Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde"

Transkript

1 Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Ansøgning om kommunal garantistillelse for byggekredit til opførelse af seniorboliger på Stationstorvet Opløsning af Vallensbæk Mose Pumpelag - Bemyndigelse af borgmester Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 24. juni

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget, at godkende dagsordenen Økonomiudvalget, 24. juni

4 2. Ansøgning om kommunal garantistillelse for byggekredit til opførelse af seniorboliger på Stationstorvet Sagsnr.: 15/2775 Beslutningstema Vallensbæk Boligselskab har anmodet Vallensbæk Kommune om at afgive en kommunal lånegaranti på 25 mio. kr. i første del af opførelsesfasen af seniorboligerne på Vallensbæk Stationstorv. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at der afgives en kommunal lånegaranti til en byggekredit til Vallensbæk Boligselskab på 25 mio. kr. i perioden fra den 1. februar 2016 til den 30. september 2016 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at udsætte punktet til et ekstraordinært møde inden Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni Økonomiudvalget bad Center for Økonomi og Indkøb om at udarbejde en egentlig risikoanalyse inden Økonomiudvalgets ekstraordinære møde. Annette Eriksen (C) deltog ikke i behandling af sagen. Morten Schou Jørgensen (C) deltog som stedfortræder. Sagsfremstilling Vallensbæk Boligselskab ønsker at opføre et seniorbofællesskab med 49 almene boliger på Vallensbæk Stationstorv. Boligerne skal opføres ovenpå det nye butikscenter. Skema A, der indeholdt den første beskrivelse af boligprojektet, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. september Skema B, der bl.a. indeholder et opdateret budget for byggeriet, bliver også behandlet på dette møde. Godkendelsen af skema B er en forudsætning for igangsættelsen af byggeriet. Opførelsen af almene boliger bliver primært finansieret ved optagelse af realkreditlån, der udgør 88 % af finansieringen. De resterende udgifter dækkes af et kommunalt grundkapitalindskud på 10 % og et beboerindskud på 2 %. Realkreditlånene bliver først optaget ved byggeriets afslutning. For at dække udgifterne før og under byggefasen optages der derfor normalt en byggekredit i perioden indtil byggeriets afslutning. Ved byggeriets afslutning bliver byggekreditten indløst med de optagne realkreditlån. Det har imidlertid ikke været muligt for Vallensbæk Boligselskab at få en byggekredit til opførelsen af boligerne på Stationstorvet. Dette skyldes det særlige forhold, at boligselskabet ikke ejer grunden, som boligerne skal opføres på. Grunden er ejet af ejendomsselskabet Vavsivan, og boligselskabet køber blot retten til at bygge oven på butikscenteret. Normalt vil grunden være ejet af det boligselskab, der skal opføre boligerne, og denne grund ville så tjene som sikkerhed for byggekreditten. Da Økonomiudvalget, 24. juni

5 denne form for sikkerhedsstillelse ikke kan gives, har det ikke været muligt for boligselskabet at opnå en byggekredit på nuværende tidspunkt. Vallensbæk Boligselskab anmoder derfor om, at Vallensbæk Kommune garanterer for en byggekredit på 25 mio. kr. med start i februar Garantien skal løbe indtil opførelsen af byggeriet er kommet så langt, at der er opført et såkaldt råhus. På dette tidspunkt kan de almene boliger udsondres fra resten af byggeriet, og boligselskabet kan opnå skøde på boligerne. På det tidspunkt vil det være muligt for boligselskabet at opnå en byggekredit uden kommunal garanti. Det er forventningen, at råhuset vil være færdigt i juli 2016, og at skødet vil blive udstedt i september Garantistillelsen forventes på nuværende tidspunkt derfor at løbe i 8 måneder. Hvis perioden for garantistillelsen ønskes forlænget, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der er i andre kommuner givet garantier for byggekreditter til gennemførelse af almene boligprojekter. Det drejer sig bl.a. om Sorø Kommune, hvor der er givet kommunal lånegaranti for en byggekredit til brug for en ombygning af almene ungdomsboliger til almene familieboliger. Boligselskabet har oplyst, at hvis det ikke får en kommunal lånegaranti, vil de forsøge at låne 25 mio. kr. af Vavsivan, der ejer centeret. Boligselskabet har oplyst, at Vavsivan er indstillet på at yde et lån til boligselskabet, men at et eventuelt lån fra Vavsivan vil have en betydelig højere rente end normalt for en byggekredit. Et lån optaget med kommunal garanti forventes derimod at have en årlig rente på under 1 %. Boligselskabet har forhandlet sig frem til, at betalingen for byggeretten til grundejeren Vavsivan først skal gennemføres, når boligselskabet har fået skøde på de almene boliger. Den kommunale lånegaranti skal således ikke dække betalingen for byggeretten, men kun bygge- og projekteringsomkostninger i den første fase af byggeprocessen. Hvis kommunalbestyrelsen godkender, at der bliver givet en garanti, skal boligselskabet løbende informere Vallensbæk Kommune om forløbet af byggeprocessen og udnyttelsen af byggekreditten i hele garantiperioden. Boligselskabets bygherrerådgiver fører i hele byggeprocessen tilsyn med, at betalingerne til entreprenøren og andre leverandører kun gennemføres, hvis de er modsvaret af konkrete leverancer og fremskridt i byggeprocessen. Tidsplanen for opførelsen af seniorboligerne og fordelingen af byggeudgifter i de forskellige hovedfaser af projektet er vist i hovedtræk i tabellen nedenfor: Periode Aktivitet Udgifter Status for udnyttelse af kommunalt garanteret lån Juli 2015 februar 2016 Februar 2016 juli 2016 Juli marts 2017 Projektering, myndighedsbehandling af byggeri og opstart af produktion af betonelementer mv. Opførelse af råhus til seniorboligerne Færdiggørelse af seniorboligerne og endelig betaling for byggeret 12 mio. kr. Udgifterne finansieres af grundkapitalindskuddet. Den kommunale garanti træder først i kraft februar mio. kr. Gradvis stigende udnyttelse af den kommunale garanti op til 25 mio. kr. i juli til september mio. kr. Den kommunale garanti bortfalder september 2016 Der er på nuværende tidspunkt allerede afholdt ca. 2 mio. kr. i udgifter til byggeriet. Økonomiudvalget, 24. juni

6 Den første hovedfase svarer til perioden, indtil butikscenteret i stueplan er opført i et omfang, hvor byggeriet af seniorboligerne kan gennemføres. I denne fase er der udgifter til projektering, myndighedsbehandling og opstart af produktion af betonelementer mv. Disse udgifter bliver primært finansieret af grundkapitalindskuddet på 12,5 mio. kr. Det vurderes, at den største risiko for projektets gennemførelse ligger i denne fase af byggeriet. Hvis opførelsen af butikscenteret af en eller anden grund bringes til standsning før dette tidspunkt, vil det ikke være muligt at opføre boligerne som planlagt. I denne periode er der ikke behov for en kommunalt garanteret byggekredit. Den næste hovedfase begynder, når Vavsivan har opført råhuset til det nye center, så byggeriet af seniorboligerne kan påbegyndes. I denne fase bliver råhuset til seniorboligerne opført, og byggeudgifterne i denne periode bliver primært finansieret af den byggekredit, der ønskes optaget med kommunal garanti. Finansieringen af de første to faser af byggeriet er desuden vist i det vedlagte notat fra KAB, der er forretningsfører for Vallensbæk Boligselskab. Den sidste hovedfase af byggeriet begynder, når råhuset til seniorboligerne er opført. På dette tidspunkt vil udgifterne blive finansieret af en byggekredit optaget med sikkerhed i skødet på råhuset og uden kommunal lånegaranti. Vallensbæk Kommune er efter byggeriets afslutning lovmæssigt forpligtiget til at stille garanti for en væsentlig del af de realkreditlån, der udgør den endelig finansiering af byggeriet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Afgivelsen af garantien medfører ingen umiddelbare udgifter for kommunen, men indebærer, at kommunen løber en risiko for at skulle dække byggeomkostningerne i tilfælde af, at projektet standser og ikke bliver gennemført. Et stop for byggeriet vil også være problematisk for Vallensbæk Boligselskab bl.a. fordi den kommunale grundkapital skal tilbagetales til Vallensbæk Kommune i tilfælde af, at projektet ikke gennemføres. Den almene boligsektor rummer imidlertid et system af dispositionsfonde både lokalt og på landsplan. Disse fonde, der er finansieret igennem bidrag fra lejerne i den almene sektor, har bl.a. til formål at yde støtte til almene boligafdelinger med økonomiske problemer. Afgivelsen af garantien medfører ikke krav om deponering af et tilsvarende beløb eller ledig låneramme. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Lov om almene boliger. Økonomiudvalget, 24. juni

7 Bilag: 1 Åben Udgiftsfordeling ved opførelse af seniorboliger.pdf 32877/15 2 Åben Risikoanalyse af byggeri af seniorboliger på Vallensbæk Stationstorv 35955/15 (2).pdf Økonomiudvalget, 24. juni

8 3. Opløsning af Vallensbæk Mose Pumpelag - Bemyndigelse af borgmester Sagsnr.: 15/3443 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Vallensbæk Moses Pumpelag opløses snarest muligt under forudsætning af vandløbsmyndighedens godkendelse, og samtidig bemyndige borgmesteren til at stemme for pumpelagets opløsning på pumpelagets ekstraordinære generalforsamling. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktionscentret indstiller, at Vallensbæk Moses Pumpelag opløses snarest muligt under forudsætning af vandløbsmyndighedens godkendelse at borgmesteren bliver bemyndiget til at stemme for opløsningen af pumpelaget på Vallensbæk Mose Pumpelags ekstraordinære generalforsamling Sagsfremstilling Som en del af et større klimatilpasningsprojekt ønsker Glostrup Spildevand A/S, HOFOR Spildevand Albertslund A/S, HOFOR Spildevand Brøndby A/S, HTK Kloak A/S, Ishøj Spildevand A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S (herefter "Kloaksammenslutningen") at overtage diger, kanaler og den eksisterende pumpe i Tranegilde Mose og Vallensbæk Mose fra Vallensbæk Moses Pumpelag. Der er udarbejdet et udkast til aftale om en sådan overtagelse. Aftaleudkastet er vedlagt som bilag. Formålet med overtagelsen er at optimere Kloaksammenslutningens anvendelse af moserne som nødbassin i tilfælde af usædvanligt nedbør, og i den forbindelse at optimere styringen af afledning af vand fra moserne til St. Vejle Å. Ved overtagelsen får Kloaksammenslutningen mulighed for at indrette digerne i moserne til at håndtere større vandmængder, uden at dette forøger risikoen for oversvømmelser af beboede områder. Aftalen indebærer, at formålet med pumpelaget bortfalder, og derfor foreslås det, at pumpelaget bliver opløst. Opløsningen af pumpelaget og overdragelse af pumpelagets opgaver til Kloaksammenslutningen forudsætter vandløbsmyndighedens godkendelse, jf. vandløbslovens 44. Det er Ishøj Kommune, der er vandløbsmyndighed. Pumpelaget har principgodkendt opløsningen på deres ordinære generalforsamling den 16. juni Den endelige vedtagelse skal ske på en ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2015, når de kommunale repræsentanter af pumpelaget har fået mandat af deres respektive kommunalbestyrelser. Derfor skal borgmesteren have bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til til at stemme for opløsningen af Vallensbæk Mose Pumpelag. Økonomiudvalget, 24. juni

9 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Opløsningen af Vallensbæk Moses Pumpelag har ingen miljømæsigge konsekvenser for mosen. Tiltagene ved Vallensbæk Mose er selvstændigt behandlet i sagen om VVM-vurdering af St. Vejleå-projektet, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april Kommunikation Retsgrundlag Vandløbslovens 44. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Overdragelsesaftale 34747/15 Økonomiudvalget, 24. juni

10 4. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Økonomiudvalget, 24. juni

11 Underskriftsside Henrik Rasmussen Søren Wiborg Anette Eriksen Jytte Bendtsen Kenneth Kristensen Berth Økonomiudvalget, 24. juni

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere