Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!"

Transkript

1 Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens beskæftigelsesplan, der hvert år udarbejdes efter dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd og kommunalbestyrelsen, udstikker de overordnede rammer og mål for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesindsats har været præget af stigende ledighed, der trods en målrettet indsats, har betydet en stigning i flere af jobcentrets målgrupper. Jobcentret har haft og vil fortsat have fokus på at begrænse langtidsledigheden og ungdomsarbejdsløsheden. Jobcenter Svendborg åbnede 1. juni en jobcenterfilial i Hømarksområdet som led i regeringens ghettoindsats. Sygedagpenge I var der fortsat fokus på den tidlige og aktive indsats på sygedagpengeområdet, der blev i gangsat i. En lovændring pr. 1. maj reducerede dog målgruppen for aktive tilbud, hvilket har betydet, at det ikke har været muligt at nedbringe antal sager over 26 ugers varighed. I 2012 er der fokus på en fortsat udvikling af indsatsen med særligt fokus på borgere med psykiske problemstillinger.

2 Side 2 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 43,5 42,7 42,1 39,1-3,0 Jobcenter 40,1 40,6 39,6 36,7-2,9 Øvrige serviceudgifter 3,4 2,1 2,5 2,4-0,1 Overførselsindkomster 351,6 391,0 465,5 465,6 0,1 Beskæftigelsesindsats 11,8 13,2 24,6 24,9 0,3 Sociale Ydelser 162,2 167,1 188,1 190,9 2,8 Sygedagpenge 87,4 89,6 98,1 93,9-4,2 Forsikrede ledige 90,2 121,1 154,7 155,9 1,2 i alt 395,1 433,7 507,6 504,7-2,9 Overførsel til 2012 Overførsel til ,7-2,5 i alt 395,1 433,7 507,6 504,7-2,9 Bevillinger Tillægsbevillinger i - Mio. kr. Serviceudgifter Seniorplusdage, lokalløn ledere 0,1 Telefoniprojekt, budget til IT-afdelingen -0,1 Besparelser på administrationen -0,7 Besparelse kørselsgodtgørelse, fleet management m.v. -0,1 Overførsel fra -0,1 Bidrag til barselsudligningspulje -0,1 Tilførsel fra barselspuljen 0,3 Overførselsindkomster Bidrag til Sydfyns Erhvervsforskole flyttet til Udvalget for Børn og Unge -5,8 Finansieringsomlægning beskæftigelsesområdet 92,6 Tillægsbevilling ved budgetkontrol pr. 30. september -12,2 sbevillinger i alt 73,9 Resumé - Serviceudgifter: Arbejdmarkedsudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i korrigeret budget.

3 Side 3 af 9 Overførselsindkomster: et for overførselsindkomsterne viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. i korrigeret budget. Resultatet består af merforbrug på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser og Forsikrede ledige samt mindreforbrug på området Sygedagpenge. Politikområde Jobcenter Politikområde Jobcenter Administration vedr. jobcentre 40,1 40,6 39,6 36,7-2,9 Opkvalificerende læse- og regnekurser 0,0 0,0 0,0-0,3-0,3 Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,6 0,0 0,4-0,6-1,0 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 2,8 2,1 2,1 3,3 1,2 i alt 43,5 42,7 42,1 39,1-3,0 Overførsel til ,7 Overførsel til ,5 På jobcenterets administration viser regnskabet samlede mindreudgifter på 2,9 mio. kr. i korrigeret budget. Langeland og Ærø kommunes andel af denne mindreudgift udgør 0,1 mio. kr., som afregnes i De væsentligste mindreudgifter/merindtægter er: Anden aktør til sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere m.v. Midler fra staten til Projekt Fokus mod unge m.fl. Lægeattester Indtægter fra andre kommuner Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser viser mindreforbrug i de tildelte midler fra Beskæftigelsesregion Syddanmark. Restmidlerne skal tilbagebetales i Det Lokale Beskæftigelsesråd har uforbrugte midler på 1,0 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan overføres til 2012, mens resten skal tilbagebetales til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Hvad nåede vi i? Beskæftigelsespolitik Jobcentret har fokus på at styrke samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Der blev i marts måned nedsat et kontaktudvalg med repræsentanter fra jobcenter, socialfagligt team og de praktiserende læger. Kontaktudvalgets opgave er at medvirke til et forbedret samarbejde med de praktiserende læger. Jobcenter Svendborg har i samarbejde med a-kasser og fagforeninger nedsat en arbejdsgruppe, der skal forberede 3 årlige LBR-finansierede temamøder for ansatte i jobcenter og organisationer. Formålet med temamøderne er at styrke de personlige relationer mellem medarbejderne for derigennem at styrke

4 Side 4 af 9 samarbejdet. Det første møde blev afholdt i september og der er planlagt yderligere 2 arrangementer i Det lokale beskæftigelsesråd har i april måned afholdt en temadag for de politiske udvalg i de 3 kommuner og medarbejdere for jobcentret, hvor der var fokus på beskæftigelsesplanen for Der var god debat om beskæftigelsespolitikken. Tabeller og nøgletal Antal løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (kvotejob) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvote Antal Politikområde Beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats Introduktionsprogram -3,3-2,0-2,3-2,4-0,1 sudgifter til beskæftigelsesindsats - 0,0 16,3 16,9 0,6 Danmarksvej - 0,0 8,5 8,1-0,4 Beskæftigelsesordninger 15,1 15,2 2,1 2,3 0,2 i alt 11,8 13,2 24,6 24,9 0,3 et viser samlet for politikområdet Beskæftigelsesindsats et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev budgettet reduceret med 2,1 mio. kr. Hvad nåede vi i? Arbejdskraftsreserven (Svendborg, Ærø og Langeland) Målet var at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) skulle begrænses til ledige i december. Arbejdskraftreserven er steget fra oktober og frem. I februar var der personer i arbejdskraftreserven. Den stigende ledighed slog for alvor igennem i det sydfynske mod slutningen af, og denne udvikling går igen i udviklingen for arbejdskraftreserven. I juli var arbejdskraftsreserven faldet til cirka personer, hvorefter den igen steg. I december udgjorde arbejdskraftsreserven personer. Det har ikke været muligt at opfylde målsætningen på grund af konjunkturerne. Færre på permanent offentlig forsørgelse (Svendborg, Ærø og Langeland) Målet var at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skulle begrænses til i december. På baggrund af anbefalinger fra praksisundersøgelser på både fleksjobs- og førtidspensionsområdet er indsatsen på områderne skærpet. Den skærpede praksis har medført et faldende antal tilkendelser til permanent forsørgelse. I februar var der personer på permanent offentlig forsørgelse i de tre kommuner. I december var antallet faldet til personer på permanent offentlig forsørgelse.

5 Side 5 af 9 Unge (Svendborg, Ærø og Langeland) Målet var at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skulle begrænses til personer i december. Status i februar var unge på offentlig forsørgelse, hvilket var et stigende antal. I juni var antallet faldet til 1.568, derefter steg antallet igen frem til december, hvor der var unge på offentlig forsørgelse. Det har ikke været muligt at opfylde målsætningen på grund af konjunkturerne. Indvandrere (Svendborg, Ærø og Langeland) Målet var at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skulle begrænses til 800 personer i december. Status i februar var 827 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Der har været en stigning mod slutningen af til 853 personer. Det har ikke været muligt at opfylde målsætningen på grund af konjunkturerne. Jobcenter Svendborg åbnede 1. juni en jobcenterfilial i Hømarksområdet som led i regeringens ghettoindsats. I starten af 2012 vil tage stilling til om indsatsen skal opretholdes. Politikområde Sociale ydelser Politikområde Sociale Ydelser Introduktionsydelse 1,0 1,0 1,7 1,7 0,0 Kontanthjælp Aktiverede 55,9 57,5 67,7 69,0 1,3 kontanthjælpsmodtagere 18,1 20,4 31,8 33,8 2,0 Revalidering 19,6 22,6 17,6 17,5-0,1 Løntilskud til fleksjob m.v. 67,6 65,6 69,2 68,8-0,4 i alt 162,2 167,1 188,0 190,8 2,8 et for Sociale ydelser viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. i korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev området tilført 2,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Kontanthjælp med 5,5 mio. kr. Antal kontanthjælpsmodtagere har hele året ligget over det budgetterede. Ekstraordinær refusionsindtægt på kontanthjælpsområdet på 2,2 mio. kr. Fleksjob/ledighedsydelse mindreudgift på 0,4 mio. kr. Hvad nåede vi i? Det primære mål er at sikre, at borgerne får udbetalt de korrekte ydelser, samt at budgetterne overholdes. Målet skal blandt andet opnås ved at have et godt samarbejde med Borgerservice, da de håndterer det økonomiske og udbetalingerne i borgernes sager. Der udføres ledelsestilsyn for at sikre borgernes fortsatte berettigelse til ydelserne. Det er ikke muligt at give en status, men målet sikres ved ledelsestilsyn og dialog med medarbejderne.

6 Side 6 af 9 Tabeller og nøgletal Antal kontanthjælpsmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Lav Ref Høj Ref I alt Antal revalidender Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Antal Antal fleksjob Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Antal Antal personer i alt på ledighedsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Antal

7 Side 7 af 9 Politikområde Sygedagpenge Politikområde Sygedagpenge Sygedagpenge 87,4 89,6 98,1 93,9-4,2 i alt 87,4 89,6 98,1 93,9-4,2 et for sygedagpengeområdet viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev området tilført 1,8 mio. kr. Aftalen om Svendborg Kommunes medfinansiering af tilbagebetaling af statsrefusion vedrørende sygedagpengesager i 2007 medførte en udgift på 3,5 mio. kr. Hvad nåede vi i? Målsætningen var at udviklingen i sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger skulle reduceres i niveauet ved udgangen af. Jobcenter Svendborg har valgt at have fokus på en tidlig indsats enten i form af delvis raskmelding eller deltagelse i et aktivt tilbud 10 timer om ugen. I det tilfælde, hvor den sygemeldte ikke længere har en arbejdsgiver, vil der være fokus på afklaring af arbejdsevnen i form af praktikforløb på andre virksomheder. For langvarigt sygemeldte afklares arbejdsevnen i samarbejde med andre aktører. I februar var antallet af sygedagpengesager på samme niveau som ved udgangen af (335 sager). På baggrund af ny lovgivning pr. 1. maj er målgruppen til et aktivt tilbud reduceret. Der sås i juni en mindre stigning i antallet af langvarige sager (346 sager), ved udgangen af er niveauet det samme (345 sager). Der er fortsat fokus på at nedbringe disse. Tabeller og nøgletal Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 0-4 Uger* Uger Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet.

8 Side 8 af 9 Politikområde Forsikrede ledige Politikområde Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige 62,9 93,3 126,3 126,8 0,5 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 26,0 27,8 28,4 29,1 0,7 i alt 88,9 121,1 154,7 155,9 1,2 Området Forsikrede ledige viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. i korrigeret budget. Området finansieres af det særlige beskæftigelsestilskud, som budgetmæssigt hører under Økonomiudvalget. Beskæftigelsestilskuddet for udgør 154,9 mio. kr. Tilskuddet efterreguleres i juli 2012, når de endelige tal for ledighedsudvikling m.v. kendes. Ifølge KL s prognose kan Svendborg Kommune forvente at modtage 5,8 mio. kr. i efterregulering.

9 Side 9 af 9 Nedenstående tabel viser udviklingen i forsikrede ledige i de fynske kommuner. Antal fuldtidspersoner Udvikling i pct Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Langeland Svendborg Ærø Fyn Svb.-andel 12,08 10,72 11,03 11,04 Hvad nåede vi i? Målet på området er at udmønte den politisk besluttede beskæftigelsesstrategi. Jobcenter Svendborgs indsats for hurtigt at få ledige tilbage i job og derved begrænse arbejdskraftreserven mest muligt er tostrenget. På den ene side fokuseres der på en tidlig indsats for nyledige bestående af for eksempel intensive kontaktforløb kombineret med fremrykket aktivering. På den anden side fokuseres der for ledige med længevarende ledighed på en afhjælpende indsats, bestående af virksomhedsrettede tilbud og/eller kortere opkvalificerings- og uddannelsesforløb målrettet områder, hvor der ellers forventes mangel på arbejdskraft. I har jobcentret haft særlig fokus på den afhjælpende indsats. Jobcentret har udviklet en særlig individuel og intensiveret indsats for langtidsledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet som følge af den afkortede dagpengeperiode. Andelen af langtidsledige har været faldende gennem 2. halvår af, men er stadig høj, hvorfor der fortsat vil være behov for at tilbyde denne målgruppe en særlig indsats i Jobcentret gennemførte desuden en særlig varslingsindsats for de medarbejdere, der i løbet af måtte fratræde deres job som følge af lukningen af Vestas i Rudkøbing. Ved udgangen af var godt to tredjedele af medarbejderne kommet videre i ny beskæftigelse. For de som endnu ikke er kommet videre i nyt job, fortsætter beskæftigelsesindsatsen i 2012 inden for de ordinære rammer.

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere