Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning"

Transkript

1 om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby CVR nr EAN nr (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX XXX CVR nr. XXXXXXXX (I det efterfølgende kaldet "Leverandøren") 1 af 8

2 1 ns genstand Tekniske specifikationer Dokumentation Bestilling af kæder Leveringstid Levering fra stødlager Leveringssted Priser Prisregulering Betaling Forsinkelse Konventionalbod Kvalitetsstyring Garanti Mangler Varighed og opsigelse Diskretion Overdragelse af rettigheder Force Majeure Underleverandør Meddelelse Købers kontaktperson Leverandørens kontaktperson Tvister Underskrift af 8

3 1 ns genstand Denne rammeaftale er indgået af Køber og Leverandøren som et resultat af et EU udbud vedr. en rammeaftale om køb af kæder til brug for fortøjning af flydende afmærkning. Køber indgår på at købe og aftage og Leverandøren indgår på at sælge og levere kæder, som nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 2. Prisen herfor er aftalt som beskrevet i afsnit 3. er indgået som ikke-eksklusiv, dvs. Køber er ikke forpligtiget til at aftage en bestemt mængde, hvorfor rammeaftalen ikke indeholder noget minimums- eller maksimumskøb. Køber kan oplyse at indkøb af kæder normalt sker 1-2 gang årligt, og har i gennemsnit over de sidste tre år indkøbt følgende mængder kæder: Kædetype Kædedia (D) Gennemsnitligt forbrug 1 13 mm mm mm mm mm 750 Køber forventer ingen væsentlige ændringer de kommende år, men da det er gennemsnitstal kan det ikke forventes at mængden vil passe på indkøb de enkelte år og der tages således forbehold for mindre- / merkøb i aftaleperioden 2 Tekniske specifikationer Alle kæder skal være uden stolpe, Klasse 2 (Studless anchorchain, Grade 2) og skal leveres overfladebehandlet med tjæremaling. Kædelængder skal være bundtet ved hjælp af passende dimension af stålwire samlet med wirelåse. Min. stålwire dimension på 26 til 40 mm kæde skal være 16 mm. Kæderne skal kunne leveres i følgende typer: Kædetype Kædedia (D) Indvendige mål på kædeleddet Længder Minimum brudstyrke 1 13 mm +/- 2,5 % 82 x 24 mm +/- 2,5 % KN 2 20 mm +/- 2,5 % 100 x 30 mm +/- 2,5 % KN 3 26 mm +/- 2,5 % 104 x 41 mm +/- 2,5 % KN 4 30 mm +/- 2,5 % 120 x 48 mm +/- 2,5 % KN 5 40 mm +/- 2,5 % 160 x 64 mm +/- 2,5 % KN Kæderne skal generelt leve op til almindlig branchestandard og god håndværksmæssig skik, skal til enhver tid anvendes. 2.1 Dokumentation Ved hver leverance skal medfølge et værkcertifikat for hver størrelse kæde. Certifikatet skal opfylde gældende standardnormer indenfor området. 3 af 8

4 Det påhviler desuden Leverandøren, om fornødent, at fremskaffe relevant eksport/import licens for leverancer under rammeaftalen. Køber har uindskrænket ret til at kopiere hele eller dele af den ovenfor nævnte dokumentation til eget brug. 3 Bestilling af kæder Al bestilling af kæder, sker ved at Køber fremsender indkøbsordre til Leverandøren. Indkøbsordren indeholder information om hvilken kædetype(r) og mængde der bestilles, samt hvor levering, jf. afsnit 5 ønskes. Alle øvrige forhold er underlagt bestemmelserne i denne rammeaftale. 4 Leveringstid Standardlevering af kæder samt dokumentation i henhold til afsnit 2 ovenfor, skal finde sted senest 14 uger fra Leverandør har modtaget indkøbsordre. 4.1 Levering fra stødlager Udover standardlevering skal Leverandøren levere op til følgende mængder af hver kædetype pr. år: Kædetype Maksimal mængde pr. år Leveringstiden for stødlageret er 3 dage fra Leverandøren har modtaget indkøbsordren. 5 Leveringssted Leverancer i henhold til denne rammeaftale skal ske DDP (Incoterm 2000), på en af følgende af Købers adresser: Søfartsstyrelsen Driftscenter Grenå Ndr. Kajgade 1 DK-8500 Grenå og/eller Søfartsstyrelsen Driftscenter Korsør Søbatteriet 2 DK-4220 Korsør Risikoen overgår til Køber, når leverancen er nået frem til den aftalte adresse, der fremgår af indkøbsordren. Leverandøren skal ved levering fremlægge den krævede dokumentation, jf. afsnit 2.1 samt udfærdige og underskrive et Accept Certifikat (AC) på, at leverancen er i overensstemmelse med rammeaftalens krav. 4 af 8

5 Skulle godkendelsesforretningen imidlertid føre til Købers afvisning af det leverede, vil Køber senest 10 arbejdsdage efter afvisning skriftligt meddele Leverandøren, hvilke fejl og mangler, der har ført til afvisningen. Leverandøren skal herefter inden 10 arbejdsdage afhjælpe fejl og mangler samt genfremsende kæderne til Køber til fornyet godkendelsesforretning. Såfremt Køber finder, at der ved de fremstillede kæder er fejl og mangler, som skal rettes, men som ikke hindrer accept af levering, aftaler parterne dato for udbedring af fejlen/manglen samt hvor stor en del af prisen, der skal holdes tilbage, indtil fejlen er rettet. Dette påføres AC. 6 Priser Priserne er angivet med basis pr. 1. januar 2016, og er inklusiv alle de udgifter Leverandøren måtte have i forbindelse med opfyldelsen af denne rammeaftale. Priserne er faste, eksklusiv moms, og vil ikke blive reguleret udover hvad der er anført i afsnittet nedenfor. Kædetype Længder Standardlevering DKK, ekskl. moms Stødlager DKK, ekskl. moms [pris oplyst i tilbud] DKK pr. 100 [pris oplyst i tilbud] DKK pr [pris oplyst i tilbud] DKK pr. 100 [pris oplyst i tilbud] DKK pr [pris oplyst i tilbud] DKK pr. 100 [pris oplyst i tilbud] DKK pr [pris oplyst i tilbud] DKK pr. 120 [pris oplyst i tilbud] DKK pr [pris oplyst i tilbud] DKK pr. 60 [pris oplyst i tilbud] DKK pr Prisregulering Priserne indeksreguleres en gang årligt, første gang 1. januar Reguleringen sker på grundlag producentprisindekset for varer, kategori jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr (samlet dansk produktion), fra Danmarks Statistik, med basis i prisindekset for oktober måned Priserne kan dog maksimalt reguleres med 4 % p.a. 7 Betaling Betaling sker samlet for en ordre, efter denne er modtaget og godkendt af leverandøren. Faktura fremsendes i elektronisk form til Købers, EAN-nummer: , og skal indeholde følgende nummer på indkøbsordre samt kontaktperson der har afgivet indkøbsordren. Såfremt leverancen er i overensstemmelse med indkøbsordre og denne rammeaftale, vil betaling ske netto 30 dage efter Køber har modtaget den elektroniske faktura. 8 Forsinkelse Indtræffer der forsinkelser, som må påregnes at medføre, at den fastsatte leveringstermin i afsnit 9 ikke kan overholdes, påhviler det Leverandøren, så snart sådanne forsinkelser kan forudses, straks og uden unødigt ophold at give Køber skriftlig meddelelse herom, tilligemed oplysninger om årsagen/årsagerne til forsinkelsen samt angivelse af, hvornår levering forventes at kunne finde sted. 5 af 8

6 Det påhviler endvidere Leverandøren at afværge eller mindske følgerne af forsinkelsen bedst muligt og efter anmodning oplyse overfor Køber, hvad der er foretaget for at afhjælpe forsinkelsen. Ingen forsinkelse, som ikke skyldes fejl fra Købers side, må medføre højere priser eller større udgifter i danske kroner for Køber end hvis leveringen var sket på den kontraktlige aftalte leveringsdato. 8.1 Konventionalbod Leverandøren forpligter sig til at erlægge en konventionalbod, der udgør 0,25 % pr. kalenderdag af den forsinkede leverances værdi, hvorved forstås den aftalte betaling, jf. priserne i afsnit 6. Konventionalboden kan dog ikke overstige 10 % af det samlede værdi af den forsinkede leverance. Konventionalboden er Køber uden rettergang berettiget til at fradrage i enhver betaling, som skal erlægges af ham til Leverandøren. Køber har ved krav om eller modregning af konventionalbod ved for sen levering ingen pligt til at dokumentere et tab som følge af forsinkelsen, men Køber skal give Leverandøren specificeret opgørelse over, hvorledes konventionalboden er beregnet. Kan Køber som følge af forsinkelsen dokumentere et større tab end konventionalboden, kan Køber vælge i stedet at få erstattet det dokumenterede tab. Ovenstående bestemmelser om bod og erstatning hindrer ikke Købers ret til at hæve rammeaftalen efter dansk rets almindelige regler. 9 Kvalitetsstyring Leverandøren skal dokumentere og vedligeholde et kvalitetssikringssystem for alle leverancer under denne rammeaftale, samt for produktionen af de leverede kæder. Såfremt Leverandøren benytter sig af underleverandører, gælder det samme i forhold til disse. Køber har til enhver tid ret til at inspicere og monitere forberedelse og produktion. Dette kan inkludere dokumentation fra første, anden og/eller tredjepart, uanset hvor arbejdet sker i henhold til denne rammeaftale. Inspektion af kvalitetsstyringssystemet fritager ikke Leverandøren for forpligtelser eller ansvar indeholdt i denne rammeaftale. Ligeledes skal ingen udeladelse af inspektion medføre begrænsninger i Købers rettigheder. Såfremt det konstateres at Leverandøren ikke overholder den angivne kvalitetssikring, foreligger der en mangel. 10 Garanti Leverandøren garanterer at de leverede kæder, opfylder alle kravene i rammeaftalen og god håndværksmæssig skik. Såfremt dette ikke er tilfældet, påhviler det leverandøren uden yderligere vederlag, at levere det der er nødvendigt for at opfylde rammeaftalen. 11 Mangler En mangel foreligger, såfremt kæderne eller Leverandøren i øvrigt ikke opfylder bestemmelserne i denne rammeaftale, eller det som kunden med føje kunne forvente på grundlag af indholdet af nærværende rammeaftale. I det omfang kæderne er behæftet med en mangel, skal Leverandøren straks og uden omkostninger for Køber, foretage udbedring af manglen. Leverandøren kan efter eget valg udbedre manglen ved 6 af 8

7 omkostningsfri reparation eller ombytning ligesom evt. reparation efter Leverandørens ønske kan foretages på eget værksted eller hos Køber. Alle forsendelsesomkostninger i forbindelse hermed afholdes af Leverandøren. Såfremt kæderne er behæftet med en væsentlig mangel, vil Køber være berettiget til ophæve rammeaftalen. 12 Varighed og opsigelse n er gældende i 4 år fra rammeaftalens underskrivelse, medmindre den forinden opsiges af en af parterne med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. Udover, hvad der er bestemt andet sted i nærværende rammeaftalen, kan Køber med øjeblikkelig virkning hæve rammeaftalen, dersom Leverandøren kommer under betalingsstandsning, konkurs eller likvidation, eller Leverandøren væsentligt misligholder rammeaftalen, herunder også gentagne krav om bodsbetaling. Ophævelse skal ske ved skriftlig meddelelse til Leverandørens kontaktperson i afsnit 17. Såfremt Leverandøren har modkrav, skal disse skriftligt meddeles Køber. 13 Diskretion Parterne skal behandle alle informationer som erhverves i forbindelse med denne rammeaftale med fortrolighed, under hensyntagen til dansk rets almindelige regler om oplysningspligt, offentlighed i forvaltningen mv. 14 Overdragelse af rettigheder Køber har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende rammeaftale til en anden offentlig institution, når de opgaver, som Køber hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution. Leverandøren kan ikke uden Købers skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende rammeaftale til tredjemand. 15 Force Majeure Ingen af parterne er erstatningsansvarlige for forsinkelse og/eller mangler, der kan henføres til forhold, over hvilke de ikke er herre, og hvis indtræden de ikke har burdet påregne. Skyldes Leverandørens forsinkelse en force majeure situation og er dokumentation herfor accepteret af Køber, forlænges leveringstiden med et tidsrum, der svarer til den forsinkelse som situationen har forårsaget. 16 Underleverandør Leverandøren skal i sine eventuelle kontrakter med underleverandører indsætte samme krav til disse underleverandører, som der i denne rammeaftale er stillet til ham selv. F.eks. med henblik på: Tekniske og operationelle krav samt tekniske specifikationer. Garantistillelse Krav til kvalitet Arbejdsforhold Leverandør må ikke udskifte underleverandør, uden at dette på forhånd er godkendt skriftligt at Køber, der forbeholder sig ret til at afvise en udskiftning af underleverandør; subsidiært at hæve rammeaftalen. Køber er forpligtiget til at afvise en anmodning om skifte af underleverandør, hvor Køber vurderer, at ændringen vil få betydning for kontraktforholdet mht. kædernes kvalitet. Leverandøren har i den situation mulighed for at udtræde af rammeaftalen med almindeligt varsel på 6 måneder. 7 af 8

8 17 Meddelelse Enhver meddelelse under nærværende rammeaftale skal ske skriftligt Købers kontaktperson Jan Jürgensen Driftscenter Grenå Ndr. Kajgade Grenå Tlf. nr Leverandørens kontaktperson [Kontaktperson og kontaktinfo oplyst i tilbud] 18 Tvister Denne rammeaftale er i alle forhold underlagt dansk ret. 19 Underskrift For Køber: For Leverandøren: d. d. 8 af 8

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere