhed for aktieafkastet I ovenstående konsekvensberegning for værdidviklingen er der taget dgangspnkt i Selskabets portefølje efter kapitaldvidelsen, hvor 65% af aktiverne er placeret i obligationer og 35% i aktier. Anvendelsen af fremmedkapital er med denne aktivfordeling 2,1 gange egenkapitalen. Der er antaget et obligationsafkast på 4% p.a. og en effektiv finansieringsrente (inkl. valtakrsbevægelser) på 2,5% p.a. Medianafkastet Medianafkastet tager dgangspnkt i Selskabets portefølje efter kapitaldvidelsen, hvor 65% af aktiverne er placeret i obligationer og 35% i aktier. Anvendelsen af fremmedkapital er med denne aktivfordeling 2,1 gange egenkapitalen. Der er antaget et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktiedbytter), et obligationsafkast på 3,5% p.a. og en finansieringsrente inkl. valtakrsbevægelser på 2% p.a. Såfremt aktier giver et afkast mellem -30% og +50%, vil Selskabet realisere en egenkapitalforrentning på mellem -30,0% og 58,0% nder fordsætning af, at Selskabet realiserer et obligationsafkast på 4% p.a., og en effektiv finansieringsrente (inkl. valtakrsbevægelser) på 2,5% p.a. Børsprospekt janar 2007 / 17

20 3. Risikofaktorer Aktieafkastets effekt på egenkapitalforrentningen 60% 40% 50% 20% 0% 58% Selskabet har dog normalt positiv eksponering fra aktivsiden (denlandske aktier) og negativ eksponering i diverse lånevaltaer på passivsiden. Risiciene på valta relaterer sig derfor primært til Selskabets effektive finansieringsomkostning som beskrevet ovenfor og valtaeksponeringen på de denlandske aktiebeholdninger. En ddybning af Selskabets håndtering af valtarisici på aktiebeholdningen findes i efterfølgende afsnit om Finansielle instrmenter og risici. -20% -40% Kilde: Egen tilvirkning. -30% Afkast i selskabets aktieportefølje -30% Egenkapitalforrentning i Formepleje Epikr Note: Egenkapitalforrentningen i følsomhedsanalysen er beregnet før skat og omkostninger. Estimering af investors samlede forventede risiko i Selskabet I afsnit 3 er Selskabets historiske risiko belyst bl.a. ved hjælp af historisk VaR og historisk tabsfrekvensanalyse. Svagheden ved en sådan analyse er natrligvis, at det ikke kan antages, at Selskabets historiske risiko er repræsentativ for den fremtidige risiko. For at belyse den fremadrettede risiko i Selskabet estimeres her mål for Det faktiske historiske afkast for aktieinvesteringerne har siden 1995 ligget mellem -12,7% og 41,4% i Selskabet 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Afkast af aktieporteføljen i Formepleje Epikr A/S sammenlignet med FT Worlds globale aktieindeks i DKK, 1. janar jni % ) 05/06 Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formepleje Epikr A/S. Note: Det gennemsnitlige årlige afkast af aktieporteføljen i Formepleje Epikr A/S dgjorde i perioden 10,7%. 1) 1/1-30/ Valtarisiko Aktieporteføljen i Formepleje Epikr FT Worlds globale aktieindeks i DKK Gns. p.a. afkast aktieporteføljen i Formepleje Epikr Selskabets valtarisiko relaterer sig til investeringer i denlandske aktiver og derivater samt optagelse af lån i anden valta end danske kroner. Selskabets valtarisiko skal ses samlet - d fra nettopositionen - hvor aktiver og passiver modregnes. Køb af denlandske aktier og et lån af tilsvarende størrelse i samme valta indeholder således ingen valtarisiko. den forventede VaR. Dette gøres ved hjælp af et omfattende datainpt, som kortlægger samvariationerne i krsdsvingene mellem alle de af Selskabet anvendte aktiver og passiver i kombination. Denne metode også kaldet delta normal -metoden - bygger på den væsentlige fordsætning, at afkastene på de finansielle aktiver og passiver dvs. aktier, obligationer og valta følger en bestemt statistisk fordeling den såkaldte normalfordeling. Som belyst tidligere i afsnittet er risiko målt ved standardafvigelser ikke konstant over tid. Tilsvarende er samvariationen i afkastet mellem eksempelvis en investering i globale aktier og et lån i CHF heller ikke konstant over tid. Det mest retvisende og tilgængelige mål for den fremadrettede samvariation mellem alle Selskabets aktiv- og passivtyper er derfor at anvende historiske data, som strækker sig over en lang periode. I dette tilfælde anvendes derfor den sande varians-kovarians-matrice for afkastet de seneste 10 år mellem globale aktier, danske obligationer samt de effektive finansieringsrenter på de respektive valtaer, der anvendes i finansieringen. Afkastforventningerne tager dgangspnkt i et medianafkast for aktier på 10% p.a. (inkl. aktiedbytter), et obligationsafkast på 4% p.a. og en finansieringsrente inkl. valtakrsbevægelser på 2,5% p.a. Ligeledes er 65% af aktiverne placeret i obligationer og 35% i aktier og anvendelsen af fremmedkapital er med denne aktivfordeling 2,1 gange egenkapitalen. I dregningen af porteføljens samlede afkast er indeholdt alle omkostninger og selskabsskat. 18 / Børsprospekt janar 2007

4. KVARTAL 2006 21. ÅRGANG

4. KVARTAL 2006 21. ÅRGANG 4. KVARTAL 2006 21. ÅRGANG Indhold Redaktion og krsopdatering er afslttet 30. september 2006 Artikler 7 børsnoteringer på 6 måneder...3 Vis mig balancen...4 1.600 aktionærer deltog på Formeplejedagene...G

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Mød Svend Askær fra Lederne. Formuepleje Safe VSO nu med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne

Mød Svend Askær fra Lederne. Formuepleje Safe VSO nu med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE 3. kvartal 2007 22. årgang Mød Svend Askær fra Lederne Formepleje Safe VSO n med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne Indhold 22. årgang, 3.

Læs mere

20 år med Formuepleje

20 år med Formuepleje nr. 2 APRIL 2006 21. årgang 20 år med Formepleje To stiftere ser tilbage på op- og nedtre Formeplejeselskaberne på børsen Stor interesse for børsnoteringen Hvis lven kommer... Stresstest af Formeplejekonceptet

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere