Halvdelen af den danske jobfremgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvdelen af den danske jobfremgang"

Transkript

1 Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner. Det indikerer, at en betydelig del af beskæftigelsesfremgangen er drevet af deltidsjob. Faktisk er halvdelen af jobfremgangen sket blandt personer, der arbejder deltid. Opdeler man jobfremgangen yderligere på arbejdstid, så er en stor del af fremgangen sket blandt personer med en ugentlig arbejdstid på højst timer. Specielt i supermarkeder og på restauranter er mange ansat i et job under timer. af analytiker Emilie Agner Damm 17. april 17 Analysens hovedkonklusioner Siden starten af 13 har lønmodtagerbeskæftigelsen hver måned været stigende. Beskæftigelsesfremgangen målt i fuldtidspersoner er dog væsentlig mindre end beskæftigelsesfremgangen målt i hoveder. Det skyldes, at halvdelen af beskæftigelsesfremgangen er sket blandt beskæftigede, som arbejder mindre end fuldtid. Omkring en tredjedel af de beskæftigede inden for handel og transport mv. har en arbejdstid på højst timer om ugen. Især i supermarkeder og på restauranter er der mange beskæftigede med få timer. Ca. halvdelen af de beskæftigede med en ugentlig arbejdstid under timer er under uddannelse. En del af beskæftigelsesfremgangen blandt beskæftigede med en ugentlig arbejdstid under timer skyldes også en stigning i antallet af fleksjobbere med en lav arbejdstid. En stor del af jobfremgangen er gået til deltidsstillinger. Der er derfor en vis arbejdskraftreserve blandt personer, der allerede er i beskæftigelse. Kontakt Analytiker Emilie Agner Damm Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fremgang i beskæftigelsen i 3 år i træk Da krisen ramte Danmark i løbet af 8 og 9 faldt lønmodtagerbeskæftigelsen markant, men siden foråret 13 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget måned efter måned, både når beskæftigelsen opgøres i hoveder og i fuldtidspersoner. Beskæftigelsen målt i hoveder har igennem hele perioden ligget højere, når den måles i hoveder end når den måles i fuldtidspersoner. Ser man på udviklingen i beskæftigelsen siden 13, er den målt i hoveder steget med 17.3, mens den målt i fuldtidspersoner er steget med.. Beskæftigelsen er altså steget relativt mere, når den måles i hoveder end i fuldtidspersoner. Figur 1. Lønmodtagerbeskæftigelse målt i hoveder og fuldtidspersoner Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Lønmodtagere målt i hoveder Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Udviklingen i figur 1 indikerer, at en del af beskæftigelsesfremgangen skyldes deltidsansættelser, og at deltidsjob udgør en større del af den samlede beskæftigelse end tidligere. Ved hjælp af registerdata er det muligt at opdele udviklingen i beskæftigelsen på arbejdstid. De nyeste detaljerede registeroplysninger går på nuværende tidspunkt frem til udgangen af 15. Fra 4. kvt. 12 til 4. kvt. 15 steg lønmodtagerbeskæftigelsen med ca. 78. personer målt i hoveder, svarende til en fremgang i beskæftigelsen på godt tre pct. Opgjort i fuldtidspersoner er beskæftigelsen i samme periode steget med knap 56. personer, hvilket er en stigning på 2,6 pct. Når man ser på stigningen i beskæftigelsen fra 4. kvt. 12 til 4. kvt. 16, som er de nyeste tal i statistikbanken er forholdet mellem stigningen i lønmodtagerbeskæftigelsen målt i hoveder og i fuldtidspersoner omtrent det samme, som når man kun går frem til 4. kvt. 15. Det indikerer, at udviklingen i deltidsjob ift. fuldtidsjob har været den samme helt frem til ultimo 16 som tidligere. Størst fremgang blandt personer med en ugentlig arbejdstid under timer I figur 2 ses beskæftigelsesudviklingen opdelt på ugentlig arbejdstid. Beskæftigelsen for personer med en ugentlig arbejdstid under timer er steget med 37.4 personer, svarende til en stigning på 8 pct. Det er en langt højere relativ stigning end den samlede beskæftigelsesfremgang. 2

3 Figur 2. Ændring i beskæftigelsen fra fordelt efter arbejdstimer, 4. kvt Under timer om ugen -35 timer om ugen Over 35 timer om ugen I alt Anm: Personer registreret med arbejdstimer er ikke inkluderet i opgørelsen. Læs mere om opgørelsen af arbejdstid i boks 2. Antal beskæftigede på fuld tid (her defineret som mindst 35 timer ugentligt) er steget med 2,3 pct. Det svarer til en stigning på 34.5 personer, mens den samlede beskæftigelse er steget med 77., altså mere end dobbelt så meget. Boks 1. Opgørelse af beskæftigelsesfremgang Når man vil belyse udviklingen i antallet af hhv. deltids- og fuldtidsjob på det danske arbejdsmarked, kan man opgøre det på flere måder. Man kan enten opgøre det i antal job eller i antal personer. Opgøres udviklingen i antal job, vil en person med flere job på samme tid indgå flere gange, mens en opgørelse i personer vil betyde, at hver person kun kan indgå en gang på ethvert tidspunkt. Når Danmarks Statistik hver måned offentliggør de nyeste tal for lønmodtagerbeskæftigelsen, opgøres beskæftigelsen i personer uden at tage højde for antallet af arbejdstimer. En person, som har flere job i samme periode, vil i den periode indgå med sit primære job. Opgørelsesmetoden i denne analyse følger Danmarks Statistiks metode og viser arbejdstiden i det primære job for danske lønmodtagere. Den angivne arbejdstid er dermed ikke et mål for den samlede arbejdstid for personer, der har flere job i samme periode. Læs mere om opdelingen på arbejdstid i boks 2. Flest deltidsjob inden for handel og transport mv. Samlet set steg antallet af beskæftigede med en ugentlig arbejdstid på under timer med 37.4 personer, svarende til 8 pct., fra 12 til 15. Antallet af beskæftigede med højst timers ugentligt arbejde steg inden for alle brancher. Den største absolutte stigning var inden for handel og transport mv., hvor antallet af beskæftigede med en ugentlig arbejdstid under timer steg med 16. personer. Det fremgår af tabel 1, der viser lønmodtagerbeskæftigelsen med en ugentlig arbejdstid under timer fordelt på brancher. 3

4 Tabel 1. Beskæftigelse under timer Ændring Pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri 7,8 8,2,4 5,6 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 27,2 28,2,9 3,4 Bygge og anlæg 11, 11,3,3 2,9 Handel og transport mv. 187,9 4,4 16,6 8,8 Information og kommunikation 13,4 15,1 1,7 12,8 Finansiering og forsikring 6,6 7,2,6 9,1 Ejendomshandel og udlejning 8,7 9,4,7 8,2 Erhvervsservice 46,6 52,6 6, 12,8 Offentlig administration, undervisning og sundhed 1,9 127,5 6,6 5,5 Kultur, fritid og anden service 36,4 4, 3,5 9,6 I alt 466,6 54, 37,4 8, Anm: Beskæftigelse med uoplyst branche er udeladt af tabellen. Beskæftigelse med timer er ikke inkluderet. De næststørste stigninger i antallet af beskæftigede, der arbejder under timer ugentligt er inden for erhvervsservice og offentlig administration, undervisning og sundhed. Ud fra en relativ betragtning er stigningen inden for erhvervsservice faktisk større end inden for handel og transport mv. Tabel 2 viser andelen i hver af de 1 hovedbrancher, som arbejder under timer ugentligt. Af det samlede antal lønmodtagere, arbejder knap hver femte under timer om ugen. Der er dog store branchemæssige forskelle, og mens det er mindre end hver tiende ansat inden for bygge og anlæg eller industrien, som arbejder under timer om ugen, er det knap hver tredje inden for handel og transport mv., og hele 36 pct. af de ansatte inden for kultur, fritid og anden service. Tabel 2. Andel i hovedbrancher, som arbejder under timer ugentligt. 4. kvt. 15 Pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri 19,7 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 8,8 Bygge og anlæg 7,6 Handel og transport mv. 31,4 Information og kommunikation 15,2 Finansiering og forsikring 9,1 Ejendomshandel og udlejning 25,1 Erhvervsservice 18,7 Offentlig administration, undervisning og sundhed 14,8 Kultur, fritid og anden service 36,1 Uoplyst aktivitet 14,2 I alt 19,2 Anm: Personer registreret med arbejdstimer er ikke inkluderet i opgørelsen. Læs mere om opgørelsen af arbejdstid i boks 2. 4

5 Nogle af de ti hovedbrancher dækker over meget forskelligartede underbrancher. Tabel 3 viser de ti brancher med den højeste andel af beskæftigede under timer. Blandt højdespringerne er tankstationer og supermarkeder og varehuse mv., hvor mere end seks ud af ti arbejder højst timer om ugen. Mens tankstationer er en relativt lille branche målt på antallet af beskæftigede, fylder restauranter og supermarkeder og varehuse mv. mere på arbejdsmarkedet. Faktisk er der alene inden for supermarkeder og varehuse mv. og restauranter tilsammen mere end 1. lønmodtagere, der arbejder under timer om ugen. Tabel 3. Top 1 brancher med højest andel, som arbejder under timer ugentligt. 4. kvt. 15 Antal Andel af beskæftigede 1. pers. Pct. Tankstationer 4,6 62,8 Supermarkeder og varehuse mv. 61,5 61,4 Sport 13,3 55,9 Restauranter 44,7 54,8 Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter 1,8 51,1 Specialbutikker med fødevarer 4,8 49,7 Post og kurertjeneste 11,8 43,5 Detailh. med beklædning og fodtøj 1,1 41,8 Bagerier, brødfabrikker mv. 5,8 41,7 Detailh. med kultur- og fritidsprodukter 4,4 39,9 Anm: Personer registreret med arbejdstimer er ikke inkluderet i opgørelsen. Læs mere om opgørelsen af arbejdstid i boks 2. Top 1 er udvalgt på baggrund af andelen af personer med under timer om ugen. Mange studerende arbejder få arbejdstimer Ved at kombinere forskellige registre fra Danmarks Statistik kan man undersøge, hvor stor en del af de beskæftigede, der er studerende. Mange job under timer ugentligt varetages af personer under uddannelse. Af figur 3 ses det, at mens studerende og skoleelever udgør knap 14 pct. af det samlede antal beskæftigede, udgør de knap halvdelen af de beskæftigede med en arbejdstid på under timer ugentligt. 5

6 Figur 3. Studerende som andel af beskæftigelse Pct. Pct Under timer om ugen -35 timer om ugen Over 35 timer om ugen I alt Ikke studerende Studerende Anm: Personer registreret med arbejdstimer er ikke inkluderet i opgørelsen. Læs mere om opgørelsen af arbejdstid i boks 2. Studerende er defineret som studerende ved ordinære fuldtidsuddannelse. Fleksjobreformen er en del af forklaringen på flere job med få timer I 13 trådte fleksjobreformen i kraft. En af de store ændringer som følge af reformen var, at det blev muligt at få et fleksjob med færre arbejdstimer end tidligere. Det betyder, at fleksjobreformen er en af forklaringerne på, at andelen af job med få arbejdstimer er steget siden 13. Fleksjobreformen har haft betydning for personer, der enten har fået deres første fleksjob eller er skiftet til et andet fleksjob siden 1. januar 13. Figur 4 viser udviklingen i antallet af deltidsjob opdelt på, om jobbet er varetaget af en fleksjobber eller ej. Antallet af fleksjobbere er fra 12 til 15 steget med i alt ca. 1. personer. Samlet set er antallet af beskæftigede med en ugentlig arbejdstid under timer steget med 37.4 fra fjerde kvartal 12 til fjerde kvartal 15. Lidt under en tredjedel af denne stigning skyldes, at flere fleksjobbere har fundet beskæftigelse med en ugentlig arbejdstid under timer. Selvom en stor del af stigningen i beskæftigelsen for personer med under timers ugentligt arbejde er sket blandt fleksjobbere, udgør fleksjobbere kun omkring 1 pct. af de beskæftigede med en ugentlig arbejdstid under timer. Fra 12 til 15 har der været en fremgang i det samlede antal af beskæftigede med en ugentlig arbejdstid -35 timer ugentligt. Samtidig har der været et mindre fald i antallet af beskæftigede fleksjobbere. Endelig er antallet af beskæftigede med et fuldtidsjob steget med knap 35. personer fra 12 til 15. Kun en meget lille andel af stigningen i personer med fuldtidsbeskæftigelse skyldes, at flere fleksjobbere har fået fuldtidsjob. 6

7 Figur 4. Ændring i lønmodtagerbeskæftigelsen, 12-15, 4. kvt Under timer om ugen -35 timer om ugen Over 35 timer om ugen I alt I alt Ikke fleksjobbere Fleksjobbere Anm: Personer registreret med arbejdstimer er ikke inkluderet i opgørelsen. Læs mere om opgørelsen af arbejdstid i boks 2. Stor arbejdskraftreserve Selvom beskæftigelsen er steget gennem de seneste tre år, og ledigheden ligger lavt, så er der fortsat en vis arbejdskraftreserve blandt personer, der allerede er i beskæftigelse. Det typiske svar, hvis en virksomhed mangler arbejdskraft er at ansætte flere personer. Problemet kan dog også løses ved at øge arbejdstiden for de personer, som allerede er beskæftigede, men arbejder få timer om ugen. Det er naturligvis ikke muligt for alle at øge deres ugentlige arbejdstid. Studerende og fleksjobbere er blandt eksemplerne på personer, hvor det er meningsfuldt, at de arbejder mindre end fuld tid. Af registerdata er det ikke muligt at se, hvorvidt lønmodtagere arbejder mindre end fuld tid af egen fri vilje eller fordi de ikke kan finde beskæftigelse med flere arbejdstimer. Det ser aktuelt ikke ud som om virksomhederne i Danmark generelt kommer til at mangle arbejdskraft. Problemet er nærmere, at virksomhederne fremadrettet kan komme til at mangle arbejdskraft med de rette kvalifikationer. AE s fremskrivning af arbejdsmarkedet viser, at vi i 25 risikerer at opleve væsentlige ubalancer mellem efterspørgslen og udbuddet af hænder på arbejdsmarkedet. I 25 kan vi komme til at mangle. faglærte, 25. personer med korte videregående uddannelser og 4. med mellemlange videregående uddannelser. Samtidig er der udsigt til et overskud på 65. ufaglærte, 45. personer med en gymnasial uddannelse og 25. personer med en lang videregående uddannelse. I stedet for at frygte flaskehalse på arbejdsmarkedet på kort sigt, bør regeringen have fokus på reformer, som sikrer, at langt flere end i dag får de uddannelser, som efterspørges i fremtiden. Løses disse problemer ikke, vil det hæmme produktivitet og vækst i fremtiden, og det vil have konsekvenser for Danmarks velstand på den lange bane. 7

8 Boks 2. Sådan har vi gjort Lønmodtagere: Antallet af lønmodtagere er opgjort samlet, således at alle lønmodtagere er medregnet uanset arbejdstid. Det gælder også personer, hvis primære beskæftigelse er selvstændige, men som ved siden af har et lønmodtagerjob. Personer medregnes kun som lønmodtagere den del af måneden, som deres ansættelsesforhold løber over. Hver person kan dermed kun indgå i beskæftigelsen et sted pr. dag. For personer med flere job er den primære beskæftigelse valgt ud fra antallet af dage, beskæftigelsen løber over. Hvis en person har flere job med lige lange ansættelser, vælges det job med flest løntimer. Har en person flere ansættelser med lige mange løntimer, vil det job med den højeste løn blive vægtet som det primære job. Denne opgørelsesmetode følger DST s opgørelse af lønmodtagere. Alle serier er sæsonkorrigerede. Arbejdstid: Den ugentlige arbejdstid er beregnet ud fra det gennemsnitlige timeantal pr. dag i de dage, som ansættelsen har varet i den enkelte måned. Inddelingen i arbejdstid er dannet på baggrund af oplysninger i DST s register for lønmodtagerbeskæftigelse. Det registrerede antal timer er derfor betalte timer, hvilket i nogle tilfælde kan afvige fra antallet af lagte timer. For personer, der har betalt fravær, vil den betalte del af deres fravær indgå i antallet af betalte timer. Ubetalt fravær indgår derimod ikke i opgørelsen. På samme måde er der også en forskel mellem antallet af betalte timer for personer, der har betalt overarbejde og personer, der ikke har. For personer med ubetalt overarbejde, registreres de ekstra timer ikke, eftersom der ikke betales for dem. For personer med udbetalt overarbejde registreres det antal af timer, som der betales for. Det betyder også, at en person som f.eks. får dobbelt takst for overarbejdstimer, registreres med 2 betalte timer for hver overarbejdstime. Man kan derved komme til at overvurdere arbejdstiden for nogle personer. Danmarks Statistik lukker huller i registret, hvis en person har været midlertidigt fraværende fra en arbejdsplads i mindre end 45 dage. Den registrerede arbejdstid for disse ansættelser er timer. Derfor er beskæftigede med timer holdt ude af opgørelsen over arbejdstid, så man ikke fejlfortolker disse personer som havende en meget lav arbejdstid. Arbejdstiden er inddelt i intervaller efter den gennemsnitlige arbejdstid pr. dag. Den gennemsnitlige arbejdstid pr. dag er fundet ved at dividere antallet af betalte timer med antallet af dage, som ansættelsen har varet i den pågældende måned. Følsomhedsanalyser viser, at analysens konklusioner ikke ændres, afhængig af, om man beregningsteknisk opgør den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid pr. dag eller pr. måned samt om grænserne sættes ud fra en måned på 3 eller 31 dage. For at sikre, at personer ikke hopper frem og tilbage mellem de forskellige timeintervaller som følge af et forskelligt antal dage i hver måned, sammenlignes 4. kvartal med 4. kvartal. Fleksjob: I analysen betragtes alle personer, der ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forløbsdatabase, DREAM, har været i fleksjob i en del af året, som fleksjobbere. Studerende: Studerende er defineret som personer, der i den pågældende måned var i gang med en ordinær fuldtidsuddannelse ifølge DST s elevregister, KOTRE. Der foreligger kun data for studerende over 14 år. Personer under uddannelse under 15 år som samtidig er i beskæftigelse vil dermed ikke blive klassificeret som studerende, hvilket betyder, at antallet at studerende kan være en smule undervurderet. 8

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen Atypisk ansatte Stor stigning i stillinger på mindre end timer om ugen De sidste år er der kommet godt gang i det danske arbejdsmarked. Antallet af job er steget med ca. 1. de sidste fem år. Ud af de job

Læs mere

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Siden starten af 2013 har vi oplevet en fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. AE har undersøgt, hvilke uddannelsesgrupper der har draget fordel af beskæftigelsesfremgangen.

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år

Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år Frem mod 219 forventer AE, at beskæftigelsen stiger med ca. 68. personer. Geografisk er det især København og Østjylland, der driver joblokomotivet,

Læs mere

Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv

Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv 1K 213 2K 213 3K 213 4K 213 1K 214 2K 214 3K 214 4K 214 1K 21 2K 21 3K 21 4K 21 1K 216 2K 216 Fakta om økonomi August 216 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Omfattende mangel på elektrikere

Omfattende mangel på elektrikere Omfattende mangel på elektrikere i hele landet Dansk økonomi har omsider lagt krisen bag sig, og beskæftigelsen er specielt de sidste to år braget i vejret. Elektrikerne nyder også godt af de gode tider,

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge

De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge Hver femte private virksomhed har lærlinge ansat. I gennemsnit har virksomhederne 5, lærlinge ansat for hver 1 faglærte i personalet. Det er de

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte

Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte Siden 213 har dansk økonomi nydt godt af en massiv jobfremgang. Det er dog ikke alle grupper på arbejdsmarkedet, som har vundet på opsvinget. Beskæftigelsen

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Marts 2019 Analysens hovedkonklusioner Der er sket en stigning i antallet af personer

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere AE har for IDA undersøgt lønindkomsten for personer med relevante IDA-uddannelser på tværs af køn og herkomst. Generelt er indkomsten

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen I de danske virksomheder er der i gennemsnit ansat to personer pr. i løbet af et år. I hotel- og restaurationsbranchen er der ansat

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Mens en lønmodtager fra Bulgarien har en månedlig gennemsnitslønindkomst

Læs mere

85 pct. af de faglærte tjener mere end forslaget til en ny beløbsgrænse

85 pct. af de faglærte tjener mere end forslaget til en ny beløbsgrænse 85 pct. af de faglærte tjener mere end forslaget til en ny beløbsgrænse Regeringen vil ændre beløbsordningen. Regeringen lægger op til at sænke beløbsgrænsen, som udenlandsk arbejdskraft som minimum skal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Siden starten af 2013 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stigende. Fra første kvartal 2013 til første kvartal 2015 er beskæftigelsen opgjort

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Dansk økonomi oplever i øjeblikket en markant jobfremfremgang. Lønmodtagerbeskæftigelsen er siden foråret 2013 vokset med næsten 135.000 personer,

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

Mål 3: Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg Kommune. Mål 1: flere jobs i Mål 2: virksomheder i Aalborg Kommune i 2030

Mål 3: Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg Kommune. Mål 1: flere jobs i Mål 2: virksomheder i Aalborg Kommune i 2030 29. januar 2019 Mål 1: 20.000 flere jobs i 2030 Metode: 20.000 flere job (målt som 20.000 flere beskæftigede lønmodtagere ultimo 4. kvartal 2018 til ultimo 4. kvartal 2030). Nulpunktsanalyse laves medio

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET

TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET 26. august 2008 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 TENDENS TIL VENDING PÅ ARBEJDSMARKEDET Dagens beskæftigelsestal fra ATP-statistikken for er det første hårde tegn på, at det danske arbejdsmarked

Læs mere

Omkring hver 20. af de ansatte i industrien er nyansatte

Omkring hver 20. af de ansatte i industrien er nyansatte Omkring hver 20. af de ansatte i industrien er nyansatte AE har i samarbejde med Dansk Metal undersøgt jobomsætningen fordelt på brancher på det danske arbejdsmarked. Tal fra e-indkomstregistret viser,

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Markante brancheforskelle på, hvor mange der ender på førtidspension

Markante brancheforskelle på, hvor mange der ender på førtidspension Markante brancheforskelle på, hvor mange der ender på førtidspension Siden førtidspensionsreformen i 213 er tilgangen til førtidspension faldet markant. AE har for NNF set nærmere på de 4-59-årige, der

Læs mere

Jobfremgangen afspejles ikke nok i antallet af lærepladser

Jobfremgangen afspejles ikke nok i antallet af lærepladser Jobfremgangen afspejles ikke nok i antallet af lærepladser De nyeste tal for manglen på praktikpladser viser, at der i maj måned var ca..5 unge, der aktivt søger en praktikplads. Dertil kommer cirka. elever,

Læs mere

Der bliver færre servicemedarbejdere

Der bliver færre servicemedarbejdere Der bliver færre servicemedarbejdere pr. borger Den offentlige beskæftigelse er i dag lidt lavere end i 2. Dermed er den offentlige beskæftigelses andel af den samlede beskæftigelse mindsket. Pr. borger

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Oversete ledige øger jobkøen med op imod personer

Oversete ledige øger jobkøen med op imod personer Oversete ledige øger jobkøen med op imod. personer Ifølge Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse er der væsentligt flere ledige, end man kan se i de offentlige registre over personer, der modtager

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Nye beskæftigelsesoplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende lønmodtagere viser, at beskæftigelsen i de seneste to år er faldet væsentligt

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Marts 2019 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2018, Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesindikator

Beskæftigelsesindikator for Akademikernes arbejdsmarked Der bliver flere akademikere på arbejdsmarkedet, og beskæftigelsen vokser. Det gælder også, når der ses på en række forskellige inddelinger af demografiske parametre og

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Tusindvis af skjulte ledige

Tusindvis af skjulte ledige Den relativt lave arbejdsløshed har fået flere til at frygte, at vi om kort tid kommer til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Flere aktører har derfor kaldt på reformer, som løfter udbuddet af arbejdskraft,

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsen blandt unge faldet med på 2 år

Beskæftigelsen blandt unge faldet med på 2 år Beskæftigelsen blandt unge faldet med 85. på 2 år Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt unge særlig hårdt. Unge under 35 år tegner sig for 6 pct. af beskæftigelsesfaldet.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder I dag ligger Danmark på en fjerdeplads i EU, når det gælder om at have den højeste andel af den voksne befolkning i beskæftigelse. Ifølge en fremskrivning

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere