bel bel Fra formanden... Indhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bel bel Fra formanden... Indhold:"

Transkript

1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling CI Teknik Aften 5 Første - men ikke sidste gang 6 Inspirationsmøde på KC, København Familieweekend-kursus på Hotel legoland 9 Tur til Fårup Sommerland for Nord og Midtjyske CI-familier 9 Mobiltelefon til en CI-patient 10 decibels bestyrelse 11 Nyt fra Danaflex 12 decibel Redaktionen: Kjelstrupvej Thisted Tlf Sats og tryk: amh grafisk aps / Fra formanden... Vi er nu vel ovre forårsarrangementet og generalforsamlingen i Ringsted. Desværre var der ikke så mange medlemsfamilier, som deltog i arrangementet, men til gengæld havde de fremmødte en rigtig god dag. Som det vil være de fleste bekendt, stoppede Niels Henrik Sørensen som formand for foreningen i forbindelse med generalforsamlingen. Det er vi i bestyrelsen meget kede af, men vi forstår også godt, at Niels Henrik er blevet nødt til at prioritere sin tid og at han har valgt at bruge sin tid og kræfter på andre aktiviteter. Vi vil derfor gerne endnu engang sige Niels Henrik tak for et utroligt stort stykke arbejde i bestyrelsen og foreningen. Heldigvis ved vi, at vi gerne må trække på Niels Henrik, hvis vi får brug for det og det gør vi helt sikkert! Bestyrelsen er ikke helt færdig med at konstituere sig, men vi kan allerede nu oplyse, at undertegnede er blevet ny formand i foreningen. Jeg glæder mig utrolig meget til det fortsatte arbejde i foreningen og til de nye arbejdsopgaver som formand. Og jeg vil naturligvis gerne byde velkommen til Christine og Mads, som er nye bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Jeg ønsker endvidere alle medlemmer af decibel en rigtig god sommer! Anne Mose

2 Referat fra decibels generalforsamling den 10. maj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for Indkomne forslag 5. Fastlæggelse af næste års kontingent 6. Valg af medlemmer samt suppleant til bestyrelsen 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant 8. Evt. Formanden Niels Henrik Sørensen bød velkommen, og indledte med at beklage, at bestyrelsens sekretær Anne Mose var forhindret i at være til stede. Ad. 1: Valg af dirigent Karsten blev med applaus valgt som dirigent. Ad. 2: Formandens beretning Niels Henrik fortalte: Beretningen er trykt i det sidste nr. af Nyhedsbrevet så en egentlig oplæsning er unødvendig. Der er dog enkelte punkter jeg gerne vil fremhæve: Idet det er den sidste generalforsamling med mig som formand, er der nogle jeg gerne vil sig tak til: Tak til Danaflex deres hjælp er uvurderlig og var især i foreningens første år helt afgørende. Tak til kollegerne i bestyrelsen, tak til Hanne og Karsten for dagens arrangement og tænk allerede nu over, om du kunne have lyst til at stå for næste års arrangement! Bestyrelsen er nødt til at støtte sig til det frivillige arbejde blandt medlemmerne. Og decibel som forening er vigtig den er det eneste sted for CI-børn og deres forældre uanset holdningen til sprog. Denne politik skal fremhæves som foreningens vigtigste aktiv. Når det er sagt er det ligeledes vigtigt, at vi er "dobbeltmedlemmer" i forhold til de øvrige forældreforeninger. Vi er ikke i konkurrence med dem der er rigelig plads til os alle! To-sprogethed: Man kan spørge sig selv hvor reel modellen er, når man tænker skole, daginstitution osv. Det er vigtigt at vi er med til at præge fremtiden og gruppen af CI-børn er nu så stor, at den skal tages alvorligt. CI-Centrene: Hidtil har holdningen været, at tilbudet om CI var noget man skulle være taknemmelig for. Fremover bliver det standard. Spørgsmålet er, om centrene kan honorere vores krav. I det forgangne år, har der verseret en sag mellem et forældrepar og Gentofte Amtssygehus. Der er nu ved at blive nedsat en gruppe som skal indsamle forældrenes erfaringer med CI-centrene så har du som medlem noget, du gerne vil have med, eller vil du gerne deltage i arbejdet, så kontakt et af bestyrelsens medlemmer. CI-udviklingen: I 97 var der ingen forventninger om, at børnene kunne enkelt-integreres det ser vi nu de bliver. Accepten af CI er ligeledes blevet større end forventet jeg har for nylig hørt, at man i Birmingham nu også implanterer voksne døve, som ikke tidligere har haft hørelse. Herhjemme vil vi fremover se nyimplanterede teenagere og dem skal vi også kunne rumme i foreningen. Fremover tror jeg også vi vil opleve grupperinger indenfor foreningen bl.a. i forhold til børnenes evt. øvrige handicaps. Året som gik: Der er stadig opgaver vi ikke har haft tid til at løse bl.a. erfaringskataloget hvor medlemmernes faglige kompetencer beskrives det er dog ikke droppet. Arrangementerne er det som trækker ressourcer. Legoland konferencen er dog på plads, så sæt X i kalenderen den oktober! Nyhedsbrevet: Udgivelsesfrekvensen er svingende, for det kræver en vis stofmængde at sende bladet i trykken. Husk derfor, at bladet er medlemmernes medie. Kontaktfamilier: Formidlingen af kontakt mellem familier som overvejer CI

3 til familier som har truffet denne beslutning, er noget bestyrelsen ofte bliver bedt om at hjælp med. Og vi har brug for flere, som vil være kontaktfamilie. Hvis din familie har mod på opgaven, er det bare at give besked til Anne som koordinerer det videre arbejde hermed. Voksenimplantatforeningen: Vi har god kontakt, og holder min. et fællesmøde pr. år. Bestyrelsen finder det vigtigt, at vi bibeholder denne kontakt, for vores erfaringer er fælles, og kan bruges til gavn for børnene. Birmingham-konferencen: Omhandlede Auditory verbal theory (AVT). Der vil bl.a. komme et oplæg herom på Legoland konferencen. Gendeaf: Et projekt hvor der bl.a. forskes i gendefekter, for tidligere at kunne diagnosticere døvhed. Projektet har resulteret i en hjemmeside hvor forskningsresultaterne bringes, ligesom information om projektet bringes i døve- og døvblindeblade. Fremtiden: De store ændringer jeg forventer vil komme, har jeg tidligere nævnt. Men vi skal også have en ny bestyrelse. Connie trækker sig bl.a. for at lade forældre med små børn komme til. Niels vores nuværende suppleant går ind i bestyrelsen. Dermed mangler vi et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Jeg er ked af at sige farvel decibel er et hjertebarn. Men der kommer masser af opgaver fremover bl.a. etablering af et samarbejdsudvalg mellem skoler, centerskoler osv. mere herom under evt. Jeg har ikke længere selv tiden, men takker af med ro i sindet Vi mødes igen! Hermed var formandens beretning godkendt. Ad 3): Fremlæggelse af revideret regnskab for 2002 Kasserer Claus Storgaard uddelte årsregnskabet og supplerede: I regnskabet er nogle poster konteret anderledes i år. I forhold til forrige år, stiger kontingentdelen og det er jo positivt, for det siger noget om stigende medlemstilgang. "Egenbetaling øvrige" dækker betaling fra professionelle når de deltager i vores arrangementer. Foreningen har skiftet bank fra BG-bank til Jyske Bank. Dette skift har medført øgede renteindtægter. Der er foretaget en formueregulering på kr. 425,91. Trods ihærdig eftersøgning er det ikke lykkedes at finde ud af, hvad som er gået galt. Slutresultatet er dog, at decibel pr. udgangen af 2002 har en egenkapital på kr ,45. Hermed var regnskabet godkendt. Ad 4): Indkomne forslag Som nævnt i formandens beretning, er der indkommet forslag om at nedsætte et udvalg som beskæftiger sig med CI-centrene et udvalg som på nuværende tidspunkt endnu ikke er nedsat da vi stadig søger villige deltagere. Jakob Haugaard har indtil videre meldt sig som den eneste. Ad 5): Fastlæggelse af kontingent gældende fra 2004 Claus Storgaard fremlagde: Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til kr. 275,- for aktive medlemmer og kr. 150,- for støttemedlemmer begge en stigning på kr. 25,-. Denne stigning vil, såfremt den vedtages, medføre en merindtægt på kr ved det samme medlemstal som i dag. Argumentet for at hæve kontingentet trods et flot regnskab er, at vi vil kunne lave mere risikovillige arrangementer. Og den dag vi bliver store nok til at søge Tipsmidler, skal vi have en pæn egenkapital. Pt. skal egenkapitalen ligge på kr Herudover er det vigtigt, at vores egenkapital svarer til min. et års tilskud fra Socialministeriet hvis de af en eller anden grund pludselig smækker kassen i. Niels-Henrik supplerede: Tidligere var vi nødt til at bede Danaflex give os underskudsgaranti for vores arrangementer. Det er rart, at det ikke er nødvendigt længere. Med disse ord blev kontingentforhøjelsen vedtaget, således at kontingentet pr udgør kr. 275,- årligt for aktive medlemmer og kr. 150,- årligt for passive medlemmer. Ad 6): Valg af bestyrelsesmedlemmer Formanden oplyste at han havde modtaget henvendelse fra to kandidater, nemlig Christine Kongsmark og Mads Englund og bad dem kort præsentere sig selv: Christine fortalte: Jeg mor til Frederik på 4 år som er blevet CI-opereret i september 2002 samt hans hørende tvillingsøster Laura. Jeg arbejder i Magistrenes Jobservice som webmaster og redaktør. Herudover går en del af min fritid med min egen hjemmeside Jeg håber jeg kan gøre gavn i decibel, og vil fx gerne hjælpe med at få styr på decibels hjemmeside. Mads fortalte: Jeg er far til 2 børn hvoraf det ene Mathilde er 3

4 CI-opereret i Efter at Mathilde mistede hørelsen pga. meningitis, fandt jeg decibels hjemmeside, og skrev en mail til formanden. Han skrev tilbage, at jeg da bare skulle ringe til ham. Det var en rigtig god oplevelse, så nu vil jeg gerne betale tilbage, med at bidrage hvor jeg nu kan. Herefter blev Christine og Mads valgt som hhv. bestyrelsesmedlem og suppleant. Ad 7): Valg af revisor og revisorsuppleant Ingen havde meldt sig som kandidater, men efter en smule gruppepres blev Preben Nielsen valgt som revisor, og Kristina Hinke genvalgt som revisorsuppleant. Eventuelt: Analyse af skoleforhold: Lars Aagaard Rasmussen forklarede: Der er behov for, at få den viden vi har omkring skolerne og børnehaver struktureret. Jeg sidder i Fredericia-skolens bestyrelse og her er der meget fokus på tegnsprog, mens der er stærk modstand mod andre ting, fx artikulation. Billedet er meget forskelligt rundt om i landet, og derfor sender foreningen snarest et spørgeskema ud til hver enkelt familie, for at få lavet en analyse af de enkelte skoler og børnehavers holdning. Herefter tog Anita Poulsen ordet, for på bestyrelsens vegne at sige tak til den afgående formand Niels Henrik Sørensen. Referent: Christine Kongsmark 4 Husk vores nye hjemmeside: Din totalleverandør når det gælder grafisk produktion Tryksager Serigrafi Skilte Billedscanning Annonceproduktion Sats- og bogproduktion EDB-formularer Posterprint Farveprint DTP amh grafisk aps Præstevangen 25, 6823 Ansager Telefon Telefax Dr. Bodo Bertram

5 CI Teknik Aften - Amtssygehuset Gentofte 2. juni 2003 Anita Poulsen og Mads Englund fra decibel (Lokal gruppe Kbh.) havde denne sommeraften i samarbejde med Kristian fra Danaflex og Jesper Andersen fra Gentofte, inviteret til en info aften omkring teknikken i vore børns CI. Alle forældre, professionelle og folk med kontakt til barnet, var inviteret/velkomne. Meningen var at Jesper og Kristian ville forestå hver deres foredrag, for derefter at lægge op til spørgsmål og snak omkring emnet. Der var en stor interesse fra alle grupper i dette arrangement. Både forældre, bedsteforældre, hørekonsulenter, pædagoer, mm. var mødt frem. Ialt ca. 70 personer, så der var rift om pladserne i 'Lille Auditorium' på KAS. Kristian fra Danaflex (Dansk forhandler af det Australske produkt Nucleus) startede ud med at gennemgå apparaturet, både SPRINT (kropsbåren) og ESPRIT (ørehænger). Han fortsatte med typiske forekomne fejl i disse såsom processor fejl, P0 fejl, forskellige former for skader fugt, slag, bid, varme, mm. Derefter gennemgik han hvad CI'et kan klare kontra ikke klare. Her blev især snakket om statisk elektricitet som årsag til at mappen engang imellem ryger. Det være sig fra legepladser med plastik rutchebaner, kuglebade, osv. Nyheder, bla. nye strategier til musik, kom Kristian også omkring. Efter Kristians indlæg var der spørgsmål fra salen. Jesper Andersen (tekniker på Amtssygehuset Gentofte), tog derefter over med den mere tekniske side af sagen. Der blev snakket C og T levels, stimulationsmønstre, SPEAK / CIS og ACE parametre, mm. Luften var fuld af tekniske udtryk som spektrale sweep, sampling på 900 Hz + 20% jitter, osv. Der var ligeledes til Jesper, en hel del gode spørgsmål fra salen. Tilsidst blev der snakket FM systemer og mikrolink, mulighederne ved det ene frem for det andet og anvendeligheden af disse i børnehaven, skolen og derhjemme. Alt i alt en god aften, og jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til endnu en gang at takke Jesper og Kristian for nogle gode foredrag, samt for deres villighed til at stille op og bidrage til vores forståelse af vore børns Implantat. Mads Englund. 5

6 Første - men ikke sidste gang 6 Ringsted den 11. maj 2003 Kl "Hej og velkommen. Det er lidt hen ad gangen og til venstre." Lidt betuttede går vi videre og mødes så snart vi træder ind i lokalet af nye smil og hej. Vi finder et tilfældig bord, sætter os, og skænker en kop kaffe. Ret længe får vi dog ikke lov at sidde i fred. "Sidder der nogen her?". Nej det gør der jo ikke vi er her for første gang og kender, så vidt vi ved, ikke nogen af de øvrige deltagere. Da det rygtes går snakken vi bliver fortalt om foreningen, om dens opståen, hvordan arrangementerne forløber, om de andre børn og Frederik på 4 år sluger det hele med øjnene. Han er opereret i september 2002, og det er første gang han ser så mange andre CI-børn på én gang. Det er også første gang han skal være alene med så mange børn han ikke kender og det har han bestemt ikke lyst til! Enden på den diskussion bliver, at jeg, hans far, går med i gymnastiksalen, mens hans mor går til generalforsamling. Og så skal jeg ellers lige love for det går løs! De 2 trænere indleder med et opvarmningsprogram som er en optagelsesprøve til Jægerkorpset værdigt! Ungerne knokler rundt i en stiv time men det ser egentlig ud som om det tager hårdest på trænerne og de øvrige voksne hjælpere. Så bliver ungerne delt i grupper efter alder. Der skal springes i trampolin, hoppes i hoppeborg, rutsches på springmadrasser. Frederik mener dog slet ikke at han hører til hos de små, så han smutter over til de store og sprænger samtidig kækt køen over! Ingen ser dog skævt til ham af den grund noget som er meget sigende for stemningen den dag. Børnene

7 nen foregår på kryds og tværs, tegnsprog og talesprog, store og små. Ind imellem er der lige tid til at tanke ny energi i form af saftevand og slik. Kl. halv fem er der udsolgt hos Frederik efter 5 timers hektisk gymnastisk aktivitet kan han simpelthen ikke mere, og vil bare hjem. Han sov 12 timer ud i et den nat og har snakket om arrangementet og set på billederne derfra lige siden! Tak til alle jer som gjorde at vi følte os velkomne. Tak til Hanne og Karsten for et flot arrangement. Vi ses bestemt igen! Michael Schuldt 7 er utroligt søde, opmærksomme og tolerante overfor hinanden. Efter en god times hoppen rundt er det tid til frokostpause noget især hjælperne ser ud til at trænge til! Ungerne har stadig masser af energi og gåpå-mod. Efter en (kort) pause på en time, hvor det igen er slående, hvor meget det ligger foreningens gamle medlemmer på sinde, at vi nye skal føle os godt modtaget, er det "på-den-igen". På nuværende tidspunkt har Frederik i virkeligheden slet ikke brug for mig længere, men jeg sniger mig med, fordi jeg synes det er fantastisk oplivende blot at sidde og se ungerne tumle rundt. Kommunikatio-

8 Inspirationsmøde på KC, København d. 2. juni Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation KC er igang med en større evaluering af deres kursustilbud til forældre og pårørende og havde i den forbindelse inviteret til et 'Inspirationsmøde'. Formålet var at høre om oplevelser og udbytte af deres kurser, samt diskuterer nye ideer og tiltag. Deltagere til mødet var Repræsentanter fra Forældreforeningen Bonaventura, Bedsteforældreforeningen Bonaventura, HBF, KC samt jeg selv, repræsenterende decibel. Asger Bergmann (Uddannelseschef på KC) indledte mødet og talte om hvor hurtigt materialer bliver forældet, behovet for evalueringer, samt lagde op til drøftelsen af KC's kursustilbud de kommende år. kurserne, det ærgelige i at man efter 10 år får afslag fra kommunen til flere kurser. Her tilbød KC at hjælpe til med at forklare kommunerne nødvendigheden i at yderligere kurser er nødvendigt. KC havde med dette møde søgt belyst flere spørgsmål, bla. problemet i at nogle forældre ophører med at tage tegnsprogskurser efter få år, mens andre kommer igen og igen. Hvad skyldes dette? Der blev foreslået specifikke Fædre kurser, da fædrene ofte ret hurtigt falder fra. Spørgeskemaer til forældre også dem der ikke kommer mere, mulighed for længere pauser imellem kurserne, opdelingen af kurser blev også diskuteret, samt indholdet af de enkelte kurser. Især indhold var der mange forslag til. KC står nemlig over for en helt ny gruppe forældre, da alle idag starter på KC mens deres børn er meget små, samt at tæt ved 100% får deres børn implanteret. Disse forældre har andre krav end den rent tegnsprogs baserede undervisning. Man er på KC nu begyndt at undervise sideløbende i tegnstøttet kommunikation allerede på de første kurser, dog kun 5 ud af 30 timer. Det blev foreslået at en klar højere andel var nødvendig, da det er den kommunikationsform de fleste 'nye forældre' i dag ønsker at bruge til deres børn. Der var enighed omkring at man fra KC's side skulle være på dupperne, for ikke at miste disse forældre tidligt i forløbet. Asger Bergmann afsluttede mødet med at takke for et godt og meget relevant møde. Desuden kunne han sige at de indkomne forslag ville blive meget påskønnet og brugt af KC. Jeg selv var glad for at jeg som repræsentant for decibel var blevet inviteret og påskønnede denne form for samarbejde, på tværs af meninger, formål og tilhørsforhold. Et møde som jeg helt sikkert tror vil være en hjælp for både KC's tilrettelæggelse af kurser samt deltagernes udbytte af disse. Mads Englund. Derefter fik Bedsteforældreforeningen ordet. De talte om placering af kurser, materialets opbygning, der bør følge barnebarnets aldersgruppe, behovet for at mødes på tværs af BF-

9 Familieweekend-kursus på Hotel Legoland Vort efterårsarrangement bliver sædvanen tro afholdt på Hotel Legoland i Billund og vi glæder os meget til at se såvel nye som gamle CI-familier. Datoen er den oktober Sammen med udsendelsen af dette nyhedsbrev følger invitation til arrangementet. Husk også arrangementet for de professionelle det kan jo være, at det var noget for de personer, som tager sig af jeres børn. Anne Mose Tur til Fårup Sommerland for Nord og Midtjyske CI-familier 9 Igen i år vil vi prøve at lave et Nord/ midtjysk decibel arrangement til Fårup sommerland søndag den 17. august Er vi mere end 20 deltagere kan vi få grupperabat så prisen er 120.kr. pr. person, ellers er prisen 145 kr. Børn under 3 år kommer gratis ind. Parken åbner kl. 10,00 og lukker kl For at opnå grupperabatten skal vi samles, inden vi går ind i parken. Da det er vanskeligt at holde os samlet hele dagen, planlægger vi med, at vi skal samles til fællesspisning ved Grillen. Jeg vil foreslå, at hver familie selv medbringer grillmad til eget forbrug, ellers er der mulighed for at købe grillmad i parken. Senere på dagen kan vi samles om en iskiosk, hvor decibel kan være den glade giver af is. Oplysninger om mødetid, mødested, fællesaktiviteter mm. sendes til deltagerne efter tilmeldingsfristen. Se for flere oplysninger. Tilmelding til Anna Marie Storgaard på eller tlf senest den 10.august.

10 Mobiltelefon til en CI-patient 10 Min søn, Brendan, er 16 år og CI-opereret sidste år. Han har aldrig drømt om at kunne bruge en mobiltelefon, men det lykkedes alligevel. Jeg vil gerne samle information ind fra andre om deres oplevelser med mobiltelefoner, for at decibel kan hjælpe andre forældre med ønske om at anskaffe mobil til deres CI-opereret barn (også information fra eller om voksne er af interesse). Send mig jeres gode og dårlige oplevelser med mobiltelefoner til CI-patienter på: så vi også kan hjælpe andre. Pauleen Bang (mor til Brendan) Her ses en Nokia 3510 (499 kr. på tilbud) med en Universalhalsslynge PL100 (ca 1200 kr.) fra Dansk Høreteknik A/S. Først lånte vi halsslynge fra Dansk Høreteknik A/S og så gik vi ned til TDC butik og prøvede os frem med forskellige mobiltelefoner. Det fungerer helt fint (speech processoren sættes på "T") og vi snakker tit sammen. Til højre ses udstyret, som er meget nemt at bruge. Adresseliste for bestyrelsen: Kasserer: Claus Storgaard Lyngbakkevej 34, 8463 Ans By Tlf Niels Hørlyck Jacobsmindevej Hedensted Tlf Lars Aagaard Rasmussen Skrænten Aarup Tlf Formand: Anne Mose Kjelstrupvej Thisted Tlf Sekretær: Christine Kongsmark Skovbovænget 24, Hareskovby 3500 Værløse Tlf Anita Poulsen Frederiksberg alle 98B, 1.tv Frederiksberg C Tlf Suppleant: Mads Englund Danas Plads 11, 3.tv Frederiksberg C Tlf

11 decibels bestyrelse Claus Storgaard, 37 år, gift med Anna Maria Storgaard. Vi har 2 børn, Nanna på 10 og Sabina på 7 år. Vi bor i Ans i den midtjyske Gudenådal. Jeg arbejder som produktionsleder på Grundfos. I fritiden træner jeg et hold mikroput fodboldspillere og er med i decibels bestyrelse hvor jeg er kasserer. Sabina er døv og blev CI opereret i Vi har siden været med i decibel. Sabina går i almindelig skole og fritidsordninger. Det er vigtigt for os, at Sabina kan fungere lokalt, først i børnehave og nu skole- og fritidsinteresser. I den forbindelse har jeg arbejdet meget med enkeltintegrering og mulighederne for at kunne udvikle sig sprogligt og socialt. I decibels regi håber jeg at kunne bidrage med de erfaringer og muligheder der er i forbindelse med enkeltintegrering. Jeg hedder Anne Mose og er gift med Jesper. Vi har 2 drenge: Kristoffer på 9 år, som er døvfødt og CI-implanteret i en alder af 2 1 /4 år, og Mathias på 7 år, som er normalt hørende. Vi bor i en lille by lidt nord for Thisted og begge børn går i vores lokale skole. Kristoffer har gået i børnehave på Aalborgskolen, men startede i vores lokale børnehave det sidste halve år af hans børnehavetid og har siden da været enkeltintegreret på Hillerslev Skole. Jeg har været med i decibel's bestyrelse siden foreningens start og glæder mig meget over den gode udvikling, som foreningen er inde i. Derfor har jeg også sagt ja til at blive ny formand for foreningen og glæder mig meget til de nye opgaver. Til daglig arbejder jeg som direktionssekretær hos Alkaline Batteries A/S i Thisted. Anita Baand Poulsen, bestyrelsesmedlem. Jeg har været medlem af bestyrelsen siden foråret Har en datter, Johanna på 3 år, der blev døv som følge af pneumokokmeningitis 11 uger gammel. Fik endvidere også et motorisk handicap. Blev implanteret december 2000, 7 måneder gammel. Arbejder til daglig som læge og tager sig primært af det lægelige og tekniske arbejde i foreningen. 11 Lars Aagaard Rasmussen: Jeg er far til Frederik på 7 år, som er døvfødt. Han blev opereret da han var 2 1 /2 år. Jeg arbejder med salg hos Arla i Danmark og Norden. Jeg er desuden medlem af Fredericiaskolens bestyrelse, hvor Frederik går i skole. Jeg hedder Niels Hørlyck er 42 år, bor i Hedensted (tæt ved Castberggård) og bl.a. far til Henrik som er CI opereret som et af de første børn i Århus for ca. 5 år siden. Henrik blev døv af meningitis da han var 3 mdr. og opereret da han var ca. 2 år. Da var cochlea delvis forbenet, men man valgte til alt held alligevel af operere, og Henrik har en efter forholdene god hørelse. Jeg har i de senere år været klubleder i en børneklub en gang om ugen, men det stopper jeg med nu når jeg træder helt ind i decibels bestyrelse. Jeg har også i mine unge dage været aktiv partipolitisk, så jeg er godt kendt med foreningsarbejde. Jeg har det ikke så godt med enøjede holdninger, så derfor passer decibels holdning mig godt at det ikke er holdningen til tegnsprog eller ej der afgør om man er inde i varmen eller udenfor. Jeg er officielt kontaktperson for decibel på Fredericiaskolen og vi har i den forbindelse et par gange holdt en hyggeeftermiddag for CI-børn og deres forældre med tilknytning til Fredericiaskolen. Det har dels været hyggelig og dels været med til at skabe lidt netværk og ikke mindst medvirkende til at vi har fået Lars i skolebestyrelsen på Fredericiaskolen. Uddannelsesmæssigt er jeg agronom og laver budgetter og regnskaber m.m. for landmænd. Jeg hedder Christine Kongsmark, er nyvalgt bestyrelsesmedlem og rigtig glad for, at decibel mener, at jeg kan gøre nytte i foreningen! Jeg er mor til tvillingerne Frederik og Laura på 4 år. Laura er normalthørende mens Frederik er døv grundet Mondini-syndrome et syndrom som gør, at cochlear kun har halvanden vinding mod normalt toenhalv. Frederik er Cochlear Implanteret i september Han går i børnehave i Regnbuen i Ballerup. Når jeg ikke er mor, arbejder jeg som webmaster- og redaktør i Magistrenes Jobservice. En del af den tid der er tilovers når børnene, min mand og arbejdet har fået deres del, bruges på mit private website Samt altså nu decibel et arbejde jeg glæder mig meget til at komme i gang med. Mads Englund: Jeg er ny i bestyrelsen og blev valgt ind på bestyrelsesmødet i Ringsted d. 9. maj Om mig selv personligt kan siges, at jeg arbejder som systemudvikler i Scandinavian IT Group, bor på Frederiksberg og er gift med Line. Vi har sammen 2 børn, Mathilde fra maj 2000 og Noah født i februar Mathilde blev helt døv som følge af miningitis i en alder af 9 mdr. og blev efterfølgende implanteret på Gentofte. I dag har hun sin gang i basisinstitutionen i Nansensgade i København og er en glad og snakkesagelig pige. Jeg håber på, igennem min deltagelse i bestyrelsen, at kunne bidrage til at sikre optimale muligheder og vilkår for vore CIbørn.

12 NYT FRA 12 Det er sommer nu og ungerne boltrer sig ude i naturen og på legepladsen. Det kan vi også mærke på antallet af reparationer! Det fortæller os, at det vi leverer bliver brugt. At den nye bag-øret processor ESPrit 3G er knap så robust som lommeprocessoren SPrint er en selvfølgelighed- men den frihed børnene får ved at blive fri for lange ledninger, er det hele værd. Dog efter et par modifikationer, ser det nu ud til at 3G er blevet langt bedre til at tåle mosten. Vi venter stadigvæk på at få soft- og hardware, så 3G kan tilsluttes MicroLink. Når den er tilgængelig på markedet, vil vi skrive til alle decibel s medlemmer og vedlægge en brochure. Vi har noteret os, at modstanden fra visse sider mod CI er aftagende. Måske har man set og hørt om de mange gode resultater og tænkt sig om en ekstra gang. Inden for visse kredse i pædagogikken/efterbehandlingen af CI implanterede er der stort pres for en screening af alle nyfødte, som de har i flere andre lande. Det ville medføre, at man hurtigere kunne konstatere en kraftig hørenedsættelse og hurtigere få en behandling i gang enten med hørepparater eller hvis nødvendig, med CI. Der er på verdensplan nu implanteret ca personer med Nucleus. Deraf 311 i Danmark fordelt på 140 børn og 171 voksne. Vi håber I alle må få en god sommer. DANAFLEX A/S Nørrevang Birkerød Tlf Fax website:

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af MØF-generalforsamling

Referat af MØF-generalforsamling Referat af MØF-generalforsamling Helene Damgaard Nielsen 13-12-2008 kl. 15.15 i aud. D1 Indhold Indhold i 1 Valg af dirigent 1 2 Valg af referent 1 3 Bestyrelsen aflægger beretning 1 4 Regnskabet fremlægges

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2

bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Marts 2000 3. årgang Nr. 1 Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2 Tur til Hedensted 3 decibel

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 Formandens beretning 2003... Februar 2004 7. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning 2003 1 Legoland 2004 4 Indkaldelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 Juni 2004 7. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2004 2 Ny suppleant i decibels

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Københavns Fodbold-Dommerklub

Københavns Fodbold-Dommerklub København, 15. marts 2007 R E F E R A T MØDE: Bestyrelsesmøde i Københavns Fodbold-Dommerklub DATO: 8. marts 2007 STED: Danske Banks lokaler, Holmens Kanal 2, København DELTAGERE: Bjarne Nigaard Niels

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere