DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER"

Transkript

1 Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

2 Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist Tine Jeppesen

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 1 Introduktion 4 2 Segmenter efter antal ansatte 7 3 Segmenter opdelt efter omsætning 13 4 Dynamikken mellem segmenter 18

4 Sammenfatning I denne rapport redegør vi for vækst, jobskabelse og investeringer i de danske industrivirksomheder inden for segmenter opdelt efter størrelse. Først introducerer vi de anvendte segmenter (se kapitel 1). Dernæst ser vi på segmenter opdelt efter de gængse størrelsesinddelinger efter antal ansatte, hvilket betyder, at alle virksomheder med mere end 100 ansatte slås sammen i én gruppe (se kapitel 2). Herefter viser vi resultater af en særkørsel, hvor virksomhederne opdeles efter deres danske omsætning, og hvor vi benytter en mere finmasket inddeling af virksomheder på forskellige trin på vækstkurven (se kapitel 3). Endelig har vi analyseret dynamikken i bevægelserne mellem segmenterne og set på hvor mange virksomheder der klarer rejsen fra en mindre virksomhed til en virksomhed med en størrelse, der gør, at den kan være globalt konkurrencedygtig. Kapitel 2 ser på virksomhederne opdelt efter antal ansatte i Danmark, og analysen viser bl.a.: De store industrivirksomheder (med mere end 100 ansatte) står for mere end 70% af investeringerne i industrien. De investerer mere pr. ansat end de mindre virksomheder. Med hensyn til beskæftigelsen har de små industrivirksomheder (10-49 ansatte) mistet flest job relativt set, nemlig 13% mellem 2000 og Vi finder, at de store virksomheder har højere vækst i omsætningen end de mindre, og at de har bedre indtjening pr. ansat end i de små industrivirksomheder (ordinært resultat). De store industrivirksomheder er også mere globalt orienterede end de mindre. De eksporterer mere end de mindre virksomheder. De store virksomheder står for mere end 80% af industrieksporten, og de eksporterer dobbelt så meget pr. ansat som de små virksomheder. Alle tre segmenter har oplevet en langt større eksponering mod eksportmarkederne, og eksporten pr. ansat er øget med 50% i alle tre segmenter. Kapitel 3 ser på størrelsessegmenter opdelt efter omsætning. Vi viser, at der er betydelige stordriftsfordele for danske industrivirksomheder, og at virksomheder, der vokser op i de to største segmenter (mere end 2 mia. kr. i dansk omsætning), har betydeligt bedre økonomiske resultater og har været i stand til at fastholde og skabe job hen over krisen. De små industrivirksomheder med under 100 mio. kr. i omsætning oplevede en jobnedgang på 25% mellem 2007 og De helt store industrivirksomheder har samlet skabt nye arbejdspladser i Danmark svarende til ca job eller en stigning på 18% siden De midterste segmenter har alle oplevet en stor jobreduktion på 32-34% i gennemsnit. I øvrigt viser analysen af omsætningssegmenter,som den foregående analyse (inddelt efter antal ansatte), at de store virksomheder klarer sig bedre end de 2

5 mindre målt på omsætning pr. ansat, eksport pr. ansat og ordinært resultat pr. ansat. Investeringer pr. ansat viser derimod ikke nogen entydig sammenhæng med størrelsen. Virksomhederne i vækstlaget ( mio. kr. i omsætning) investerer således mindst lige så meget pr. ansat som de mellemstore virksomheder, mens de helt store, megavirksomhederne (over 10 mia. kr. i omsætning), investerede mest målt pr. ansat i Ser man på investeringerne pr. ansat i hvert segment, er det hos de små virksomheder, vi ser effekten af krisen med en nedgang på 31% i investeringer pr. ansat fra 2007 til Vi ser endvidere, at virksomhederne i vækstlaget ( mio. kr. i omsætning) har formået at øge deres investeringer pr. ansat i kriseårene 2009 og 2010, mens virksomhederne i mellemgruppen lige over har haft en mere jævn udvikling i investeringsomfanget. Endelig viser analysen, at de helt store industrivirksomheder har forøget deres investeringer betydeligt under krisen, når der måles pr. ansat. Analysen peger således på, at investeringskrisen opstår i bunden (under 100 mio. kr.) og i midterlaget (0,5-10,0 mia. kr.). Der er naturligvis forskel på finansieringskilderne til vækst i disse segmenter, men begge segmenter ser ud til at være ramt under investeringskrisen. Derfor er det essentielt, at der er gode vækstmuligheder ikke kun for de små virksomheder, men også for de mellemstore virksomheder, der skal ud på rejsen for at blive globalt konkurrencedygtige. Det er dem, der skaber flest job og giver højest løn. Der er således et stort potentiale i at skabe mere lønsomme virksomheder ved at skabe vækst i lagene under de helt store virksomheder, således at flere danske industrivirksomheder kan vokse op i den klasse, hvor de er internationalt konkurrencedygtige. Kapitel 4 analyserer dynamikken mellem segmenterne opdelt efter omsætning. Konkret ser vi på forløbsdata for virksomhederne og undersøger, hvor mange virksomheder der vokser ud af et segment og ind i et andet. Analysen viser: At midtersegmentet af dansk erhvervsliv er særligt kritisk, fordi det som vist er de store virksomheder, der skaber de mest solide økonomiske resultater, og som er i stand til at skabe industrijob i Danmark. Der er nogle få udbrydere hvert år, der vokser ovenud af segmentet. Mellem 2003 og 2004 voksede 59 industrivirksomheder i Danmark fra segmentet små til vækstlaget, mens kun 13 tog rejsen fra vækstlaget til den mellemstore gruppe. I 2003/2004 voksede lidt mere end 2% af virksomhederne ind i gruppen af mellemstore virksomheder. Dette tal steg i 2006/2007 til ca. 3%, men er nu faldet til under 2%. Samlet er dynamikken mellem segmenterne lille, og manglende investeringer i selskaber i vækstlaget og mellemsegmentet vurderes at være en del af forklaringen på den manglende dynamik. 3

6 Kapitel 1 Introduktion 1.1 Opdeling af virksomhederne i segmenter Copenhagen Economics har for Axcelfuture.dk opdelt den danske virksomhedsmasse i følgende segmenter med omsætningstal som det primære inddelingskriterium: Segmenter af danske virksomheder Segment Segment 1 Mega Segment 2 Store Segment 3 Mellemstore Segment 4 Vækstlaget Segment 5 Små Størrelse målt på omsætning Omsætning over 10,0 mia. kr. Omsætning 2,0-10,0 mia. kr. Omsætning 0,5-2,0 mia. kr. Størrelsesgruppe ift. antal ansatte Danmark EU Over 100 ansatte Store (> 250 ans.) Omsætning 0,1-0,5 mia. kr Mellemstore ansatte ( ans.) Omsætning under 0,1 mia. kr. Under 50 ansatte Mindre (10-49 ans.) Mikro (< 10 ans.) Beskrivelse af segmentet De største danske virksomheder. Virksomheder med en omsætning på mere end 10 mia. kr. Megavirksomhederne har i gns. ca ansatte, men der er stor variation. Kun to virksomheder (Mærsk og ISS) har mere end ansatte. Langt de fleste har mere end ansatte. Der er ca. 150 virksomheder i denne næststørste kategori i Danmark med en omsætning på 2-10 mia. kr. om året. Virksomhederne har i gns. ca ansatte, men der er stor variation, og enkelte har mere end ansatte. Virksomheder i laget lige under de næststørste. Ca. 400 virksomheder med en omsætning på mellem 500 mio. kr. og 2 mia. kr. Har i gns. 350 ansatte og typisk ansatte. Virksomheder, som er på vej til at vokse sig store. Virksomheder med en omsætning på mio. kr. De har typisk ansatte. Virksomheder med en omsætning på under 100 mio. kr. og/eller færre end 50 ansatte. I de officielle statistikker opdeles virksomheder oftest efter antal ansatte, og i Danmark har man traditionelt anset alle virksomheder med mere end 100 ansatte som store og dermed ikke sondret mellem segment 1 til 3 i ovenstående (til gengæld findes mange detaljerede inddelinger og analyser af de helt små virksomheder med under 50 ansatte). 1 1 EU s SMV-betegnelse blev opdateret i 2003 og dækker nu over følgende tærskelværdier: Mellemstore virksomheder: mindre end 250 ansatte og mindre end 50 mio. euro i omsætning eller mindre end 43 mio. euro i balance. Små virksomheder: mindre end 50 ansatte og mindre end 10 mio. euro i omsætning eller mindre end 2 mio. euro i balance. Mikrovirksomheder: mindre end 10 ansatte og mindre end 2 mio. euro i omsætning eller mindre end 2 mio. euro i balance. 4

7 I det følgende anvendes, hvor det er muligt, en opdeling i virksomhedssegmenter med udgangspunkt i omsætningen, jf. Tabel 1. Mange af de øvrige undersøgelser anvender dog en opdeling baseret på antal ansatte. Opdelingen af de større virksomheder efter størrelse giver dog visse statistiske udfordringer. Det skyldes, at regnskabsstatistikkerne opgør omsætningen fra indenlandsk salg + eksport fra selskaber i Danmark, jf. Boks 1. Boks 1 Virksomheder inddelt efter dansk omsætning Omsætningen i Danmarks Statistiks regnskabsstatistik bygger på statistikken for firmaernes køb og salg. Firmaernes salg omfatter indenlandsk salg af varer og tjenester samt eksport af varer og tjenester. Det vil sige, at omsætningen opgøres som den danske omsætning og ikke den samlede globale koncernomsætning for samtlige danske selskaber. Den indenlandske omsætning udgør omkring halvdelen af den samlede omsætning eksportens andel har været svagt stigende de senere år, fra 53% i januar 2009 til 45% i september Danmarks statistik, Regnskabsstatistik. Det betyder f.eks., at et selskab som Carlsberg kun optræder med den danske del af Carlsbergs globale omsætning. Den danske del af den globale omsætning udgør ca. 7,5%, For et selskab som Grundfos udgør den indenlandske omsætning + eksport fra den danske produktion i alt 26% af den samlede globale efterspørgsel, jf. boks 2. For danske koncerner, som kun har produktion i Danmark, vil dansk omsætning svare til global omsætning. De opgjorte data efter omsætningssegmenter skal derfor læses med disse forbehold for øje. Opdelingen vil dog alligevel give en indikation af de forskellige udfordringer, som virksomheder af en bestemt størrelsesgruppe står over for. 5

8 Boks 2 Eksempel: Carlsbergs globale og danske omsætning Carlsberg Danmark er et datterselskab til koncernvirksomheden Carlsberg Group. Carlsberg Danmarks hovedaktivitet er produktion og salg af øl og andre drikkevarer i Danmark. Datterselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling i årsregnskabet beskriver Carlsberg Groups aktiviteter i relation til det danske marked for øl, læskedrikke og andre drikkevarer. Koncernens danske aktiviteter udgør 7,5% af den globale omsætning. Carlsberg Danmarks andel af Carlsberg Group Carlsberg Group Antal ansatte Nettoomsætning Carlsberg Danmark Antal ansatte Nettoomsætning Note: Nettoomsætning og resultat angivet i mio. kr. Carlsberg Danmark, Årsrapport 2011, Carlsberg Group, Årsrapport

9 Kapitel 2 Segmenter efter antal ansatte I dette kapitel analyseres udviklingen i den danske virksomhedsmasse med udgangspunkt i en opdeling efter antal ansatte. 2 Efterfølgende analyseres segmenterne ved brug af regnskabsdata, hvor virksomhederne opdeles på de fem segmenter efter omsætningstal. I dette afsnit anvendes følgende tre grupper: Store = virksomheder med mere end 100 ansatte (svarer til segment 1, 2 og 3 samt det øverste lag af segment 4). Mellemstore = virksomheder med ansatte (svarer til nederste del af vækstlaget i segment 4). Små = virksomheder med ansatte (svarer til segment 5, dog fraregnet mikrovirksomheder med under 10 ansatte). Der ses på industrien, som er den største konkurrenceudsatte sektor. 2.1 Store virksomheder er mindre påvirket af investeringskrisen end små De store industrivirksomheder (med mere end 100 ansatte) står for mere end 70% af investeringerne i industrien. De investerer mere pr. ansat end de mindre virksomheder. De senest tilgængelige data for erhvervsdemografien omfatter Det betyder, at vi kan se på effekten under krisen og sammenligne 2009 og I 2010 satte investeringskrisen for alvor ind, og de samlede investeringer for industrivirksomhederne faldt med 32%. Analysen af virksomhedssegmenternes investeringer viser, at det især er de mellemstore virksomheder, som har haft en stor nedgang i investeringerne. Investeringer i industrien er faldet med ca. 50% i de mellemstore virksomheder ( ansatte), mens de er faldet med 40% i de små virksomheder (10-49 ansatte). De store industrivirksomheder (over 100 ansatte) har oplevet det mindste procentvise fald i industriinvesteringerne med et fald på ca. 30%. 2 Analyser på Danmarks Statistiks data er udfordret af, at 2009 er det senest tilgængelige år, og af et databrud hos Danmarks Statistik i I 2009 og frem anvendes eindkomst til opgørelsen af antal ansatte. Data fra Danmarks Statistik kan således ikke anvendes til at analysere udviklingen fra 2008 til

10 Tabel 1 Investeringer i industrien Investeringer (mio. kr.) Industri Størrelse Små ansatte % Ændring Mellemstore ansatte % Over 100 ansatte Store % Note: Bemærk databrud i I alt % Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. Målt pr. ansat finder vi samme billede. Investeringerne pr. ansat har været stigende i alle tre segmenter mellem 2000 og 2008, men i 2010 er der et betydeligt fald. Investeringerne pr. ansat falder med 30% blandt de små virksomheder mellem 2009 og 2010, jf. Tabel 1. For de mellemstore virksomheder er investeringerne pr. ansat faldet med 50%, mens der for de større virksomheder kan konstateres et fald i investeringer på 20% målt pr. ansat. Det understreger, at investeringskrisen rammer særligt hårdt i mellemlaget. Tabel 1 Investeringer pr. ansat i industrien Investeringer pr. ansat (mio. kr.) Industri Størrelse Små ansatte 0,05 0,06 0,07 0,06 0,04-33% Ændring Mellemstore ansatte 0,08 0,05 0,10 0,10 0,05-48% Over 100 ansatte Store 0,09 0,09 0,10 0,13 0,10-22% Note: Bemærk databrud i I alt 0,08 0,08 0,09 0,11 0,08-26% Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 2.2 Færre industrivirksomheder Antallet af selskaber har været faldende siden 2000 i alle segmenter inden for industrien, jf. Tabel 2, og krisen ser ud til at have accelereret denne udvikling. 8

11 Tabel 2 Antal firmaer i Danmark i industrien Firmaer Industri Størrelse Små ansatte Mellemstore ansatte Store Over 100 ansatte I alt Note: Bemærk databrud i Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 2.3 Stort fald i industrijob i alle segmenter Med hensyn til beskæftigelsen har de små industrivirksomheder (10-49 ansatte) mistet flest job relativt set, nemlig 13% færre job mellem 2000 og I absolutte tal er der mistet ca industrijob i de små industrivirksomheder, ca job er tabt i de mellemstore industrivirksomheder, mens ca industrijob er forsvundet blandt de store industrivirksomheder (+100 ansatte) mellem 2000 og 2008, jf. Tabel 3. I de to kriseår, 2009 og 2010, er der forsvundet mere end industrijob, hvoraf to tredjedele (67%), svarende til job, er forsvundet hos de store virksomheder (over 100 ansatte). Tabel 3 Antal fuldtidsansatte i industrien Industri Størrelse Små ansatte Mellemstore ansatte Store Over 100 ansatte I alt Note: Bemærk databrud i Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. En del af beskæftigelsesnedgangen i industrien kan tilskrives, at industrivirksomhederne har lagt en del servicefunktioner ud til lokale danske leverandører, som f.eks. rengøring, facility management og IT-drift. Det betyder, at jobfunktioner i fremstillingsvirksomhederne, som tidligere figurerede som industrijob, har skiftet sektor og i dag figurerer som servicejob. 9

12 Figur 1 Industriens køb af serviceydelser Copenhagen Economics-analyse pba. Danmarks Statistik. Ser man på den samlede nettojobtilvækst, er der totalt set tale om en nedgang i langt de fleste private hovedsektorer, og det er helt overvejende den offentlige sektor, der har skabt flest job siden Råstof, forsyningsvirksomhed, ejendomshandel og andre serviceydelser har skabt et lille antal job. Figur 2 Ændringer i beskæftigelsen Industri Handel og transport Bygge og anlæg Erhvervsserv Finansiering IKT Kultur og fritid Boliger Landbrug Råstof Forsyning Ejendomshandel Off. adm./udd./sundhed Note: Viser ændringen i samlet antal beskæftigede mellem 2008 og 2011 fra Nationalregnskabet. Copenhagen Economics-analyse pba. Danmarks Statistik. Konklusionen om en nedgang siden 2008 på 9-11% i den private beskæftigelse (eksklusive landbrug) og en stigning på op til 3% i den offentlige beskæftigelse genfindes i såvel nationalregnskabets tal, Danmarks Statistiks eindkomstopgørelser og RAS-statistikken. 10

13 2.4 Høj vækst i omsætningen blandt de store industrivirksomheder Ser man på omsætningsvæksten, har den været markant større for de største industrivirksomheder, hvor omsætningen voksede med 48% mellem 2000 og 2008 mod en fremgang på 22% for de små industrivirksomheder, jf. Tabel 4. Også målt pr. ansat er omsætningsvæksten størst for de største virksomheder. Tabel 4 Omsætningsvækst i industrivirksomheder Omsætningsvækst (indeks 2000 = 100) Industri Størrelse Små ansatte Mellemstore ansatte Store Over 100 ansatte I alt Omsætning pr. fuldtidsansat (mio. kr. pr. ansat) Industri Størrelse Små ansatte 1,02 1,18 1,43 1,53 1,60 Mellemstore ansatte 1,12 1,33 1,66 1,72 1,85 Store Over 100 ansatte 1,44 1,71 2,27 2,47 2,83 I alt 1,31 1,56 2,03 2,18 2,44 Note: Bemærk databrud i Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 2.5 Bedre indtjening hos de store industrivirksomheder Det samme billede gør sig gældende for det ordinære resultat. Her spores der fremgang for de store industrivirksomheder, mens der er tilbagegang for de små, jf. Tabel 5. Tabel 5 Ordinært resultat Indeks 2000 = 100 Industri Størrelse Små ansatte Mellemstore ansatte Store Over 100 ansatte Note: Bemærk databrud i I alt Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 2.6 Industrieksporten drevet af de store virksomheder De store industrivirksomheder er også mere globalt orienterede end de mindre. De eksporterer mere end de mindre virksomheder. De store virksomheder står for mere end 80% af industrieksporten, og de eksporterer dobbelt så meget pr. ansat som de små virk- 11

14 somheder. Alle tre segmenter har oplevet en langt større eksponering mod eksportmarkederne, og eksporten pr. ansat er øget med 50% i alle tre segmenter, jf. Figur 3. Figur 3 Eksport pr. ansat (industri) Eksport pr. ansat (mio. kr.) 1,8 1,6 1,4 Store 1,2 1,0 0,8 Mellemstore 0,6 0,4 0,2 0,0 Små Note: Bemærk databrud i Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 12

15 Kapitel 3 Segmenter opdelt efter omsætning I dette kapitel analyseres vækst og investeringer for danske virksomheder inddelt efter deres omsætning. 3.1 Beskæftigelsen Når vi ser på antal ansatte, er de to vigtigste segmenter de små virksomheder ( mio. kr. i omsætning) og virksomhederne i vækstlaget ( mio. kr. i omsætning). Sammenlagt stod virksomhederne i disse to segmenter for 54% af den samlede beskæftigelse i 2010 i selskaber med en dansk omsætning over 10 mio. kr. Tabel 6 Antal ansatte pr. omsætningssegment industri Segment Omsætning (kr.) Små mio Vækstlag mio Mellemstore 0,5-2 mia Store 2-10 mia Mega Over 10 mia. * * * I alt Note: * Henviser til, at oplysningen er diskretioneret, fordi der kun fandtes et fåtal af selskaber i det pågældende segment i det pågældende år. Data er fra regnskabsstatistikken, og enheden for analysen er firmaer (juridiske enheder) og ikke koncerner. Danmarks Statistik er i gang med at opbygge en koncernstatistik. Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistiks firmastatistik. Danmark har mistet et stort antal industrijob under krisen. Udviklingen er dog ikke ens for alle størrelsessegmenter. De små industrivirksomheder med under 100 mio. kr. i omsætning har oplevet en jobnedgang på 25% mellem 2007 og 2010, mens de helt store industrivirksomheder samlet har skabt nye arbejdspladser i Danmark svarende til ca job eller en stigning på 18% siden De midterste segmenter har alle oplevet en stor jobreduktion på 32-34% i gennemsnit. 13

16 Figur 4 Jobskabelse fordelt på segmenter i industrien : -25% : -32% : -34% : -33% : +18% Små Vækst Mellemstore Store Mega Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 3.2 Andre præstationsvariable I øvrigt viser analysen af omsætningssegmenter som den foregående analyse (inddelt efter antal ansatte), at de store virksomheder klarer sig bedre end de mindre målt på omsætning pr. ansat, eksport pr. ansat og ordinært resultat pr. ansat, jf. Figur 4. Der er altså betydelige stordriftsfordele for danske industrivirksomheder, og virksomheder, der vokser op i de to største segmenter, har betydeligt bedre økonomiske resultater og har været i stand til at fastholde og skabe job hen over krisen. Derfor er det essentielt, at der er gode vækstmuligheder i lagene under disse virksomheder, således at flere danske industrivirksomheder kan vokse op i den klasse, hvor de er internationalt konkurrencedygtige. Investeringer pr. ansat derimod har i 2010 ikke nogen entydig sammenhæng med størrelsen. Virksomhederne i vækstlaget ( mio. kr. i omsætning) investerer således mindst lige så meget pr. ansat som de større virksomheder i de to segmenter, mens de helt store, megavirksomhederne (over 10 mia. kr. i omsætning), investerede mest målt pr. ansat i

17 Figur 5 Performance pr. ansat i 2010 Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. Går man tilbage til årene før krisen, genfinder man den samme størrelseseffekt på omsætning pr. ansat, eksport pr. ansat og resultat pr. ansat, men også på investeringer pr. ansat. Nedenfor vises tallene for 2003, men samme billede med en klar størrelseseffekt i forhold til investeringer pr. ansat genfindes i årene frem til

18 Figur 6 Performance pr. ansat i 2003 Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 3.3 Investeringer Ser man på investeringerne pr. ansat i hvert segment, er det hos de små virksomheder, vi ser effekten af krisen med en nedgang på 31% i investeringer pr. ansat fra 2007 til Vi ser endvidere, at virksomhederne i vækstlaget ( mio. kr. i omsætning) har formået at øge deres investeringer pr. ansat i kriseårene 2009 og 2010, mens virksomheder- 16

19 ne i mellemgruppen har haft en mere jævn udvikling med en mindre stigning i investeringsomfanget i Segmentet med de store virksomheder (2-10 mia. kr. i omsætning) har oplevet en svag nedgang i investeringsomfanget. Endelig viser analysen, at de helt store industrivirksomheder har forøget deres investeringer betydeligt under krisen, når der måles pr. ansat, jf. Figur 6. Dette peger på, at investeringskrisen opstår i bunden (under 100 mio. kr.) og i midterlaget (0,5-10,0 mia. kr.). Der er naturligvis forskel på finansieringskilderne til vækst i disse segmenter, men begge segmenter ser ud til at være ramt under investeringskrisen. Figur 7 Investeringer pr. ansat i hvert segment Mio. kr. 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Små Vækst Mellemstore "Axcel" Store Mega Note: Der er ikke modtaget data for 2005 og Data for de helt store megavirksomheder er diskretioneret i pga. få observationer. Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 17

20 Kapitel 4 Dynamikken mellem segmenter I dette kapitel analyserer vi dynamikken mellem segmenterne opdelt efter omsætning. Konkret ser vi på forløbsdata for virksomhederne og undersøger, hvor mange virksomheder der vokser ud af et segment og ind i et andet. 4.1 Virksomhedernes rejse Udfordringerne i midtersegmentet af dansk erhvervsliv er særligt kritisk, fordi det som vist er de store virksomheder, der skaber de mest solide økonomiske resultater, og som er i stand til at skabe industrijob i Danmark. I dette afsnit ser vi derfor på rejsen gennem vækstlaget, og det undersøges, hvor mange danske virksomheder der klarer rejsen, og hvordan den afhænger af deres investeringer og finansieringsmuligheder. Figur 8 Virksomheder i forskellige faser Global orientering Vækst og jobs i Danmark Store B Mellemstore Små A Rejsen Mikro Investeringer Virksomhedens størrelse/antal ansatte < 10 ansatte ansatte ansatte >250 ansatte Note: Opdelingen af virksomhedstype efter antallet af ansatte er udført i overensstemmelse med EU- Kommissionens definition. Copenhagen Economics. 4.2 Udbryderne Der er nogle få udbrydere hvert år, der vokser ovenud af segmentet. Mellem 2003 og 2004 voksede 59 industrivirksomheder i Danmark fra segmentet små til vækstlaget, mens kun 13 tog rejsen fra vækstlaget til den mellemstore gruppe. tre år senere under en høj- 18

21 konjunktur var der betydeligt flere udbrydere. Hele 95 industrivirksomheder voksede fra små til vækstlaget, og 24 selskaber voksede fra vækstlaget til gruppen af mellemstore. Desuden er der identificeret tre selskaber, som mellem 2006 og 2007 voksede fra gruppen af mellemstore virksomheder til gruppen af store virksomheder. Imellem de to kriseår er antallet af udbrydere faldet betydeligt og er nogenlunde tilbage på niveauet fra Tabel 7 Antal udbrydere blandt danske industrivirksomheder Bevægelse Fra 2003 til 2004 Fra 2006 til 2007 Fra 2009 til 2010 Vokset fra segmentet Små til Vækst Vokset fra segmentet Vækst til Mellemstore Vokset fra segmentet Mellemstore til Store * 3 5 Note: Udbrydere er identificeret ud fra omsætning og er fundet som værende de selskaber, der vokser ovenud" af segmentet. Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. Figur 5 viser andelen af virksomheder i de to nederste omsætningssegmenter, som har bevæget sig op i det næste segment i perioderne , og Af alle virksomheder i segment 5 og 4 er det kun ca. 2-3%, der har klaret denne rejse. Figur 9 Andel af udbrydere i 2003, 2006 og 2009 Andelen af "udbrydere" i forhold til samlet antal virksomheder 3,4% 2,8% 1,8% 1,9% 2,1% 1,8% Fra små til vækst Fra vækst til Axcel mellemstore Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 19

22 Vi finder endvidere en synlig forskel mellem den virksomhedsmasse, der forbliver i segmentet små virksomheder, og "udbrydervirksomheder", der rykker op i vækstlaget i Blandt førstnævnte falder investeringerne pr. ansat med 15% fra 2007 til 2009, mens de stiger med 7% for sidstnævnte gruppe. 20

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Rapport Februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet l Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet i Middelfart - en analyse af udvikling og karakteristika for langtidsledige samt den aktuelle og fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet i Middelfart

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS

OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Januar 2013 Præsentation #01 OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Danske industrivirksomheders outsourcing Sammenfatning Denne præsentation omhandler

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Hvad er dansk industri i statistikkerne?

Hvad er dansk industri i statistikkerne? Hvad er dansk industri i statistikkerne? Ingeborg Vind, Konjunkturstatistik Kontaktudvalg for industristatistik, 20. nov. 2014 Hvornår er noget dansk? Svar 1 Grænseprincip/territorium Det foregår i Danmark

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere