INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3"

Transkript

1

2 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 8 REGISTRERINGSARBEJDET... 9 Registrerede steder og faciliteter SAMMENFATNING AFRUNDING AF PROJEKTET Projektet er støttet med midler fra Sygekassernes Helsefond Tips- og lottomidler til friluftsliv Tak for støtten. 1

3 Indledning For nogle år siden kom De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) med et ønske om at forbedre mulighederne for, at mennesker med handicap kan dyrke friluftsliv på lige fod med andre borgere, og da et af Friluftsrådets primære formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse, bakkede Friluftsrådet op om ønsket og indgik en aftale om et samarbejdsprojekt projekt Handicappede og friluftsliv. Gennem en periode på lidt over 2 år har DSI og Friluftsrådet således arbejdet på at registrere mulighederne for, at personer, der har funktionsnedsættelser, kunne komme ud og udnytte nogle af de mange oplevelsesmuligheder naturen rummer. Projektet er formet efter ønsket om at styrke det enkelte menneskes opmærksomhed på de personlige muligheder for at dyrke og opdyrke friluftsliv med øget livskvalitet til følge handicap eller ikke handicap. På de følgende sider er det beskrevet, hvordan arbejdsprocessen har givet indblik i, hvilke ønsker personer med handicap har, og hvor der bør satses på forbedringer i fremtiden. Samtidig er det beskrevet, hvordan det gennem en registrering af eksisterende naturområder og faciliteter er lykkes at opfylde et stort ønske og behov for at formidle de muligheder, der allerede eksisterer. 2

4 Fremtiden ønsker, handlinger og tiltag Friluftsrådet og DSI har den opfattelse, at mulighederne for friluftsliv for personer med handicap kan blive meget bedre, bl.a. gennem en forbedret og styrket koordinering mellem eksisterende muligheder, tilbud og faciliteter. Herved kan der opnås synergi mellem de initiativer, der bliver taget inden for friluftsaktiviteterne i dag, til fordel for den besøgende og de deltagende institutioner og organisationer. Samtidig ønsker mennesker med handicap at bidrage med deres viden og erfaringer i planlægningen en mulighed som i fremtiden burde benyttes noget mere. Der er således ønsker om at: Koordinere og forbedre eksisterende stisystemer og evt. etablere nye sammenhængende stisystemer i et overordnet netværk. Etablering af lokale stisystemer, der giver lokalbefolkningen en direkte og nem adgang fra byerne i området til friluftsoplevelser og som skaber forbindelse mellem nærliggende lokaliteter. Etablering og forbedring af eksisterende faciliteter f.eks. primitive lejrpladser, grill- og bålpladser o. lign opholdspladser mv. Nem adgang til kort, folder og andre relevante informationer, som kan give den handicappede mulighed for at vurdere, om vedkommende ønsker eller har mulighed for at benytte området/faciliteten. Informationsmaterialet bør naturligvis være tilgængeligt for alle. Udbygning af så alle naturoplevelser på sigt vil være samlet et sted og samtidig vil kunne kombineres i planlægningen af andre oplevelser. Information om offentlige transportmuligheder samt parkeringsmuligheder mv. bør indgå i informationsmateriale. Inddrage brugere både i forhold til drift, vedligehold og forbedring af eksisterende faciliteter og i etableringen af nye. Fortsat udbygning/forbedring samt nyetablering af fugleskjul, fiskepladser o. lign faciliteter Opstilling af informationstavler og opstilling af tilgængelige informationskort og andre enkle informationssystemer på lokaliteterne og langs stier og andre ruter. Her bør der også være information om offentlige transportmuligheder samt parkeringsmuligheder mv. Alt i alt må der fremover sørges for en mere omfattende registrering. Flere gode udflugtsmål må registreres, og det må påses, at hele turmålet kan opleves i sammenhæng, så der f.eks. er tilgængeligt lige fra p-pladsen, hen ad stien, på toilettet og ned til strandbadet. Tiltag for at fremme muligheden for adgang til naturen og friluftsoplevelser: Etablering af sammenhænge/forbindelser mellem naturområder og faciliteter, herunder konkrete beskrivelser af muligheder friluftsoplevelser. 3

5 Opbygning af integrerede transportformer rundt omkring i områder, således at flere naturområder kan indgå i den samlede oplevelse af et besøg, og at der gives den besøgende mulighed for at have flere friluftsoplevelser, f.eks. vandre, cykle, køre, sejle, bade, ride osv. under samme besøg. Tilknytning af naturvejledere til området f.eks. i forbindelse med grejbankcentre med mulighed for udlån af grej til personer med handicap. I forbindelse med naturvejlederarrangementer bør der henvises til hvis de finder sted på registrerede steder. Ellers kan arrangørerne foranledige en registrering. Naturvejledere bør lave flere arrangementer, der eksplicit åbner for personer med handicap på sammen måde som visse arrangementer også rummer gode muligheder for børnefamilier. Bedre udnyttelse af friluftsorganisationerne Friluftsrådets medlemsorganisationer svarer gerne på spørgsmål o.lign., hvis der er noget handicaporganisationerne eller enkeltpersoner behøver oplysninger eller hjælp til Støtte til udvikling af tilgængelige friluftstilbud på privatejede områder efter ønske fra lodsejere. Oprette og evt. uddanne et netværk af formidlingsinteresserede medborgere, som kan fungere som et korps både ved større events og til dagligdagens mange formidlingsaktiviteter. Herunder evt. et netværk af mennesker med handicap, der kan fungere som guides og inspiratorer for såvel andre mennesker med handicap, samt ejere af friluftsområder i forbindelse med tilgængeliggørelse af områderne. DSI vil sørge for, at de nye afdelinger, der er etableret i samtlige af landets kommuner, bliver opmærksomme på muligheder, der findes for at mennesker med handicap kan benytte de tilgængelige friluftsaktiviteter, der findes i netop deres kommune. DSI skal sikre, at afdelingerne arbejder for at øge tilgængeligheden til friluftsaktiviteter i de enkelte kommuner. DSI vil samtidig arbejde for at sikre finansiering til videreførelse og vedligeholdelse af databasen, der er fundamentet for hele registreringen. Når den nødvendige finansiering er fundet vil DSI, ved at engagere de allerede uddannede tilgængelighedskonsulenter samt ved at supplere antallet af registratorer i det nødvendige omfang, fortsætte registreringerne landet over. 4

6 Projekt Handicappede og friluftsliv Baggrund Igennem de seneste 10 år er der kommet stigende fokus på tilgængelighed for alle befolkningsgrupper til kultur-, natur-, fritids- og turismefaciliteter og -anlæg. Der er iværksat flere lokale projekter, som dog typisk har haft en begrænset levetid, bl.a. på grund af mangel på ressourcer. På regionalt plan er der også taget en række initiativer. Nogle med klart fokus på at skabe fysisk tilgængelighed til bestemte især bygningsmæssige anlæg, f.eks. museer eller hoteller, mens enkelte andre har haft en mere bred projekttilgang, f.eks. Turistgruppen Vestjylland, som med held har arbejdet med at forbedre tilgængeligheden til turistfaciliteter lige fra badebroer til sommerhuse og forlystelsesparker. På landsplan har Foreningen Tilgængelighed for Alle (FTA) for nylig gennemført en kvalitetsmærkeordning for 7 grupper af mennesker med handicap i det danske samfund: Kørestolsbrugere, gangbesværede, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, personer med astma og allergi, udviklingshandicappede og personer med læsevanskeligheder. Målet med mærkningsordningen er, at forbedre tilgængeligheden til virksomheder og offentlige bygninger til glæde for personer med nedsatte funktionsevner. Projekt Handicappede og friluftsliv er et landsdækkende projekt, som bygger på et ønske fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) om at forbedre tilgængelighed til naturen. Formål I 2003 startede Friluftsrådet og DSI projektet som et samarbejdsprojekt, hvis mål var at tilvejebringe et grundlag for forbedring af muligheder for at dyrke friluftsliv for mennesker med handicap. Gennem ønsker fra handicaporganisationerne blev projektet afgrænset til at omfatte de helt almindelige naturområder og friluftsaktiviteter, som f.eks. haveanlæg, stianlæg ved søer og i skove mv., strandstier, bade- og bådebroer, naturanlæg, udsigtsplatforme, fugleskjul, primitive overnatningspladser/sheltere, samt historiske anlæg og fiskepladser, herunder også put and take steder og muligheder, som ikke-handicappede finder det helt naturligt at kunne besøge og benytte, men som mange med funktionsnedsættelser på grund af manglende tilgængelighed og information ofte har været afskåret fra at benytte. Ideen med projektet var at foretage en registrering af eksisterende naturområder og faciliteter. Derefter skulle der udarbejdes tilgængeligt informationsmateriale, som kunne bruges af alle og som samtidig ville være dynamisk og let at opdatere, efterhånden som områder og faciliteter forandres og der kommer nye steder til. Samtidig var det et ønske, at projektet ikke blev en mærkningsordning, der kun rummede et ja eller nej til adgang for specielle grupper. Dette projekt skulle gennemføre en registrering, hvor det ville blive muligt for den enkelte at vurdere, 5

7 om han eller hun ville have mulighed for at benytte stedet ud fra de registrerede faktiske mål og hældninger mv. Afgrænsning af projektet Projektet er landsdækkende, men Turistgruppen Vestjylland har gennem deres arbejde med tilgængelig turisme registreret en række naturområder i Ribe og Ringkøbing Amter. For at undgå gentagelser af allerede udførte registreringer, er der ikke foretaget registreringer i disse amter. Turistgruppen Vestjylland formidler deres registrerede oplevelser og områder gennem deres hjemmeside: Samtidig skal det bemærkes, at alle valg mht. hvor og hvilke områder der er registreret, er sket ud fra et kvalitativt valg af friluftsbrugere, organisationer og kommuner. Arbejdsproces og projektstyring Proces og målgruppe Hele projektet er bygget op omkring ønsket fra DSI om at styrke den enkelte persons opmærksomhed på hans/hendes personlige muligheder for - også med en funktionsnedsættelse - at dyrke og opdyrke friluftsliv med øget livskvalitet til følge. Projektet er derfor gennemført på baggrund af de ønsker, den enkelte naturgæst antages at have, og der har gennem hele processen været fokus på at tilgodese alle handicapgrupper. Målgruppen for projektet er således handicappede i bredeste forstand alle 7 handicapgrupper (kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astma og allergi, udviklingshandicappede og læsevanskeligheder). Selve arbejdsprocessen har været styret af et nødvendigt tæt samarbejde mellem Friluftsrådet og DSI samt de frivillige fra både Friluftsrådets og DSI s medlemsorganisationer. Det har selvfølgelig betydet, at det har været en lang proces; men i sidste ende har det resulteret i, at alle handicapgrupper og de forskellige friluftsorganisationer har haft mulighed for at komme med indspil og deltage aktivt altså har haft mulighed for at påvirke og deltage i hele processen, så resultatet netop kunne opfylde deres ønsker. Det praktiske arbejde Det generelle arbejde og den daglige ledelse af projektet er blevet varetaget af to projektkoordinatorer og i erkendelse af, at arbejdet med tilgængelighed er flerdimensionelt, har der været nedsat dels en styregruppe (bilag 2) og dels en referencegruppe (bilag 3), som har fungeret som faglige sparringspartnere. Den praktiske del med at gennemføre registreringen af eksisterende naturområder og faciliteter er foregået ved hjælp af et registreringsskema (bilag xx), som Dansk Center for Tilgængelighed har udarbejdet og haft i høring i samtlige handicaporganisationer. Samtidig var skemaet til grundig vurdering og kommentering i 6

8 referencegruppen en lang proces, men igen for at sikre, at alle handicapgrupper blev hørt og alle ønsker og behov indarbejdet i skemaet. Selve resultatet blev et omfattende skema på 29 sider, hvor det er muligt at registrere parkering, muligheder for offentlig transport til stedet/faciliteten, toiletter, stianlæg, fiskeplatforme, strandadgang, fugleskjul, sheltere, grillpladser osv. (Bilag 1) Selve registreringsarbejdet er gennemført af frivillige fra DSI s og Friluftsrådets medlemsorganisationer samt af nogle studerende. Der blev holdt et til flere registreringsmøder i hvert amt, hvor der blev fortalt om projektet, og hvor de frivillige havde mulighed for at blive undervist i, afprøve og stille spørgsmål til registreringsskemaet. Derudover havde de frivillige og deres organisationer mulighed for at komme med forslag til, hvilke områder og faciliteter, der kunne registreres, samt at indgå i en gruppe af registranter, som så kunne følges ad under registreringsarbejdet. Udover indspil fra organisationerne til hvilke områder, der skulle registreres, blev kommunerne også hørt om, hvilke af deres områder, der burde være med i registreringen. Den bruttoliste, som de frivillige har brugt til udvælgelse af hvilke områder/faciliteter, de lige netop ønskede at registrere, blev altså dannet ud fra et kvalitativt valg af friluftsbrugere, organisationer og kommuner. Ud fra bruttolisten med områder har de frivillige selv bestemt hvilke områder, de ønskede at tage ud og registrere bl.a. derfor er der forskel på det antal fiskepladser, sheltere, strandadgange osv. der er registreret. I nogle amter har de frivillige registreret mange grillpladser, men ikke så mange strande og omvendt det er dog forsøgt at registrere omkring 30 steder i hvert amt. Formidling af de registrerede steder En stor del at projektet har været at finde en løsning med hensyn til formidlingen af de registrerede steder. Ønsket var at finde en løsning, hvor der i forvejen var noget formidling inden for samme emne, således at man i fremtiden ville have et fundament at bygge videre på og ikke bare ville få en mindre database el. lign., som inden for relativ kort tid ville blive glemt og ikke vedligeholdt. Da FTA opstartede en mærkningsordning, som også er landsdækkende, blev det nærmest en selvfølge, at de registrerede steder skulle formidles på en måde, så der ville være sammenhæng mellem de to projekter. Det blev derfor besluttet at lave en samlet internetportal for både mærkningsordningen og projekt Handicappede og friluftslivet. På er der i dag således mulighed for at søge på mange forskellige steder og faciliteter, f.eks. både konferencesteder, inden- og udendørsattraktioner, spisesteder og naturområder samt meget andet. 7

9 Det foreløbige resultat af projekt Handicappede og friluftsliv Arbejdet (processen) har betydet, at der igennem en lidt over 2-årig periode har været øget fokus på tilgængeligheden til naturen og mulighederne for at dyrke friluftsliv. Det har formentlig medført, at flere har fået blod tanden til at tage ud og benytte naturen. Samtidig har det inden for f.eks. Friluftsrådet givet en forståelse for, at de handicappede ønsker at kunne besøge helt almindelig lokaliteter og f.eks. bare have mulighed for en tur i skoven el. lign. Der bliver altså ikke primært gået efter attraktioner m.v., men gerne de helt almindelige og nære naturoplevelser en erkendelse, som helt sikkert bør indgå i den fremtidige planlægning. Endnu har vi ikke fået den store tilbagemelding på men vi har et ønske om at få samlet flere informationer på samme sted. Samtidig er portalen fuldt tilgængelig, og der er tale om et dynamisk medie, der kan videreudvikles og bygges videre på. Derudover har vi ønsket om at tilvejebringe noget informationsmateriale, hvor det er muligt for den enkelte selv at vurdere, om det er muligt for ham eller hende at besøge stedet/faciliteten ud fra hældninger, mål o.lign. alle muligheder for at besøge et naturområde eller en bestemt facilitet ud fra ens egne ønsker og muligheder er altså til stede. Ønsker man at benytte gøres følgende: 8

10 For at sætte fokus på og mulighederne for at dyrke friluftsliv har DSI og Friluftsrådet holdt nogle friluftsarrangementer (se evt. bilag xx) og resultatet deraf har været. (der kommer en rapport fra Helen Holm) Vælg naturoplevelser hvis du ønsker at besøge et naturområde el. en bestemt facilitet i naturen Hvis man ønsker at finde tilgængelige steder el. bestemte faciliteter på går man ind på hjemmesiden og vælger find tilgængelige steder øverst i venstre hjørne. Registreringsarbejdet Arbejdet med registreringen samt udtræk fra databasen har givet os mulighed for, at danne os et overblik over hvordan tilgængeligheden er på de registrerede naturområder. I det følgende afsnit er det på baggrund af et udtræk fra databasen med registreringerne beskrevet, hvordan tilgængeligheden fordeler sig på de forskellige steder og faciliteter inden for de 5 nye regioner. 9

11 Registrerede steder og faciliteter På landsplan er der i alt registreret 310 steder, herunder 882 forskellige faciliteter (fugleskjul, fiskeplatforme, grillpladser, stianlæg, strandadgang, toiletter, borde og bænke, primitive overnatningssteder/sheltere, legepladser, sansehaver og steder med mulighed for handicapsejlads). Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Nordjylland (Nordjyllands Amt samt Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Ålestrup fra Viborg amt) I Region Nordjylland er der samlet registreret 61 steder, herunder 163 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 50 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 6 stk., Fiskeplatforme: 2 stk. Fugleskjul: 3 stk., Grillpladser: 11 stk. Legepladser: 5 stk., Stianlæg: 60 stk. Strandadgange: 9 stk. og Toiletter: 17 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at der de fleste steder ikke findes ledelinier, mulighed for auditiv information eller information på punktskrift. Langt de fleste steder findes der heller ikke kontrastfarver eller belysning på trapper, bomme, toiletter o. lign. til gengæld er det stort set tilladt at medbringe førerhund på alle de registrerede steder. Kigger man på parkeringsmuligheder og stisystemer ses det, at der mange steder ikke findes egentlige parkeringspladser samt handicapparkeringspladser. De steder, hvor der findes handicapparkeringspladser, er belægningen til gengæld fast og jævn. Stisystemerne har mange steder en fast og nogenlunde jævn belægning, og ca. halvdelen af stierne er uden væsentligt tværfald. På omkring halvdelen af de registrerede steder findes der overskuelige og letforståelige informationstavler. Ved mange af stisystemerne findes der hvilepladser hvilepladserne er dog ofte uden ryg- og armlæn. Gennemgår man de enkelte registrerede faciliteter ses det, at de 2 stk. fiskeplatforme begge er forsynet med tilgængeligt stianlæg og at fiskeplatformene overordnet er tilgængelige i forhold til vendediametre, rækværk mv. det er dog kun den ene, hvor der er opsat holdere til fiskestænger. Der er ingen parkeringsmuligheder, toiletter, ledelinier eller mulighed for personlig assistance ved nogle af fiskeplatformene. De registrerede borde/bænke og grillpladser er også forsynet med et nogenlunde tilgængeligt stisystem. Toiletter findes kun ved 5 borde/bænke, mens der ingen findes ved grillpladserne. M.h.t. plads til kørestol ved borde/bænke er der næsten ingen steder gjort plads til dette, men siddehøjden er de fleste steder i orden. Ved grillpladserne er der ingen steder gjort plads til fodstøtter og knæ, når man skal betjene grillen, og kun et af stederne er betjeningshøjden. Ser man på overnatningspladserne og sheltere er der ikke mange, som er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Der findes ingen toiletter ved eller i nærheden af pladserne, og der er findes ingen grill/bålpladser elle borde/bænke, som er egnet for handicappede. Tilgængeligheden i selve shelterne er generelt også dårlig - der findes f.eks. ingen håndlister, og gulvet er ikke hævet osv. 10

12 M.h.t. til de 3 stk. registrerede fugleskjul ses det igen, at der ingen toiletter findes ved eller i nærheden. Kun 2 af stederne er forbundet med et tilgængeligt stianlæg, og ingen af stederne er der niveaufri adgang m.v. For de registrerede strandadgange gælder det, at der generelt er dårlige muligheder for at komme helt ud i vandet ved hjælp af rampe eller lign. Det samme ses ved legepladserne tilgængeligheden, opbygningen mv. er ikke for handicappede. De enkelte toiletter, som er registrerede, er generelt tilgængelige de ting som ikke er i orden er typisk armstøtter og placering af toiletrulle, tilbagetrækningshåndtag på dør osv. Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Midtjylland (Århus og Ringkøbing Amter samt Vejle Amt ekskl. Børkop Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle og Viborg Amt ekskl. Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Ålestrup) I Region Midtjylland er der samlet registreret 31 steder, herunder 88 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 18 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 2 stk., Fiskeplatforme: 6 stk. Fugleskjul: 6 stk., Grillpladser: 2 stk. Legepladser: 6 stk., Stianlæg: 31 stk. Strandadgang: 4 stk. Toiletter: 10 stk. Sansehaver: 1 stk. og Handicapsejlads: 2 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at det ikke er mange steder der findes egentlige handicapparkeringspladser, og der er en tildens til, at belægningen på de få plader ikke er jævn og fast. På en del af stederne findes der en overskuelig informationstavle, men ingen steder findes information på punktskrift, taktil eller mulighed for auditiv information eller personlig assistance. De fleste steder findes ikke ledelinier, ej heller kontrastfarver eller belysning på indgange, trapper, bomme, toiletter o.lign. Stort set alle steder er det dog tilladt at medbringe førerhund. Ud fra de registrerede 18 stk. borde og bænke ses, at de stort set alle er placeret på et jævnt og fast underlag og at ca. halvdelen af dem er forbundet med et tilgængeligt stisystem. Ved ca. halvdelen af dem er der gjort plads til en kørestol for bordenden. Toilet findes ved under halvdelen af stederne. På lidt over halvdelen af de registrerede stisystemer er belægningen ikke jævn og fast, men sidehældningen er de fleste steder uden væsentligt tværfald. I forbindelse med stisystemerne er der mange steder placeret hvilepladser. En del af disse er forsynet med ryglæn, mens der de fleste steder ikke findes armlæn. Ser man på de enkelte registrerede faciliteter viser udtrækket, at de 2 stk. registrerede grillpladser er forbundet med et nogenlunde tilgængeligt stianlæg og at pladserne er placeret på et jævnt underlag med borde/bænke, som i nogen grad er tilgængelige. Når grillen skal betjenes ser det dog ikke for godt ud med betjeningshøjden, og der mangler plads til fodstøtter og knæ under grillen. Der findes ikke handicaptoiletter ved eller i nærheden af grillpladserne. Udtrækket for de 2 stk. primitive overnatningspladser med sheltere viser, at pladserne er forbundet med et nogenlunde tilgængeligt stisystem, men at selve pladserne ikke er indrettet for handicappede. Belægningen på pladserne er ikke jævn og fast, og selve indretningen af shelterne opfylder ingen tilgængeligheds krav. 11

13 Der findes ikke handicaptoilet ved pladserne, og der er meter til det nærmeste. Ser man på de 6 stk. registrerede fiskepladser, er det kun ca. halvdelen af dem, som er forbundet med et tilgængeligt stisystem. Selve fiskeplatformene er mangelfulde i forhold til hjulværn, vendeareal mv. Der findes ikke holdere/støtte til fiskestænger på nogle af stederne, ej heller toiletter. Ved to af stederne findes der toilet meter fra pladsen. De 6 stk. registrerede fugleskjul er næsten alle sammen forbundet med et tilgængeligt stisystem, men der er ikke niveaufri adgang til nogen af fugleskjulene. Skjulene er heller ikke er forsynet med hjulværn, vendediameteren er for lille, der er ingen bænke, og der er ikke lavet udkigshuller, så det er muligt at sidde ned og kikke ud. Der findes ikke toilet ved fugleskjulene. Der er registreret handicapsejlads 2 steder. Begge steder findes der ikke et tilgængeligt stianlæg, og kun det ene sted er der niveaufri adgang til faciliteten. Der findes ikke hjulværn på bro/mole/kaj, og der findes heller ikke en godkendt kran, som kan løfte personen over i båden. Kun det ene sted findes der toilet. Af de 4 stk. strandadgange, der er registreret, er kun det ene sted forbundet med et tilgængeligt stianlæg, ligesom der også kun findes et handicapegnet toilet på det ene af stederne. Der findes ingen kørerampe ud i vandet på nogen af stederne. De registrerede toiletter er generelt tilgængelige dvs. de er forbundet med et tilgængeligt stisystem, der er niveaufri adgang og vendediametre osv. De ting, som ikke er i orden, er typisk mindre ting, som armstøtter og placering af toiletrulle, tilbagetrækningshåndtag på dør, placering af spejl o.s.v. Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Syddanmark (Ribe, Sønderjylland og Fyns Amter samt Børkop, Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle fra Vejle Amt). I Region Syddanmark er der samlet registreret 79 steder, herunder 241 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 59 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 3 stk., Fiskeplatforme: 3 stk. Fugleskjul: 3 stk., Grillpladser: 16 stk. Legepladser: 6 stk., Stianlæg: 79 stk. Strandadgang: 35 stk. Toiletter: 29 stk. Sansehaver: 1 stk. og Handicapsejlads: 7 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at stisystemerne generelt er i god stand i forhold til bæreevne og tværfald. Nogle steder er mindre bakker og ujævnheder et problem, og næsten ingen steder findes der ledelinier og opmærksomhedsfelter samt belysning ved indgange o.lign. Mange steder findes overskuelige informationstavler, men stort set ingen steder findes noget på punktskrift eller taktil. Der er næsten ingen steder, hvor der er mulighed for personlig assistance, men de fleste steder kan der medtages førerhund. Langs stierne findes de fleste steder hvilepladser, og mange af disse har en god tilgængelig siddehøjde, men det er meget forskelligt, om de er forsynet med ryg- og armlæn. 12

14 Parkeringsforholdene er meget blandede. Mange steder findes der ikke egentlige handicapparkeringspladser, men andre muligheder for parkering. På omkring halvdelen af de registrerede steder er belægningen fast og jævn. De registrerede borde og bænke er næsten alle forbundet med et tilgængeligt stisystem, og ofte er der niveaufri adgang. Det underlag som borde og bænke er placeret på, er i en del tilfælde ikke fast og jævnt, og der er en del steder heller ikke gjort plads til kørestole ved bordene. Der findes handicaptoilet i forbindelse med lidt under halvdelen af de registrerede borde/bænke. De tre overnatningspladser, der er registrerede, er i to af tilfældene forbundet med et tilgængeligt stianlæg, men kun det ene sted findes en grill/bålplads som er egnet for handicappede. To af stederne er gulvet i shelterne hævet min. 48 cm, men ingen af stederne findes der håndlister, udhæng og opladningsmulighed til kørestole. Belægningen til og foran shelterne er ikke fast og jævn og kun det ene sted findes der et handicaptoilet. På to af pladserne findes handicapegnede borde og bænke. Der findes tilgængeligt stianlæg til alle tre registrerede fiskeplatforme. To af stederne er fuldt tilgængelige det eneste der mangler er støtte/holdere til fiskestænger. Det ene af stederne er ikke tilgængeligt overhovedet, og der findes ikke toiletter ved nogen af stederne. Af de tre fugleskjul, der er registrerede, er det kun det ene sted, der er tilgængeligt m.h.t. niveaufri adgang, hjulværn o.s.v. Det findes ingen toiletter ved nogen af stederne, og kun to af stederne er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Der er registreret 16 grillpladser, hvor kun få af dem er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Stort set ingen steder er der gjort plads til fodstøtter under grillen, og betjeningshøjden mv. er ikke i orden. Der findes ingen toiletter i nærheden af grillpladserne. Kigger man på de 6 stk. registrerede legepladser ses, at stort set ingen af stederne er indrettet for handicappede. De fleste af stederne er dog forbundet med et tilgængeligt stisystem og toiletter. Der er registreret 35 strandadgange. Lidt under halvdelen af de registrerede strande er forbundet med et tilgængeligt stisystem og toiletter. Ingen af stederne er fuldt tilgængelige mange steder går broer og kørestier ikke helt ud i vandet, der er mangler hjulværn, hvilepladser, omklædningsmuligheder osv. Den ene sansehave, der er registreret er fuldt tilgængelig. Der er registreret 7 steder med handicapsejlads. Det ene sted er fuldt tilgængeligt bort set fra, at der ikke findes toilet og kran. De andre steder er stor set alle forbundet med et tilgængeligt stisystem, mens der stort set ingen steder findes kran. De andre tilgængelighedsforhold svinger meget, og på kun lidt under halvdelen af stederne findes der tilgængelige toiletter. Af de 29 stk. toiletter, som er registrerede, er ca. halvdelen med niveaufri adgang, samt en tilgængelig bredde på døren, vendediametre o.s.v. De ting, som ikke er i orden, er bl.a. armstøtter, placering af toiletrulle, placering af spejl, knager osv. samt tilbagetrækningshåndtag. 13

15 Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Sjælland (Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amt) I Region Sjælland er der samlet registreret 67 steder, herunder 184 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 41 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 5 stk., Fiskeplatforme: 4 stk. Fugleskjul: 4 stk., Grillpladser: 11 stk. Legepladser: 4 stk., Stianlæg: 61 stk. Strandadgang: 24 stk. Toiletter: 24 stk. Sansehaver: 2 stk. og Handicapsejlads: 4 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at ca. lidt over halvdelen af de registrerede stianlæg ikke har en jævn og fast belægning mange steder er tværfaldet dog i orden. Yderst få steder findes der information på punktskrift samt auditiv information/tekstinformation for døve. Mange steder findes der en overskuelig informationstavle. Når man bevæger sig væk fra parkeringspladsen og længere ind på stierne, findes der enkelte steder naturlige ledelinier i form af græskanter o. lign, men ellers findes der stort set ikke ledelinier samt belysning ved indgange mv. Stort set alle steder er det tilladt til medbringe førerhund. Parkeringsforholdene ser generelt ikke gode ud. Mange steder findes der ikke parkeringsmuligheder for handicappede, og mange steder er belægningen ikke fast og jævn. De enkelte steder, hvor der findes trapper, er der ikke en alternativ passagemulighed, og trapperne er ikke forsynet med kontrastfarve på trin samt håndlister i begge sider mv. Ca. halvdelen af de registrerede borde og bænke er forbundet med et tilgængeligt stisystem, og de fleste steder er der et fast og jævnt underlag samt niveaufri adgang. Siddehøjden er de fleste steder i orden, men stort set ingen steder er der gjort plads til kørestol ved bordet. Ved ca. halvdelen af stederne findes der handicaptoilet i nærheden. Lidt over halvdelen af de 11 stk. registrerede grillpladser er ikke forbundet med et tilgængeligt stisystem, men til de fleste er der niveaufri adgang. Stort set ingen steder er der gjort plads til fodstøtter ved grillen, og betjeningshøjden er heller ikke i orden. Ved ca. halvdelen af grillpladserne findes tilgængelige borde og bænke samt et handicaptoilet i nærheden. Over halvdelen af de registrerede primitive overnatningspladser med shelter er forbundet med et tilgængeligt stisystem. De fleste steder er belægningen på selve pladsen og foran sheltere jævn og fast. Ca. halvdelen af shelterne har en bund, der er hævet ca. 48 cm. Ingen steder findes der håndlister/torv, ly til kørestole og opladning til el-kørestole samt mulighed for at stå oprejst i shelteret. Stort set ingen steder findes der tilgængelige borde og bænke, men ved ca. halvdelen af grillpladerne findes der handicaptoilet i nærheden. Der er registreret 4 stk. fiskeplatforme. Halvdelen er forbundet med et tilgængeligt stisystem og har niveaufri adgang samt et handicaptoilet i nærheden. Kun et af stederne findes der rækværk, hjulværn samt støtte til fiskestænger. 3 ud af de 4 stk. registrerede fugleskjul er forbundet med et tilgængeligt stisystem, men der er ikke niveaufri adgang til selve pladserne. To af stederne findes der udkigshuller i ca cm høje, så de kan bruges af kørestolsbrugere. Der findes ikke handicaptoiletter i nærheden af fugleskjulene. 14

16 Der er registreret 4 steder med mulighed for handicapsejlads. Tilgængeligheden til stederne er ikke specielt god og kun et enkelt sted findes der en handicapkran, så kørestolsbrugere kan hjælpes ombord. Ved 3 af stederne findes et handicaptoilet i nærheden. 2 ud af de 4 registrerede legepladser er forbundet med et tilgængeligt stisystem. På ingen af pladserne er der helt gode muligheder for at lege i skygge og læ, og køre- og gangarealerne er ikke faste og jævne. Farlige områder er ikke indhegnet, og der findes ikke forhøjede sandkasser o.lign. Ved to af legepladserne findes tilgængelige borde og bænke og et handicaptoilet i nærheden. Der er registreret 2 stk. sansehaver. Kun det ene af stederne er forbundet med et tilgængeligt stisystem, ligesom det også kun er det ene af stederne, der findes ophøjede bede/blomsterkasser mv. samt et handicaptoilet i nærheden. Over halvdelen af de 24 stk. strandadgange er forbundet med et tilgængeligt stisystem, og de fleste steder er der niveaufri adgang til vandkanten. Kun få af stederne findes en rampe, der går helt ud i vandet, og tilgængeligheden på ramperne er meget svingende. Der findes ingen omklædningsmuligheder for kørestolsbrugere, men på lidt over halvdelen af stederne findes et handicaptoilet i nærheden. De registrerede toiletter er generelt tilgængelige dvs. de er forbundet med et tilgængeligt stisystem, der er niveaufri adgang og vendediametre osv. De ting, som ikke er i orden, er typisk mindre ting, som armstøtter og placering af toiletrulle, tilbagetrækningshåndtag på dør, placering af spejl osv. Tilgængeligheden på de registrerede steder i Region Hovedstaden (Bornholms Regionskommune, Frederiksborg og Købehavns Amt samt København og Frederiksberg Kommuner) I Region Hovedstaden er der samlet registreret 72 steder, herunder 206 forskellige faciliteter: Borde/bænke: 47 stk., Primitive overnatningspladser/sheltere: 3 stk., Fiskeplatforme: 3 stk. Fugleskjul: 3 stk., Grillpladser: 21 stk. Legepladser: 6 stk., Stianlæg: 72 stk. Strandadgang: 19 stk. Toiletter: 29 stk. Sansehaver: 1 stk. og Handicapsejlads: 2 stk. Et udtræk fra databasen (se evt. bilagsrapport) viser, at belægningen på de registrerede stianlæg er jævn og fast, og at tværfaldet også er i orden mange af de steder som ikke er jævne og faste m.v., findes på Bornholm. Yderst få steder findes der egentlige handicapparkeringspladser, men en del steder er der alligevel mulighed for at parkere. Mange af p-pladserne er forsynet med en fast belægning, men mange steder er der ujævnheder (huller og toppe). Stort set ingen steder findes der information på punktskrift, personlig assistance samt auditiv information/tekstinformation for døve, og mange steder findes der heller ikke en overskuelig informationstavle. De fleste steder findes der ikke ledelinier fra parkeringspladsen, men når man kommer ind på selve stierne, findes enkelte steder naturlige ledelinier. Stort set alle steder er det tilladt at medbringe førerhund. Ved langt over halvdelen af stierne findes egnede hvilesteder, og mange af dem er forsynet med ryg- og armlæn samt korrekt siddehøjde. 15

17 Ihvertfald halvdelen af de registrerede borde og bænke er forbundet med et tilgængeligt stisystem, og de fleste steder er de placeret på et fast og jævnt underlag samt med niveaufri adgang. Siddehøjden er de fleste steder i orden, men det er ikke alle steder der er gjort plads til kørestol ved bordet. De fleste steder findes der ikke et handicaptoilet i nærheden. De fleste af de 21 stk. registrerede grillpladser er forbundet med et tilgængeligt stisystem, men en del steder er der ikke niveaufri adgang til pladsen. Stort set ingen steder er der gjort plads til fodstøtter ved grillen, og betjeningshøjden er heller ikke i orden. En del steder findes der tilgængelige borde og bænke, men det er kun ved under halvdelen af pladserne, at der findes et handicaptoilet i nærheden. Af de 3 stk. registrerede primitive overnatningssteder/sheltere er det kun det ene sted, der er forbundet med et tilgængeligt stisystem, har egnet grill/bålplads, hævet gulv i shelter samt ly for kørestol o.s.v. Ingen af de tre registrerede steder har opladningsmulighed for el-kørestole, og kun ved det ene af stederne findes der et handicaptoilet m fra pladsen, ellers ligger der ikke toiletter i nærheden. Belægningen på alle tre pladser er jævn og fast. Af de 3 stk. registrerede fiskeplatforme er det kun de to af stederne, der er forbundet med et tilgængeligt stianlæg. Ellers er fiskeplatformene ikke tilgængelige, og der findes heller ikke handicaptoiletter i nærheden. Det samme gælder for de 3 stk. registrerede fugleskjul to af disse er forbundet med et tilgængeligt stianlæg, men ellers er de ikke tilgængelige, og der findes ingen toiletter i nærheden. De to steder med mulighed for handicapsejlads er ikke tilgængelige de er forbundet med et tilgængeligt stisystem og der er niveaufri adgang, men ellers er de ikke tilgængelige. På det ene af stederne findes dog et handicaptoilet i nærheden. Den ene sansehave der er registreret, er fuld tilgængelig har hævede afgrænsede blomsterbede osv. samt et handicaptoilet i nærheden. Over halvdelen af de 19 stk. registrerede strandadgange er forbundet med et tilgængeligt stisystem, men til ca. 14 af dem er der ikke niveaufri adgang. De fleste af stederne findes der ikke en kørerampe ud i vandet, og der er heller ikke andre muligheder for, at kørestolsbrugere kan komme i vandet (badebro, lift el. lign). Der findes ingen omklædningsmuligheder for kørestolsbrugere, men ved ca. halvdelen af stederne findes der et handicaptoilet i nærheden. 16

18 Sammenfatning En sammenligning af tilgængeligheden på de registrerede steder viser, at der ikke er nogen specielle forhold eller forskelle geografisk. Der er altså ikke ud af disse registreringer noget der tyder på, at tilgængeligheden er bedre eller dårligere i nogle amter frem for andre hvilket gælder både for den generelle tilgængelighed på stisystemer osv. og i forholdet mellem de forskellige enkelte faciliteter. Kigger man på tilgængeligheden i forhold til de forskellige handicapgrupper, er det umiddelbart kun de synshandicappede, der adskiller sig fra de andre grupper, da de har de sværeste vilkår, idet der stort set ikke findes information på punktskrift og at mange overgange, bomme, trappe o. lign ikke er belyste og markeret med kontrastfarver til gengæld er det stort set tilladt at medbringe førerhunde allevegne. Det skal bemærkes, at punktskrift her er at opfatte som en indikator. Information til svagtseende vil i fremtiden med fordel kunne anvende nye audiologe initiativer via f.eks. chips i mobiltelefoner eller SMS. Registreringen viser, at der stort set er mangler alle steder. Det er stort set ikke muligt at besøge et sted, hvor alle tilgængelighedsforhold er i orden. Mange steder viser registreringen dog, at det kan være mindre mangler, der kunne udbedres uden de store omkostninger f.eks. er mange af toiletterne forbundet med et tilgængeligt stisystem, den rigtige vendediameter og dørbredde, men der mangler armstøtter o. lign. Så det kan være meget små ting, der kan gøre et besøg ubehageligt for målgruppen. Det ses også, at der f.eks. findes tilgængelige fiskepladser, men at stedet ikke er forbundet med et tilgængeligt stisystem nogle gange ses det også, at faciliteten - f.eks. en grillplads, fiskeplads eller lign. - er tilgængelig og at det kun er få meter af den sti eller kørevej, som faciliteten er forbundet med, der ikke er tilgængelig. På mange strandadgange ses det f.eks. også, at der findes en tilgængelig badebro eller kørerampe, men at den bare ikke går helt ud i vandet. Et andet eksempel er, at kørerampen eller broen går helt ud i vandet, men at der så lige er et par meters sand, der skal krydses, før man kan komme fra parkeringspladsen el. fortov og via kørerampen ned til vandet. At det ofte er mindre mangler, som gør at stederne ikke er helt tilgængelige, fortæller noget om, at man som planlægger bør være opmærksom på detaljerne og måske gennemgå eksisterende anlæg, inden der planlægges nye. Samtidig viser det også, hvor vigtigt det er med information om stederne. Mennesker med handicap er forskellige og kan klare forskellige udfordringer - bl.a. derfor er informationsmateriale som f.eks. godt, da det giver den enkelte person med handicap mulighed for selv at vurdere, om han eller hun vil kunne benytte faciliteten. 17

19 Afrunding af projektet I princippet er Handicappede og friluftsliv et projekt, som vil kunne videreudvikles og bygges videre på mange år endnu. DSI vil i fremtiden køre projektet videre og stå for den fremtidige vedligeholdelse af samt registreringsarbejdet mv. For at sikre kendskabet til har Friluftsrådet og DSI holdt en række friluftsarrangementer, et arrangement i hvert af de nye regioner samt et på Bornholm. Arrangementerne var gratis og tilgængelige for alle, og der var muligheder for at prøve forskellige friluftsaktiviteter (bilag 4). Formålet med arrangementerne At synliggøre registreringerne af handicaptilgængelige naturområder At få personer med handicap ud og opleve, at det er muligt at færdes i de registrerede områder. Metoden vi arbejdede frem efter DSI og Friluftsrådet havde i fællesskab besluttet, at der skulle afholdes arrangementer i hver af de kommende regioner. Det endte med 6 arrangementer, for også at tilgodese Bornholm. Arrangementerne skulle afholdes i nogle af de registrerede naturområder. Områderne var ikke udpeget. Naturvejleder Helen Holm blev ansat som tovholder på projektet, udelukkende til at afholde de 6 arrangementer. På et tidligt tidspunkt i processen blev det klart, at det ikke er interessant at afholde arrangementer udelukkende for personer med handicap og deres familier, og at mennesker med handicap ikke er så interesserede i komme til arrangementer, der udelukkende laves for personer med handicap. Arrangementerne blev døbt "Naturoplevelser for alle" og rettet mod den brede befolkning. Der skulle være oplevelser for alle og aktiviteter, der rettede sig mod en meget bred målgruppe. Det specielle ved disse arrangementer ville være, at handicapvenlige forhold også ville gøre det muligt for handicappede personer at deltage. Målgrupperne var: - Børn med handicap sammen med deres forældre og søskende - Voksne med handicapvoksne - Familier i almindelighed med børn i forskellige aldre, - Voksne naturinteresserede Denne række arrangementer kan sætte skub i meget mere ude omkring i landet, hvis bare nogle griber boldene derude. Det tegner til, at der er nogle der gerne vil. Arrangementerne kan måske gøres billigere, hvis flere foreninger er inddraget med entusiastisk frivilligt engagement. Det kan anbefales, at der bliver sat en pulje penge af, som kan søges til projekter i naturen, hvor der er handicappede med i planlægning og gennemførelse. Se mere under Hvor bærer det hen? 18

20 Handicapvenlighed Ideen med arrangementerne var at vise, at man kan få naturoplevelser på trods af funktionsnedsættelser. At der er steder i naturen, der er så tilgængelige, at man reelt kan komme rundt og få oplevelser på lige fod med andre brugere. Erfaringsmæssigt er det svært at henvende sig til hele målgruppen med en enkelt aktivitet, derfor blev det også næsten en umulig opgave at lave et arrangement, som kunne tiltrække deltagere fra alle de 7 handicapgrupper. Derfor fokuseres på nogle udvalgte dysfunktioner, som udgør en barriere for at deltage. Det er de grupper, der aldrig kommer på naturture med eller uden naturvejleder, fordi de enten ikke får nok ud af det eller ikke kan komme rundt. Fokus har været rettet mod: - De gangbesværede, kørestolsbrugere og bevægelseshæmmede - De døve - De blinde i et vist omfang - Psykisk handicappede. Sidstnævnte gruppe er der ikke fokuseret kraftigt på i annonceringen. Erfaringer fra DSI s egne medlemmer fra grupper af fysisk handicappede siger, at de ikke vil sættes i bås med denne gruppe. Der er blevet inviteret gennem institutioner og skoler og muligvis også direkte fra DSI. Handicapvenlige lokaliteter Alle arrangementerne blev afholdt på steder hvor der er gjort store tiltag for at gøre stier, toiletter, fugletårne, badebro, borde-bænke, bålpladser og bygninger tilgængelige. Tilgængeligt betyder i mange af tilfældene, at det i det mindste er muligt at komme rundt med kørestol. Handicapvenlige aktiviteter Naturoplevelser for alle, måtte selvfølgelig henvende sig til alle, men med specielt hensyn til handicappede personer. Udgangspunktet var aktiviteter, der var naturlige på de forskellige lokaliteter og hvem der var til rådighed. Derfra er der arbejdet på at gøre disse aktiviteter handicapegnede. Se mere om aktiviteterne under beskrivelserne af hvert arrangement i bilagene. 19

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Strategi for fysisk tilgængelighed

Strategi for fysisk tilgængelighed Strategi for fysisk tilgængelighed Handicap-, psykiatriog udsatteområdet 1 Foto: Karen Dahlin Vi i Naturen Varde Kommunes vision Vi i Naturen skal naturligvis gælde for alle borgere også borgere med forskellige

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Når byggeri skal gøres tilgængeligt Introduktion til tilgængelighed Nogle

Læs mere

GOD ADGANG. - en stor konkurrencefordel! Få klar besked om tilgængeligheden i din virksomhed Informer kunder og gæster om jeres adgangsforhold

GOD ADGANG. - en stor konkurrencefordel! Få klar besked om tilgængeligheden i din virksomhed Informer kunder og gæster om jeres adgangsforhold GOD ADGANG - en stor konkurrencefordel! Få klar besked om tilgængeligheden i din virksomhed Informer kunder og gæster om jeres adgangsforhold Mærkeordningen for God Adgang - et informationssystem og et

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Foreningshus, Broengen 2 B, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Kort/billede Beskrivelse af forslaget - hvad går det ud på? Hvad er formålet med indsatsen? Hvornår kan forslaget realiseres?

Læs mere

BY FOR ALLE. -Tilgængelighed i byen. Tjekliste for tilgængelighed i parker og grønne områder

BY FOR ALLE. -Tilgængelighed i byen. Tjekliste for tilgængelighed i parker og grønne områder BY FOR ALLE -Tilgængelighed i byen Tjekliste for tilgængelighed i parker og grønne områder Hvad er det? Tilgængelighed handler grundlæggende om én ting Universelt design. Universelt design betyder kort

Læs mere

E t s k r i d t f o r a n. nogle er kommet længere end andre

E t s k r i d t f o r a n. nogle er kommet længere end andre nogle er kommet længere end andre E t s k r i d t f o r a n Et skridt foran Kolding som foregangskommune Kolding kommune har siden 1996 arbejdet med implementeringen af FNs Standardregler ud fra princippet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri Vedtaget af Viborg Byråd den 23. april 2008 - Revideret januar 2009 Indholdsfortegnelse Indledning Udearealer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune 1 Tilgængelighedsstrategi for Mariagerfjord Kommune 2017 Forord Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. Det gælder naturligvis

Læs mere

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 26. oktober 2006 af Holmens Kirke. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) er et regionalt videnscenter for handicappede borgere og personale i kommunerne og på regionens institutioner. Centrets indsatsområder omfatter kompenserende

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Lone Sigbrand, arkitekt maa, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk Program Tilgængelighedsbegreber Handicapgruppers

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande

Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande Analyse af handicapadgang til Bornholmske strande BALKA STRAND Den største forhindring for kørestolsbrugere her er tilsandingen af den befæstede sti. Som forholdene var den 6. juni, var det besværligt

Læs mere

BY FOR ALLE. -Tilgængelighed i byen. Tjekliste til strande

BY FOR ALLE. -Tilgængelighed i byen. Tjekliste til strande BY FOR ALLE -Tilgængelighed i byen Tjekliste til strande - Tjekliste Tilgængelighed handler grundlæggende om tre ting - Adgang, Deltagelse og Mangfoldighed. Disse tre udtryk betyder kort sagt, at ingen

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Nivå Bibliotek, Nivå Center 30, 2990 Nivå 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

tilgængelighedsstandard

tilgængelighedsstandard Scandics tilgængelighedsstandard Her kan du læse vores tilgængelighedsstandard på 110 punkter. Vi har udarbejdet den ved nøje at have fulgt gæstens vej fra parkering og videre gennem hele hotellet. Vi

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede Annette Bredmose, ingeniør M.IDA, tilgængelighedskonsulent, rådgiver By, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Alborg Universitet,

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten Mærkeordningen God Adgang Tapeten Frederiksberg, 11-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt snarest 5. Krav, der i dag

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang

Mærkeordningen God Adgang Mærkeordningen God Adgang Glostrup Idrætspark Tilgængelighedsrapport 1 Tåstrup, 14-03-2016 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Kriterier, der forudsættes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Spørgeskema Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Bibliotekets navn og adresse: Kommune : Angiv venligst om biblioteket er et (sæt kryds): Centralbibliotek Kommunebibliotek / hovedbibliotek Filial Spørgeskema

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Gangstier og adgangsveje

Gangstier og adgangsveje Gangstier og adgangsveje Bredde og belægning Adgangsvej fra vej herunder krav p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn belægning.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004.

Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. Jeg har herefter modtaget breve

Læs mere

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort.

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. 1 2 Der findes mange former for handicap. Da vi gik i gang med at drøfte tilgængelighedsspørgsmål, var vi ikke klar over, hvordan vores hoteller

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder Mærkeordningen God Adgang Institut for Menneskerettigheder Frederiksberg, 07-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Albertslund Kommune. Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads Projektbeskrivelse. NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA

Albertslund Kommune. Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads Projektbeskrivelse. NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA Albertslund Kommune Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Generelt omkring problemstillinger og overordnede

Læs mere

Jeg modtog kommunens udtalelse i brev af 13. september 2007.

Jeg modtog kommunens udtalelse i brev af 13. september 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 63 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. januar 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus.

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Handicapegnede veje. Indledning

Handicapegnede veje. Indledning Handicapegnede veje Handicapegnede veje Af : Mogens Møller, Via Trafik Jacob Deichmann, Anders Nyvig Jens Pedersen, Vejdirektoratet Indledning Gode trafik- og adgangsforhold i det offentlige rum er af

Læs mere

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård TNS Gallup A/S Masnedøgade 22-26 2100 København Ø Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

GOD ADGANG. Få klar besked om tilgængeligheden i kommunens bygninger Informer borgerne om adgangsforholdene på offentlige steder

GOD ADGANG. Få klar besked om tilgængeligheden i kommunens bygninger Informer borgerne om adgangsforholdene på offentlige steder GOD ADGANG Få klar besked om tilgængeligheden i kommunens bygninger Informer borgerne om adgangsforholdene på offentlige steder Mærkeordningen God Adgang - et informationssystem og et tilgængelighedstjek

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1.

Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1. Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1. Afsluttende Rapport. 01.06.2009-23.12.2011. Projektet er gennemført af Nissum Fjord Netværket, i partnerskab med Holstebro og Lemvig Kommuner. Styregruppen

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA

INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA Ajstrup strand for Alle INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA TILGÆNGELIGHEDSPULJEN AARHUS KOMMUNE Indledende ansøgningsskema - Tilgængelighedspuljen Side 1 af 5 INDLEDENDE ANSØGNINGSKEMA TIL TILGÆNGELIGHEDSPULJEN

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

OVERSIGT / KOMPENSATIONSMULIGHEDER FOR DE FORSKELLIGE HANDICAPGRUPPER

OVERSIGT / KOMPENSATIONSMULIGHEDER FOR DE FORSKELLIGE HANDICAPGRUPPER OVERSIGT / KOMPENSATIONSMULIGHEDER FOR DE FORSKELLIGE HANDICAPGRUPPER VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION BEVÆGELSESHANDICAP

Læs mere

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009 Aktivitsplan 2009 beskriver, hvordan arbejder med tilgængeligheden i København i det kommende år, og hvad vi har lavet i 2008. Indhold Hvad er? Overordnet mål Fokus Sådan arbejder vi med tilgængelighed

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse.

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. I rapporten bad jeg

Læs mere

Fritids- og friluftspolitik ønsker på gule sedler fra borgerne:

Fritids- og friluftspolitik ønsker på gule sedler fra borgerne: 1 of 5 Fritids- og friluftspolitik ønsker på gule sedler fra borgerne: Bord 1 det organiserede foreningsområde: Sociale områder i forbindelse med træningsfaciliteter Indsats overfor indvandrere Redifinere

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Indledning: Alken- borgerne har gennem mange år haft tradition for at skabe rammer og rum gennem fællesskaber. Med denne projektbeskrivelse

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Jeg modtog med brev af 17. november 2003 amtets udtalelser.

Jeg modtog med brev af 17. november 2003 amtets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Amtsgården i Vestsjællands Amt. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang

Mærkeordningen God Adgang Mærkeordningen God Adgang FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen Tilgængelighedsrapport 1 Tåstrup, 25-10-2016 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Karen Hauge Den 28. marts 2008 Ref.: CLI Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Friluftsrådet har med stor interesse læst forslaget til

Læs mere