Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf Mathiesen, Lis Sakran, Niels Karlsen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning pr. 31. marts Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget Økonomisk status på fritvalgsområdet Forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme Ledelsestilsyn 2. halvår 2012 fra Ishøj Kommune Meddelelser fra formanden Underskriftsside Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Social og Sundhedsudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

4 2. Budgetopfølgning pr. 31. marts Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 13/3624 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indstilling Økonomicentret indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalgene og temaerne på i alt kr., som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende lov- og cirkulæreprogram for 2013 og barselspuljer der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitetsog botilbud vedrørende barselspuljer og løn Korsagergård grundet omorganisering der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 5.1 Børn- og Unge med særlige behov vedrørende fysioterapeutisk vejledning samt lov- og cirkulæreprogram for 2013 der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov vedrørende lov- og cirkulæreprogram for 2013 og kvindekrisecentre der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse vedrørende lov- og cirkulæreprogram for 2013 og boligsikring Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør kr. på Socialog Sundhedsudvalgets område og er udgiftsneutrale for kommunen, da mindreudgiften på udvalgtes område modsvares af merudgifter på Økonomiudvalgets område og Børne- og Kulturudvalgets område. Sundhedsmæssige konsekvenser Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

5 Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Økonomicentret har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter og udgør kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen, da mindreudgifter på udvalgets område modsvares af merudgifter på Økonomiudvalgtes område og Børne- og Kulturudvalgtes område. De tekniske omplaceringer vedrører omplaceringer af budget vedrørende lov- og cirkulæreprogram 2013, barselspuljer, løn Korsagergård grundet omorganisering af opgaver, fysioterapeutisk vejledning, kvindekrisecentre samt boligsikring. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben SSU Budgetopfølgning pr 31 marts Omplaceringer - Udsendt den af Socialsekretariatet 22786/13 Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

6 3. Budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget Sagsnr.: 13/3623 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 vedrørende drift, hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område ikke forventes afvigelser. Indstilling Økonomicentret indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område til efterretning, idet der ikke forventes afvigelser. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Kommunikation Økonomicentret orienterer driftsstederne. Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

7 Retsgrundlag Bilag: 1 Åben SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger - Udsendt den af Socialsekretariatet 22759/13 Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

8 4. Økonomisk status på fritvalgsområdet Sagsnr.: 13/3594 Beslutningstema Underskud i Hjemmeplejen er nu et overskud. Der orienteres om planerne for anvendelse af overskud. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at Godkende anvendelsen af overskud. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Sagen udsat. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Med udgangen af 2012 har det samlede frit-valgs område, efter afviklingen af underskuddet, et overskud på mio. kr. Overskuddet er en del af budget Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Det tidligere underskud er afviklet efter planen. I praksis er bestiller- og udfører-enhederne adskilt i dagligdagen. I de samlede økonomioversigter har områderne ét overordnet temanummer, der for de to områdets vedkommende i alt har et overskud på 1.2 mio. kr. Iflg. økonomiregulativet krævet et overskud på den størrelse en politisk forelæggelse. Der arbejdes på alle niveauer for attraktive arbejdspladser, og udviklingen går stærkt på dette område. Der er derfor behov for kompetenceudvikling, der kræver udgifter til både kursusudgifter og vikardækning. Desuden er der behov for indkøb og kompetenceudvikling i forbindelse med it-systemer og hverdagsrehabilitering. Derudover har afdelingen planer om indkøb af nye mobiltelefoner og en ekstra bil til området. Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

9 Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

10 5. Forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme Sagsnr.: 13/3598 Beslutningstema Forløbsprogram for hjerte- karsygdomme og implementering i Vallensbæk Kommune. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme til efterretning godkende at borgere fra Vallensbæk Kommune med iskæmisk hjertesygdom eller hjertesvigt tilbydes forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme i samarbejde med Albertslund Kommune Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning og godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser I bilag 1 er der for alle kommuner anført en fejlagtig lav udgift. Udgiften for Vallensbæk Kommune udgør hér kr for hjerteskole og kr for træning i alt kr for et årligt abonnement. Den samlede korrekte udgift for Vallensbæk Kommune er ca. kr for et årligt abonnement. Udgiften for Vallensbæk Kommune vil derfor være ca. kr større end angivet i bilag 1. Prisen afhænger af, at de øvrige Vestegnskommuner også ønsker at benytte sig af tilbuddet, men er uafhængig af antallet af henviste hjertepatienter fra Vallensbæk Kommune. Udgiften til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdomme i Albertslund Kommune kan i 2013 findes i eksisterende budget. Udgiften vil efterfølgende indgå i budget 2014 samt overslagsårene sammen med øvrige udgifter til forløbsprogrammer. Sundhedsmæssige konsekvenser Forløbsprogrammet beskriver fælles retningslinjer for hjerterehabilitering i hospitalsregi, almen praksis og kommune. Et hjerterehabiliteringsprogram består af træning, diætvejledning, undervisning og evt. et rygestoptilbud. Beskrivelsen af de enkelte elementer i hjerterehabiliteringsprogrammet og hvilken sektor der tilbyder de enkelte elementer er baseret på evidens og best practice og skal sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb for hjertepatienter. Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

11 Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme omfatter rehabilitering af hjertepatienter med de to hyppigste hjertesygdomme: Patienter med åreforkalkningssygdom i hjertet (iskæmisk hjertesygdom) Patienter med nedsat hjerte pumpefunktion (hjertesvigt) Forløbsprogrammet adskiller sig fra andre forløbsprogrammer ved, at det omfatter patienter, der har været igennem et særligt hospitalsforløb (hjertepakkeforløb) før de tilbydes hjerterehabilitering. Ethvert hjerterehabiliteringsforløb begynder med en efterbehandlingssamtale på hospitalet senest 2 uger efter, at patienten er udskrevet. Ved samtalen vurderes patientens behov for deltagelse i de forskellige elementer, der indgår i hjerterehabiliteringen. Det vurderes ligeledes, om patienten skal tilbydes rehabilitering i kommunalt regi eller på hospitalet. De kommunale tilbud i hjerterehabiliteringen skal som minimum indeholde følgende tilbud: Rygeafvænning, sygdomsspecifik patientskole (undervisning i at leve med hjertesygdom), fysisk træning og kostvejledning. Patienter i Vallensbæk Kommune Det vurderes i forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme, at der i Region Hovedstaden er patienter med iskæmisk hjertesygdom og 800 patienter med hjertesvigt. Omregnes dette forholdsmæssigt til Vallensbæk Kommune, ud fra en befolkningsmæssig andel, vil antallet af patienter med iskæmisk hjertesygdom, der forventes at indgå i et pakkeforløb på hospitalet, være ca. 51 borgere, mens antallet af patienter med hjertesvigt vil udgøre ca. 7 borgere. Tilbud i Albertslund Kommune Albertslund Kommune tilbyder et forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme til patienter med iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt fra alle kommunerne på Vestegnen. Tilbuddet forventes at starte i april Da forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdomme omfatter færre borgere end de tidligere forløbsprogrammer for diabetes og KOL, vil et samarbejde om hjerterehabilitering på Vestegnen sikre et flow, så patienterne hurtigt tilbydes hjerterehabilitering efter udskrivelse fra hospitalet. Kostvejledning, og rygestopkurser tilbydes i Center for Sundhed og Forebyggelse i Vallensbæk Kommune. Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler, at Vallensbæk Kommune deltager i forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdomme i Albertslund Kommune, da dette vil være en god løsning for hjertepatienterne. Udover dette vil det også være den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til administration og ressourcer. Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

12 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Beskrivelse hjerterehabilitering Albertslund - Udsendt den af Socialsekretariatet 2 Åben Forløbsprogram hjerte-kar sygdomme - resume - Udsendt den af Socialsekretariatet 21161/ /13 Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

13 6. Ledelsestilsyn 2. halvår 2012 fra Ishøj Kommune Sagsnr.: 13/3479 Beslutningstema Ishøj Kommune sender rapport vedrørende ledelsestilsyn 2. halvår 2012 på børne- og ungeområdet og på voksen-handicapområdet. Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage rapporten til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling På styregruppemøde i december 2010 vedrørende det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune blev det besluttet, at Ishøj Kommune to gange om året afrapporterer ledelsestilsyn inden for bestemte områder, der varetages i Ishøj Kommune på vegne af Vallensbæk Kommune. Tilsynene er udarbejdet i samarbejde med Deloitte og følger standardiserede tjeklister. Afrapporteringen omfatter tilfældigt udtrukne borgere fra Vallensbæk Kommune, der modtager hjælp efter serviceloven. Ledelsestilsynet har ikke givet anledning til at iværksætte tiltag. Tilsynene omfatter Ishøj Kommunes centre: Familiecentret, Center for Sundhed og Ældre samt Center for Borger- og Socialservice. Hvert center har beskrevet, hvordan tilsynene er gennemført og på hvilke områder. I Familiecentret er der udført ledelsestilsyn i 18 sager og fundet fejl i 4 sager. Fejlene omhandler manglende notat, 50 undersøgelse (undersøgelse af forhold hos et barn eller Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

14 en ung, hvis det må antages at den pågældende har behov for særlig støtte), handleplan samt børnesamtale. Fejlene er rettet og der er ikke noget udestående. Familiecentret oplyser, at de påviste fejl ikke har haft direkte konsekvens for borgerne. Tilsynene er foretaget på forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter ved forsørgelse af børn under 18 år samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste. I Center for Sundhed og Ældre er der udført ledelsestilsyn i 18 sager og ikke fundet fejl. Tilsynene er foretaget på merudgiftsydelser, hjælpemidler og forbrugsgoder, handicapbil samt boligindretning. I Center for Borger- og Socialservice er der udført ledelsestilsyn i 19 sager og fundet fejl i 9. Alle fejl vedrører manglende handleplaner. Center for Borger- og Socialservice har oplyst, at de manglende handleplaner omhandler 3 borgere, der ikke ønsker en handleplan, 1 borger der er udskrevet fra tilbud om misbrugsbehandling, inden handleplan er lavet, 1 borger hvor handleplan afventer afklaring om opholdstilladelse, samt 4 borgere, hvor handleplan snarest bliver udarbejdet. Det drejer sig om borgere i misbrugsbehandling samt en borger med ophold på et forsorgshjem. Center for Borger- og Socialservice oplyser, at de påviste fejl ikke har haft direkte konsekvens for borgerne. Tilsynene er foretaget på bo- og dagtilbud ( ), kvindekrisecentre ( 109), forsorgshjem ( 110) og misbrugsbehandling ( i sundhedsloven). Kommunikation Retsgrundlag Bestemmelser i serviceloven. Bilag: 1 Åben Notat vedrørende ledelsestilsyn 2. halvår Udsendt den af Socialsekretariatet 20127/13 Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

15 7. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Ingen meddelelser. Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj

16 Underskriftsside Anette Eriksen Flemming Wetterstein Ingolf Mathiesen Lis Sakran Niels Karlsen Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj