Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april Mødetidspunkt: 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Udvikling af Vallensbæk Stationstorv og omlægning af Vallensbæk Torvevej - LUKKET SAG Likviditetsoversigt pr. 31. marts Låneporteføljen pr. 31. marts Anlægsbevilling til forprojektering af udviklingsprojekter Praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud Ny designmanual Kommuneplanstrategi Årsrapporter, forpligtende kommunalt samarbejde med Ishøj Kommune HOFOR, forberedelse af generalforsamling TMU - Regnskab for anlægsbevilling - salg af flygtninge- og nødboliger TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger TMU - Forslag til lokalplan 73.1 Udstykning af Bygaden TMU - Forslag til Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej TMU - Grønt Regnskab TMU - Ny lokal parkeringsbekendtgørelse TMU - Orientering om afrapportering af flerkammerforsøg på renovationsområdet SSU - Opfølgning på Megafons tilfredshedsundersøgelse BKU - Skole- og dagpasningsprognose i Vallensbæk Kommune BKU - SSU - TMU - Ændring af styrelsesvedtægt Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 22. april

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Økonomiudvalget, 22. april

4 2. Udvikling af Vallensbæk Stationstorv og omlægning af Vallensbæk Torvevej - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/4429 Økonomiudvalget, 22. april

5 3. Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2014 Sagsnr.: 14/4130 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. marts Oversigten viser, at likviditeten opgjort som et gennemsnit over de sidste 12 måneder udgør ca. 120,2 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at likviditetsoversigten tages til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 31. marts 2014 var på ca. 91,8 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. april 2014 var på ca. 143,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage er steget fra ca. 117,1 mio. kr. ved udgangen af februar 2014 til ca. 120,3 mio. kr. ved udgangen af marts En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv, og Vallensbæk Kommune opfylder dermed reglen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen har været stigende i løbet af 2013 og Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er således steget fra ca. 59,1 mio. kr. ved udgangen af marts 2013 til ca. 120,2 mio. kr. ved udgangen af marts Den stigende udvikling i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er illustreret i figur 1 nedenfor. Figur 1. Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2013 og Økonomiudvalget, 22. april

6 Tabel 1 nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for Den viser, at der til og med marts måned er givet tillægsbevillinger på i alt 12,4 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette indebærer, at kommunens kassebeholdning alt andet lige vil være 12,4 mio. kr. lavere ved udgangen af Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt Tillægsbevillinger 2014: I kr. - Drift Anlæg 0 - Finansiering 0 Bevillingsoverførsler 2013/2014: - Drift Anlæg Finansiering I alt = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen: Bilag 1: En graf der viser dag-til-dag likviditeten i 2013 og 2014 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2013 og Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden januar 2013 til marts Kommunikation Økonomiudvalget, 22. april

7 Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2013 og /14 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder 19331/14 Økonomiudvalget, 22. april

8 4. Låneporteføljen pr. 31. marts 2014 Sagsnr.: 14/4142 Beslutningstema Økonomiudvalget orienteres om kommunens låneportefølje pr. 31. marts Kommunens gæld udgør på det nævnte tidspunkt kr. og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,65 pct. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at tage orienteringen til efterretning Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Herudover følges udviklingen løbende, og eventuelle ændringer medtages ved de planlagte budgetopfølgninger. Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal nedskrevet med kr. (afdrag). Låneoptagelsen for 2013 på i alt kr. optages først i april Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør kr. pr. 31. marts Gælden er i danske kroner og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,65 pct. Renten fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i variabel rente. Kommunens finansielle rådgiver, Nordea, oplyser, at rentemarkederne fra starten af 2014 har været domineret af faldende renter, begrundet i forventninger om en fortsat lempelig pengepolitik og uroen som følge af situationen i Ukraine. Det forventes, at renteniveauet vil være stigende i 2. kvartal som følge af en tendens til svagt stigende vækst. Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik. Rådgiver vurderer fordelingen i låneporteføljen som passende med de nuværende renteforventninger. Ved optagelse af det seneste lån (restlåneoptagelsen for 2012), er andelen af fast finansiering reduceret fra 67 pct. til nu 61 pct. Rådgiver anbefaler Vallensbæk Kommune at overveje at øge varigheden på porteføljen ved at indgå fast finansiering ved fremtidig start på renteswap (En renteswap er typisk en aftale om at bytte variable mod faste rentebetalinger i en periode). Dette bør ske under hensyntagen til forventet fremtidig låneoptagelse. Center for Økonomi og Indkøb tager anbefalingen til efterretning. Økonomiudvalget, 22. april

9 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Økonomisk status marts /14 2 Åben Vallensbæk kvartalsrapport april /14 Økonomiudvalget, 22. april

10 5. Anlægsbevilling til forprojektering af udviklingsprojekter Sagsnr.: 14/4420 Beslutningstema Direktionen fremlægger forslag om, at der i 2014 afsættes budget til forprojektering af nye projekter. Midlerne til forprojektering skal sikre kvalificering af forslag til kommende anlægsprojekter både indholdsmæssigt og økonomisk. Forslaget anbefales finansieret ved at reducere rådighedsbeløbet til anlægsbevillingen vedrørende Pilehaveskolen i 2014 med kr. Det anbefales samtidig, at Pilehaveskolens rådighedsbeløb forøges tilsvarende i Finansieringsforslaget sikrer overholdelse af de aftalte anlægslofter mellem regeringen og KL for budget Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at: meddele anlægsbevilling og afsætte rådighedsbeløb på kr. i 2014 til forprojektering af nye projekter finansiering sker ved, at der meddeles negativ tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet i 2014 vedrørende anlægsbevillingen til Pilehaveskolen der afsættes et rådighedsbeløb på kr. til anlægsbevillingen Pilehaveskolen i 2015 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Forslaget medfører merudgifter på kr. i 2015, som finansieres af kassebeholdningen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Direktionen har et ønske om, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til forprojektering af nye projekter til det kommende budgetår. Midlerne til forprojektering skal medvirke til at kvalificere forslag til kommende anlægsprojekter både indholdsmæssigt og økonomisk. Som udgangspunkt er det svært at nå både forprojektering, udbud og at gennemføre anlægsprojektet isoleret inden for et budgetår. Med midler til forprojektering kan vedtagne anlægsprojekter sættes i gang umiddelbart ved et budgetårs begyndelse. Det betyder, at anlægsprojekterne kan gennemføres i den takt, som er forudsat ved budgetvedtagelsen. Det afsatte budget til Pilehaveskolen i 2014 forventes ikke at blive brugt i indeværende år, da projektet fortsat er i den indledende fase. Der er derfor mulighed for at omdisponere midlerne til forprojektering af nye projekter og samtidig overholde anlægsloftet. Økonomiudvalget, 22. april

11 Kommunikation Retsgrundlag Økonomiudvalget, 22. april

12 6. Praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud Sagsnr.: 14/4346 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis omkring bevilling af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende Jobcenter Vallensbæks opfølgning på Ankestyrelsens undersøgelse Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes administration af virksomhedspraktik og løntilskudsjob og offentliggjort resultaterne i en undersøgelse dateret marts Undersøgelsen har især haft fokus på de regler i lovgivningen, som har til formål at forhindre fortrængning af ordinært ansatte samt reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant. I undersøgelsen har Ankestyrelsen set på 111 sager i 12 kommuner, heriblandt otte sager fra Jobcenteret vedrørende Ishøj Kommune. Hovedresultater Hovedresultaterne viser, at knap 60 procent af alle sager er administrativt i orden. Det vil sige, at den dokumentation, som skal forhindre, at arbejdsløse fortrænger ordinært ansatte, er tilgængelig i sagerne. For den samlede undersøgelse gælder, at 35 procent af sagerne mangler væsentlige oplysninger, hvilket er årsag til, at Ankestyrelsen konkluderer, at administrationen er mangelfuld. I langt de fleste tilfælde er der tale om formelle fejl, hvor det ikke har været muligt for Ankestyrelsen at vurdere, om lovkravene har været opfyldt eller ej. I syv procent af alle sagerne er der bevilget løntilskudsjob i uoverensstemmelse med reglerne. Uoverensstemmelserne drejer sig om, at der er indikationer på, at der enten er for mange personer i støttet beskæftigelse på virksomheden, at der er fratrådt eller er blevet afskediget en ansat i en lignende stilling inden for de sidste tre måneder, eller at der er etableret arbejdsfordeling på virksomheden. I sagerne fremgår der dermed oplysninger, der burde have fået jobcentret til at reagere og undersøge sagen nærmere, inden de bevilligede løntilskudsansættelsen. Økonomiudvalget, 22. april

13 Resultater fra Jobcenter Vallensbæk Der er fundet fejl i fire ud af de otte undersøgte sager, som vedrører Ishøj. Der bliver peget på følgende uoverensstemmelser: I tomme felter skulle der have stået et 0, når der ikke har været nogen ansatte med løntilskud. Det er ikke tilstrækkeligt med et tomt felt. Blanket er underskrevet af en medarbejderrepræsentant, men der er ikke samtidig krydset af i rubrikkerne, der vedrører om de ansatte er hørt, er positive og er enige i, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. I en sag om en enkeltmandsvirksomhed er det oplyst, at der har været én i virksomhedspraktik de seneste 3 måneder, men antal af ordinært ansatte i de seneste 12 måneder er ikke oplyst med antallet 0. Opfølgning På baggrund af undersøgelsen har Jobcenteret valgt at følge Ankestyrelsens anbefalinger og har derfor indskærpet over for medarbejderne: At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at sagerne oplyses tilstrækkeligt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at anvendte blanketter til brug for virksomhedspraktik og løntilskud er tilstrækkeligt udfyldt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimeligheds- og merbeskæftigelseskravet er opfyldt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at der forud for ansættelse med løntilskud i en enkeltmandsvirksomhed foreligger oplysninger om, hvorvidt der har været ordinært ansatte i de foregående 12 måneder. Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er tale om graverende sagsbehandlingsfejl, og at det er fejl, der er enkle at rette op på. Ankestyrelsen anbefaler, at blanketterne på området, der er udarbejdet af KL, bliver gennemgået af KL med henblik på, at de udformes mere hensigtsmæssigt for at sikre kommunerne den nødvendige dokumentation. Kommunikation Jobcenteret orienterer Borger- og Socialservice i Ishøj om praksisundersøgelsens resultat og anbefalinger. Retsgrundlag Det følger af 79a i Lov nr. 453 om retssikkerhed og administration på det sociale område, at kommunalbestyrelsen skal behandle undersøgelsen på et møde. Bilag: 1 Åben Prakisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud.pdf 19589/14 Økonomiudvalget, 22. april

14 7. Ny designmanual Sagsnr.: 14/3766 Beslutningstema For at få en ensartet og fælles grafisk identitet er der udarbejdet en ny designmanual. Den gælder alle kommunens informationskanaler og skaber en moderne og letgenkendelig identitet. I september 2013 godkendte Vallensbæk Kommunalbestyrelse et nyt, rentegnet byvåben med tilhørende navnetræk. Det rentegnede byvåben hænger i farve og udtryk sammen med kommunens hjemmeside, som blev lanceret i november Hjemmesiden har på den måde fået sin egen visuelle identitet, som hidtil ikke har haft en grafisk sammenhæng til andre informationskanaler som fx brevpapir, skabeloner, mail signatur, foldere, skilte, biler mv. Med den nye designmanual rettes der op på dette. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende en ny designmanual for Vallensbæk Kommune, så kommunen fremstår som en samlet organisation med et fælles, moderne og professionelt udtryk og identitet Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Udgifter afholdes inden for eksisterende budget Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Den nye designmanual tager udgangspunkt i skrifttyper og farvevalg fra det allerede vedtagne byvåben og tilhørende navnetræk samt den nye hjemmeside. Bølgen i byvåbnet symboliserer St. Vejleå, der løber gennem kommunen og forbinder nord og syd, og dette element anvendes i designmanualen som et gennemgående element, der grafisk skaber sammenhæng mellem kommunens forskellige informationskanaler og materialer. Farverne i designmanualen er efter forvaltningens opfattelse klare og imødekommende, og der er flere farver at vælge imellem end i den hidtidige designmanual, hvilket har været et stort ønske fra særligt decentrale institutioner mv. Økonomiudvalget, 22. april

15 Af hensyn til ressourceforbrug vil den praktiske indførelse af designmanualen ske løbende, så de nuværende materialer, skilte, fortrykt brevpapir mv. fortsat kan benyttes, indtil disse skal skiftes ud eller genoptrykkes. Finansiering af designmanualen sker inden for eksisterende budget. Kommunikation Efter godkendelsen udarbejdes interne retningslinjer for praktisk brug, som godkendes i direktionen. Den nye designmanual kommunikeres internt og stilles til rådighed via en digital platform. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben VAL designprincipper.pdf 19436/14 Økonomiudvalget, 22. april

16 8. Kommuneplanstrategi 2014 Sagsnr.: 13/10433 Beslutningstema Forslag til kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby, fremlægges til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i 13 uger i perioden 6. maj august Indstilling Direktionscenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at: godkende forslag til kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby og godkende høringsperioden på 13 uger fra den 6. maj 2014 til den 3. august 2014 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Forslag til Kommuneplanstrategi 2014 bygger videre på visionerne fra Kommuneplanstrategi Efter høringsperioden og endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil den erstatte den nuværende kommuneplanstrategi. Lovgivningsmæssige forhold Kommunalbestyrelsen skal ifølge Planloven offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af valgperioden den såkaldte kommuneplanstrategi. Kommunalbestyrelsen kan derudover offentliggøre en kommuneplanstrategi, når den finder det nødvendigt. Der er lovhjemmel til, at offentliggørelsen af kommuneplanstrategien kun sker digitalt. Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om: den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen hvorvidt kommuneplanen skal revideres helt eller delvist Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby indeholder både oplysninger om planlægning, vurdering af udviklingen, strategi for udviklingen og en beslutning om, at Kommuneplan 2013 revideres delvist. Økonomiudvalget, 22. april

17 Udover de lovpligtige krav til indhold stiller lovgivningen krav til minimumshøringsperiode på 8 uger. Grundet sommerferie forlænges høringsperioden til 13 uger og løber i perioden 6. maj august Høringsperioden vil indeholde et dialogmøde med borgere og andre interesserede parter om kommuneplanstrategien den 13. maj Denne tidsplan indebærer en mindre justering i forhold til det, der blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar Høringssvarene behandles den 2. september 2014 i Økonomiudvalget og den 10. september 2014 i Kommunalbestyrelsen. På samme møde forventes Kommunalbestyrelsen at godkende kommuneplanstrategien endeligt. Herefter offentliggøres Kommuneplanstrategi 2014 digitalt på kommunens hjemmeside, sådan som Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar Bilag 1 er en tekstversion af Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby. Efter høringsperiode og endelig godkendelse vil den reviderede version af kommuneplanstrategien være at finde på hjemmesiden som en pdf-fil. Samtidig vil teksten fra bilaget også kunne ses på selve hjemmesiden. Det vurderes derfor, at lovgivningens krav til indhold og publicering er opfyldt. Kommuneplanstrategi 2014 med udgangspunkt i Kommuneplanstrategi 2012 Kommuneplanstrategi 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i de visioner, der blev formuleret i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2012, og tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning (fra den 9. marts 2011) om, at kommuneplanstrategien skal være en bred, samlet udviklingsstrategi for Vallensbæk. Kommuneplanstrategien skal skabe fælles fokus og overblik på tværs af fagområder i kommunen. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af Kommuneplanstrategi 2014 med henblik på høring igangsættes der i juni 2014 et arbejde i fagudvalgene med fokus på at omsætte visionerne fra Kommuneplanstrategi 2014 til konkrete politikker og strategier. Kommuneplanstrategiens opbygning: Kommuneplanstrategien 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby består af fire afsnit: 1. Det unikke ved Vallensbæk Afsnittet beskriver de værdier, vi vil bevare og udvikle med kommuneplanstrategien. Værdierne er udarbejdet på baggrund af diskussioner fra Kommunalbestyrelsens seminar den 6. marts Vallensbæks vision Her beskrives visionen for Vallensbæk: Det hele menneske i fremtidens boligby og de fem delvisioner: Et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet Et grønt landsbyliv med central beliggenhed Et sundt liv er et godt liv Økonomiudvalget, 22. april

18 Ildsjælenes paradis Et udviklende børne- og ungeliv Visionen og delvisionerne er udarbejdet med udgangspunkt i visionerne fra Kommuneplanstrategi 2012 og revideret på baggrund af kommunalbestyrelsens diskussioner den 6. marts Temaer Dette afsnit beskriver de otte temaer, der tilsammen udgør strategien for at nå visionerne: 1. Vi er energieffektive og forebygger klimaforandringer 2. En fremtidssikret infrastruktur 3. Grønne områder og urbanisering i balance 4. Sundhed gennem forebyggelse en tidlig og rettidig indsats 5. Uddannelse der udfordrer, styrker talent og giver job 6. Vi skal sikre kvalificeret arbejdskraft 7. Et styrket erhvervsklima og en ambitiøs erhvervsservice 8. Bedre rammer og dialog, så alle kan bidrage til kommunens udvikling Temaerne er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar den 6. marts De lovmæssige krav til en kommuneplanstrategi Afsnittet forholder sig til lovgivningen og praktiske forhold omkring kommuneplanstrategien. Kommunikation Alle kan deltage i høringen og skrive bemærkninger til det samlede forslag til Kommuneplansstrategi 2014 på hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til kommunen. Høringsperioden løber i perioden 5. maj august 2014 og vil indeholde et dialogmøde for borgere og andre interesserede parter om kommuneplansstrategien 13. maj Retsgrundlag Planlovens 23a Bilag: 1 Åben 2014_Kommuneplanstrategi.pdf 20223/14 Økonomiudvalget, 22. april

19 9. Årsrapporter, forpligtende kommunalt samarbejde med Ishøj Kommune Sagsnr.: 13/4431 Beslutningstema Som led i det forpligtende kommunale samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner skal der årligt udarbejdes redegørelser om samarbejdet på de enkelte områder, samarbejdet dækker. Redegørelserne omhandler aktiviteter, økonomiske forhold, ændret lovgivning, forventninger til 2014 m.v. De årlige redegørelser foreligger nu og er godkendt af styregruppen for det forpligtende samarbejde. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende forelæggelsen af redegørelserne vedrørende det forpligtende kommunale samarbejde med Ishøj Kommune Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Som fastsat i aftalen om forpligtende samarbejder mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner varetages genoptræningsområdet, det sociale område, specialundervisningsområdet og natur- og miljøområdet af Ishøj Kommune på Vallensbæk Kommunes vegne. Endvidere varetages beskæftigelsesområdet på begge kommuners vegne af Vallensbæk Kommune. Som et led i aftalen bliver der udarbejdet årlige redegørelser om samarbejdets forløb og resultater til politisk forelæggelse. Der er nu udarbejdet redegørelser for samarbejdet i 2013 på de områder, samarbejdet omfatter. Der er tale om redegørelser om hjælpemiddelområdet, genoptræningsområdet, det socialpædagogiske område (PPR), det specialiserede socialområde (voksne), området for udsatte børn og unge, natur- og miljøområdet og beskæftigelsesområdet. Redegørelserne blev godkendt på møde den 31. marts 2014 i de to kommuners fælles styregruppe. På mødet blev det besluttet, at gruppen ønsker et fælles niveau for evaluering af samarbejdet med fokus på en uddybende beskrivelse i de tilfælde, hvor der er væsentlige afvigelser vedrørende økonomi eller aktiviteter. Økonomiudvalget, 22. april

20 Referat fra styregruppemødet blev udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 7. april Redegørelserne indeholder bl.a. en beskrivelse og vurdering af samarbejdet i det forgangne år, beskrivelser af særlige fokusområder, ændringer af lovgivning, en omtale af økonomiske forhold og forventninger til I redegørelserne konkluderes det, at samarbejdet har været udført i henhold til det, der er aftalt mellem kommunerne. Se dog nedenfor om natur- og miljøområdet vedrørende virksomhedstilsyn. Fra redegørelserne kan særligt fremhæves følgende: På hjælpemiddelområdet har der været et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet, primært på grund af dyre enkeltsager, herunder udgifter til biler, kørestole og boligindretning. På genoptræningsområdet har der været et merforbrug på ca kr. på grund af en stigning i antallet at Vallensbækborgere, der har modtaget genoptræning. På det socialpædagogiske område (PPR) er bl.a. omtalt gode erfaringer med inklusionsforløb på skolerne. På området har der været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget relateres til forskellige områder, men en lavere udgift end forventet til kørsel af børn til specialundervisnings- og fritidstilbud er fremhævet. På det specialiserede socialområde er bl.a. nævnt, at der er igangsat en brugerundersøgelse blandt begge kommuners borgere af tilfredsheden med den socialpædagogiske støtte. Ligeledes er der igangsat en kortlægning af stofmisbrugsbehandlingen blandt unge. På området for udsatte børn og unge er bl.a. fremhævet oprettelsen af en ny enhed, StraXen, der varetager den indledende vurdering og støtte for børn og familier i problemer, og indførelse af en række standarder på de forskellige områder. På natur- og miljøområdet er det nævnt, at der af forskellige grunde har været et efterslæb på virksomhedstilsyn i 2013 i forhold til det aftalte, men at der er ved at blive rettet op på det. Endvidere er emner som vandplaner, plejeplan for det fredede område nær Store Vejleås udløb, varetagelse af naturinteresser i forbindelse med etablering af Ringstedbanen og nedsættelse af en tværkommunal arbejdsgruppe, der vil se på mulighederne for udvikling af natur- og rekreative interesser i Vallensbæk og Tranegilde Mose, omtalt. På beskæftigelsesområdet er bl.a. nævnt arbejdet med særlig uddannelsesydelse, førtidsog fleksjobreform, kontanthjælpsreformen og Jobcenterets kontakt til virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Der har været et merforbrug på ca. 5 mio. kr., som kommunen dog forventes kompenseret for via beskæftigelsestilskuddet (fra staten), og der er en række usikkerhedsfaktorer i forbindelse med budgettet for Kommunikation Retsgrundlag Lov om forpligtende kommunale samarbejder Aftale om forpligtende samarbejder mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner Økonomiudvalget, 22. april

21 Bilag: 1 Åben Redegørelse 2013, hjælpemiddelområdet 19562/14 2 Åben Redegørelse 2013, det socialpædagogiske område (PPR) 19558/14 3 Åben Redegørelse 2013, det specialiserede socialområde, voksne 19559/14 4 Åben Redegørelse 2013, udsatte børn og unge 19561/14 5 Åben Redegørelse 2013, natur- og miljøområdet 19560/14 6 Åben Redegørelse 2013, beskæftigelsesområdet 19557/14 7 Åben Redegørelse 2013, genoptræningsområdet 20072/14 Økonomiudvalget, 22. april

22 10. HOFOR, forberedelse af generalforsamling 2014 Sagsnr.: 14/4423 Beslutningstema Vallensbæk Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskabet den 21. maj Generalforsamlingen holdes som en skriftlig generalforsamling uden aktionærernes fremmøde. Kommunalbestyrelsen skal derfor melde tilbage til HOFOR, hvordan den vil stemme på generalforsamlingen. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage bestyrelsens beretning til efterretning godkende selskabets årsrapport godkende bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat stemme for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S: o Leo Larsen som bestyrelsens formand o Steen Christiansen o Ib Terp o Allan Holst o Thomas Gyldal Petersen o Finn Gerdes o Steen Skriver Rasmussen o Henrik Rasmussen Stemme for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Beslutningerne har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Følgende sagsfremstilling er skrevet med udgangspunkt i skabelon fra HOFOR, og lignende sager forventes behandlet politisk i alle ejerkommunerne inden den 21. maj For de kommuner, der tillige er medejere af HOFOR Spildevand Holding A/S (hvilket Vallensbæk Kommune ikke er) forelægges en tilsvarende sag med bl.a. godkendelse af årsrapport for dette selskab. I HOFOR Spildevand Holding A/S har Vallensbæk Kommune alene en observatørpost. Økonomiudvalget, 22. april

23 Baggrund Vallensbæk Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. I selskabets bestyrelse har hver ejer en repræsentant. Vallensbæk Kommunes repræsentant er borgmester Henrik Rasmussen. Selskabet skal i henhold til lovgivningen og selskabets vedtægter holde ordinær generalforsamling tids nok til, at selskabets årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor generalforsamling den 21. maj Som medejer af HOFOR Vand Holding A/S har Vallensbæk Kommune 1,34 % af stemmerne på generalforsamlingen. Kommunens stemme på generalforsamlingen afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen træffer i denne sag. I lighed med sidste år holdes generalforsamlingen uden fremmøde som en såkaldt skriftlig generalforsamling. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke afholdes med fremmøde. Selskabet konstaterer på grundlag af tilbagemeldingerne fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingen. Indstillingspunkterne Indstillingspunkterne er udarbejdet svarende til dagsordenen for generalforsamlingen. Dagsordenens punkter er fastsat i selskabets vedtægter. Vedrørende 1., 2. og 3. indstillingspunkt henvises til vedlagte årsrapport for 2013 for HOFOR Vand Holding A/S. Det fremgår bl.a., at HOFOR Vand Holding A/S i 2013 havde et underskud på ca. 16,3 mio. kr. Underskuddet er sammensat af et overskud fra tilknyttede virksomheder på 18,8 mio. kr., et underskud fra tilknyttede virksomheder på 24,8 mio. kr. og forskydninger i intern avance på investeringsprojekter på -10,3 mio. kr. Underskuddet fra tilknyttede virksomheder skyldes primært et underskud i HOFOR Vand København. Forvaltningen har indhentet supplerende oplysninger fra HOFOR vedrørende underskuddet. Oplysningerne er vedlagt som bilag. Underskuddet foreslås overført til egenkapitalen. Efter revisionens opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabets bestyrelse indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 4. indstillingspunkt baserer sig på oplysninger fra de enkelte ejerkommuner (i forlængelse af kommunalvalget) om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. På Vallensbæk Kommunalbestyrelses konstituerende møde blev borgmester Henrik Rasmussen valgt til bestyrelsen. Økonomiudvalget, 22. april

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. april Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. april Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S

TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG VALLENSBÆK KOMMUNE

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere