Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra PS-mødet den 17. september 2014"

Transkript

1 Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts Status, de faglige foreningers arbejde Pædagogikum; justeret, teoretisk pædagogikum og pædagogikumbekendtgørelse samt status på fagkonsulentsituationen v. kontorchef i Undervisningsministeriets gymnasiekontor Annegrete Larsen og specialkonsulent Eva Pilgaard Haue Serviceeftersyn; hvad har Undervisningsministeriet gjort og med hvilket formål? Hvilke udfordringer er der fortsat? V. kontorchef i Undervisningsministeriets gymnasiekontor Annegrete Larsen. 7. Serviceeftersyn af de gymnasiale uddannelser, efterår 2014 og på lidt længere sigt. 8. Dato for næste møde 9. Eventuelt 1. Endelig dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 2. a - Nyt fra GL-E. 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 Referatet blev godkendt uden kommentarer. 2.a Nyt fra GL-E Hans Laugesen orienterede. De faglige foreninger der har fået bevilget midler i juni 2014 af Undervisningsministeriet til udvikling af nye efteruddannelseskurser, skal for de kurser som ministeriet har bedt GL-E om at administrere, vælge hvilken model de vil bruge ift. afholdelse af udgifter og opstilling af regnskab. Hver faglig forening kan vælge om de vil have midlerne overført til egen konto i rater på 80 % + 10 % +10 % og så selv betale regninger, gemme bilag og opstille og indsende regnskabet til GL-E, eller om de hellere vil bede GL-E om at betale de løbende udgifter, hvor GL-E så har bilagene liggende og opstiller regnskab for projektet. Her bliver pengene stående hos GL-E, men det er naturligvis stadig den faglige forening der har det fulde ansvar for at disponere i overensstemmelse med det godkendte budget. Hans Laugesen minder om at kurser der udvikles med støtte af midler fra Undervisningsministeriet skal udbydes nationalt, og at der skal redegøres herfor når der afrapporteres. For projekter fra juni 2013 der skal afrapporteres og afregnes for inden 1. december 2014, kan det gøres ved at omtale det kommende kursus i GL-E s appendikskatalog for foråret der har deadline for input den 3. november GL-E har den 10. oktober 2014 sendt mail til de faglige foreninger om denne annoncering og om afrapportering og regnskab for foreningers udviklingsprojekter. 10. oktober 2014, ,

2 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts 2015 Titlen på arrangementet ændres til kursus. Som besluttet på møde i PS den 8. april 2014, afholdes kursus for de faglige foreningers bestyrelser onsdag den 11. marts 2015 kl På kurset skal der være fælles oplæg med fokus på serviceeftersyn. Derefter mere konkrete workshops. Indholdet skal være relevant for undervisere på alle fire gymnasiale uddannelser. Eventuelt kan profilerne på de fire gymnasiale uddannelser inddrages, fx om læreplanerne skal målrettes mere til de enkelte gymnasiale uddannelser. Workshop-ideer: Elektronisk nyhedsbrev (medlemsapp). Skolebaseret efteruddannelse. Digital dannelse. Medlemskommunikation mellem og til medlemmer (åbne og lukkede fora). Udbud og håndtering af udviklingskurser. Fremtidsværksted om de gymnasiale uddannelser, fx omkring campus, samarbejde på tværs af sektorer grundskole-gymnasie-videregående og omkring samarbejde mellem lærerne på de forskellige ungdomsuddannelser. Her kan fx dansk- og fransklærerforeningen byde ind da de har foreninger med medlemmer på langs af uddannelsessystemet. 4. Status, de faglige foreningers arbejde Runde om det aktuelle arbejde i foreningerne. Flere forsøger sig med elektronisk nyhedsbrev eller overvejer at gøre forsøget. Elektronisk nyhedsbrev har givet flere medlemmer i musiklærerforeningen og flere som er interesseret i at stille op til bestyrelsen. Også mindsket arbejdsbyrde og brug af resurser er at argument som blev fremført af flere. Flere har egen hjemmeside, fx med materiale som medlemmer kan gå ind og hente. Nogle foreninger har velfungerende enfacebookgruppe, fx med del-og-stjæl aktivitet. Der kan dog være problemer, fx fordi folk (udenfor foreningens regi) deler indhold fra skriftlige opgaver inden censur. Efteruddannelseskurser: Nogle kurser aflyses og andre gennemføres med fulde huse. Der kan ses en tendens til at det er lettere at få tilmeldinger på kurser i efteråret samt på kurser med substans og praktisk anvendelighed, fx kurser lagt over flere dage. Nogle arbejder med at annoncere kurserne tidligere, så folk kan få kurserne med i opgaveporteføljen. Der er en bevægelse i retning af intern efteruddannelse på skolerne. Nogle foreninger oplever at det er vanskeligt at få folk til at melde sig til udviklingsarbejder. Der er ikke generelt vanskeligheder ved at få folk til at melde sig til bestyrelsesarbejde. Nogle oplever at folk ikke har mulighed for at lægge så meget tid. Mht. medlemshvervning er der foreninger der går nye veje, fx ved at første års medlemskab er gratis eller ved at udgivet en fagdidaktisk bog som er pensum på de fagdidaktiske kurser. 5. Pædagogikum; justeret, teoretisk pædagogikum og pædagogikumbekendtgørelse samt status på fagkonsulentsituationen v. kontorchef i Undervisningsministeriets gymnasiekontor Annegrete Larsen og specialkonsulent Eva Pilgaard Haue Udover Annegrete Larsen og Eva Pilgaard Haue deltog Svende Svendsen, der er ny uddannelsesleder for pædagogikum på SDU. 2 / 5

3 Evaluering af pædagogikum viste at der var for lidt samspil mellem teori og praksis. Det gælder både inddragelse af praksis i teoretisk pædagogikum, og at skolerne inddrager teori i den praktiske tilrettelæggelse samt for lidt sammenhæng mellem teoretisk pædagogikum og fagdidaktik. Teoretisk pædagogikum og fagdidaktiske kurser spiller ikke sammen. Nogle fagdidaktiske kurser handler mindre om fagdidaktik og mere om konkrete undervisningsfif hvilket er nyttigt, men det er at have for lave ambitioner på kandidaternes vegne. Kurset om almen pædgogik er ændret til almen didaktik, og der er taget didaktiske elementer med her. Derfor er der flyttet to timer fra fagdidaktik til almendidaktik. Fagkonsulenter deltager nu på almenpæd, og teopædundervisere deltager på fagdidaktiske kurser. De faglige foreninger synes de har mistet mere end to timer fordi de har mistet en aften. Det sociale kan ikke være afgørende for at kandidaterne skal blive en dag mere, men sammenhængen ml. fagdidaktik og pædagogik kan også skabes ved at styrke de fagdidaktiske kurser og lægge det forskningsbaserede indhold dér. Kandidaterne skal på kursus i teoretisk pædagogikum forholde sig til: Hvad er en god gymnasielærer? Hvorfor skal man have mit fag på gymnasiet? Det er vigtigt at teo.pæd handler om fagets historie og særkender. I teopæd-opgaven forholder kandidaterne sig typisk ikke til faget, men kun til det almen pædagogiske. Målet er at kombinere den forskningsbaserede fagdidaktik med gymnasielæreres praksis, og her skal de faglige forskningsmiljøer på banen. Den nye ordning evalueres efter et år og tages op inden næste års kurser planlægges. SDU står for alle kurser og det fagdidaktiske, og det er forskere fra fire universiteter der samarbejder om tilrettelæggelse og indhold. Udbuddet er ministeriets nuværende bedste bud på at løse de udfordringer som evalueringen peger på. Teo-pæd skal ikke være en redningskrans til lærere der har brug for konkret videndeling. Den hjælp skal kandidaterne have på deres skole. Del-og-stjæl kurser kan afløse noget af det indhold der tidligere har været på de fagdidaktiske kurser. SDU har iværksat en mailingliste til vejledere og kursusledere med info om teoretisk pædagogikum. Fagkonsulentsituationen: Bevægelsen er at der skal være lidt færre fagkonsulenter, sådan at man samler en større beskikkelsesgrad på lidt færre fagkonsulenter. Dvs. flere små sprogfag er samlet på en fagkonsulent, og dansk stx og htx er samlet på en fagkonsulent. Ministeriet beskæres løbende, og i mange år er fagkonsulenterne gået fri. Nogle beskikkelsesgrader er sat 5 % ned, og i andre tilfælde er der skåret opgaver væk som ikke er strengt nødvendige. Fagkonsulenterne er en kernefunktion og udgør 2/3 af ministeriets ansatte. Læringskonsulenterne er finansieret af projektmidler,og de er sat i verden for at give ledelsesrådgivning. PS stillede forslag om alternative løsninger til fx de små sprogfag. Kan man trække eksterne konsulenter ind til ad hoc opgaver, fx ved ændring af læreplaner? Konsulenterne skal have tilknytning til de faglige miljøer og undervisningskendskab. Udviklingsarbejde kræver resurser, og her kan konsulentstøtte også være påkrævet. Budskabet sendes som mail til Annegrete Larsen, Eva Haue og Svende Svendsen. 3 / 5

4 6. Serviceeftersyn; hvad har Undervisningsministeriet gjort og med hvilket formål? Hvilke udfordringer er der fortsat? V. kontorchef i Undervisningsministeriets gymnasiekontor Annegrete Larsen Serviceeftersyn stod i regeringsgrundlaget og kom af ministerudvalget og er fulgt op af udviklingsplanens 3 faser. Nu arbejder regeringen på et udspil om de gymnasiale uddannelser. Statsministeren siger ikke længere reform. Vi har gode, velfungerende gymnasiale uddannelser, men der er brug for forbedringer på enkelte områder. Der er enighed om at kvaliteten skal være højere, altså at studenterne skal være dygtigere. Ministeren taler nu om justeringer på disse områder: Studieretninger Mat b til langt de fleste på de tre-årige gymnasiale uddannelser Mere naturvidenskab (især på stx) Adgangskrav på 02 som til erhvervsgymnasierne Fokus på anvendelsesorientering Det kræver en urealistisk hurtig politisk proces hvis karakterkravet skal vedtages med virkning til sommer. Der vil formentlig komme en omskrivning af læreplanerne mht. anvendelsesorientering og formentlig også IT og innovative kompetencer. Derudover ses på faglig opstramning på Hf. Hvor går kursisterne hen, og kan man forberede dem bedre på hvor de skal hen? Måske skal ikke alle kunne gå alle steder hen. 7. Serviceeftersyn af de gymnasiale uddannelser, efterår 2014 og på lidt længere sigt Kurt Koudahl Petersen orienterede. Der er stadig ikke politisk klarhed om præcis hvor stort omfanget af et udspil er. Der er politisk uenighed, fx om det faglige samspil skal udvikles, og om hvor mange der skal gå i gymnasiet. Regeringsudspillet vil formentlig være et karakterkrav på 02, og det kan udsætte eftersynet til efter et valg. Nogle af de vigtige overskrifter i den politiske debat pt. er: Skal der gå færre på stx?, karakterkrav, obligatorisk mat. B, færre studieretninger, fx begrænsning til studieretninger med to A-fag, grundforløbet (her er der fra embedsværket forslag om grundforløb på 3 mdr.) og eksamen (der er politisk enighed i regeringen om at udvikle eksamen). Mindst det ene regeringsparti mener at de skriftlige kompetencer skal styrkes, og mange vil også gerne have styrket anvendelsesorientering i undervisningen. Andre politiske dagsordener: Der er stor fokus på campus og ønske om at udvide brug af campus. Derudover er der lagt op til økonomisk omfordeling mellem uddannelserne. Sigrid Jørgensen orienterede om hovedbestyrelsen holdninger og arbejde med serviceeftersyn. Grundforløb lever ikke op til sit formål og skal fjernes, men man skal fastholde AP og NV. Elevernes mulighed for at skifte uddannelse skal stadig holdes åben. GL går ikke ind for karakterkrav og heller ikke for obligatorisk matematik b. GL arbejder også for udvikling af eksamen, herunder SRP-AT eksamen. Studieretninger skal give adgang til de studier som profilfagene peger på. Skriftlighed er et fokus for GL; GL arbejder for studietid og er opmærksom på at eleverne i dag har mindre skriftlig tid i dansk end i fx samfundsfag, og de skriftlige kompetencer er svære at nå. 4 / 5

5 Nogle i PS mener at et karakterkrav på 4 er fornuftigt på de tre-årige gymnasiale uddannelser. AAstudieretninger er bekymrende. Det er fornuftigt at fjerne grundforløb, men man kan sagtens bevare AP/NV. 8. Dato for næste møde Onsdag den 11. marts 2015 kl afholdes kursus for de faglige foreningers bestyrelser. Næste PS-møde afholdes onsdag den 11. marts 2015 kl i forlængelse af kursus for de faglige foreningers bestyrelser. Derefter er der middag for PS. I efteråret 2015 afholdes møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 20. oktober Eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. 5 / 5

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 18. AUGUST 2011 #12 GL PÅ SAGEN Snydt for løn under barsel NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Samtalegrupper skal bryde tabu TEMA OM AT VÆRE

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 181: 15.02.2011 Redaktion:

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere