Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle"

Transkript

1 Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Patient empowerment i teori og praksis Af Lene Pedersen og Katrine Kirk Patient empowerment vinder frem i sundhedssektoren. Det er blevet et plusord, der bruges om forskellige initiativer. Der er ikke udbredt enighed om, hvad empowerment betyder, men alligevel er det blevet et mantra, som mange af de sundhedspolitiske og sundhedsfaglige aktører finder det vigtigt at forholde sig til. I denne artikel giver vi et bud på en indkredsning af begrebet patient empowerment og hvad det betyder for relationerne mellem patienterne og de sundhedsfaglige. Vi giver nogle eksempler på initiativer som har til formål at fremme patient empowerment. Ud fra vores eksempler vil vi diskutere, hvordan videndeling aspektet empowerment rokker ved magtbalancen mellem de sundhedsfaglige og patienterne. Den nye bølge Empowerment optræder i den sundhedspolitiske debat som et svar på en af sundhedssektorens største udfordringer: et stigende pres på ressourcerne. Presset opstår som følge af flere kronikere og multisyge, samt den medicotekniske udvikling, som gør det muligt at behandle stadigt flere og mere specialiserede sygdomme. Patient empowerment ser ud til at være den nye bølge, der skal forandre relationerne mellem patienter og sundhedspersonale og bane vejen for at borgerne tager mere ansvar for sundhed og sygdom. Det sundhedsøkonomiske ræsonnement er, at jo mere borgerne passer på sig selv, og jo mere af plejen de selv kan stå for i deres behandlingsforløb, jo mindre koster det for kommuner og regioner. Det sundhedsfaglige argument er højere livskvalitet for patienterne. Patient empowerment er blevet sat på dagsordenen af både regioner og kommuner. Region Midtjylland har patient empowerment som et af sine udviklingsspor, i Region Sjælland indgår patient empowerment i visionen og Region Hovedstaden har sat særligt fokus på patient empowerment for at understøtte patientens egne ressourcer 30 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU

2 og muligheder for at føle sig i kontrol over eget liv. Regionernes mål og visioner for patient empowerment er skrevet ind i kvalitetspolitikker, brugerpolitikker, kommunikationspolitikker og strategier for både psykiatrien og somatikken. Ligeledes udarbejder hospitalerne politikker og strategier for patient empowerment. Om forfatterne Lene Pedersen. Partner i PAR3 og forfatter til bogen»patientinddragelse«. Specialiseret i brugerinddragelse samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Har solid erfaring indenfor ledelsesog organisationsudvikling med 10 års selvstændig konsulentvirksomhed og 10 års erfaring som HR konsulent i Novo Nordisk. Master i Organisationspsykologi og Voksenuddannelse. Mere aktive roller til patienter og pårørende På de enkelte hospitalsafdelinger bliver der med fondsmidler gennemført en række projekter, som skal styrke patienternes rolle i deres eget behandlingsforløb. Empowerment-bølgen ruller på toppen af en lang række af tiltag i både primær og sekundær sektor, hvor patienter og pårørende tildeles mere aktive roller. Nye telemedicinske løsninger og nytænkning af kontakt- og konsultationsformer giver patienter muligheder for selv at handle og foretage valg på måder, som var utænkelige med traditionelle behandlingsforløb. Emnet er aktuelt, og i det følgende ser vi nærmere på, hvad det Katrine Kirk. Partner i PAR3 og cand. Merc. Har leveret rådgivning, foredrag og facilitering af patientsikkerhed og kvalitetsudvikling i sundhedssektoren siden Har solid erfaring med brugerinddragelse på forskellige niveauer i sundhedssektoren og har bidraget til flere publikationer om emnet. Har flere års erfaring med ledelses- og styringsredskaber, bla Lean fra ansættelser i Implement og Økonomistyrelsen. dækker over, og hvilken betydning fineres og bruges forskelligt, men empowerment fremmende tiltag får forbindes altid med, at patienter tager en aktiv rolle i egen behandling. for både patienter og professionelle. Typisk fokuseres der på deltagelse Empowerment gennem læring om egen sygdom og et flertydigt begreb behandlingsmuligheder samt mestring af egen tilstand. Der Patient empowerment begrebet de- findes SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU TFDS

3 en bred forskningsbaseret litteratur, som demonstrerer positive kliniske og økonomiske effekter af patientinvolvering (7). Ordet empower indgår i almindeligt engelsk sprogbrug. Her betyder det noget i retning af»at give magt til«eller»bemyndige«. Empowerment begrebet er opstået i det politisk-sociologiske felt som et samlebegreb for»det der skal til«for at underpriviligerede grupper kan få adgang til viden, deltage i beslutningsprocesser og opnå autonomi, selvbestemmelse og værdighed. Udtrykket har især været anvendt i analyser af politisk undertrykkelse af sorte I USA og indenfor feminismen. På Wikipedia.org (15) findes en definition som præcist opsummerer træk ved empowerment, som går igen på tværs af de forskellige felter, som anvender ordet:»the process which enables individuals/groups to fully access personal or collective power, authority and influence, and to employ that strength when engaging with other people, institutions or society.«der findes ikke et adækvat dansk ord for empowerment, og det er blevet praksis at bruge det engelske ord i den danske sundhedssektor. Empowerment indebærer et opgør med en bestående magtrelation, hvor den ene part har autoritet og sanktionsmuligheder overfor den anden. Der er bevægelse i begrebet, idet det indikerer en øget magt hos den, som bliver empowered. Empowerment skabes altså gennem en proces, hvor en relation mellem flere parter bliver omdefineret. Empowerment på dagsordenen i EU En lederartikel i The Lancet (12) beskriver, at europæiske sundhedsministre ved en konference i 2012 blev enige om at styrke patient empowerment gennem»health literacy, chronic disease self-management, and the role of technology. Empowerment is also about respecting patients rights and voice. Participants advocated for more patient involvement in designing national policies, to make health systems more user friendly and information more accessible.«lancet peger således på vigtigheden af at formulere en national politik og strategi for empowerment og betoner vigtigheden af viden og redskaber til patienter, som giver dem myndighed og stemme. Her lægges der vægt på, at de sundhedsprofessionelle har en vigtig rolle i at fremme patienternes empowerment. Patient empowerment strategi i Region Hovedstaden Som sundhedspolitisk begreb retter»patient empowerment«sig specifikt mod selvbestemmelse i forbindelse med sygdom. I Region Hovedstadens rapport (11) om patient empowerment er der i arbejdsdefinitionen fokus på patientens tilstand og engagement på den ene side og en samarbejdskultur som skaber ligeværdighed i sundhedsvæsenet på den anden (se faktaboks). Det økonomiske rationale er fremtrædende. Også Danske Regioner (2) lægger op til, at sundhedsvæsenet skal styrke patientens aktive deltagelse gennem en samarbejdskultur når de beskriver krav til sundhedssektorens udvikling. 32 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU

4 Patienten skal have adgang til hvor initiativet skal komme fra helbredsrelevant viden og støtte til altså om empowerment er noget beslutninger, og behandlingsprocesser skal bygge på en grundig forståtiv som ligger hos patienterne. sundhedsvæsenet gør, eller et initiaelse af patienternes individuelle behov og forløb skal tilrettelægges ud werment tiltag, vil noget af kontrol- Uanset hvem der initierer empo- fra disse. len og magten forsvinde fra sundhedspersonalet, når patienter bliver Definitionerne i de danske politikpapirer og rapporter lægger meget vægt på, hvad empowerment Dermed er empowerment et rela- styrket i deres handlekompetencer. betyder for patientens rolle. De er tionelt begreb, som påvirker flere lidt forskellige m.h.t. vægtningen af, parter. Derfor er det også interes-! Patient empowerment i Region Hovedstadens rapport, 2012 Empowerment er et rummeligt begreb, der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker kan forbedre deres evne til at udvikle, overskue, kontrollere og håndtere deres ressourcer. Patient empowerment handler således om at styrke og understøtte patienters egne ressourcer og kompetencer. En vision om patient empowerment kan indeholde to lige vigtige pointer: En tilfreds, tryg og involveret patient i det hele sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen, der samarbejder med patienter og pårørende og ser dem som aktive og ligeværdige partnere og derigennem opnår effektiv drift med høj sikkerhed og kvalitet Patient empowerment handler ikke alene om, at sundhedsvæsenet gør noget for patienternes skyld. Det handler også om, at patienter understøttes i at være en aktiv og ligeværdig part, der gør en effektiv drift med høj kvalitet og høj sikkerhed mulig. sant at se på, hvad patientens empowerment gør ved sundhedspersonalets»power«: altså de professionelles magt og kontrol i forhold til patienterne. Magtdeling betyder nye opgaver for sundhedspersonalet Hvad sker der med sundhedspersonalets faglighed og kontrol med patienten, når patienterne bliver mere»empowered«? Det patientcentrerede fokus i empowerment strategierne indebærer øget vægt på det individuelle aspekt i behandlingen. Sundhedsprofessionelle skal balancere mellem strukturerede forløbsprogrammer og tilpasning til patienters individuelle behov. Ikke mindst får de professionelle nye opgaver med den måde, sundhedsfaglig viden formidles til patienter. Mange vil blive involveret i udvikling af redskaber til beslutningsstøtte for patienter. Det kalder på, at professionelle styrker kompetencerne i at formidle relevant sundhedsfaglig viden og omsætter den i brugbare redskaber til en bred målgruppe af patienter. SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU TFDS

5 Taktikker til fortsat kontrol Sundhedsprofessionelle kan benytte en række taktikker for at bevare kontrollen over patienten. De er almindeligt kendte i litteraturen om magt (1), og er identificeret i adskillige studier om forholdet mellem patienter og sundhedsprofessionelle (3, 5, 7, 8). Patienternes deltagelse begrænses f.eks. hvis den sundhedsprofessionelle: stiller lukkede spørgsmål hvilket begrænser diskussionen og passificerer patienterne begrænser dybden og bredden af den viden, der gives til patienten - hvilket begrænser patientens autonomi i beslutningssituationer holder patienten hen i uvished om planer og sygdommen - hvilket begrænser patientens handlemuligheder opfører sig autoritært blandt andet ved at bruge normativt sprog der fortæller patienten hvad han eller hun skal eller ikke må gøre og dermed sætter snævre rammer for»acceptabel«patientadfærd. Selv om Longin et als litteratur review (7) baserer sig på engelsksprogede undersøgelser, er disse taktikker også fundet i danske studier. Helle Max Martin (8) har for eksempel observeret lignende adfærd i sit antropologiske studie af kroniske patienters situation. Her er det tydeligt, at patienter bevidst arbejder for at blive betragtet som»behandlingsværdige«i de sundhedsprofessionelles øjne for at undgå sanktioner. Patient empowerment underminerer muligheden for at begrænse patienternes deltagelse. Hvis patienterne møder velforberedte op til en konsultation, vil de næppe stille sig tilfredse med at svare på ja-nej spørgsmål. Hvis de har modtaget information om flere behandlingsmuligheder, kan en læge ikke foreskrive en bestemt behandling og smyge sig udenom at tage patienternes spørgsmål alvorligt. Relationer kan gøre hele forskellen Empowerment gør altså en forskel for relationerne mellem sundhedsperson og bruger. Forholdet udvikler sig ideelt set til et»partnerskab«hvis patienter og professionelle accepterer hinandens perspektiv og indgår et samarbejde hen imod et fælles mål for behandlingen. Hvis patienten ønsker at deltage aktivt men den professionelle ikke er åben, kan forholdet blive konfliktpræget. De mest»kompetente«patienter kan alligevel lykkes med empowerment, men jo større modstand de møder, jo flere ressourcer kræver det fra patientens side (14). Den sundhedsprofessionelle kan også agere inddragende uden at patienten tager imod invitationen til at være mere aktiv, hvorved forsøget på at skabe empowerment mislykkes. Empowerment opstår i en gensidig udveksling mellem patienter/ pårørende og personalet. Initiativet kan komme fra begge sider, men der er først tale om vellykket empowerment, når patienten opnår øget autonomi og indflydelse. Det er imidlertid klart, at jo mere»systemet«inviterer til deltagelse, jo lavere bliver barriererne, og jo bedre bliver mulighederne for at patienterne bliver empowered. Sundhedsvæsenet sætter rammer for relationerne mellem personale og patienter, der signalerer mere el- 34 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU

6 ler mindre bevidste valg og forventninger, og som fastlægger principper for»spillets regler«. Viden en afgørende faktor i magtfordelingen Med empowerment øges værdien af brugerens viden, idet den betragtes som et afgørende udgangspunkt for vellykket behandling. Det rokker ved fordelingen af magten, idet denne viden stiller brugeren stærkere. Viden er således en afgørende faktor for magtfordelingen. I en traditionel rollefordeling mellem sundhedspersonale og brugere har den sundhedsfaglige viden høj gyldighed, mens brugerens viden har lavere gyldighed. Med empowerment ændres brugerens viden til at have samme gyldighed som den sundhedsfaglige viden og borgerens værdier og prioriteringer bliver ideelt styrende for behandlingsindsatsen. Brugerens viden omhandler symptomer, egne livsværdier og præferencer, og i varierende grad også sundhedsfaglig viden. I samspil med de professionelles sundhedsfaglige viden er der tale om to slags viden, som er vigtige for at brugeren kan styrkes. Det er ikke længere alene den sundhedsfaglige viden, der er udgangspunktet for den rette behandling. Et værktøj som fremmer empowerment øger patientens viden om forhold der er relevante for behandling, og det styrker deres handlemuligheder med hensyn til at indgå i dialog, tage beslutninger, udøve egenomsorg eller følge en plan. I det følgende vil vi se nærmere på, hvad der sker, når den viden, som professionelle tidligere har haft monopol på, nu deles med patienter som dermed får bedre grundlag for at træffe beslutninger om egen behandling. Empowerment tiltag på en ortopædkirurgisk afdeling Patient empowerment kan fremmes med mange forskellige midler. På Gentofte Ortopædkirurgisk Afdeling arbejder man med tre tiltag, som alle har til formål at styrke patientens forståelse og handlemulighed i forhold til eget behandlingsforløb: 1. Beslutningsstøtte til patienter: en videofilm som præsenterer to patientforløb og tilhørende lægelige udtalelser. Den ene patient vælger at blive opereret i knæet, hvorimod den anden vælger at undgå operation ved at gøre en indsats for at tabe sig og komme i bedre fysisk form. Patienter som vælger det sidste tilbydes støtte fra diætist og fysioterapeut. 2. Tjekliste om udskrivning: foruden en grundig skriftlig information om operationsforløbet modtager patienterne fra starten af indlæggelsen en tjekliste over fysiske funktioner, som de skal mestre for at blive udskrevet. 3. Individuel informationstavle: ved patientens seng er der en whiteboard tavle med information om kontaktpersoner, primære sygeplejerske i den aktuelle vagt, fysioterapeut, træningsplan, dagsplan og spørgsmål fra patienten. Lad os se på, hvordan disse værktøjer indvirker på videndeling og vidensniveau hos hhv. patienter og personale. Empowerment værktøjerne har det til fælles, at de giver patienten en viden på skrift eller video, som SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU TFDS

7 ellers kun har været givet mundtligt tidligere. Mundtlige informationer er afhængige af enkeltpersoners formidlingsevner og grundighed, og Værktøj for patienter med artrose i knæ Ændret viden til patienten Nye handlemuligheder for patienten Ændret viden for frontlinie personalet derfor kan der opstå stor variation m.h.t. informationsniveauet mellem patienterne. Se tabel til højre. Empowerment tiltag som de nævnte fra Gentofte Ortopædkirurgisk Afdeling øger patientens sundhedsfaglige viden og giver dem et bedre grundlag til at tage beslutninger om egen behandling. Patientens egne overvejelser og beslutning får mere opmærksomhed og patientens Beslutningsstøtte video Grundig information om to behandlingsalternativer set fra andre patienters synsvinkel. Tydeligt, at vægttab er en reel behandlingsmulighed. Konkret visualisering af konsekvenser af beslutning. Kan forberede sig mere grundigt på konsultation med lægen. Større ansvar for beslutningen, når konsekvenserne er tydelige. Videndeling med pårørende. Personalet ved med sikkerhed, hvad patienten som minimum har fået at vide om mulighederne for behandling. Filmen giver en fælles referenceramme med eksempler som både patienter og personale kan bringe op i dialogen. viden tildeles øget gyldighed i forhold til sundhedsfagliges viden. Video giver patienter brugbar sundhedsfaglig viden Det bliver med videoen mere explicit og tydeligt, at spørgsmålet operation Tjekliste for funktionsniveau ved udskrivning Gennemskueligt, hvad de funktionelle mål er under indlæggelsen. Letter videndeling med pårørende. Patienten motiveres til selv at øve sig og»tænke med«i.f.t. behandling og træning. Patienten kan stille kvalificerede spørgsmål til sit forløb. Personalet har en standard til grundlag for vurdering af udskrivningsparathed. ikke-operation er et reelt valg, som patienterne skal tage. Før kom mange patienter med den tro, at operation var den eneste mulige løsning på deres problemer med knæene. De foreløbige resultater viser, at et stort flertal af patienterne finder, at videoen har øget deres viden om to forskellige muligheder for behand- Individuel informationstavle Overblik over alle involverede sundhedsfaglige personer samt planer for den nærmeste fremtid. Spørgsmål til personalet kan skrives op af patient og pårørende. Tydeligt, hvad patienten selv kan arbejde med dag for dag. Kan følge op hvis en aktivitet springes over. Overblik over alle kolleger omkring patienten. Fælles viden og plan for og med patienten. Eventuelle spørgsmål huskes lettere. 36 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU

8 ling, og der ses en tendens til at flere patienter vælger ikke at blive opereret efter at have set videoen. Og ikke mindst interessant: en del patienter (omkring en fjerdedel af patienterne) ændrede holdning til operation efter at have set videoen. Videoen tydeliggør, at der er et valg og viser muligheder og konsekvenser. Derved løftes patientens valg ind i en tydelig beslutningsarena. Når de fagprofessionelle på denne strukturerede måde deler deres viden med patienterne ændres den ellers skjulte magt, som udøves, når sundhedsprofessionelle holder på deres viden. Det betegner Steven Lukes (1) som bevidsthedskontrollerende magt, hvor autoritet anvendes på en måde, hvor en part med en bestemt interesse accepterer, at en anden part har autoritet til at bestemme, hvad der kan tages beslutning om. Man kan sige at videoen ændrer på den spillebane, som gøres tilgængelig for beslutning. Videoen sikrer, at valgmuligheder og konsekvenser ved en beslutning gøres synlige, den etablerer klarhed om, at beslutningen er patientens. Det ændrer ved SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU TFDS

9 magtbalancen, idet lægen ikke kan ignorere valgsituationen og patienten får lettere ved at tage ansvar og udøve beslutningskompetence. Spørgsmålet er, hvilke ændringer vi kan iagttage i de fagprofessionelles autoritet? Patienternes øgede viden betyder, at de spørgsmål de kan stille til personalet bliver mere kvalificerede og specifikke. Derved udfordres de sundhedsfagliges rolle som eksperter. Lone Bjørklund, ledende oversygeplejerske på Gentofte Ortopædkirurgisk afdeling, forklarer, at når patienternes viden styrkes, stiller det krav om, at de sundhedsfaglige har en mere specifik og individuelt tilpasset dialog med patienterne. Sundhedsfagligheden bliver faktisk styrket og kravene til at kunne anvende den rette sundhedsfaglige viden situationsbestemt og relateret til den enkelte patients særlige problemstilling øges. Videoens formål er at udgøre beslutningsstøtte til fælles beslutningstagning. Det stiller krav til de professionelles kommunikation og evne til at møde patientens på hans/hendes præmisser og indgå i en dialog, hvor patienten udfordres og bliver klogere i forhold til den beslutning, som skal tages. Tjekliste ved udskrivning giver patienten øget kontrol Den skriftlige patientinformation indeholder en liste over hvad patienten skal kunne for at blive udskrevet, eksempelvis klæde sig af og på. Tjeklisten fungerer både som en klinisk standard og som indlejring af sundhedsfaglig viden, som patienten får kontrol over. For patienten kan tjeklisten fungere som motivationsfaktor:»dette skal jeg øve mig på for at blive udskrevet hurtigst muligt«. Den kan også fungere som dialogværktøj til at tolke fremskridt og til diskussion af den støtte, patienten får fra sygehuset. Tjeklisten skaber så at sige en fælles»spillebane«, som kan gøres til genstand for dialog og afstemning i løbet af behandlingen. Endvidere kan den fungere som måleinstrument, hvor patienten sammen med pårørende selv kan holde øje med, hvor langt han/hun er fra målet. Tilgængeligheden af tjeklisten for patienten skaber tydelighed om forløbet, og giver patienten mulighed for at indtage en mere aktiv rolle i sin egen behandling. For sundhedspersonalet er tjeklisten et struktureret dialogværktøj til at tale med patienten om pleje og træning og samtidig en huskeliste, som rummer indlejret viden om klinisk best practice. I kraft af dens status som en godkendt standard, bliver tjeklisten også uomgængelig. Den er en standard, man ikke kan komme udenom med mindre der mobiliseres et argument, som drager tjeklistens præmisser i tvivl. En tjekliste til udskrivning frigør den sundhedsfaglige fra at huske og begrunde hvert enkelt element i vurdering af udskrivningsparatheden. Til gengæld rummer tjeklisten ikke svar på alle de individuelle og specifikke situationer, som opstår i behandlingen af og i samarbejdet med patienter. Tjeklisten holder sig indenfor det sundhedsfaglige paradigme, men når patienterne får tjeklisten som redskab udfordres standarderne af forhold og spørgsmål, der har afsæt i patienternes hverdagsliv og som er afgørende i patient empowerment. 38 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU

10 Andre steder arbejdes med mere vidtgående eksempler på videndeling og tjeklister som gøres tilgængelige for patienter. Strukturerede elektroniske patientdagbøger er en type værktøj, som lægger både viden og rapportering i patienternes hænder. Patientdagbøger kan bygges op, så personalet kan monitorere patienters registrering af gennemførte trin i deres behandling. Dagbøger kan være et instrument til implementering af kliniske retningslinjer såvel som et instrument for patienten til overvågning af klinisk praksis. Viden om patientens forløb efterspørges på en sundhedsfaglig meningsfuld måde, bygget op som det forløb, en klinisk retningslinje foreskriver. Det giver patienten nyttig viden om, hvad der skal ske og samtidig skabes konkret viden om praksis gennem patientens indberetning og egen kontrol af de løbende aktiviteter. SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU TFDS

11 Individuel informationstavle skaber klarhed Ortopædkirurgisk Afdeling har etableret en whiteboard tavle for enden af hver enkelt patients seng. Den giver overblik over dagens undersøgelser, hvem der er kontaktpersoner og hvem der er primær sygeplejerske på dagens vagt. Patienten får herved mulighed selv at lægge sin egen plan for dagen. Tidligere blev den slags information delt med patienter mundtligt og mere tilfældigt. Med whiteboard tavlen bliver informationen tilgængelig på en systematisk måde og individuelt tilpasset til hver enkelt patient. Det skaber en fælles referenceramme for fagpersonale og patient og gør det fx tydeligt, hvis der mangler information om en undersøgelse eller hvem der er kontaktperson. Ikke mindst giver tavlen patienten en aktiv rolle, idet der er et felt med patientens spørgsmål til personalet. Empowerment tiltag styrker videndelingen Empowerment fremmende tiltag er de redskaber og initiativer som sundhedsvæsenet udvikler, og har til formål at styrke patienternes og de pårørendes aktive deltagelse i behandlingsforløbene. Redskaberne styrker patienternes viden og øger deres adgang til at handle i egen helbredsmæssig interesse. Dog kan definitionen af, hvad patientens helbredsmæssige interesse er, også være konfliktpræget territorium, hvis det sundhedsfaglige perspektiv afviger meget fra patientens perspektiv (3). Videndeling og dermed kommunikation er et centralt omdrejningspunkt for empowerment. Empowerment kan fremmes ved at sætte ind på forskellige niveauer: 1. i det konkrete møde med patienten, hvor der skal træffes en beslutning eller gennnemføres en aktivitet som f.eks. en undersøgelse, pleje eller en behandling 2. ved at skabe bedre rammer og vilkår for at patienten kan deltage aktivt i det konkrete møde 3. ved at involvere patienter og pårørende i udviklingsprojekter og strategiarbejde, som på sigt vil styrke andre patienters muligheder for at deltage aktivt i deres forløb De forskellige niveauer er illustreret i figuren på næste side. De empowerment fremmende tiltag, som er beskrevet i eksemplet fra Gentofte Sygehus, har alle den egenskab, at de giver patienter og personale en udvidet fælles referenceramme for deres kontakt med hinanden. De tre tiltag befinder sig i modellens midterste niveau. Både videoen, informationsmaterialet med udskrivningstjeklisten og den individuelle informationstavle indlejrer en sundhedsfaglig viden, som får betydning for den dialog, der opstår når parterne mødes. Med videoen kan ingen læge komme udenom, at patienterne ved at der er to meget forskellige behandlingsstrategier som kan overvejes. Det bliver sværere at affeje en patients bekymring, hvis den er funderet i information fra en officiel videofilm til denne patientgruppe. Et tomt felt under»plejeplan«på den individuelle informationstavle er et tydeligt signal om, at her mangler noget information, hvorimod den 40 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU

12 Empowerment fremmende tiltag på flere niveauer Empowerment fremmende tiltag på flere niveauer Feedback Feedback kultur kultur Rammer for mødet Rammer for mødet Mødet Patient, pårørende & Mødet professionel Patient, pårørende & professionel Empowerment som strategisk indsatsområde styrkes med feedback fra pa6enter og Empowerment pårørende. Organisatorisk som strategisk pa6en6nddragelse indsatsområde i styrkes udviklingsprojekter med feedback og fra strategi- processer pa6enter og kan pårørende. bidrage 6l pa6ent Organisatorisk empowerment pa6en6nddragelse fremover. i udviklingsprojekter og strategi- processer kan bidrage Empowerment 6l pa6ent fremmende empowerment 6ltag skaber fremover. bedre grundlag for pa6enternes deltagelse i deres Empowerment kontakt med personalet. fremmende Eksempler: 6ltag skaber sikre bedre grundlag pa6enter for adgang pa6enternes 6l forståelig deltagelse sygdomsspecifik i deres kontakt informa6onsmateriale, med personalet. pa6entdagbøger, Eksempler: sikre apps, pa6enter beslutningsstøbeværktøjer, adgang 6l forståelig pa6entuddannelse, sygdomsspecifik informa6onsmateriale, plejeplaner, tjeklister, egen pa6entdagbøger, journal, m.v. apps, beslutningsstøbeværktøjer, pa6entuddannelse, plejeplaner, Empowerment tjeklister, fremmes egen når journal, sundhedsfagligt m.v. personale eeerspørger pa6enternes input. Ledere kan sæbe kommunika6on, Empowerment pa6en6nddragelse fremmes og fælles når beslutningstagning sundhedsfagligt personale på dagsordenen eeerspørger ved personalemøder pa6enternes input. og i Ledere eeeruddannelsesini6a6ver. kan sæbe kommunika6on, pa6en6nddragelse og fælles beslutningstagning på dagsordenen ved personalemøder og i eeeruddannelsesini6a6ver. SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU TFDS

13 manglende plan ville være mindre påfaldende, hvis tavlen ikke fandtes. Redskaber som skal styrke patienter og pårørendes viden og ressourcer til at tage beslutninger skal selvfølgelig altid udvikles specifikt til den pågældende målgruppe og problemstilling. Redskaberne til beslutningsstøtte, som Gentofte Ortopædkirurgisk Afdeling har udviklet viser, at det gør en stor forskel for valg af behandling, når relevant sundhedsfaglig viden gøres tilgængelig for patienterne på en systematisk og struktureret måde. Men også den lavpraktiske viden om dagsplaner og kriterier for udskrivning kan styrke patienters og pårørendes mulighed for selv at tage ansvar og deltage mere aktivt i træning. Dette underbygges af den internationale litteratur om shared decision making og patient participation (7). Vidende patienter forskyder magtbalancen Mere sundhedsfaglig viden til patienter og pårørende betyder, at de kan gøre mere selv, men det giver samtidig nye faglige udfordringer til fagpersonalet. Patienter, der ved mere, stiller flere kvalificerede spørgsmål, og professionelle bliver mødt af problemstillinger fra patientens hverdagsliv, som påvirker muligheder for helbredelse, fx sociale, psykiske eller arbejdsmæssige.»empowered«patienter er mere tilbøjelige til at fortælle om deres særlige udfordringer i valg af behandling. Det stiller krav til personalet om at have fokus på den individuelle patients behov og bekymringer. Det betyder, at den sundhedsfaglige viden skal benyttes mere specifikt og situationsbestemt. Lægen kan ikke nøjes med at give generelle informationer, træffe beslutning om en behandling, og derefter bede om patientens samtykke. Empowerment betyder at det, der er vigtigt i patientens liv får mulighed for at spille en større rolle i behandlingen. Der skabes rammer som myndiggør patienten og støtter hans/hendes egne mål. Både patientens egne værdier og patientens sundhedsfaglige viden bringes i spil. Mange patienter og pårørende søger tilmed højt specialiseret sundhedsfaglig viden på nettet og bruger det i dialogen med læger og andre sundhedspersoner. Det stiller de professionelle overfor situationer hvor de skal manøvrere i to perspektiver: et sundhedsfagligt og et hverdagslivs-perspektiv. Det har man egentlig altid skullet, men med patient empowerment sættes denne opgave mere på spidsen. Når brugerne tilegner sig mere af den sundhedsfaglige viden, mindskes det professionelle vidensmonopol. Magtbalancen forskyder sig, idet mange af de teknikker som bevidst eller ubevidst kan anvendes til at holde patientdeltagelsen på et minimum ikke længere virker, når patienterne bliver mere vidende. Spillebanen for dialog bliver herved større, og det bliver nemmere for patienterne at vælge en aktiv rolle i deres forløb. Men ligesom det er nemmere at deltage i en fest man er invitereret til end at møde op uinviteret, er det også muligt at sige nej til invitationen. 42 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU

14 Litteratur 1. Christensen, Søren & Poul Erik Daugaard Jensen (2008) Kontrol I det stille. Om magt og ledelse. Forlaget Samfundslitteratur, 3. Udgave. (Der henvises til Steven Lukes, kap. 4) 2. Danske Regioner (2013): Patienten som partner. Notat dateret , Sag nr. 12/1807, Dokumentnr. 9432/1. Offentliggjort på (http://www.regioner.dk/~/media/mediebibliotek_2011/sundhed/ Publikationer%20og%20h%C3%B8ringssvar/Patienten%20som%20partner.ashx) 3. Hoffmann Pii, Kathrine & Kaspar Villadsen (2013): Protect the Patient from whom? When patients contest governmentality and seek more expert guidance. 4. Holmström, Inger & Marta Röing (2009): The relation between patient centeredness and patient empowerment: A discussion on concepts, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research, Uppsala, Sweden, Kirk, Katrine (2012): Den professionelle patientkontakt, Sund ledelse, kap. 8. Antologi udgivet af Danske Regioner 6. Kirk, Katrine (2011): Sammenstød eller samarbejde mellem læger og Googlere? Kronik i Ugeskrift for læger. 7. Longin, Yves, MD; Hugo Sax, MD; Lucian L. Leape, MD; Susan E. Sheridan, MBA; Liam Donaldson, MD; Didier Pittet, MD, MS (2010): Patient Participation: Current Knowledge and Applicability to Patient Safety Mayo Clinic Proceedings, January 2010(1): Max Martin, Helle (2010): Er der styr på mig? DSI Rapport Dansk Sundhedsinstitut. media/ /er-der-styr-paa-mig.pdf 9. Pedersen, Lene (2012): Paradigmeskift patienter bliver borgere, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. 10. Pedersen, Lene (2011): Patientinddragelse, - refleksion, læring, innovation og ledelse, Hans Reitzels Forlag. 11. Region Hovedstaden (2012): Patient Empowerment udgivet af Koncern Plan, Udvikling, Kvalitet, The Lancet - editorial (2012): Who Empowers Whom? The Lancet, Vol. 379, May 2012, p Thybo, Peter (2003): Sygdom er hvordan man har det sundhed er hvordan man tager det. Kognition og Pædagogik, nr. 49, Zoffmann, Vibeke & Kirkevold, Marit: Relationer og deres forandringspotentiale udviklet i vanskelig diabetes omsorg. Klinisk Sygepleje, nr. 2, Wikipedia.org: SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU TFDS

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Mellem idealer og realiteter

Mellem idealer og realiteter Mellem idealer og realiteter En virkningsevaluering af Diabetesskolen på Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Nete Schwennesen Anna Paldam Folker Vibeke Stenov Rie Duun Ingrid Willaing

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere