DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER"

Transkript

1 Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

2 Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist Tine Jeppesen

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 1 Introduktion 4 2 Segmenter efter antal ansatte 7 3 Segmenter opdelt efter omsætning 13 4 Dynamikken mellem segmenter 18

4 Sammenfatning I denne rapport redegør vi for vækst, jobskabelse og investeringer i de danske industrivirksomheder inden for segmenter opdelt efter størrelse. Først introducerer vi de anvendte segmenter (se kapitel 1). Dernæst ser vi på segmenter opdelt efter de gængse størrelsesinddelinger efter antal ansatte, hvilket betyder, at alle virksomheder med mere end 100 ansatte slås sammen i én gruppe (se kapitel 2). Herefter viser vi resultater af en særkørsel, hvor virksomhederne opdeles efter deres danske omsætning, og hvor vi benytter en mere finmasket inddeling af virksomheder på forskellige trin på vækstkurven (se kapitel 3). Endelig har vi analyseret dynamikken i bevægelserne mellem segmenterne og set på hvor mange virksomheder der klarer rejsen fra en mindre virksomhed til en virksomhed med en størrelse, der gør, at den kan være globalt konkurrencedygtig. Kapitel 2 ser på virksomhederne opdelt efter antal ansatte i Danmark, og analysen viser bl.a.: De store industrivirksomheder (med mere end 100 ansatte) står for mere end 70% af investeringerne i industrien. De investerer mere pr. ansat end de mindre virksomheder. Med hensyn til beskæftigelsen har de små industrivirksomheder (10-49 ansatte) mistet flest job relativt set, nemlig 13% mellem 2000 og Vi finder, at de store virksomheder har højere vækst i omsætningen end de mindre, og at de har bedre indtjening pr. ansat end i de små industrivirksomheder (ordinært resultat). De store industrivirksomheder er også mere globalt orienterede end de mindre. De eksporterer mere end de mindre virksomheder. De store virksomheder står for mere end 80% af industrieksporten, og de eksporterer dobbelt så meget pr. ansat som de små virksomheder. Alle tre segmenter har oplevet en langt større eksponering mod eksportmarkederne, og eksporten pr. ansat er øget med 50% i alle tre segmenter. Kapitel 3 ser på størrelsessegmenter opdelt efter omsætning. Vi viser, at der er betydelige stordriftsfordele for danske industrivirksomheder, og at virksomheder, der vokser op i de to største segmenter (mere end 2 mia. kr. i dansk omsætning), har betydeligt bedre økonomiske resultater og har været i stand til at fastholde og skabe job hen over krisen. De små industrivirksomheder med under 100 mio. kr. i omsætning oplevede en jobnedgang på 25% mellem 2007 og De helt store industrivirksomheder har samlet skabt nye arbejdspladser i Danmark svarende til ca job eller en stigning på 18% siden De midterste segmenter har alle oplevet en stor jobreduktion på 32-34% i gennemsnit. I øvrigt viser analysen af omsætningssegmenter,som den foregående analyse (inddelt efter antal ansatte), at de store virksomheder klarer sig bedre end de 2

5 mindre målt på omsætning pr. ansat, eksport pr. ansat og ordinært resultat pr. ansat. Investeringer pr. ansat viser derimod ikke nogen entydig sammenhæng med størrelsen. Virksomhederne i vækstlaget ( mio. kr. i omsætning) investerer således mindst lige så meget pr. ansat som de mellemstore virksomheder, mens de helt store, megavirksomhederne (over 10 mia. kr. i omsætning), investerede mest målt pr. ansat i Ser man på investeringerne pr. ansat i hvert segment, er det hos de små virksomheder, vi ser effekten af krisen med en nedgang på 31% i investeringer pr. ansat fra 2007 til Vi ser endvidere, at virksomhederne i vækstlaget ( mio. kr. i omsætning) har formået at øge deres investeringer pr. ansat i kriseårene 2009 og 2010, mens virksomhederne i mellemgruppen lige over har haft en mere jævn udvikling i investeringsomfanget. Endelig viser analysen, at de helt store industrivirksomheder har forøget deres investeringer betydeligt under krisen, når der måles pr. ansat. Analysen peger således på, at investeringskrisen opstår i bunden (under 100 mio. kr.) og i midterlaget (0,5-10,0 mia. kr.). Der er naturligvis forskel på finansieringskilderne til vækst i disse segmenter, men begge segmenter ser ud til at være ramt under investeringskrisen. Derfor er det essentielt, at der er gode vækstmuligheder ikke kun for de små virksomheder, men også for de mellemstore virksomheder, der skal ud på rejsen for at blive globalt konkurrencedygtige. Det er dem, der skaber flest job og giver højest løn. Der er således et stort potentiale i at skabe mere lønsomme virksomheder ved at skabe vækst i lagene under de helt store virksomheder, således at flere danske industrivirksomheder kan vokse op i den klasse, hvor de er internationalt konkurrencedygtige. Kapitel 4 analyserer dynamikken mellem segmenterne opdelt efter omsætning. Konkret ser vi på forløbsdata for virksomhederne og undersøger, hvor mange virksomheder der vokser ud af et segment og ind i et andet. Analysen viser: At midtersegmentet af dansk erhvervsliv er særligt kritisk, fordi det som vist er de store virksomheder, der skaber de mest solide økonomiske resultater, og som er i stand til at skabe industrijob i Danmark. Der er nogle få udbrydere hvert år, der vokser ovenud af segmentet. Mellem 2003 og 2004 voksede 59 industrivirksomheder i Danmark fra segmentet små til vækstlaget, mens kun 13 tog rejsen fra vækstlaget til den mellemstore gruppe. I 2003/2004 voksede lidt mere end 2% af virksomhederne ind i gruppen af mellemstore virksomheder. Dette tal steg i 2006/2007 til ca. 3%, men er nu faldet til under 2%. Samlet er dynamikken mellem segmenterne lille, og manglende investeringer i selskaber i vækstlaget og mellemsegmentet vurderes at være en del af forklaringen på den manglende dynamik. 3

6 Kapitel 1 Introduktion 1.1 Opdeling af virksomhederne i segmenter Copenhagen Economics har for Axcelfuture.dk opdelt den danske virksomhedsmasse i følgende segmenter med omsætningstal som det primære inddelingskriterium: Segmenter af danske virksomheder Segment Segment 1 Mega Segment 2 Store Segment 3 Mellemstore Segment 4 Vækstlaget Segment 5 Små Størrelse målt på omsætning Omsætning over 10,0 mia. kr. Omsætning 2,0-10,0 mia. kr. Omsætning 0,5-2,0 mia. kr. Størrelsesgruppe ift. antal ansatte Danmark EU Over 100 ansatte Store (> 250 ans.) Omsætning 0,1-0,5 mia. kr Mellemstore ansatte ( ans.) Omsætning under 0,1 mia. kr. Under 50 ansatte Mindre (10-49 ans.) Mikro (< 10 ans.) Beskrivelse af segmentet De største danske virksomheder. Virksomheder med en omsætning på mere end 10 mia. kr. Megavirksomhederne har i gns. ca ansatte, men der er stor variation. Kun to virksomheder (Mærsk og ISS) har mere end ansatte. Langt de fleste har mere end ansatte. Der er ca. 150 virksomheder i denne næststørste kategori i Danmark med en omsætning på 2-10 mia. kr. om året. Virksomhederne har i gns. ca ansatte, men der er stor variation, og enkelte har mere end ansatte. Virksomheder i laget lige under de næststørste. Ca. 400 virksomheder med en omsætning på mellem 500 mio. kr. og 2 mia. kr. Har i gns. 350 ansatte og typisk ansatte. Virksomheder, som er på vej til at vokse sig store. Virksomheder med en omsætning på mio. kr. De har typisk ansatte. Virksomheder med en omsætning på under 100 mio. kr. og/eller færre end 50 ansatte. I de officielle statistikker opdeles virksomheder oftest efter antal ansatte, og i Danmark har man traditionelt anset alle virksomheder med mere end 100 ansatte som store og dermed ikke sondret mellem segment 1 til 3 i ovenstående (til gengæld findes mange detaljerede inddelinger og analyser af de helt små virksomheder med under 50 ansatte). 1 1 EU s SMV-betegnelse blev opdateret i 2003 og dækker nu over følgende tærskelværdier: Mellemstore virksomheder: mindre end 250 ansatte og mindre end 50 mio. euro i omsætning eller mindre end 43 mio. euro i balance. Små virksomheder: mindre end 50 ansatte og mindre end 10 mio. euro i omsætning eller mindre end 2 mio. euro i balance. Mikrovirksomheder: mindre end 10 ansatte og mindre end 2 mio. euro i omsætning eller mindre end 2 mio. euro i balance. 4

7 I det følgende anvendes, hvor det er muligt, en opdeling i virksomhedssegmenter med udgangspunkt i omsætningen, jf. Tabel 1. Mange af de øvrige undersøgelser anvender dog en opdeling baseret på antal ansatte. Opdelingen af de større virksomheder efter størrelse giver dog visse statistiske udfordringer. Det skyldes, at regnskabsstatistikkerne opgør omsætningen fra indenlandsk salg + eksport fra selskaber i Danmark, jf. Boks 1. Boks 1 Virksomheder inddelt efter dansk omsætning Omsætningen i Danmarks Statistiks regnskabsstatistik bygger på statistikken for firmaernes køb og salg. Firmaernes salg omfatter indenlandsk salg af varer og tjenester samt eksport af varer og tjenester. Det vil sige, at omsætningen opgøres som den danske omsætning og ikke den samlede globale koncernomsætning for samtlige danske selskaber. Den indenlandske omsætning udgør omkring halvdelen af den samlede omsætning eksportens andel har været svagt stigende de senere år, fra 53% i januar 2009 til 45% i september Danmarks statistik, Regnskabsstatistik. Det betyder f.eks., at et selskab som Carlsberg kun optræder med den danske del af Carlsbergs globale omsætning. Den danske del af den globale omsætning udgør ca. 7,5%, For et selskab som Grundfos udgør den indenlandske omsætning + eksport fra den danske produktion i alt 26% af den samlede globale efterspørgsel, jf. boks 2. For danske koncerner, som kun har produktion i Danmark, vil dansk omsætning svare til global omsætning. De opgjorte data efter omsætningssegmenter skal derfor læses med disse forbehold for øje. Opdelingen vil dog alligevel give en indikation af de forskellige udfordringer, som virksomheder af en bestemt størrelsesgruppe står over for. 5

8 Boks 2 Eksempel: Carlsbergs globale og danske omsætning Carlsberg Danmark er et datterselskab til koncernvirksomheden Carlsberg Group. Carlsberg Danmarks hovedaktivitet er produktion og salg af øl og andre drikkevarer i Danmark. Datterselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling i årsregnskabet beskriver Carlsberg Groups aktiviteter i relation til det danske marked for øl, læskedrikke og andre drikkevarer. Koncernens danske aktiviteter udgør 7,5% af den globale omsætning. Carlsberg Danmarks andel af Carlsberg Group Carlsberg Group Antal ansatte Nettoomsætning Carlsberg Danmark Antal ansatte Nettoomsætning Note: Nettoomsætning og resultat angivet i mio. kr. Carlsberg Danmark, Årsrapport 2011, Carlsberg Group, Årsrapport

9 Kapitel 2 Segmenter efter antal ansatte I dette kapitel analyseres udviklingen i den danske virksomhedsmasse med udgangspunkt i en opdeling efter antal ansatte. 2 Efterfølgende analyseres segmenterne ved brug af regnskabsdata, hvor virksomhederne opdeles på de fem segmenter efter omsætningstal. I dette afsnit anvendes følgende tre grupper: Store = virksomheder med mere end 100 ansatte (svarer til segment 1, 2 og 3 samt det øverste lag af segment 4). Mellemstore = virksomheder med ansatte (svarer til nederste del af vækstlaget i segment 4). Små = virksomheder med ansatte (svarer til segment 5, dog fraregnet mikrovirksomheder med under 10 ansatte). Der ses på industrien, som er den største konkurrenceudsatte sektor. 2.1 Store virksomheder er mindre påvirket af investeringskrisen end små De store industrivirksomheder (med mere end 100 ansatte) står for mere end 70% af investeringerne i industrien. De investerer mere pr. ansat end de mindre virksomheder. De senest tilgængelige data for erhvervsdemografien omfatter Det betyder, at vi kan se på effekten under krisen og sammenligne 2009 og I 2010 satte investeringskrisen for alvor ind, og de samlede investeringer for industrivirksomhederne faldt med 32%. Analysen af virksomhedssegmenternes investeringer viser, at det især er de mellemstore virksomheder, som har haft en stor nedgang i investeringerne. Investeringer i industrien er faldet med ca. 50% i de mellemstore virksomheder ( ansatte), mens de er faldet med 40% i de små virksomheder (10-49 ansatte). De store industrivirksomheder (over 100 ansatte) har oplevet det mindste procentvise fald i industriinvesteringerne med et fald på ca. 30%. 2 Analyser på Danmarks Statistiks data er udfordret af, at 2009 er det senest tilgængelige år, og af et databrud hos Danmarks Statistik i I 2009 og frem anvendes eindkomst til opgørelsen af antal ansatte. Data fra Danmarks Statistik kan således ikke anvendes til at analysere udviklingen fra 2008 til

10 Tabel 1 Investeringer i industrien Investeringer (mio. kr.) Industri Størrelse Små ansatte % Ændring Mellemstore ansatte % Over 100 ansatte Store % Note: Bemærk databrud i I alt % Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. Målt pr. ansat finder vi samme billede. Investeringerne pr. ansat har været stigende i alle tre segmenter mellem 2000 og 2008, men i 2010 er der et betydeligt fald. Investeringerne pr. ansat falder med 30% blandt de små virksomheder mellem 2009 og 2010, jf. Tabel 1. For de mellemstore virksomheder er investeringerne pr. ansat faldet med 50%, mens der for de større virksomheder kan konstateres et fald i investeringer på 20% målt pr. ansat. Det understreger, at investeringskrisen rammer særligt hårdt i mellemlaget. Tabel 1 Investeringer pr. ansat i industrien Investeringer pr. ansat (mio. kr.) Industri Størrelse Små ansatte 0,05 0,06 0,07 0,06 0,04-33% Ændring Mellemstore ansatte 0,08 0,05 0,10 0,10 0,05-48% Over 100 ansatte Store 0,09 0,09 0,10 0,13 0,10-22% Note: Bemærk databrud i I alt 0,08 0,08 0,09 0,11 0,08-26% Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 2.2 Færre industrivirksomheder Antallet af selskaber har været faldende siden 2000 i alle segmenter inden for industrien, jf. Tabel 2, og krisen ser ud til at have accelereret denne udvikling. 8

11 Tabel 2 Antal firmaer i Danmark i industrien Firmaer Industri Størrelse Små ansatte Mellemstore ansatte Store Over 100 ansatte I alt Note: Bemærk databrud i Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 2.3 Stort fald i industrijob i alle segmenter Med hensyn til beskæftigelsen har de små industrivirksomheder (10-49 ansatte) mistet flest job relativt set, nemlig 13% færre job mellem 2000 og I absolutte tal er der mistet ca industrijob i de små industrivirksomheder, ca job er tabt i de mellemstore industrivirksomheder, mens ca industrijob er forsvundet blandt de store industrivirksomheder (+100 ansatte) mellem 2000 og 2008, jf. Tabel 3. I de to kriseår, 2009 og 2010, er der forsvundet mere end industrijob, hvoraf to tredjedele (67%), svarende til job, er forsvundet hos de store virksomheder (over 100 ansatte). Tabel 3 Antal fuldtidsansatte i industrien Industri Størrelse Små ansatte Mellemstore ansatte Store Over 100 ansatte I alt Note: Bemærk databrud i Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. En del af beskæftigelsesnedgangen i industrien kan tilskrives, at industrivirksomhederne har lagt en del servicefunktioner ud til lokale danske leverandører, som f.eks. rengøring, facility management og IT-drift. Det betyder, at jobfunktioner i fremstillingsvirksomhederne, som tidligere figurerede som industrijob, har skiftet sektor og i dag figurerer som servicejob. 9

12 Figur 1 Industriens køb af serviceydelser Copenhagen Economics-analyse pba. Danmarks Statistik. Ser man på den samlede nettojobtilvækst, er der totalt set tale om en nedgang i langt de fleste private hovedsektorer, og det er helt overvejende den offentlige sektor, der har skabt flest job siden Råstof, forsyningsvirksomhed, ejendomshandel og andre serviceydelser har skabt et lille antal job. Figur 2 Ændringer i beskæftigelsen Industri Handel og transport Bygge og anlæg Erhvervsserv Finansiering IKT Kultur og fritid Boliger Landbrug Råstof Forsyning Ejendomshandel Off. adm./udd./sundhed Note: Viser ændringen i samlet antal beskæftigede mellem 2008 og 2011 fra Nationalregnskabet. Copenhagen Economics-analyse pba. Danmarks Statistik. Konklusionen om en nedgang siden 2008 på 9-11% i den private beskæftigelse (eksklusive landbrug) og en stigning på op til 3% i den offentlige beskæftigelse genfindes i såvel nationalregnskabets tal, Danmarks Statistiks eindkomstopgørelser og RAS-statistikken. 10

13 2.4 Høj vækst i omsætningen blandt de store industrivirksomheder Ser man på omsætningsvæksten, har den været markant større for de største industrivirksomheder, hvor omsætningen voksede med 48% mellem 2000 og 2008 mod en fremgang på 22% for de små industrivirksomheder, jf. Tabel 4. Også målt pr. ansat er omsætningsvæksten størst for de største virksomheder. Tabel 4 Omsætningsvækst i industrivirksomheder Omsætningsvækst (indeks 2000 = 100) Industri Størrelse Små ansatte Mellemstore ansatte Store Over 100 ansatte I alt Omsætning pr. fuldtidsansat (mio. kr. pr. ansat) Industri Størrelse Små ansatte 1,02 1,18 1,43 1,53 1,60 Mellemstore ansatte 1,12 1,33 1,66 1,72 1,85 Store Over 100 ansatte 1,44 1,71 2,27 2,47 2,83 I alt 1,31 1,56 2,03 2,18 2,44 Note: Bemærk databrud i Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 2.5 Bedre indtjening hos de store industrivirksomheder Det samme billede gør sig gældende for det ordinære resultat. Her spores der fremgang for de store industrivirksomheder, mens der er tilbagegang for de små, jf. Tabel 5. Tabel 5 Ordinært resultat Indeks 2000 = 100 Industri Størrelse Små ansatte Mellemstore ansatte Store Over 100 ansatte Note: Bemærk databrud i I alt Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 2.6 Industrieksporten drevet af de store virksomheder De store industrivirksomheder er også mere globalt orienterede end de mindre. De eksporterer mere end de mindre virksomheder. De store virksomheder står for mere end 80% af industrieksporten, og de eksporterer dobbelt så meget pr. ansat som de små virk- 11

14 somheder. Alle tre segmenter har oplevet en langt større eksponering mod eksportmarkederne, og eksporten pr. ansat er øget med 50% i alle tre segmenter, jf. Figur 3. Figur 3 Eksport pr. ansat (industri) Eksport pr. ansat (mio. kr.) 1,8 1,6 1,4 Store 1,2 1,0 0,8 Mellemstore 0,6 0,4 0,2 0,0 Små Note: Bemærk databrud i Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 12

15 Kapitel 3 Segmenter opdelt efter omsætning I dette kapitel analyseres vækst og investeringer for danske virksomheder inddelt efter deres omsætning. 3.1 Beskæftigelsen Når vi ser på antal ansatte, er de to vigtigste segmenter de små virksomheder ( mio. kr. i omsætning) og virksomhederne i vækstlaget ( mio. kr. i omsætning). Sammenlagt stod virksomhederne i disse to segmenter for 54% af den samlede beskæftigelse i 2010 i selskaber med en dansk omsætning over 10 mio. kr. Tabel 6 Antal ansatte pr. omsætningssegment industri Segment Omsætning (kr.) Små mio Vækstlag mio Mellemstore 0,5-2 mia Store 2-10 mia Mega Over 10 mia. * * * I alt Note: * Henviser til, at oplysningen er diskretioneret, fordi der kun fandtes et fåtal af selskaber i det pågældende segment i det pågældende år. Data er fra regnskabsstatistikken, og enheden for analysen er firmaer (juridiske enheder) og ikke koncerner. Danmarks Statistik er i gang med at opbygge en koncernstatistik. Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistiks firmastatistik. Danmark har mistet et stort antal industrijob under krisen. Udviklingen er dog ikke ens for alle størrelsessegmenter. De små industrivirksomheder med under 100 mio. kr. i omsætning har oplevet en jobnedgang på 25% mellem 2007 og 2010, mens de helt store industrivirksomheder samlet har skabt nye arbejdspladser i Danmark svarende til ca job eller en stigning på 18% siden De midterste segmenter har alle oplevet en stor jobreduktion på 32-34% i gennemsnit. 13

16 Figur 4 Jobskabelse fordelt på segmenter i industrien : -25% : -32% : -34% : -33% : +18% Små Vækst Mellemstore Store Mega Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 3.2 Andre præstationsvariable I øvrigt viser analysen af omsætningssegmenter som den foregående analyse (inddelt efter antal ansatte), at de store virksomheder klarer sig bedre end de mindre målt på omsætning pr. ansat, eksport pr. ansat og ordinært resultat pr. ansat, jf. Figur 4. Der er altså betydelige stordriftsfordele for danske industrivirksomheder, og virksomheder, der vokser op i de to største segmenter, har betydeligt bedre økonomiske resultater og har været i stand til at fastholde og skabe job hen over krisen. Derfor er det essentielt, at der er gode vækstmuligheder i lagene under disse virksomheder, således at flere danske industrivirksomheder kan vokse op i den klasse, hvor de er internationalt konkurrencedygtige. Investeringer pr. ansat derimod har i 2010 ikke nogen entydig sammenhæng med størrelsen. Virksomhederne i vækstlaget ( mio. kr. i omsætning) investerer således mindst lige så meget pr. ansat som de større virksomheder i de to segmenter, mens de helt store, megavirksomhederne (over 10 mia. kr. i omsætning), investerede mest målt pr. ansat i

17 Figur 5 Performance pr. ansat i 2010 Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. Går man tilbage til årene før krisen, genfinder man den samme størrelseseffekt på omsætning pr. ansat, eksport pr. ansat og resultat pr. ansat, men også på investeringer pr. ansat. Nedenfor vises tallene for 2003, men samme billede med en klar størrelseseffekt i forhold til investeringer pr. ansat genfindes i årene frem til

18 Figur 6 Performance pr. ansat i 2003 Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 3.3 Investeringer Ser man på investeringerne pr. ansat i hvert segment, er det hos de små virksomheder, vi ser effekten af krisen med en nedgang på 31% i investeringer pr. ansat fra 2007 til Vi ser endvidere, at virksomhederne i vækstlaget ( mio. kr. i omsætning) har formået at øge deres investeringer pr. ansat i kriseårene 2009 og 2010, mens virksomheder- 16

19 ne i mellemgruppen har haft en mere jævn udvikling med en mindre stigning i investeringsomfanget i Segmentet med de store virksomheder (2-10 mia. kr. i omsætning) har oplevet en svag nedgang i investeringsomfanget. Endelig viser analysen, at de helt store industrivirksomheder har forøget deres investeringer betydeligt under krisen, når der måles pr. ansat, jf. Figur 6. Dette peger på, at investeringskrisen opstår i bunden (under 100 mio. kr.) og i midterlaget (0,5-10,0 mia. kr.). Der er naturligvis forskel på finansieringskilderne til vækst i disse segmenter, men begge segmenter ser ud til at være ramt under investeringskrisen. Figur 7 Investeringer pr. ansat i hvert segment Mio. kr. 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Små Vækst Mellemstore "Axcel" Store Mega Note: Der er ikke modtaget data for 2005 og Data for de helt store megavirksomheder er diskretioneret i pga. få observationer. Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 17

20 Kapitel 4 Dynamikken mellem segmenter I dette kapitel analyserer vi dynamikken mellem segmenterne opdelt efter omsætning. Konkret ser vi på forløbsdata for virksomhederne og undersøger, hvor mange virksomheder der vokser ud af et segment og ind i et andet. 4.1 Virksomhedernes rejse Udfordringerne i midtersegmentet af dansk erhvervsliv er særligt kritisk, fordi det som vist er de store virksomheder, der skaber de mest solide økonomiske resultater, og som er i stand til at skabe industrijob i Danmark. I dette afsnit ser vi derfor på rejsen gennem vækstlaget, og det undersøges, hvor mange danske virksomheder der klarer rejsen, og hvordan den afhænger af deres investeringer og finansieringsmuligheder. Figur 8 Virksomheder i forskellige faser Global orientering Vækst og jobs i Danmark Store B Mellemstore Små A Rejsen Mikro Investeringer Virksomhedens størrelse/antal ansatte < 10 ansatte ansatte ansatte >250 ansatte Note: Opdelingen af virksomhedstype efter antallet af ansatte er udført i overensstemmelse med EU- Kommissionens definition. Copenhagen Economics. 4.2 Udbryderne Der er nogle få udbrydere hvert år, der vokser ovenud af segmentet. Mellem 2003 og 2004 voksede 59 industrivirksomheder i Danmark fra segmentet små til vækstlaget, mens kun 13 tog rejsen fra vækstlaget til den mellemstore gruppe. tre år senere under en høj- 18

21 konjunktur var der betydeligt flere udbrydere. Hele 95 industrivirksomheder voksede fra små til vækstlaget, og 24 selskaber voksede fra vækstlaget til gruppen af mellemstore. Desuden er der identificeret tre selskaber, som mellem 2006 og 2007 voksede fra gruppen af mellemstore virksomheder til gruppen af store virksomheder. Imellem de to kriseår er antallet af udbrydere faldet betydeligt og er nogenlunde tilbage på niveauet fra Tabel 7 Antal udbrydere blandt danske industrivirksomheder Bevægelse Fra 2003 til 2004 Fra 2006 til 2007 Fra 2009 til 2010 Vokset fra segmentet Små til Vækst Vokset fra segmentet Vækst til Mellemstore Vokset fra segmentet Mellemstore til Store * 3 5 Note: Udbrydere er identificeret ud fra omsætning og er fundet som værende de selskaber, der vokser ovenud" af segmentet. Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. Figur 5 viser andelen af virksomheder i de to nederste omsætningssegmenter, som har bevæget sig op i det næste segment i perioderne , og Af alle virksomheder i segment 5 og 4 er det kun ca. 2-3%, der har klaret denne rejse. Figur 9 Andel af udbrydere i 2003, 2006 og 2009 Andelen af "udbrydere" i forhold til samlet antal virksomheder 3,4% 2,8% 1,8% 1,9% 2,1% 1,8% Fra små til vækst Fra vækst til Axcel mellemstore Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 19

22 Vi finder endvidere en synlig forskel mellem den virksomhedsmasse, der forbliver i segmentet små virksomheder, og "udbrydervirksomheder", der rykker op i vækstlaget i Blandt førstnævnte falder investeringerne pr. ansat med 15% fra 2007 til 2009, mens de stiger med 7% for sidstnævnte gruppe. 20

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Hvornår er små virksomheder små?

Hvornår er små virksomheder små? 31. oktober 216 216:18 Hvornår er små virksomheder små? Af Anne Katrine Bach Jensen, Jesper Moltrup-Nielsen og Peter Bøegh Nielsen 99 pct. af alle danske virksomheder inden for de private byerhverv kan

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere