Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april Mødetidspunkt: 16:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Udvikling af Vallensbæk Stationstorv og omlægning af Vallensbæk Torvevej - LUKKET SAG Likviditetsoversigt pr. 31. marts Låneporteføljen pr. 31. marts Anlægsbevilling til forprojektering af udviklingsprojekter Praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud Ny designmanual Kommuneplanstrategi Årsrapporter, forpligtende kommunalt samarbejde med Ishøj Kommune HOFOR, forberedelse af generalforsamling TMU - Regnskab for anlægsbevilling - salg af flygtninge- og nødboliger TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger TMU - Forslag til lokalplan 73.1 Udstykning af Bygaden TMU - Forslag til Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej TMU - Grønt Regnskab TMU - Ny lokal parkeringsbekendtgørelse TMU - Orientering om afrapportering af flerkammerforsøg på renovationsområdet SSU - Opfølgning på Megafons tilfredshedsundersøgelse BKU - Skole- og dagpasningsprognose i Vallensbæk Kommune BKU - SSU - TMU - Ændring af styrelsesvedtægt Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 22. april

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Økonomiudvalget, 22. april

4 2. Udvikling af Vallensbæk Stationstorv og omlægning af Vallensbæk Torvevej - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/4429 Økonomiudvalget, 22. april

5 3. Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2014 Sagsnr.: 14/4130 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. marts Oversigten viser, at likviditeten opgjort som et gennemsnit over de sidste 12 måneder udgør ca. 120,2 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at likviditetsoversigten tages til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 31. marts 2014 var på ca. 91,8 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. april 2014 var på ca. 143,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage er steget fra ca. 117,1 mio. kr. ved udgangen af februar 2014 til ca. 120,3 mio. kr. ved udgangen af marts En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv, og Vallensbæk Kommune opfylder dermed reglen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen har været stigende i løbet af 2013 og Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er således steget fra ca. 59,1 mio. kr. ved udgangen af marts 2013 til ca. 120,2 mio. kr. ved udgangen af marts Den stigende udvikling i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er illustreret i figur 1 nedenfor. Figur 1. Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2013 og Økonomiudvalget, 22. april

6 Tabel 1 nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for Den viser, at der til og med marts måned er givet tillægsbevillinger på i alt 12,4 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette indebærer, at kommunens kassebeholdning alt andet lige vil være 12,4 mio. kr. lavere ved udgangen af Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt Tillægsbevillinger 2014: I kr. - Drift Anlæg 0 - Finansiering 0 Bevillingsoverførsler 2013/2014: - Drift Anlæg Finansiering I alt = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen: Bilag 1: En graf der viser dag-til-dag likviditeten i 2013 og 2014 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2013 og Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden januar 2013 til marts Kommunikation Økonomiudvalget, 22. april

7 Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2013 og /14 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder 19331/14 Økonomiudvalget, 22. april

8 4. Låneporteføljen pr. 31. marts 2014 Sagsnr.: 14/4142 Beslutningstema Økonomiudvalget orienteres om kommunens låneportefølje pr. 31. marts Kommunens gæld udgør på det nævnte tidspunkt kr. og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,65 pct. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at tage orienteringen til efterretning Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Herudover følges udviklingen løbende, og eventuelle ændringer medtages ved de planlagte budgetopfølgninger. Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal nedskrevet med kr. (afdrag). Låneoptagelsen for 2013 på i alt kr. optages først i april Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør kr. pr. 31. marts Gælden er i danske kroner og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,65 pct. Renten fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i variabel rente. Kommunens finansielle rådgiver, Nordea, oplyser, at rentemarkederne fra starten af 2014 har været domineret af faldende renter, begrundet i forventninger om en fortsat lempelig pengepolitik og uroen som følge af situationen i Ukraine. Det forventes, at renteniveauet vil være stigende i 2. kvartal som følge af en tendens til svagt stigende vækst. Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik. Rådgiver vurderer fordelingen i låneporteføljen som passende med de nuværende renteforventninger. Ved optagelse af det seneste lån (restlåneoptagelsen for 2012), er andelen af fast finansiering reduceret fra 67 pct. til nu 61 pct. Rådgiver anbefaler Vallensbæk Kommune at overveje at øge varigheden på porteføljen ved at indgå fast finansiering ved fremtidig start på renteswap (En renteswap er typisk en aftale om at bytte variable mod faste rentebetalinger i en periode). Dette bør ske under hensyntagen til forventet fremtidig låneoptagelse. Center for Økonomi og Indkøb tager anbefalingen til efterretning. Økonomiudvalget, 22. april

9 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Økonomisk status marts /14 2 Åben Vallensbæk kvartalsrapport april /14 Økonomiudvalget, 22. april

10 5. Anlægsbevilling til forprojektering af udviklingsprojekter Sagsnr.: 14/4420 Beslutningstema Direktionen fremlægger forslag om, at der i 2014 afsættes budget til forprojektering af nye projekter. Midlerne til forprojektering skal sikre kvalificering af forslag til kommende anlægsprojekter både indholdsmæssigt og økonomisk. Forslaget anbefales finansieret ved at reducere rådighedsbeløbet til anlægsbevillingen vedrørende Pilehaveskolen i 2014 med kr. Det anbefales samtidig, at Pilehaveskolens rådighedsbeløb forøges tilsvarende i Finansieringsforslaget sikrer overholdelse af de aftalte anlægslofter mellem regeringen og KL for budget Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at: meddele anlægsbevilling og afsætte rådighedsbeløb på kr. i 2014 til forprojektering af nye projekter finansiering sker ved, at der meddeles negativ tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet i 2014 vedrørende anlægsbevillingen til Pilehaveskolen der afsættes et rådighedsbeløb på kr. til anlægsbevillingen Pilehaveskolen i 2015 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Forslaget medfører merudgifter på kr. i 2015, som finansieres af kassebeholdningen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Direktionen har et ønske om, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til forprojektering af nye projekter til det kommende budgetår. Midlerne til forprojektering skal medvirke til at kvalificere forslag til kommende anlægsprojekter både indholdsmæssigt og økonomisk. Som udgangspunkt er det svært at nå både forprojektering, udbud og at gennemføre anlægsprojektet isoleret inden for et budgetår. Med midler til forprojektering kan vedtagne anlægsprojekter sættes i gang umiddelbart ved et budgetårs begyndelse. Det betyder, at anlægsprojekterne kan gennemføres i den takt, som er forudsat ved budgetvedtagelsen. Det afsatte budget til Pilehaveskolen i 2014 forventes ikke at blive brugt i indeværende år, da projektet fortsat er i den indledende fase. Der er derfor mulighed for at omdisponere midlerne til forprojektering af nye projekter og samtidig overholde anlægsloftet. Økonomiudvalget, 22. april

11 Kommunikation Retsgrundlag Økonomiudvalget, 22. april

12 6. Praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud Sagsnr.: 14/4346 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis omkring bevilling af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende Jobcenter Vallensbæks opfølgning på Ankestyrelsens undersøgelse Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes administration af virksomhedspraktik og løntilskudsjob og offentliggjort resultaterne i en undersøgelse dateret marts Undersøgelsen har især haft fokus på de regler i lovgivningen, som har til formål at forhindre fortrængning af ordinært ansatte samt reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant. I undersøgelsen har Ankestyrelsen set på 111 sager i 12 kommuner, heriblandt otte sager fra Jobcenteret vedrørende Ishøj Kommune. Hovedresultater Hovedresultaterne viser, at knap 60 procent af alle sager er administrativt i orden. Det vil sige, at den dokumentation, som skal forhindre, at arbejdsløse fortrænger ordinært ansatte, er tilgængelig i sagerne. For den samlede undersøgelse gælder, at 35 procent af sagerne mangler væsentlige oplysninger, hvilket er årsag til, at Ankestyrelsen konkluderer, at administrationen er mangelfuld. I langt de fleste tilfælde er der tale om formelle fejl, hvor det ikke har været muligt for Ankestyrelsen at vurdere, om lovkravene har været opfyldt eller ej. I syv procent af alle sagerne er der bevilget løntilskudsjob i uoverensstemmelse med reglerne. Uoverensstemmelserne drejer sig om, at der er indikationer på, at der enten er for mange personer i støttet beskæftigelse på virksomheden, at der er fratrådt eller er blevet afskediget en ansat i en lignende stilling inden for de sidste tre måneder, eller at der er etableret arbejdsfordeling på virksomheden. I sagerne fremgår der dermed oplysninger, der burde have fået jobcentret til at reagere og undersøge sagen nærmere, inden de bevilligede løntilskudsansættelsen. Økonomiudvalget, 22. april

13 Resultater fra Jobcenter Vallensbæk Der er fundet fejl i fire ud af de otte undersøgte sager, som vedrører Ishøj. Der bliver peget på følgende uoverensstemmelser: I tomme felter skulle der have stået et 0, når der ikke har været nogen ansatte med løntilskud. Det er ikke tilstrækkeligt med et tomt felt. Blanket er underskrevet af en medarbejderrepræsentant, men der er ikke samtidig krydset af i rubrikkerne, der vedrører om de ansatte er hørt, er positive og er enige i, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. I en sag om en enkeltmandsvirksomhed er det oplyst, at der har været én i virksomhedspraktik de seneste 3 måneder, men antal af ordinært ansatte i de seneste 12 måneder er ikke oplyst med antallet 0. Opfølgning På baggrund af undersøgelsen har Jobcenteret valgt at følge Ankestyrelsens anbefalinger og har derfor indskærpet over for medarbejderne: At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at sagerne oplyses tilstrækkeligt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at anvendte blanketter til brug for virksomhedspraktik og løntilskud er tilstrækkeligt udfyldt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimeligheds- og merbeskæftigelseskravet er opfyldt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at der forud for ansættelse med løntilskud i en enkeltmandsvirksomhed foreligger oplysninger om, hvorvidt der har været ordinært ansatte i de foregående 12 måneder. Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er tale om graverende sagsbehandlingsfejl, og at det er fejl, der er enkle at rette op på. Ankestyrelsen anbefaler, at blanketterne på området, der er udarbejdet af KL, bliver gennemgået af KL med henblik på, at de udformes mere hensigtsmæssigt for at sikre kommunerne den nødvendige dokumentation. Kommunikation Jobcenteret orienterer Borger- og Socialservice i Ishøj om praksisundersøgelsens resultat og anbefalinger. Retsgrundlag Det følger af 79a i Lov nr. 453 om retssikkerhed og administration på det sociale område, at kommunalbestyrelsen skal behandle undersøgelsen på et møde. Bilag: 1 Åben Prakisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud.pdf 19589/14 Økonomiudvalget, 22. april

14 7. Ny designmanual Sagsnr.: 14/3766 Beslutningstema For at få en ensartet og fælles grafisk identitet er der udarbejdet en ny designmanual. Den gælder alle kommunens informationskanaler og skaber en moderne og letgenkendelig identitet. I september 2013 godkendte Vallensbæk Kommunalbestyrelse et nyt, rentegnet byvåben med tilhørende navnetræk. Det rentegnede byvåben hænger i farve og udtryk sammen med kommunens hjemmeside, som blev lanceret i november Hjemmesiden har på den måde fået sin egen visuelle identitet, som hidtil ikke har haft en grafisk sammenhæng til andre informationskanaler som fx brevpapir, skabeloner, mail signatur, foldere, skilte, biler mv. Med den nye designmanual rettes der op på dette. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende en ny designmanual for Vallensbæk Kommune, så kommunen fremstår som en samlet organisation med et fælles, moderne og professionelt udtryk og identitet Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Udgifter afholdes inden for eksisterende budget Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Den nye designmanual tager udgangspunkt i skrifttyper og farvevalg fra det allerede vedtagne byvåben og tilhørende navnetræk samt den nye hjemmeside. Bølgen i byvåbnet symboliserer St. Vejleå, der løber gennem kommunen og forbinder nord og syd, og dette element anvendes i designmanualen som et gennemgående element, der grafisk skaber sammenhæng mellem kommunens forskellige informationskanaler og materialer. Farverne i designmanualen er efter forvaltningens opfattelse klare og imødekommende, og der er flere farver at vælge imellem end i den hidtidige designmanual, hvilket har været et stort ønske fra særligt decentrale institutioner mv. Økonomiudvalget, 22. april

15 Af hensyn til ressourceforbrug vil den praktiske indførelse af designmanualen ske løbende, så de nuværende materialer, skilte, fortrykt brevpapir mv. fortsat kan benyttes, indtil disse skal skiftes ud eller genoptrykkes. Finansiering af designmanualen sker inden for eksisterende budget. Kommunikation Efter godkendelsen udarbejdes interne retningslinjer for praktisk brug, som godkendes i direktionen. Den nye designmanual kommunikeres internt og stilles til rådighed via en digital platform. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben VAL designprincipper.pdf 19436/14 Økonomiudvalget, 22. april

16 8. Kommuneplanstrategi 2014 Sagsnr.: 13/10433 Beslutningstema Forslag til kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby, fremlægges til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i 13 uger i perioden 6. maj august Indstilling Direktionscenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at: godkende forslag til kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby og godkende høringsperioden på 13 uger fra den 6. maj 2014 til den 3. august 2014 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Forslag til Kommuneplanstrategi 2014 bygger videre på visionerne fra Kommuneplanstrategi Efter høringsperioden og endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil den erstatte den nuværende kommuneplanstrategi. Lovgivningsmæssige forhold Kommunalbestyrelsen skal ifølge Planloven offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af valgperioden den såkaldte kommuneplanstrategi. Kommunalbestyrelsen kan derudover offentliggøre en kommuneplanstrategi, når den finder det nødvendigt. Der er lovhjemmel til, at offentliggørelsen af kommuneplanstrategien kun sker digitalt. Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om: den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen hvorvidt kommuneplanen skal revideres helt eller delvist Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby indeholder både oplysninger om planlægning, vurdering af udviklingen, strategi for udviklingen og en beslutning om, at Kommuneplan 2013 revideres delvist. Økonomiudvalget, 22. april

17 Udover de lovpligtige krav til indhold stiller lovgivningen krav til minimumshøringsperiode på 8 uger. Grundet sommerferie forlænges høringsperioden til 13 uger og løber i perioden 6. maj august Høringsperioden vil indeholde et dialogmøde med borgere og andre interesserede parter om kommuneplanstrategien den 13. maj Denne tidsplan indebærer en mindre justering i forhold til det, der blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar Høringssvarene behandles den 2. september 2014 i Økonomiudvalget og den 10. september 2014 i Kommunalbestyrelsen. På samme møde forventes Kommunalbestyrelsen at godkende kommuneplanstrategien endeligt. Herefter offentliggøres Kommuneplanstrategi 2014 digitalt på kommunens hjemmeside, sådan som Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar Bilag 1 er en tekstversion af Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby. Efter høringsperiode og endelig godkendelse vil den reviderede version af kommuneplanstrategien være at finde på hjemmesiden som en pdf-fil. Samtidig vil teksten fra bilaget også kunne ses på selve hjemmesiden. Det vurderes derfor, at lovgivningens krav til indhold og publicering er opfyldt. Kommuneplanstrategi 2014 med udgangspunkt i Kommuneplanstrategi 2012 Kommuneplanstrategi 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i de visioner, der blev formuleret i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2012, og tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning (fra den 9. marts 2011) om, at kommuneplanstrategien skal være en bred, samlet udviklingsstrategi for Vallensbæk. Kommuneplanstrategien skal skabe fælles fokus og overblik på tværs af fagområder i kommunen. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af Kommuneplanstrategi 2014 med henblik på høring igangsættes der i juni 2014 et arbejde i fagudvalgene med fokus på at omsætte visionerne fra Kommuneplanstrategi 2014 til konkrete politikker og strategier. Kommuneplanstrategiens opbygning: Kommuneplanstrategien 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby består af fire afsnit: 1. Det unikke ved Vallensbæk Afsnittet beskriver de værdier, vi vil bevare og udvikle med kommuneplanstrategien. Værdierne er udarbejdet på baggrund af diskussioner fra Kommunalbestyrelsens seminar den 6. marts Vallensbæks vision Her beskrives visionen for Vallensbæk: Det hele menneske i fremtidens boligby og de fem delvisioner: Et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet Et grønt landsbyliv med central beliggenhed Et sundt liv er et godt liv Økonomiudvalget, 22. april

18 Ildsjælenes paradis Et udviklende børne- og ungeliv Visionen og delvisionerne er udarbejdet med udgangspunkt i visionerne fra Kommuneplanstrategi 2012 og revideret på baggrund af kommunalbestyrelsens diskussioner den 6. marts Temaer Dette afsnit beskriver de otte temaer, der tilsammen udgør strategien for at nå visionerne: 1. Vi er energieffektive og forebygger klimaforandringer 2. En fremtidssikret infrastruktur 3. Grønne områder og urbanisering i balance 4. Sundhed gennem forebyggelse en tidlig og rettidig indsats 5. Uddannelse der udfordrer, styrker talent og giver job 6. Vi skal sikre kvalificeret arbejdskraft 7. Et styrket erhvervsklima og en ambitiøs erhvervsservice 8. Bedre rammer og dialog, så alle kan bidrage til kommunens udvikling Temaerne er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar den 6. marts De lovmæssige krav til en kommuneplanstrategi Afsnittet forholder sig til lovgivningen og praktiske forhold omkring kommuneplanstrategien. Kommunikation Alle kan deltage i høringen og skrive bemærkninger til det samlede forslag til Kommuneplansstrategi 2014 på hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til kommunen. Høringsperioden løber i perioden 5. maj august 2014 og vil indeholde et dialogmøde for borgere og andre interesserede parter om kommuneplansstrategien 13. maj Retsgrundlag Planlovens 23a Bilag: 1 Åben 2014_Kommuneplanstrategi.pdf 20223/14 Økonomiudvalget, 22. april

19 9. Årsrapporter, forpligtende kommunalt samarbejde med Ishøj Kommune Sagsnr.: 13/4431 Beslutningstema Som led i det forpligtende kommunale samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner skal der årligt udarbejdes redegørelser om samarbejdet på de enkelte områder, samarbejdet dækker. Redegørelserne omhandler aktiviteter, økonomiske forhold, ændret lovgivning, forventninger til 2014 m.v. De årlige redegørelser foreligger nu og er godkendt af styregruppen for det forpligtende samarbejde. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende forelæggelsen af redegørelserne vedrørende det forpligtende kommunale samarbejde med Ishøj Kommune Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Som fastsat i aftalen om forpligtende samarbejder mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner varetages genoptræningsområdet, det sociale område, specialundervisningsområdet og natur- og miljøområdet af Ishøj Kommune på Vallensbæk Kommunes vegne. Endvidere varetages beskæftigelsesområdet på begge kommuners vegne af Vallensbæk Kommune. Som et led i aftalen bliver der udarbejdet årlige redegørelser om samarbejdets forløb og resultater til politisk forelæggelse. Der er nu udarbejdet redegørelser for samarbejdet i 2013 på de områder, samarbejdet omfatter. Der er tale om redegørelser om hjælpemiddelområdet, genoptræningsområdet, det socialpædagogiske område (PPR), det specialiserede socialområde (voksne), området for udsatte børn og unge, natur- og miljøområdet og beskæftigelsesområdet. Redegørelserne blev godkendt på møde den 31. marts 2014 i de to kommuners fælles styregruppe. På mødet blev det besluttet, at gruppen ønsker et fælles niveau for evaluering af samarbejdet med fokus på en uddybende beskrivelse i de tilfælde, hvor der er væsentlige afvigelser vedrørende økonomi eller aktiviteter. Økonomiudvalget, 22. april

20 Referat fra styregruppemødet blev udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 7. april Redegørelserne indeholder bl.a. en beskrivelse og vurdering af samarbejdet i det forgangne år, beskrivelser af særlige fokusområder, ændringer af lovgivning, en omtale af økonomiske forhold og forventninger til I redegørelserne konkluderes det, at samarbejdet har været udført i henhold til det, der er aftalt mellem kommunerne. Se dog nedenfor om natur- og miljøområdet vedrørende virksomhedstilsyn. Fra redegørelserne kan særligt fremhæves følgende: På hjælpemiddelområdet har der været et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet, primært på grund af dyre enkeltsager, herunder udgifter til biler, kørestole og boligindretning. På genoptræningsområdet har der været et merforbrug på ca kr. på grund af en stigning i antallet at Vallensbækborgere, der har modtaget genoptræning. På det socialpædagogiske område (PPR) er bl.a. omtalt gode erfaringer med inklusionsforløb på skolerne. På området har der været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget relateres til forskellige områder, men en lavere udgift end forventet til kørsel af børn til specialundervisnings- og fritidstilbud er fremhævet. På det specialiserede socialområde er bl.a. nævnt, at der er igangsat en brugerundersøgelse blandt begge kommuners borgere af tilfredsheden med den socialpædagogiske støtte. Ligeledes er der igangsat en kortlægning af stofmisbrugsbehandlingen blandt unge. På området for udsatte børn og unge er bl.a. fremhævet oprettelsen af en ny enhed, StraXen, der varetager den indledende vurdering og støtte for børn og familier i problemer, og indførelse af en række standarder på de forskellige områder. På natur- og miljøområdet er det nævnt, at der af forskellige grunde har været et efterslæb på virksomhedstilsyn i 2013 i forhold til det aftalte, men at der er ved at blive rettet op på det. Endvidere er emner som vandplaner, plejeplan for det fredede område nær Store Vejleås udløb, varetagelse af naturinteresser i forbindelse med etablering af Ringstedbanen og nedsættelse af en tværkommunal arbejdsgruppe, der vil se på mulighederne for udvikling af natur- og rekreative interesser i Vallensbæk og Tranegilde Mose, omtalt. På beskæftigelsesområdet er bl.a. nævnt arbejdet med særlig uddannelsesydelse, førtidsog fleksjobreform, kontanthjælpsreformen og Jobcenterets kontakt til virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Der har været et merforbrug på ca. 5 mio. kr., som kommunen dog forventes kompenseret for via beskæftigelsestilskuddet (fra staten), og der er en række usikkerhedsfaktorer i forbindelse med budgettet for Kommunikation Retsgrundlag Lov om forpligtende kommunale samarbejder Aftale om forpligtende samarbejder mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner Økonomiudvalget, 22. april

21 Bilag: 1 Åben Redegørelse 2013, hjælpemiddelområdet 19562/14 2 Åben Redegørelse 2013, det socialpædagogiske område (PPR) 19558/14 3 Åben Redegørelse 2013, det specialiserede socialområde, voksne 19559/14 4 Åben Redegørelse 2013, udsatte børn og unge 19561/14 5 Åben Redegørelse 2013, natur- og miljøområdet 19560/14 6 Åben Redegørelse 2013, beskæftigelsesområdet 19557/14 7 Åben Redegørelse 2013, genoptræningsområdet 20072/14 Økonomiudvalget, 22. april

22 10. HOFOR, forberedelse af generalforsamling 2014 Sagsnr.: 14/4423 Beslutningstema Vallensbæk Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskabet den 21. maj Generalforsamlingen holdes som en skriftlig generalforsamling uden aktionærernes fremmøde. Kommunalbestyrelsen skal derfor melde tilbage til HOFOR, hvordan den vil stemme på generalforsamlingen. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage bestyrelsens beretning til efterretning godkende selskabets årsrapport godkende bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat stemme for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S: o Leo Larsen som bestyrelsens formand o Steen Christiansen o Ib Terp o Allan Holst o Thomas Gyldal Petersen o Finn Gerdes o Steen Skriver Rasmussen o Henrik Rasmussen Stemme for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Beslutningerne har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Følgende sagsfremstilling er skrevet med udgangspunkt i skabelon fra HOFOR, og lignende sager forventes behandlet politisk i alle ejerkommunerne inden den 21. maj For de kommuner, der tillige er medejere af HOFOR Spildevand Holding A/S (hvilket Vallensbæk Kommune ikke er) forelægges en tilsvarende sag med bl.a. godkendelse af årsrapport for dette selskab. I HOFOR Spildevand Holding A/S har Vallensbæk Kommune alene en observatørpost. Økonomiudvalget, 22. april

23 Baggrund Vallensbæk Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. I selskabets bestyrelse har hver ejer en repræsentant. Vallensbæk Kommunes repræsentant er borgmester Henrik Rasmussen. Selskabet skal i henhold til lovgivningen og selskabets vedtægter holde ordinær generalforsamling tids nok til, at selskabets årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor generalforsamling den 21. maj Som medejer af HOFOR Vand Holding A/S har Vallensbæk Kommune 1,34 % af stemmerne på generalforsamlingen. Kommunens stemme på generalforsamlingen afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen træffer i denne sag. I lighed med sidste år holdes generalforsamlingen uden fremmøde som en såkaldt skriftlig generalforsamling. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke afholdes med fremmøde. Selskabet konstaterer på grundlag af tilbagemeldingerne fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingen. Indstillingspunkterne Indstillingspunkterne er udarbejdet svarende til dagsordenen for generalforsamlingen. Dagsordenens punkter er fastsat i selskabets vedtægter. Vedrørende 1., 2. og 3. indstillingspunkt henvises til vedlagte årsrapport for 2013 for HOFOR Vand Holding A/S. Det fremgår bl.a., at HOFOR Vand Holding A/S i 2013 havde et underskud på ca. 16,3 mio. kr. Underskuddet er sammensat af et overskud fra tilknyttede virksomheder på 18,8 mio. kr., et underskud fra tilknyttede virksomheder på 24,8 mio. kr. og forskydninger i intern avance på investeringsprojekter på -10,3 mio. kr. Underskuddet fra tilknyttede virksomheder skyldes primært et underskud i HOFOR Vand København. Forvaltningen har indhentet supplerende oplysninger fra HOFOR vedrørende underskuddet. Oplysningerne er vedlagt som bilag. Underskuddet foreslås overført til egenkapitalen. Efter revisionens opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabets bestyrelse indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 4. indstillingspunkt baserer sig på oplysninger fra de enkelte ejerkommuner (i forlængelse af kommunalvalget) om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. På Vallensbæk Kommunalbestyrelses konstituerende møde blev borgmester Henrik Rasmussen valgt til bestyrelsen. Økonomiudvalget, 22. april

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere