Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 xx. marts 2014 FM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag indeholder initiativer som skal ruste skattelovgivningen i forhold til udviklingen indenfor især råstofsektoren. Der har de seneste år været en række drøftelser af mulighederne for at indføre royaltybeskatning på råstofområdet og i forbindelse med større vandkraftprojekter. Drøftelserne har bl.a. vist, at der er tvivl om rækkevidden af den gældende fritagelsesbestemmelse i indkomstskattelovens 3, stk. 3, og dens forhold til grundlovens 43. Som alternativ til den gældende fritagelsesbestemmelse, kan der åbnes mulighed for at lade eventuelle ressourcerenter fradrage ved skatteberegningen. Herved bedres mulighederne for at styrke samspillet mellem en ressourcerentebeskatning og selskabsbeskatning. Forslaget sigter desuden mod at forenkle den skattemæssige behandling af personer omfattet af den såkaldte bruttoskatteordning. Bruttoskatteordningen har til formål at forenkle skatteadministrationen i forhold til visse typer af udefra kommende arbejdskraft. Forenklingen består i, at de pågældende alene skal betale en endelig skat på 35 procent af deres indkomst (bruttoindkomst), og at medarbejderne ikke skal indgive selvangivelser til skatteforvaltningen. Ved beregningen af skattetilsvaret tages der ikke hensyn til personfradrag eller andre fradrag. Ordningen tager ikke højde for, at en del af den berørte arbejdskraft vil opholde sig her i landet i mere end 6 måneder og dermed bliver fuldt skattepligtige. Som andre fuldt skattepligtige vil de pågældende således skulle indgive selvangivelse m.v. til skatteforvaltningen, hvis de har anden indkomst end den bruttoskattepligtige indkomst. Det, uanset om indkomsten stammer fra kilder her i landet eller udlandet, og uanset om den pågældende eksempelvis kun har haft en mindre renteindtægt fra et indestående i et udenlandsk pengeinstitut eller et mindre udbytte fra investering i et udenlandsk selskab eller lignende. I takt med udviklingen af råstofsektoren må det forventes, at mange bruttoskatteydere vil blive omfattet af denne selvangivelsespligt, uanset at de færreste af dem vil have udenlandske indtægter i en størrelsesorden, som vil udløse en skattebetaling på et niveau, som står i et rimeligt forhold til de administrative omkostninger forbundet med håndteringen af deres selvangivelser m.v. FM 2014/xx 1 Aka sagsnr

2 Forslaget angår tillige anmeldelse til skatteforvaltningen af udenlandske leverandører som udfører opgaver i Grønland. Udenlandske leverandører, som udfører opgaver i Grønland, har pligt til at registrere sig som arbejdsgivere, når de udbetaler A-indkomst, ligesom de i nogle tilfælde har pligt til at indgive selvangivelse m.v. til skatteforvaltningen. Efter en øget kontrolindsats har skatteforvaltningen kunnet konstatere, at nogle udenlandske leverandører ikke efterlever disse pligter. Stigende udenlandsk interesse for at udføre opgaver i Grønland øger betydningen af, at leverandørerne efterlever reglerne. Skatteforvaltningen kan i dag indhente oplysninger om anvendelsen af leverandører m.v. hos de enkelte opdragsgivere (bygherre m.v.). Denne fremgangsmåde er ressourcekrævende og med nogen fejlrisiko. Lovforslaget har desuden til formål at styrke A-skattesystemet i forhold til en situation, hvor udenlandske leverandører indtager en central rolle som arbejdsgivere og dermed som ansvarlige for indbetaling af A-skatter. Det stigende niveau for ind og udvandring af arbejdskraft er således en udfordring for de eksisterende skatteregler og kontrollen hermed. I Norge har man således med positiv effekt, søgt at styrke skattemyndighedernes kontrolforudsætninger ved at indføre pligt for opdragsgiverne til at indberette brugen af udenlandske underleverandører (solidaransvar), hvorved hovedentreprenøren i sidste ende bliver ansvarlig for overholdelse af forpligtigelserne overfor skatteforvaltningen hele vejen gennem kæden. Endelig omfatter forslaget en ændring af trækprocenten, i forbindelse med manglende aflevering af skattekort, bikort eller frikort, samt i forbindelse med indhandlingstræk. Forhøjelserne skal mindske risikoen for, at der opstår restskatter og samtidig motivere de skattepligtige til at aflevere deres skattekort til deres arbejdsgivere m.fl. 2. Lovforslagets indhold Det foreslås, at indkomstskattelovens 3, stk. 3, ophæves. Bestemmelsen giver en ganske vidtgående bemyndigelse til, at Naalakkersuisut kan fritage virksomheder med tilladelse til udnyttelse i henhold til inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor for beskatning. I Grundlovens 43, 1. led, anføres, at Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at Inatsisartut delegerer sin kompetence til at pålægge skatter til Naalakkersuisut. Blandt eksperter er der delte meninger om rækkevidden af dette delegationsforbud. Der synes dog at være enighed om, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at Inatsisartut i en lov bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte visse iværksættelsesforskrifter eller nærmere regler om en lovs forståelse og anvendelse. Bemyndigelsen i indkomstskattelovens 3, stk. 3, synes dog at have en karakter og et omfang der gør det tvivlsomt, om bestemmelsen kan rummes inden for 2/17

3 rammerne af en nutidig fortolkning af Grundlovens 43. For at forhindre yderligere tvivl om Naalakkersuisuts kompetence i disse sager, foreslås indkomstskattelovens 3, stk. 3, ophævet. I stedet foreslås tilføjet en ny 72 c (lovforslagets nr. 4). Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til samtidig med udstedelse af en tilladelse til udnyttelse af råstoffer eller vandkraft at godkende, at rettighedshaveren fradrager en ressourcerente i det beløb, som rettighedshaveren skal betale i selskabsskat. Ordningen, der anses for at ligge indenfor rammerne af grundlovens 43, giver mulighed for i de drøftelser som går forud for udstedelse af en udnyttelsestilladelse at finde frem til den for den konkrete sag bedste skattepakke. Har Naalakkersuisut godkendt at en aftalt ressourcerente kan fradrages i skattetilsvaret, skal rettighedshaveren opgøre den skattepligtige indkomst på almindelig vis efter de regler, som er gældende for den pågældende aktivitet. Resultere opgørelsen i, at der skal betales selskabsskat, beregnes skattetilsvaret på almindelig vis. Har rettighedshaveren betalt en ressourcerente til Selvstyret i det indkomstår skattetilsvaret vedrører, kan den betalte royalty fradrages i skattetilsvaret. Udgør skattetilsvaret eksempelvis kr. og den betalte ressourcerente kr., skal rettighedshaveren indbetale forskellen på kr. som selskabsskat. Udgør skattetilsvaret eksempelvis kr. og den betalte ressourcerente kr., skal rettighedshaveren ikke indbetale selskabsskat. Det beløb, som ressourcerenten overstiger selskabsskatten med, kr. kan rettighedshaveren ikke fremføre til senere indkomstår. Den ressourcerente, som rettighedshaveren betaler, vil i udgangspunktet være fradragsberettiget som en driftsomkostning og dermed reducere den skattepligtige indkomst. For at undgå, at rettighedshaveren både kan fradrage ressourcerenten i den skattepligtige indkomst og i skattetilsvaret (et samlet fradrag på mere end 100 procent) foreslås, at hvis Naalakkersuisut godkender en ordning, hvor ressourcerenten fradrages i skattetilsvaret, kan rettighedshaveren ikke (også) fradrage ressourcerenten som en driftsomkostning. Det foreslås, at bruttoskatteydere med en indkomst på mere end kr. ikke beskattes af renteindtægter og udgifter samt udbytter som hidrører fra kilder udenfor Grønland. Andre indkomster beskattes som hidtil. Er den bruttoskattepligtige indkomst kr. eller mere beskattes renteindtægter og udgifter samt udbytter fra kilder udenfor Grønland ligeledes som hidtil. 3/17

4 Der foreslås endvidere indført krav om, at opdragsgivere og leverandører skal underrette skatteforvaltningen, når de indgår aftaler om udførsel af arbejdsopgaver til en værdi over kr., såfremt opgaverne udføres af personer bosat uden for Grønland eller selskaber med hjemsted uden for Grønland. Meldepligten har til formål at styrke skatteforvaltningens kontrol med indberetning og betaling af A-skatter fra udenlandske indberetningspligtige. Det foreslås, at indberetningen som minimum skal indeholde oplysninger om blandt andet identiteten af den indberetningspligtige, identiteten på den virksomhed eller person i udlandet, som aftalen er indgået med, samt identiteten af aftaleparter, som den udenlandske aftalepart har indgået aftale med om deltagelse i arbejdet, som udføres i Grønland samt identiteten på de personer, der udfører arbejde i landet, som er ansat hos en virksomhed i udlandet mv. Det foreslås endvidere, at alle der indgår aftale om udførelse af bygge- og anlægsarbejder til en samlet værdi af mere end 10 mio. kr. bliver ansvarlige for, at de kontraherende leverandører opfylder deres pligter til at indeholde, redegøre for, og indbetale A-skatter. Ansvaret indebærer bl.a., at bygherrer hæfter solidarisk med leverandørerne for leverandørernes A-skatter. På råstofområdet foreslås licenshaverne pålagt et tilsvarende ansvar, idet der dog ikke foreslås en beløbsbegrænsning i denne sammenhæng. Der henses herved til, at der på dette område kan blive tale om mange mindre opgaver med anvendelse af bl.a. udenlandsk arbejdskraft. Ansvaret omfatter alle led i en aftalekæde. Har en leverandør indgået aftale med en underleverandør om udførelse af (en del af) opgaven, er såvel opdragsgiveren, leverandøren som underleverandøren ansvarlig for, at underleverandøren efterlever pligterne på A- skatteområdet. Endelig foreslås, at trækprocenten i forbindelse med manglende aflevering af skattekort, bikort eller frikort, ændres fra henholdsvis 45 procent til 50 procent for almindelige indkomstmodtagere, samt fra 23 procent til 30 procent for indkomst, som erhverves ved indhandling i Grønland, herunder indkomst fra fiskeri, fangst mv. Formålet med at hæve trækprocenten er, at tilskynde skatteyderne til i øget omfang, at sørge for, at skattekortet afleveres til den indeholdelsespligtige. Forslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Forslaget 1 4/17

5 I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat foretages følgende ændringer: , stk. 3, ophæves. Stk. 3. Beskatning af selskaber og virksomheder, der er meddelt tilladelse til udnyttelse i henhold til lov om mineralske råstoffer m.v. i Grønland, bortfalder i det omfang, det følger af rettighedshaverens tilladelse. 72 a. 2. Efter 72 a, stk. 4, indsættes: Stk. 5. Er den bruttoskattepligtige indkomst mindre end kr. i et indkomstår beskattes renteindtægter og udgifter samt udbytter fra kilder udenfor Grønland ikke i Grønland. Stk. 6. Har en fysisk person alene indkomst som nævnt i stk. 1 og 5 og 15, stk. 4, kan personen uanset 16 i landstingslov om forvaltning af skatter undlade at angive selvangivelse. Stk. 5 bliver herefter stk b. 3. I 72 b, stk. 2, ændres: stk. 2-5 til: stk Som ny 72 c indsættes: 72 c. Naalakkersuisut kan i sammenhæng med meddelelse af tilladelse til udnyttelse i henhold til inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor og inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi godkende, at vederlag betalt til Selvstyret 5/17

6 efter reglerne i 17 i inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor eller 11 i inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi, kan fradrages i den selskabsskat, der efter denne lov skal betales for der pågældende indkomstår. Stk. 2. Godkendes fradrag som nævnt i stk. 1, kan vederlag efter reglerne i 17 i inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor eller 11 i inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi, ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Stk. 3. Naalakkersuisut kan begrænse den periode, hvori en godkendelse skal gælde. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår vedrørende en godkendelse og bestemme, at godkendelsen bortfalder, såfremt vilkårene ikke efterleves. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser vedrørende administration af godkendelser som nævnt i stk I 76, stk. 2, ændres: 72 a, stk. 1 og 2 til: 72 a, stk. 1, 2 og 5 6. Som ny 76 a indsættes: Opdragsgiver, herunder blandt andet offentlige myndigheder, selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber, andelsforeninger, foreninger m.fl., og leverandører skal underrette skatteforvaltningen om aftale vedrørende en arbejdsopgave, som udføres i Grønland, herunder på søterritoriet eller på 6/17

7 kontinentalsokkelområdet, af personer bosat uden for Grønland eller selskaber med hjemsted uden for Grønland, når arbejdsopgavens samlede økonomiske værdi overstiger kr. Indberetningen skal indeholde oplysninger om opdragsgiveren, leverandøren og de medarbejdere, som vil være beskæftiget med opgaven. I en aftalekæde skal ligeledes hovedopdragsgiveren og eventuelle underleverandører oplyses. Stk. 2. Oplysningerne skal indberettes snarest efter aftalen er indgået og senest ved arbejdets påbegyndelse. Eventuelle ændringer til indberettede oplysninger skal indberettes senest 14 dage efter de er aftalt. Oplysninger om arbejdets afslutning skal indberettes senest 14 dage efter afslutningen. Stk. 3. Indberetningen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Identiteten af den indberetningspligtige. 2) Identiteten på den virksomhed eller person i udlandet, som aftalen er indgået med, samt identiteten af aftaleparter, som den udenlandske aftalepart har indgået aftale med om deltagelse i det arbejde, som udføres i Grønland. 3) Identiteten på de ansatte, der skal udføre arbejdet i Grønland. 4) De aftalte kontraktsummer 5) Aftalte arbejdssteder for den udenlandske virksomhed eller person i Grønland. 6) Aftalte arbejdsperioder for den udenlandske virksomhed eller person i Grønland. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om indberetning af oplysninger som nævnt i stk. 1 og 3, og herunder bestemme, hvilke yderligere 7/17

8 oplysninger, der skal indberettes og at indberetningen skal ske elektronisk I 79, stk. 2, ændres: 72 a, stk. 1 og 2 til: 72 a, stk. 1, 2 og 5 80 Stk. 1. Har den skattepligtige hverken afleveret skattekort eller forevist bikort eller frikort, sker indeholdelserne uden fradrag med 45 procent, for indkomst efter 75, stk. 2, nr. 2, dog med 23 procent. 8. I 80, stk. 1, ændres 45 procent til: 50 procent, og 23 procent til: 30 procent. Stk. 1. Har den skattepligtige hverken afleveret skattekort eller forevist bikort eller frikort, sker indeholdelserne uden fradrag med 50 procent, for indkomst efter 75, stk. 2, nr. 2, dog med 30 procent. 9. Som ny 93 a indsættes: Enhver, der indgår aftaler om udførelse af et bygge- og anlægsarbejde til en samlet værdi af mere end kr., samt virksomheder, der er meddelt tilladelse i henhold til inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (opdragsgiverne), er ansvarlig for, at leverandører og andre aftalepartnere opfylder deres pligter til at indeholde, redegøre for og indbetale A-skatter. I en aftalekæde omfatter hovedopdragsgiverens ansvar også underleverandørernes pligter. Stk. 2. Tilsidesætter en leverandør eller underleverandør sine pligter som indeholdelsespligtig, kan skatteforvaltningen underrette opdragsgiveren og hovedopdragsgiveren herom. Skatteforvaltningen kan fastsætte en frist for opdragsgiveren og hovedopdragsgiveren til at sikre, at leverandøren eller underleverandører efterlever pligterne som indeholdelsespligtig. Opfylder leverandøren eller underleverandøren fortsat ikke sine 8/17

9 pligter som indeholdelsespligtig efter fristens udløb, hæfter opdragsgiveren og hovedopdragsgiveren solidarisk med leverandøren eller underleverandøren for de krav på A-skatter, som opstår efter fristens udløb. Opdragsgiverens og hovedopdragsgiverens hæftelse ophører, når leverandøren eller underleverandøren har redegjort for alle A-skatter og ikke er i restance med betaling heraf og i øvrigt har efterlevet sine pligter som indeholdelsespligtig i en periode på 3 måneder. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om underretning af opdragsgivere og hovedopdragsgivere, herunder om skatteforvaltningens fastsættelse af frister. 105 Stk. 1, nr. 3. På samme måde som anført i 102, dømmes den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed: 3) undlader rettidigt at afgive de oplysninger, der omhandles i 81, stk. 3, 88 og 92, 10. I 105, stk. 1, nr. 3 indsættes efter der omhandles i : 76 a, stk. 2 : Stk. 1, nr. 3. På samme måde som anført i 102, dømmes den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed: 3) undlader rettidigt at afgive de oplysninger, der omhandles i 76 a, stk. 2, 81, stk. 3, 88 og 92, 105 Stk. 1, nr. 4. På samme måde som anført i 102, dømmes den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed: 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om de forhold, der er nævnt i 11. I 105, stk. 1, nr. 4 indsættes efter der er nævnt i : 76 a, stk. 1 og 3 : Stk. 1, nr. 4. På samme måde som anført i 102, dømmes den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed: 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om de forhold, der er nævnt i 9/17

10 81, stk. 3, 88 og 92, 76 a, stk. 1 og 3, 81, stk. 3, 88 og 92, 2 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomisk Forenklingen af bruttoskatteordningen forventes at have meget begrænsede provenumæssige konsekvenser for det offentlige, idet personer med en bruttoindkomst på kr. kun i mindre omfang må formodes at oppebære renteindtægter og udbytter fra kilder i udlandet. Bemyndigelsen af Naalakkersuisut til at godkende, at en aftalt ressourcerente kan fradrages i skattetilsvar, vil ikke have provenumæssige konsekvenser. Der henses herved til, at der under forhandlingerne med rettighedshaverne tilstræbes den bedst mulige sammensætning af skattepakken. Underretningspligten vedrørende brug af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske leverandører til udførsel af arbejder i Grønland vil ikke i sig selv have provenumæssige konsekvenser. Opdragsgiveres hæftelse for A-skatter på råstofområdet samt bygge- og anlægsområdet vil forbygge tab på A-skatter. Det er ikke muligt at vurdere i hvilket omfang dette vil være tilfældet, men det antages, at der kan blive tale om væsentlige beløb. Administrativt Forenklingen af bruttoskatteordningen vil mindske skatteforvaltningens administrative opgaver med ligning af selvangivelser og udsendelse af slutopgørelser. Underretningspligten vedrørende brug af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske leverandører til udførsel af arbejder i Grønland bevirker, at der skal opbygges et elektronisk register. Registeret vil løbende skulle administreres og vedligeholdes med henblik på kontrol af A-skatterne. Den solidariske hæftelse for A-skatter på råstofområdet samt bygge- og anlægsområdet forventes at mindske ressourceforbruget til inddrivelse af A-skatterestancer. 10/17

11 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Økonomisk Forenklingen af bruttoskatteordningen vil ikke have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Bemyndigelsen af Naalakkersuisut til at godkende, at en aftalt ressourcerente kan fradrages i skattetilsvar vil heller ikke have økonomiske konsekvenser. Underretningspligten vedrørende brug af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske leverandører til udførsel af arbejder i Grønland vil påføre erhvervslivet udgifter til at administrere ordningen. Det har ikke været muligt at skønne merudgiften. Opdragsgiveres hæftelse for A-skatter på råstofområdet samt bygge- og anlægsområdet vil ikke have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Administrativt Forenklingen af bruttoskatteordningen vil ikke have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Bemyndigelsen af Naalakkersuisut til at godkende, at en aftalt ressourcerente kan fradrages i skattetilsvar vil ikke have administrative konsekvenser. Underretningspligten vedrørende brug af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske leverandører til udførsel af arbejder i Grønland pålægger erhvervslivet yderligere administrative opgaver. Den solidariske hæftelse for A-skatter på råstofområdet samt bygge- og anlægsområdet forventes kun at have begrænsede administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at have miljø- eller naturmæssige konsekvenser eller konsekvenser for folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Forenklingen af bruttoskatteordningen vil gøre det nemmere for de berørte at håndtere indkomstbeskatningen. 11/17

12 7. Andre væsentlige konsekvenser Lovforslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Forslaget har været til høring i perioden xx til xx hos: KPMG Grønland, Deloitte og Grønlands Revisionskontor, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), KANUKOKA, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Departementet for Uddannelse og Forskning. Høringssvarene har givet anledning til følgende bemærkninger: 12/17

13 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen foreslås ophævet som følge af den opståede tvivl om forholdet til grundlovens 43. Til nr. 2 Til stk. 5 Modtager en medarbejder på bruttoskatteordningen indkomst, som ikke vedrører ansættelsesforholdet, beskattes denne indkomst i udgangspunktet efter de almindelige regler. Det foreslås, at bruttoskatteydere med en indkomst på mere end kr. ikke beskattes af renteindtægter og udgifter samt udbytter, som hidrører fra kilder udenfor Grønland. Andre indkomster, dvs. indkomster fra kilder i Grønland samt indkomster i form af overskud ved selvstændig erhvervsvirksomhed eller udbetaling af sociale ydelser mv. i udlandet, beskattes som hidtil. Er den bruttoskattepligtige indkomst kr. eller mere, beskattes renteindtægter og udgifter samt udbytter fra kilder udenfor Grønland ligeledes som hidtil. Til stk. 6 Det foreslås endvidere præciseret i loven, at såfremt en indkomstskattepligtig alene oppebærer indkomst omfattet af bruttoskatteordningen, skal vedkommende ikke selvangive til skatteforvaltningen. Til nr. 3 og 5 Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets nr. 2, jf. ovenfor. Til nr. 4 Til stk. 1 13/17

14 Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor og inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi giver mulighed for at fastsætte krav om vederlag (ressourcerente) i udnyttelsestilladelser. Den foreslåede bestemmelse bemyndiger Naalakkersuisut til samtidig med udstedelse af en udnyttelsestilladelse at godkende, at rettighedshaveren fradrager en eventuel ressourcerente i det beløb, som rettighedshaveren skal betale i selskabsskat. Beslutningen om at give rettighedshaveren mulighed for at fradrage ressourcerenten i skattetilsvaret, skal træffes samtidig med udstedelsen af udnyttelsestilladelsen. Det vil således ikke være muligt at indrømme en sådan fradragsret efter at udnyttelsestilladelsen er udstedt. Det er alene den ressourcerente, som er betalt i det indkomstår selskabsskatten vedrører, som kan bringes i fradrag. Overstiger ressourcerenten selskabsskatten, kan det overskydende beløb ikke fremføres til fradrag i senere indkomstår. Ubetalt ressourcerente vil ikke kunne bringes i fradrag. Til stk. 2 Det foreslås, at hvis Naalakkersuisut har godkendt at en ressourcerente kan fradrages i skattetilsvaret, kan rettighedshaveren ikke også fradrage ressourcerenten i den skattepligtige indkomst. Til stk. 3 Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte en tidsbegrænsning for sin godkendelse. Spørgsmålet om tidsbegrænsning vil indgå i drøftelserne vedrørende udnyttelsestilladelsen og vil derfor være et af elementerne i den samlede skattepakke for projektet. Udløber en godkendelse eksempelvis som følge af en tidsbegrænsning, vil en eventuel ressourcerente kunne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ovenfor vedrørende stk. 2. Til stk. 4 og 5 Der lægges op til, at Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår i forbindelse med en godkendelse. Fx kan der fastsættes vilkår om opgørelse af ressourcerenter, om tidspunkter for indberetning af ressourcerente, om anvendelse af blanketter m.v. 14/17

15 Typisk vil de drøftelser, som finder sted op til udstedelse af en udnyttelsestilladelse, omfatte en afklaring af de vilkår, som skal gælde for godkendelse af, at en ressourcerente kan fradrages i skattetilsvaret. Det er dog ikke på forhånd givet, at alle relevante vilkår vil være reguleret i udnyttelsestilladelsen. Med henblik herpå foreslås Naalakkersuisut bemyndiget til ved bekendtgørelse at regulere den del af de administrative forhold, som ikke er reguleret i en udnyttelsestilladelse. Til nr. 6 Til stk. 1 Det foreslås, at opdragsgivere og leverandører skal underrette skatteforvaltningen, når de indgår aftaler om udførsel af arbejdsopgaver til en samlet værdi på mere end kr., såfremt opgaverne udføres af personer bosat uden for Grønland eller selskaber med hjemsted uden for Grønland. Indberetningen skal indeholde oplysninger om opdragsgiveren, leverandøren og de medarbejdere, som vil være beskæftiget med opgaven. Indgår opdragsgiveren i en aftalekæde, skal ligeledes hovedopdragsgiveren og eventuelle underleverandører oplyses. Til stk. 2 Det foreslås, at oplysningerne skal indberettes senest snarest efter aftalens indgåelse og senest ved arbejdets påbegyndelse. Oplysninger om arbejdets afslutning skal indberettes senest 14 dage efter afslutningen. Foretages ændringer i de indberettede oplysninger, skal dette indberettes til skatteforvaltningen senest 14 dage efter at ændringerne er aftalt. Til stk. 3 Det foreslås, at indberetningen som minimum skal indeholde oplysninger om identiteten af den indberetningspligtige, identiteten på den virksomhed eller person i udlandet, som aftalen er indgået med, samt identiteten af aftaleparter, som den udenlandske aftalepart har indgået aftale med om deltagelse i arbejdet, som udføres i Grønland, identiteten på de personer, der udfører arbejde i landet, som er ansat hos en virksomhed i udlandet, de aftalte kontraktssummer, aftalte arbejdssteder for den udenlandske virksomhed eller person i Grønland samt den aftalte arbejdsperiode for den udenlandske virksomhed eller person i Grønland. Til stk. 4 15/17

16 Det foreslås, at Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om indberetning af oplysninger som nævnt i stk. 1 og 3, samt til herunder at bestemme, hvilke yderligere oplysninger, der skal indberettes og at indberetningen skal ske elektronisk. Til nr. 7 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets nr. 2, jf. ovenfor. Til nr. 8 Det foreslås, at trækprocenten i forbindelse med manglende aflevering af skattekort, bikort eller frikort, ændres fra henholdsvis 45 procent til 50 procent for almindelige indkomstmodtagere, samt fra 23 procent til 30 procent for indkomst, som erhverves ved indhandling i Grønland, herunder indkomst fra fiskeri, fangst mv. Bestemmelsen har til hensigt at skabe større incitament for skatteyderne til at sørge for, at skattekort afleveres til de indeholdelsespligtige. Til nr. 9 Til stk. 1 Det foreslås, at alle der indgår aftale om udførelse af bygge- og anlægsarbejder til en samlet værdi af mere end 10 mio. kr. bliver ansvarlige for, at de kontraherende leverandører opfylder deres pligter til at indeholde, redegøre for, og indbetale A-skatter. Ansvaret indebærer bl.a., at bygherrer (opdragsgiver) hæfter solidarisk med leverandørerne for leverandørernes A-skatter. Ansvaret omfatter alle led i en aftalekæde. Har en leverandør indgået aftale med en underleverandør om udførelse af (en del af) opgaven, er såvel bygherren, leverandøren som underleverandøren ansvarlig for, at underleverandøren efterlever pligterne på A- skatteområdet. Det foreslås, at licenshaverne (opdragsgivere) indenfor råstofområdet pålægges et tilsvarende ansvar. På råstofområdet fastsættes dog ingen beløbsbegrænsning. Opdragsgiveren er således ansvarlig for, at leverandører og underleverandører mv. opfylder deres forpligtelser overfor skatteforvaltningen, for så vidt angår pligten til at indeholde, redegøre for samt indbetale A- skatter. Opdragsgiveren hæfter, på samme vis som indenfor bygge- og anlægsarbejder, solidarisk med leverandører og underleverandører for de pågældende forpligtigelser. Til stk. 2 16/17

17 Det foreslås, at skatteforvaltningen kan underrette opdragsgiver samt hovedopdragsgiver, såfremt en leverandør eller underleverandør undlader at opfylde sin forpligtigelse som indeholdelsespligtig. Skatteforvaltningen kan i den forbindelse fastsætte en frist for opdragsgiveren og hovedopdragsgiveren til at sikre, at den pågældende leverandør eller underleverandør efterlever forpligtigelserne. Opfyldes forpligtigelserne stadig ikke efter fristens udløb hæfter opdragsgiveren og hovedopdragsgiveren solidarisk med den pågældende leverandør eller underleverandør for de krav på A-skatter, som opstår efter fristens udløb. Hæftelsen ophører, når den pågældende leverandør eller underleverandør har redegjort for alle A-skatter og ikke er i restance med betaling heraf, ligesom den pågældende leverandør eller underleverandør i øvrigt skal have efterlevet sine forpligtigelser som indeholdelsespligtig i en periode på 3 måneder. Til stk. 3 Det foreslås, at Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om underretning af opdragsgivere og hovedopdragsgivere, herunder om skatteforvaltningens fastsættelse af frister. Til nr. 10 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets nr. 2, jf. ovenfor. Til nr. 11 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets nr. 2, jf. ovenfor. Til 2 Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar /17

19. august 2015 EM 2015/23. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

19. august 2015 EM 2015/23. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut tilsluttede sig ved EM 2012/113, at der skulle fremlægges forslag til ændring af skattelovgivningen med henblik på at give

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. måned 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget har dels sin baggrund i et arbejde igangsat af Naalakkersuisut, der skal se på, hvordan reglerne

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk I henhold til 66, stk. 3, 75, stk. 2 og 4, 76, stk. 1 og 5, 78, stk. 1, 81, 82, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/34 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Det er Landsstyrets opfattelse, at tiden nu er inde til at ophæve sambeskatningen af samlevende

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Da den første lov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige blev vedtaget i 1996 var formålet dels at

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Offentliggjort på www.nanoq.gl den 20. september 2011 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift I henhold til 66, stk. 3, 75, stk. 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

20. august 2010 EM 2010/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2010 EM 2010/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2010 EM 2010/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Lovforslaget er et led i en løbende opdatering og tilpasning af skattereglerne i forhold til

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på dele af det pelagiske fiskeri i Østgrønland, med det

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

20. august 2010 EM 2010/28. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat

20. august 2010 EM 2010/28. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat 20. august 2010 EM 2010/28 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Tilkaldevagtordning i forbindelse med fri bil, afskrivning på licensandele, omdannelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Maj 2012 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

11. december2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

11. december2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af, at et stigende antal selvangivelser tilsyneladende bevidst indgives for sent. For sent indgivne

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere