bel bel Fra formanden... Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bel bel Fra formanden... Indhold:"

Transkript

1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling CI Teknik Aften 5 Første - men ikke sidste gang 6 Inspirationsmøde på KC, København Familieweekend-kursus på Hotel legoland 9 Tur til Fårup Sommerland for Nord og Midtjyske CI-familier 9 Mobiltelefon til en CI-patient 10 decibels bestyrelse 11 Nyt fra Danaflex 12 decibel Redaktionen: Kjelstrupvej Thisted Tlf Sats og tryk: amh grafisk aps / Fra formanden... Vi er nu vel ovre forårsarrangementet og generalforsamlingen i Ringsted. Desværre var der ikke så mange medlemsfamilier, som deltog i arrangementet, men til gengæld havde de fremmødte en rigtig god dag. Som det vil være de fleste bekendt, stoppede Niels Henrik Sørensen som formand for foreningen i forbindelse med generalforsamlingen. Det er vi i bestyrelsen meget kede af, men vi forstår også godt, at Niels Henrik er blevet nødt til at prioritere sin tid og at han har valgt at bruge sin tid og kræfter på andre aktiviteter. Vi vil derfor gerne endnu engang sige Niels Henrik tak for et utroligt stort stykke arbejde i bestyrelsen og foreningen. Heldigvis ved vi, at vi gerne må trække på Niels Henrik, hvis vi får brug for det og det gør vi helt sikkert! Bestyrelsen er ikke helt færdig med at konstituere sig, men vi kan allerede nu oplyse, at undertegnede er blevet ny formand i foreningen. Jeg glæder mig utrolig meget til det fortsatte arbejde i foreningen og til de nye arbejdsopgaver som formand. Og jeg vil naturligvis gerne byde velkommen til Christine og Mads, som er nye bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Jeg ønsker endvidere alle medlemmer af decibel en rigtig god sommer! Anne Mose

2 Referat fra decibels generalforsamling den 10. maj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for Indkomne forslag 5. Fastlæggelse af næste års kontingent 6. Valg af medlemmer samt suppleant til bestyrelsen 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant 8. Evt. Formanden Niels Henrik Sørensen bød velkommen, og indledte med at beklage, at bestyrelsens sekretær Anne Mose var forhindret i at være til stede. Ad. 1: Valg af dirigent Karsten blev med applaus valgt som dirigent. Ad. 2: Formandens beretning Niels Henrik fortalte: Beretningen er trykt i det sidste nr. af Nyhedsbrevet så en egentlig oplæsning er unødvendig. Der er dog enkelte punkter jeg gerne vil fremhæve: Idet det er den sidste generalforsamling med mig som formand, er der nogle jeg gerne vil sig tak til: Tak til Danaflex deres hjælp er uvurderlig og var især i foreningens første år helt afgørende. Tak til kollegerne i bestyrelsen, tak til Hanne og Karsten for dagens arrangement og tænk allerede nu over, om du kunne have lyst til at stå for næste års arrangement! Bestyrelsen er nødt til at støtte sig til det frivillige arbejde blandt medlemmerne. Og decibel som forening er vigtig den er det eneste sted for CI-børn og deres forældre uanset holdningen til sprog. Denne politik skal fremhæves som foreningens vigtigste aktiv. Når det er sagt er det ligeledes vigtigt, at vi er "dobbeltmedlemmer" i forhold til de øvrige forældreforeninger. Vi er ikke i konkurrence med dem der er rigelig plads til os alle! To-sprogethed: Man kan spørge sig selv hvor reel modellen er, når man tænker skole, daginstitution osv. Det er vigtigt at vi er med til at præge fremtiden og gruppen af CI-børn er nu så stor, at den skal tages alvorligt. CI-Centrene: Hidtil har holdningen været, at tilbudet om CI var noget man skulle være taknemmelig for. Fremover bliver det standard. Spørgsmålet er, om centrene kan honorere vores krav. I det forgangne år, har der verseret en sag mellem et forældrepar og Gentofte Amtssygehus. Der er nu ved at blive nedsat en gruppe som skal indsamle forældrenes erfaringer med CI-centrene så har du som medlem noget, du gerne vil have med, eller vil du gerne deltage i arbejdet, så kontakt et af bestyrelsens medlemmer. CI-udviklingen: I 97 var der ingen forventninger om, at børnene kunne enkelt-integreres det ser vi nu de bliver. Accepten af CI er ligeledes blevet større end forventet jeg har for nylig hørt, at man i Birmingham nu også implanterer voksne døve, som ikke tidligere har haft hørelse. Herhjemme vil vi fremover se nyimplanterede teenagere og dem skal vi også kunne rumme i foreningen. Fremover tror jeg også vi vil opleve grupperinger indenfor foreningen bl.a. i forhold til børnenes evt. øvrige handicaps. Året som gik: Der er stadig opgaver vi ikke har haft tid til at løse bl.a. erfaringskataloget hvor medlemmernes faglige kompetencer beskrives det er dog ikke droppet. Arrangementerne er det som trækker ressourcer. Legoland konferencen er dog på plads, så sæt X i kalenderen den oktober! Nyhedsbrevet: Udgivelsesfrekvensen er svingende, for det kræver en vis stofmængde at sende bladet i trykken. Husk derfor, at bladet er medlemmernes medie. Kontaktfamilier: Formidlingen af kontakt mellem familier som overvejer CI

3 til familier som har truffet denne beslutning, er noget bestyrelsen ofte bliver bedt om at hjælp med. Og vi har brug for flere, som vil være kontaktfamilie. Hvis din familie har mod på opgaven, er det bare at give besked til Anne som koordinerer det videre arbejde hermed. Voksenimplantatforeningen: Vi har god kontakt, og holder min. et fællesmøde pr. år. Bestyrelsen finder det vigtigt, at vi bibeholder denne kontakt, for vores erfaringer er fælles, og kan bruges til gavn for børnene. Birmingham-konferencen: Omhandlede Auditory verbal theory (AVT). Der vil bl.a. komme et oplæg herom på Legoland konferencen. Gendeaf: Et projekt hvor der bl.a. forskes i gendefekter, for tidligere at kunne diagnosticere døvhed. Projektet har resulteret i en hjemmeside hvor forskningsresultaterne bringes, ligesom information om projektet bringes i døve- og døvblindeblade. Fremtiden: De store ændringer jeg forventer vil komme, har jeg tidligere nævnt. Men vi skal også have en ny bestyrelse. Connie trækker sig bl.a. for at lade forældre med små børn komme til. Niels vores nuværende suppleant går ind i bestyrelsen. Dermed mangler vi et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Jeg er ked af at sige farvel decibel er et hjertebarn. Men der kommer masser af opgaver fremover bl.a. etablering af et samarbejdsudvalg mellem skoler, centerskoler osv. mere herom under evt. Jeg har ikke længere selv tiden, men takker af med ro i sindet Vi mødes igen! Hermed var formandens beretning godkendt. Ad 3): Fremlæggelse af revideret regnskab for 2002 Kasserer Claus Storgaard uddelte årsregnskabet og supplerede: I regnskabet er nogle poster konteret anderledes i år. I forhold til forrige år, stiger kontingentdelen og det er jo positivt, for det siger noget om stigende medlemstilgang. "Egenbetaling øvrige" dækker betaling fra professionelle når de deltager i vores arrangementer. Foreningen har skiftet bank fra BG-bank til Jyske Bank. Dette skift har medført øgede renteindtægter. Der er foretaget en formueregulering på kr. 425,91. Trods ihærdig eftersøgning er det ikke lykkedes at finde ud af, hvad som er gået galt. Slutresultatet er dog, at decibel pr. udgangen af 2002 har en egenkapital på kr ,45. Hermed var regnskabet godkendt. Ad 4): Indkomne forslag Som nævnt i formandens beretning, er der indkommet forslag om at nedsætte et udvalg som beskæftiger sig med CI-centrene et udvalg som på nuværende tidspunkt endnu ikke er nedsat da vi stadig søger villige deltagere. Jakob Haugaard har indtil videre meldt sig som den eneste. Ad 5): Fastlæggelse af kontingent gældende fra 2004 Claus Storgaard fremlagde: Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til kr. 275,- for aktive medlemmer og kr. 150,- for støttemedlemmer begge en stigning på kr. 25,-. Denne stigning vil, såfremt den vedtages, medføre en merindtægt på kr ved det samme medlemstal som i dag. Argumentet for at hæve kontingentet trods et flot regnskab er, at vi vil kunne lave mere risikovillige arrangementer. Og den dag vi bliver store nok til at søge Tipsmidler, skal vi have en pæn egenkapital. Pt. skal egenkapitalen ligge på kr Herudover er det vigtigt, at vores egenkapital svarer til min. et års tilskud fra Socialministeriet hvis de af en eller anden grund pludselig smækker kassen i. Niels-Henrik supplerede: Tidligere var vi nødt til at bede Danaflex give os underskudsgaranti for vores arrangementer. Det er rart, at det ikke er nødvendigt længere. Med disse ord blev kontingentforhøjelsen vedtaget, således at kontingentet pr udgør kr. 275,- årligt for aktive medlemmer og kr. 150,- årligt for passive medlemmer. Ad 6): Valg af bestyrelsesmedlemmer Formanden oplyste at han havde modtaget henvendelse fra to kandidater, nemlig Christine Kongsmark og Mads Englund og bad dem kort præsentere sig selv: Christine fortalte: Jeg mor til Frederik på 4 år som er blevet CI-opereret i september 2002 samt hans hørende tvillingsøster Laura. Jeg arbejder i Magistrenes Jobservice som webmaster og redaktør. Herudover går en del af min fritid med min egen hjemmeside Jeg håber jeg kan gøre gavn i decibel, og vil fx gerne hjælpe med at få styr på decibels hjemmeside. Mads fortalte: Jeg er far til 2 børn hvoraf det ene Mathilde er 3

4 CI-opereret i Efter at Mathilde mistede hørelsen pga. meningitis, fandt jeg decibels hjemmeside, og skrev en mail til formanden. Han skrev tilbage, at jeg da bare skulle ringe til ham. Det var en rigtig god oplevelse, så nu vil jeg gerne betale tilbage, med at bidrage hvor jeg nu kan. Herefter blev Christine og Mads valgt som hhv. bestyrelsesmedlem og suppleant. Ad 7): Valg af revisor og revisorsuppleant Ingen havde meldt sig som kandidater, men efter en smule gruppepres blev Preben Nielsen valgt som revisor, og Kristina Hinke genvalgt som revisorsuppleant. Eventuelt: Analyse af skoleforhold: Lars Aagaard Rasmussen forklarede: Der er behov for, at få den viden vi har omkring skolerne og børnehaver struktureret. Jeg sidder i Fredericia-skolens bestyrelse og her er der meget fokus på tegnsprog, mens der er stærk modstand mod andre ting, fx artikulation. Billedet er meget forskelligt rundt om i landet, og derfor sender foreningen snarest et spørgeskema ud til hver enkelt familie, for at få lavet en analyse af de enkelte skoler og børnehavers holdning. Herefter tog Anita Poulsen ordet, for på bestyrelsens vegne at sige tak til den afgående formand Niels Henrik Sørensen. Referent: Christine Kongsmark 4 Husk vores nye hjemmeside: Din totalleverandør når det gælder grafisk produktion Tryksager Serigrafi Skilte Billedscanning Annonceproduktion Sats- og bogproduktion EDB-formularer Posterprint Farveprint DTP amh grafisk aps Præstevangen 25, 6823 Ansager Telefon Telefax Dr. Bodo Bertram

5 CI Teknik Aften - Amtssygehuset Gentofte 2. juni 2003 Anita Poulsen og Mads Englund fra decibel (Lokal gruppe Kbh.) havde denne sommeraften i samarbejde med Kristian fra Danaflex og Jesper Andersen fra Gentofte, inviteret til en info aften omkring teknikken i vore børns CI. Alle forældre, professionelle og folk med kontakt til barnet, var inviteret/velkomne. Meningen var at Jesper og Kristian ville forestå hver deres foredrag, for derefter at lægge op til spørgsmål og snak omkring emnet. Der var en stor interesse fra alle grupper i dette arrangement. Både forældre, bedsteforældre, hørekonsulenter, pædagoer, mm. var mødt frem. Ialt ca. 70 personer, så der var rift om pladserne i 'Lille Auditorium' på KAS. Kristian fra Danaflex (Dansk forhandler af det Australske produkt Nucleus) startede ud med at gennemgå apparaturet, både SPRINT (kropsbåren) og ESPRIT (ørehænger). Han fortsatte med typiske forekomne fejl i disse såsom processor fejl, P0 fejl, forskellige former for skader fugt, slag, bid, varme, mm. Derefter gennemgik han hvad CI'et kan klare kontra ikke klare. Her blev især snakket om statisk elektricitet som årsag til at mappen engang imellem ryger. Det være sig fra legepladser med plastik rutchebaner, kuglebade, osv. Nyheder, bla. nye strategier til musik, kom Kristian også omkring. Efter Kristians indlæg var der spørgsmål fra salen. Jesper Andersen (tekniker på Amtssygehuset Gentofte), tog derefter over med den mere tekniske side af sagen. Der blev snakket C og T levels, stimulationsmønstre, SPEAK / CIS og ACE parametre, mm. Luften var fuld af tekniske udtryk som spektrale sweep, sampling på 900 Hz + 20% jitter, osv. Der var ligeledes til Jesper, en hel del gode spørgsmål fra salen. Tilsidst blev der snakket FM systemer og mikrolink, mulighederne ved det ene frem for det andet og anvendeligheden af disse i børnehaven, skolen og derhjemme. Alt i alt en god aften, og jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til endnu en gang at takke Jesper og Kristian for nogle gode foredrag, samt for deres villighed til at stille op og bidrage til vores forståelse af vore børns Implantat. Mads Englund. 5

6 Første - men ikke sidste gang 6 Ringsted den 11. maj 2003 Kl "Hej og velkommen. Det er lidt hen ad gangen og til venstre." Lidt betuttede går vi videre og mødes så snart vi træder ind i lokalet af nye smil og hej. Vi finder et tilfældig bord, sætter os, og skænker en kop kaffe. Ret længe får vi dog ikke lov at sidde i fred. "Sidder der nogen her?". Nej det gør der jo ikke vi er her for første gang og kender, så vidt vi ved, ikke nogen af de øvrige deltagere. Da det rygtes går snakken vi bliver fortalt om foreningen, om dens opståen, hvordan arrangementerne forløber, om de andre børn og Frederik på 4 år sluger det hele med øjnene. Han er opereret i september 2002, og det er første gang han ser så mange andre CI-børn på én gang. Det er også første gang han skal være alene med så mange børn han ikke kender og det har han bestemt ikke lyst til! Enden på den diskussion bliver, at jeg, hans far, går med i gymnastiksalen, mens hans mor går til generalforsamling. Og så skal jeg ellers lige love for det går løs! De 2 trænere indleder med et opvarmningsprogram som er en optagelsesprøve til Jægerkorpset værdigt! Ungerne knokler rundt i en stiv time men det ser egentlig ud som om det tager hårdest på trænerne og de øvrige voksne hjælpere. Så bliver ungerne delt i grupper efter alder. Der skal springes i trampolin, hoppes i hoppeborg, rutsches på springmadrasser. Frederik mener dog slet ikke at han hører til hos de små, så han smutter over til de store og sprænger samtidig kækt køen over! Ingen ser dog skævt til ham af den grund noget som er meget sigende for stemningen den dag. Børnene

7 nen foregår på kryds og tværs, tegnsprog og talesprog, store og små. Ind imellem er der lige tid til at tanke ny energi i form af saftevand og slik. Kl. halv fem er der udsolgt hos Frederik efter 5 timers hektisk gymnastisk aktivitet kan han simpelthen ikke mere, og vil bare hjem. Han sov 12 timer ud i et den nat og har snakket om arrangementet og set på billederne derfra lige siden! Tak til alle jer som gjorde at vi følte os velkomne. Tak til Hanne og Karsten for et flot arrangement. Vi ses bestemt igen! Michael Schuldt 7 er utroligt søde, opmærksomme og tolerante overfor hinanden. Efter en god times hoppen rundt er det tid til frokostpause noget især hjælperne ser ud til at trænge til! Ungerne har stadig masser af energi og gåpå-mod. Efter en (kort) pause på en time, hvor det igen er slående, hvor meget det ligger foreningens gamle medlemmer på sinde, at vi nye skal føle os godt modtaget, er det "på-den-igen". På nuværende tidspunkt har Frederik i virkeligheden slet ikke brug for mig længere, men jeg sniger mig med, fordi jeg synes det er fantastisk oplivende blot at sidde og se ungerne tumle rundt. Kommunikatio-

8 Inspirationsmøde på KC, København d. 2. juni Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation KC er igang med en større evaluering af deres kursustilbud til forældre og pårørende og havde i den forbindelse inviteret til et 'Inspirationsmøde'. Formålet var at høre om oplevelser og udbytte af deres kurser, samt diskuterer nye ideer og tiltag. Deltagere til mødet var Repræsentanter fra Forældreforeningen Bonaventura, Bedsteforældreforeningen Bonaventura, HBF, KC samt jeg selv, repræsenterende decibel. Asger Bergmann (Uddannelseschef på KC) indledte mødet og talte om hvor hurtigt materialer bliver forældet, behovet for evalueringer, samt lagde op til drøftelsen af KC's kursustilbud de kommende år. kurserne, det ærgelige i at man efter 10 år får afslag fra kommunen til flere kurser. Her tilbød KC at hjælpe til med at forklare kommunerne nødvendigheden i at yderligere kurser er nødvendigt. KC havde med dette møde søgt belyst flere spørgsmål, bla. problemet i at nogle forældre ophører med at tage tegnsprogskurser efter få år, mens andre kommer igen og igen. Hvad skyldes dette? Der blev foreslået specifikke Fædre kurser, da fædrene ofte ret hurtigt falder fra. Spørgeskemaer til forældre også dem der ikke kommer mere, mulighed for længere pauser imellem kurserne, opdelingen af kurser blev også diskuteret, samt indholdet af de enkelte kurser. Især indhold var der mange forslag til. KC står nemlig over for en helt ny gruppe forældre, da alle idag starter på KC mens deres børn er meget små, samt at tæt ved 100% får deres børn implanteret. Disse forældre har andre krav end den rent tegnsprogs baserede undervisning. Man er på KC nu begyndt at undervise sideløbende i tegnstøttet kommunikation allerede på de første kurser, dog kun 5 ud af 30 timer. Det blev foreslået at en klar højere andel var nødvendig, da det er den kommunikationsform de fleste 'nye forældre' i dag ønsker at bruge til deres børn. Der var enighed omkring at man fra KC's side skulle være på dupperne, for ikke at miste disse forældre tidligt i forløbet. Asger Bergmann afsluttede mødet med at takke for et godt og meget relevant møde. Desuden kunne han sige at de indkomne forslag ville blive meget påskønnet og brugt af KC. Jeg selv var glad for at jeg som repræsentant for decibel var blevet inviteret og påskønnede denne form for samarbejde, på tværs af meninger, formål og tilhørsforhold. Et møde som jeg helt sikkert tror vil være en hjælp for både KC's tilrettelæggelse af kurser samt deltagernes udbytte af disse. Mads Englund. Derefter fik Bedsteforældreforeningen ordet. De talte om placering af kurser, materialets opbygning, der bør følge barnebarnets aldersgruppe, behovet for at mødes på tværs af BF-

9 Familieweekend-kursus på Hotel Legoland Vort efterårsarrangement bliver sædvanen tro afholdt på Hotel Legoland i Billund og vi glæder os meget til at se såvel nye som gamle CI-familier. Datoen er den oktober Sammen med udsendelsen af dette nyhedsbrev følger invitation til arrangementet. Husk også arrangementet for de professionelle det kan jo være, at det var noget for de personer, som tager sig af jeres børn. Anne Mose Tur til Fårup Sommerland for Nord og Midtjyske CI-familier 9 Igen i år vil vi prøve at lave et Nord/ midtjysk decibel arrangement til Fårup sommerland søndag den 17. august Er vi mere end 20 deltagere kan vi få grupperabat så prisen er 120.kr. pr. person, ellers er prisen 145 kr. Børn under 3 år kommer gratis ind. Parken åbner kl. 10,00 og lukker kl For at opnå grupperabatten skal vi samles, inden vi går ind i parken. Da det er vanskeligt at holde os samlet hele dagen, planlægger vi med, at vi skal samles til fællesspisning ved Grillen. Jeg vil foreslå, at hver familie selv medbringer grillmad til eget forbrug, ellers er der mulighed for at købe grillmad i parken. Senere på dagen kan vi samles om en iskiosk, hvor decibel kan være den glade giver af is. Oplysninger om mødetid, mødested, fællesaktiviteter mm. sendes til deltagerne efter tilmeldingsfristen. Se for flere oplysninger. Tilmelding til Anna Marie Storgaard på eller tlf senest den 10.august.

10 Mobiltelefon til en CI-patient 10 Min søn, Brendan, er 16 år og CI-opereret sidste år. Han har aldrig drømt om at kunne bruge en mobiltelefon, men det lykkedes alligevel. Jeg vil gerne samle information ind fra andre om deres oplevelser med mobiltelefoner, for at decibel kan hjælpe andre forældre med ønske om at anskaffe mobil til deres CI-opereret barn (også information fra eller om voksne er af interesse). Send mig jeres gode og dårlige oplevelser med mobiltelefoner til CI-patienter på: så vi også kan hjælpe andre. Pauleen Bang (mor til Brendan) Her ses en Nokia 3510 (499 kr. på tilbud) med en Universalhalsslynge PL100 (ca 1200 kr.) fra Dansk Høreteknik A/S. Først lånte vi halsslynge fra Dansk Høreteknik A/S og så gik vi ned til TDC butik og prøvede os frem med forskellige mobiltelefoner. Det fungerer helt fint (speech processoren sættes på "T") og vi snakker tit sammen. Til højre ses udstyret, som er meget nemt at bruge. Adresseliste for bestyrelsen: Kasserer: Claus Storgaard Lyngbakkevej 34, 8463 Ans By Tlf Niels Hørlyck Jacobsmindevej Hedensted Tlf Lars Aagaard Rasmussen Skrænten Aarup Tlf Formand: Anne Mose Kjelstrupvej Thisted Tlf Sekretær: Christine Kongsmark Skovbovænget 24, Hareskovby 3500 Værløse Tlf Anita Poulsen Frederiksberg alle 98B, 1.tv Frederiksberg C Tlf Suppleant: Mads Englund Danas Plads 11, 3.tv Frederiksberg C Tlf

11 decibels bestyrelse Claus Storgaard, 37 år, gift med Anna Maria Storgaard. Vi har 2 børn, Nanna på 10 og Sabina på 7 år. Vi bor i Ans i den midtjyske Gudenådal. Jeg arbejder som produktionsleder på Grundfos. I fritiden træner jeg et hold mikroput fodboldspillere og er med i decibels bestyrelse hvor jeg er kasserer. Sabina er døv og blev CI opereret i Vi har siden været med i decibel. Sabina går i almindelig skole og fritidsordninger. Det er vigtigt for os, at Sabina kan fungere lokalt, først i børnehave og nu skole- og fritidsinteresser. I den forbindelse har jeg arbejdet meget med enkeltintegrering og mulighederne for at kunne udvikle sig sprogligt og socialt. I decibels regi håber jeg at kunne bidrage med de erfaringer og muligheder der er i forbindelse med enkeltintegrering. Jeg hedder Anne Mose og er gift med Jesper. Vi har 2 drenge: Kristoffer på 9 år, som er døvfødt og CI-implanteret i en alder af 2 1 /4 år, og Mathias på 7 år, som er normalt hørende. Vi bor i en lille by lidt nord for Thisted og begge børn går i vores lokale skole. Kristoffer har gået i børnehave på Aalborgskolen, men startede i vores lokale børnehave det sidste halve år af hans børnehavetid og har siden da været enkeltintegreret på Hillerslev Skole. Jeg har været med i decibel's bestyrelse siden foreningens start og glæder mig meget over den gode udvikling, som foreningen er inde i. Derfor har jeg også sagt ja til at blive ny formand for foreningen og glæder mig meget til de nye opgaver. Til daglig arbejder jeg som direktionssekretær hos Alkaline Batteries A/S i Thisted. Anita Baand Poulsen, bestyrelsesmedlem. Jeg har været medlem af bestyrelsen siden foråret Har en datter, Johanna på 3 år, der blev døv som følge af pneumokokmeningitis 11 uger gammel. Fik endvidere også et motorisk handicap. Blev implanteret december 2000, 7 måneder gammel. Arbejder til daglig som læge og tager sig primært af det lægelige og tekniske arbejde i foreningen. 11 Lars Aagaard Rasmussen: Jeg er far til Frederik på 7 år, som er døvfødt. Han blev opereret da han var 2 1 /2 år. Jeg arbejder med salg hos Arla i Danmark og Norden. Jeg er desuden medlem af Fredericiaskolens bestyrelse, hvor Frederik går i skole. Jeg hedder Niels Hørlyck er 42 år, bor i Hedensted (tæt ved Castberggård) og bl.a. far til Henrik som er CI opereret som et af de første børn i Århus for ca. 5 år siden. Henrik blev døv af meningitis da han var 3 mdr. og opereret da han var ca. 2 år. Da var cochlea delvis forbenet, men man valgte til alt held alligevel af operere, og Henrik har en efter forholdene god hørelse. Jeg har i de senere år været klubleder i en børneklub en gang om ugen, men det stopper jeg med nu når jeg træder helt ind i decibels bestyrelse. Jeg har også i mine unge dage været aktiv partipolitisk, så jeg er godt kendt med foreningsarbejde. Jeg har det ikke så godt med enøjede holdninger, så derfor passer decibels holdning mig godt at det ikke er holdningen til tegnsprog eller ej der afgør om man er inde i varmen eller udenfor. Jeg er officielt kontaktperson for decibel på Fredericiaskolen og vi har i den forbindelse et par gange holdt en hyggeeftermiddag for CI-børn og deres forældre med tilknytning til Fredericiaskolen. Det har dels været hyggelig og dels været med til at skabe lidt netværk og ikke mindst medvirkende til at vi har fået Lars i skolebestyrelsen på Fredericiaskolen. Uddannelsesmæssigt er jeg agronom og laver budgetter og regnskaber m.m. for landmænd. Jeg hedder Christine Kongsmark, er nyvalgt bestyrelsesmedlem og rigtig glad for, at decibel mener, at jeg kan gøre nytte i foreningen! Jeg er mor til tvillingerne Frederik og Laura på 4 år. Laura er normalthørende mens Frederik er døv grundet Mondini-syndrome et syndrom som gør, at cochlear kun har halvanden vinding mod normalt toenhalv. Frederik er Cochlear Implanteret i september Han går i børnehave i Regnbuen i Ballerup. Når jeg ikke er mor, arbejder jeg som webmaster- og redaktør i Magistrenes Jobservice. En del af den tid der er tilovers når børnene, min mand og arbejdet har fået deres del, bruges på mit private website Samt altså nu decibel et arbejde jeg glæder mig meget til at komme i gang med. Mads Englund: Jeg er ny i bestyrelsen og blev valgt ind på bestyrelsesmødet i Ringsted d. 9. maj Om mig selv personligt kan siges, at jeg arbejder som systemudvikler i Scandinavian IT Group, bor på Frederiksberg og er gift med Line. Vi har sammen 2 børn, Mathilde fra maj 2000 og Noah født i februar Mathilde blev helt døv som følge af miningitis i en alder af 9 mdr. og blev efterfølgende implanteret på Gentofte. I dag har hun sin gang i basisinstitutionen i Nansensgade i København og er en glad og snakkesagelig pige. Jeg håber på, igennem min deltagelse i bestyrelsen, at kunne bidrage til at sikre optimale muligheder og vilkår for vore CIbørn.

12 NYT FRA 12 Det er sommer nu og ungerne boltrer sig ude i naturen og på legepladsen. Det kan vi også mærke på antallet af reparationer! Det fortæller os, at det vi leverer bliver brugt. At den nye bag-øret processor ESPrit 3G er knap så robust som lommeprocessoren SPrint er en selvfølgelighed- men den frihed børnene får ved at blive fri for lange ledninger, er det hele værd. Dog efter et par modifikationer, ser det nu ud til at 3G er blevet langt bedre til at tåle mosten. Vi venter stadigvæk på at få soft- og hardware, så 3G kan tilsluttes MicroLink. Når den er tilgængelig på markedet, vil vi skrive til alle decibel s medlemmer og vedlægge en brochure. Vi har noteret os, at modstanden fra visse sider mod CI er aftagende. Måske har man set og hørt om de mange gode resultater og tænkt sig om en ekstra gang. Inden for visse kredse i pædagogikken/efterbehandlingen af CI implanterede er der stort pres for en screening af alle nyfødte, som de har i flere andre lande. Det ville medføre, at man hurtigere kunne konstatere en kraftig hørenedsættelse og hurtigere få en behandling i gang enten med hørepparater eller hvis nødvendig, med CI. Der er på verdensplan nu implanteret ca personer med Nucleus. Deraf 311 i Danmark fordelt på 140 børn og 171 voksne. Vi håber I alle må få en god sommer. DANAFLEX A/S Nørrevang Birkerød Tlf Fax website:

bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2

bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Marts 2000 3. årgang Nr. 1 Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2 Tur til Hedensted 3 decibel

Læs mere

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Maj 2001 4. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 Legoland 2001 4 Referat fra generalforsamling i

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr.

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December 2000 3. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den 7. - 8. oktober 2 5 år med cochlear

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Fra formanden... Oktober 2003 6. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden 1 CI-barn og skolevalg! 2 Enkeltintegrering som et tilbud til

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere