konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning"

Transkript

1 et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg

2 et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital

3 konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg 1

4 kunst nærhed uderum mennesket i centrum flow bæredygtighed overskuelighed arkitektur 2

5 indbydelse indbydelse Herlev Hospital indbyder hermed de prækvalificerede konkurrencedeltagere til at deltage i projektkonkurrence/ udbud af totalrådgivning vedrørende en helhedsplan for hospitalets langsigtede udbygning, samt forslag til nybyggeri til Fælles AkutModtagelse og Kvinde/Barn- Bygning m.v. Herlev Hospital ser frem til at modtage en række inspirerende forslag, som kan danne grundlag for det videre arbejde med udbygning af det eksisterende hospital som et arkitektonisk markant, funktionelt velfungerende og fleksibelt hospitalsbyggeri. Søren Rohde Direktør Herlev Hospital introduktion til programmet Konkurrenceopgaven omfatter: Helhedsplan Udarbejdelse af forslag til en helhedsplan (på kort og på langt sigt). Nybyggeri Forslag til konkret udformning af 1. del af byggeriet som er Fælles AkutModtagelse og Kvinde/ BarnBygning (herefter betegnet som 1. etape). Rådgivning Tilbud på totalrådgiverydelse i forbindelse med realisering af 1. etape. Konkurrenceprogrammet er ret omfattende, hvilket skyldes, at det ikke kun skal danne grundlag for at udarbejde et konkurrenceforslag. Det skal også gøre det muligt for deltagerne, at danne sig et overblik over omfanget af den opgave, der skal afgives tilbud på, i forbindelse med den efterfølgende totalrådgivningsydelse. Forud for udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet, er der foregået et stort arbejde med at klarlægge forudsætninger og ønsker/krav til nybyggeriets indhold og organisering. Herunder har forskellige personalegrupper brugt mange ressourcer på, at beskrive de enkelte afdelingers behov. Dette materiale indeholder mange gode ideer og forslag, som kan nyttiggøres i den videre proces, men som er for detaljerede til at danne grundlag for selve konkurrencen. For at reducere mængden af supplerende bilagsmateriale er dette materiales relevante informationer indarbejdet i konkurrenceprogrammet. Konkurrenceprogrammet består overordnet af 5 dele: 00 sammenfatning Kortfattet sammenfatning af projektkonkurrence Herlev Hospital forudsætninger Hospitalsplanlægning, fysisk planlægning og planer for Herlev Hospital. 02 opgaven Helhedsplan, nybyggeri og rådgivning. 03 Gennemførelse Budget, tid og organisation. 04 Betingelser Konkurrencetekniske betingelser 3

6 indhold 00 sammenfatning Hospitalsplanlægning 08 Fysisk planlægning 08 Herlev Hospital i dag 08 Opgaven 09 Visioner 09 Helhedsplan 10 Nybyggeri 12 Tilbud om rådgivning 11 Budget 11 Tid 11 Organisation 11 Aflevering af forslag 11 Bedømmelse af forslag 11 Succéskriterier FORUDSÆTNINGER 1.1 hospitalsplanlægning Region Hovedstaden 17 Regeringen og Danske Regioner 19 Planer for Herlev Hospital fysisk planlægning Kommunal planlægning 23 Bæredygtighed herlev hospital i dag Konkurrenceområdet 28 Hoveddisponering 28 Trafikale forhold 35 Intern logistik 36 Konstruktioner 37 Installationer 37 Forsyninger 39 Geotekniske undersøgelser 40 konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program 2010 bilag herlev hospital nybyg DVD med konkurrencemateriale Til konkurrenceprogrammet hører dvd med: udbudsdokumenter bilag 4

7 02 OPGAVEN 2.1 helhedsplan Hoveddisponering 45 De enkelte enheder 46 Trafik 48 Landskab/friarealer nybyggeri Disponering fam + kbb: Hoveddisponering 53 Afd. A FAM 62 Afd. D Gastroenheden 67 Afd. E Pædiatrisk afdeling 69 Afd. G Gynækologisk/obstetrisk afdeling 73 Afdeling I Intensivafsnit 77 Det akutte operationsområde 78 Satellitfunktioner 80 Fællesfunktioner 82 generelle krav: Helende arkitektur og kunst 83 Intern logistik 83 Konstruktioner 85 Installationer 85 Forsyninger 86 Bæredygtighed 87 Tilgængelighed 87 Udsnit fire områder: Hovedindgang 89 Modtagelsen i FAM 89 Fødeområde 90 Sengeafsnit i Gastroenheden 91 metode, økonomi: Metode og organisation 92 Økonomisk overslag Gennemførelse 3.1 budget Opgavens budgetramme 99 Budgetrammens reserver 100 Budgetmæssig ansvarsfordeling 101 Vurdering af forslagenes budget tid Tid organisation Bygherrens egen organisation 103 Projektets eksterne parter 103 Organisationsdiagram BETINGELSER Konkurrenceudskriver, form og sprog 108 Deltagere 108 Konkurrencens sekretær 109 Konkurrencemateriale 109 Besigtigelse og forespørgsler 109 Konkurrenceforslagets omfang 110 Forbehold 112 Forslagets udførelse 112 Indlevering 112 Dommerkomité 113 Regionsrådet og bedømmelsen 113 Bedømmelseskriterier 113 Vederlag 115 Offentliggørelse af resultat 115 Rettigheder 115 Forsikring rådgivning Tilbud på totalrådgivning 95 5

8 6 0

9 0sammenfatning 7

10 00 sammenfatning konkurrenceområdet servicebygning blok 07 kapel blok 09 barak pavillon 9 pavillon 8 pavillon 7 pavillon 10 behandlingsbygning blok 05 stråleterapi bygning pavillon 0 sengebygning blok 01 auditorium blok 02 indgang parkering elevskole blok 12 parkering Herlev Ringvej parkering regnvandsbassin hjortespringvej parkering 8

11 projektkonkurrence herlev hospital I disse år planlægges en betydelig omdannelse af hospitalsstrukturen i Danmark. Rationalerne bag denne omstrukturering, er behovet for, at øge kvaliteten i behandlingen. Øvelse gør mester og derfor samles behandlinger generelt på færre hospitaler. Modtagelsen af den akutte patient kræver endvidere, et særligt beredskab på hospitalerne. Afsnit 01 side Dette beredskab er dyrt og forudsætter et vist flow af patienter, for at det rent driftsøkonomisk giver mening. Derfor samles modtagelsen af de akutte patienter på færre hospitaler og der etableres nye fælles akutmodtagelser, som fremover bliver indgangen til hospitalerne for alle akutte patienter i Danmark. Herlev Hospitals rolle i den nye sygehusstruktur, er grundigt beskrevet i Region Hovedstadens Hospitalsplan fra 2007 og bekræftes af et foreløbigt tilsagn om økonomisk støtte fra Regeringens Ekspertpanel fra fysisk planlægning Planlægningen og udbygningen af Herlev Hospital sker indenfor nogle planlægningsmæssige rammer: Afsnit 01 side Kommune- og lokalplan. I Kommuneplan er konkurrenceområdet omfattet af rammebestemmelser for områder til offentlige formål, område D12 Hospital. Ringbyen. Den foreslåede, højklassede, kollektive trafikforbindelse (letbane) langs Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj/Brøndby Strand/Avedøre Holme i syd, rummer store udviklingspotentialer for de byområder, der ligger langs Ring 3. I Herlev er det Herlev Hospital, Bycenteret og kvarteret Marielundvej, som bliver berørt. Kulturaksen nye oplevelser i Bymidten. Kulturaksen er et rumforløb med udspring på ankomstpladsen ved Herlev Hospital via Turkisvej ad den blå sti med Medborgerhuset, forbi Paletten med biograf, teater, musik- og billedskole til Bymidten med biblioteket, Hjulmandens Hus, Herlev Torv og videre til Bangs Torv og Hørkær, hvor ungdomskulturen udfoldes i Radiatorfabrikken. Bæredygtighed. Drift af hospitaler har i dag et meget stort ressourceforbrug. Derfor skal der, i forbindelse med anlæg og drift, være fokus på at indarbejde bæredygtige løsninger, samt fokus på den samlede håndtering af affald, spildevand, regnvand og forbrug af drikkevand. herlev hospital i dag Konkurrenceområdet har et areal på ca m². Mod nord og øst afgrænses konkurrenceområdet af parcelhuse og rækkehuse langs Runddyssen. Disse boliger ligger på hospitalsgrunden uden for konkurrenceområdet, men er en del af Herlev Hospital. Mod sydøst afgrænses konkurrenceområdet af Herlev Ringvej, mod syd af Hjortespringvej og mod vest af parcelhuse langs Turkisvej og den blå sti langs Hospitalsparken, som er offentlig. Det naturlige terræn skråner nogenlunde jævnt fra nord mod syd, men i forbindelse med hospitalets opførelse, er hospitalsgrunden terrasseret. Afsnit 01 side

12 00 sammenfatning Herlev Hospital blev opført efter afholdelse af en arkitektkonkurrence, der blev vundet af arkitekterne Gert Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau. Landskabsplanlægningen er udført at Svend Hansen og den kunstneriske udsmykning er udført af malerne Poul Gernes og Else Fischer Hansen. Herlev Hospital er udvidet to gange. I 1984 blev servicebygningen udvidet med ca m², og senest i 2007 blev den nye stråleterapi på ca m² indviet. Begge disse to tilbygninger er udformet med meget stor respekt for hospitalets oprindelige arkitektur. Inden for de senere år er der desuden opstillet en række midlertidige pavillonbygninger, som påregnes fjernet når den planlagte udbygning er gennemført. Afsnit 02 side opgaven Konkurrenceopgaven omfatter tre hovedelementer: Helhedsplan Udarbejdelse af forslag til helhedsplan (på kort og på langt sigt). Nybyggeri Forslag til konkret udformning af 1. etape af byggeriet som er FAM (Fælles Akut Modtagelse) og KBB (Kvinde/BarnBygning). Rådgivning Tilbud på totalrådgiverydelse i forbindelse med realisering af 1. etape. Visioner Udbygningen af Herlev Hospital, skal ske med udgangspunkt i følgende visioner: Det nye Herlev Hospital skal være lyst, venligt, overskueligt og imødekommende. Fremtidens patienter på Herlev Hospital skal møde et behageligt, serviceorienteret og roligt miljø, der på alle måder fremmer en positiv oplevelse af opholdet på Hospitalet. Helhedsplanen og nybyggeriet skal på en harmonisk, overskuelig og driftsrationel måde, binde eksisterende byggeri og nybyggeri sammen. Den nye samlede bygningsmasse skal danne en ny, fleksibel og funktionel ramme, der på samme tid understøtter den oplevede kvalitet og den faglige kvalitet af hospitalets ydelser. Konkret skal nybyggeriet blandt andet rumme så forskellige funktioner som den fælles akutmodtagelse, fødsler og behandling af syge børn. Nybyggeriet skal på en harmonisk måde, imødekomme de forskelligartede behov som disse funktioner har. Nybyggeriet skal derfor både skabe rolige, moderne og familieorienterede rammer for børnefamilierne, og give optimale forhold i forbindelse med modtagelsen af den akutte patient. Afsnit 02 side helhedsplan Helhedsplanen skal skabe overblik og sikre en rationel planlægning af den fremtidige udbygning af Herlev Hospital. Ud over at fastlægge placeringen af det forestående nybyggeri, herunder samspillet med det eksisterende hospital, skal planen anvise fremti 10

13 projektkonkurrence herlev hospital dige udbygningsmuligheder, således at der skabes sikkerhed for at nuværende og fremtidige byggeprojekter spiller sammen. Helhedsplanen skal for 1. etape og senere etaper illustrere og redegøre for: Hovedankomst til hospitalet Placering af nybyggeri De trafikale forhold Samspillet mellem eksisterende og nyt byggeri Behandling af det landskabelige rum, herunder det rumlige hierarki nybyggeri Forslaget til nybyggeri skal indeholde et koncept for FAM + KBB samt forslag til parkering i konstruktion + nødstrømsanlæg. Nybyggeriet kan udføres som en eller flere bygninger, der skal forbindes indbyrdes og med det eksisterende hospitalsbyggeri. Dog kan parkering i konstruktion godt ligge separat. Afsnit 02 side Forslaget skal illustrere og redegøre for: Det arkitektoniske hovedgreb Koncept for afdelingernes placering samt intern logistik Principper for byggeriets fleksibilitet Hovedprincipper for konstruktioner og installationer Koncept for implementering af bæredygtige tiltag Koncept for bygningsintegreret kunst Med udgangspunkt i forslagets koncept for FAM og KBB ønskes der en særskilt belysning af følgende 4 udvalgte områder: Hovedindgang Forslaget skal vise hvor den fremtidige ankomst til Herlev Hospital skal ske, og hvorledes fordeling til henholdsvis eksisterende byggeri og nybyggeri vil komme til at foregå, herunder ankomst til FAM. Modtagelsen i FAM Forslaget skal vise placering af modtageområdet, herunder hvorledes modtagelse af forskellige patienttyper sker samt hvorledes disse fordeles til de respektive ventearealer/udredningssteder. Fødeområde Forslaget skal vise indretning af et fødeområde, hvor fødestue kombineres med opholdsstuer og de tilhørende birum til en velfungerende og rationel enhed. Sengeafsnit i Gastroenheden Forslaget skal vise indretning af et sengeafsnit i Gastroenheden, set i relation til placering af plejepersonalets arbejdsstationer. 11

14 00 sammenfatning Afsnit 02 side 95 tilbud om rådgivning Udover udarbejdelse af et konkurrenceforslag omfatter konkurrencen yderligere at konkurrencedeltagerne skal afgive honorartilbud på den rådgivningsydelse, der efter konkurrencen forventes indgået aftale om med vinderen af konkurrencen. Tilbudsgivningen skal ske ved udfyldelse (anonymt) af tilbudsliste og skal ske under hensyntagen til det samlede konkurrencemateriale. Der skal tilbydes fast pris for programmering, projektering, projektopfølgning og fagtilsyn under udførelsesfasen samt rådgivning under ibrugtagning og ved 1 års eftersyn. Rådgivningen omfatter alle arkitekt- og ingeniørydelser, projekteringsledelse, landskabsarkitektydelser, rådgivning vedrørende inventar og udstyr samt rådgivning vedrørende bygningsintegreret kunst. Rådgivningen omfatter FAM samt KBB, parkering i konstruktion samt landskabsarbejder (herunder veje og stier m.v.) i forbindelse med 1. etape af helhedsplanen. Afsnit 03 side Afsnit 03 side 102 Afsnit 03 side Afsnit 04 side Afsnit 04 side budget Den samlede helhedsplan er estimeret til et samlet budget på DKK 4,2 mia. kr. eksklusiv moms. De dele af den samlede plan (1. etape), hvortil der er givet et foreløbigt finansieringstilsagn, har et budget på DKK 2,25 mia. kr. eksklusiv moms. Dette beløb er et samlet budgettal, der omfatter alle håndværkerudgifter, projektomkostninger samt udgifter til apparatur og udstyr. Den del af det forhåndsgodkendte projekt, hvortil der via projektkonkurrencen ønskes indkøbt totalrådgivning har et samlet budget på ca. DKK 1,6 mia. eksklusiv moms. tid Projektet planlægges gennemført inden for en tidsperiode på ca. 6 år, regnet fra udskrivelsen af konkurrencen frem til ibrugtagning af det færdige byggeri. organisation Til gennemførelse af projektet er beskrevet en projektorganisation med klar arbejdsdeling mellem bygherren (inklusiv brugergrupper mv) og de eksterne parter, bygherrerådgiver og totalrådgiver. aflevering af forslag Konkurrenceforslaget/ tilbuddet skal indleveres til et postkontor, et kurérfirma eller lignende senest: Fredag d. 29. oktober bedømmelse af forslag Forudsat rettidig aflevering og konditionsmæssig udførelse vil forslagene blive bedømt som følger: Forslagets funktionelle løsning (herunder driftsmæssige og funktionelle forhold) vægtning 35 %. 12

15 projektkonkurrence herlev hospital Forslagets arkitektoniske løsning, vægtning 25 %. Forslagets ingeniørmæssige løsning (herunder forslagets bæredygtighed) vægtning 15 %. Forslagets realiserbarhed (herunder økonomi, metode og organisation) vægtning 15 %. Det tilbudte honorar, vægtning 10 %. Samlet set vil der ud fra ovenstående blive peget på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. succeskriterier Det overordnede mål er at styrke Herlev Hospital som et patientvenligt, rationelt, og fremtidssikret hospital. De nærmere succeskriterier kan formuleres således: Forslaget skal sikre et optimalt flow for patienter, pårørende, personale og varer, både i helhedsplanen (tilkørsel, parkering) og i nybyggeriet (ankomst, behandling). Nybyggeriet skal integreres med det eksisterende hospital og skal med hensyn til valg af konstruktions- og installationsprincipper sikre robusthed og fleksibilitet i den fremtidige disponering af rum og funktioner. Forslaget skal sikre mulighed for implementering af ny teknologi, der understøtter patientsikkerhed og optimering af behandling, logistik og drift. Forslaget skal i helhedsplanen og nybyggeriets koncept, respektere den eksisterende arkitektur, men samtidig have sin egen identitet. Bygningsudformning, integration af kunst og behandling af uderum, skal skabe en samlet oplevelse for patienter, pårørende og personale af at mennesket er i centrum. Bygge-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter skal optimeres, for at sikre forslagets bæredygtighed. et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital 13

16 14 0

17 1 forudsætninger 15

18 hospitalsplanlægning hospitalsplanlægning hospitalsplanlægning 1.1 Forudsætninger 16

19 hospitalsplanlægning region hovedstaden Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 I 2007 udarbejdede Region Hovedstaden en hospitalsplan, som skulle nytænke Regionens sundhedsvæsen. Det er det første skridt på vejen mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre hospitaler. Formålet er, at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Med vedtagelsen af Hospitalsplanen, blev rammerne for udbygningen af Herlev Hospital også fastlagt. For at sikre kvalitet, faglige miljøer og effektiv drift, samles en lang række funktioner på Herlev Hospital, der får en væsentlig rolle som områdehospital for planlægnings- og optageområde Midt for indbyggere. Kvinde/barn-specialerne og fødsler fra optageområdet samles ligeledes på Herlev og profilen som højt specialiseret kræfthospital videreføres. For at kunne varetage de nye opgaver, fastslås det endvidere i Hospitalsplanen, at det er nødvendigt at iværksætte et større anlægsprojekt på Herlev Hospital. Der skal etableres en ny, fritliggende kvinde/barn-bygning, en fælles Akut Modtagelse, udvidelse af servicebygningen (blok 7), samt en kontorbygning, et patienthotel, og en større omdisponering mellem sengetårn og behandlingsbygning. En realisering af hospitalsplanen forudsætter væsentlige investeringer til ombygning og tilpasning af den eksisterende bygningsmasse. Det gælder især på Rigshospitalet og de fire områdehospitaler, hvor der vil være behov for større tilpasninger og udbygninger. Umiddelbart efter vedtagelsen af Hospitalsplanen igangsattes den videre planlægning der præciserer vision og planlægningsgrundlag for den kommende udbygning af hospitalet. Herunder, hvordan dette patientgrundlag oversættes til et fremtidigt arealbehov. Fire planlægningsområder Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstadens hospitalsvæsen i fire nye planlægningsområder Nord, Midt, Byen og Syd. De fire planlægningsområder i hospitalsplanen og Planlægnings- og optageområder Herlev Hospital ligger sydligt i optage område Midt og betjener derfor hovedsagelig nordfrakommende patienter. Illustration: Region Hovedstaden. psykiatriplanen er grundlag for den fremtidige behandlingsindsats. I alle og inden for hvert planlægningsområde skal borgerne sikres et ensartet højt kvalitets- og serviceniveau. Områdehospitaler og nærhospitaler De fire planlægningsområder har hvert ét områdehospital, som varetager den akutte behandling inden for kirurgi og medicin. Herlev Hospital er områdehospital for planlægnings- og optageområde Midt. Nærhed er væsentligt for den medicinske patient. I hvert planlægningsområde er der derfor et eller to nærhospitaler, der sammen med områdehospitalet, der også har nærhospitalsfunktion, skal sikre den nødvendige nærhed 17

20 1.1 Forudsætninger i behandlingen på det medicinske område og gode samarbejdsrelationer lokalt til kommunerne. Specialefordelingen mellem hospitalerne Med hospitalsplanen samles en lang række specialer på færre enheder. Områdehospitalerne skal have de specialer, der er nødvendige for at varetage modtagelse og behandling på hovedfunktionsniveau af borgere med akutte behandlingskrævende sygdomme og lidelser. Det drejer sig om akut kirurgi, akut ortopædkirurgi, akut intern medicin (kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin, reumatologi) samt anæstesiologi inkl. intensiv, diagnostisk radiologi, klinisk biokemi, patologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Dertil kommer, at områdehospitalerne med fødested skal have gynækologi og obstetrik samt pædiatri med neonatologisk funktion. Rammerne for hospitalsplanen Planen bygger på følgende grundlæggende hensyn: Høj kvalitet. Hospitalsplanen skal understøtte høj kvalitet i undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering. Nærhed. I de sundhedspolitiske hensigtserklæringer og i hospitalsstrukturudvalgets afrapportering er det fastlagt, at kvalitet går forud for nærhed. Brugernes behov. Den demografiske udvikling og forskelle i hospitalsforbruget. Hospitalsforbruget påvirkes af den demografiske udvikling i regionen og af brugernes prioriteringer. Disse forhold bør indgå i hospitalsplanen. Sammenhængende patientforløb og samarbejde med kommuner og praktiserende læger. Hospitalsplanen skal understøtte sammenhængende behandlingsforløb. Det betyder bl.a., at patienterne i videst muligt omfang skal kunne færdigbehandles på det hospital, hvor den primære indlæggelse finder sted. Forskning og udvikling. Såvel hovedfunktioner som specialfunktioner skal indrettes, så behovet for gode forskningsmiljøer tilgodeses, så forskningen gives plads i den kliniske dagligdag, og at forskningsresultater kan omsættes i klinisk praksis. Grund- og videreuddannelse. Hospitalerne er uddan 18

21 hospitalsplanlægning regeringen og danske regioner planer for herlev hospital nelsesinstitutioner for alle grupper af sundhedsfagligt personale. Det gælder både personale indenfor og uden for hospitalerne. Derfor skal grund- og videreuddannelsesopgaverne også tænkes ind i planlægningen. Godt arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse. Hospitalsplanen skal understøtte og vedligeholde et godt arbejdsmiljø og gode ledelsesfunktioner. Samling af funktioner skal medvirke til, at gøre de enkelte funktioner mere robuste og mindre følsomme over for personalemangel. Driftsoptimering. For at kunne imødekomme dette økonomiske pres er det en forudsætning, at hospitalsplanen bidrager til optimering af driften og sikrer effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Fysiske rammer. Anlægsinvesteringer skal sikre, at de nye funktioner får moderne og tidssvarende fysiske rammer, der kan imødekomme patienters, pårørendes og personalets berettigede forventninger hertil. Regeringen og Danske regioner I den økonomiaftale som blev indgået mellem Regeringen og Danske Regioner i 2008 var der enighed om, at der var behov for strukturændringer i hospitalsvæsenet og heraf følgende investeringer i fysiske tilpasninger. Regeringen afsatte en pulje på 25 mia. kroner til investeringer i ny og forbedret hospitalsstruktur. Sammenholdt med den regionale medfinansiering på 40 % af byggeprojekterne, er der tale om en samlet investering på omkring 40 mia. kroner. Samtidig blev der nedsat et ekspertpanel til vurdering af de enkelte projekter fra regionerne. Der er afsat 15 mia. kroner til en første fase og yderligere 10 mia. kroner til en efterfølgende fase. På baggrund af oplæg fra de enkelte hospitaler i regionen, indsendte Region Hovedstaden en samlet plan for udbygningen af de fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden til Ekspertpanelet. Ekspertpanelet gav efterfølgende i januar 2009 et foreløbigt tilsagn om finansiering af en udbygning af Herlev Hospital, med en totalramme på 2,25 mia. kr. (pris- og lønindeks 2009) inklusive regional finansiering. Endeligt tilsagn gives når byggeprogram er udarbejdet og godkendt. planer for Herlev Hospital Plan for det nye byggeri Herlev Hospital har med udgangspunkt i hospitalsplanen fortsat den videre planlægningsproces, bl.a. ved afholdelse af en hel del brugermøder har resulteret i følgende placering af specialer i nybyggeriet, som er omfattet af denne projektkonkurrence: Pædiatri, gynækologi og obstetrik indplaceres, som hele tiden planlagt i nybyggeri, ligesom etablering af en ny fælles akutmodtagelse. Der etableres en styrket, ny fælles akutmodtagelse i nybyggeri. Det er vurderingen, at den fælles akutmodtagelse får væsentlig betydning for udredning og behandling af mange akutte, medicinske og kirurgiske patienter på hospitalet. Det er forudsætningen, at der døgnet rundt er hurtige svartider på blodprøver, mikrobiologi m.v. Arealet til observationssengene dimensioneres til at kunne rumme op til 130 observationssenge. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bemanding af akutmodtagelser med speciallæger følges som minimum. Gastroenheden, som har en betydelig andel af akut kirurgi, indplaceres med senge og operationsstuer i nybyggeriet. Dermed vil al akut kirurgi, som består af gastrokirurgi, gynækologi og sectio, være samlet i nybyggeriet. Ortopædkirurgisk afdeling tildeles ligeledes mulighed for, at gennemføre akutte operationer i nybyggeriet, men planlægges derudover, at samle deres primære operationsaktivitet på eksisterende operationsgang i behandlingsbygningen. Gastroenhedens nye samlede ambulatorium og skopienhed er allerede planlagt etableret i den eksisterende blok 5 på etage 4. Intensivafdelingen med tilknytning og behov for nærhed til fælles akutmodtagelse, akut operationsgang og gastroenheden, indplaceres i nybyggeri, hvor intensivafdelingen indrettes i tidssvarende fysiske rammer. Plan for det eksisterende byggeri Konceptet med etablering af multidisciplinære teams, hvor f.eks. brystkræftramte kvinder sættes i centrum 19

22 1.1 Forudsætninger og teamet, bestående af mammakirurgi, plastikkirurgi og patologi, tværfagligt arbejder sammen, må således fortsat realiseres i de eksisterende rammer. Det er derfor også planen, at Herlev Hospital udarbejder en samlet detailplan for den eksisterende bygningsmasse Sygeplejeskolen (blok 12) planlægges anvendt til administration, uddannelse og lign. formål. Den endelige indretning af Servicebygningen (blok 7) er ikke fastlagt endnu, men der planlægges uændret med udvidelse af mikrobiologisk afdeling, sterilcentral, etablering af fælles forskningsareal, værksteder og logistik m.v. Renovering af det eksisterende hospital Ud over behovet for nybyggeri, er der behov for en omfattende renovering af bl.a. sengebygningen og behandlingsbygningen, samt øvrige eksisterende bygninger. Denne renovering indgår ikke som en del af konkurrencen, men omtales her, for at orientere om den snævre sammenhæng, der vil være mellem gennemførelse af renoveringen og nybyggeriet. Renoveringen af sengebygningen påregnes at ske 2-4 etager ad gangen. I renoveringsperioden vil der i starten være behov for erstatningsarealer, mens der mod slutningen af renoveringsperioden er behov for at benytte de nyindrettede 1- og 2-sengsstuer som 2- og 3-sengsstuer, alternativt skabe erstatningsareal andetsteds på grunden. Valg af udbygningsmodel Et af de afgørende hensyn, har været valget af en driftsøkonomisk rationel model, der sikrer en fremtidig logisk arbejdsdeling i den kommende bygningsmasse. Det er således et krav fra Regeringen, at der parallelt med den fysiske udbygning af Hospitalerne, arbejdes med organisationsudvikling og ændret arbejdstilrettelæggelse. Et andet hensyn er, at modellen skal være fleksibel. Ingen kan forudsige, hvordan optimal hospitalsdrift ser ud om år, og derfor skal byggeriet være fleksibelt og tilpasningsdygtigt. Et udbygget Herlev Hospital kommer til at bestå af elementerne som beskrevet ovenfor, og fordelene er vurderet til at være følgende: 20

23 hospitalsplanlægning planer for herlev hospital Modellen samler afdelinger med akut kirurgi i nybyggeri, hvor der vil være en række, såvel kvalitative og driftsøkonomiske perspektiver, generelt og i forhold til samarbejdet med akutmodtagelsen og i forhold til vagtdækning. Modellen giver mulighed for etablering af en ren akut operationsgang i nybyggeriet med specialerne gastrokirurgi, gynækologi og delvis ortopædkirurgi og en elektiv operationsgang i eksisterende byggeri, med specialerne urologi, plastikkirurgi og mammakirurgi. Modellen giver mulighed for betydelig driftsoptimering på flere områder. Det forventes, at den fælles akutmodtagelse medfører driftsoptimeringer gennem hurtigere udredning og iværksættelse af behandling af den akutte patient. Offensiv anvendelse af observationssenge i den fælles akutmodtagelse, hvor patienter med forventet kort indlæggelsesforløb placeres, vil ligeledes skabe driftsoptimeringer. Modellen forventes endvidere at optimere operationsområdet, idet operationsgangen fremover opdeles i en akutgang og en elektiv operationsgang. Eksempelvis vil en elektiv operationsgang være kendetegnet ved stor forudsigelighed i tilgangen af patienter, hvilket skaber mulighed for effektiv udnyttelse af lejer og ressourcer. Endelig forventes der, at kunne ske driftsoptimering i vagten. I fremtidens Herlev Hospital vil aktiviteten i vagten således primært være koncentreret til nybyggeriet med fælles akutmodtagelse, akut kirurgi, fødeområdet, sectio, intensiv og derudover de stationært indlagte patienter i sengetårnet. Behandlingsbygningen forventes, når byggeriet er færdigt helt eller delvist, at kunne nedlukkes i vagten, idet funktionerne her i form af ambulatorier, elektiv operationsgang og tværgående funktioner primært foregår i dagtid. Eksisterende og planlagt byggeri Eksisterende bygninger Midlertidige bygninger Fastlagte udvidelser Eventuelle udvidelser 21

24 fysisk planlægning fysisk planlægning fysisk planlægning 1.2 Forudsætninger 22

25 fysisk planlægning kommunal planlægning Kommunal planlægning Rammebestemmelser I Kommuneplan er konkurrenceområdet omfattet af rammebestemmelser for områder til offentlige formål, område D12 Hospital. Området fastlægges til offentlige formål (hospital med tilhørende funktioner, sygeplejeskole, grønt område, spidsbelastningscentral for fjernvarme, gymnasium, institutionsbyggeri samt parkeringsareal og beplantningsbælter). Derudover gælder følgende: at regn- og spildevand separeres i 4 fraktioner at ny bebyggelse danner et oplevelsesrigt rumforløb fra auditoriebygningen til den blå sti ved Hjortespringvej Den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til 200. Der er i kommuneplanen ikke fastsat maksimale højder på byggeri til Herlev Hospital. Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har i forbindelse med arbejdet med konkurrenceprogrammet, drøftet etageantal og højder på mulig fremtidig bebyggelse. Der er stor politisk fokus på, at fremtidig bebyggelse skal genere de omgivende boligområder mindst muligt, ikke mindst boligerne ved Turkisvej. Derfor har Herlev Kommune fastsat, at nybyggeri på ejendommen ikke må opføres i større højde end angivet på illustrationen. Det mulige højhus på op til 80 m eller 24 etager, er anvist med en principiel placering og udstrækning. De konkurrerende skal som en del af helhedsplanen vurdere, hvilke højder der vil være hensigtsmæssige, under hensyn til relationerne til det eksisterende hospital, samtidig med, at der tages videst mulige hensyn til skyggevirkninger for naboer. Ringbyen I kommuneplanen beskrives den fælles intention for kommunerne langs Ring 3 således: Den foreslåede, højklassede, kollektive trafikforbindelse (letbane) langs Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj/ Brøndby Strand/ Avedøre Holme i syd, rummer store udviklingspotentialer for de byområder, der ligger langs Ring 3. I Herlev er det Herlev Hospital, Bycenteret og kvarteret Marielundvej, som bliver berørt. Byggefelter og højder Max. 24 etager/80 meter (principiel placering af muligt højhus) Max. 12 etager/40 meter Max. 3 etager/10 meter Max. 1,5 etage/5 meter 23

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 11. Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 11. Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 11 Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital 2 bilag et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011. Sag nr. 3. Emne: Ansøgning til ekspertpanelet om byggeprogram for Nyt Hospital Herlev

Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011. Sag nr. 3. Emne: Ansøgning til ekspertpanelet om byggeprogram for Nyt Hospital Herlev REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011 Sag nr. 3 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet om byggeprogram for Nyt Hospital Herlev 7 bilag ( Bilag 1-5 samlet her) ANSØGNING TIL EKSPERTPANELET

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Velkommen til Hvidovre Hospital

Velkommen til Hvidovre Hospital Vejviser Velkommen til Hvidovre Hospital Hospitalets inddeling Hospitalet er inddelt i fire centre med hver sin farve, som du kan se på oversigtskortene side 7-9 og 11. 4 3 2 1 Hospitalet har fire etager

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere