Matematiklærerforeningens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (formand, kursusudvalg, LMFK udvalg, Fagligt Forum for, Danmarks Undervisnings Kommission) Jakob Holm, Viby Gymnasium og HF (regionallederkontakt, kursusudvalg, medlemsfordele, Danmarks Undervisnings Kommission) Jes Sixtus Jørgensen, Espergærde Gymnasium og HF (kursusudvalg, kontaktperson til matematikkonkurrencer, ansvarlig for kursusannoncer) Morten Gjeddebæk (medlemsfordele, Fagligt Forum for Naturvidenskab) Charlotte Østergaard Linderoth, Odder Gymnasium (næstformand, kasserer, regnskabsansvarlig for kurser, Pædagogisk Samarbejdsudvalg) Crilles Bacher, Københavns Private Gymnasium (LMFK udvalg, årskursus) Suppleanter Morten Olsen, KVUC (referent, LMFK bladet, medlem af Bogsalgs bestyrelse, Fagligt Forum for ) Janus Lylloff, Mulernes Legatskole (referent, Kursusudvalg) Overgangen fra grundskole til gymnasium eller hf kan også være det led, der kan give os viden om B drengene. I den forbindelse har vi i foreningen deltaget i et projekt med Ministeriet for Børn og Undervisning om færdigheder i matematik. Projektet har indeholdt flere elementer, hvor et vigtigt element har været afdækning af matematikfærdigheder på grundskole, gymnasie og universitetsniveau og med udgangspunkt i dette en diskussion og konsensus om matematikfærdigheder i en moderne verden. I relation til B drengene kan færdighedsrapporten bruges til at svare på spørgsmålet: Tester vi B drengene i relevante matematikfærdigheder? Nu har foreningens fokus i dette foreningsår ikke alene været på B drengene, da vi i april rigtig fik luft under vingerne med foreningens 80 års jubilæumstur for 80 matematikundervisere til Paris. Det var fantastisk at opleve sammenholdet blandt 80 af foreningens medlemmer på en udenlandstur, hvor matematikhistorie, arkitektur med matematikindhold og steder med matematikindhold i Paris på fornemste vis blev fremlagt for deltagerne samtidig med, at vi forsøgte at flanere. Det er vigtigt, at vi som matematikundervisere får et udsyn, og det fik vi bestemt i Paris. 3. Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper Igennem foreningsåret er der blevet ydet et stort arbejde i en række udviklingsprojekter og arbejdsgrupper. Typisk søger foreningen hos Ministeriet for Børn og Undervisning om midler til et udviklingsprojekt, hvor en del af midlerne går til mad og logi ved mødeaktiviteter samt honorar af deltagere i projektet. Ministeriet for Børn og Undervisning støtter udviklingsprojekterne, men lærerforeningen har også en vis egenbetaling. I styrelsen og kursusudvalget vurderer vi, at det er fornuftigt at bruge nogle af foreningens midler på sådanne projekter. 2. i gymnasiet og hf Dette foreningsår startede med pressens fokus på drengene fra matematik B holdene, hvor de klarer sig markant dårligere end pigerne til den skriftlige eksamen trods det, at de kommer fra grundskolen med en interesse for og viden om matematik. I denne sag har vi i foreningen i samarbejde med KU fået en videnskabelig afdækning af et problemfelt, som vi alle har haft en fornemmelse af eksisterer. Men hvad kan vi gøre, så B drengenes interesse bibeholdes og matematikviden forøges i gymnasiet? Kan vi få input fra fagdidaktikken, og/eller er det i vores arbejde som praktikere, hvor vi sætter overskuelige mål, bruger andre former for skriftlighed og mundtlighed, at vi får B drengene med? Rettestrategier Med udgangspunkt i en analyse af muligheder i en række programmer har vi udviklet en hjemmeside rettestrategi.wordpress.com og et rekvirerbart kursus, som giver en indføring i teknik og didaktik ved elektronisk retning. Færdigheder I starten af dette kalenderår afsluttede lærerforeningen sammen med Ministeriet for Børn og Undervisning et udredningsarbejde om Moderne Matematiske Færdigheder fra skolestart til studiestart. Udregningen ligger på fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id= På overskriftsniveau er indholdet i udredningen - Færdighedsbegrebet i matematik - Færdigheder og kompetencer - Matematiske færdigheder i en moderne it verden - Matematiske færdigheder, der efterspørges i andre fag - Udvikling af færdigheder på langs af skolesystemet Drenge og matematik B Institut for Naturfagenes Didatik på Københavns Universitet udarbejdede en rapport om Gymnasiets drenge matematikfagets drenge. Som nævnt ovenfor har det vist sig, at drenge, der LMFK-bladet 5/

2 afslutter matematik på B niveau, får markant dårligere karakterer end piger. Undersøgelsen består af en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse. Rapportens konklusioner er, at der ikke ses nogen forskel på, hvilke opgavetyper piger klarer bedre end drenge eller omvendt. Der ses en lille tendens til, at elever med fysik som studieretningsfag klarer sig bedre end elever med andre studieretningsfag. Grundskolekaraktererne har en meget lille prognoseværdi for, hvordan eleverne klarer matematik B: Drengene klarer sig bedre end pigerne ved folkeskolens afgangsprøver. Der peges på, at den forskellighed undervisningen organiseres på i henholdsvis grundskolen og gymnasiet kan spille en central rolle, og det anbefales, at der i gymnasiet arbejdes med en udvikling af undervisningsformerne. Rapporten ligger på EMU en: fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=156356, og der er skrevet en lidt kortere artikel, som er offentliggjort i MONA 2012/1: Dovne drenge eller dødbringende matematik. lærerforeningen har gjort det muligt at afholde to et dages konferencer/workshops for deltagende lærere og ressourcepersoner, der er involveret i projektet. De to ressourcepersoner, der har været knyttet til projektet er: Peter Kaspersen (dansk og religion) og Bjørn Felsager (matematik). De to konferencer har haft til formål at planlægge, vidensdele, videreudvikle og evaluere forløbet. Samtidigt har Morten Blomhøj fra IMFUFA (RUC) været involveret som hjælp til videnskabelig afdækning af udbyttet af forløbet samt udbud af kursus. Endelig vil RUC studerende Mikkel Hartmann lave speciale om elevernes udvikling af problembehandlingskompetencen som resultat af gennemførelse af forløbet. Peter Kaspersen og Bjørn Felsager arbejder i øjeblikket på at sammenfatte evalueringer af forløbene, der samtidigt gerne skulle resultere i en artikel. 4. Efteruddannelse Skriv i alle fag SKRIVNING i alle fag lærerforeningen har deltaget i udviklingsprojektet Skriv i alle fag sammen med Geografilærerforeningen, Dansklærerforeningen og en række gymnasier. En af deltagerne i projektet, Sophie Holm Strøm, har på baggrund af idéerne og erfaringerne fra projektet skrevet bogen Skrivning i alle fag, som udkom i foråret 2012 på Dansklærerforeningens Forlag. Bogen henvender sig til lærere i alle fag på ungdomsuddannelserne. og it2 ( og web2) I løbet af skoleåret har en række kollegaer deltaget i et udviklingsprojekt støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning om brug af IT i undervisningen, hvor det ikke nødvendigvis er matematikprogrammer, som anvendes. Deltagerne har konstrueret en wiki, der forhåbentlig kan give gode ideer til din undervisning. Wikien er placeret på: sites.google.com/site/itimatematikundervisningen. C I foråret 2012 samlede vi en lille gruppe af folk, der arbejder med at sætte et kursus sammen om, hvordan man kan undervise Mat C hold med inddragelse af IT, rapporter og undervisningsdifferentiering. Arbejdet forventes færdig til januar, hvorefter vi regner med at kunne udbyde kurser om emnet. Kognition og uendelighed I skoleåret har fem gymnasieskoler deltaget i videreudvikling af et tværfagligt forløb om kognition og uendelighed. Forløbet blev første gang gennemført i februar 2010 på Ringsted Gymnasium med en 1.g klasse med fagene religion, dansk og matematik. De fem gymnasier, der har deltaget ved seneste gennemløb er Egå, Vordingborg, Ørestad og Midtsjællands Gymnasieskoler samt Mulernes Legatskole. Regionalkurser Der har i det forgangne år være afholdt 7 regionalkurser, et i hvert region som sædvanligt. Kurserne har været todelte, med en foredragsdel og med nyt fra fagkonsulenten. Emnerne som foredragene omhandlede var meget forskellige: Monte Carlo statistik, Alan Turing, c 2 test, matematikkens erkendelsesmæssige status, matematikfagets identitet, elektronisk retning af opgaver, ruteplanlægning, brug af e og i bøger, brug af ipad og iphone i undervisningen og emnet knuder, lænker og fletninger. Møderne var godt besøg med typisk deltagere. Årskursus Kurset blev afholdt den 10. og 11. oktober i samarbejde med Syddansk Universitet i Odense, hvor deres Sciencedag, udfyldte den ene dag, mens vi sammen med Fysik og Kemilærerforeningerne havde planlagt den anden dag. Der var 145 tilmeldte til kurset, som foruden generalforsamlingen og en god middag bød på følgende matematikaktiviteter: Workshops: projektet Plus.systime.dk (Forlaget Systime), Maple (Adept Scientific Nordic A/S), TI Nspire (Texas Instruments). Foredrag: Matematisk modellering til styring af energiforbrug (Peder Bacher, DTU), c 2 test i undervisningen (Lars Donatsky og Susanne Højte, Gladsaxe Gymnasium), Drenge og matematik (Crilles Bacher, Københavns Private Gymnasium), undervisning fra grundskolen til gymnasiet, overgangsproblemer (Anna Jørgensen), Computermodeller til beskrivelse af soft matter (Carsten Svaneborg, SDU) og Evolution and Pancake Sorting (SDU). Paris kursus har som efteruddannelse udbudt og afholdt kursus med relevans for den almindelige undervisning, AT, SRP og studierejser til Paris. Det todelte kursus var fuldtegnet med 80 deltagere og fungerede som fejring af lærerforeningens 80 års jubilæum og som et fagligt inspirationskursus om matematik i Paris. Første del var en kursusdag med to lange foredrag og en kortere introduktion til professor i Konstruktion og Design Erik Reitzels univers. Dels behandlede professor Jesper Lützen 24 LMFK-bladet 5/2012

3 kursets centrale tema: ere under den franske revolution og matematikere i École Polytechnique; dels behandlede professor Carsten Thau storbyen Paris i anden halvdel af 1800 tallet med særligt henblik på jernbaner, parker, butikker, massakrer, kloakker, avenuer og boulevarder i byplanlægning og implikationer på menneskelivet. Anden del var fire dage med tre overnatninger i Paris i et program med museumsbesøg, foredrag afvekslende med transport i metro og ved byvandringer. Kursets mål, at sætte matematik i idégivende relationer til filosofi, fransk, historie, samfundsfag, fysik, design, arkitektur, litteratur, billedkunst, kemi, synes at være opfyldt. Dyskalkuli Marianne Schou Nielsen fra Køge Gymnasium deltog på vegne af lærerforeningen i en dyskalkuli konference på Hjørring Gymnasium den 16/ Fokus var Lidt om projektet på Hjørring Gymnasium og om dyskalkuli. Dyskalkuliscreening af alle elever: Metode, resultater og vurdering. Udredende test for elever, der viser tegn på specifikke matematikvanskeligheder: Metode, resultater og vurdering. Unges oplevelser med specifikke matematikvanskeligheder. Hvad gør vi ved problemerne? Forslag til handlingsplaner og erfaring med udvalgte træningsaktiviteter. Andre institutioners erfaring med projektets testmateriale. biennalen i Umeå Mirela Ismaili Redzic fra Vejen Gymnasium deltog i januar på vegne af lærerforeningen i biennalen i Umeå. biennalen er tænkt som en konference for 2500 matematiklærere fra folkeskolen, gymnasiale uddannelser og universitetet i Sverige med henblik på at videreudvikle ideer og samtidig udveksle faglig og pædagogisk viden. Biennalen strakte sig over to dage, torsdag den 26/1 og fredag den 27/ Den var sammensat af værksteder og forelæsninger. HF B kurser I efteråret afvikledes tre kurser om CAS værktøjer og skriftlig eksamen for hf B lærere. Kurserne bestod dels af plenumdebat om bedømmelseskriterier og dels af workshops, hvor deltagerne kunne udforske udvalgte CAS værktøjer. Tre highlights: Fælles foredrag af Etienne Ghys om The butterfly effect. Emnestudiegruppe 19 om it og læring CAS, dynamisk geometri og apps. Plenumforedrag om matematikundervisning i asiatiske lande - en kultur baseret på konfucianisme. Styrelsen var repræsenteret ved Jakob Holm, Jes Sixtus Jørgensen og Olav Lyndrup, som fremviste en poster og holdt et oplæg om brugen af it i undervisningen og under eksamen i Danmark. Desuden har lærerforeningen givet Morten Trolle fra Greve Gymnasium et af de rejselegater, som blev udbudt. Rekvirerbare statistikkurser Foreningen har i skoleåret udbudt to rekvirerbare statistikkurser. Anvendelse af statistisk metode og hypotesetest i samfundsfag kurset har været afholdt seks gange og forsøger at bygge bro mellem de to faggrupper, giver ideer til undervisningsforløb og relaterer sig direkte til de nye krav om anvendelse af statistiske metoder i samfundsfag og til de vejledende opgaver i de to fag. Den statistiske metode og hypotesetest kurset har været afholdt syv gange, og kurset tager udgangspunkt i de nye krav til matematik på B og A niveau, herunder specielt begrebet hypotesetest og specifikt c 2 testet. 5. Økonomi Bogsalgs økonomi lærerforeningens bogsalg har i år haft et overskud på kr. Det skyldes hovedsageligt formelsamlingerne og opgavehæfterne, der igen i år sælger ganske pænt. Kursernes økonomi Kursusregnskabet viser i år et underskud på kr. Det giver ikke umiddelbart anledning til bekymring, da foreningen har valgt at betragte udviklingsprojekterne, der køres under kursusregnskabet, som langsigtede investeringer til gavn for alle. Desuden har vi i år vores Pariskursus, der også gav et forventet underskud. I regnskabet figurerer et beløb, der hedder tilskud fra lærerforeningen, og det er et udtryk for den samme tanke; beløbet skal balancere nogle af de afsluttede projekters underskud. Censorkurser I foråret afvikledes tre kurser for censorer om vurdering af elevbesvarelser fra den skriftlige eksamen. Kurser var velbesøgt med godt 100 personer på hver af de tre kursusdage i Århus (Århus Statsgymnasium), Odense (Tornbjerg) og København (KVUC). Foreningens økonomi Foreningen har et underskud på kr. Beløbet dækker bl.a. over det flotte positive overskud i bogsalg og vores dækning af kursernes underskud, og giver ikke anledning til nogen ændring i hverken praksis eller kontingent for lærerforeningen. IMCE 12 I dagene fra 8/7 til 15/7 var ca (29 fra Danmark) undervisere i matematik og matematikdidaktikere fra hele verdenen (84 lande) til ICME12 kongres i Seoul. Kongressen bestod af mange forskellige oplæg, diskussioner og møder, hvor papers etc. findes på icme12.org. 6. lærerforeningens Bogsalg Bogsalget udgiver bøger, som vi skønner kan have medlemmernes interesse og som ikke vil kunne udgives af et kommercielt forlag. Som altid udsendes nyudgivelser til forenin- LMFK-bladet 5/

4 gens medlemmer uden beregning. Formelsamlinger og vejledende eksamensopgaver kan fra i år også købes som e bog. Bogsalget modtager med glæde manuskripter fra medlemmerne, og manuskripter kan sendes til en fra Bogsalgs bestyrelse, der dette år har bestået af: Jørgen Dejgaard, Nyborg Gymnasium, formand Dorte Krammer, Tørring Gymnasium Petur B Petersen, Gefion Gymnasium Morten Olesen, KVUC, styrelsens repræsentant. 7. konkurrencer En række museer har lavet aftaler med LMFK om gratis adgang ved fremvisning af medlemskort til LMFK. Det drejer sig om Planetariet i København (udstilling og film), StenoMuseet i Århus, Teknisk Museum i Helsingør, Eksperimentariet i Hellerup, Elmuseet i Tange, Orion Planetarium i Aarhus. Morten Gjeddebæk og Jakob Holm har gjort arbejdet med at vedligeholde disse aftaler en stor tak til dem. Styrelsen takker de øvrige LMFK foreninger for samarbejdet i det forløbne år. 9. Samarbejdet med andre foreninger og institutioner lærerforeningen støtter Georg Mohr Konkurrencen. Konkurrencen støttes endvidere af Georg Mohr Fonden, Undervisningsministeriet og Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen. En række andre sponsorer støtter med præmier, matematikforedrag, værtskab til vinderseminar (i 2012 ved DTU) og ved at stille serverplads til rådighed. Styrelsen takker donorer for deres støtte. I Georg Mohr konkurrencens 2. runde i 2012 deltog i alt 1428 elever. Der blev uddelt 144 diplomer, og 22 elever blev udråbt til vindere. Sammen med 5 wild cards fra 1. og 2.g deltog vinderne i forårets træning og udtagelseskonkurrencer med henblik på at blive en af 6 elever til den Internationale olympiade. Denne blev i 2012 afholdt i Mar del Plata i Argentina med 548 elever fra 100 lande. I år fik 1 elev en flot bronzemedalje, mens 4 elever fik hædrende omtale for at have regnet mindst én opgave korrekt. Med en samlet uofficiel plads midt i feltet blev det danske hold bedste nordiske hold. Mere om olympiaden på imo-official.org. Styrelsen takker Georg Mohr konkurrencens arbejdsgruppe bestående af gymnasielærere, forskere og ph.d studerende: Jens Søren Kjær Andersen, Martin Wedel Jacobsen, Sune Jakobsen, Sven Toft Jensen, Kai Neergård, Sune Precht Reeh, Kirsten Rosenkilde, Anders Schack Nielsen, Marianne Terp, Peter Trosborg, Rasmus Villemoes og Rasmus T. Østergaard for deres store arbejde. 8. Sekretariatet og LMFK samarbejdet Styrelsen takker sekretariatets medarbejdere Lisette Høholt, Helle Larsen og Anne Alstrup samt studentermedhjælperne: Marie Brøns, Michaela Czort, Nina Bangsgaard Kjeldsen, Anna Kaihøj og Mathias Lolk Andersen for omhyggelig og samvittighedsfuld indsats i det forløbne foreningsår. Tak for godt samarbejde med LMFK bladets redaktionsgruppe og specielt til Niels Elbrønd, der omhyggeligt har sørget for vores gode medlemsblad. Tak til årsmødeudvalget og sekretariatet for planlægningen af årskurset og fest, som i 2011 fandt sted på SDU og Odense Katedralskole. Olav Lyndrup er med i Fagligt Forum. Fagligt Forum udpeges af fagkonsulenten og bestod i foreningsåret af Bjørn Grøn (fagkonsulent), Steen Markvorsen (DTU), Lisbeth Fajstrup (AAU), Dorte Fristrup (udpeget af Rektorforeningen) og Morten Olesen (KVUC). Der har været afholdt to møder. lærerforeningen er repræsenteret i Fagligt Forum for naturvidenskab ved Morten Gjeddebæk. Der foregår løbende et godt og konstruktivt samarbejde med universiteterne og andre videregående uddannelsessteder, som bl.a. har givet sig udslag i samarbejde i række af vores udviklingsprojekter. Det er af største vigtighed at have aftagere med i udviklingsprojekterne, hvor vi bl. a. forsøger at komme med forskellige bud på undervisningen i matematik på stx/hf og dermed ændringer af en eksisterende undervisningspraksis. På samme vis har vi en godt og konstruktivt samarbejde med DASG, hvor Jes Sixtus Jørgensen og Janus Lylloff er gået med i udviklingen af kurser, hvor indholdet bl. a. tager afsæt i udviklingsprojekter fra foreningen. Charlotte Linderoth har deltaget i Pædagogisk Samarbejdsudvalg, hvor de faglige foreningers repræsentanter mødes med GL. Foreningen er repræsenteret i Danmarks undervisningskommission, DMUK (ICMI Danmark) ved Olav Lyndrup og Jakob Holm. Der er blevet afholdt to møder, hvor det ene møde havde temaet drenge og matematik B, og det andet møde havde teamet it. Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen for Teknisk Museum i Helsingør ved Morten Gjeddebæk. Et vigtigt foreningsaktiv er matematikfagets hjemmesider mat.dk og uvmat.dk, som redigeres af Steen Toft Jørgensen, Helsingør Gymnasium. Vi takker Steen for det store arbejde med at holde hjemmesiderne a jour. Marianne Kesselhahn har ydet en stor indsats som formand for foreningens kursusudvalg. Det vil vi gerne takke hende for. I kursusudvalget samles trådene omkring udviklingspro- 26 LMFK-bladet 5/2012

5 jekter og kurser som regionalkurser, udlandskurser og rekvirerbare kurser. Kontakten til Ministeriet for Børn og Undervisning er hovedsageligt foregået gennem fagkonsulent Bjørn Grøn. Tak til Bjørn for et godt samarbejde og et stort engagement i foreningens aktiviteter i dette år. Styrelsen tog afsked med Bjørn som fagkonsulent på styrelsens maj møde, og her overrakte styrelsen Bjørn en gourmetgave for to. Bjørn har igennem de 11 år som fagkonsulent i matematik på hf og stx været en kolossal drivkraft i en forandring af matematik som undervisningsfag på gymnasieniveauet. En forandringstid hvor lærerforeningen har deltaget aktivt som med og modspiller. Styrelsen vil på vegne af lærerforeningen takke Bjørn for et enormt arbejde og engagement i undervisningsfaget og foreningens aktiviteter. 10. Afslutning Udsyn og erfaringer fra udlandet er vigtige i vores hverdag som undervisere i matematik, og et sted hvor vi kan få det er ICME kongresserne, som afholdes hvert fjerde år. Denne sommer blev den 12. IMCE kongres afholdt i Seoul, hvor blandt andet de asiatiske undervisningsformer og metoder i matematik var i fokus. Kan vi opnå eller ønsker vi i Danmark, at vores elever og kursister har samme stamina, som elever påstås at have i Kina, Korea eller Japan, når det drejer sig om at lære matematik? Asiaterne forklarer selv deres gode PISA og TIMSS resultater med bl. a. deres tro på konfucianisme, hvor alle har muligheder, blot man arbejder (hårdt) for det. Den næste ICME kongres bliver i 2016 og afholdes i Hamborg, og her bliver det oplagt at se og høre om endnu fire års erfaringer fra matematikundervisere og matematikdidaktikere. Udsyn får vi også via foreningens udlandskurser, og i det kommende foreningsår genopslår vi Londonkurset, som i første omgang ikke trak tilstrækkeligt med deltagere og hermed en kraftig opfordring til at deltage i kurset. Vores Barcelona kursus med Ivan Tafteberg Jakobsen og Jesper Mathiassen er en publikumssucces, og dette efterår afvikles det femte gang. Ministeriet for Børn og Undervisning inviterede ved tidligere fagkonsulent Bjørn Grøn den 1/ en række personer til et forum om digitalisering af prøve uden hjælpemidler. Dette forum blev foreløbig det første og eneste møde om sagen, men det er formentlig ikke det samme som, at digitalisering af prøven uden hjælpemidler er taget af dagsordenen?! Skal vi som forening overveje en fælles holdning til sagen, og kan vi i denne sag få input via erfaringer fra udlandet?! På vegne af styrelsen i lærerforeningen Olav Lyndrup Formand LMFK-bladet 5/

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 18. AUGUST 2011 #12 GL PÅ SAGEN Snydt for løn under barsel NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Samtalegrupper skal bryde tabu TEMA OM AT VÆRE

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. I

Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. I Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. I 7/1-99 17 elever deltog i Georg Mohr konkurrencen i matematik. Opgaven + løsningsark er udleveret til kolleger. Datamaskinen i nr.70 gik ned. Der er

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Et forsknings- og udviklingsprojekt initieret og støttet af Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet Slutrapport ved Ole Goldbech og Albert

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Gymnasieskolen TEATERINSTRUKTØR GIVER ELEVERNE HOVEDROLLEN ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET

Gymnasieskolen TEATERINSTRUKTØR GIVER ELEVERNE HOVEDROLLEN ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 22. MARTS 2012 #5 ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET Minister klar til handling TEATERINSTRUKTØR

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere