4 SYD Albertslund den 28. august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 SYD Albertslund den 28. august 2012"

Transkript

1 4 SYD Albertslund den 28. august 2012 Indkaldelse til beboermøde med budget Onsdag den 5. september 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af forretningsordenen 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af dagsordenen 6. Godkendelse af referat fra regnskabsbeboermøde den 27. marts Indkomne forslag A. Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen - ændring af regler B. Vedligehold/renovering af de grønne områder i 4 Syd - ændring af regler C. Udbyder af internet, TV og telefoni - sendes i udbud/tages op til revision D. Regler for leje af beboerhuset - ændring af regler E. Ansættelse af beboerhusmedarbejder 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget Orientering om Masterplan - foreløbig tidsplan og beboerinddragelse 10. Eventuelt Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Denne dagsorden er husstandsomdelt den 27. juli 2012, og den 29. august 2012.

2 4 SYD - Forretningsorden for beboermøde 1 Åbning af beboermøde Beboermødet åbnes af et afdelingsbestyrelsesmedlem. 2 Valg af dirigent og referent Afdelingsbestyrelsesmedlemmet leder valget af dirigent og referenter. 3 Fastlæggelse af forretningsorden Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og beslutningsdygtighed i henhold til VA' s vedtægter og sikrer at mødets forretningsorden bekendtgøres. 4 Valg af stemmeudvalg Dirigenten sørger for, at der vælges et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer. 5 Fastlæggelse af dagsorden. Dirigenten oplæser forslag til dagsorden og den endelige dagsorden vedtages. 6 Godkendelse af seneste beboermøde referat. Seneste beboermøde referat skal enten husstandsomdeles eller fremgå af Betonhjertet. 7 Diskussion af dagsordenens punkter i plenum. Stk. 1 Under diskussionen giver dirigenten mødedeltagerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Stk. 2 Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse. Stk. 3 Indbudte gæster og observatører har taleret men ikke stemmeret. Stk. 4 Talerne må holde sig til det foreliggende emne og i øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger. Stk. 5 Dirigenten og enhver anden deltager har ret til mundtligt at stille forslag om afslutning eller indskrænkning af taletiden. Et sådant forslag skal straks sættes til afstemning. Stk. 6 Forslag til beslutning under det diskuterede punkt samt ændringsforslag skal fremsættes skriftligt før vedtaget afslutning af diskussionen af punktet. Stk. 7 Forslagsstiller kan få ordet som sidste taler. Stk. 8 En mødedeltager kan efter anmodning få ordet for en kort bemærkning. Den korte bemærkning skal være af oplysende eller korrigerende art og ikke vare over et minut. Stk. 9 Dirigenten sørger for at diskussionen opsummeres ved afslutning af hvert dagsordenspunkt. 8 Afstemning på beboermødet. Stk. 1 Stemmeberettigede på beboermødet er boligtagere i 4 Syd, disses ægtefæller eller ligestillede. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Stk. 2 Dirigenten sørger for, at det forslag, der er til afstemning er læst op i sin fulde ordlyd. Stk. 3 Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre 1/3 af de fremmødte forlanger skriftlig afstemning. Stk. 4 Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed opretholdes det bestående. Stk. 6 Ændringsforslag sættes til afstemning før det oprindelige forslag. Det mest Vidtgående ændringsforslag sættes først til afstemning. 9. Valg af afdelingsbestyrelse. Stk.1 Antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fastsættes af beboermødet ved almindeligt flertal. Stk. 2 Beboermødet afgør om der skal holdes særskilt valg af suppleanter eller om de kandidater, der uden at blive valgt til afdelingsbestyrelsen, der opnår flest stemmer, indtræder som suppleanter. Stk. 3 Ved personvalg skal der foretages skriftlig afstemning når mindst 1 stemmeberettiget mødedeltager forlanger det. Stk. 4 Kandidaterne opstilles i den rækkefølge de foreslås og der bør være skriftligt tilsagn fra fraværende kandidater. Stk. 5 Beboermødet beslutter hvilken afstemningsprocedure, der skal gælde: a. Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver et antal stemmer, der svarer til antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. b. Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver op til det antal stemmer, der svarer til antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed, afgør dirigenten rækkefølgen ved lodtrækning. Stk. 7 I umiddelbar forlængelse af beboermødet afholder afdelingsbestyrelsen konstitueringsmøde. Konstitueringen omfatter mindst én formand samt en kasserer. 10 Generelt Stk. 1 En mødedeltager kan altid få ordet til forretningsordenen, hvis det opgives til hvilket punkt. Stk. 2 Forslag til ny dirigent sættes straks under afstemning, der varetages af et afdelingsbestyrelsesmedlem. Stk. 3 Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende forretningsorden afgøres af dirigenten. Stk. 4 Der drikkes kaffe, the og vand og en øl i pausen.

3 4 SYD Beboermøde den 27. marts 2012 Fremmødte: 29 husstande. Udleveret: 58 stemmesedler Dagsorden: 1. Valg af dirigent Per Larsen blev valgt. 2. Valg af referent Tove Meyling blev valgt 3. Godkendelse af forretningsorden Godkendt. 4. Valg af stemmeudvalg Lisbeth, Rein og Buller blev valgt. 5. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 21. september 2011 Godkendt 7. Godkendelse af referat fra ekstraordinært beboermøde den 8. november 2011 Godkendt 8. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2011 Flemming Wallin fremlagde regnskabet. Der blev stillet spørgsmål til den store udgift til vandskade i Svanen. Udgiften kunne ikke dækkes af forsikringen, og blev betalt af afdelingen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Ingen var imod og ingen undlod at stemme. 9. Indkomne forslag A. Miljøgruppens kommissorium for marts 2012 til april Annette fremlagde og kommissoriet blev enstemmigt vedtaget. B. Miljøgruppens handlingsplan for april 2012 til marts 2013 Annette fremlagde og handlingsplanen blev enstemmigt vedtaget. Der blev orienteret om arrangementer: Vandkonkurrence i april måned Sluk-lyset-arrangement den 31. marts kl det holdes i Klub Svanen. Plantebyttedag den 15. april med røgmad Grøn dag på Kommunens Materialegård den 28. april. Der blev orienteret om arbejdet med solcelleanlæg på beboerhusets tag. Michael Willumsen oplyste, at sagen er sendt i licitation. Der blev foreslået en ny og billigere affaldsordning i forbindelse med Masterplanen. Det blev foreslået, at flere kommer med i vandsparekonkurrencen. 10. Fremlæggelse af beretninger fra afdelingsbestyrelse, grupper og udvalg Beretningen fra bestyrelsen er udsendt.

4 Derudover blev orienteret om kontakten til klub Svanen, som er meget åbne overfor vores henvendelser, når der er problemer. Rensning af eternitplader der er lavet forsøg med gode resultater, og der arbejdes videre med det, så vi kan få alle huse renset. Bo-Vest har betalt afdrag på den påståede gæld for renovation, selv om vi har besluttet ikke at betale før sagen er afgjort, og det finder vi kritisabelt. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget. Miljøgruppens beretning Beretningen er udsendt, og den blev enstemmigt vedtaget. Genbrugsgruppens beretning Blev oplæst og derefter enstemmigt vedtaget. Der blev stillet spørgsmål til de nye åbningstider er beboerne hørt. Det er genbrugsgruppens opfattelse, at der er tilfredshed med de nye tider om søndagen. Jørgen Hansen efterlyste svar på tidligere forslag om en morgen åbningstid. Michael Willumsen vender tilbage med svar. Informationsgruppens beretning Fremgår af de 11 blade, der udsendes årligt. Det blev drøftet, om anonyme indlæg kan sættes i bladet. Det er redaktionsudvalgets holdning, at der ikke skal være anonyme indlæg i bladet, men hvis en beboer er utryg ved selv at skrive i bladet, kan man bede redaktionen eller afdelingsbestyrelsen om at skrive noget. Beboerhusudvalgets beretning Var udsendt i marts-nummeret af Betonhjertet. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 11. Valg til afdelingsbestyrelsen Det blev foreslået, at afdelingsbestyrelsen i stedet for 7 medlemmer kun skal bestå af 5 medlemmer for at blive mere effektive. Der var diskussioner frem og tilbage, om forslaget skulle have været udsendt under indkomne forslag, men ifølge forretningsordenen kan beboermødet beslutte antallet af medlemmer. Der blev stemt om det, og det blev vedtaget med 28 stemmer for, 15 imod og 15 hverken for eller imod. Dirigenten foreslog, at proceduren bliver ændret næste år, så halvdelen vælges for 2 år og den anden halvdel for 1 år. Opstillet var: Vibeke Hansen valgt for 2 år. Dorthe Larsen ikke valgt Maja Reutzer ikke valgt Tonny Bodal ikke valgt Suppleanter opstillet: Dorthe Larsen ikke valgt Maja Reutzer ikke valgt Tonny Bodal valgt for 1 år Lena Kujahn valgt for 1 år 12. Valg til Miljøgruppen Annette Voergård, Lena Kujahn, Annelise Hansen og Benny blev valgt 13. Brugergruppen Tove Jensen blev valgt 14. Beboerhusudvalget Jørgen Hansen, Tove Meyling, Erik Blaase, Willy Andersen blev valgt, Maja Reutzer blev suppleant

5 15. Informationsudvalget Jørgen Hansen, Flemming Wallin, René Nielsen, Birthe Lunau blev valgt. 16. Generalforsamling i VA Per Larsen orienterede om forslag om repræsentantskab i stedet for generalforsamling. Der er ekstraordinær generalforsamling den 10. maj i Musikteatret. Forslaget skal vedtages med 2/3 stemmer for at gå videre til Ordinær generalforsamling den 23. maj i Kongsholmcentret. 17. Eventuelt Der er af og til problemer med børn fra Svanen. Driften har kontakt med Svanen. Lam fra ABC kan inddrages. En beboer har gode erfaringer med at henvende sig i Klub Svanen det hjælper. Der er også problemer med børn som opholder sig på beboerhusets tag. Lena foreslog at vi går flere ture og holder øje med afdelingen. Videoovervågning blev foreslået. Helhedsplanen/Masterplanen rækkehusrenoveringen her er tidsplanen rykket til først at kunne starte op i fjerde kvartal i 2012, hvilket er 8 måneder senere en planlagt. De gårdhuse, der var reserveret til genhusning, er derfor indtil videre sat til udlejning igen via det normale udlejningssystem. P.t. afholdes arkitektkonkurrence om gårdhusene, og mange elementer er inddraget i konkurrencen: udearealer, stier, støj, farvesætning af husene og selvfølgelig det indvendige af husene. Konkurrencevinder afsløres i juni måned. Per Larsen Dirigent Tove Meyling Referent

6 4 SYD Bilag til punkt 7 - Indkomne forslag Forslag A Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen - ændring af regler Fremsat af miljøgruppen Kommentar: Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser og afdelingsbestyrelsen anbefaler forslaget. Forslag B Vedligehold/renovering af de grønne områder i 4 Syd - ændring af regler Fremsat af miljøgruppen Kommentar: Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser og afdelingsbestyrelsen anbefaler forslaget. Forslag C Udbyder af internet, TV og telefoni - sendes i udbud/tages op til revision Fremsat af Henrik Domino Isaksen Kommentar: Forslaget kan have økonomiske konsekvenser, såfremt der skal udarbejdes materiale til afvikling af en udbudsrunde. Der er ikke afsat midler i budget Afdelingsbestyrelsen kan ikke anbefale forslaget. I stedet bør vi afvente resultatet af den udbudsrunde rækkehusene forventeligt skal gennemføre inden nytår. Forslag D Regler for leje af beboerhuset - ændring af regler Fremsat af beboerhusgruppen Kommentar: Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser og afdelingsbestyrelsen anbefaler forslaget. Forslag E Ansættelse af beboerhusmedarbejder Fremsat af beboerhusgruppen Kommentar: Af forslaget fremgå det, at det vil koste ca pr. år i prøveperiode på 2 år. Der er afsat midler i budget 2013, således at kroner tages fra afdelingens akkumulerede overskud, og det resterende beløb dækkes via lejeindtægten. Prisen for leje af beboerhuset ændres ikke. Afdelingsbestyrelsen anbefaler forslaget.

7 Forslag A forslag til beboermøde d.5.september 2012 Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen. NAVN:. ADRESSE:.. TELEFON:. MOBIL: Aftale er indgået: Underskrift: (Beboer) Underskrift: ( Drift) Ovenstående har dags dato indgået aftale om at passe hele området omkring min bolig efter nedenstående regler. Driften vil månedligt kontrollere om reglerne overholdes. Hvis arealet ikke bliver passet efter reglerne, vil beboeren modtage et skriftligt varsel med en henstilling om at bringe orden på arealet indenfor 3 uger. Hvis dette ikke opfyldes bortfalder aftalen og dermed også reduktionen i huslejen. I den forbindelse kan driften beslutte at ændre på arealet til mere driftsvenlig vedligeholdelse. Regler for pasning af arealet 1 meter omkring boligen. Pasning af arealet omkring boligen vil sige, at arealet skal være frit for ukrudt 1 meter fra hus og plankeværk. Der skal være ryddet og fejet og der må ikke ligge affald. Buske skal beskæres, græs skal slås og slyngplanter skal holdes så de ikke vokser under eternitplader og tage. Der er ikke fuld råderet over arealet. Beplantning og bed skal anlægges, så det ikke er til gene for forbipasserende og driftens maskiner. Ved underskrivelsen af denne aftale sker der en huslejereduktion på 100 kr. månedligt. Aftalen løber fra indgåelsesdatoen til den bliver opsagt. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 mdrs. varsel til månedens udgang.

8 Forslag B Forslag til beboermødet d.5.september 2012 Vedligehold/renovering af de grønne områder i 4 syd. Regler for beboerinddragelse og beslutningsgange. Forslag fra beboere Ansøgningsskema hentes på driftskontoret og udfyldes og der vedlægges en skitse til forslaget. Af forslaget skal det fremgå om det er beboerne selv eller driften der skal udføre arbejdet, samt om det er beboerne selv eller det er driften der har ansvar for den efterfølgende vedligeholdelse. Alle beboere, der har hoveddør eller havedør til det pågældende område skal have forslaget forevist og tilkendegiver med underskrift at de slutter op om forslaget. Det udfyldte ansøgningsskema med underskrifter afleveres til Driften eller Miljøgruppen, som i samarbejde behandler forslaget. Miljøgruppen er ansvarlig for at melde godkendelse eller afslag til forslagsstilleren. Forslag fra Miljøgruppe, Afdelingsbestyrelse eller Drift Behandles og besluttes i samarbejde mellem Driften og Miljøgruppen. Driften beskriver forslaget skriftligt evt. ved hjælp af en skitse. Driften er ansvarlig for at alle beboere, der har hoveddør eller havedør til det pågældende område får forslaget forvist inden arbejdet påbegyndes. Således at beboerne har mulighed for at give sin mening til kende og evt. komme med supplerende ideer til forslaget. Ved væsentlige kommentarer eller ideer fra beboerne orienterer Driften Miljøgruppen inden arbejdet påbegyndes. I begge de ovenstående tilfælde skal understreges at ingen beboere har vetoret og derved kan forhindre, at renoveringer og forbedringer af afdelingens udearealer gennemføres. Vedligehold af beplantning inden for 1-meter-reglen Beboerne kan vælge at holde 1 meter reglen og få refusion på huslejen på 100 kr. I tilfælde, hvor beplantningen ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan driften overtage vedligeholdelsen og evt. nedlægge bed. Se i øvrigt Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen.

9 Skema til regler for vedligehold/renovering af de grønne områder i 4 syd. VA 4 syd ANSØGNING VEDRØRENDE BEBOERAKTIVITETER PÅ FÆLLESAREALER 1. Ansøger / Kontaktperson. (navn og adresse) 2. Beskrivelse og beliggenhed ( skitse vedlægges. Kan evt. udarbejdes i samarbejde med miljøgruppe eller drift. ) 3. Godkendelse og underskrifter fra berørte beboere: JA / NEJ 4. Økonomisk overslag: (Kan evt. udarbejdes i samarbejde med driften) 5. Anmodning om, at driften eller håndværkere skal stå til rådighed og til hvad: 6. Ansvaret for ren- og vedligeholdelse af aktiviteten foregår efter aftale med driften. 7. Afregning og indkøbssted foregår efter aftale med driften. 8. Ved indgåelse af aftalen angives det hvornår arbejdet påbegyndes. 9. Dato og underskrift:. Ansøgerne får svar fra miljøgruppen efter behandling i samarbejde med driften.

10 Forslag C Udbyder af internet, TV og telefoni Det forslås at udbyder af internet, tv og telefoni sendes i udbud/tages op til revidering, hvorved en sammenligning mellem nuværende og markeds andre udbyder kan sammenholdes. Efter en årrække med sammen udbyder, er der en følelse af manglende innovation af produkt og priser. Lang reaktionstid med fejl (manglende internetforbindelse eller tv signal) Ingen varsler ved omlægninger (kræver gen installation af tv) Fejlmeldingen er besværlig, hvis ikke umuligt Den generelle udvikling pris/hastighed er ikke mærkbar Tilvalg er for dyre, set i lyset af priserne hos andre udbydere Henrik Domino Isaksen Uglens Kvt 5a

11 Forslag D Regler for leje af beboerhuset 1) Beboerhuset ligger i Svanens kvt. 22. Huset bruges fortrinsvis til beboeraktiviteter, og planlagte beboerarrangementer går forud for private arrangementer. Beboeraktiviteter, der er åbne for hele afdelingen, kan låne huset frit. Til private arrangementer kan huset reserveres op til 1 år før den ønskede lånedato. 2) Huset udlejes kun til 4 Syds beboere og ansatte. Den juridiske lejer skal være til stede under arrangementet, og lokalet må ikke overdrages til andre. 3) Huset reserveres via ejendomskontoret i kontorets åbningstid eller på mail eller på telefon: Reservering er bindende, når bekræftelse er modtaget. 4) Huset kan lejes/lånes i tidsrummet kl (eller efter aftale med driften). Musikken skal stoppe kl. 22 dog kl. 23 fredag og lørdag. Udendørs arealer må ikke bruges efter kl. 22. Fredag og lørdag efter kl. 23. Arrangementet må ikke være til gene for naboerne! Vinduer og døre skal være lukkede, når der spilles musik. Det aftales med driftskontoret, hvornår nøglen udleveres/afleveres. 5) Lejeren/låneren er ansvarlig for, at huset, inventar og service ikke beskadiges. Beskadiget inventar eller service skal erstattes. Inventar, herunder porcelæn, glas og bestik må ikke fjernes fra huset. Lejer sørger selv for duge, håndklæder og viskestykker. 6) Ved reservering af lokale betales depositum: 1000 kr. som trækkes over næste måneds husleje. Depositum tilbagebetales, hvis hus og inventar er afleveret uden skader og i ordentlig stand, men ved overtrædelse af reglerne (skader på inventar, beboerhus eller støjende adfærd) mister man sit depositum, og kan bliver frataget retten til at låne huset i en periode. Ved afbestilling senest en måned før, tilbagebetales depositum. Udendørs grill kan lånes mod depositum på kr Grillen skal rengøres efter brug (materiale her til udleveres af driften). 7) Pris for leje af huset: 500 kr. Max 50 personer. Lejen trækkes over huslejen i den måned, hvor huset er lejet. 8) Lejen dækker lån af hus og inventar. Lejeren skal selv sørge for oprydning og rengøring af lokaler, incl. toiletter. Inventaret skal placeres, som det blev modtaget. Service skal være vasket af og sat på plads, køkkenet skal være ryddet, ovn skal være rengjort, køleskab skal være tømt og rengjort. Alle døre og vinduer skal være aflåst og alarmen skal være slået til, når huset forlades. Affald sorteres eftergældende regler i afdelingen og anbringes i containergård. Rengøring kan købes efter aftale med driften. 9) Rygning i huset er ikke tilladt. 10) Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri i beboerhuset eller på beboerhusets grund. Vedtaget på beboermøde..

12 Forslag E Forslag til beboermødet Ansættelse af en Beboerhusmedarbejder ( 10 timer ugentligt) Historie: I april 2010 blev der på Beboermødet vedtaget et forslag, at der i en forsøgsperiode skulle ansættes en kombineret beboerhusmedarbejder og afdelingssekretær. Udgiften til dette skulle dækkes af den 25% refusion som afdelingen fik, fordi driftsleder var udlånt til VA4 række. Forsøget blev aldrig gennemført, fordi huset i mellemtiden blev udlejet til børnehave efter branden i Spættens Børnehave. Derfor fremsætter beboerhusudvalget igen forslag om en beboerhusmedarbejder. Vores erfaring i Beboerhusudvalget er, at vi ikke bare kan overlade drift og vedligeholdelse af beboerhuset til driften og frivillige beboeres indsats. Vi mener, at hvis alle de gode aktiviteter, der foregår nu i huset, skal fortsætte og udbygges, er det nødvendigt med ansættelse af en 10 timers beboerhusmedarbejder. Medarbejderen skal være både pedel og aktivitetsmedarbejder, - foretage mindre reparationer i huset - hjælpe til ved større arrangementer - føre tilsyn med huset - sørge for at alt er i orden inden udlån - efterse huset efter udlån - evt. starte nye aktiviteter Udgiften her til medfører ikke huslejestigning, fordi beløbet kan dækkes af tidligere overskud, som er opsparet i afdelingen. Ansættelsen skal være et forsøg som varer i 2 år, hvorefter forsøget evalueres. Beboerhusudvalget

13 4 SYD Budget kommentarer Afdelingsbestyrelsens målsætning for budget 2013 har været at opnå en så lav huslejestigning som muligt. At opfylde målsætningen har været muligt blandt andet fordi afdelingen gennem en årrække har genereret et overskud, samt at afdelingens henlæggelser på mange områder har været højere end de reelle udgifter. Tvisten med Albertslund Kommune vedrørende tidligere års renovationsudgifter er endnu ikke afsluttet, og der er i budgettet derfor afsat midler til betaling af endnu en femtedel af kommunens ekstraopkrævning på i alt ca. 1,3 mill. Kroner - dette i forventning om at pengene tilbagebetales, såfremt sagen afgøres til afdelingens fordel. Med udgangen af indeværende år bortfalder Landsbyggefondens tilskud til vores og flere andre afdelingers deltagelse i ABC samarbejdet. Det betyder at vi ikke længere har fri adgang til at hente hjælp og support hos ABC s medarbejdere, samt at det ikke længere er muligt at hente økonomisk støtte i ABC. Det betyder også, at afdelingen ikke længere hæfter for en egenbetaling i forbindelse med ABC samarbejdet - penge som forsat skal være til rådighed for beboeraktiviteter. Der er ikke de store økonomiske udsving forbundet med den almindelige drift af afdelingen, som stort set følger den almindelige prisudvikling. Offentlige udgifter ligger nogenlunde fast, hvilket også gør sig gældende for diverse forbrugsudgifter. Planlagte og ikke planlagte fornyelser og reparationer er blevet nedjusteret en smule, set i lyset af at de tidligere måske har været sat en smule højt. Det her dermed været muligt at afsætte midler til flere nye tiltag, som på forskellig vis vil gøre afdelingen mere attraktiv for både nuværende og kommende beboere, uden at ændre på huslejen. I budgettet er der afsat kroner mere til beboeraktiviteter, der er afsat kroner til aktivitets- og/eller legepladser og endeligt er der afsat i alt kroner til ansættelse af en beboerhusmedarbejder. Budgettet vil blive gennemgået på mødet, og spørgsmål besvares med glæde og efter bedste evne. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

14 BUDGET Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: 4100 Tilsynsførende kommunenr.: 165 Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal Bruttoetage- Antal a lejemåls- Antal lejerum areal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder O 2 O 3 O O 7 O Beboerhus 313 O Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 O Institutioner pr. påbeg. 60 m 2 13 Garager/carporte 101 1/5 20,2 I alt 311,2 Dato for lejeforhøjelse: Ny leje pr. m 2 pr. år gennemsnitlig: Forhøjelse pr. m 2 i kr., gennemsnitlig: Forhøjelse pr. m 2 i % Forhøjelse i alt på årsbasis i kr O 0,00 O Endelig udgave pr , LSK

15 Vridsløselille Andelsboligforening BUDGET FOR TIDEN Syd Resultat- Budget Budget opgørelse Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfondsbidrag Arbejdskapitalbidrag O O Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER: 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse: 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) O Istandsættelse ved fraflytning: (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 402) O Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt

16 Vridsløselille Andelsboligforening BUDGET FOR TIDEN Syd Konto Resultat- Budget Budget opgørelse (1.000 kr.) (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m 2 kr Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Fælleskonto (konto 402) pr. m 2 kr O 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) pr. m 2 kr O O 124 Andre henlæggelser O O Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger O 2. Dækket af henlæggelser (konto 405) O -50 O 134 Korrektion vedr. tidligere år O Beboerrådgivere m.v. O EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I AL T UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

17 Vridsløselille Andelsboligforening BUDGET FOR TIDEN Syd Budget 2013 Budget 2012 Resultatopgørelse 2011 (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Beboelse Leje-reduktion - renholdelse Forbedringsleje Beboerhus + Erhverv Institutioner Garager og P-pladser Råderet Renter Andre ordinære indtægter: 2. Drift af cafe Ørnen Udlejning af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat O SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring m.v. O Korrektioner vedr. tidligere år O O EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT O INDTÆGTER I ALT

18 Vridsløselille Andelsboligforening ANTENNEBUDGET FOR TIDEN Syd Konto Budget Budget Ændring Antennebidrag Antenneregnskab primo Antenneudgifter: Dark Fiber O Antenneforening Brøndby 317 kr. pr. tilsluttet Diverse udgifter Afdrag + renter på gæld til ombygning O Administrationsbidrag, fast bidrag: Øvrige aftaler 70,00 kr. inkl. moms pr. tilsluttet Antenneudgifter i alt Antal tilsluttede lejemål: I alt O Antennebidrag Mdr. bidrag Arligt bidrag: (afrundet) Bidrag pr. tilmeldt

19 ~?"'~f<&_41l\t Vridsløselille Andelsboligforening AFDELING67, 4 Syd SPECIFIKATION Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Særlige aktiviteter Diverse udgifter o Afdelingsbestyrelses udgifter Kurser/Konferencer afdelingsbestyrelse Repræsentation og gaver m.v Mødeudgifter afdelingsbestyrelse Transportudgifter Iiiiiiiii ' 'I'!i'.llr \!i ~_.. '-". 'lti:tm1.\11-~~1iwølj~ ~sn%i!):i a~!jt_~.,.l~w:_~~i(l4,!1,.",,~w'~~~,2'''':~'''~;'''''''h.,,,,,';$}! Beboeraktiviteter Afdelings-/beboerfester Beboermøder, udgifter Beboerblad, uddeling - løn Genbrug, udgifter Fastelavn, udgifter O Fastelavn, indtægter O Miljø, udgifter IT-gruppen, udgifter O.. O 940 In.J}I""":R.-'~"w'"," 'niili~~-':s<f"';w_l1_.~ft O "'_ilm_:&w.mmlab_fi'a~~æ..?:14\i19 ~ "% t* ~"1&~14fAAW%W${~~sN._~"~~~~EvH~t.~, tt~j. Udvalg og klubber Beboerhus, fællesudgifter O Beboerhus, fællesindtægter O O Beboerhusaktiviteter, udgifter O Beboerhusaktiviteter, indtægter O O hiwii;%'i#~~~_"~i!9:0mj~~4(~~.!dtitr"~w~#i~3'2'1 ;1J#_r~~_".~~~_BwJJ,!",",IW!i~'~,,~..~ Diverse aktiviteter Beboercafe, udgifter Beboercafe, indtægter flij. i~it~lt1el~1t,"-"'~ft4~~~f'1f$fii~i~sr«uo~~~$!&ili'~~~~ ~,,>I'11" H. ~ ~~~~~~=.. 'æ~. m,li'.""",.j~~~""...~~~~."ii - 9 -

4 SYD Afdelingsbestyrelsen

4 SYD Afdelingsbestyrelsen 4 SYD Afdelingsbestyrelsen Referat - Beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 28. april 2009 klokken 19:00 i beboerhuset Ørnen 1. Valg af dirigent Søren Mathiesen 2. Valg af referent Flemming V. Wallin

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Galgebakken Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 0 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 55 Kanalens Kvarter Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 501 kommunenr.: 165

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017 96167-4 Syd Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Uglens Kvarter m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Beboermøde Afdeling 18 og 25

Beboermøde Afdeling 18 og 25 Beboermøde Afdeling 18 og 25 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen (afbud), Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud)

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud) og Flemming V. Wallin Suppleanter: Dorthe Larsen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen VA 4 syd Nr. 4 april 2012 Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen Forårs koncert søndag den 1 april kl 14:00 i Beboerhuset med Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm I DETTE NUMMER: MENU CAFE

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

BUDGET

BUDGET BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 53 Banehegnet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 3 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017 96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

SØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen,

SØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen, Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november 2016 Velkommen til afdelingsmøde 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015 Forside Almene boligorganisationer år periode fra 0-07-204 periode til 30-06-205 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr.

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 133 - Skotlandsgade Skæringsdato: 01-10-1987 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt -

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 24

Beboermøde. Afdeling 24 Beboermøde Afdeling 24 Dagsorden beboermøde afdeling 24 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2011/2012

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 110 - Afdeling - Gartnertoften Skæringsdato: 01-07-1977 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2 Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 2 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej 2

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Bilag 1 punkt 8.1 fællesmøde 162 8.september 2010

Bilag 1 punkt 8.1 fællesmøde 162 8.september 2010 Almene boligorganisationer Budgetår 2011 Budgetperiode fra 01-01-2011 Budgetperiode til 31-12-2011 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018 FOR PERIODEN 1/10 2017-30/9 2018 Familieboliger: Huslejen er uforandret Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 12 945,60 997.920 1.055,33 1.055,33 3 rum 35

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 119 Kastanjegården Skæringsdato: 01-11-1983 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 4.995

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42 LmenBo Til beboerne i afdeling 42 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013 28. august 2012

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www,almenboaarhus.dk CVP 59645013 28. august 2012

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,4% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 19 1.330,99 1.566.804 1.176,94

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015/2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Almene boligorganisationer Budgetår 2015/2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-06-2015 periode til 31-05-2016 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 313 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr.

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 133 - Afdeling - Skotlandsgade Skæringsdato: 01-10-1987 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Beboermøde Afdeling 11

Beboermøde Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33 1menBo Til beboerne i afdeling 33 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk wwwalmenboaarhusdk CVR 59645013 3. september

Læs mere

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA DIRIGENTHÆFTE Indhold Side: Om dirigenthæftet 3 Dirigentens rolle og kompetence / utilbørlig optræden 4 Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet - dagsord. pkt. 1 5 Valg af dirigent - dagsord.

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Til beboerne i afdeling 6 r[menbo AARHUS Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frycenlunds Allé 8 Puslrjoks 1243 61o ornus V Telefon 8938 2001) pnst@alrnenbo-aarhus dk wwwalmenbo aarhus.dk CVI? 59645013 22.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 2 rum 32 2.400,00 2.866.000 1.194,17 1.167,50

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 140 - Televænget Skæringsdato: 01-01-1982 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 14.949

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 6. september 2012, kl. 18.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 6. september 2012, kl. 18.00 LmenBo BoHgorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 20 SV Telefon 8938 2000 post almenloaarhusdk www.airnenboaarhusdk CVR 59645013 30. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/5 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 6,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 12 1.009,64 981.000 971,60 914,19

Læs mere

Budget for afdeling 020 01.01.2010-31.12.2010. Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej 30-414 Rådhusparken 2

Budget for afdeling 020 01.01.2010-31.12.2010. Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej 30-414 Rådhusparken 2 Almene Boliger Driftsbudget Budget for afdeling 020 01.01.2010 31.12.2010 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF BLF Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: 469 20 161 Navn: Navn: Navn: Glostrup

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere