Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst administrationsbygning Jammerbugt Kommune

2 Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Tema - beskæftigelsesplan Behandling af omstillings- og effektiviseringskatlog samt teknisk katalog Beskæftigelsesområdet Fordeling af flygtninge Statustal for beskæftigelsesområdet pr Meddelelser fra forvaltningen Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget 7 Punkter på lukket møde: 30. Afgørelser fra beskæftigelsesankenævn og det sociale nævn Afbud: Lars Jørgen Holt (V)

3 Beskæftigelsesudvalget Tema - beskæftigelsesplan / Jesper Brogaard Beslutningstema Tema Beskæftigelsesplan 2012 Sagsbeskrivelse Genoptagelse af drøftelse vedrørende udkast til Beskæftigelsesplan 2012 jf. udvalgets beslutning vedr. dagsordenpunkt nr. 19 d. 8. juni 2011 Oplægget drøftes og klargøres til høringsperioden. LBR`s bemærkninger afventes. Det foreliggende udkast tager højde for forventede ændringer på flere områder. Der blev drøftet forskellige initiativer i forhold til nogle af borgerne i den svage gruppe. Arbejdet følger styringshjulet og sagen viderebehandles på mødet i august Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Økonomi og finansiering Budget vedlægges når den endelige beskæftigelsesplan offentliggøres d. 31. januar 2012 Høring/borger- og brugerinvolvering Udkast til beskæftigelsesplan 2012 er sendt i høring i LBR Jammerbugt d. 1. juli. Forvaltningen modtager LBR s bemærkninger på næste ordinære møde d. 18. august Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter dagsordenpunktet Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Oplægget drøftet Fraværende:

4 Beskæftigelsesudvalget Tilbage til toppen

5 Beskæftigelsesudvalget Behandling af omstillings- og effektiviseringskatlog samt teknisk katalog Beskæftigelsesområdet / Peter Houkjær Beslutningstema Drøftelse af hvilke tekniske ændringer der skal indarbejdes i budget 2012 på Beskæftigelsesudvalgets område samt prioritering af forslagene i omstillingsog effektiviseringskataloget på udvalgets område. Sagsbeskrivelse Teknisk katalog Jævnfør budgetproceduren for udarbejdelse af budget 2012, der blev godkendt i økonomiudvalget den 19. januar 2011, har udvalgene til opgave at indstille til økonomiudvalget, hvilke tekniske ændringer, der bør indarbejdes i budgettet. Økonomiudvalget beslutter på baggrund af udvalgenes behandling og drøftelserne på kommunalbestyrelsens budgetseminar, der afholdes den august 2011, hvilke tekniske ændringer der skal indregnes i budgetoplægget til førstebehandlingen af budget Omstillings- og prioriteringskatalog Herover har udvalgene til opgave at prioritere forslagene i omstillings- og effektiviseringskataloget, før disse oversendes til økonomiudvalget. Forslagene skal kategoriseres således, at kategori A er forslag der anbefales, kategori B er forslag der kræver yderligere beskrivelser/analyser, men som bør overvejes nøje og katagori C er forslag der kun bør gennemføres, hvis det viser sig absolut nødvendigt for at sikre balance i budgettet. Ligeledes beslutter økonomiudvalget hvilke forslag i omstillings- og effektiviseringskataloget, der skal sendes i høring. Økonomiudvalget afholder møde den 17. august Budgetønsker Udvalgene har også mulighed for at drøfte og fremsætte eventuelle budgetønsker på både drifts- og anlægssiden. Indstilling og beslutning på Beskæftigelsesudvalgets møde 11. maj 2011

6 Beskæftigelsesudvalget Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget igangsætter arbejdet med budget Herunder drøfter om tilpasningen på kr. 2.8 mio. i 2011 og 2012 samt tilpasningen på kr. 5. mio. i 2011 stigende til kr. 10 mio. i 2012, er et tilstrækkelig bidrag til omstillingspuljen for 2012 på kr. 0,9 mio. Beskæftigelsesudvalget den Udvalget anbefaler at de allerede igangsatte tilpasninger er et tilstrækkeligt bidrag til budget 2012 Retsgrundlag - Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering Økonomiudvalget beslutter på deres møde den 17. august 2011 hvilke forslag fra omstillings- og effektiviseringskataloget, der skal sendes i høring. Høringsperioden strækker sig fra den 19. august til den 8. september. Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget drøfter og indstiller hvilke tekniske ændringer (bilag 1+2) indenfor udvalgsområdet, der bør indarbejdes i budget 2012 Bilag: Bilag vedr. offentlige løntilskudspladser - bilag 1 Introduktionsprogram for udlændinge - bilag 2 Beskæftigelsesudvalget, den Tilpasning af beskæftigelsestilbud flyttes til Ændringer i lovgivningen Udvalget godkender aftale vedr. undervisning i dansk og samfundsundervisning for unge flygtningen, som reducerer udgiften Seniorjob og servicejobtilbud indarbejdes som beskrevet. Der er foretaget ny vurdering af behovet for kvotepladser med kommunale løntilskud, som herefter fastsættes til 66% Fraværende:

7 Beskæftigelsesudvalget Tilbage til toppen

8 Beskæftigelsesudvalget Fordeling af flygtninge / Jesper Brogaard Beslutningstema Fordeling af flygtninge 2012 Sagsbeskrivelse Udlændingeservice har fastsat den forventede flygtningekvote for Det forventes at Nordjylland skal modtage 466 og heraf foreslås det, at Jammerbugt Kommune skal modtage 60 flygtninge. KKR har besluttet at anbefale fordelingen efter de kriterier som fremgår af vedlagte bilag. Det er desuden besluttet at igangsætte udredningsarbejde med henblik på at uddybe kriterier for fordelingsmodellen, og at analysere de økonomiske konsekvenser af at modtage flygtninge. Retsgrundlag Flygtningeloven Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter dagsordenpunktet Bilag: Fordeling af flygtninge 2012 Fordeling af flygtninge brev fra KKR Beskæftigelsesudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Beskæftigelsesudvalget Statustal for beskæftigelsesområdet pr / Jesper Brogaard Beslutningstema Statustal for beskæftigelsesområdet pr. 2. august 2011 Sagsbeskrivelse Ikke relevant Retsgrundlag Ikke relevant Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning Bilag: Statustal August 2011 v2 Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Beskæftigelsesudvalget Meddelelser fra forvaltningen / Jesper Brogaard Beslutningstema Meddelelser fra forvaltningen: Status vedrørende afviklingen af kompetenceafklaringscenter for ledige (Bransagervej) Status vedrørende afviklingen af værkstedet (Industrivej) Tilmelding til Jobcamp 2012 Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning. Der samles op på tilmelding til Jobcamp Fraværende: Tilbage til toppen

11 Beskæftigelsesudvalget Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget / Jesper Brogaard Beslutningstema Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Der er rettet henvendelse til UU Øst-Vest vedr. frafaldet på ungdomsuddannelserne og mulighed for undersøgelse af årsagerne hertil Fraværende: Tilbage til toppen

12 Beskæftigelsesudvalget Underskrifter Erik Ingerslev (F) Eva Rytter Andersen (A) Jens Jungersen (V) Peter Jensen (A) Sonia Luther Nielsen (V) Søren Dybdal Møller (A)

13 Kommunale løntilskud kvotepladser, jf. Teknisk katalog 2012 pkt Kort beskrivelse af forslag Området er kvotebestemt og dækker udgifter vedrørende den kommunale andel af lønnen til kommunale ansatte forsikrede ledige. Kommunen er desuden forpligtet til at afholde udgiften til alternative tilbud dels ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudspladserne, samt dels hvis kommunen ikke rettidigt har kunnet stille en løntilskudsplads til rådighed til en ledig efter at være anmodet herom. Kan også foregå på tværs af kommuner, region og stat. Beregning Den udmeldte kvote for 2012 er på 143 pladser. Der forudsættes i 2012 fuld anvendelse af kvoten, idet det er et af de væsentlige indsatsområder på beskæftigelsesområdet. 143 pladser svarer til en teknisk korrektion på + 1,3 mio. kr. (august 2011) 192 pladser svarer til en teknisk korrektion på + 2,6 mio. kr. (juni 2011) En udnyttelse af kvoten på 143 pladser svarer til en merudgift i 2012 på 1,3 mio. kr. En udnyttelse på 66% af kvoten (94 personer) svarer til en merudgift på kr Nærmere beskrivelse Den udmeldte kvote for 2011 var på 192 pladser. Der er altså et kraftigt fald i kvotepladserne fra 2011 til Dette skyldes dels at den forventede udvikling i ledigheden på landsplan er nedjusteret, samt dels en ændring af fordelingskriteriet af kvoten til kommunerne. Beskæftigelsesrådet har besluttet, at der i gradvist skal ændres på fordelingskriteriet af kvoten til kommunerne, således at der fremadrettet anvendes samme fordelingsnøgle, som pt. er gældende for staten og regionerne (antal årsværk). Implementeringen af den ændrede fordelingsnøgle sker gradvist, således at kommunekvoten for 2012 fordeles med 50% efter den gamle fordelingsnøgle (ledigheden) og 50% efter den nye med antal årsværk. Den gradvise implementering har til formål at imødegå konsekvenserne for de kommuner, som vil opleve meget store kvoteændringer i forhold til tidligere. For Jammerbugt kommune var den faktiske bestand af udnyttede kvotepladser i august 2011 på 82 pladser (ud af de 192), hvilket svarer til en udnyttelsesprocent af den udmeldte kvote på 42,7 %. Følges denne udnyttelse, og sammenholdes med de sidste måneder i 2010, forventes det at udnyttelsen i 2011 bliver på i alt 128 pladser, svarende til 66,6% af kvoten. I forlængelse af omlægninger på beskæftigelsesområdet i 2011 og 2012 er det et væsentligt virkemiddel i forhold til aktiveringsindsatsen at de virksomhedsrettede / jobrettede indsatsområder intensiveres og at man holder fokus herpå.. Det bliver en stor udfordring at skaffe job til de ledige, uddannelsesaftaler til de unge, voksenlærlingeaftaler til de voksne, delvise raskmeldinger til de sygemeldte og virksomhedsrettet aktivering til de forskellige målgrupper i indsatsen.

14 De kommunale løntilskudspladser er et væsentligt bidrag til løsningen af denne jobrettede indsats.

15 Introduktionsprogram for udlændinge Det forventes at basis budgettet for 2012 kan overholdes. Dette kan ske ved, at aftale med Sprogskolen i Aalborg vedr. sprogundervisning for unge under 25 år ophæves. En efterfølgende aftale med anden aktør vedr. sprogundervisning for unge under 25 år vil give en mindreudgift på 1,195 mio. kr. i Hermed opnås der overensstemmelse med det samlede loft til aktiviteter for 2012.

16 KKR Nordjylland jac Forslag til fordeling af flygtninge 2012 Region Nordjylland Befolkningstal Antal indv. og flygt Procent Forventet antal 2011 Forventet procent Forslag Forventet procent Overslag Overslag Forventet procent Antal 2012 ved central fordeling Brønderslev , , , ,17 37 Frederikshavn , , , ,16 45 Læsø ,21 0 0,21 0 0, ,21 3 Hjørring , , , ,16 60 Jammerbugt , , , ,17 40 Aalborg ,57 0 2,57 0 2, , Vesthimmerland , , , ,17 38 Rebild , , , ,16 27 Mariagerfjord , , , ,16 36 Morsø , , , ,17 22 Thisted , , , ,17 47 Region Nordjylland , , , ,30 466

17 Til kommunerne i Nordjylland KKR NORDJYLLAND Den 23. juni 2011 Fordeling af flygtninge 2012 Udlændingeservice har for 2012 fastsat den forventede flygtningekvote til 3.000, heraf skal kommunerne i Nordjylland modtage 466. KKR har indtil den til 10. september 2011 til at give Udlændingeservice besked om evt. frivillig fordeling. Hvis der ikke indgås en frivillig aftale mellem kommunerne i den enkelte region om fordelingen, fastsætter Udlændingeservicefordelingen på grundlag af den såkaldte matematiske model. Evt. centralt fastsat fordeling fremgår af vedhæftede bilag. Hidtil er den regionale fordeling sket ud fra følgende aftaler og kriterier: Jnr Integrationsindsats (05) Integrationsindsats generelt (05.00) Integrationsindsats i almindelighed ( ) POLITIK, PLANER og REGLER (P) Analyser og undersøgelser (P05) Sagsid Ref JAC Dir Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 1/2 At der over en 3-årig periode, så vidt muligt, sikres at alle kommunerne har en ens procentvis andel af flygtninge/indvandrere, At kommuner over regionsgennemsnittet friholdes indtil videre. For 2012 vil dette kun være Aalborg. Endvidere friholdes Læsø. at fordelingen i 2011 sker efter disse og således som det fremgår af vedhæftede bilag. KKR Nordjylland har på sit møde, den 10. juni 2011 besluttet at anbefale, at fordelingen for 2012 fortsat sker efter ovennævnte aftaler og kriterier../. Forslag til fordeling for 2012 er vedlagt. Endvidere besluttede KKR, at der i efteråret igangsættes et udredningsa r- bejdet med henblik på, at uddybe kriterierne for fordelingsmodellen og at

18 analysere de økonomiske konsekvenser af at modtage flygtninge. Med udgangspunktet i udredningen, skal der i forbindelse med fordelingen for 2013 ske en drøftelse af om den nuværende model skal justeres.. Af hensyn til det videre forløb, skal vi bede om at evt. bemærkninger til fremsendes hurtigst muligt og senest, den 25. august Evt. spørgsmål vedrørende beregningen kan rettes til konsulent Jonna Christensen, eller Med venlig hilsen Borgmester H. C. Maarup Formand for KKR Nordjylland 2

19 Statustal 2. august Forsikrede ledige (inkl. aktiverede) Antal forsikrede ledige t Ledighedsprocent 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Ledighedsprocent (Ledige af arbejdsstyrken inkl. Aktiverede) Udregnet ledighedsprocent (Jammerbugt)

20 Antal langtidsledige (over 39 ugers ledighed) okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul Antal langtidsledige (Dagpenge) Antal langtidsledige (Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere) 1200 Antal korttidsledige (under 39 ugers ledighed) okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul Antal korttidsledige (dagpengemodtagere) Antal korttidsledige (arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere)

21 Antal dagpengemodtagere, over 50 år - opdelt på kort- og langtidsledige Antal dagpengemodtagere, over 39 ugers ledighed Antal dagpengemodtagere, under 39 ugers ledighed Kontanthjælp, løbende gennemsnit Faktiske antal, kontanthjælpsmodtagere i alt Løbende gennemsnit 2011 Måltal = 457

22 Kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate Faktiske tal, arbejdsmarkedsparate Faktisk tal, ikke-arbejdsmarkedsparate ikke-arbejdsmarkedsparate, inkl. forrevalidenter Uge Revalidering , pr. uge Antal Løbende gennemsnit Måltal, mindst

23 Antal Sygedagpengesager, over 52 uger Faktisk antal, over 52 uger Løbende gns, over 52 uger Måltal, over 52 uger Uge -År Sygedagpengesager, mellem uger Faktisk antal, 26 til 52 uger Løbende gns, mellem 26 og 52 uger Måltal, mellem 26 og 52 uger Uge -År

24 Sygedagpengesager, under 52 uger Faktisk antal, under 52 uger Løbende gns, under 52 uger Måltal, under 52 uger Uge -År Førtidspension, samlet antal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Antal Måltal

25 Fleksjob og total Total (borgere i fleksjob og på ledighedsydelse) Total Måltal, fleksjob+ledighedsydelse Antal på henholdsvis ledighedsydelse (højre akse) og i fleksjob (venstre akse) I fleksjob Måltal, fleksjob 2011 På ledighedsydelse Måltal, ledighedsydelse i gns

26 1200 Ministermål 1 - Arbejdskraftreserven okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj Antal total Heraf antal dagpengemodtagere Heraf antal kontanthjælpsmodtagere Måltal (december 2011) Ministermål 2 - Permanente forsørgelser (Førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob) okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj Antal på permanent offentlig forsørgelse Måltal (december 2011)

27 Ministermål 3 - Ungeledighed (dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, under 30 år) okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj Antal (alle målgrupper) Måltal (alle målgrupper) Antal der falder for dagpengeret i 3. kvartal maj 2011 juni 2011 juli 2011 august 2011 september 2011 oktober 2011 november 2011 december 2011 Antal, i en given måned i 2011, der falder for dagpengeret i 3. kvartal 2012, som følge af nedsættelse af dagpengeperioden

28

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 9. Budgettjek 2008 - behandling i fagudvalg 1 10. Ny chance for alle -

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune Økonomiske temaer v/ Klaus Christiansen Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 13.06.2012 kl. 15:00 Brovst Rådhus, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 13.06.2012 Punkter på åbent møde: 38. Igangsættelse af Beskæftigelsesudvalgets

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 15:00 Brovst administrationsbygning, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 78. Budget 2011 - udmøntning af rammebesparelser 1 79.

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 23.08.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. august 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 046. Formanden orienterer 82 047. Orientering fra administrationen 83 048. Nye lokaler til

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 2018

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 2018 Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 218 BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter) Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 30. august 2012 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 16:30-17:45 Knud Jørgensen, Formand Valborg Jensen Bodil Thomsen Cady Mampouya-Kilele Emilly Pedersen

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat tillægsdagsorden Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:15 Brovst Rådhus, Mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 72. UU Øst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 11. november 2010 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 11. november 2010 1. Fællesmøde

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 11.02.2013 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 11.02.2013 Punkter på åbent møde: 9. Opfølgningsstatistik for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 093. Formanden orienterer 154 094. Orientering fra administrationen 155 095. Budget 2011-2014

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (okt.'14) 1.580 1.623 Ledige under 25 år 8 (okt. '14) 729 Aktiverede forsikrede ledige 2 331 686 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (mar.'14) 2.096 2.036 Ledige under 25 år 8 (feb. '14) 823 Aktiverede forsikrede ledige 2 438 907 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'14) 1.514 1.545 Ledige under 25 år 8 (maj. '14) 777 Aktiverede forsikrede ledige 2 247 445 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra januar 2015 til januar 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (sep.'14) 1.563 1.474 Ledige under 25 år 8 (jul. '14) 784 Aktiverede forsikrede ledige 2 303 667 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Ledelsesinformation September 2014

Ledelsesinformation September 2014 Borgere på overførselsindkomst Målgruppe aug- 13 sep- 13 2013 20 okt-13 nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- 13 13 jun- jul- aug- sep- A-dagpenge 1.866 1.845 1.797 1.768 1.946 1.924 1.882 1.779 1.728 1.631

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra marts 2015 til marts 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Overblik Antal Ledighedsprocent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'12) 2.192 5,3% Ledige under 25 år 9 (nov. '12) 740 Aktiverede forsikrede ledige 2 467 Aktiverede kontanthjælpsmodt.

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 31. oktober 2011 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 77 Orientering om den månedlige økonomirapport

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 08.06.2011 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst administrationsbygning Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 08.06.2011 Punkter på åbent møde: 18. Resultatrevision 2010 1 19.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Overblik Antal Ledighedsprocent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'12) 2.247 5,5% Ledige under 25 år 9 (dec. '12) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 466 Aktiverede kontanthjælpsmodt.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere