På formandsrådsmødet den 23. oktober 2008 orienterede udvalgsformanden om beslutningen og Lindevangskolen tilkendegav interesse for projektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På formandsrådsmødet den 23. oktober 2008 orienterede udvalgsformanden om beslutningen og Lindevangskolen tilkendegav interesse for projektet."

Transkript

1 179. Evaluering af læringsprojektet True North Børne- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker forelagt til næste budgetlægning, et forslag til videreførelse af projektet. Beskrivelse af sagen: Som led i Aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2009 var partierne bag budgetaftalen enige om at udvikle nye metoder til at fremme børns læring bl.a. gennem at udbyde et True North projekt til en interesseret skole på Frederiksberg. Der blev som led i aftalen afsat kr. til projektet i På formandsrådsmødet den 23. oktober 2008 orienterede udvalgsformanden om beslutningen og Lindevangskolen tilkendegav interesse for projektet. Lindevangsskolen har gennemført et samlet forløb for hele lærergruppen i den sidste uge af skoleferien (uge 32) i Svendborg, hvor Svend Erik Schmidt og Nicolai Moltke-Leth fra Center for innovativ læring gennemførte en introduktion til læringsstile kombineret med praktiske øvelser. Denne er fulgt op af 11 læreres deltagelse i en uges kursus i uge 43. Lærernes tilbagemeldinger på udbyttet fra de to kursusforløb er meget positive. I uge 37 gennemførtes camp for elever på Lindevangskolens 6. klassetrin på Nordstrand og i uge 38 for elever på 7. klassetrin. Efter gennemførelsen af første camp blev forløbet justeret, så det i højere grad inddrog de fantastiske udendørsarealer omkring Nordstrand. Det er lærere og elevers samlede vurdering, at de gennemførte camps gav størst udbytte for eleverne på 7. klassetrin. Samarbejdet med Svend Erik Schmidt og Nicolai Moltke-Leth har været præget af, at konceptet var under udvikling i forhold til målgruppen, således at planlægning og afvikling løbende er justeret i forhold til de indhøstede erfaringer. Lindevangsskolen vil lade erfaringerne fra projektet indgå i skolelederkredsens løbende arbejde med udvikling af nye undervisningsmetoder og vurderer, at projektet positivt har bidraget til at sætte nye perspektiver på dette arbejde. True North konceptet er ressourcekrævende. Forløbet for de to klasser på Lindevangskolen har samlet kostet kr., hvoraf kr. er fondsfinansieret og kr. afholdt af de i budgetaftalen afsatte midler. Det er ikke realistisk inden for skolernes decentrale uddannelsesmidler på pr. fuldtidsansat lærer eller den centrale pulje på ca. 2,4 mill. kr., der bl.a. anvendes til fælles uddannelsesaktiviteter som opfølgning på sektorplaner, eksempelvis forbedret læsning på mellemtrinnet, at udrulle konceptet, så det f.eks. anvendes for alle elever på et bestemt klassetrin. Økonomi: Ingen Borgmesterpåtegning: Referat 30. november 2009 Børne- og Undervisningsudvalget - Frederiksberg Kommune Side 449

2 Ingen Behandling: B&U Sagsnummer: ADG/KIR Bilag: Referat 30. november 2009 Børne- og Undervisningsudvalget - Frederiksberg Kommune Side 450

3 Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Margit Ørsted og Jan E. Jørgensen Børne- og Ungedirektør Inger Andersen Konst. Skolechef Anne Drejer Gulager Direktør Nicolai Moltke-Leth 16. oktober Evaluering af projektet med True North. I efteråret 2008 fik skolen tilbudt, at indgå i et projekt med firmaet True North ved Nicolai Moltke-Leth. True North tilbyder personlig udvikling til unge mennesker i aldersgruppen år. Ved hjælp af coaching og personlig udvikling, vil True North give de unge mulighed for, at blive den bedst mulige udgave af dem selv. Et godt fundament i bagagen vil støtte det enkelte menneske til at træffe gode valg hele livet igennem. Kommunalbestyrelsesmedlem Margit Ørsted havde skaffet fondsmidler på kr , Kommunalbestyrelsen havde i budgettet for 2009 bevilget kr til læreraflønning (kursusforløb) og endvidere blev Nordstrand (den ene af kommunens to lejrskoler) stillet til rådighed i uge 37 og uge 38 til afvikling af to camps. På baggrund af flere møder mellem True North og skolen blev følgende aftalt: 1) En repræsentant for True North skulle på et pædagogisk rådsmøde give skolens ansatte (lærere og skolepædagoger) en indføring i de undervisningsprincipper, som elever og lærere ville blive udsat for på de to camps. 2) True North skulle afholde et kursusforløb for samtlige lærere i den sidste uge af sommerferien ) True North skulle afholde et eftermiddagskursus for de lærere der skulle deltage i de to camps. 4) True North skulle afvikle en camp for skolens 6. årgang i uge 37 og en for 7. årgang i uge 38. AD1: Til et pædagogisk rådsmøde i februar 2009 fremlagde en repræsentant for True North de undervisningsprincipper, som True North anvender på deres camps. Lindevangskolen P.G. Ramms Allé Frederiksberg C. - Tlf: Skolens - Skoleinspektør Jens Hammer

4 Desværre blev det ikke den positive oplevelse, som vi havde forventet. Det virkede ikke som repræsentanten havde helt styr på, hvad det var for en målgruppe han stod overfor, hvilket man kan undres over, da han selv er tidligere skoleleder. Da pædagogiske rådsmøder altid ligger udenfor skolepædagogernes tjenestetid, bliver de afholdt i tidsrummet kl Efter en lang arbejdsdag er det derfor vigtigt, at både form og indhold er relevant og givende! To timer kun med øvelser (går sammen med en makker og forestil dig, at du er Michael Jackson, Barack Obama, Martin Luther King, fortæl om din bedste/værste oplevelse etc.), der ikke blev fulgt op med forklaringer på, hvad øvelserne skal bruges til dette var ikke særlig motiverende og efterlod ikke det mest positive indtryk af True North blandt skolens 85 ansatte. Efterfølgende har Nicolai Moltke-Leth beklaget dybt, at vores første møde med True North ikke havde givet et retvisende billede af, hvad True North kan byde på. AD2: I perioden august 2009 var samtlige af skolens lærere på seminar i Svendborg. Hele torsdag den 6. august var reserveret til True North og med firmaets tidligere præsentation på pædagogisk rådsmøde, var forventningerne blandt skolens lærere noget blandet. Formiddagen gav lærerne en indføring i læringsstile ved Svend Erik Schmidt, der er kendt fra flere af TV2 s udsendelser blandt andet Plan B og Skolen verdensklasse på 100 dage. Det var et meget inspirerende og ikke mindst givtigt indlæg, som samtlige lærere fandt meget relevant. Om eftermiddagen var det Nicolai Moltke-Leth, der med teori og praktiske øvelser fulgte glimrende op på formiddagens program. Den efterfølgende evaluering blandt lærerne var den gennemgående vurdering at kurset havde været særdeles godt og professionelt. Mange af de virkemidler, værktøjer og undervisningsprincipper, som man var blevet præsenteret for, havde flere allerede implementeret i deres undervisning. AD3: Fredag den 4. september 2009 kl afholdt Nicolai Moltke-Leth et afklarende kursusforløb, hvor blandt andet ansvarsfordelingen blev aftalt og lærerne fik en orientering om indholdet af de to camps. AD4: Det var et stort ønske fra skolens side, at den ene camp skulle være for skolens to 6. klasser. Baggrunden var dels, at de to klasser var blevet sammenlagt af tre tidligere 5. klasser og vi havde forhåbninger om, at True North s koncept ville kunne have en effekt for klassens faglige og ikke mindst sociale relationer. Det skal dog bemærkes, at for begge klasser galt, at det var en helt ny lærerbesætning der havde overtaget klasserne fra dette skoleår. True North havde tidligere meddelt, at de ikke havde erfaringer med 5-dages camp for denne aldersgruppe, men derimod kun forløb over 3 dage. Skolens leder har bedt de deltagende lærerteams om en skriftlig tilbagemelding på afviklingen af de to camps og desuden har skolens leder været på besøg i samtlige klasser for at få elevernes vurdering. Her følger lærernes vurderinger/kommentarer: 6. årgang lærerne: Hvordan var ugen organiseret?: Tidsmæssigt meget stramt. Der var ikke tid til at fordøje/reflektere hverken for lærere eller elever. Selv i pauserne skulle man være aktiv, dog blev der slækket lidt på dette i løbet af ugen, hvilket virkede godt på eleverne de nød at have tid til fri udfoldelse i skoven, på stranden, på fodboldbanen etc. Dele af ugen var for løst organiseret. Efter en drøftelse med instruktørerne blev ansvarsfordelingen placeret dette skulle være sket hjemmefra og ikke efter 3 dage!

5 Hvordan var det faglige indhold: Noget var alt for svært til 6. klasse meget abstrakt og ukonkret. Dette blev dog bedre i løbet af ugen, hvor eleverne blev bedre til at sætte ord på disse meget abstrakte spørgsmål. De var mange gode/sjove øvelser vedr. samarbejde, accept af regler, at blive hørt, at tage hensyn. Desværre druknede noget faglighed i sællyde, hurra, knips, go og alt for høj musik! Særligt legene/øvelserne med fysisk aktivitet var eleverne glade for, og de virkede godt! Hvordan var udbyttet for eleverne? Eleverne lærte hurtigt at sige det rigtige for så at være fri! Konkrete konflikter undervejs burde der være plads til at løse, men programmet skulle holdes!!! Elevernes forventning til ugen var meget forskellig fra True Norths. Eleverne brokkede sig undervejs over et alt for stramt program dog var langt de fleste deltagende hele tiden. Eleverne fik i løbet af ugen lidt medbestemmelse - f.eks. fik de af instruktørerne lov til at holde en fest den sidste aften. Det blev super hyggeligt, med dans, bål og hygge og en gentagelse af de øvelser eleverne synes var sjove. Hvordan var udbyttet for lærerne? Det faglige indhold for ringe det positive var samværet med eleverne og muligheden for at lære eleverne at kende i andre sammenhænge. Andet? Problematisk, at lærerne ikke måtte tænke selv, at vi ikke måtte trække os tilbage, men skulle deltage på lige fod med eleverne. Hvorfor måtte enkelte elever ikke få små pauser, når de trængte til det? Manglende information fra True North. 6. årgang eleverne: Her følger elevernes vurderinger/kommentarer i ikke prioriteret rækkefølge: - Det var ubehageligt at skulle sidde på gulvet. - Programmet var for langt (kl ) og der var alt for få pauser. - Har fået et bedre kendskab til hinanden. - Hvorfor skulle vi medbringe idrætstøj, når der ikke var fysisk aktivitet? - Lærte at vi skal være mere åbne og havde respekt for hinanden. - Instruktørerne talte ned til børnene. - Gruppearbejdet var godt og lærte meget. - Søde voksne. - Havde nogle andre forventninger til campen, da det var en tidligere jægersoldat der stod for det! - Barnlige lege. - Lærte meget - især omkring samarbejde. - Undervisningen var ensformig. - Det blev bedre midt på ugen. 7. årgang lærerne: Hvordan var ugen organiseret: Lærergruppen var ikke tilstrækkeligt informeret om indholdet af kurset. Programmet var fint struktureret med undervisning og pauser i passende mængder. Hvordan var det faglige indhold: De praktiske opgaver var suverænt gode. Den teoretiske overbygning og debriefing gik lidt hen over hovedet på eleverne. Her ville det have hjulpet, hvis lærerne havde været bedre forberedt. Hvordan var udbyttet for eleverne: Eleverne fik et større kendskab til sig selv og deres samspil med andre. Desuden fik de forskellige værktøjer til at forstå indlæringsmetoder.

6 Hvordan var udbyttet for lærerne: Undervisningen, som var lærerstyret, fungerede kun fordi der var 7 hjælpelærere. Vi har meget glade for den positive stemning i undervisningssituationen. Mange af undervisningsmetoderne og forløbende var meget inspirerende. 7. årgang eleverne: Her følger elevernes vurderinger/kommentarer i ikke prioriteret rækkefølge: - Super sjovt og nyt. - Større sammenhold og kendskab til hinanden. - Programmet lidt for langt burde ikke have fortsat efter aftensmaden. - Drengegruppen på tværs af klasserne er blevet styrket. - Har fået selvtillid. - Lærte af stille personlige mål. - Sjove øvelser. - Lærte nye sider af kammeraterne. - Søde og dygtige instruktører. - Fået bedre koncentration. - Har fået større sammenhold og lærte at acceptere hinandens forskelligheder. Samlet vurdering: Som det fremgår af ovenstående har udbyttet for de to årgange været meget forskelligt. Hvor elever og lærere på 7. årgang var meget begejstret, var det for 6. årgangs vedkommende mere på det jævne! Årsagen til dette kan blandt andet skyldes følgende: - True North havde i den første uge visse begyndervanskeligheder og umiddelbart virkede det ikke som om at programmet var tilpasset aldersgruppen. - Hvor 7. årgang var en fasttømret enhed såvel elev- som lærermæssigt, var 6.årgang to nye klasser og desuden med en helt ny lærerbesætning. - Fra skolens side skulle vi nok i langt højere grad have forberedt 6. årgang på, at det ikke var en almindelig lejrskole, hvor fri leg i de dejlige omgivelser normalt er en vigtig aktivitet på en lejrtur, men derimod et kursusforløb med et helt andet indhold. Dette havde lærerne på 7. årgang gjort meget ud af siden sommerferien, således at eleverne ikke mødte op med falske forudsætninger. Den nye lærergruppe på 6. årgang havde derimod brugt kræfterne på at lære eleverne at kende. - På baggrund af kritikken i den første uge havde True North ændret på strukturen i anden uge, hvilket blandt andet betød at der var indlagt flere pauser og at eleverne ikke skulle være aktive når der blev holdt pauser. Ligeledes havde man dæmpet eller slukket for den meget høje musik i pauserne. - Ligeledes kan lærernes indstilling til True North s koncept have haft betydning. Det er min vurdering, at flertallet af lærerne på 7. årgang var mere åbne og positive end tilfældet var på 6. årgang. - Da True North ikke havde inddraget Nordstrands fantastiske udendørsarealer i deres planlægning, kunne de to camps ligeså godt have været afviklet i et almindeligt klasselokale eller i en gymnastiksal. Dette havde måske også medvirket til at skærpe opmærksomheden hos specielt nogle af drengene på 6. årgang, der på Nordstrand kiggede længselsfuldt ud på den grønne boldbane eller skovområdet. - At udbyttet for 7. årgang var meget større kan måske tilskrives elevernes større modenhed?

7 På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at True North s koncept med visse justeringer vil kunne anvendes i folkeskolen. Det vil være nødvendigt, at tilpasse programmet på en sådan måde, at der tages højde for elevernes forskellighed. True North kan ikke forvente, at eleverne møder lige så top motiveret og engageret, som de børn og unge, som normalt benytter True Norths tilbud. For sidstnævnte børn og unge er det et positivt tilvalg, da forældrene har betalt nogle tusinde kroner for deltagelsen, mens dette ikke er tilfældet for folkeskoleeleverne hvor deltagelsen for nogle elever kan være en sur pligt. Desuden bygger hele True Norths konceptet på, at det optimale ville være, hvis de deltagende lærere havde deltaget i et uge kursus forud for campen. Dette vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre. For Lindevangskolens vedkommende ville det have været 8 læreres normale timer der skulle vikardækkes i en hel uge, med en deraf følgende stor vikarudgift på over kr. True North har tilbudt, at 10 lærere fra Frederiksberg vederlagsfrit kan deltage i et uge kursus i uge 43. Udover Lindevangskolen har Skolen på la Cours Vej, Skolen på Bülowsvej, Skolen på Nyelandsvej, Ny Hollænderskolen og Skolen ved Søerne, valgt at sende lærere til dette flotte tilbud. Til orientering er kursusprogrammet vedlagt. Jens Hammer

8 Miniton Siden Frederiksberg-Kammeraternes Idrætsforening (FKIF) i starten af februar indførte miniton har børn helt ned til fire år spillet badminton med stor succes. På lørdag startes et nyt hold op. Sport side Ring og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Dan Lüth Indehaver FOTO: KLAUS SLETTING JENSEN Uge 39 Tirsdag den 22. september årgang FAST SALÆR Kr inkl. moms. Støtter WWF Til samtlige husstande Eksklusive koncerter Fra oktober bliver dørene atter slået op til en af Europas mest fantastiske koncertsale. Musikken kan igen nydes konservatoriets store sal. Læs side 2 og 3 Venstre slog til Venstres Ungdom holdt årsmøde på Frederiksberg, og skatteminister Kristian Jensen slog Jan E. og det kommunale venstrehold. Læs side 53 KOLONIEN RYKKER Sjette klasser fra Lindevangskolen fik lært nye måder at lære på, da de var på kolonien Nordstrand med en tidligere jægersoldat, Nicolai Moltke-Leth, der har en frisk indgang til at flytte barrierer i de unges hoveder og holdninger. Margit Ørsted (K) er initiativtager til projektet, og Lindevangs skoleleder Jens Hammer kiggede forbi og gav sin uforbeholdne mening. Læs side 16 Deltag i debatten på Dinby.dk Og læs mere om Frederiksbergs handelsliv Anmeld teater NYE KØKKENLÅGER? Ønsker du nye køkkenlåger, skuffer, bordplade mv. Nygammelt tilbyder dig en fuldkommen køkkenrenovering - ring i dag på og få tilsendt en brochure RENOVER DIT KØKKEN OG SPAR PENGE Testamente Fortæl os om du er enlig, samlevende, gift, enke eller enkemand og om der er børn. BYENS BEDSTE BRUNCH BUFFET Derefter får du gratis og skriftligt oplyst, hvilke arveregler der gælder for dig og hvorfor du bør oprette et testamente. Lørdag og søndag kl ,- professionel køkkenrenovering siden 1985 inkl. kaffe og te ad lib. Tag annoncen med og få et glas friskpresset appelsinjuice med i brunchbuffeten - Gyldig til 1/ FOR ENDEN AF NDR. FASANVEJ Nygammelt Skift ikke køkken Skift køkkenlåger -\OOLQJHYHM 9DQO VH ŀ 7OI 0DQGDJ IUHGDJ / UGDJ ŀ Q\JDPPHOW GN SOLGT ELLER GRATIS Peter Bangs Vej 59. Telefon Frederikssundsvej 7. Telefon SÅ RULLER GARDINBUSSERNE RING! * $!.3+% +!24/&,%2 &2! 34/2 (!'% 6ILDMOSE "ABY!SPARGES ELLER 'OURMET KG * Ring for en gratis vurdering *) Tilstandsrapport og energimærke er ikke omfattet af Solgt eller gratis Bjerregaard & Co. 34+.ORMALPRIS Tilbuddet gælder fra september 2009 Borups Alle 130 FLAGDUG i polyester. Findes i hvid og råhvid stryge- og krympefri. 150 cm bredde Før pr. mtr...108,- Nu kun 79,- Alt i stænger, rullegardiner, UNDGÅ DYRE FEJLTAGELSER! plissègardiner, foldegardiner GÅ IKKE TIL MÆNGDEN, MEN GARDIN-MADSEN og persienner, ca DERES GARDINSPECIALIST! gardinprøver i busserne. OG FÅ ET GODT TILBUD Pr. mtr. Klik ind på Før 148,NU KUN: 98,- DERES GARDINSPECIALFORRETNING Gl. Kongevej Nordsjælland * Vi ta r mål * Vi syr * Vi monterer

9 16 Frederiksberg Bladet Tirsdag den 22. september 2009 Holdånden blev banket i vejret, da 6. x og 6. y var taget på udviklings-camp på Frederiksberg Kommunes koloni Nordstrand ved Nykøbing Sjælland. True North Projektets navn True North er en metafor hentet fra navigationens verden. I et kompas peger den magnetiske pil mod den magnetiske nordpol. Den magnetiske nordpol er imidlertid ikke identisk med den sande geografiske nordpol. Der er således en mindre geografisk misvisning på kompasset, når kursen bliver udstukket. Tager man ikke løbende højde for denne afvigelse, ender man ikke på den oprindeligt tilsigtede destination. På samme vis symboliserer den magnetiske nordpol i menneskets liv den tilværelse eller det mål, der defineres gennem opvækst og formes af kulturel baggrund. Riv murene ned og slip din lærelyst løs Livets skole Den tidligere jægersoldat, Nicolai Moltke- Leth vil flytte eller fjerne barrier mod indlæring indeni børn og gøre dem bedre til at træffe beslutninger. AF MORTEN FRIIS OUTZEN FOTO AF: KLAUS SLETTING Udover at være tidligere jægersoldat, er Nicolai Moltke- Leth også kandidat i psykologi og kaptajn af reserven. Langt mod nord set fra Frederiksberg ved Nykøbing Sjælland ligger kommunens koloni, hvor de fleste af byens skoleelever har haft fornøjelse af at tilbringe en uge eller to tæt på sand, skov og strand. Her huserer den tidligere jægersoldat Nicolai Moltke- Leth på en mission. Han vil gøre op med det lidt stive system for indlæring i folkeskolen og sørge for, at flere elever - og deres lærere - får frigjort deres potentiale til at skrue op for indlæring og engagement i undervisningen. Efter tiden som jægersoldat har han læst psykologi på universitetet og er meget optaget af føleleserne intelligens. - Der er behov for at have højere fokus på sociale kompetencer. Den faglige søjle i undervisningen skal selvfølgelig fortsat være stærk, men vi skal udbygge, opbygge ogudbygge de sociale og emotionelle søjler. På den måde skaber vi nemlig de mennesker, der vil kunne begå sig i det næste årtusinde og sikre bedre vilkår for det samfund, vi gerne vil være en del af, siger Nicolai Moltke-Leth. - Frygten for ikke at være god nok, fylder alt for meget i alt for mange af de unge. Og det forfølger dem videre ud i livet. Vi skal have dem aktiveret og dyrke det unikke. Det er de færreste, der slides op. De fleste ruster, siger han - De unge bliver bedre til at vide, hvem de selv er. Det er en effektiv måde at løse konflikter og øge indlæring, siger Margit Ørsted (K). Hun hørte om Nicolai Moltke-Leth kurser og principper og ville gerne prøve tingene af på en skole på Frederiksberg. Men der var ikke lige midler på kommunens skolebudget til den slags. Det er dog sjældent, at Margit Ørsted lader sig stoppe af den slags begrænsninger. Så hun gik i stedet i gang med at søge fondsmidler og skaffede i løbet af ret kort tid kroner. Frederiksberg Kommune lagde vikartimer oveni, så lærerne kunne komme med, hvilket så har gjort det muligt at sætte et pilotprojekt i søen. I første omgang er det så 6. og 7. klasserne fra Lindevangskolen, der er kommet afsted. Skeptisk og positiv - Jeg synes, det er spændende. Også at prøve noget nyt i forhold til teambuilding og sammenhold. Men nogle gange bruger Nicolai (Moltke-Leth, red.) og hans folk nogle ord, som sjette klasses elever simpelthen ikke forstår. Og så er det heller ikke alt, en frisk jægersoldat siger, som en erfaren lærer bare sluger og synes er fantastisk, siger skoleleder på LIndevangskolen Jens Hammer. Han har arbejdet på skolen i tre år og var før det 12 år på Ny Hollænderskole. Han mener klart, at eleverne mindst skal gå i 7. klasse for at få det optimale ud af forløbet. - Der er nogle af principperne eller modellerne, som er for amerikanske til min smag. Man bør i højere grad tilpasse tingene til en nordisk eller dansk hverdag og kontekst, siger han. På Lindevangskolen er der 570 elever og 63 lærere. Oveni de allerede afholdte kurser skal 11 lærere (3 fra Lindevang og 8 fra kommunens øvrige skoler) afsted på jægersoldatens kursus. Margit Ørsted (K) er meget optaget af, at børn og unge får optimale forhold for indlæring i folkeskolen. Her er det Viggo fra 6. X og Kasper fra 6. Y. GAMMEL KONGEVEJ 115 TELEFON

10 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. / 11 pl) Nr. Handletema: eff. via organisering og komp. udvikling Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Projekt True North Økonomi (i hele kr.) udgifter Evt. aktivitetsforudsætninger i den forbindelse Aktuel Budget Årsværk Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på sit møde den 30. november 2009 at der til budget 2011 skulle foreligges et forslag vedr. videreførelse af projekt True North. True North konceptet indebærer dels en kompetenceudvikling af lærerne, dels særlige camps/kurser for eleverne. Forløb for én skole (2x2 klasser samt deres ca lærere) koster kr., hvilket skal ses i sammenhæng med det totale årlige budget til efteruddannelse på ca t.kr. (centralt) og knap t.kr. fordelt på skolerne (ca kr./lærer). En videreførsel af True North således at alle skoler deltager (hver med 2x2 klasser og lærere), vil koste ca. 8x475 t.kr. = t.kr. hvilket vil medføre at samtlige andre kompetence-udviklingstiltag skal aflyses. I dette forslag påregnes det at implementeringen sker over tre skoleår med deraf følgende udgiftsfordeling. Da forløbet bl.a. består af særlige ugekurser og camps, vil implementeringen desuden medføre, at der vil skulle ske en betydelig udvidelse af vikaranvendelsen, idet elever på de klassetrin der ikke er med, vil skulle have vikarer for de lærere, som deltager i forløbet. Udgiften hertil er ikke indregnet, da den vil afhænge af den konkrete time-fagfordeling på skolerne. Såfremt alle lærere og alle elever skal igennem forløbet (ca. 280 klasser og ca. 450 lærere) vil det koste omkring 33 mio. kr. Skoleforvaltningen anser True North for at være et relativt godt efteruddannelsesprojekt for lærerne og et projekt med udviklingsmuligheder i forhold til eleverne. Det er dog ikke realistisk indenfor budgetrammen at udrulle konceptet. De centrale indholdselementer, med fokus på undervisningsdifferentiering, kan med fordel i stedet indgå i arbejdet med kompetenceudviklingsstrategi for lærere og pædagoger, som skoleafdelingen iværksætter i skoleåret 2010/11. Forudsætter andre forslag gennemføres (angiv nr. nr.) Forudsætter andre forslag ikke gennemføres (angiv nr. nr.)

11 Beskrivelse af sammenhæng med andre forslag Evt. sammenhæng med sektorplan navn på sektorplan Beskrivelse af sammenhæng Område Børne- og Ungeområdet Kontaktperson i området: Lars Hove Sørensen og Henrik Mosekilde

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Skolebestyrelse 27. august 2014 18.00-21.00 Mødelokalet Referat Møder aftalt for 14/15: 27/8, 24/9, 22/10 (fælles med fødeskoler),

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Team10 2012 / 2013. Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse.

Team10 2012 / 2013. Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse. 2012/13 Team10 Team10 2012 / 2013 Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse. Jesper Toftebo Brønnum Mobil 3033 9902 jb@holbaek-realskolen.dk

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Den spændende fremtid

Den spændende fremtid Den spændende fremtid Kundearrangement Tirsdag den 31. august 2010 kl. 13.00-17.00 Odense Congress Center En frisk brise Har du det godt med nutiden? Og er du tryg ved fremtiden? Bygger jeres virksomhed

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere