På formandsrådsmødet den 23. oktober 2008 orienterede udvalgsformanden om beslutningen og Lindevangskolen tilkendegav interesse for projektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På formandsrådsmødet den 23. oktober 2008 orienterede udvalgsformanden om beslutningen og Lindevangskolen tilkendegav interesse for projektet."

Transkript

1 179. Evaluering af læringsprojektet True North Børne- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker forelagt til næste budgetlægning, et forslag til videreførelse af projektet. Beskrivelse af sagen: Som led i Aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2009 var partierne bag budgetaftalen enige om at udvikle nye metoder til at fremme børns læring bl.a. gennem at udbyde et True North projekt til en interesseret skole på Frederiksberg. Der blev som led i aftalen afsat kr. til projektet i På formandsrådsmødet den 23. oktober 2008 orienterede udvalgsformanden om beslutningen og Lindevangskolen tilkendegav interesse for projektet. Lindevangsskolen har gennemført et samlet forløb for hele lærergruppen i den sidste uge af skoleferien (uge 32) i Svendborg, hvor Svend Erik Schmidt og Nicolai Moltke-Leth fra Center for innovativ læring gennemførte en introduktion til læringsstile kombineret med praktiske øvelser. Denne er fulgt op af 11 læreres deltagelse i en uges kursus i uge 43. Lærernes tilbagemeldinger på udbyttet fra de to kursusforløb er meget positive. I uge 37 gennemførtes camp for elever på Lindevangskolens 6. klassetrin på Nordstrand og i uge 38 for elever på 7. klassetrin. Efter gennemførelsen af første camp blev forløbet justeret, så det i højere grad inddrog de fantastiske udendørsarealer omkring Nordstrand. Det er lærere og elevers samlede vurdering, at de gennemførte camps gav størst udbytte for eleverne på 7. klassetrin. Samarbejdet med Svend Erik Schmidt og Nicolai Moltke-Leth har været præget af, at konceptet var under udvikling i forhold til målgruppen, således at planlægning og afvikling løbende er justeret i forhold til de indhøstede erfaringer. Lindevangsskolen vil lade erfaringerne fra projektet indgå i skolelederkredsens løbende arbejde med udvikling af nye undervisningsmetoder og vurderer, at projektet positivt har bidraget til at sætte nye perspektiver på dette arbejde. True North konceptet er ressourcekrævende. Forløbet for de to klasser på Lindevangskolen har samlet kostet kr., hvoraf kr. er fondsfinansieret og kr. afholdt af de i budgetaftalen afsatte midler. Det er ikke realistisk inden for skolernes decentrale uddannelsesmidler på pr. fuldtidsansat lærer eller den centrale pulje på ca. 2,4 mill. kr., der bl.a. anvendes til fælles uddannelsesaktiviteter som opfølgning på sektorplaner, eksempelvis forbedret læsning på mellemtrinnet, at udrulle konceptet, så det f.eks. anvendes for alle elever på et bestemt klassetrin. Økonomi: Ingen Borgmesterpåtegning: Referat 30. november 2009 Børne- og Undervisningsudvalget - Frederiksberg Kommune Side 449

2 Ingen Behandling: B&U Sagsnummer: ADG/KIR Bilag: Referat 30. november 2009 Børne- og Undervisningsudvalget - Frederiksberg Kommune Side 450

3 Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Margit Ørsted og Jan E. Jørgensen Børne- og Ungedirektør Inger Andersen Konst. Skolechef Anne Drejer Gulager Direktør Nicolai Moltke-Leth 16. oktober Evaluering af projektet med True North. I efteråret 2008 fik skolen tilbudt, at indgå i et projekt med firmaet True North ved Nicolai Moltke-Leth. True North tilbyder personlig udvikling til unge mennesker i aldersgruppen år. Ved hjælp af coaching og personlig udvikling, vil True North give de unge mulighed for, at blive den bedst mulige udgave af dem selv. Et godt fundament i bagagen vil støtte det enkelte menneske til at træffe gode valg hele livet igennem. Kommunalbestyrelsesmedlem Margit Ørsted havde skaffet fondsmidler på kr , Kommunalbestyrelsen havde i budgettet for 2009 bevilget kr til læreraflønning (kursusforløb) og endvidere blev Nordstrand (den ene af kommunens to lejrskoler) stillet til rådighed i uge 37 og uge 38 til afvikling af to camps. På baggrund af flere møder mellem True North og skolen blev følgende aftalt: 1) En repræsentant for True North skulle på et pædagogisk rådsmøde give skolens ansatte (lærere og skolepædagoger) en indføring i de undervisningsprincipper, som elever og lærere ville blive udsat for på de to camps. 2) True North skulle afholde et kursusforløb for samtlige lærere i den sidste uge af sommerferien ) True North skulle afholde et eftermiddagskursus for de lærere der skulle deltage i de to camps. 4) True North skulle afvikle en camp for skolens 6. årgang i uge 37 og en for 7. årgang i uge 38. AD1: Til et pædagogisk rådsmøde i februar 2009 fremlagde en repræsentant for True North de undervisningsprincipper, som True North anvender på deres camps. Lindevangskolen P.G. Ramms Allé Frederiksberg C. - Tlf: Skolens - Skoleinspektør Jens Hammer

4 Desværre blev det ikke den positive oplevelse, som vi havde forventet. Det virkede ikke som repræsentanten havde helt styr på, hvad det var for en målgruppe han stod overfor, hvilket man kan undres over, da han selv er tidligere skoleleder. Da pædagogiske rådsmøder altid ligger udenfor skolepædagogernes tjenestetid, bliver de afholdt i tidsrummet kl Efter en lang arbejdsdag er det derfor vigtigt, at både form og indhold er relevant og givende! To timer kun med øvelser (går sammen med en makker og forestil dig, at du er Michael Jackson, Barack Obama, Martin Luther King, fortæl om din bedste/værste oplevelse etc.), der ikke blev fulgt op med forklaringer på, hvad øvelserne skal bruges til dette var ikke særlig motiverende og efterlod ikke det mest positive indtryk af True North blandt skolens 85 ansatte. Efterfølgende har Nicolai Moltke-Leth beklaget dybt, at vores første møde med True North ikke havde givet et retvisende billede af, hvad True North kan byde på. AD2: I perioden august 2009 var samtlige af skolens lærere på seminar i Svendborg. Hele torsdag den 6. august var reserveret til True North og med firmaets tidligere præsentation på pædagogisk rådsmøde, var forventningerne blandt skolens lærere noget blandet. Formiddagen gav lærerne en indføring i læringsstile ved Svend Erik Schmidt, der er kendt fra flere af TV2 s udsendelser blandt andet Plan B og Skolen verdensklasse på 100 dage. Det var et meget inspirerende og ikke mindst givtigt indlæg, som samtlige lærere fandt meget relevant. Om eftermiddagen var det Nicolai Moltke-Leth, der med teori og praktiske øvelser fulgte glimrende op på formiddagens program. Den efterfølgende evaluering blandt lærerne var den gennemgående vurdering at kurset havde været særdeles godt og professionelt. Mange af de virkemidler, værktøjer og undervisningsprincipper, som man var blevet præsenteret for, havde flere allerede implementeret i deres undervisning. AD3: Fredag den 4. september 2009 kl afholdt Nicolai Moltke-Leth et afklarende kursusforløb, hvor blandt andet ansvarsfordelingen blev aftalt og lærerne fik en orientering om indholdet af de to camps. AD4: Det var et stort ønske fra skolens side, at den ene camp skulle være for skolens to 6. klasser. Baggrunden var dels, at de to klasser var blevet sammenlagt af tre tidligere 5. klasser og vi havde forhåbninger om, at True North s koncept ville kunne have en effekt for klassens faglige og ikke mindst sociale relationer. Det skal dog bemærkes, at for begge klasser galt, at det var en helt ny lærerbesætning der havde overtaget klasserne fra dette skoleår. True North havde tidligere meddelt, at de ikke havde erfaringer med 5-dages camp for denne aldersgruppe, men derimod kun forløb over 3 dage. Skolens leder har bedt de deltagende lærerteams om en skriftlig tilbagemelding på afviklingen af de to camps og desuden har skolens leder været på besøg i samtlige klasser for at få elevernes vurdering. Her følger lærernes vurderinger/kommentarer: 6. årgang lærerne: Hvordan var ugen organiseret?: Tidsmæssigt meget stramt. Der var ikke tid til at fordøje/reflektere hverken for lærere eller elever. Selv i pauserne skulle man være aktiv, dog blev der slækket lidt på dette i løbet af ugen, hvilket virkede godt på eleverne de nød at have tid til fri udfoldelse i skoven, på stranden, på fodboldbanen etc. Dele af ugen var for løst organiseret. Efter en drøftelse med instruktørerne blev ansvarsfordelingen placeret dette skulle være sket hjemmefra og ikke efter 3 dage!

5 Hvordan var det faglige indhold: Noget var alt for svært til 6. klasse meget abstrakt og ukonkret. Dette blev dog bedre i løbet af ugen, hvor eleverne blev bedre til at sætte ord på disse meget abstrakte spørgsmål. De var mange gode/sjove øvelser vedr. samarbejde, accept af regler, at blive hørt, at tage hensyn. Desværre druknede noget faglighed i sællyde, hurra, knips, go og alt for høj musik! Særligt legene/øvelserne med fysisk aktivitet var eleverne glade for, og de virkede godt! Hvordan var udbyttet for eleverne? Eleverne lærte hurtigt at sige det rigtige for så at være fri! Konkrete konflikter undervejs burde der være plads til at løse, men programmet skulle holdes!!! Elevernes forventning til ugen var meget forskellig fra True Norths. Eleverne brokkede sig undervejs over et alt for stramt program dog var langt de fleste deltagende hele tiden. Eleverne fik i løbet af ugen lidt medbestemmelse - f.eks. fik de af instruktørerne lov til at holde en fest den sidste aften. Det blev super hyggeligt, med dans, bål og hygge og en gentagelse af de øvelser eleverne synes var sjove. Hvordan var udbyttet for lærerne? Det faglige indhold for ringe det positive var samværet med eleverne og muligheden for at lære eleverne at kende i andre sammenhænge. Andet? Problematisk, at lærerne ikke måtte tænke selv, at vi ikke måtte trække os tilbage, men skulle deltage på lige fod med eleverne. Hvorfor måtte enkelte elever ikke få små pauser, når de trængte til det? Manglende information fra True North. 6. årgang eleverne: Her følger elevernes vurderinger/kommentarer i ikke prioriteret rækkefølge: - Det var ubehageligt at skulle sidde på gulvet. - Programmet var for langt (kl ) og der var alt for få pauser. - Har fået et bedre kendskab til hinanden. - Hvorfor skulle vi medbringe idrætstøj, når der ikke var fysisk aktivitet? - Lærte at vi skal være mere åbne og havde respekt for hinanden. - Instruktørerne talte ned til børnene. - Gruppearbejdet var godt og lærte meget. - Søde voksne. - Havde nogle andre forventninger til campen, da det var en tidligere jægersoldat der stod for det! - Barnlige lege. - Lærte meget - især omkring samarbejde. - Undervisningen var ensformig. - Det blev bedre midt på ugen. 7. årgang lærerne: Hvordan var ugen organiseret: Lærergruppen var ikke tilstrækkeligt informeret om indholdet af kurset. Programmet var fint struktureret med undervisning og pauser i passende mængder. Hvordan var det faglige indhold: De praktiske opgaver var suverænt gode. Den teoretiske overbygning og debriefing gik lidt hen over hovedet på eleverne. Her ville det have hjulpet, hvis lærerne havde været bedre forberedt. Hvordan var udbyttet for eleverne: Eleverne fik et større kendskab til sig selv og deres samspil med andre. Desuden fik de forskellige værktøjer til at forstå indlæringsmetoder.

6 Hvordan var udbyttet for lærerne: Undervisningen, som var lærerstyret, fungerede kun fordi der var 7 hjælpelærere. Vi har meget glade for den positive stemning i undervisningssituationen. Mange af undervisningsmetoderne og forløbende var meget inspirerende. 7. årgang eleverne: Her følger elevernes vurderinger/kommentarer i ikke prioriteret rækkefølge: - Super sjovt og nyt. - Større sammenhold og kendskab til hinanden. - Programmet lidt for langt burde ikke have fortsat efter aftensmaden. - Drengegruppen på tværs af klasserne er blevet styrket. - Har fået selvtillid. - Lærte af stille personlige mål. - Sjove øvelser. - Lærte nye sider af kammeraterne. - Søde og dygtige instruktører. - Fået bedre koncentration. - Har fået større sammenhold og lærte at acceptere hinandens forskelligheder. Samlet vurdering: Som det fremgår af ovenstående har udbyttet for de to årgange været meget forskelligt. Hvor elever og lærere på 7. årgang var meget begejstret, var det for 6. årgangs vedkommende mere på det jævne! Årsagen til dette kan blandt andet skyldes følgende: - True North havde i den første uge visse begyndervanskeligheder og umiddelbart virkede det ikke som om at programmet var tilpasset aldersgruppen. - Hvor 7. årgang var en fasttømret enhed såvel elev- som lærermæssigt, var 6.årgang to nye klasser og desuden med en helt ny lærerbesætning. - Fra skolens side skulle vi nok i langt højere grad have forberedt 6. årgang på, at det ikke var en almindelig lejrskole, hvor fri leg i de dejlige omgivelser normalt er en vigtig aktivitet på en lejrtur, men derimod et kursusforløb med et helt andet indhold. Dette havde lærerne på 7. årgang gjort meget ud af siden sommerferien, således at eleverne ikke mødte op med falske forudsætninger. Den nye lærergruppe på 6. årgang havde derimod brugt kræfterne på at lære eleverne at kende. - På baggrund af kritikken i den første uge havde True North ændret på strukturen i anden uge, hvilket blandt andet betød at der var indlagt flere pauser og at eleverne ikke skulle være aktive når der blev holdt pauser. Ligeledes havde man dæmpet eller slukket for den meget høje musik i pauserne. - Ligeledes kan lærernes indstilling til True North s koncept have haft betydning. Det er min vurdering, at flertallet af lærerne på 7. årgang var mere åbne og positive end tilfældet var på 6. årgang. - Da True North ikke havde inddraget Nordstrands fantastiske udendørsarealer i deres planlægning, kunne de to camps ligeså godt have været afviklet i et almindeligt klasselokale eller i en gymnastiksal. Dette havde måske også medvirket til at skærpe opmærksomheden hos specielt nogle af drengene på 6. årgang, der på Nordstrand kiggede længselsfuldt ud på den grønne boldbane eller skovområdet. - At udbyttet for 7. årgang var meget større kan måske tilskrives elevernes større modenhed?

7 På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at True North s koncept med visse justeringer vil kunne anvendes i folkeskolen. Det vil være nødvendigt, at tilpasse programmet på en sådan måde, at der tages højde for elevernes forskellighed. True North kan ikke forvente, at eleverne møder lige så top motiveret og engageret, som de børn og unge, som normalt benytter True Norths tilbud. For sidstnævnte børn og unge er det et positivt tilvalg, da forældrene har betalt nogle tusinde kroner for deltagelsen, mens dette ikke er tilfældet for folkeskoleeleverne hvor deltagelsen for nogle elever kan være en sur pligt. Desuden bygger hele True Norths konceptet på, at det optimale ville være, hvis de deltagende lærere havde deltaget i et uge kursus forud for campen. Dette vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre. For Lindevangskolens vedkommende ville det have været 8 læreres normale timer der skulle vikardækkes i en hel uge, med en deraf følgende stor vikarudgift på over kr. True North har tilbudt, at 10 lærere fra Frederiksberg vederlagsfrit kan deltage i et uge kursus i uge 43. Udover Lindevangskolen har Skolen på la Cours Vej, Skolen på Bülowsvej, Skolen på Nyelandsvej, Ny Hollænderskolen og Skolen ved Søerne, valgt at sende lærere til dette flotte tilbud. Til orientering er kursusprogrammet vedlagt. Jens Hammer

8 Miniton Siden Frederiksberg-Kammeraternes Idrætsforening (FKIF) i starten af februar indførte miniton har børn helt ned til fire år spillet badminton med stor succes. På lørdag startes et nyt hold op. Sport side Ring og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Dan Lüth Indehaver FOTO: KLAUS SLETTING JENSEN Uge 39 Tirsdag den 22. september årgang FAST SALÆR Kr inkl. moms. Støtter WWF Til samtlige husstande Eksklusive koncerter Fra oktober bliver dørene atter slået op til en af Europas mest fantastiske koncertsale. Musikken kan igen nydes konservatoriets store sal. Læs side 2 og 3 Venstre slog til Venstres Ungdom holdt årsmøde på Frederiksberg, og skatteminister Kristian Jensen slog Jan E. og det kommunale venstrehold. Læs side 53 KOLONIEN RYKKER Sjette klasser fra Lindevangskolen fik lært nye måder at lære på, da de var på kolonien Nordstrand med en tidligere jægersoldat, Nicolai Moltke-Leth, der har en frisk indgang til at flytte barrierer i de unges hoveder og holdninger. Margit Ørsted (K) er initiativtager til projektet, og Lindevangs skoleleder Jens Hammer kiggede forbi og gav sin uforbeholdne mening. Læs side 16 Deltag i debatten på Dinby.dk Og læs mere om Frederiksbergs handelsliv Anmeld teater NYE KØKKENLÅGER? Ønsker du nye køkkenlåger, skuffer, bordplade mv. Nygammelt tilbyder dig en fuldkommen køkkenrenovering - ring i dag på og få tilsendt en brochure RENOVER DIT KØKKEN OG SPAR PENGE Testamente Fortæl os om du er enlig, samlevende, gift, enke eller enkemand og om der er børn. BYENS BEDSTE BRUNCH BUFFET Derefter får du gratis og skriftligt oplyst, hvilke arveregler der gælder for dig og hvorfor du bør oprette et testamente. Lørdag og søndag kl ,- professionel køkkenrenovering siden 1985 inkl. kaffe og te ad lib. Tag annoncen med og få et glas friskpresset appelsinjuice med i brunchbuffeten - Gyldig til 1/ FOR ENDEN AF NDR. FASANVEJ Nygammelt Skift ikke køkken Skift køkkenlåger -\OOLQJHYHM 9DQO VH ŀ 7OI 0DQGDJ IUHGDJ / UGDJ ŀ Q\JDPPHOW GN SOLGT ELLER GRATIS Peter Bangs Vej 59. Telefon Frederikssundsvej 7. Telefon SÅ RULLER GARDINBUSSERNE RING! * $!.3+% +!24/&,%2 &2! 34/2 (!'% 6ILDMOSE "ABY!SPARGES ELLER 'OURMET KG * Ring for en gratis vurdering *) Tilstandsrapport og energimærke er ikke omfattet af Solgt eller gratis Bjerregaard & Co. 34+.ORMALPRIS Tilbuddet gælder fra september 2009 Borups Alle 130 FLAGDUG i polyester. Findes i hvid og råhvid stryge- og krympefri. 150 cm bredde Før pr. mtr...108,- Nu kun 79,- Alt i stænger, rullegardiner, UNDGÅ DYRE FEJLTAGELSER! plissègardiner, foldegardiner GÅ IKKE TIL MÆNGDEN, MEN GARDIN-MADSEN og persienner, ca DERES GARDINSPECIALIST! gardinprøver i busserne. OG FÅ ET GODT TILBUD Pr. mtr. Klik ind på Før 148,NU KUN: 98,- DERES GARDINSPECIALFORRETNING Gl. Kongevej Nordsjælland * Vi ta r mål * Vi syr * Vi monterer

9 16 Frederiksberg Bladet Tirsdag den 22. september 2009 Holdånden blev banket i vejret, da 6. x og 6. y var taget på udviklings-camp på Frederiksberg Kommunes koloni Nordstrand ved Nykøbing Sjælland. True North Projektets navn True North er en metafor hentet fra navigationens verden. I et kompas peger den magnetiske pil mod den magnetiske nordpol. Den magnetiske nordpol er imidlertid ikke identisk med den sande geografiske nordpol. Der er således en mindre geografisk misvisning på kompasset, når kursen bliver udstukket. Tager man ikke løbende højde for denne afvigelse, ender man ikke på den oprindeligt tilsigtede destination. På samme vis symboliserer den magnetiske nordpol i menneskets liv den tilværelse eller det mål, der defineres gennem opvækst og formes af kulturel baggrund. Riv murene ned og slip din lærelyst løs Livets skole Den tidligere jægersoldat, Nicolai Moltke- Leth vil flytte eller fjerne barrier mod indlæring indeni børn og gøre dem bedre til at træffe beslutninger. AF MORTEN FRIIS OUTZEN FOTO AF: KLAUS SLETTING Udover at være tidligere jægersoldat, er Nicolai Moltke- Leth også kandidat i psykologi og kaptajn af reserven. Langt mod nord set fra Frederiksberg ved Nykøbing Sjælland ligger kommunens koloni, hvor de fleste af byens skoleelever har haft fornøjelse af at tilbringe en uge eller to tæt på sand, skov og strand. Her huserer den tidligere jægersoldat Nicolai Moltke- Leth på en mission. Han vil gøre op med det lidt stive system for indlæring i folkeskolen og sørge for, at flere elever - og deres lærere - får frigjort deres potentiale til at skrue op for indlæring og engagement i undervisningen. Efter tiden som jægersoldat har han læst psykologi på universitetet og er meget optaget af føleleserne intelligens. - Der er behov for at have højere fokus på sociale kompetencer. Den faglige søjle i undervisningen skal selvfølgelig fortsat være stærk, men vi skal udbygge, opbygge ogudbygge de sociale og emotionelle søjler. På den måde skaber vi nemlig de mennesker, der vil kunne begå sig i det næste årtusinde og sikre bedre vilkår for det samfund, vi gerne vil være en del af, siger Nicolai Moltke-Leth. - Frygten for ikke at være god nok, fylder alt for meget i alt for mange af de unge. Og det forfølger dem videre ud i livet. Vi skal have dem aktiveret og dyrke det unikke. Det er de færreste, der slides op. De fleste ruster, siger han - De unge bliver bedre til at vide, hvem de selv er. Det er en effektiv måde at løse konflikter og øge indlæring, siger Margit Ørsted (K). Hun hørte om Nicolai Moltke-Leth kurser og principper og ville gerne prøve tingene af på en skole på Frederiksberg. Men der var ikke lige midler på kommunens skolebudget til den slags. Det er dog sjældent, at Margit Ørsted lader sig stoppe af den slags begrænsninger. Så hun gik i stedet i gang med at søge fondsmidler og skaffede i løbet af ret kort tid kroner. Frederiksberg Kommune lagde vikartimer oveni, så lærerne kunne komme med, hvilket så har gjort det muligt at sætte et pilotprojekt i søen. I første omgang er det så 6. og 7. klasserne fra Lindevangskolen, der er kommet afsted. Skeptisk og positiv - Jeg synes, det er spændende. Også at prøve noget nyt i forhold til teambuilding og sammenhold. Men nogle gange bruger Nicolai (Moltke-Leth, red.) og hans folk nogle ord, som sjette klasses elever simpelthen ikke forstår. Og så er det heller ikke alt, en frisk jægersoldat siger, som en erfaren lærer bare sluger og synes er fantastisk, siger skoleleder på LIndevangskolen Jens Hammer. Han har arbejdet på skolen i tre år og var før det 12 år på Ny Hollænderskole. Han mener klart, at eleverne mindst skal gå i 7. klasse for at få det optimale ud af forløbet. - Der er nogle af principperne eller modellerne, som er for amerikanske til min smag. Man bør i højere grad tilpasse tingene til en nordisk eller dansk hverdag og kontekst, siger han. På Lindevangskolen er der 570 elever og 63 lærere. Oveni de allerede afholdte kurser skal 11 lærere (3 fra Lindevang og 8 fra kommunens øvrige skoler) afsted på jægersoldatens kursus. Margit Ørsted (K) er meget optaget af, at børn og unge får optimale forhold for indlæring i folkeskolen. Her er det Viggo fra 6. X og Kasper fra 6. Y. GAMMEL KONGEVEJ 115 TELEFON

10 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. / 11 pl) Nr. Handletema: eff. via organisering og komp. udvikling Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Projekt True North Økonomi (i hele kr.) udgifter Evt. aktivitetsforudsætninger i den forbindelse Aktuel Budget Årsværk Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på sit møde den 30. november 2009 at der til budget 2011 skulle foreligges et forslag vedr. videreførelse af projekt True North. True North konceptet indebærer dels en kompetenceudvikling af lærerne, dels særlige camps/kurser for eleverne. Forløb for én skole (2x2 klasser samt deres ca lærere) koster kr., hvilket skal ses i sammenhæng med det totale årlige budget til efteruddannelse på ca t.kr. (centralt) og knap t.kr. fordelt på skolerne (ca kr./lærer). En videreførsel af True North således at alle skoler deltager (hver med 2x2 klasser og lærere), vil koste ca. 8x475 t.kr. = t.kr. hvilket vil medføre at samtlige andre kompetence-udviklingstiltag skal aflyses. I dette forslag påregnes det at implementeringen sker over tre skoleår med deraf følgende udgiftsfordeling. Da forløbet bl.a. består af særlige ugekurser og camps, vil implementeringen desuden medføre, at der vil skulle ske en betydelig udvidelse af vikaranvendelsen, idet elever på de klassetrin der ikke er med, vil skulle have vikarer for de lærere, som deltager i forløbet. Udgiften hertil er ikke indregnet, da den vil afhænge af den konkrete time-fagfordeling på skolerne. Såfremt alle lærere og alle elever skal igennem forløbet (ca. 280 klasser og ca. 450 lærere) vil det koste omkring 33 mio. kr. Skoleforvaltningen anser True North for at være et relativt godt efteruddannelsesprojekt for lærerne og et projekt med udviklingsmuligheder i forhold til eleverne. Det er dog ikke realistisk indenfor budgetrammen at udrulle konceptet. De centrale indholdselementer, med fokus på undervisningsdifferentiering, kan med fordel i stedet indgå i arbejdet med kompetenceudviklingsstrategi for lærere og pædagoger, som skoleafdelingen iværksætter i skoleåret 2010/11. Forudsætter andre forslag gennemføres (angiv nr. nr.) Forudsætter andre forslag ikke gennemføres (angiv nr. nr.)

11 Beskrivelse af sammenhæng med andre forslag Evt. sammenhæng med sektorplan navn på sektorplan Beskrivelse af sammenhæng Område Børne- og Ungeområdet Kontaktperson i området: Lars Hove Sørensen og Henrik Mosekilde

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere