Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april Mødetidspunkt: 16:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Udvikling af Vallensbæk Stationstorv og omlægning af Vallensbæk Torvevej - LUKKET SAG Likviditetsoversigt pr. 31. marts Låneporteføljen pr. 31. marts Anlægsbevilling til forprojektering af udviklingsprojekter Praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud Ny designmanual Kommuneplanstrategi Årsrapporter, forpligtende kommunalt samarbejde med Ishøj Kommune HOFOR, forberedelse af generalforsamling TMU - Regnskab for anlægsbevilling - salg af flygtninge- og nødboliger TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger TMU - Forslag til lokalplan 73.1 Udstykning af Bygaden TMU - Forslag til Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej TMU - Grønt Regnskab TMU - Ny lokal parkeringsbekendtgørelse TMU - Orientering om afrapportering af flerkammerforsøg på renovationsområdet SSU - Opfølgning på Megafons tilfredshedsundersøgelse BKU - Skole- og dagpasningsprognose i Vallensbæk Kommune BKU - SSU - TMU - Ændring af styrelsesvedtægt Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 22. april

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Økonomiudvalget, 22. april

4 2. Udvikling af Vallensbæk Stationstorv og omlægning af Vallensbæk Torvevej - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/4429 Økonomiudvalget, 22. april

5 3. Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2014 Sagsnr.: 14/4130 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. marts Oversigten viser, at likviditeten opgjort som et gennemsnit over de sidste 12 måneder udgør ca. 120,2 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at likviditetsoversigten tages til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 31. marts 2014 var på ca. 91,8 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. april 2014 var på ca. 143,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage er steget fra ca. 117,1 mio. kr. ved udgangen af februar 2014 til ca. 120,3 mio. kr. ved udgangen af marts En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv, og Vallensbæk Kommune opfylder dermed reglen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen har været stigende i løbet af 2013 og Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er således steget fra ca. 59,1 mio. kr. ved udgangen af marts 2013 til ca. 120,2 mio. kr. ved udgangen af marts Den stigende udvikling i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er illustreret i figur 1 nedenfor. Figur 1. Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2013 og Økonomiudvalget, 22. april

6 Tabel 1 nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for Den viser, at der til og med marts måned er givet tillægsbevillinger på i alt 12,4 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette indebærer, at kommunens kassebeholdning alt andet lige vil være 12,4 mio. kr. lavere ved udgangen af Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt Tillægsbevillinger 2014: I kr. - Drift Anlæg 0 - Finansiering 0 Bevillingsoverførsler 2013/2014: - Drift Anlæg Finansiering I alt = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen: Bilag 1: En graf der viser dag-til-dag likviditeten i 2013 og 2014 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2013 og Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden januar 2013 til marts Kommunikation Økonomiudvalget, 22. april

7 Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2013 og /14 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder 19331/14 Økonomiudvalget, 22. april

8 4. Låneporteføljen pr. 31. marts 2014 Sagsnr.: 14/4142 Beslutningstema Økonomiudvalget orienteres om kommunens låneportefølje pr. 31. marts Kommunens gæld udgør på det nævnte tidspunkt kr. og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,65 pct. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at tage orienteringen til efterretning Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Herudover følges udviklingen løbende, og eventuelle ændringer medtages ved de planlagte budgetopfølgninger. Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal nedskrevet med kr. (afdrag). Låneoptagelsen for 2013 på i alt kr. optages først i april Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør kr. pr. 31. marts Gælden er i danske kroner og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,65 pct. Renten fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i variabel rente. Kommunens finansielle rådgiver, Nordea, oplyser, at rentemarkederne fra starten af 2014 har været domineret af faldende renter, begrundet i forventninger om en fortsat lempelig pengepolitik og uroen som følge af situationen i Ukraine. Det forventes, at renteniveauet vil være stigende i 2. kvartal som følge af en tendens til svagt stigende vækst. Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik. Rådgiver vurderer fordelingen i låneporteføljen som passende med de nuværende renteforventninger. Ved optagelse af det seneste lån (restlåneoptagelsen for 2012), er andelen af fast finansiering reduceret fra 67 pct. til nu 61 pct. Rådgiver anbefaler Vallensbæk Kommune at overveje at øge varigheden på porteføljen ved at indgå fast finansiering ved fremtidig start på renteswap (En renteswap er typisk en aftale om at bytte variable mod faste rentebetalinger i en periode). Dette bør ske under hensyntagen til forventet fremtidig låneoptagelse. Center for Økonomi og Indkøb tager anbefalingen til efterretning. Økonomiudvalget, 22. april

9 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Økonomisk status marts /14 2 Åben Vallensbæk kvartalsrapport april /14 Økonomiudvalget, 22. april

10 5. Anlægsbevilling til forprojektering af udviklingsprojekter Sagsnr.: 14/4420 Beslutningstema Direktionen fremlægger forslag om, at der i 2014 afsættes budget til forprojektering af nye projekter. Midlerne til forprojektering skal sikre kvalificering af forslag til kommende anlægsprojekter både indholdsmæssigt og økonomisk. Forslaget anbefales finansieret ved at reducere rådighedsbeløbet til anlægsbevillingen vedrørende Pilehaveskolen i 2014 med kr. Det anbefales samtidig, at Pilehaveskolens rådighedsbeløb forøges tilsvarende i Finansieringsforslaget sikrer overholdelse af de aftalte anlægslofter mellem regeringen og KL for budget Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at: meddele anlægsbevilling og afsætte rådighedsbeløb på kr. i 2014 til forprojektering af nye projekter finansiering sker ved, at der meddeles negativ tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet i 2014 vedrørende anlægsbevillingen til Pilehaveskolen der afsættes et rådighedsbeløb på kr. til anlægsbevillingen Pilehaveskolen i 2015 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Forslaget medfører merudgifter på kr. i 2015, som finansieres af kassebeholdningen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Direktionen har et ønske om, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til forprojektering af nye projekter til det kommende budgetår. Midlerne til forprojektering skal medvirke til at kvalificere forslag til kommende anlægsprojekter både indholdsmæssigt og økonomisk. Som udgangspunkt er det svært at nå både forprojektering, udbud og at gennemføre anlægsprojektet isoleret inden for et budgetår. Med midler til forprojektering kan vedtagne anlægsprojekter sættes i gang umiddelbart ved et budgetårs begyndelse. Det betyder, at anlægsprojekterne kan gennemføres i den takt, som er forudsat ved budgetvedtagelsen. Det afsatte budget til Pilehaveskolen i 2014 forventes ikke at blive brugt i indeværende år, da projektet fortsat er i den indledende fase. Der er derfor mulighed for at omdisponere midlerne til forprojektering af nye projekter og samtidig overholde anlægsloftet. Økonomiudvalget, 22. april

11 Kommunikation Retsgrundlag Økonomiudvalget, 22. april

12 6. Praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud Sagsnr.: 14/4346 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis omkring bevilling af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende Jobcenter Vallensbæks opfølgning på Ankestyrelsens undersøgelse Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes administration af virksomhedspraktik og løntilskudsjob og offentliggjort resultaterne i en undersøgelse dateret marts Undersøgelsen har især haft fokus på de regler i lovgivningen, som har til formål at forhindre fortrængning af ordinært ansatte samt reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant. I undersøgelsen har Ankestyrelsen set på 111 sager i 12 kommuner, heriblandt otte sager fra Jobcenteret vedrørende Ishøj Kommune. Hovedresultater Hovedresultaterne viser, at knap 60 procent af alle sager er administrativt i orden. Det vil sige, at den dokumentation, som skal forhindre, at arbejdsløse fortrænger ordinært ansatte, er tilgængelig i sagerne. For den samlede undersøgelse gælder, at 35 procent af sagerne mangler væsentlige oplysninger, hvilket er årsag til, at Ankestyrelsen konkluderer, at administrationen er mangelfuld. I langt de fleste tilfælde er der tale om formelle fejl, hvor det ikke har været muligt for Ankestyrelsen at vurdere, om lovkravene har været opfyldt eller ej. I syv procent af alle sagerne er der bevilget løntilskudsjob i uoverensstemmelse med reglerne. Uoverensstemmelserne drejer sig om, at der er indikationer på, at der enten er for mange personer i støttet beskæftigelse på virksomheden, at der er fratrådt eller er blevet afskediget en ansat i en lignende stilling inden for de sidste tre måneder, eller at der er etableret arbejdsfordeling på virksomheden. I sagerne fremgår der dermed oplysninger, der burde have fået jobcentret til at reagere og undersøge sagen nærmere, inden de bevilligede løntilskudsansættelsen. Økonomiudvalget, 22. april

13 Resultater fra Jobcenter Vallensbæk Der er fundet fejl i fire ud af de otte undersøgte sager, som vedrører Ishøj. Der bliver peget på følgende uoverensstemmelser: I tomme felter skulle der have stået et 0, når der ikke har været nogen ansatte med løntilskud. Det er ikke tilstrækkeligt med et tomt felt. Blanket er underskrevet af en medarbejderrepræsentant, men der er ikke samtidig krydset af i rubrikkerne, der vedrører om de ansatte er hørt, er positive og er enige i, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. I en sag om en enkeltmandsvirksomhed er det oplyst, at der har været én i virksomhedspraktik de seneste 3 måneder, men antal af ordinært ansatte i de seneste 12 måneder er ikke oplyst med antallet 0. Opfølgning På baggrund af undersøgelsen har Jobcenteret valgt at følge Ankestyrelsens anbefalinger og har derfor indskærpet over for medarbejderne: At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at sagerne oplyses tilstrækkeligt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at anvendte blanketter til brug for virksomhedspraktik og løntilskud er tilstrækkeligt udfyldt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimeligheds- og merbeskæftigelseskravet er opfyldt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at der forud for ansættelse med løntilskud i en enkeltmandsvirksomhed foreligger oplysninger om, hvorvidt der har været ordinært ansatte i de foregående 12 måneder. Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er tale om graverende sagsbehandlingsfejl, og at det er fejl, der er enkle at rette op på. Ankestyrelsen anbefaler, at blanketterne på området, der er udarbejdet af KL, bliver gennemgået af KL med henblik på, at de udformes mere hensigtsmæssigt for at sikre kommunerne den nødvendige dokumentation. Kommunikation Jobcenteret orienterer Borger- og Socialservice i Ishøj om praksisundersøgelsens resultat og anbefalinger. Retsgrundlag Det følger af 79a i Lov nr. 453 om retssikkerhed og administration på det sociale område, at kommunalbestyrelsen skal behandle undersøgelsen på et møde. Bilag: 1 Åben Prakisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud.pdf 19589/14 Økonomiudvalget, 22. april

14 7. Ny designmanual Sagsnr.: 14/3766 Beslutningstema For at få en ensartet og fælles grafisk identitet er der udarbejdet en ny designmanual. Den gælder alle kommunens informationskanaler og skaber en moderne og letgenkendelig identitet. I september 2013 godkendte Vallensbæk Kommunalbestyrelse et nyt, rentegnet byvåben med tilhørende navnetræk. Det rentegnede byvåben hænger i farve og udtryk sammen med kommunens hjemmeside, som blev lanceret i november Hjemmesiden har på den måde fået sin egen visuelle identitet, som hidtil ikke har haft en grafisk sammenhæng til andre informationskanaler som fx brevpapir, skabeloner, mail signatur, foldere, skilte, biler mv. Med den nye designmanual rettes der op på dette. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende en ny designmanual for Vallensbæk Kommune, så kommunen fremstår som en samlet organisation med et fælles, moderne og professionelt udtryk og identitet Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Udgifter afholdes inden for eksisterende budget Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Den nye designmanual tager udgangspunkt i skrifttyper og farvevalg fra det allerede vedtagne byvåben og tilhørende navnetræk samt den nye hjemmeside. Bølgen i byvåbnet symboliserer St. Vejleå, der løber gennem kommunen og forbinder nord og syd, og dette element anvendes i designmanualen som et gennemgående element, der grafisk skaber sammenhæng mellem kommunens forskellige informationskanaler og materialer. Farverne i designmanualen er efter forvaltningens opfattelse klare og imødekommende, og der er flere farver at vælge imellem end i den hidtidige designmanual, hvilket har været et stort ønske fra særligt decentrale institutioner mv. Økonomiudvalget, 22. april

15 Af hensyn til ressourceforbrug vil den praktiske indførelse af designmanualen ske løbende, så de nuværende materialer, skilte, fortrykt brevpapir mv. fortsat kan benyttes, indtil disse skal skiftes ud eller genoptrykkes. Finansiering af designmanualen sker inden for eksisterende budget. Kommunikation Efter godkendelsen udarbejdes interne retningslinjer for praktisk brug, som godkendes i direktionen. Den nye designmanual kommunikeres internt og stilles til rådighed via en digital platform. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben VAL designprincipper.pdf 19436/14 Økonomiudvalget, 22. april

16 8. Kommuneplanstrategi 2014 Sagsnr.: 13/10433 Beslutningstema Forslag til kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby, fremlægges til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i 13 uger i perioden 6. maj august Indstilling Direktionscenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at: godkende forslag til kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby og godkende høringsperioden på 13 uger fra den 6. maj 2014 til den 3. august 2014 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Forslag til Kommuneplanstrategi 2014 bygger videre på visionerne fra Kommuneplanstrategi Efter høringsperioden og endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil den erstatte den nuværende kommuneplanstrategi. Lovgivningsmæssige forhold Kommunalbestyrelsen skal ifølge Planloven offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af valgperioden den såkaldte kommuneplanstrategi. Kommunalbestyrelsen kan derudover offentliggøre en kommuneplanstrategi, når den finder det nødvendigt. Der er lovhjemmel til, at offentliggørelsen af kommuneplanstrategien kun sker digitalt. Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om: den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen hvorvidt kommuneplanen skal revideres helt eller delvist Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby indeholder både oplysninger om planlægning, vurdering af udviklingen, strategi for udviklingen og en beslutning om, at Kommuneplan 2013 revideres delvist. Økonomiudvalget, 22. april

17 Udover de lovpligtige krav til indhold stiller lovgivningen krav til minimumshøringsperiode på 8 uger. Grundet sommerferie forlænges høringsperioden til 13 uger og løber i perioden 6. maj august Høringsperioden vil indeholde et dialogmøde med borgere og andre interesserede parter om kommuneplanstrategien den 13. maj Denne tidsplan indebærer en mindre justering i forhold til det, der blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar Høringssvarene behandles den 2. september 2014 i Økonomiudvalget og den 10. september 2014 i Kommunalbestyrelsen. På samme møde forventes Kommunalbestyrelsen at godkende kommuneplanstrategien endeligt. Herefter offentliggøres Kommuneplanstrategi 2014 digitalt på kommunens hjemmeside, sådan som Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar Bilag 1 er en tekstversion af Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby. Efter høringsperiode og endelig godkendelse vil den reviderede version af kommuneplanstrategien være at finde på hjemmesiden som en pdf-fil. Samtidig vil teksten fra bilaget også kunne ses på selve hjemmesiden. Det vurderes derfor, at lovgivningens krav til indhold og publicering er opfyldt. Kommuneplanstrategi 2014 med udgangspunkt i Kommuneplanstrategi 2012 Kommuneplanstrategi 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i de visioner, der blev formuleret i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2012, og tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning (fra den 9. marts 2011) om, at kommuneplanstrategien skal være en bred, samlet udviklingsstrategi for Vallensbæk. Kommuneplanstrategien skal skabe fælles fokus og overblik på tværs af fagområder i kommunen. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af Kommuneplanstrategi 2014 med henblik på høring igangsættes der i juni 2014 et arbejde i fagudvalgene med fokus på at omsætte visionerne fra Kommuneplanstrategi 2014 til konkrete politikker og strategier. Kommuneplanstrategiens opbygning: Kommuneplanstrategien 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby består af fire afsnit: 1. Det unikke ved Vallensbæk Afsnittet beskriver de værdier, vi vil bevare og udvikle med kommuneplanstrategien. Værdierne er udarbejdet på baggrund af diskussioner fra Kommunalbestyrelsens seminar den 6. marts Vallensbæks vision Her beskrives visionen for Vallensbæk: Det hele menneske i fremtidens boligby og de fem delvisioner: Et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet Et grønt landsbyliv med central beliggenhed Et sundt liv er et godt liv Økonomiudvalget, 22. april

18 Ildsjælenes paradis Et udviklende børne- og ungeliv Visionen og delvisionerne er udarbejdet med udgangspunkt i visionerne fra Kommuneplanstrategi 2012 og revideret på baggrund af kommunalbestyrelsens diskussioner den 6. marts Temaer Dette afsnit beskriver de otte temaer, der tilsammen udgør strategien for at nå visionerne: 1. Vi er energieffektive og forebygger klimaforandringer 2. En fremtidssikret infrastruktur 3. Grønne områder og urbanisering i balance 4. Sundhed gennem forebyggelse en tidlig og rettidig indsats 5. Uddannelse der udfordrer, styrker talent og giver job 6. Vi skal sikre kvalificeret arbejdskraft 7. Et styrket erhvervsklima og en ambitiøs erhvervsservice 8. Bedre rammer og dialog, så alle kan bidrage til kommunens udvikling Temaerne er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar den 6. marts De lovmæssige krav til en kommuneplanstrategi Afsnittet forholder sig til lovgivningen og praktiske forhold omkring kommuneplanstrategien. Kommunikation Alle kan deltage i høringen og skrive bemærkninger til det samlede forslag til Kommuneplansstrategi 2014 på hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til kommunen. Høringsperioden løber i perioden 5. maj august 2014 og vil indeholde et dialogmøde for borgere og andre interesserede parter om kommuneplansstrategien 13. maj Retsgrundlag Planlovens 23a Bilag: 1 Åben 2014_Kommuneplanstrategi.pdf 20223/14 Økonomiudvalget, 22. april

19 9. Årsrapporter, forpligtende kommunalt samarbejde med Ishøj Kommune Sagsnr.: 13/4431 Beslutningstema Som led i det forpligtende kommunale samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner skal der årligt udarbejdes redegørelser om samarbejdet på de enkelte områder, samarbejdet dækker. Redegørelserne omhandler aktiviteter, økonomiske forhold, ændret lovgivning, forventninger til 2014 m.v. De årlige redegørelser foreligger nu og er godkendt af styregruppen for det forpligtende samarbejde. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende forelæggelsen af redegørelserne vedrørende det forpligtende kommunale samarbejde med Ishøj Kommune Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Som fastsat i aftalen om forpligtende samarbejder mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner varetages genoptræningsområdet, det sociale område, specialundervisningsområdet og natur- og miljøområdet af Ishøj Kommune på Vallensbæk Kommunes vegne. Endvidere varetages beskæftigelsesområdet på begge kommuners vegne af Vallensbæk Kommune. Som et led i aftalen bliver der udarbejdet årlige redegørelser om samarbejdets forløb og resultater til politisk forelæggelse. Der er nu udarbejdet redegørelser for samarbejdet i 2013 på de områder, samarbejdet omfatter. Der er tale om redegørelser om hjælpemiddelområdet, genoptræningsområdet, det socialpædagogiske område (PPR), det specialiserede socialområde (voksne), området for udsatte børn og unge, natur- og miljøområdet og beskæftigelsesområdet. Redegørelserne blev godkendt på møde den 31. marts 2014 i de to kommuners fælles styregruppe. På mødet blev det besluttet, at gruppen ønsker et fælles niveau for evaluering af samarbejdet med fokus på en uddybende beskrivelse i de tilfælde, hvor der er væsentlige afvigelser vedrørende økonomi eller aktiviteter. Økonomiudvalget, 22. april

20 Referat fra styregruppemødet blev udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 7. april Redegørelserne indeholder bl.a. en beskrivelse og vurdering af samarbejdet i det forgangne år, beskrivelser af særlige fokusområder, ændringer af lovgivning, en omtale af økonomiske forhold og forventninger til I redegørelserne konkluderes det, at samarbejdet har været udført i henhold til det, der er aftalt mellem kommunerne. Se dog nedenfor om natur- og miljøområdet vedrørende virksomhedstilsyn. Fra redegørelserne kan særligt fremhæves følgende: På hjælpemiddelområdet har der været et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet, primært på grund af dyre enkeltsager, herunder udgifter til biler, kørestole og boligindretning. På genoptræningsområdet har der været et merforbrug på ca kr. på grund af en stigning i antallet at Vallensbækborgere, der har modtaget genoptræning. På det socialpædagogiske område (PPR) er bl.a. omtalt gode erfaringer med inklusionsforløb på skolerne. På området har der været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget relateres til forskellige områder, men en lavere udgift end forventet til kørsel af børn til specialundervisnings- og fritidstilbud er fremhævet. På det specialiserede socialområde er bl.a. nævnt, at der er igangsat en brugerundersøgelse blandt begge kommuners borgere af tilfredsheden med den socialpædagogiske støtte. Ligeledes er der igangsat en kortlægning af stofmisbrugsbehandlingen blandt unge. På området for udsatte børn og unge er bl.a. fremhævet oprettelsen af en ny enhed, StraXen, der varetager den indledende vurdering og støtte for børn og familier i problemer, og indførelse af en række standarder på de forskellige områder. På natur- og miljøområdet er det nævnt, at der af forskellige grunde har været et efterslæb på virksomhedstilsyn i 2013 i forhold til det aftalte, men at der er ved at blive rettet op på det. Endvidere er emner som vandplaner, plejeplan for det fredede område nær Store Vejleås udløb, varetagelse af naturinteresser i forbindelse med etablering af Ringstedbanen og nedsættelse af en tværkommunal arbejdsgruppe, der vil se på mulighederne for udvikling af natur- og rekreative interesser i Vallensbæk og Tranegilde Mose, omtalt. På beskæftigelsesområdet er bl.a. nævnt arbejdet med særlig uddannelsesydelse, førtidsog fleksjobreform, kontanthjælpsreformen og Jobcenterets kontakt til virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Der har været et merforbrug på ca. 5 mio. kr., som kommunen dog forventes kompenseret for via beskæftigelsestilskuddet (fra staten), og der er en række usikkerhedsfaktorer i forbindelse med budgettet for Kommunikation Retsgrundlag Lov om forpligtende kommunale samarbejder Aftale om forpligtende samarbejder mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner Økonomiudvalget, 22. april

21 Bilag: 1 Åben Redegørelse 2013, hjælpemiddelområdet 19562/14 2 Åben Redegørelse 2013, det socialpædagogiske område (PPR) 19558/14 3 Åben Redegørelse 2013, det specialiserede socialområde, voksne 19559/14 4 Åben Redegørelse 2013, udsatte børn og unge 19561/14 5 Åben Redegørelse 2013, natur- og miljøområdet 19560/14 6 Åben Redegørelse 2013, beskæftigelsesområdet 19557/14 7 Åben Redegørelse 2013, genoptræningsområdet 20072/14 Økonomiudvalget, 22. april

22 10. HOFOR, forberedelse af generalforsamling 2014 Sagsnr.: 14/4423 Beslutningstema Vallensbæk Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskabet den 21. maj Generalforsamlingen holdes som en skriftlig generalforsamling uden aktionærernes fremmøde. Kommunalbestyrelsen skal derfor melde tilbage til HOFOR, hvordan den vil stemme på generalforsamlingen. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage bestyrelsens beretning til efterretning godkende selskabets årsrapport godkende bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat stemme for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S: o Leo Larsen som bestyrelsens formand o Steen Christiansen o Ib Terp o Allan Holst o Thomas Gyldal Petersen o Finn Gerdes o Steen Skriver Rasmussen o Henrik Rasmussen Stemme for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Beslutningerne har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Følgende sagsfremstilling er skrevet med udgangspunkt i skabelon fra HOFOR, og lignende sager forventes behandlet politisk i alle ejerkommunerne inden den 21. maj For de kommuner, der tillige er medejere af HOFOR Spildevand Holding A/S (hvilket Vallensbæk Kommune ikke er) forelægges en tilsvarende sag med bl.a. godkendelse af årsrapport for dette selskab. I HOFOR Spildevand Holding A/S har Vallensbæk Kommune alene en observatørpost. Økonomiudvalget, 22. april

23 Baggrund Vallensbæk Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. I selskabets bestyrelse har hver ejer en repræsentant. Vallensbæk Kommunes repræsentant er borgmester Henrik Rasmussen. Selskabet skal i henhold til lovgivningen og selskabets vedtægter holde ordinær generalforsamling tids nok til, at selskabets årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor generalforsamling den 21. maj Som medejer af HOFOR Vand Holding A/S har Vallensbæk Kommune 1,34 % af stemmerne på generalforsamlingen. Kommunens stemme på generalforsamlingen afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen træffer i denne sag. I lighed med sidste år holdes generalforsamlingen uden fremmøde som en såkaldt skriftlig generalforsamling. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke afholdes med fremmøde. Selskabet konstaterer på grundlag af tilbagemeldingerne fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingen. Indstillingspunkterne Indstillingspunkterne er udarbejdet svarende til dagsordenen for generalforsamlingen. Dagsordenens punkter er fastsat i selskabets vedtægter. Vedrørende 1., 2. og 3. indstillingspunkt henvises til vedlagte årsrapport for 2013 for HOFOR Vand Holding A/S. Det fremgår bl.a., at HOFOR Vand Holding A/S i 2013 havde et underskud på ca. 16,3 mio. kr. Underskuddet er sammensat af et overskud fra tilknyttede virksomheder på 18,8 mio. kr., et underskud fra tilknyttede virksomheder på 24,8 mio. kr. og forskydninger i intern avance på investeringsprojekter på -10,3 mio. kr. Underskuddet fra tilknyttede virksomheder skyldes primært et underskud i HOFOR Vand København. Forvaltningen har indhentet supplerende oplysninger fra HOFOR vedrørende underskuddet. Oplysningerne er vedlagt som bilag. Underskuddet foreslås overført til egenkapitalen. Efter revisionens opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabets bestyrelse indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 4. indstillingspunkt baserer sig på oplysninger fra de enkelte ejerkommuner (i forlængelse af kommunalvalget) om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. På Vallensbæk Kommunalbestyrelses konstituerende møde blev borgmester Henrik Rasmussen valgt til bestyrelsen. Økonomiudvalget, 22. april

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere