INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3"

Transkript

1

2 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 8 REGISTRERINGSARBEJDET... 9 Registrerede steder og faciliteter SAMMENFATNING AFRUNDING AF PROJEKTET Projektet er støttet med midler fra Sygekassernes Helsefond Tips- og lottomidler til friluftsliv Tak for støtten. 1

3 Indledning For nogle år siden kom De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) med et ønske om at forbedre mulighederne for, at mennesker med handicap kan dyrke friluftsliv på lige fod med andre borgere, og da et af Friluftsrådets primære formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse, bakkede Friluftsrådet op om ønsket og indgik en aftale om et samarbejdsprojekt projekt Handicappede og friluftsliv. Gennem en periode på lidt over 2 år har DSI og Friluftsrådet således arbejdet på at registrere mulighederne for, at personer, der har funktionsnedsættelser, kunne komme ud og udnytte nogle af de mange oplevelsesmuligheder naturen rummer. Projektet er formet efter ønsket om at styrke det enkelte menneskes opmærksomhed på de personlige muligheder for at dyrke og opdyrke friluftsliv med øget livskvalitet til følge handicap eller ikke handicap. På de følgende sider er det beskrevet, hvordan arbejdsprocessen har givet indblik i, hvilke ønsker personer med handicap har, og hvor der bør satses på forbedringer i fremtiden. Samtidig er det beskrevet, hvordan det gennem en registrering af eksisterende naturområder og faciliteter er lykkes at opfylde et stort ønske og behov for at formidle de muligheder, der allerede eksisterer. 2

4 Fremtiden ønsker, handlinger og tiltag Friluftsrådet og DSI har den opfattelse, at mulighederne for friluftsliv for personer med handicap kan blive meget bedre, bl.a. gennem en forbedret og styrket koordinering mellem eksisterende muligheder, tilbud og faciliteter. Herved kan der opnås synergi mellem de initiativer, der bliver taget inden for friluftsaktiviteterne i dag, til fordel for den besøgende og de deltagende institutioner og organisationer. Samtidig ønsker mennesker med handicap at bidrage med deres viden og erfaringer i planlægningen en mulighed som i fremtiden burde benyttes noget mere. Der er således ønsker om at: Koordinere og forbedre eksisterende stisystemer og evt. etablere nye sammenhængende stisystemer i et overordnet netværk. Etablering af lokale stisystemer, der giver lokalbefolkningen en direkte og nem adgang fra byerne i området til friluftsoplevelser og som skaber forbindelse mellem nærliggende lokaliteter. Etablering og forbedring af eksisterende faciliteter f.eks. primitive lejrpladser, grill- og bålpladser o. lign opholdspladser mv. Nem adgang til kort, folder og andre relevante informationer, som kan give den handicappede mulighed for at vurdere, om vedkommende ønsker eller har mulighed for at benytte området/faciliteten. Informationsmaterialet bør naturligvis være tilgængeligt for alle. Udbygning af så alle naturoplevelser på sigt vil være samlet et sted og samtidig vil kunne kombineres i planlægningen af andre oplevelser. Information om offentlige transportmuligheder samt parkeringsmuligheder mv. bør indgå i informationsmateriale. Inddrage brugere både i forhold til drift, vedligehold og forbedring af eksisterende faciliteter og i etableringen af nye. Fortsat udbygning/forbedring samt nyetablering af fugleskjul, fiskepladser o. lign faciliteter Opstilling af informationstavler og opstilling af tilgængelige informationskort og andre enkle informationssystemer på lokaliteterne og langs stier og andre ruter. Her bør der også være information om offentlige transportmuligheder samt parkeringsmuligheder mv. Alt i alt må der fremover sørges for en mere omfattende registrering. Flere gode udflugtsmål må registreres, og det må påses, at hele turmålet kan opleves i sammenhæng, så der f.eks. er tilgængeligt lige fra p-pladsen, hen ad stien, på toilettet og ned til strandbadet. Tiltag for at fremme muligheden for adgang til naturen og friluftsoplevelser: Etablering af sammenhænge/forbindelser mellem naturområder og faciliteter, herunder konkrete beskrivelser af muligheder friluftsoplevelser. 3

5 Opbygning af integrerede transportformer rundt omkring i områder, således at flere naturområder kan indgå i den samlede oplevelse af et besøg, og at der gives den besøgende mulighed for at have flere friluftsoplevelser, f.eks. vandre, cykle, køre, sejle, bade, ride osv. under samme besøg. Tilknytning af naturvejledere til området f.eks. i forbindelse med grejbankcentre med mulighed for udlån af grej til personer med handicap. I forbindelse med naturvejlederarrangementer bør der henvises til hvis de finder sted på registrerede steder. Ellers kan arrangørerne foranledige en registrering. Naturvejledere bør lave flere arrangementer, der eksplicit åbner for personer med handicap på sammen måde som visse arrangementer også rummer gode muligheder for børnefamilier. Bedre udnyttelse af friluftsorganisationerne Friluftsrådets medlemsorganisationer svarer gerne på spørgsmål o.lign., hvis der er noget handicaporganisationerne eller enkeltpersoner behøver oplysninger eller hjælp til Støtte til udvikling af tilgængelige friluftstilbud på privatejede områder efter ønske fra lodsejere. Oprette og evt. uddanne et netværk af formidlingsinteresserede medborgere, som kan fungere som et korps både ved større events og til dagligdagens mange formidlingsaktiviteter. Herunder evt. et netværk af mennesker med handicap, der kan fungere som guides og inspiratorer for såvel andre mennesker med handicap, samt ejere af friluftsområder i forbindelse med tilgængeliggørelse af områderne. DSI vil sørge for, at de nye afdelinger, der er etableret i samtlige af landets kommuner, bliver opmærksomme på muligheder, der findes for at mennesker med handicap kan benytte de tilgængelige friluftsaktiviteter, der findes i netop deres kommune. DSI skal sikre, at afdelingerne arbejder for at øge tilgængeligheden til friluftsaktiviteter i de enkelte kommuner. DSI vil samtidig arbejde for at sikre finansiering til videreførelse og vedligeholdelse af databasen, der er fundamentet for hele registreringen. Når den nødvendige finansiering er fundet vil DSI, ved at engagere de allerede uddannede tilgængelighedskonsulenter samt ved at supplere antallet af registratorer i det nødvendige omfang, fortsætte registreringerne landet over. 4

6 Projekt Handicappede og friluftsliv Baggrund Igennem de seneste 10 år er der kommet stigende fokus på tilgængelighed for alle befolkningsgrupper til kultur-, natur-, fritids- og turismefaciliteter og -anlæg. Der er iværksat flere lokale projekter, som dog typisk har haft en begrænset levetid, bl.a. på grund af mangel på ressourcer. På regionalt plan er der også taget en række initiativer. Nogle med klart fokus på at skabe fysisk tilgængelighed til bestemte især bygningsmæssige anlæg, f.eks. museer eller hoteller, mens enkelte andre har haft en mere bred projekttilgang, f.eks. Turistgruppen Vestjylland, som med held har arbejdet med at forbedre tilgængeligheden til turistfaciliteter lige fra badebroer til sommerhuse og forlystelsesparker. På landsplan har Foreningen Tilgængelighed for Alle (FTA) for nylig gennemført en kvalitetsmærkeordning for 7 grupper af mennesker med handicap i det danske samfund: Kørestolsbrugere, gangbesværede, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, personer med astma og allergi, udviklingshandicappede og personer med læsevanskeligheder. Målet med mærkningsordningen er, at forbedre tilgængeligheden til virksomheder og offentlige bygninger til glæde for personer med nedsatte funktionsevner. Projekt Handicappede og friluftsliv er et landsdækkende projekt, som bygger på et ønske fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) om at forbedre tilgængelighed til naturen. Formål I 2003 startede Friluftsrådet og DSI projektet som et samarbejdsprojekt, hvis mål var at tilvejebringe et grundlag for forbedring af muligheder for at dyrke friluftsliv for mennesker med handicap. Gennem ønsker fra handicaporganisationerne blev projektet afgrænset til at omfatte de helt almindelige naturområder og friluftsaktiviteter, som f.eks. haveanlæg, stianlæg ved søer og i skove mv., strandstier, bade- og bådebroer, naturanlæg, udsigtsplatforme, fugleskjul, primitive overnatningspladser/sheltere, samt historiske anlæg og fiskepladser, herunder også put and take steder og muligheder, som ikke-handicappede finder det helt naturligt at kunne besøge og benytte, men som mange med funktionsnedsættelser på grund af manglende tilgængelighed og information ofte har været afskåret fra at benytte. Ideen med projektet var at foretage en registrering af eksisterende naturområder og faciliteter. Derefter skulle der udarbejdes tilgængeligt informationsmateriale, som kunne bruges af alle og som samtidig ville være dynamisk og let at opdatere, efterhånden som områder og faciliteter forandres og der kommer nye steder til. Samtidig var det et ønske, at projektet ikke blev en mærkningsordning, der kun rummede et ja eller nej til adgang for specielle grupper. Dette projekt skulle gennemføre en registrering, hvor det ville blive muligt for den enkelte at vurdere, 5

7 om han eller hun ville have mulighed for at benytte stedet ud fra de registrerede faktiske mål og hældninger mv. Afgrænsning af projektet Projektet er landsdækkende, men Turistgruppen Vestjylland har gennem deres arbejde med tilgængelig turisme registreret en række naturområder i Ribe og Ringkøbing Amter. For at undgå gentagelser af allerede udførte registreringer, er der ikke foretaget registreringer i disse amter. Turistgruppen Vestjylland formidler deres registrerede oplevelser og områder gennem deres hjemmeside: Samtidig skal det bemærkes, at alle valg mht. hvor og hvilke områder der er registreret, er sket ud fra et kvalitativt valg af friluftsbrugere, organisationer og kommuner. Arbejdsproces og projektstyring Proces og målgruppe Hele projektet er bygget op omkring ønsket fra DSI om at styrke den enkelte persons opmærksomhed på hans/hendes personlige muligheder for - også med en funktionsnedsættelse - at dyrke og opdyrke friluftsliv med øget livskvalitet til følge. Projektet er derfor gennemført på baggrund af de ønsker, den enkelte naturgæst antages at have, og der har gennem hele processen været fokus på at tilgodese alle handicapgrupper. Målgruppen for projektet er således handicappede i bredeste forstand alle 7 handicapgrupper (kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astma og allergi, udviklingshandicappede og læsevanskeligheder). Selve arbejdsprocessen har været styret af et nødvendigt tæt samarbejde mellem Friluftsrådet og DSI samt de frivillige fra både Friluftsrådets og DSI s medlemsorganisationer. Det har selvfølgelig betydet, at det har været en lang proces; men i sidste ende har det resulteret i, at alle handicapgrupper og de forskellige friluftsorganisationer har haft mulighed for at komme med indspil og deltage aktivt altså har haft mulighed for at påvirke og deltage i hele processen, så resultatet netop kunne opfylde deres ønsker. Det praktiske arbejde Det generelle arbejde og den daglige ledelse af projektet er blevet varetaget af to projektkoordinatorer og i erkendelse af, at arbejdet med tilgængelighed er flerdimensionelt, har der været nedsat dels en styregruppe (bilag 2) og dels en referencegruppe (bilag 3), som har fungeret som faglige sparringspartnere. Den praktiske del med at gennemføre registreringen af eksisterende naturområder og faciliteter er foregået ved hjælp af et registreringsskema (bilag xx), som Dansk Center for Tilgængelighed har udarbejdet og haft i høring i samtlige handicaporganisationer. Samtidig var skemaet til grundig vurdering og kommentering i 6

8 referencegruppen en lang proces, men igen for at sikre, at alle handicapgrupper blev hørt og alle ønsker og behov indarbejdet i skemaet. Selve resultatet blev et omfattende skema på 29 sider, hvor det er muligt at registrere parkering, muligheder for offentlig transport til stedet/faciliteten, toiletter, stianlæg, fiskeplatforme, strandadgang, fugleskjul, sheltere, grillpladser osv. (Bilag 1) Selve registreringsarbejdet er gennemført af frivillige fra DSI s og Friluftsrådets medlemsorganisationer samt af nogle studerende. Der blev holdt et til flere registreringsmøder i hvert amt, hvor der blev fortalt om projektet, og hvor de frivillige havde mulighed for at blive undervist i, afprøve og stille spørgsmål til registreringsskemaet. Derudover havde de frivillige og deres organisationer mulighed for at komme med forslag til, hvilke områder og faciliteter, der kunne registreres, samt at indgå i en gruppe af registranter, som så kunne følges ad under registreringsarbejdet. Udover indspil fra organisationerne til hvilke områder, der skulle registreres, blev kommunerne også hørt om, hvilke af deres områder, der burde være med i registreringen. Den bruttoliste, som de frivillige har brugt til udvælgelse af hvilke områder/faciliteter, de lige netop ønskede at registrere, blev altså dannet ud fra et kvalitativt valg af friluftsbrugere, organisationer og kommuner. Ud fra bruttolisten med områder har de frivillige selv bestemt hvilke områder, de ønskede at tage ud og registrere bl.a. derfor er der forskel på det antal fiskepladser, sheltere, strandadgange osv. der er registreret. I nogle amter har de frivillige registreret mange grillpladser, men ikke så mange strande og omvendt det er dog forsøgt at registrere omkring 30 steder i hvert amt. Formidling af de registrerede steder En stor del at projektet har været at finde en løsning med hensyn til formidlingen af de registrerede steder. Ønsket var at finde en løsning, hvor der i forvejen var noget formidling inden for samme emne, således at man i fremtiden ville have et fundament at bygge videre på og ikke bare ville få en mindre database el. lign., som inden for relativ kort tid ville blive glemt og ikke vedligeholdt. Da FTA opstartede en mærkningsordning, som også er landsdækkende, blev det nærmest en selvfølge, at de registrerede steder skulle formidles på en måde, så der ville være sammenhæng mellem de to projekter. Det blev derfor besluttet at lave en samlet internetportal for både mærkningsordningen og projekt Handicappede og friluftslivet. På er der i dag således mulighed for at søge på mange forskellige steder og faciliteter, f.eks. både konferencesteder, inden- og udendørsattraktioner, spisesteder og naturområder samt meget andet. 7

9 Det foreløbige resultat af projekt Handicappede og friluftsliv Arbejdet (processen) har betydet, at der igennem en lidt over 2-årig periode har været øget fokus på tilgængeligheden til naturen og mulighederne for at dyrke friluftsliv. Det har formentlig medført, at flere har fået blod tanden til at tage ud og benytte naturen. Samtidig har det inden for f.eks. Friluftsrådet givet en forståelse for, at de handicappede ønsker at kunne besøge helt almindelig lokaliteter og f.eks. bare have mulighed for en tur i skoven el. lign. Der bliver altså ikke primært gået efter attraktioner m.v., men gerne de helt almindelige og nære naturoplevelser en erkendelse, som helt sikkert bør indgå i den fremtidige planlægning. Endnu har vi ikke fået den store tilbagemelding på men vi har et ønske om at få samlet flere informationer på samme sted. Samtidig er portalen fuldt tilgængelig, og der er tale om et dynamisk medie, der kan videreudvikles og bygges videre på. Derudover har vi ønsket om at tilvejebringe noget informationsmateriale, hvor det er muligt for den enkelte selv at vurdere, om det er muligt for ham eller hende at besøge stedet/faciliteten ud fra hældninger, mål o.lign. alle muligheder for at besøge et naturområde eller en bestemt facilitet ud fra ens egne ønsker og muligheder er altså til stede. Ønsker man at benytte gøres følgende: 8

10 For at sætte fokus på og mulighederne for at dyrke friluftsliv har DSI og Friluftsrådet holdt nogle friluftsarrangementer (se evt. bilag xx) og resultatet deraf har været. (der kommer en rapport fra Helen Holm) Vælg naturoplevelser hvis du ønsker at besøge et naturområde el. en bestemt facilitet i naturen Hvis man ønsker at finde tilgængelige steder el. bestemte faciliteter på går man ind på hjemmesiden og vælger find tilgængelige steder øverst i venstre hjørne. Registreringsarbejdet Arbejdet med registreringen samt udtræk fra databasen har givet os mulighed for, at danne os et overblik over hvordan tilgængeligheden er på de registrerede naturområder. I det følgende afsnit er det på baggrund af et udtræk fra databasen med registreringerne beskrevet, hvordan tilgængeligheden fordeler sig på de forskellige steder og faciliteter inden for de 5 nye regioner. 9

11 Registrerede steder og faciliteter På landsplan er der i alt registreret 310 steder, herunder 882 forskellige faciliteter (fugleskjul, fiskeplatforme, grillpladser, stianlæg, strandadgang, toiletter, borde og bænke, primitive overnatningssteder/sheltere, legepladser, sansehaver og steder med mulighed for handicapsejlads). Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Nordjylland (Nordjyllands Amt samt Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Ålestrup fra Viborg amt) I Region Nordjylland er der samlet registreret 61 steder, herunder 163 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 50 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 6 stk., Fiskeplatforme: 2 stk. Fugleskjul: 3 stk., Grillpladser: 11 stk. Legepladser: 5 stk., Stianlæg: 60 stk. Strandadgange: 9 stk. og Toiletter: 17 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at der de fleste steder ikke findes ledelinier, mulighed for auditiv information eller information på punktskrift. Langt de fleste steder findes der heller ikke kontrastfarver eller belysning på trapper, bomme, toiletter o. lign. til gengæld er det stort set tilladt at medbringe førerhund på alle de registrerede steder. Kigger man på parkeringsmuligheder og stisystemer ses det, at der mange steder ikke findes egentlige parkeringspladser samt handicapparkeringspladser. De steder, hvor der findes handicapparkeringspladser, er belægningen til gengæld fast og jævn. Stisystemerne har mange steder en fast og nogenlunde jævn belægning, og ca. halvdelen af stierne er uden væsentligt tværfald. På omkring halvdelen af de registrerede steder findes der overskuelige og letforståelige informationstavler. Ved mange af stisystemerne findes der hvilepladser hvilepladserne er dog ofte uden ryg- og armlæn. Gennemgår man de enkelte registrerede faciliteter ses det, at de 2 stk. fiskeplatforme begge er forsynet med tilgængeligt stianlæg og at fiskeplatformene overordnet er tilgængelige i forhold til vendediametre, rækværk mv. det er dog kun den ene, hvor der er opsat holdere til fiskestænger. Der er ingen parkeringsmuligheder, toiletter, ledelinier eller mulighed for personlig assistance ved nogle af fiskeplatformene. De registrerede borde/bænke og grillpladser er også forsynet med et nogenlunde tilgængeligt stisystem. Toiletter findes kun ved 5 borde/bænke, mens der ingen findes ved grillpladserne. M.h.t. plads til kørestol ved borde/bænke er der næsten ingen steder gjort plads til dette, men siddehøjden er de fleste steder i orden. Ved grillpladserne er der ingen steder gjort plads til fodstøtter og knæ, når man skal betjene grillen, og kun et af stederne er betjeningshøjden. Ser man på overnatningspladserne og sheltere er der ikke mange, som er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Der findes ingen toiletter ved eller i nærheden af pladserne, og der er findes ingen grill/bålpladser elle borde/bænke, som er egnet for handicappede. Tilgængeligheden i selve shelterne er generelt også dårlig - der findes f.eks. ingen håndlister, og gulvet er ikke hævet osv. 10

12 M.h.t. til de 3 stk. registrerede fugleskjul ses det igen, at der ingen toiletter findes ved eller i nærheden. Kun 2 af stederne er forbundet med et tilgængeligt stianlæg, og ingen af stederne er der niveaufri adgang m.v. For de registrerede strandadgange gælder det, at der generelt er dårlige muligheder for at komme helt ud i vandet ved hjælp af rampe eller lign. Det samme ses ved legepladserne tilgængeligheden, opbygningen mv. er ikke for handicappede. De enkelte toiletter, som er registrerede, er generelt tilgængelige de ting som ikke er i orden er typisk armstøtter og placering af toiletrulle, tilbagetrækningshåndtag på dør osv. Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Midtjylland (Århus og Ringkøbing Amter samt Vejle Amt ekskl. Børkop Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle og Viborg Amt ekskl. Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Ålestrup) I Region Midtjylland er der samlet registreret 31 steder, herunder 88 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 18 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 2 stk., Fiskeplatforme: 6 stk. Fugleskjul: 6 stk., Grillpladser: 2 stk. Legepladser: 6 stk., Stianlæg: 31 stk. Strandadgang: 4 stk. Toiletter: 10 stk. Sansehaver: 1 stk. og Handicapsejlads: 2 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at det ikke er mange steder der findes egentlige handicapparkeringspladser, og der er en tildens til, at belægningen på de få plader ikke er jævn og fast. På en del af stederne findes der en overskuelig informationstavle, men ingen steder findes information på punktskrift, taktil eller mulighed for auditiv information eller personlig assistance. De fleste steder findes ikke ledelinier, ej heller kontrastfarver eller belysning på indgange, trapper, bomme, toiletter o.lign. Stort set alle steder er det dog tilladt at medbringe førerhund. Ud fra de registrerede 18 stk. borde og bænke ses, at de stort set alle er placeret på et jævnt og fast underlag og at ca. halvdelen af dem er forbundet med et tilgængeligt stisystem. Ved ca. halvdelen af dem er der gjort plads til en kørestol for bordenden. Toilet findes ved under halvdelen af stederne. På lidt over halvdelen af de registrerede stisystemer er belægningen ikke jævn og fast, men sidehældningen er de fleste steder uden væsentligt tværfald. I forbindelse med stisystemerne er der mange steder placeret hvilepladser. En del af disse er forsynet med ryglæn, mens der de fleste steder ikke findes armlæn. Ser man på de enkelte registrerede faciliteter viser udtrækket, at de 2 stk. registrerede grillpladser er forbundet med et nogenlunde tilgængeligt stianlæg og at pladserne er placeret på et jævnt underlag med borde/bænke, som i nogen grad er tilgængelige. Når grillen skal betjenes ser det dog ikke for godt ud med betjeningshøjden, og der mangler plads til fodstøtter og knæ under grillen. Der findes ikke handicaptoiletter ved eller i nærheden af grillpladserne. Udtrækket for de 2 stk. primitive overnatningspladser med sheltere viser, at pladserne er forbundet med et nogenlunde tilgængeligt stisystem, men at selve pladserne ikke er indrettet for handicappede. Belægningen på pladserne er ikke jævn og fast, og selve indretningen af shelterne opfylder ingen tilgængeligheds krav. 11

13 Der findes ikke handicaptoilet ved pladserne, og der er meter til det nærmeste. Ser man på de 6 stk. registrerede fiskepladser, er det kun ca. halvdelen af dem, som er forbundet med et tilgængeligt stisystem. Selve fiskeplatformene er mangelfulde i forhold til hjulværn, vendeareal mv. Der findes ikke holdere/støtte til fiskestænger på nogle af stederne, ej heller toiletter. Ved to af stederne findes der toilet meter fra pladsen. De 6 stk. registrerede fugleskjul er næsten alle sammen forbundet med et tilgængeligt stisystem, men der er ikke niveaufri adgang til nogen af fugleskjulene. Skjulene er heller ikke er forsynet med hjulværn, vendediameteren er for lille, der er ingen bænke, og der er ikke lavet udkigshuller, så det er muligt at sidde ned og kikke ud. Der findes ikke toilet ved fugleskjulene. Der er registreret handicapsejlads 2 steder. Begge steder findes der ikke et tilgængeligt stianlæg, og kun det ene sted er der niveaufri adgang til faciliteten. Der findes ikke hjulværn på bro/mole/kaj, og der findes heller ikke en godkendt kran, som kan løfte personen over i båden. Kun det ene sted findes der toilet. Af de 4 stk. strandadgange, der er registreret, er kun det ene sted forbundet med et tilgængeligt stianlæg, ligesom der også kun findes et handicapegnet toilet på det ene af stederne. Der findes ingen kørerampe ud i vandet på nogen af stederne. De registrerede toiletter er generelt tilgængelige dvs. de er forbundet med et tilgængeligt stisystem, der er niveaufri adgang og vendediametre osv. De ting, som ikke er i orden, er typisk mindre ting, som armstøtter og placering af toiletrulle, tilbagetrækningshåndtag på dør, placering af spejl o.s.v. Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Syddanmark (Ribe, Sønderjylland og Fyns Amter samt Børkop, Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle fra Vejle Amt). I Region Syddanmark er der samlet registreret 79 steder, herunder 241 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 59 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 3 stk., Fiskeplatforme: 3 stk. Fugleskjul: 3 stk., Grillpladser: 16 stk. Legepladser: 6 stk., Stianlæg: 79 stk. Strandadgang: 35 stk. Toiletter: 29 stk. Sansehaver: 1 stk. og Handicapsejlads: 7 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at stisystemerne generelt er i god stand i forhold til bæreevne og tværfald. Nogle steder er mindre bakker og ujævnheder et problem, og næsten ingen steder findes der ledelinier og opmærksomhedsfelter samt belysning ved indgange o.lign. Mange steder findes overskuelige informationstavler, men stort set ingen steder findes noget på punktskrift eller taktil. Der er næsten ingen steder, hvor der er mulighed for personlig assistance, men de fleste steder kan der medtages førerhund. Langs stierne findes de fleste steder hvilepladser, og mange af disse har en god tilgængelig siddehøjde, men det er meget forskelligt, om de er forsynet med ryg- og armlæn. 12

14 Parkeringsforholdene er meget blandede. Mange steder findes der ikke egentlige handicapparkeringspladser, men andre muligheder for parkering. På omkring halvdelen af de registrerede steder er belægningen fast og jævn. De registrerede borde og bænke er næsten alle forbundet med et tilgængeligt stisystem, og ofte er der niveaufri adgang. Det underlag som borde og bænke er placeret på, er i en del tilfælde ikke fast og jævnt, og der er en del steder heller ikke gjort plads til kørestole ved bordene. Der findes handicaptoilet i forbindelse med lidt under halvdelen af de registrerede borde/bænke. De tre overnatningspladser, der er registrerede, er i to af tilfældene forbundet med et tilgængeligt stianlæg, men kun det ene sted findes en grill/bålplads som er egnet for handicappede. To af stederne er gulvet i shelterne hævet min. 48 cm, men ingen af stederne findes der håndlister, udhæng og opladningsmulighed til kørestole. Belægningen til og foran shelterne er ikke fast og jævn og kun det ene sted findes der et handicaptoilet. På to af pladserne findes handicapegnede borde og bænke. Der findes tilgængeligt stianlæg til alle tre registrerede fiskeplatforme. To af stederne er fuldt tilgængelige det eneste der mangler er støtte/holdere til fiskestænger. Det ene af stederne er ikke tilgængeligt overhovedet, og der findes ikke toiletter ved nogen af stederne. Af de tre fugleskjul, der er registrerede, er det kun det ene sted, der er tilgængeligt m.h.t. niveaufri adgang, hjulværn o.s.v. Det findes ingen toiletter ved nogen af stederne, og kun to af stederne er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Der er registreret 16 grillpladser, hvor kun få af dem er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Stort set ingen steder er der gjort plads til fodstøtter under grillen, og betjeningshøjden mv. er ikke i orden. Der findes ingen toiletter i nærheden af grillpladserne. Kigger man på de 6 stk. registrerede legepladser ses, at stort set ingen af stederne er indrettet for handicappede. De fleste af stederne er dog forbundet med et tilgængeligt stisystem og toiletter. Der er registreret 35 strandadgange. Lidt under halvdelen af de registrerede strande er forbundet med et tilgængeligt stisystem og toiletter. Ingen af stederne er fuldt tilgængelige mange steder går broer og kørestier ikke helt ud i vandet, der er mangler hjulværn, hvilepladser, omklædningsmuligheder osv. Den ene sansehave, der er registreret er fuldt tilgængelig. Der er registreret 7 steder med handicapsejlads. Det ene sted er fuldt tilgængeligt bort set fra, at der ikke findes toilet og kran. De andre steder er stor set alle forbundet med et tilgængeligt stisystem, mens der stort set ingen steder findes kran. De andre tilgængelighedsforhold svinger meget, og på kun lidt under halvdelen af stederne findes der tilgængelige toiletter. Af de 29 stk. toiletter, som er registrerede, er ca. halvdelen med niveaufri adgang, samt en tilgængelig bredde på døren, vendediametre o.s.v. De ting, som ikke er i orden, er bl.a. armstøtter, placering af toiletrulle, placering af spejl, knager osv. samt tilbagetrækningshåndtag. 13

15 Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Sjælland (Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amt) I Region Sjælland er der samlet registreret 67 steder, herunder 184 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 41 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 5 stk., Fiskeplatforme: 4 stk. Fugleskjul: 4 stk., Grillpladser: 11 stk. Legepladser: 4 stk., Stianlæg: 61 stk. Strandadgang: 24 stk. Toiletter: 24 stk. Sansehaver: 2 stk. og Handicapsejlads: 4 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at ca. lidt over halvdelen af de registrerede stianlæg ikke har en jævn og fast belægning mange steder er tværfaldet dog i orden. Yderst få steder findes der information på punktskrift samt auditiv information/tekstinformation for døve. Mange steder findes der en overskuelig informationstavle. Når man bevæger sig væk fra parkeringspladsen og længere ind på stierne, findes der enkelte steder naturlige ledelinier i form af græskanter o. lign, men ellers findes der stort set ikke ledelinier samt belysning ved indgange mv. Stort set alle steder er det tilladt til medbringe førerhund. Parkeringsforholdene ser generelt ikke gode ud. Mange steder findes der ikke parkeringsmuligheder for handicappede, og mange steder er belægningen ikke fast og jævn. De enkelte steder, hvor der findes trapper, er der ikke en alternativ passagemulighed, og trapperne er ikke forsynet med kontrastfarve på trin samt håndlister i begge sider mv. Ca. halvdelen af de registrerede borde og bænke er forbundet med et tilgængeligt stisystem, og de fleste steder er der et fast og jævnt underlag samt niveaufri adgang. Siddehøjden er de fleste steder i orden, men stort set ingen steder er der gjort plads til kørestol ved bordet. Ved ca. halvdelen af stederne findes der handicaptoilet i nærheden. Lidt over halvdelen af de 11 stk. registrerede grillpladser er ikke forbundet med et tilgængeligt stisystem, men til de fleste er der niveaufri adgang. Stort set ingen steder er der gjort plads til fodstøtter ved grillen, og betjeningshøjden er heller ikke i orden. Ved ca. halvdelen af grillpladserne findes tilgængelige borde og bænke samt et handicaptoilet i nærheden. Over halvdelen af de registrerede primitive overnatningspladser med shelter er forbundet med et tilgængeligt stisystem. De fleste steder er belægningen på selve pladsen og foran sheltere jævn og fast. Ca. halvdelen af shelterne har en bund, der er hævet ca. 48 cm. Ingen steder findes der håndlister/torv, ly til kørestole og opladning til el-kørestole samt mulighed for at stå oprejst i shelteret. Stort set ingen steder findes der tilgængelige borde og bænke, men ved ca. halvdelen af grillpladerne findes der handicaptoilet i nærheden. Der er registreret 4 stk. fiskeplatforme. Halvdelen er forbundet med et tilgængeligt stisystem og har niveaufri adgang samt et handicaptoilet i nærheden. Kun et af stederne findes der rækværk, hjulværn samt støtte til fiskestænger. 3 ud af de 4 stk. registrerede fugleskjul er forbundet med et tilgængeligt stisystem, men der er ikke niveaufri adgang til selve pladserne. To af stederne findes der udkigshuller i ca cm høje, så de kan bruges af kørestolsbrugere. Der findes ikke handicaptoiletter i nærheden af fugleskjulene. 14

16 Der er registreret 4 steder med mulighed for handicapsejlads. Tilgængeligheden til stederne er ikke specielt god og kun et enkelt sted findes der en handicapkran, så kørestolsbrugere kan hjælpes ombord. Ved 3 af stederne findes et handicaptoilet i nærheden. 2 ud af de 4 registrerede legepladser er forbundet med et tilgængeligt stisystem. På ingen af pladserne er der helt gode muligheder for at lege i skygge og læ, og køre- og gangarealerne er ikke faste og jævne. Farlige områder er ikke indhegnet, og der findes ikke forhøjede sandkasser o.lign. Ved to af legepladserne findes tilgængelige borde og bænke og et handicaptoilet i nærheden. Der er registreret 2 stk. sansehaver. Kun det ene af stederne er forbundet med et tilgængeligt stisystem, ligesom det også kun er det ene af stederne, der findes ophøjede bede/blomsterkasser mv. samt et handicaptoilet i nærheden. Over halvdelen af de 24 stk. strandadgange er forbundet med et tilgængeligt stisystem, og de fleste steder er der niveaufri adgang til vandkanten. Kun få af stederne findes en rampe, der går helt ud i vandet, og tilgængeligheden på ramperne er meget svingende. Der findes ingen omklædningsmuligheder for kørestolsbrugere, men på lidt over halvdelen af stederne findes et handicaptoilet i nærheden. De registrerede toiletter er generelt tilgængelige dvs. de er forbundet med et tilgængeligt stisystem, der er niveaufri adgang og vendediametre osv. De ting, som ikke er i orden, er typisk mindre ting, som armstøtter og placering af toiletrulle, tilbagetrækningshåndtag på dør, placering af spejl osv. Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Hovedstaden (Bornholms Regionskommune, Frederiksborg og Købehavns Amt samt København og Frederiksberg Kommuner) I Region Hovedstaden er der samlet registreret 72 steder, herunder 206 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 47 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 3 stk., Fiskeplatforme: 3 stk. Fugleskjul: 3 stk., Grillpladser: 21 stk. Legepladser: 6 stk., Stianlæg: 72 stk. Strandadgang: 19 stk. Toiletter: 29 stk. Sansehaver: 1 stk. og Handicapsejlads: 2 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at belægningen på de registrerede stianlæg er jævn og fast, og at tværfaldet også er i orden mange af de steder som ikke er jævne og faste m.v., findes på Bornholm. Yderst få steder findes der egentlige handicapparkeringspladser, men en del steder er der alligevel mulighed for at parkere. Mange af p-pladserne er forsynet med en fast belægning, men mange steder er der ujævnheder (huller og toppe). Stort set ingen steder findes der information på punktskrift, personlig assistance samt auditiv information/tekstinformation for døve, og mange steder findes der heller ikke en overskuelig informationstavle. De fleste steder findes der ikke ledelinier fra parkeringspladsen, men når man kommer ind på selve stierne, findes enkelte steder naturlige ledelinier. Stort set alle steder er det tilladt at medbringe førerhund. Ved langt over halvdelen af stierne findes egnede hvilesteder, og mange af dem er forsynet med ryg- og armlæn samt korrekt siddehøjde. 15

17 Ihvertfald halvdelen af de registrerede borde og bænke er forbundet med et tilgængeligt stisystem, og de fleste steder er de placeret på et fast og jævnt underlag samt med niveaufri adgang. Siddehøjden er de fleste steder i orden, men det er ikke alle steder der er gjort plads til kørestol ved bordet. De fleste steder findes der ikke et handicaptoilet i nærheden. De fleste af de 21 stk. registrerede grillpladser er forbundet med et tilgængeligt stisystem, men en del steder er der ikke niveaufri adgang til pladsen. Stort set ingen steder er der gjort plads til fodstøtter ved grillen, og betjeningshøjden er heller ikke i orden. En del steder findes der tilgængelige borde og bænke, men det er kun ved under halvdelen af pladserne, at der findes et handicaptoilet i nærheden. Af de 3 stk. registrerede primitive overnatningssteder/sheltere er det kun det ene sted, der er forbundet med et tilgængeligt stisystem, har egnet grill/bålplads, hævet gulv i shelter samt ly for kørestol o.s.v. Ingen af de tre registrerede steder har opladningsmulighed for el-kørestole, og kun ved det ene af stederne findes der et handicaptoilet m fra pladsen, ellers ligger der ikke toiletter i nærheden. Belægningen på alle tre pladser er jævn og fast. Af de 3 stk. registrerede fiskeplatforme er det kun de to af stederne, der er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Ellers er fiskeplatformene ikke tilgængelige, og der findes heller ikke handicaptoiletter i nærheden. Det samme gælder for de 3 stk. registrerede fugleskjul to af disse er forbundet med et tilgængeligt stianlæg, men ellers er de ikke tilgængelige, og der findes ingen toiletter i nærheden. De to steder med mulighed for handicapsejlads er ikke tilgængelige de er forbundet med et tilgængeligt stisystem og der er niveaufri adgang, men ellers er de ikke tilgængelige. På det ene af stederne findes dog et handicaptoilet i nærheden. Den ene sansehave der er registreret, er fuld tilgængelig har hævede afgrænsede blomsterbede osv. samt et handicaptoilet i nærheden. Over halvdelen af de 19 stk. registrerede strandadgange er forbundet med et tilgængeligt stisystem, men til ca. 14 af dem er der ikke niveaufri adgang. De fleste af stederne findes der ikke en kørerampe ud i vandet, og der er heller ikke andre muligheder for, at kørestolsbrugere kan komme i vandet (badebro, lift el. lign). Der findes ingen omklædningsmuligheder for kørestolsbrugere, men ved ca. halvdelen af stederne findes der et handicaptoilet i nærheden. 16

18 Sammenfatning En sammenligning af tilgængeligheden på de registrerede steder viser, at der ikke er nogen specielle forhold eller forskelle geografisk. Der er altså ikke ud af disse registreringer noget der tyder på, at tilgængeligheden er bedre eller dårligere i nogle amter frem for andre hvilket gælder både for den generelle tilgængelighed på stisystemer osv. og i forholdet mellem de forskellige enkelte faciliteter. Kigger man på tilgængeligheden i forhold til de forskellige handicapgrupper, er det umiddelbart kun de synshandicappede, der adskiller sig fra de andre grupper, da de har de sværeste vilkår, idet der stort set ikke findes information på punktskrift og at mange overgange, bomme, trappe o. lign ikke er belyste og markeret med kontrastfarver til gengæld er det stort set tilladt at medbringe førerhunde allevegne. Det skal bemærkes, at punktskrift her er at opfatte som en indikator. Information til svagtseende vil i fremtiden med fordel kunne anvende nye audiologe initiativer via f.eks. chips i mobiltelefoner eller SMS. Registreringen viser, at der stort set er mangler alle steder. Det er stort set ikke muligt at besøge et sted, hvor alle tilgængelighedsforhold er i orden. Mange steder viser registreringen dog, at det kan være mindre mangler, der kunne udbedres uden de store omkostninger f.eks. er mange af toiletterne forbundet med et tilgængeligt stisystem, den rigtige vendediameter og dørbredde, men der mangler armstøtter o. lign. Så det kan være meget små ting, der kan gøre et besøg ubehageligt for målgruppen. Det ses også, at der f.eks. findes tilgængelige fiskepladser, men at stedet ikke er forbundet med et tilgængeligt stisystem nogle gange ses det også, at faciliteten - f.eks. en grillplads, fiskeplads eller lign. - er tilgængelig og at det kun er få meter af den sti eller kørevej, som faciliteten er forbundet med, der ikke er tilgængelig. På mange strandadgange ses det f.eks. også, at der findes en tilgængelig badebro eller kørerampe, men at den bare ikke går helt ud i vandet. Et andet eksempel er, at kørerampen eller broen går helt ud i vandet, men at der så lige er et par meters sand, der skal krydses, før man kan komme fra parkeringspladsen el. fortov og via kørerampen ned til vandet. At det ofte er mindre mangler, som gør at stederne ikke er helt tilgængelige, fortæller noget om, at man som planlægger bør være opmærksom på detaljerne og måske gennemgå eksisterende anlæg, inden der planlægges nye. Samtidig viser det også, hvor vigtigt det er med information om stederne. Mennesker med handicap er forskellige og kan klare forskellige udfordringer - bl.a. derfor er informationsmateriale som f.eks. godt, da det giver den enkelte person med handicap mulighed for selv at vurdere, om han eller hun vil kunne benytte faciliteten. 17

19 Afrunding af projektet I princippet er Handicappede og friluftsliv et projekt, som vil kunne videreudvikles og bygges videre på mange år endnu. DSI vil i fremtiden køre projektet videre og stå for den fremtidige vedligeholdelse af samt registreringsarbejdet mv. For at sikre kendskabet til har Friluftsrådet og DSI holdt en række friluftsarrangementer, et arrangement i hvert af de nye regioner samt et på Bornholm. Arrangementerne var gratis og tilgængelige for alle, og der var muligheder for at prøve forskellige friluftsaktiviteter (bilag 4). Formålet med arrangementerne At synliggøre registreringerne af handicaptilgængelige naturområder At få personer med handicap ud og opleve, at det er muligt at færdes i de registrerede områder. Metoden vi arbejdede frem efter DSI og Friluftsrådet havde i fællesskab besluttet, at der skulle afholdes arrangementer i hver af de kommende regioner. Det endte med 6 arrangementer, for også at tilgodese Bornholm. Arrangementerne skulle afholdes i nogle af de registrerede naturområder. Områderne var ikke udpeget. Naturvejleder Helen Holm blev ansat som tovholder på projektet, udelukkende til at afholde de 6 arrangementer. På et tidligt tidspunkt i processen blev det klart, at det ikke er interessant at afholde arrangementer udelukkende for personer med handicap og deres familier, og at mennesker med handicap ikke er så interesserede i komme til arrangementer, der udelukkende laves for personer med handicap. Arrangementerne blev døbt "Naturoplevelser for alle" og rettet mod den brede befolkning. Der skulle være oplevelser for alle og aktiviteter, der rettede sig mod en meget bred målgruppe. Det specielle ved disse arrangementer ville være, at handicapvenlige forhold også ville gøre det muligt for handicappede personer at deltage. Målgrupperne var: - Børn med handicap sammen med deres forældre og søskende - Voksne med handicapvoksne - Familier i almindelighed med børn i forskellige aldre, - Voksne naturinteresserede Denne række arrangementer kan sætte skub i meget mere ude omkring i landet, hvis bare nogle griber boldene derude. Det tegner til, at der er nogle der gerne vil. Arrangementerne kan måske gøres billigere, hvis flere foreninger er inddraget med entusiastisk frivilligt engagement. Det kan anbefales, at der bliver sat en pulje penge af, som kan søges til projekter i naturen, hvor der er handicappede med i planlægning og gennemførelse. Se mere under Hvor bærer det hen? 18

20 Handicapvenlighed Ideen med arrangementerne var at vise, at man kan få naturoplevelser på trods af funktionsnedsættelser. At der er steder i naturen, der er så tilgængelige, at man reelt kan komme rundt og få oplevelser på lige fod med andre brugere. Erfaringsmæssigt er det svært at henvende sig til hele målgruppen med en enkelt aktivitet, derfor blev det også næsten en umulig opgave at lave et arrangement, som kunne tiltrække deltagere fra alle de 7 handicapgrupper. Derfor fokuseres på nogle udvalgte dysfunktioner, som udgør en barriere for at deltage. Det er de grupper, der aldrig kommer på naturture med eller uden naturvejleder, fordi de enten ikke får nok ud af det eller ikke kan komme rundt. Fokus har været rettet mod: - De gangbesværede, kørestolsbrugere og bevægelseshæmmede - De døve - De blinde i et vist omfang - Psykisk handicappede. Sidstnævnte gruppe er der ikke fokuseret kraftigt på i annonceringen. Erfaringer fra DSI s egne medlemmer fra grupper af fysisk handicappede siger, at de ikke vil sættes i bås med denne gruppe. Der er blevet inviteret gennem institutioner og skoler og muligvis også direkte fra DSI. Handicapvenlige lokaliteter Alle arrangementerne blev afholdt på steder hvor der er gjort store tiltag for at gøre stier, toiletter, fugletårne, badebro, borde-bænke, bålpladser og bygninger tilgængelige. Tilgængeligt betyder i mange af tilfældene, at det i det mindste er muligt at komme rundt med kørestol. Handicapvenlige aktiviteter Naturoplevelser for alle, måtte selvfølgelig henvende sig til alle, men med specielt hensyn til handicappede personer. Udgangspunktet var aktiviteter, der var naturlige på de forskellige lokaliteter og hvem der var til rådighed. Derfra er der arbejdet på at gøre disse aktiviteter handicapegnede. Se mere om aktiviteterne under beskrivelserne af hvert arrangement i bilagene. 19

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Handicapegnede veje. Indledning

Handicapegnede veje. Indledning Handicapegnede veje Handicapegnede veje Af : Mogens Møller, Via Trafik Jacob Deichmann, Anders Nyvig Jens Pedersen, Vejdirektoratet Indledning Gode trafik- og adgangsforhold i det offentlige rum er af

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Gangstier og adgangsveje

Gangstier og adgangsveje Gangstier og adgangsveje Bredde og belægning Adgangsvej fra vej herunder krav p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn belægning.

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

SÅDAN GØR VI I AARHUS

SÅDAN GØR VI I AARHUS SÅDAN GØR VI I AARHUS Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum 'Sådan gør vi i Aarhus' Forfatter og udgiver Aarhus Kommune

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Baggrundsviden om handicap i forhold til fysisk tilgængelighed Projekt Mainstreaming af handicapområdet www.handicapmainstreaming.dk v. Center for Ligebehandling af

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Tilgængelighed til valg

Tilgængelighed til valg Tilgængelighed til valg FOR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE HVORDAN KOMMUNERNE SIKRER TILGÆNGELIGHED TIL VALG OG FOLKEAFSTEMNINGER CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE Tilgængelighed til valg Dette

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort.

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. 1 2 Der findes mange former for handicap. Da vi gik i gang med at drøfte tilgængelighedsspørgsmål, var vi ikke klar over, hvordan vores hoteller

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Referat fra møde i Brugergruppen for Mosely den 13. januar 2005

Referat fra møde i Brugergruppen for Mosely den 13. januar 2005 Referat fra møde i Brugergruppen for Mosely den 13. januar 2005 Dagsordenen var: 1. Velkomst 2. Status, herunder udgravning af mosen, parkeringsplads, formidling, shelter mm. 3. Plan for foråret 4. Etablering

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle.

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle. 28. juni 2007 Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Att. Camilla Springborg Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø cas@ebst.dk Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø tlf. 39 29 35 55 fax 39 29

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere

TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.

TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU. TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.DK Program - lørdag 10.00 10.45 12.00 13.00 13.45 14.00 15.00 introduktion

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

PLANLÆGNING / AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

PLANLÆGNING / AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV PLANLÆGNING / AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE SYNSHANDICAP Gruppen af synshandicappede består både af blinde

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews.

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews. Gateways Projekt Rekreative Ruter har haft som mål at skabe udvikling i brugen af vandre- cykel- og rideruter i projektområdet, blandt andet ved at gøre disse ruter bedre, og give nemmere adgang til information,

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler redmose, Annette; Ginnerup, Søren Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere