Matematiklærerforeningens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (formand, kursusudvalg, LMFK udvalg, Fagligt Forum for, Danmarks Undervisnings Kommission) Jakob Holm, Viby Gymnasium og HF (regionallederkontakt, kursusudvalg, medlemsfordele, Danmarks Undervisnings Kommission) Jes Sixtus Jørgensen, Espergærde Gymnasium og HF (kursusudvalg, kontaktperson til matematikkonkurrencer, ansvarlig for kursusannoncer) Morten Gjeddebæk (medlemsfordele, Fagligt Forum for Naturvidenskab) Charlotte Østergaard Linderoth, Odder Gymnasium (næstformand, kasserer, regnskabsansvarlig for kurser, Pædagogisk Samarbejdsudvalg) Crilles Bacher, Københavns Private Gymnasium (LMFK udvalg, årskursus) Suppleanter Morten Olsen, KVUC (referent, LMFK bladet, medlem af Bogsalgs bestyrelse, Fagligt Forum for ) Janus Lylloff, Mulernes Legatskole (referent, Kursusudvalg) Overgangen fra grundskole til gymnasium eller hf kan også være det led, der kan give os viden om B drengene. I den forbindelse har vi i foreningen deltaget i et projekt med Ministeriet for Børn og Undervisning om færdigheder i matematik. Projektet har indeholdt flere elementer, hvor et vigtigt element har været afdækning af matematikfærdigheder på grundskole, gymnasie og universitetsniveau og med udgangspunkt i dette en diskussion og konsensus om matematikfærdigheder i en moderne verden. I relation til B drengene kan færdighedsrapporten bruges til at svare på spørgsmålet: Tester vi B drengene i relevante matematikfærdigheder? Nu har foreningens fokus i dette foreningsår ikke alene været på B drengene, da vi i april rigtig fik luft under vingerne med foreningens 80 års jubilæumstur for 80 matematikundervisere til Paris. Det var fantastisk at opleve sammenholdet blandt 80 af foreningens medlemmer på en udenlandstur, hvor matematikhistorie, arkitektur med matematikindhold og steder med matematikindhold i Paris på fornemste vis blev fremlagt for deltagerne samtidig med, at vi forsøgte at flanere. Det er vigtigt, at vi som matematikundervisere får et udsyn, og det fik vi bestemt i Paris. 3. Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper Igennem foreningsåret er der blevet ydet et stort arbejde i en række udviklingsprojekter og arbejdsgrupper. Typisk søger foreningen hos Ministeriet for Børn og Undervisning om midler til et udviklingsprojekt, hvor en del af midlerne går til mad og logi ved mødeaktiviteter samt honorar af deltagere i projektet. Ministeriet for Børn og Undervisning støtter udviklingsprojekterne, men lærerforeningen har også en vis egenbetaling. I styrelsen og kursusudvalget vurderer vi, at det er fornuftigt at bruge nogle af foreningens midler på sådanne projekter. 2. i gymnasiet og hf Dette foreningsår startede med pressens fokus på drengene fra matematik B holdene, hvor de klarer sig markant dårligere end pigerne til den skriftlige eksamen trods det, at de kommer fra grundskolen med en interesse for og viden om matematik. I denne sag har vi i foreningen i samarbejde med KU fået en videnskabelig afdækning af et problemfelt, som vi alle har haft en fornemmelse af eksisterer. Men hvad kan vi gøre, så B drengenes interesse bibeholdes og matematikviden forøges i gymnasiet? Kan vi få input fra fagdidaktikken, og/eller er det i vores arbejde som praktikere, hvor vi sætter overskuelige mål, bruger andre former for skriftlighed og mundtlighed, at vi får B drengene med? Rettestrategier Med udgangspunkt i en analyse af muligheder i en række programmer har vi udviklet en hjemmeside rettestrategi.wordpress.com og et rekvirerbart kursus, som giver en indføring i teknik og didaktik ved elektronisk retning. Færdigheder I starten af dette kalenderår afsluttede lærerforeningen sammen med Ministeriet for Børn og Undervisning et udredningsarbejde om Moderne Matematiske Færdigheder fra skolestart til studiestart. Udregningen ligger på fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id= På overskriftsniveau er indholdet i udredningen - Færdighedsbegrebet i matematik - Færdigheder og kompetencer - Matematiske færdigheder i en moderne it verden - Matematiske færdigheder, der efterspørges i andre fag - Udvikling af færdigheder på langs af skolesystemet Drenge og matematik B Institut for Naturfagenes Didatik på Københavns Universitet udarbejdede en rapport om Gymnasiets drenge matematikfagets drenge. Som nævnt ovenfor har det vist sig, at drenge, der LMFK-bladet 5/

2 afslutter matematik på B niveau, får markant dårligere karakterer end piger. Undersøgelsen består af en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse. Rapportens konklusioner er, at der ikke ses nogen forskel på, hvilke opgavetyper piger klarer bedre end drenge eller omvendt. Der ses en lille tendens til, at elever med fysik som studieretningsfag klarer sig bedre end elever med andre studieretningsfag. Grundskolekaraktererne har en meget lille prognoseværdi for, hvordan eleverne klarer matematik B: Drengene klarer sig bedre end pigerne ved folkeskolens afgangsprøver. Der peges på, at den forskellighed undervisningen organiseres på i henholdsvis grundskolen og gymnasiet kan spille en central rolle, og det anbefales, at der i gymnasiet arbejdes med en udvikling af undervisningsformerne. Rapporten ligger på EMU en: fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=156356, og der er skrevet en lidt kortere artikel, som er offentliggjort i MONA 2012/1: Dovne drenge eller dødbringende matematik. lærerforeningen har gjort det muligt at afholde to et dages konferencer/workshops for deltagende lærere og ressourcepersoner, der er involveret i projektet. De to ressourcepersoner, der har været knyttet til projektet er: Peter Kaspersen (dansk og religion) og Bjørn Felsager (matematik). De to konferencer har haft til formål at planlægge, vidensdele, videreudvikle og evaluere forløbet. Samtidigt har Morten Blomhøj fra IMFUFA (RUC) været involveret som hjælp til videnskabelig afdækning af udbyttet af forløbet samt udbud af kursus. Endelig vil RUC studerende Mikkel Hartmann lave speciale om elevernes udvikling af problembehandlingskompetencen som resultat af gennemførelse af forløbet. Peter Kaspersen og Bjørn Felsager arbejder i øjeblikket på at sammenfatte evalueringer af forløbene, der samtidigt gerne skulle resultere i en artikel. 4. Efteruddannelse Skriv i alle fag SKRIVNING i alle fag lærerforeningen har deltaget i udviklingsprojektet Skriv i alle fag sammen med Geografilærerforeningen, Dansklærerforeningen og en række gymnasier. En af deltagerne i projektet, Sophie Holm Strøm, har på baggrund af idéerne og erfaringerne fra projektet skrevet bogen Skrivning i alle fag, som udkom i foråret 2012 på Dansklærerforeningens Forlag. Bogen henvender sig til lærere i alle fag på ungdomsuddannelserne. og it2 ( og web2) I løbet af skoleåret har en række kollegaer deltaget i et udviklingsprojekt støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning om brug af IT i undervisningen, hvor det ikke nødvendigvis er matematikprogrammer, som anvendes. Deltagerne har konstrueret en wiki, der forhåbentlig kan give gode ideer til din undervisning. Wikien er placeret på: sites.google.com/site/itimatematikundervisningen. C I foråret 2012 samlede vi en lille gruppe af folk, der arbejder med at sætte et kursus sammen om, hvordan man kan undervise Mat C hold med inddragelse af IT, rapporter og undervisningsdifferentiering. Arbejdet forventes færdig til januar, hvorefter vi regner med at kunne udbyde kurser om emnet. Kognition og uendelighed I skoleåret har fem gymnasieskoler deltaget i videreudvikling af et tværfagligt forløb om kognition og uendelighed. Forløbet blev første gang gennemført i februar 2010 på Ringsted Gymnasium med en 1.g klasse med fagene religion, dansk og matematik. De fem gymnasier, der har deltaget ved seneste gennemløb er Egå, Vordingborg, Ørestad og Midtsjællands Gymnasieskoler samt Mulernes Legatskole. Regionalkurser Der har i det forgangne år være afholdt 7 regionalkurser, et i hvert region som sædvanligt. Kurserne har været todelte, med en foredragsdel og med nyt fra fagkonsulenten. Emnerne som foredragene omhandlede var meget forskellige: Monte Carlo statistik, Alan Turing, c 2 test, matematikkens erkendelsesmæssige status, matematikfagets identitet, elektronisk retning af opgaver, ruteplanlægning, brug af e og i bøger, brug af ipad og iphone i undervisningen og emnet knuder, lænker og fletninger. Møderne var godt besøg med typisk deltagere. Årskursus Kurset blev afholdt den 10. og 11. oktober i samarbejde med Syddansk Universitet i Odense, hvor deres Sciencedag, udfyldte den ene dag, mens vi sammen med Fysik og Kemilærerforeningerne havde planlagt den anden dag. Der var 145 tilmeldte til kurset, som foruden generalforsamlingen og en god middag bød på følgende matematikaktiviteter: Workshops: projektet Plus.systime.dk (Forlaget Systime), Maple (Adept Scientific Nordic A/S), TI Nspire (Texas Instruments). Foredrag: Matematisk modellering til styring af energiforbrug (Peder Bacher, DTU), c 2 test i undervisningen (Lars Donatsky og Susanne Højte, Gladsaxe Gymnasium), Drenge og matematik (Crilles Bacher, Københavns Private Gymnasium), undervisning fra grundskolen til gymnasiet, overgangsproblemer (Anna Jørgensen), Computermodeller til beskrivelse af soft matter (Carsten Svaneborg, SDU) og Evolution and Pancake Sorting (SDU). Paris kursus har som efteruddannelse udbudt og afholdt kursus med relevans for den almindelige undervisning, AT, SRP og studierejser til Paris. Det todelte kursus var fuldtegnet med 80 deltagere og fungerede som fejring af lærerforeningens 80 års jubilæum og som et fagligt inspirationskursus om matematik i Paris. Første del var en kursusdag med to lange foredrag og en kortere introduktion til professor i Konstruktion og Design Erik Reitzels univers. Dels behandlede professor Jesper Lützen 24 LMFK-bladet 5/2012

3 kursets centrale tema: ere under den franske revolution og matematikere i École Polytechnique; dels behandlede professor Carsten Thau storbyen Paris i anden halvdel af 1800 tallet med særligt henblik på jernbaner, parker, butikker, massakrer, kloakker, avenuer og boulevarder i byplanlægning og implikationer på menneskelivet. Anden del var fire dage med tre overnatninger i Paris i et program med museumsbesøg, foredrag afvekslende med transport i metro og ved byvandringer. Kursets mål, at sætte matematik i idégivende relationer til filosofi, fransk, historie, samfundsfag, fysik, design, arkitektur, litteratur, billedkunst, kemi, synes at være opfyldt. Dyskalkuli Marianne Schou Nielsen fra Køge Gymnasium deltog på vegne af lærerforeningen i en dyskalkuli konference på Hjørring Gymnasium den 16/ Fokus var Lidt om projektet på Hjørring Gymnasium og om dyskalkuli. Dyskalkuliscreening af alle elever: Metode, resultater og vurdering. Udredende test for elever, der viser tegn på specifikke matematikvanskeligheder: Metode, resultater og vurdering. Unges oplevelser med specifikke matematikvanskeligheder. Hvad gør vi ved problemerne? Forslag til handlingsplaner og erfaring med udvalgte træningsaktiviteter. Andre institutioners erfaring med projektets testmateriale. biennalen i Umeå Mirela Ismaili Redzic fra Vejen Gymnasium deltog i januar på vegne af lærerforeningen i biennalen i Umeå. biennalen er tænkt som en konference for 2500 matematiklærere fra folkeskolen, gymnasiale uddannelser og universitetet i Sverige med henblik på at videreudvikle ideer og samtidig udveksle faglig og pædagogisk viden. Biennalen strakte sig over to dage, torsdag den 26/1 og fredag den 27/ Den var sammensat af værksteder og forelæsninger. HF B kurser I efteråret afvikledes tre kurser om CAS værktøjer og skriftlig eksamen for hf B lærere. Kurserne bestod dels af plenumdebat om bedømmelseskriterier og dels af workshops, hvor deltagerne kunne udforske udvalgte CAS værktøjer. Tre highlights: Fælles foredrag af Etienne Ghys om The butterfly effect. Emnestudiegruppe 19 om it og læring CAS, dynamisk geometri og apps. Plenumforedrag om matematikundervisning i asiatiske lande - en kultur baseret på konfucianisme. Styrelsen var repræsenteret ved Jakob Holm, Jes Sixtus Jørgensen og Olav Lyndrup, som fremviste en poster og holdt et oplæg om brugen af it i undervisningen og under eksamen i Danmark. Desuden har lærerforeningen givet Morten Trolle fra Greve Gymnasium et af de rejselegater, som blev udbudt. Rekvirerbare statistikkurser Foreningen har i skoleåret udbudt to rekvirerbare statistikkurser. Anvendelse af statistisk metode og hypotesetest i samfundsfag kurset har været afholdt seks gange og forsøger at bygge bro mellem de to faggrupper, giver ideer til undervisningsforløb og relaterer sig direkte til de nye krav om anvendelse af statistiske metoder i samfundsfag og til de vejledende opgaver i de to fag. Den statistiske metode og hypotesetest kurset har været afholdt syv gange, og kurset tager udgangspunkt i de nye krav til matematik på B og A niveau, herunder specielt begrebet hypotesetest og specifikt c 2 testet. 5. Økonomi Bogsalgs økonomi lærerforeningens bogsalg har i år haft et overskud på kr. Det skyldes hovedsageligt formelsamlingerne og opgavehæfterne, der igen i år sælger ganske pænt. Kursernes økonomi Kursusregnskabet viser i år et underskud på kr. Det giver ikke umiddelbart anledning til bekymring, da foreningen har valgt at betragte udviklingsprojekterne, der køres under kursusregnskabet, som langsigtede investeringer til gavn for alle. Desuden har vi i år vores Pariskursus, der også gav et forventet underskud. I regnskabet figurerer et beløb, der hedder tilskud fra lærerforeningen, og det er et udtryk for den samme tanke; beløbet skal balancere nogle af de afsluttede projekters underskud. Censorkurser I foråret afvikledes tre kurser for censorer om vurdering af elevbesvarelser fra den skriftlige eksamen. Kurser var velbesøgt med godt 100 personer på hver af de tre kursusdage i Århus (Århus Statsgymnasium), Odense (Tornbjerg) og København (KVUC). Foreningens økonomi Foreningen har et underskud på kr. Beløbet dækker bl.a. over det flotte positive overskud i bogsalg og vores dækning af kursernes underskud, og giver ikke anledning til nogen ændring i hverken praksis eller kontingent for lærerforeningen. IMCE 12 I dagene fra 8/7 til 15/7 var ca (29 fra Danmark) undervisere i matematik og matematikdidaktikere fra hele verdenen (84 lande) til ICME12 kongres i Seoul. Kongressen bestod af mange forskellige oplæg, diskussioner og møder, hvor papers etc. findes på icme12.org. 6. lærerforeningens Bogsalg Bogsalget udgiver bøger, som vi skønner kan have medlemmernes interesse og som ikke vil kunne udgives af et kommercielt forlag. Som altid udsendes nyudgivelser til forenin- LMFK-bladet 5/

4 gens medlemmer uden beregning. Formelsamlinger og vejledende eksamensopgaver kan fra i år også købes som e bog. Bogsalget modtager med glæde manuskripter fra medlemmerne, og manuskripter kan sendes til en fra Bogsalgs bestyrelse, der dette år har bestået af: Jørgen Dejgaard, Nyborg Gymnasium, formand Dorte Krammer, Tørring Gymnasium Petur B Petersen, Gefion Gymnasium Morten Olesen, KVUC, styrelsens repræsentant. 7. konkurrencer En række museer har lavet aftaler med LMFK om gratis adgang ved fremvisning af medlemskort til LMFK. Det drejer sig om Planetariet i København (udstilling og film), StenoMuseet i Århus, Teknisk Museum i Helsingør, Eksperimentariet i Hellerup, Elmuseet i Tange, Orion Planetarium i Aarhus. Morten Gjeddebæk og Jakob Holm har gjort arbejdet med at vedligeholde disse aftaler en stor tak til dem. Styrelsen takker de øvrige LMFK foreninger for samarbejdet i det forløbne år. 9. Samarbejdet med andre foreninger og institutioner lærerforeningen støtter Georg Mohr Konkurrencen. Konkurrencen støttes endvidere af Georg Mohr Fonden, Undervisningsministeriet og Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen. En række andre sponsorer støtter med præmier, matematikforedrag, værtskab til vinderseminar (i 2012 ved DTU) og ved at stille serverplads til rådighed. Styrelsen takker donorer for deres støtte. I Georg Mohr konkurrencens 2. runde i 2012 deltog i alt 1428 elever. Der blev uddelt 144 diplomer, og 22 elever blev udråbt til vindere. Sammen med 5 wild cards fra 1. og 2.g deltog vinderne i forårets træning og udtagelseskonkurrencer med henblik på at blive en af 6 elever til den Internationale olympiade. Denne blev i 2012 afholdt i Mar del Plata i Argentina med 548 elever fra 100 lande. I år fik 1 elev en flot bronzemedalje, mens 4 elever fik hædrende omtale for at have regnet mindst én opgave korrekt. Med en samlet uofficiel plads midt i feltet blev det danske hold bedste nordiske hold. Mere om olympiaden på imo-official.org. Styrelsen takker Georg Mohr konkurrencens arbejdsgruppe bestående af gymnasielærere, forskere og ph.d studerende: Jens Søren Kjær Andersen, Martin Wedel Jacobsen, Sune Jakobsen, Sven Toft Jensen, Kai Neergård, Sune Precht Reeh, Kirsten Rosenkilde, Anders Schack Nielsen, Marianne Terp, Peter Trosborg, Rasmus Villemoes og Rasmus T. Østergaard for deres store arbejde. 8. Sekretariatet og LMFK samarbejdet Styrelsen takker sekretariatets medarbejdere Lisette Høholt, Helle Larsen og Anne Alstrup samt studentermedhjælperne: Marie Brøns, Michaela Czort, Nina Bangsgaard Kjeldsen, Anna Kaihøj og Mathias Lolk Andersen for omhyggelig og samvittighedsfuld indsats i det forløbne foreningsår. Tak for godt samarbejde med LMFK bladets redaktionsgruppe og specielt til Niels Elbrønd, der omhyggeligt har sørget for vores gode medlemsblad. Tak til årsmødeudvalget og sekretariatet for planlægningen af årskurset og fest, som i 2011 fandt sted på SDU og Odense Katedralskole. Olav Lyndrup er med i Fagligt Forum. Fagligt Forum udpeges af fagkonsulenten og bestod i foreningsåret af Bjørn Grøn (fagkonsulent), Steen Markvorsen (DTU), Lisbeth Fajstrup (AAU), Dorte Fristrup (udpeget af Rektorforeningen) og Morten Olesen (KVUC). Der har været afholdt to møder. lærerforeningen er repræsenteret i Fagligt Forum for naturvidenskab ved Morten Gjeddebæk. Der foregår løbende et godt og konstruktivt samarbejde med universiteterne og andre videregående uddannelsessteder, som bl.a. har givet sig udslag i samarbejde i række af vores udviklingsprojekter. Det er af største vigtighed at have aftagere med i udviklingsprojekterne, hvor vi bl. a. forsøger at komme med forskellige bud på undervisningen i matematik på stx/hf og dermed ændringer af en eksisterende undervisningspraksis. På samme vis har vi en godt og konstruktivt samarbejde med DASG, hvor Jes Sixtus Jørgensen og Janus Lylloff er gået med i udviklingen af kurser, hvor indholdet bl. a. tager afsæt i udviklingsprojekter fra foreningen. Charlotte Linderoth har deltaget i Pædagogisk Samarbejdsudvalg, hvor de faglige foreningers repræsentanter mødes med GL. Foreningen er repræsenteret i Danmarks undervisningskommission, DMUK (ICMI Danmark) ved Olav Lyndrup og Jakob Holm. Der er blevet afholdt to møder, hvor det ene møde havde temaet drenge og matematik B, og det andet møde havde teamet it. Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen for Teknisk Museum i Helsingør ved Morten Gjeddebæk. Et vigtigt foreningsaktiv er matematikfagets hjemmesider mat.dk og uvmat.dk, som redigeres af Steen Toft Jørgensen, Helsingør Gymnasium. Vi takker Steen for det store arbejde med at holde hjemmesiderne a jour. Marianne Kesselhahn har ydet en stor indsats som formand for foreningens kursusudvalg. Det vil vi gerne takke hende for. I kursusudvalget samles trådene omkring udviklingspro- 26 LMFK-bladet 5/2012

5 jekter og kurser som regionalkurser, udlandskurser og rekvirerbare kurser. Kontakten til Ministeriet for Børn og Undervisning er hovedsageligt foregået gennem fagkonsulent Bjørn Grøn. Tak til Bjørn for et godt samarbejde og et stort engagement i foreningens aktiviteter i dette år. Styrelsen tog afsked med Bjørn som fagkonsulent på styrelsens maj møde, og her overrakte styrelsen Bjørn en gourmetgave for to. Bjørn har igennem de 11 år som fagkonsulent i matematik på hf og stx været en kolossal drivkraft i en forandring af matematik som undervisningsfag på gymnasieniveauet. En forandringstid hvor lærerforeningen har deltaget aktivt som med og modspiller. Styrelsen vil på vegne af lærerforeningen takke Bjørn for et enormt arbejde og engagement i undervisningsfaget og foreningens aktiviteter. 10. Afslutning Udsyn og erfaringer fra udlandet er vigtige i vores hverdag som undervisere i matematik, og et sted hvor vi kan få det er ICME kongresserne, som afholdes hvert fjerde år. Denne sommer blev den 12. IMCE kongres afholdt i Seoul, hvor blandt andet de asiatiske undervisningsformer og metoder i matematik var i fokus. Kan vi opnå eller ønsker vi i Danmark, at vores elever og kursister har samme stamina, som elever påstås at have i Kina, Korea eller Japan, når det drejer sig om at lære matematik? Asiaterne forklarer selv deres gode PISA og TIMSS resultater med bl. a. deres tro på konfucianisme, hvor alle har muligheder, blot man arbejder (hårdt) for det. Den næste ICME kongres bliver i 2016 og afholdes i Hamborg, og her bliver det oplagt at se og høre om endnu fire års erfaringer fra matematikundervisere og matematikdidaktikere. Udsyn får vi også via foreningens udlandskurser, og i det kommende foreningsår genopslår vi Londonkurset, som i første omgang ikke trak tilstrækkeligt med deltagere og hermed en kraftig opfordring til at deltage i kurset. Vores Barcelona kursus med Ivan Tafteberg Jakobsen og Jesper Mathiassen er en publikumssucces, og dette efterår afvikles det femte gang. Ministeriet for Børn og Undervisning inviterede ved tidligere fagkonsulent Bjørn Grøn den 1/ en række personer til et forum om digitalisering af prøve uden hjælpemidler. Dette forum blev foreløbig det første og eneste møde om sagen, men det er formentlig ikke det samme som, at digitalisering af prøven uden hjælpemidler er taget af dagsordenen?! Skal vi som forening overveje en fælles holdning til sagen, og kan vi i denne sag få input via erfaringer fra udlandet?! På vegne af styrelsen i lærerforeningen Olav Lyndrup Formand LMFK-bladet 5/

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen 1 Medlemmerne og styrelsen Matematiklærerforeningen havde den 21.8.2013 1762 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015 lærerforeningens beretning 2014 2015 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12/8 2015 1808 medlemmer, heraf 121 pensionister. 732 er kun medlem af lærerforeningen, medens 1076 også er medlem

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010 lærerforeningens beretning 2009-2010 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2009-31.5.2010 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1 Styrelsen Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten Olesen, Stenhus Gymnasium (formand, kursusudvalg, LMFK udvalg, Fagligt Forum for, Danmarks undervisningskommission)

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Vejledning og uddannelse

Vejledning og uddannelse Vejledning og uddannelse Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761668905 Forfatter(e) En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning.

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Udviklingsprojekter 2013/2014

Udviklingsprojekter 2013/2014 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret 2013-2014 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet,

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Mødt: Merete Bagger, Annette Gregersen, Lisbeth Verstraete-Hansen, Kathrine Henriksen, Anne

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010 Beretning for lærerforeningen 2009-2010 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj 2010 713 medlemmer. Det er 10 flere medlemmer

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Udviklingsprojekter 2014/2015

Udviklingsprojekter 2014/2015 Udviklingsprojekter 2014/2015 I skoleåret 2014-2015 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, IT og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2015 kl. 12:00-16:00 Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV) Niels Vangkilde (NV) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT)

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015

Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015 Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015 A. Præsentation af os alle Til stede: Charlotte Rohde, AAU, repræsentant for universiteterne Christina

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

RENÆSSANCEN I FIRENZE

RENÆSSANCEN I FIRENZE RENÆSSANCEN I FIRENZE Tværfagligt kursus for alle fag, især astronomi, billedkunst, dansk, design, filosofi, fysik, historie, italiensk, matematik, oldtidskundskab og religion Den italienske renæssance

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Matematikundervisning udfordringer og trends fra hele verden.

Matematikundervisning udfordringer og trends fra hele verden. Matematikundervisning udfordringer og trends fra hele verden. Abstract Denne artikels forfatter deltog som ansvarlig for en workshop om htx- projektprøven i matematik på kongressen ICME12. Kongressen blev

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere