INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3"

Transkript

1

2 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 8 REGISTRERINGSARBEJDET... 9 Registrerede steder og faciliteter SAMMENFATNING AFRUNDING AF PROJEKTET Projektet er støttet med midler fra Sygekassernes Helsefond Tips- og lottomidler til friluftsliv Tak for støtten. 1

3 Indledning For nogle år siden kom De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) med et ønske om at forbedre mulighederne for, at mennesker med handicap kan dyrke friluftsliv på lige fod med andre borgere, og da et af Friluftsrådets primære formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse, bakkede Friluftsrådet op om ønsket og indgik en aftale om et samarbejdsprojekt projekt Handicappede og friluftsliv. Gennem en periode på lidt over 2 år har DSI og Friluftsrådet således arbejdet på at registrere mulighederne for, at personer, der har funktionsnedsættelser, kunne komme ud og udnytte nogle af de mange oplevelsesmuligheder naturen rummer. Projektet er formet efter ønsket om at styrke det enkelte menneskes opmærksomhed på de personlige muligheder for at dyrke og opdyrke friluftsliv med øget livskvalitet til følge handicap eller ikke handicap. På de følgende sider er det beskrevet, hvordan arbejdsprocessen har givet indblik i, hvilke ønsker personer med handicap har, og hvor der bør satses på forbedringer i fremtiden. Samtidig er det beskrevet, hvordan det gennem en registrering af eksisterende naturområder og faciliteter er lykkes at opfylde et stort ønske og behov for at formidle de muligheder, der allerede eksisterer. 2

4 Fremtiden ønsker, handlinger og tiltag Friluftsrådet og DSI har den opfattelse, at mulighederne for friluftsliv for personer med handicap kan blive meget bedre, bl.a. gennem en forbedret og styrket koordinering mellem eksisterende muligheder, tilbud og faciliteter. Herved kan der opnås synergi mellem de initiativer, der bliver taget inden for friluftsaktiviteterne i dag, til fordel for den besøgende og de deltagende institutioner og organisationer. Samtidig ønsker mennesker med handicap at bidrage med deres viden og erfaringer i planlægningen en mulighed som i fremtiden burde benyttes noget mere. Der er således ønsker om at: Koordinere og forbedre eksisterende stisystemer og evt. etablere nye sammenhængende stisystemer i et overordnet netværk. Etablering af lokale stisystemer, der giver lokalbefolkningen en direkte og nem adgang fra byerne i området til friluftsoplevelser og som skaber forbindelse mellem nærliggende lokaliteter. Etablering og forbedring af eksisterende faciliteter f.eks. primitive lejrpladser, grill- og bålpladser o. lign opholdspladser mv. Nem adgang til kort, folder og andre relevante informationer, som kan give den handicappede mulighed for at vurdere, om vedkommende ønsker eller har mulighed for at benytte området/faciliteten. Informationsmaterialet bør naturligvis være tilgængeligt for alle. Udbygning af så alle naturoplevelser på sigt vil være samlet et sted og samtidig vil kunne kombineres i planlægningen af andre oplevelser. Information om offentlige transportmuligheder samt parkeringsmuligheder mv. bør indgå i informationsmateriale. Inddrage brugere både i forhold til drift, vedligehold og forbedring af eksisterende faciliteter og i etableringen af nye. Fortsat udbygning/forbedring samt nyetablering af fugleskjul, fiskepladser o. lign faciliteter Opstilling af informationstavler og opstilling af tilgængelige informationskort og andre enkle informationssystemer på lokaliteterne og langs stier og andre ruter. Her bør der også være information om offentlige transportmuligheder samt parkeringsmuligheder mv. Alt i alt må der fremover sørges for en mere omfattende registrering. Flere gode udflugtsmål må registreres, og det må påses, at hele turmålet kan opleves i sammenhæng, så der f.eks. er tilgængeligt lige fra p-pladsen, hen ad stien, på toilettet og ned til strandbadet. Tiltag for at fremme muligheden for adgang til naturen og friluftsoplevelser: Etablering af sammenhænge/forbindelser mellem naturområder og faciliteter, herunder konkrete beskrivelser af muligheder friluftsoplevelser. 3

5 Opbygning af integrerede transportformer rundt omkring i områder, således at flere naturområder kan indgå i den samlede oplevelse af et besøg, og at der gives den besøgende mulighed for at have flere friluftsoplevelser, f.eks. vandre, cykle, køre, sejle, bade, ride osv. under samme besøg. Tilknytning af naturvejledere til området f.eks. i forbindelse med grejbankcentre med mulighed for udlån af grej til personer med handicap. I forbindelse med naturvejlederarrangementer bør der henvises til hvis de finder sted på registrerede steder. Ellers kan arrangørerne foranledige en registrering. Naturvejledere bør lave flere arrangementer, der eksplicit åbner for personer med handicap på sammen måde som visse arrangementer også rummer gode muligheder for børnefamilier. Bedre udnyttelse af friluftsorganisationerne Friluftsrådets medlemsorganisationer svarer gerne på spørgsmål o.lign., hvis der er noget handicaporganisationerne eller enkeltpersoner behøver oplysninger eller hjælp til Støtte til udvikling af tilgængelige friluftstilbud på privatejede områder efter ønske fra lodsejere. Oprette og evt. uddanne et netværk af formidlingsinteresserede medborgere, som kan fungere som et korps både ved større events og til dagligdagens mange formidlingsaktiviteter. Herunder evt. et netværk af mennesker med handicap, der kan fungere som guides og inspiratorer for såvel andre mennesker med handicap, samt ejere af friluftsområder i forbindelse med tilgængeliggørelse af områderne. DSI vil sørge for, at de nye afdelinger, der er etableret i samtlige af landets kommuner, bliver opmærksomme på muligheder, der findes for at mennesker med handicap kan benytte de tilgængelige friluftsaktiviteter, der findes i netop deres kommune. DSI skal sikre, at afdelingerne arbejder for at øge tilgængeligheden til friluftsaktiviteter i de enkelte kommuner. DSI vil samtidig arbejde for at sikre finansiering til videreførelse og vedligeholdelse af databasen, der er fundamentet for hele registreringen. Når den nødvendige finansiering er fundet vil DSI, ved at engagere de allerede uddannede tilgængelighedskonsulenter samt ved at supplere antallet af registratorer i det nødvendige omfang, fortsætte registreringerne landet over. 4

6 Projekt Handicappede og friluftsliv Baggrund Igennem de seneste 10 år er der kommet stigende fokus på tilgængelighed for alle befolkningsgrupper til kultur-, natur-, fritids- og turismefaciliteter og -anlæg. Der er iværksat flere lokale projekter, som dog typisk har haft en begrænset levetid, bl.a. på grund af mangel på ressourcer. På regionalt plan er der også taget en række initiativer. Nogle med klart fokus på at skabe fysisk tilgængelighed til bestemte især bygningsmæssige anlæg, f.eks. museer eller hoteller, mens enkelte andre har haft en mere bred projekttilgang, f.eks. Turistgruppen Vestjylland, som med held har arbejdet med at forbedre tilgængeligheden til turistfaciliteter lige fra badebroer til sommerhuse og forlystelsesparker. På landsplan har Foreningen Tilgængelighed for Alle (FTA) for nylig gennemført en kvalitetsmærkeordning for 7 grupper af mennesker med handicap i det danske samfund: Kørestolsbrugere, gangbesværede, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, personer med astma og allergi, udviklingshandicappede og personer med læsevanskeligheder. Målet med mærkningsordningen er, at forbedre tilgængeligheden til virksomheder og offentlige bygninger til glæde for personer med nedsatte funktionsevner. Projekt Handicappede og friluftsliv er et landsdækkende projekt, som bygger på et ønske fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) om at forbedre tilgængelighed til naturen. Formål I 2003 startede Friluftsrådet og DSI projektet som et samarbejdsprojekt, hvis mål var at tilvejebringe et grundlag for forbedring af muligheder for at dyrke friluftsliv for mennesker med handicap. Gennem ønsker fra handicaporganisationerne blev projektet afgrænset til at omfatte de helt almindelige naturområder og friluftsaktiviteter, som f.eks. haveanlæg, stianlæg ved søer og i skove mv., strandstier, bade- og bådebroer, naturanlæg, udsigtsplatforme, fugleskjul, primitive overnatningspladser/sheltere, samt historiske anlæg og fiskepladser, herunder også put and take steder og muligheder, som ikke-handicappede finder det helt naturligt at kunne besøge og benytte, men som mange med funktionsnedsættelser på grund af manglende tilgængelighed og information ofte har været afskåret fra at benytte. Ideen med projektet var at foretage en registrering af eksisterende naturområder og faciliteter. Derefter skulle der udarbejdes tilgængeligt informationsmateriale, som kunne bruges af alle og som samtidig ville være dynamisk og let at opdatere, efterhånden som områder og faciliteter forandres og der kommer nye steder til. Samtidig var det et ønske, at projektet ikke blev en mærkningsordning, der kun rummede et ja eller nej til adgang for specielle grupper. Dette projekt skulle gennemføre en registrering, hvor det ville blive muligt for den enkelte at vurdere, 5

7 om han eller hun ville have mulighed for at benytte stedet ud fra de registrerede faktiske mål og hældninger mv. Afgrænsning af projektet Projektet er landsdækkende, men Turistgruppen Vestjylland har gennem deres arbejde med tilgængelig turisme registreret en række naturområder i Ribe og Ringkøbing Amter. For at undgå gentagelser af allerede udførte registreringer, er der ikke foretaget registreringer i disse amter. Turistgruppen Vestjylland formidler deres registrerede oplevelser og områder gennem deres hjemmeside: Samtidig skal det bemærkes, at alle valg mht. hvor og hvilke områder der er registreret, er sket ud fra et kvalitativt valg af friluftsbrugere, organisationer og kommuner. Arbejdsproces og projektstyring Proces og målgruppe Hele projektet er bygget op omkring ønsket fra DSI om at styrke den enkelte persons opmærksomhed på hans/hendes personlige muligheder for - også med en funktionsnedsættelse - at dyrke og opdyrke friluftsliv med øget livskvalitet til følge. Projektet er derfor gennemført på baggrund af de ønsker, den enkelte naturgæst antages at have, og der har gennem hele processen været fokus på at tilgodese alle handicapgrupper. Målgruppen for projektet er således handicappede i bredeste forstand alle 7 handicapgrupper (kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astma og allergi, udviklingshandicappede og læsevanskeligheder). Selve arbejdsprocessen har været styret af et nødvendigt tæt samarbejde mellem Friluftsrådet og DSI samt de frivillige fra både Friluftsrådets og DSI s medlemsorganisationer. Det har selvfølgelig betydet, at det har været en lang proces; men i sidste ende har det resulteret i, at alle handicapgrupper og de forskellige friluftsorganisationer har haft mulighed for at komme med indspil og deltage aktivt altså har haft mulighed for at påvirke og deltage i hele processen, så resultatet netop kunne opfylde deres ønsker. Det praktiske arbejde Det generelle arbejde og den daglige ledelse af projektet er blevet varetaget af to projektkoordinatorer og i erkendelse af, at arbejdet med tilgængelighed er flerdimensionelt, har der været nedsat dels en styregruppe (bilag 2) og dels en referencegruppe (bilag 3), som har fungeret som faglige sparringspartnere. Den praktiske del med at gennemføre registreringen af eksisterende naturområder og faciliteter er foregået ved hjælp af et registreringsskema (bilag xx), som Dansk Center for Tilgængelighed har udarbejdet og haft i høring i samtlige handicaporganisationer. Samtidig var skemaet til grundig vurdering og kommentering i 6

8 referencegruppen en lang proces, men igen for at sikre, at alle handicapgrupper blev hørt og alle ønsker og behov indarbejdet i skemaet. Selve resultatet blev et omfattende skema på 29 sider, hvor det er muligt at registrere parkering, muligheder for offentlig transport til stedet/faciliteten, toiletter, stianlæg, fiskeplatforme, strandadgang, fugleskjul, sheltere, grillpladser osv. (Bilag 1) Selve registreringsarbejdet er gennemført af frivillige fra DSI s og Friluftsrådets medlemsorganisationer samt af nogle studerende. Der blev holdt et til flere registreringsmøder i hvert amt, hvor der blev fortalt om projektet, og hvor de frivillige havde mulighed for at blive undervist i, afprøve og stille spørgsmål til registreringsskemaet. Derudover havde de frivillige og deres organisationer mulighed for at komme med forslag til, hvilke områder og faciliteter, der kunne registreres, samt at indgå i en gruppe af registranter, som så kunne følges ad under registreringsarbejdet. Udover indspil fra organisationerne til hvilke områder, der skulle registreres, blev kommunerne også hørt om, hvilke af deres områder, der burde være med i registreringen. Den bruttoliste, som de frivillige har brugt til udvælgelse af hvilke områder/faciliteter, de lige netop ønskede at registrere, blev altså dannet ud fra et kvalitativt valg af friluftsbrugere, organisationer og kommuner. Ud fra bruttolisten med områder har de frivillige selv bestemt hvilke områder, de ønskede at tage ud og registrere bl.a. derfor er der forskel på det antal fiskepladser, sheltere, strandadgange osv. der er registreret. I nogle amter har de frivillige registreret mange grillpladser, men ikke så mange strande og omvendt det er dog forsøgt at registrere omkring 30 steder i hvert amt. Formidling af de registrerede steder En stor del at projektet har været at finde en løsning med hensyn til formidlingen af de registrerede steder. Ønsket var at finde en løsning, hvor der i forvejen var noget formidling inden for samme emne, således at man i fremtiden ville have et fundament at bygge videre på og ikke bare ville få en mindre database el. lign., som inden for relativ kort tid ville blive glemt og ikke vedligeholdt. Da FTA opstartede en mærkningsordning, som også er landsdækkende, blev det nærmest en selvfølge, at de registrerede steder skulle formidles på en måde, så der ville være sammenhæng mellem de to projekter. Det blev derfor besluttet at lave en samlet internetportal for både mærkningsordningen og projekt Handicappede og friluftslivet. På er der i dag således mulighed for at søge på mange forskellige steder og faciliteter, f.eks. både konferencesteder, inden- og udendørsattraktioner, spisesteder og naturområder samt meget andet. 7

9 Det foreløbige resultat af projekt Handicappede og friluftsliv Arbejdet (processen) har betydet, at der igennem en lidt over 2-årig periode har været øget fokus på tilgængeligheden til naturen og mulighederne for at dyrke friluftsliv. Det har formentlig medført, at flere har fået blod tanden til at tage ud og benytte naturen. Samtidig har det inden for f.eks. Friluftsrådet givet en forståelse for, at de handicappede ønsker at kunne besøge helt almindelig lokaliteter og f.eks. bare have mulighed for en tur i skoven el. lign. Der bliver altså ikke primært gået efter attraktioner m.v., men gerne de helt almindelige og nære naturoplevelser en erkendelse, som helt sikkert bør indgå i den fremtidige planlægning. Endnu har vi ikke fået den store tilbagemelding på men vi har et ønske om at få samlet flere informationer på samme sted. Samtidig er portalen fuldt tilgængelig, og der er tale om et dynamisk medie, der kan videreudvikles og bygges videre på. Derudover har vi ønsket om at tilvejebringe noget informationsmateriale, hvor det er muligt for den enkelte selv at vurdere, om det er muligt for ham eller hende at besøge stedet/faciliteten ud fra hældninger, mål o.lign. alle muligheder for at besøge et naturområde eller en bestemt facilitet ud fra ens egne ønsker og muligheder er altså til stede. Ønsker man at benytte gøres følgende: 8

10 For at sætte fokus på og mulighederne for at dyrke friluftsliv har DSI og Friluftsrådet holdt nogle friluftsarrangementer (se evt. bilag xx) og resultatet deraf har været. (der kommer en rapport fra Helen Holm) Vælg naturoplevelser hvis du ønsker at besøge et naturområde el. en bestemt facilitet i naturen Hvis man ønsker at finde tilgængelige steder el. bestemte faciliteter på går man ind på hjemmesiden og vælger find tilgængelige steder øverst i venstre hjørne. Registreringsarbejdet Arbejdet med registreringen samt udtræk fra databasen har givet os mulighed for, at danne os et overblik over hvordan tilgængeligheden er på de registrerede naturområder. I det følgende afsnit er det på baggrund af et udtræk fra databasen med registreringerne beskrevet, hvordan tilgængeligheden fordeler sig på de forskellige steder og faciliteter inden for de 5 nye regioner. 9

11 Registrerede steder og faciliteter På landsplan er der i alt registreret 310 steder, herunder 882 forskellige faciliteter (fugleskjul, fiskeplatforme, grillpladser, stianlæg, strandadgang, toiletter, borde og bænke, primitive overnatningssteder/sheltere, legepladser, sansehaver og steder med mulighed for handicapsejlads). Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Nordjylland (Nordjyllands Amt samt Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Ålestrup fra Viborg amt) I Region Nordjylland er der samlet registreret 61 steder, herunder 163 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 50 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 6 stk., Fiskeplatforme: 2 stk. Fugleskjul: 3 stk., Grillpladser: 11 stk. Legepladser: 5 stk., Stianlæg: 60 stk. Strandadgange: 9 stk. og Toiletter: 17 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at der de fleste steder ikke findes ledelinier, mulighed for auditiv information eller information på punktskrift. Langt de fleste steder findes der heller ikke kontrastfarver eller belysning på trapper, bomme, toiletter o. lign. til gengæld er det stort set tilladt at medbringe førerhund på alle de registrerede steder. Kigger man på parkeringsmuligheder og stisystemer ses det, at der mange steder ikke findes egentlige parkeringspladser samt handicapparkeringspladser. De steder, hvor der findes handicapparkeringspladser, er belægningen til gengæld fast og jævn. Stisystemerne har mange steder en fast og nogenlunde jævn belægning, og ca. halvdelen af stierne er uden væsentligt tværfald. På omkring halvdelen af de registrerede steder findes der overskuelige og letforståelige informationstavler. Ved mange af stisystemerne findes der hvilepladser hvilepladserne er dog ofte uden ryg- og armlæn. Gennemgår man de enkelte registrerede faciliteter ses det, at de 2 stk. fiskeplatforme begge er forsynet med tilgængeligt stianlæg og at fiskeplatformene overordnet er tilgængelige i forhold til vendediametre, rækværk mv. det er dog kun den ene, hvor der er opsat holdere til fiskestænger. Der er ingen parkeringsmuligheder, toiletter, ledelinier eller mulighed for personlig assistance ved nogle af fiskeplatformene. De registrerede borde/bænke og grillpladser er også forsynet med et nogenlunde tilgængeligt stisystem. Toiletter findes kun ved 5 borde/bænke, mens der ingen findes ved grillpladserne. M.h.t. plads til kørestol ved borde/bænke er der næsten ingen steder gjort plads til dette, men siddehøjden er de fleste steder i orden. Ved grillpladserne er der ingen steder gjort plads til fodstøtter og knæ, når man skal betjene grillen, og kun et af stederne er betjeningshøjden. Ser man på overnatningspladserne og sheltere er der ikke mange, som er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Der findes ingen toiletter ved eller i nærheden af pladserne, og der er findes ingen grill/bålpladser elle borde/bænke, som er egnet for handicappede. Tilgængeligheden i selve shelterne er generelt også dårlig - der findes f.eks. ingen håndlister, og gulvet er ikke hævet osv. 10

12 M.h.t. til de 3 stk. registrerede fugleskjul ses det igen, at der ingen toiletter findes ved eller i nærheden. Kun 2 af stederne er forbundet med et tilgængeligt stianlæg, og ingen af stederne er der niveaufri adgang m.v. For de registrerede strandadgange gælder det, at der generelt er dårlige muligheder for at komme helt ud i vandet ved hjælp af rampe eller lign. Det samme ses ved legepladserne tilgængeligheden, opbygningen mv. er ikke for handicappede. De enkelte toiletter, som er registrerede, er generelt tilgængelige de ting som ikke er i orden er typisk armstøtter og placering af toiletrulle, tilbagetrækningshåndtag på dør osv. Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Midtjylland (Århus og Ringkøbing Amter samt Vejle Amt ekskl. Børkop Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle og Viborg Amt ekskl. Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Ålestrup) I Region Midtjylland er der samlet registreret 31 steder, herunder 88 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 18 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 2 stk., Fiskeplatforme: 6 stk. Fugleskjul: 6 stk., Grillpladser: 2 stk. Legepladser: 6 stk., Stianlæg: 31 stk. Strandadgang: 4 stk. Toiletter: 10 stk. Sansehaver: 1 stk. og Handicapsejlads: 2 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at det ikke er mange steder der findes egentlige handicapparkeringspladser, og der er en tildens til, at belægningen på de få plader ikke er jævn og fast. På en del af stederne findes der en overskuelig informationstavle, men ingen steder findes information på punktskrift, taktil eller mulighed for auditiv information eller personlig assistance. De fleste steder findes ikke ledelinier, ej heller kontrastfarver eller belysning på indgange, trapper, bomme, toiletter o.lign. Stort set alle steder er det dog tilladt at medbringe førerhund. Ud fra de registrerede 18 stk. borde og bænke ses, at de stort set alle er placeret på et jævnt og fast underlag og at ca. halvdelen af dem er forbundet med et tilgængeligt stisystem. Ved ca. halvdelen af dem er der gjort plads til en kørestol for bordenden. Toilet findes ved under halvdelen af stederne. På lidt over halvdelen af de registrerede stisystemer er belægningen ikke jævn og fast, men sidehældningen er de fleste steder uden væsentligt tværfald. I forbindelse med stisystemerne er der mange steder placeret hvilepladser. En del af disse er forsynet med ryglæn, mens der de fleste steder ikke findes armlæn. Ser man på de enkelte registrerede faciliteter viser udtrækket, at de 2 stk. registrerede grillpladser er forbundet med et nogenlunde tilgængeligt stianlæg og at pladserne er placeret på et jævnt underlag med borde/bænke, som i nogen grad er tilgængelige. Når grillen skal betjenes ser det dog ikke for godt ud med betjeningshøjden, og der mangler plads til fodstøtter og knæ under grillen. Der findes ikke handicaptoiletter ved eller i nærheden af grillpladserne. Udtrækket for de 2 stk. primitive overnatningspladser med sheltere viser, at pladserne er forbundet med et nogenlunde tilgængeligt stisystem, men at selve pladserne ikke er indrettet for handicappede. Belægningen på pladserne er ikke jævn og fast, og selve indretningen af shelterne opfylder ingen tilgængeligheds krav. 11

13 Der findes ikke handicaptoilet ved pladserne, og der er meter til det nærmeste. Ser man på de 6 stk. registrerede fiskepladser, er det kun ca. halvdelen af dem, som er forbundet med et tilgængeligt stisystem. Selve fiskeplatformene er mangelfulde i forhold til hjulværn, vendeareal mv. Der findes ikke holdere/støtte til fiskestænger på nogle af stederne, ej heller toiletter. Ved to af stederne findes der toilet meter fra pladsen. De 6 stk. registrerede fugleskjul er næsten alle sammen forbundet med et tilgængeligt stisystem, men der er ikke niveaufri adgang til nogen af fugleskjulene. Skjulene er heller ikke er forsynet med hjulværn, vendediameteren er for lille, der er ingen bænke, og der er ikke lavet udkigshuller, så det er muligt at sidde ned og kikke ud. Der findes ikke toilet ved fugleskjulene. Der er registreret handicapsejlads 2 steder. Begge steder findes der ikke et tilgængeligt stianlæg, og kun det ene sted er der niveaufri adgang til faciliteten. Der findes ikke hjulværn på bro/mole/kaj, og der findes heller ikke en godkendt kran, som kan løfte personen over i båden. Kun det ene sted findes der toilet. Af de 4 stk. strandadgange, der er registreret, er kun det ene sted forbundet med et tilgængeligt stianlæg, ligesom der også kun findes et handicapegnet toilet på det ene af stederne. Der findes ingen kørerampe ud i vandet på nogen af stederne. De registrerede toiletter er generelt tilgængelige dvs. de er forbundet med et tilgængeligt stisystem, der er niveaufri adgang og vendediametre osv. De ting, som ikke er i orden, er typisk mindre ting, som armstøtter og placering af toiletrulle, tilbagetrækningshåndtag på dør, placering af spejl o.s.v. Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Syddanmark (Ribe, Sønderjylland og Fyns Amter samt Børkop, Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle fra Vejle Amt). I Region Syddanmark er der samlet registreret 79 steder, herunder 241 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 59 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 3 stk., Fiskeplatforme: 3 stk. Fugleskjul: 3 stk., Grillpladser: 16 stk. Legepladser: 6 stk., Stianlæg: 79 stk. Strandadgang: 35 stk. Toiletter: 29 stk. Sansehaver: 1 stk. og Handicapsejlads: 7 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at stisystemerne generelt er i god stand i forhold til bæreevne og tværfald. Nogle steder er mindre bakker og ujævnheder et problem, og næsten ingen steder findes der ledelinier og opmærksomhedsfelter samt belysning ved indgange o.lign. Mange steder findes overskuelige informationstavler, men stort set ingen steder findes noget på punktskrift eller taktil. Der er næsten ingen steder, hvor der er mulighed for personlig assistance, men de fleste steder kan der medtages førerhund. Langs stierne findes de fleste steder hvilepladser, og mange af disse har en god tilgængelig siddehøjde, men det er meget forskelligt, om de er forsynet med ryg- og armlæn. 12

14 Parkeringsforholdene er meget blandede. Mange steder findes der ikke egentlige handicapparkeringspladser, men andre muligheder for parkering. På omkring halvdelen af de registrerede steder er belægningen fast og jævn. De registrerede borde og bænke er næsten alle forbundet med et tilgængeligt stisystem, og ofte er der niveaufri adgang. Det underlag som borde og bænke er placeret på, er i en del tilfælde ikke fast og jævnt, og der er en del steder heller ikke gjort plads til kørestole ved bordene. Der findes handicaptoilet i forbindelse med lidt under halvdelen af de registrerede borde/bænke. De tre overnatningspladser, der er registrerede, er i to af tilfældene forbundet med et tilgængeligt stianlæg, men kun det ene sted findes en grill/bålplads som er egnet for handicappede. To af stederne er gulvet i shelterne hævet min. 48 cm, men ingen af stederne findes der håndlister, udhæng og opladningsmulighed til kørestole. Belægningen til og foran shelterne er ikke fast og jævn og kun det ene sted findes der et handicaptoilet. På to af pladserne findes handicapegnede borde og bænke. Der findes tilgængeligt stianlæg til alle tre registrerede fiskeplatforme. To af stederne er fuldt tilgængelige det eneste der mangler er støtte/holdere til fiskestænger. Det ene af stederne er ikke tilgængeligt overhovedet, og der findes ikke toiletter ved nogen af stederne. Af de tre fugleskjul, der er registrerede, er det kun det ene sted, der er tilgængeligt m.h.t. niveaufri adgang, hjulværn o.s.v. Det findes ingen toiletter ved nogen af stederne, og kun to af stederne er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Der er registreret 16 grillpladser, hvor kun få af dem er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Stort set ingen steder er der gjort plads til fodstøtter under grillen, og betjeningshøjden mv. er ikke i orden. Der findes ingen toiletter i nærheden af grillpladserne. Kigger man på de 6 stk. registrerede legepladser ses, at stort set ingen af stederne er indrettet for handicappede. De fleste af stederne er dog forbundet med et tilgængeligt stisystem og toiletter. Der er registreret 35 strandadgange. Lidt under halvdelen af de registrerede strande er forbundet med et tilgængeligt stisystem og toiletter. Ingen af stederne er fuldt tilgængelige mange steder går broer og kørestier ikke helt ud i vandet, der er mangler hjulværn, hvilepladser, omklædningsmuligheder osv. Den ene sansehave, der er registreret er fuldt tilgængelig. Der er registreret 7 steder med handicapsejlads. Det ene sted er fuldt tilgængeligt bort set fra, at der ikke findes toilet og kran. De andre steder er stor set alle forbundet med et tilgængeligt stisystem, mens der stort set ingen steder findes kran. De andre tilgængelighedsforhold svinger meget, og på kun lidt under halvdelen af stederne findes der tilgængelige toiletter. Af de 29 stk. toiletter, som er registrerede, er ca. halvdelen med niveaufri adgang, samt en tilgængelig bredde på døren, vendediametre o.s.v. De ting, som ikke er i orden, er bl.a. armstøtter, placering af toiletrulle, placering af spejl, knager osv. samt tilbagetrækningshåndtag. 13

15 Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Sjælland (Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amt) I Region Sjælland er der samlet registreret 67 steder, herunder 184 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 41 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 5 stk., Fiskeplatforme: 4 stk. Fugleskjul: 4 stk., Grillpladser: 11 stk. Legepladser: 4 stk., Stianlæg: 61 stk. Strandadgang: 24 stk. Toiletter: 24 stk. Sansehaver: 2 stk. og Handicapsejlads: 4 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at ca. lidt over halvdelen af de registrerede stianlæg ikke har en jævn og fast belægning mange steder er tværfaldet dog i orden. Yderst få steder findes der information på punktskrift samt auditiv information/tekstinformation for døve. Mange steder findes der en overskuelig informationstavle. Når man bevæger sig væk fra parkeringspladsen og længere ind på stierne, findes der enkelte steder naturlige ledelinier i form af græskanter o. lign, men ellers findes der stort set ikke ledelinier samt belysning ved indgange mv. Stort set alle steder er det tilladt til medbringe førerhund. Parkeringsforholdene ser generelt ikke gode ud. Mange steder findes der ikke parkeringsmuligheder for handicappede, og mange steder er belægningen ikke fast og jævn. De enkelte steder, hvor der findes trapper, er der ikke en alternativ passagemulighed, og trapperne er ikke forsynet med kontrastfarve på trin samt håndlister i begge sider mv. Ca. halvdelen af de registrerede borde og bænke er forbundet med et tilgængeligt stisystem, og de fleste steder er der et fast og jævnt underlag samt niveaufri adgang. Siddehøjden er de fleste steder i orden, men stort set ingen steder er der gjort plads til kørestol ved bordet. Ved ca. halvdelen af stederne findes der handicaptoilet i nærheden. Lidt over halvdelen af de 11 stk. registrerede grillpladser er ikke forbundet med et tilgængeligt stisystem, men til de fleste er der niveaufri adgang. Stort set ingen steder er der gjort plads til fodstøtter ved grillen, og betjeningshøjden er heller ikke i orden. Ved ca. halvdelen af grillpladserne findes tilgængelige borde og bænke samt et handicaptoilet i nærheden. Over halvdelen af de registrerede primitive overnatningspladser med shelter er forbundet med et tilgængeligt stisystem. De fleste steder er belægningen på selve pladsen og foran sheltere jævn og fast. Ca. halvdelen af shelterne har en bund, der er hævet ca. 48 cm. Ingen steder findes der håndlister/torv, ly til kørestole og opladning til el-kørestole samt mulighed for at stå oprejst i shelteret. Stort set ingen steder findes der tilgængelige borde og bænke, men ved ca. halvdelen af grillpladerne findes der handicaptoilet i nærheden. Der er registreret 4 stk. fiskeplatforme. Halvdelen er forbundet med et tilgængeligt stisystem og har niveaufri adgang samt et handicaptoilet i nærheden. Kun et af stederne findes der rækværk, hjulværn samt støtte til fiskestænger. 3 ud af de 4 stk. registrerede fugleskjul er forbundet med et tilgængeligt stisystem, men der er ikke niveaufri adgang til selve pladserne. To af stederne findes der udkigshuller i ca cm høje, så de kan bruges af kørestolsbrugere. Der findes ikke handicaptoiletter i nærheden af fugleskjulene. 14

16 Der er registreret 4 steder med mulighed for handicapsejlads. Tilgængeligheden til stederne er ikke specielt god og kun et enkelt sted findes der en handicapkran, så kørestolsbrugere kan hjælpes ombord. Ved 3 af stederne findes et handicaptoilet i nærheden. 2 ud af de 4 registrerede legepladser er forbundet med et tilgængeligt stisystem. På ingen af pladserne er der helt gode muligheder for at lege i skygge og læ, og køre- og gangarealerne er ikke faste og jævne. Farlige områder er ikke indhegnet, og der findes ikke forhøjede sandkasser o.lign. Ved to af legepladserne findes tilgængelige borde og bænke og et handicaptoilet i nærheden. Der er registreret 2 stk. sansehaver. Kun det ene af stederne er forbundet med et tilgængeligt stisystem, ligesom det også kun er det ene af stederne, der findes ophøjede bede/blomsterkasser mv. samt et handicaptoilet i nærheden. Over halvdelen af de 24 stk. strandadgange er forbundet med et tilgængeligt stisystem, og de fleste steder er der niveaufri adgang til vandkanten. Kun få af stederne findes en rampe, der går helt ud i vandet, og tilgængeligheden på ramperne er meget svingende. Der findes ingen omklædningsmuligheder for kørestolsbrugere, men på lidt over halvdelen af stederne findes et handicaptoilet i nærheden. De registrerede toiletter er generelt tilgængelige dvs. de er forbundet med et tilgængeligt stisystem, der er niveaufri adgang og vendediametre osv. De ting, som ikke er i orden, er typisk mindre ting, som armstøtter og placering af toiletrulle, tilbagetrækningshåndtag på dør, placering af spejl osv. Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Hovedstaden (Bornholms Regionskommune, Frederiksborg og Købehavns Amt samt København og Frederiksberg Kommuner) I Region Hovedstaden er der samlet registreret 72 steder, herunder 206 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 47 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 3 stk., Fiskeplatforme: 3 stk. Fugleskjul: 3 stk., Grillpladser: 21 stk. Legepladser: 6 stk., Stianlæg: 72 stk. Strandadgang: 19 stk. Toiletter: 29 stk. Sansehaver: 1 stk. og Handicapsejlads: 2 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at belægningen på de registrerede stianlæg er jævn og fast, og at tværfaldet også er i orden mange af de steder som ikke er jævne og faste m.v., findes på Bornholm. Yderst få steder findes der egentlige handicapparkeringspladser, men en del steder er der alligevel mulighed for at parkere. Mange af p-pladserne er forsynet med en fast belægning, men mange steder er der ujævnheder (huller og toppe). Stort set ingen steder findes der information på punktskrift, personlig assistance samt auditiv information/tekstinformation for døve, og mange steder findes der heller ikke en overskuelig informationstavle. De fleste steder findes der ikke ledelinier fra parkeringspladsen, men når man kommer ind på selve stierne, findes enkelte steder naturlige ledelinier. Stort set alle steder er det tilladt at medbringe førerhund. Ved langt over halvdelen af stierne findes egnede hvilesteder, og mange af dem er forsynet med ryg- og armlæn samt korrekt siddehøjde. 15

17 Ihvertfald halvdelen af de registrerede borde og bænke er forbundet med et tilgængeligt stisystem, og de fleste steder er de placeret på et fast og jævnt underlag samt med niveaufri adgang. Siddehøjden er de fleste steder i orden, men det er ikke alle steder der er gjort plads til kørestol ved bordet. De fleste steder findes der ikke et handicaptoilet i nærheden. De fleste af de 21 stk. registrerede grillpladser er forbundet med et tilgængeligt stisystem, men en del steder er der ikke niveaufri adgang til pladsen. Stort set ingen steder er der gjort plads til fodstøtter ved grillen, og betjeningshøjden er heller ikke i orden. En del steder findes der tilgængelige borde og bænke, men det er kun ved under halvdelen af pladserne, at der findes et handicaptoilet i nærheden. Af de 3 stk. registrerede primitive overnatningssteder/sheltere er det kun det ene sted, der er forbundet med et tilgængeligt stisystem, har egnet grill/bålplads, hævet gulv i shelter samt ly for kørestol o.s.v. Ingen af de tre registrerede steder har opladningsmulighed for el-kørestole, og kun ved det ene af stederne findes der et handicaptoilet m fra pladsen, ellers ligger der ikke toiletter i nærheden. Belægningen på alle tre pladser er jævn og fast. Af de 3 stk. registrerede fiskeplatforme er det kun de to af stederne, der er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Ellers er fiskeplatformene ikke tilgængelige, og der findes heller ikke handicaptoiletter i nærheden. Det samme gælder for de 3 stk. registrerede fugleskjul to af disse er forbundet med et tilgængeligt stianlæg, men ellers er de ikke tilgængelige, og der findes ingen toiletter i nærheden. De to steder med mulighed for handicapsejlads er ikke tilgængelige de er forbundet med et tilgængeligt stisystem og der er niveaufri adgang, men ellers er de ikke tilgængelige. På det ene af stederne findes dog et handicaptoilet i nærheden. Den ene sansehave der er registreret, er fuld tilgængelig har hævede afgrænsede blomsterbede osv. samt et handicaptoilet i nærheden. Over halvdelen af de 19 stk. registrerede strandadgange er forbundet med et tilgængeligt stisystem, men til ca. 14 af dem er der ikke niveaufri adgang. De fleste af stederne findes der ikke en kørerampe ud i vandet, og der er heller ikke andre muligheder for, at kørestolsbrugere kan komme i vandet (badebro, lift el. lign). Der findes ingen omklædningsmuligheder for kørestolsbrugere, men ved ca. halvdelen af stederne findes der et handicaptoilet i nærheden. 16

18 Sammenfatning En sammenligning af tilgængeligheden på de registrerede steder viser, at der ikke er nogen specielle forhold eller forskelle geografisk. Der er altså ikke ud af disse registreringer noget der tyder på, at tilgængeligheden er bedre eller dårligere i nogle amter frem for andre hvilket gælder både for den generelle tilgængelighed på stisystemer osv. og i forholdet mellem de forskellige enkelte faciliteter. Kigger man på tilgængeligheden i forhold til de forskellige handicapgrupper, er det umiddelbart kun de synshandicappede, der adskiller sig fra de andre grupper, da de har de sværeste vilkår, idet der stort set ikke findes information på punktskrift og at mange overgange, bomme, trappe o. lign ikke er belyste og markeret med kontrastfarver til gengæld er det stort set tilladt at medbringe førerhunde allevegne. Det skal bemærkes, at punktskrift her er at opfatte som en indikator. Information til svagtseende vil i fremtiden med fordel kunne anvende nye audiologe initiativer via f.eks. chips i mobiltelefoner eller SMS. Registreringen viser, at der stort set er mangler alle steder. Det er stort set ikke muligt at besøge et sted, hvor alle tilgængelighedsforhold er i orden. Mange steder viser registreringen dog, at det kan være mindre mangler, der kunne udbedres uden de store omkostninger f.eks. er mange af toiletterne forbundet med et tilgængeligt stisystem, den rigtige vendediameter og dørbredde, men der mangler armstøtter o. lign. Så det kan være meget små ting, der kan gøre et besøg ubehageligt for målgruppen. Det ses også, at der f.eks. findes tilgængelige fiskepladser, men at stedet ikke er forbundet med et tilgængeligt stisystem nogle gange ses det også, at faciliteten - f.eks. en grillplads, fiskeplads eller lign. - er tilgængelig og at det kun er få meter af den sti eller kørevej, som faciliteten er forbundet med, der ikke er tilgængelig. På mange strandadgange ses det f.eks. også, at der findes en tilgængelig badebro eller kørerampe, men at den bare ikke går helt ud i vandet. Et andet eksempel er, at kørerampen eller broen går helt ud i vandet, men at der så lige er et par meters sand, der skal krydses, før man kan komme fra parkeringspladsen el. fortov og via kørerampen ned til vandet. At det ofte er mindre mangler, som gør at stederne ikke er helt tilgængelige, fortæller noget om, at man som planlægger bør være opmærksom på detaljerne og måske gennemgå eksisterende anlæg, inden der planlægges nye. Samtidig viser det også, hvor vigtigt det er med information om stederne. Mennesker med handicap er forskellige og kan klare forskellige udfordringer - bl.a. derfor er informationsmateriale som f.eks. godt, da det giver den enkelte person med handicap mulighed for selv at vurdere, om han eller hun vil kunne benytte faciliteten. 17

19 Afrunding af projektet I princippet er Handicappede og friluftsliv et projekt, som vil kunne videreudvikles og bygges videre på mange år endnu. DSI vil i fremtiden køre projektet videre og stå for den fremtidige vedligeholdelse af samt registreringsarbejdet mv. For at sikre kendskabet til har Friluftsrådet og DSI holdt en række friluftsarrangementer, et arrangement i hvert af de nye regioner samt et på Bornholm. Arrangementerne var gratis og tilgængelige for alle, og der var muligheder for at prøve forskellige friluftsaktiviteter (bilag 4). Formålet med arrangementerne At synliggøre registreringerne af handicaptilgængelige naturområder At få personer med handicap ud og opleve, at det er muligt at færdes i de registrerede områder. Metoden vi arbejdede frem efter DSI og Friluftsrådet havde i fællesskab besluttet, at der skulle afholdes arrangementer i hver af de kommende regioner. Det endte med 6 arrangementer, for også at tilgodese Bornholm. Arrangementerne skulle afholdes i nogle af de registrerede naturområder. Områderne var ikke udpeget. Naturvejleder Helen Holm blev ansat som tovholder på projektet, udelukkende til at afholde de 6 arrangementer. På et tidligt tidspunkt i processen blev det klart, at det ikke er interessant at afholde arrangementer udelukkende for personer med handicap og deres familier, og at mennesker med handicap ikke er så interesserede i komme til arrangementer, der udelukkende laves for personer med handicap. Arrangementerne blev døbt "Naturoplevelser for alle" og rettet mod den brede befolkning. Der skulle være oplevelser for alle og aktiviteter, der rettede sig mod en meget bred målgruppe. Det specielle ved disse arrangementer ville være, at handicapvenlige forhold også ville gøre det muligt for handicappede personer at deltage. Målgrupperne var: - Børn med handicap sammen med deres forældre og søskende - Voksne med handicapvoksne - Familier i almindelighed med børn i forskellige aldre, - Voksne naturinteresserede Denne række arrangementer kan sætte skub i meget mere ude omkring i landet, hvis bare nogle griber boldene derude. Det tegner til, at der er nogle der gerne vil. Arrangementerne kan måske gøres billigere, hvis flere foreninger er inddraget med entusiastisk frivilligt engagement. Det kan anbefales, at der bliver sat en pulje penge af, som kan søges til projekter i naturen, hvor der er handicappede med i planlægning og gennemførelse. Se mere under Hvor bærer det hen? 18

20 Handicapvenlighed Ideen med arrangementerne var at vise, at man kan få naturoplevelser på trods af funktionsnedsættelser. At der er steder i naturen, der er så tilgængelige, at man reelt kan komme rundt og få oplevelser på lige fod med andre brugere. Erfaringsmæssigt er det svært at henvende sig til hele målgruppen med en enkelt aktivitet, derfor blev det også næsten en umulig opgave at lave et arrangement, som kunne tiltrække deltagere fra alle de 7 handicapgrupper. Derfor fokuseres på nogle udvalgte dysfunktioner, som udgør en barriere for at deltage. Det er de grupper, der aldrig kommer på naturture med eller uden naturvejleder, fordi de enten ikke får nok ud af det eller ikke kan komme rundt. Fokus har været rettet mod: - De gangbesværede, kørestolsbrugere og bevægelseshæmmede - De døve - De blinde i et vist omfang - Psykisk handicappede. Sidstnævnte gruppe er der ikke fokuseret kraftigt på i annonceringen. Erfaringer fra DSI s egne medlemmer fra grupper af fysisk handicappede siger, at de ikke vil sættes i bås med denne gruppe. Der er blevet inviteret gennem institutioner og skoler og muligvis også direkte fra DSI. Handicapvenlige lokaliteter Alle arrangementerne blev afholdt på steder hvor der er gjort store tiltag for at gøre stier, toiletter, fugletårne, badebro, borde-bænke, bålpladser og bygninger tilgængelige. Tilgængeligt betyder i mange af tilfældene, at det i det mindste er muligt at komme rundt med kørestol. Handicapvenlige aktiviteter Naturoplevelser for alle, måtte selvfølgelig henvende sig til alle, men med specielt hensyn til handicappede personer. Udgangspunktet var aktiviteter, der var naturlige på de forskellige lokaliteter og hvem der var til rådighed. Derfra er der arbejdet på at gøre disse aktiviteter handicapegnede. Se mere om aktiviteterne under beskrivelserne af hvert arrangement i bilagene. 19

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere