firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen"

Transkript

1 Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S

2 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang 3 4. Kontraktperiode og forlængelse 3 5. Opsigelse 3 6. Sprog 3 7. Priser og prisregulering 4 8. Sortimentsændringer 4 9. Bestilling Levering Betalingsbetingelser og Fakturering Forsinkelser (evt. bod) Reklamationsret, garanti mv Mangler Afhjælpning Omlevering Forholdsmæssigt afslag Ophævelse af ordrer erstatningsansvar og forsikring Rettigheder og forholdet til tredjemand Brug af underleverandører Overdragelse Ophævelse Myndighedskrav Tavshedspligt Force Majeure Fortolkning mv Tvistigheder Ændring af Rammeaftalen Underskrifter 11

3 1. PARTERNE Nærværende Rammeaftale er indgået mellem: Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber Haraldsgade København Ø (herefter Ordregiver) Og < Indsæt leverandørens navn> < Indsæt adresse> < Indsæt postnr. og by> CVR. nr.: < Indsæt CVR. nr.> (herefter Leverandøren) Bilag Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 2: Tilbudsgivers tilbud 2. DEFINITIONER Arbejdsdage: Hverdage, mandag til fredag, som ikke er danske helligdage. Den 24. december og den 31. december er at sidestille med helligdage. Rammeaftale: Er nærværende aftale med bilag. Ordre: Er betegnelsen for den konkrete aftale om levering af Rammeaftalens ydelser. Ordren er underlagt de vilkår mv., som fremgår af Rammeaftalen med bilag.

4 3. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMFANG Naturstyrelsen kan under nærværende Rammeaftale til indkøbe firhjulstrukne terrænmotorcykler (ATV). Baggrunden er en løbende udskiftning af styrelsens ATV er, hvor der årligt udskiftes 5-8 ATV ere. Fremtidige indkøb kan ikke garanteres. Leverandøren kan tilbyde et øvrigt sortiment på yderligere indkøb i Rammeaftalens løbetid. Dette sortiment skal som minimum leve op til de krav, der fremgår af kravspecifikationen. Indkøb under denne Rammeaftale skal som minimum leve op til de krav, der er angivet i bilag 1. Bilag 2 indeholder tilbud på andre modeller, der lever op til disse krav. Rammeaftalen har til formål at sikre Naturstyrelsens indkøb af ATV ere, samt fastlægge parternes indbyrdes forpligtelser og rettigheder i kontraktperioden. Rammeaftalen danner grundlag for indgåelse af konkrete ordrer om levering af ATV ere og indeholder de generelle juridiske bestemmelser, der er gældende mellem aftaleparterne. Leverandørens standardvilkår kan aldrig blive en del af kontraktgrundlaget, uanset om Leverandøren måtte have udleveret disse til Ordregiver. Leverandøren skal levere de i Bilag 1 til nærværende Rammeaftale specificerede ydelser til Ordregiver til den angivne pris i hele aftaleperioden jf. dog pkt. 7. Leverandørens produkter skal opfylde alle krav og beskrivelser angivet i Rammeaftalens bilag 1. Ordregiver kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation eller på anden måde redegør for, at de af Rammeaftalen omfattede produkter opfylder de nævnte krav og beskrivelser. 4. KONTRAKTPERIODE OG FORLÆNGELSE Kontraktperioden er 2 år fra Rammeaftalens underskrivelse. Ordregiver har option på forlængelse af Rammeaftalen med 1 år ad gangen i op til 2 år på uændrede betingelser. Ordregiver kan med skriftligt varsel til Leverandøren på 3 måneder inden Rammeaftalens udløb, forlænge Rammeaftalen for 1 år ad gangen. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode eller eventuelle optionsperioder, ophører Rammeaftalen uden yderligere varsel. 5. OPSIGELSE Begge parter kan i hele kontraktperioden med et forudgående varsel på 3 måneder opsige Rammeaftalen til udløbet af en måned. 6. SPROG Al kommunikation mellem Leverandøren og Ordregiver skal foregå på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter kan dog være på engelsk, tysk eller svensk.

5 7. PRISER OG PRISREGULERING Aftalepriserne angives som enhedspriser i danske kroner ekskl. moms. Aftalepriserne fremgår af Bilag 2. Priserne er faste i minimum 12 måneder fra Rammeaftalens indgåelse. Herefter kan priserne reguleres 1 gang årligt. Priserne kan reguleres én gang årligt, dog tidligst første gang den 1. oktober Prisreguleringen kan ikke overstige prisudviklingen i Danmarks statistiks Producentprisindekset for varer. Alle prisændringer skal godkendes af Ordregiver inden ikrafttrædelse. Er Rammaftalen indgået på grundlag af en rabatsats i forhold til Leverandørens listepris, og nedsætter Leverandøren i kontraktperioden denne listepris, er Leverandøren forpligtet til at nedsætte de for Rammeaftalen gældende priser, jf. bilag 2, tilsvarende. Ordregiver har krav på den for Rammeaftalen gældende rabat, uanset om Leverandøren ændrer listeprisen. Alle Rammeaftalens øvrige vilkår finder fortsat anvendelse uanset prisændringer. 8. SORTIMENTSÆNDRINGER Leverandøren skal orientere Ordregiver om eventuelle ændringer i sortimentet. Leverandøren er forpligtet til på Ordregivers forlangende at fremsende fyldestgørende dokumentation for ydelsernes overholdelse af kravene i bilag 1. Godkendte sortimentsændringer indgår i Rammeaftalen på samme vilkår som det øvrige sortiment. 9. BESTILLING Ønsker Ordregiver i kontraktperioden at bestille ATV ere i overensstemmelse med kravene i bilag 1 og 2 sker dette ved direkte henvendelse til Leverandøren. Leverandøren skal uden ugrundet ophold fremsende en ordrebekræftelse til Ordregiver. Leverandøren skal på anmodning vederlagsfrit yde en behørig og tilstrækkelig information og rådgivning om den leverede ydelse. Ligeledes skal Leverandøren på anmodning fra Ordregiver vederlagsfrit stille brugervejledninger og manualer til rådighed. 10. LEVERING Leveringstiden aftales ved bestilling, dog maksimalt 3 måneder. Levering vil være på Naturstyrelsens decentrale enheder, der er placeret forskellige steder i Danmark. Levering er sket, når den aftalte ydelse stilles til disposition i driftsklar stand på den anviste plads. Leverandøren bærer alle omkostninger ved leveringen, herunder risikoen for ydelsen, indtil levering er sket.

6 11. BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING Leverandøren skal levere en elektronisk faktura til Ordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr , att.: Anna Thormann. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Ordregiver. Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 12. FORSINKELSER (EVT. BOD) Der foreligger forsinkelse, hvis Leverandøren ikke leverer til aftalt tid. Såfremt Leverandøren må forudse en leveringsforsinkelse, skal Leverandøren straks give meddelelse til Ordregiver med angivelse af årsagen til forsinkelsen og forventet leveringstidspunkt. 13. REKLAMATIONSRET, GARANTI MV. Alle ydelser omfattet af Rammeaftalen skal besidde de egenskaber og opfylde de krav, som fremgår af bilag 1, og skal mindst leve op til den gængse standard i branchen. Leverandøren yder en reklamationsret i to år regnet fra levering af den enkelte ATV. Leverandøren er ansvarlig for, at de leverede ydelser lever op til gældende fællesskabsret og dansk lovgivning. Leverandørens garantivilkår fremgår af Leverandørens tilbud jf. bilag 2. De afgivne garantier bortfalder ikke, selv om Rammeaftalen er udløbet, ophævet eller de af Rammeaftalens omfattede ydelser er taget ud af Leverandørens sortiment. 14. MANGLER Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for eventuelle fejl eller mangler ved den leverede ydelse, med mindre andet fremgår af Rammeaftalen med bilag. En mangel eller fejl ved den leverede ydelse foreligger, såfremt ydelsen ikke besidder de egenskaber og opfylder de krav, som fremgår af Rammeaftalen med bilag, eller i øvrigt ikke fungerer eller fremstår som Ordregiver med rimelighed kunne forvente. Viser det sig, at den leverede ydelse er behæftet med en væsentlig fejl eller mangel, er Ordregiver berettiget til helt eller delvis at hæve den afgivne ordre.

7 Leverandøren bærer bevisbyrden i tilfælde, hvor der mellem Ordregiver og Leverandøren opstår tvivl vedrørende fejl og mangler ved den leverede ydelse. Leverandøren bærer bevisbyrden for, at en fejl eller mangel ikke er omfattet af de afgivne garantier. Leverandøren er forpligtet til at holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Ordregiver som følge af fejl og mangler, der kan henregnes til Leverandøren. 15. AFHJÆLPNING Leverandøren skal i minimum 2 år fra levering yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler, medmindre andet er aftalt i medfør af Rammeaftalen med bilag. I afhjælpningsperioden er Leverandøren forpligtiget til at iværksætte afhjælpning straks efter modtagelse af reklamation, hvis fejlen eller manglen hindrer brugen af udkørselsmaskinen. Ved øvrige fejl og mangler iværksættes afhjælpning senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af reklamation. Afhjælpning af fejl og mangler indbefatter eksempelvis udskiftning af defekte dele med dele, som skal være nye eller fungere og fremtræde som nye. Foretages der udskiftning af dele, skal der fra udskiftningstidspunktet gælde en ny 2-årig afhjælpningsperiode for den udskiftede del. Såfremt udskiftningen vedrører en væsentlig del af den samlede ydelse, gælder der fra udskiftningstidspunktet en ny 2-årig afhjælpningsperiode for hele ydelsen. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Dette gælder også, såfremt Ordregiver og Leverandøren bliver enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen. Antallet af afhjælpningsforsøg kan maksimalt udgøre 3, derefter kan Ordregiver helt eller delvist kræve omlevering eller hæve ordren. Tilkaldes Leverandøren til afhjælpning af fejl og mangler, der skyldes forhold, for hvilke Ordregiver bærer risikoen, afholder Ordregiver de hermed forbundne omkostninger. 16. OMLEVERING Har Ordregiver i reklamations- og/eller garantiperioden reklameret over væsentlige mangler ved den leverede ydelse, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig nedsættelse af ydelsens anvendelighed, er Leverandøren pligtig til at foretage omlevering. Omlevering skal gennemføres så hurtigt, som det er Leverandøren muligt og efter aftale med Ordregiver. Ordregiver er ikke forpligtet til at afvente omlevering, såfremt Ordregiver har ret til helt eller delvist at hæve ordren. 17. FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG Er den leverede ydelse behæftet med fejl eller mangler, kan Ordregiver kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen efter dansk rets almindelige regler.

8 18. OPHÆVELSE AF ORDRER Ordregiver kan helt eller delvist hæve en ordre: Såfremt der i reklamations- og/eller garantiperioden konstateres væsentlige fejl eller mangler ved den leverede ydelse. Såfremt der ikke er sket afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid eller inden for det fastsatte maksimale antal afhjælpningsforsøg. Ved væsentlig forsinkelse ved leveringen. Hvis Leverandøren i øvrigt misligholder sine forpligtelser i medfør af nærværende Rammeaftale. Hvis der indtræder andre omstændigheder, der bringer ordrens opfyldelse i alvorlig fare. Hvis Leverandøren har afgivet tilbud på levering af ydelser omfattet af Rammeaftalen på ringere vilkår (inkl. priser), end hvad der gælder efter Rammeaftalen. Ved ophævelse skal ydelsen tilbageleveres i den stand, hvori den findes hos Ordregiver. Denne er dog berettiget til at benytte det leverede eller dele heraf, indtil en alternativ ydelse kan anskaffes. Leverandøren skal straks tilbagebetale købesummen vedrørende den ophævede ordre uden fradrag for værdinedgang eller almindelig brug, men med tillæg af eventuel erstatning. Ophæves en ordre, er Ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb. Leverandøren er forpligtet til at godtgøre Ordregiver forskellen mellem den pris, som gælder i medfør af Rammeaftalen, og den pris som Ordregiver skal betale ved et dækningskøb. Leverandøren skal betale udgifterne ved ophævelsen, herunder transportomkostninger. 19. ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRING Leverandøren er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Erstatningspligten omfatter dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Dog præciseres, at enhver begrænsning i Leverandørens erstatningsansvar bortfalder ved ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der kan tilregnes Leverandøren som groft uagtsomme eller forsætlige. Leverandøren skal i hele Rammeaftalens løbetid opretholde ansvarsforsikring til dækning af krav der står i rimeligt forhold til Rammeaftalens størrelse. Leverandøren skal til opfyldelse af dette krav tegne en forsikring i anerkendt forsikringsselskab til dækning af enhver skade, som Leverandøren måtte have ansvaret for, herunder produktansvar. Ordregiver kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremsender dokumentation for opfyldelse af forsikringskrav. Ordregiver skal skriftligt anmelde erstatningskrav til Leverandøren snarest muligt efter, at skaden er konstateret.

9 20. RETTIGHEDER OG FORHOLDET TIL TREDJEMAND Leverandøren garanterer, at Leverandørens ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter og ophavsrettigheder. Leverandøren skal holde Ordregiver skadesløs for alle forhold, som måtte hidrøre fra, at tredjemand påberåber sig krænkelse af ejendomsrettigheder, patentret, ophavsret eller andre rettigheder. Rejser tredjemand krav mod Ordregiver med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, skal Ordregiver skriftligt meddele Leverandøren dette. 21. BRUG AF UNDERLEVERANDØRER Leverandøren kan kun med Ordregivers skriftlige samtykke helt eller delvist anvende underleverandører til opfyldelse af Rammeaftalen. Ansvaret for korrekt opfyldelse af Rammeaftalen påhviler Leverandøren, således at Leverandøren hæfter for ydelser fra underleverandører på samme måde som for sine egne forhold. Underleverandører kan ikke i medfør af Rammeaftalegrundlaget rejse nogen former for krav overfor Ordregiver, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. Ordregiver kan ikke afslå godkendelse af en underleverandør uden angivelse af en rimelig grund. 22. OVERDRAGELSE Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Rammeaftale til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Leverandøren og Leverandørens partnere kan ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne Rammeaftale helt eller delvist til tredjemand. 23. OPHÆVELSE Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til helt eller delvist at hæve Rammeaftalen og underliggende ordrer til en af Ordregiver fastsat dato: 1. Hvis Leverandøren indleder rekonstruktionsforhandlinger, eller der sker væsentlige forringelser af Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Rammeaftalen samt underliggende ordrers rette opfyldelse i fare. 2. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra ordregiver uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Rammeaftalen samt underliggende ordrer. 3. Hvis der i perioden konstateres væsentlige mangler, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet enten ved afhjælpning eller omlevering.

10 4. Indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalen samt underliggende ordrers opfyldelse i alvorlig fare. 5. Andre forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter svækker tillidsforholdet mellem parterne. 6. Hvis Leverandøren tilbyder Ordregiver ydelser omfattet af Rammeaftale, på ringere vilkår eller priser, end hvad der gælder i henhold til Rammeaftalen. Hæver Ordregiver Rammeaftalen, skal allerede afgivne ordrer opfyldes, medmindre ophævelsen skyldes forhold nævnt i punkt 1 og 2 i nærværende afsnit. I disse tilfælde annulleres ordrer efter påkrav fra Ordregiver. 24. MYNDIGHEDSKRAV Levering af udkørselsmaskiner skal ske i overensstemmelse med og ved overholdelse af de til enhver tid relevante lovkrav, dvs. gældende dansk lovgivning, internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kutymer, samt eventuelle af Ordregiver vedtagne interne retningslinjer, som er vedlagt udbudsmaterialet eller som udleveres i kontraktperioden. Forekommer der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra Leverandørens side. Leverandøren er forpligtet til at følge udviklingen og overholde den til enhver tid gældende lovgivning. 25. TAVSHEDSPLIGT Leverandøren og dennes personale, skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Ordregivers eller andres forhold, som der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne Rammeaftale. Overtrædelse heraf vil kunne straffes i henhold til gældende lovgivning. Tavshedspligten påhviler også Leverandøren og dennes personale efter Rammeaftalens ophør, samt efter erhvervets henholdsvis ansættelsens ophør. Hvis der foreligger konkrete beskyttelseshensyn, skal disse oplyses. Såfremt Ordregiver pålægges et erstatningsansvar som følge af, at Leverandøren, det ansatte personale eller eventuel underleverandør overtræder deres tavshedspligt, er Leverandøren forpligtet til at dække et sådant. Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne Rammeaftale eller offentliggøre noget om Rammeaftalens indhold eller den udbudte opgaves resultat. Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige tilladelse bruge Ordregiver som reference. Ordregiver varetager den nødvendige eksterne information om opgavens indhold, forløb og resultater.

11 26. FORCE MAJEURE Hverken Leverandøren eller Ordregiver skal i henhold til denne Rammeaftale anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for enten Leverandørens eller Ordregivers kontrol, og som parten ikke ved Rammeaftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den forhindrede part, skal straks efter situationens ophør genoptage sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen. 27. FORTOLKNING MV. Ved eventuelle tvister eller tvivlstilfælde imellem Ordregiver og Leverandøren skal denne Rammeaftale med bilag samt det forudgående udbudsmateriale anvendes som fortolkningsgrundlag. De til Rammeaftalen hørende bilag anses for en integreret del af Rammeaftalen. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem Rammeaftalens ordlyd og ordlyden af Rammeaftalens bilag, har Rammeaftalen forrang. Leverandørens standardbetingelser indgår ikke som en del af Rammeaftalegrundlaget uanset at disse evt. er udleveret ved en konkret ordre. 28. TVISTIGHEDER Rammeaftalen er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende Rammeaftale, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Alle spørgsmål, der måtte give anledning til uenighed mellem Leverandøren og Ordregiver i forbindelse med denne Rammeaftale, skal søges løst i mindelighed. Hvis uenighed ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Stedet for voldgift er aftalt til København, og processproget er dansk ret.

12 29. ÆNDRING AF RAMMEAFTALEN Enhver ændring eller tilføjelse til Rammeaftalen skal aftales skriftligt mellem parterne og vedlægges Rammeaftalen som tillæg. 30. UNDERSKRIFTER For Ordregiver: For Leverandøren: Dato: Dato:

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere