Lokalplan nr for den nye bydel Trylleskov Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand"

Transkript

1 LOKALPLAN Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE

2 2

3 3 Lokalplan nr for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune i samarbejde med Rambøll Nyvig og med bidrag fra Elkjær og Ebbeskov arkitekter og SLA Landskabsarkitekter. Forslaget har været fremlagt til offentlig høring fra den 9. maj 2007 til den 4. juli 2007, begge dage medregnet. Der er i alt indkommet 13 indsigelser og bemærkninger, som har været forelagt for Byrådet.

4 4

5 5 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand INDHOLDSFORTEGNELSE Rammelokalplan for Trylleskoven Redegørelse side 7 Beskrivelse side 15 Rammelokalplanens bestemmelser side 21 Rammelokalplanens retsvirkninger ( 14) side 26 Bindende bestemmelser for delområde A, B og C side 27 Delområde A side 28 Delområde B side 32 Delområde C side 38 Vedtagelsespåtegning ( 15) side 42 Kortbilag 1: Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning. Kortbilag 2: Lokalplanområdets delområder. Kortbilag 3: Lokalplanens bestemmelser. Kortbilag 4: Bindende bestemmelser for delområde A, B og C. Kortbilag 5: Illustrationsplan

6 6

7 7 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand REDEGØRELSE Indledning Byrådet har besluttet at udarbejde en rammelokalplan for den nye bydel Trylleskov Strand med boliger, skole, SFO, daginstitutioner, S-togsstation, butikker samt kontor og serviceerhverv. Rammelokalplanområdet er på 37 ha. og ligger ved Karlstrup Strand. Området afgrænses af Karlstrup Strandvej, Cementvej, Køge Bugt motorvejen og området omkring Hovgårds Allé og bebyggelsen syd for Moseagervej. Køge Bugt-banen gennemskærer området i den østlige del. Rammelokalplanen fastsætter generelle bestemmelser for områdets anvendelse, mens der for delområde A, B og C er detaljerede bestemmelser. Rammelokalplanens bestemmelser for områderne D, E, F og G er ikke præcise nok til at opfylde lokalplanpligten. Det betyder, at der efterfølgende skal udarbejdes lokalplaner for området eller dele heraf, før det kan bebygges. Efter Byrådets vedtagelse af rammelokalplanen må ejendomme, der er omfattet af rammelokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med rammelokalplanens bestemmelser. Rammelokalplanen giver mulighed for at udvikle nye bosætningstilbud i et attraktivt område med natur i baghaven og Køge Bugt i forhaven. Den nye bydel bliver præget af eksperimenterende byggeri af høj arkitektonisk kvalitet omgivet af grønne områder. I forbindelse med planlægningen af den nye bydel afholdt Solrød Kommune en arkitektkonkurrence, der resulterede i en strukturplan for områdets bebyggelse. Strukturplanen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside

8 8 Områdets opdeling Området opdeles i 7 områder: Område A, B, C og F udlægges til boligformål. Område D udlægges til S-togsstation, detailhandel, kontorlokaler og serviceerhverv. Område Ds afgrænsning fastlægges først i forbindelse med den kommende lokalplanlægning og vil afhænge af om stationen etableres, og om der er interesse for at etablere erhverv i området. Område E udlægges til skole, SFO og daginstitution. Område G udlægges til støjvold og rekreativt område. Rammelokalplanens forhold til anden planlægning Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet Med kommunalreformen blev Roskilde Amt og Hovedstadens Udviklingsråd nedlagt ved udgangen af Ifølge Planloven har HUR's Regionplan 2005 herefter retsvirkning som landsplandirektiv. Miljøministeriet har udarbejdet et forslag til Fingerplan Forslaget er i høring indtil den 13. april 2007 og fungerer som Statens interesser i Hovedstadsområdet. Indtil Fingerplan 2007 er vedtaget af Folketinget, har det ingen retsvirkning. Miljøcenter Roskilde skal fremover føre tilsyn med, at den kommunale planlægning er i overensstemmelse med det gældende landsplandirektiv. Denne lokalplan er i overensstemmelse med Landsplandirektivet, hvor området er udlagt som eksisterende og planlagt byzone. Kommuneplanen , Solrød Kommune I forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan er der vedtaget et kommuneplantillæg 26. Lokalplanområdet er herefter beliggende i rammeområde 609, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: a) at området anvendes til boligformål, daginstitutioner, skole, detailhandel til servicering af Karlstrup Strand området, liberale erhverv, mindre kontor- og serviceerhverv samt en S-togsstation med tilknyttet P-plads. b) at antallet af boliger inden for området ikke overstiger 800 *). c) at grunde skal udstykkes med en minimumsstørrelse på 600 m 2 til parcelhuse 250 m 2 til tæt-lavt byggeri. d) at der gives mulighed for eksperimenterende bebyggelse. e) at bebyggelsen kan opføres i op til følgende højder 1½ etage i første husrække nærmest hhv Trylleskovsparken og parcelhusbebyggelsen omkring Hovgårds Allé 2 etager ind til 40 m fra Karlstrup Strandvejs vestlige vejskel 3 etager i afgrænsede dele af resten af området. f) at bebyggelsesprocenten for hele området ikke overstiger 35.

9 9 g) at bebyggelsesprocenten for boligbyggeri ikke overstiger 25 for parcelhuse, 45 for tæt-lavt byggeri 65 for etageboliger. f) at bebyggelsesprocenten for byggeri til centerformål ikke overstiger 60. g) at bebyggelsesprocenten for byggeri til skole, SFO og daginstitutioner ikke overstiger 35. h) at mindst 20 % af området anvendes til friarealer af forskellig karakter fælles for området. i) at den nye bydel skal have egen adgangsvej fra anlægsfasens start. j) at den nye bydel får en gennemgående vej fra Cementvej til Karlstrup Strandvej. k) at bebyggelse placeres med en afstand til veje og jernbane på mindst 25 meter fra Cementvejs nordlige vejskel 10 meter fra Karlstrup Strandvejs vestlige vejskel 25 meter fra Køge Bugt-banens midte (gælder ikke byggeri med tilknytning til station) l) at der etableres en ind til 10 m høj støjvold mod Køge Bugt Motorvejen. *) Antallet af boliger på 800 skyldes, at rammeområde omfatter de eksisterende tæt-lave boliger ved Trylleskovparken. I nærværende lokalplanområde kan der højst etableres 750 boliger. Detailhandelsplan Detailhandelsplanens mål for byudviklingen i Karlstrup Strand er, at der i forbindelse med udbygningen af Jernvejsgårdområdet planlægges et nyt lokalt detailhandelscenter i forbindelse med en kommende S-togsstation. For detailhandlen i Karlstrup Strand gælder følgende rammer for lokalplanlægningen i område 604 (Jernvejsgården Vest): En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: At der maksimalt gives mulighed for nybyggeri og omdannelse til butiksformål på i alt m 2. At der gives mulighed for dagligvarebutikker med en størrelse på maksimalt m 2 og udvalgsvarebutikker med en størrelse på maksimalt 500 m 2 inden for området. Ifølge Planloven skal der ved planlægning af butikker gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Det lokale detailhandelscenter skal bygges i tilknytning til den planlagte S- togsstation, så der opnås stationsnærhed til butikker, kontorlokaler og serviceerhverv. Arealet der benyttes til S-togsstation, butikker, kontorlokaler og serviceerhverv vil være belastet med støj fra Køge Bugt-banen. Butikker mv. er indendørsfunktioner, hvor bygningerne kan støjisoleres, så de der opholder sig i lokalerne ikke generes af støjen. Butikkerne vil give ekstra trafik til området. Når rammen for dagligvare- og udvalgsvarebutikker er brugt, forventes det at generere en biltrafik på ca. 440 biler pr. døgn, idet det er indregnet, at stationsnærheden til butikkerne betyder at færre

10 10 vil bruge bilen, når de skal handle. Butikkerne vil blive vejbetjent med områdets interne fordelingsvej, som kan afvikle denne ekstra trafik. Støjhandlingsplan for Solrød Kommune I forbindelse med planlægning og byudvikling skal støjhensyn indgå som en vigtig parameter. Ved nybyggeri tæt på trafikerede veje skal der etableres støjafskærmning, så støjen ved boligens facade ikke overstiger 55 db(a). Samtidigt vil kommunen tilstræbe at placere bygninger til ikke støjfølsomme formål, så de fungerer som afskærmning for fx boliger. Ifølge kommuneplanens rammer for området er der opstillet en række afstandskrav fra bebyggelsen til de omkringliggende veje og Jernbanen. Hvis ikke afstandskravene kan overholdes skal der etableres støjvolde ud mod: Køge Bugt motorvejen Cementvej Karlstrup Strandvej Køge Bugt-banen. Solrød Kommune ønsker generelt at følge miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafik- og jernbanestøj. Vejtrafikstøj grænseværdi Jernbanestøj grænseværdi Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, campingpladser) 55 db 60 db Boligområder (Boligbebyggelse, daginstitutioner mv., udendørs opholdsarealer) 55 db 60 db Offentlige formål (skoler, uddannelsesinstitutioner, hospitaler) 55 db 60 db Liberale erhverv mv. (kontorer, hoteller mv.) 60 db 65 db Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Jordforurening Der er ikke registreret eller i øvrigt kendskab til jordforurening indenfor lokalplanområdet. Beskyttet vandhul Der ligger et 3 beskyttet vandhul midt i lokalplanområdet og derfor er der forbud mod at ændre i tilstanden af vandhullet. Vandhullet integreres i de planlagte vandløb og søer i området. Skovbyggelinier I randen af lokalplanområdet mod vest og nord er der skovbyggelinier. Indenfor skovbyggelinien må der ikke placeres bebyggelse. For at muliggøre det planlagte byggeri har Solrød Kommune derfor givet dispensation fra skovbyggelinien. Det frie udsyn fra området til skoven er i forvejen hæmmet af Køge Bugt Motorvejen, og når der anlægges en støjvold ud mod motorvejen forsvinder udsigten til skoven. I forbindelse med bebyggelsen af området, etableres der sigtelinier gennem boligområdet i form af et stisystem, der giver udsyn til eng og moseområdet. På den baggrund søger Solrød Kommune dispensation for byggeri indenfor skovbyggelinien.

11 11 Værdifuldt landskab Område G er udpeget som værdifuldt landskab og er en del af et større område der strækker sig mod nord. Det betyder, at tilstanden eller arealanvendelsen ikke må ændres, hvis det forringer områdets værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette områdets værdi. Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret regionplanmæssig vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabs-, natur- og kulturværdierne. Området er i dag plaget af trafikstøj fra Køge Bugt motorvejen, og hovedparten af området har et støjniveau over 75 db(a) (gennemsnitsværdi for hele døgnet). I forbindelse med byggeriet i lokalplanområdet skal der anlægges en støjvold mod motorvejen. Selvom en del af området inddrages til støjvolden forventes det, at støjvolden vil forbedre oplevelsen af det værdifulde landskab. Kystnærhedszonen Rammelokalplanområdet ligger i kystnærhedszone, dvs. at der er under 3 km til nærmeste kyst. Ved byggeri i kystnærhedszonen stilles der særlige krav til planlægningen for at sikre mindst mulig påvirkning af kystlandskabet. Ifølge Planloven skal der redegøres for bebyggelsens højde og visuelle påvirkning af kystområdet samt for forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Kyststrækningen i Solrød Kommune er karakteriseret ved, at kun bebyggelse i første række mod vandet markerer sig i kystlinjen. Den øvrige bebyggelse er skjult af træbeplantning. Den planlagte bebyggelse i rammelokalplanområdet vil derfor ikke kunne ses fra kysten. Området har hidtil været anvendt til landbrugsdrift, så der har været meget begrænsede adgangsmuligheder for offentligheden. En befæstet sti, Markstien går langs den eksisterende bebyggelse mod nord og følger markskellene mod syd til Cementvej. Der findes også en natursti i områdets vestlige del. Med den nye bebyggelse i området anlægges der stier og bedre adgang til både kysten, moseområdet nordøst for rammelokalplanområdet og det 3 beskyttede vandhul midt i rammelokalplanområdet. Grundvandsbeskyttelse Hovedparten af området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Det betyder at: Der ved placering af aktiviteter eller anlæg skal sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet. Der ikke må etableres særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg, med mindre særlige lokaliseringsmæssige hensyn nødvendiggør placeringen. I givet fald må en sådan etablering følges op med krav til indretning, overvågning og drift, som sikrer mod forurening.

12 12 Nye grundvandstruende aktiviteter og anlæg på eksisterende virksomheder, institutioner, boligbebyggelser mv. kan kun etableres på skærpede vilkår. Det skal endvidere tilstræbes at minimere forureningsrisikoen ved eksisterende aktiviteter og anlæg. En mindre del af rammelokalplanområdet er omfattet af almindelige drikkevandsinteresser. Det betyder at: Den generelle grundvandsbeskyttelse skal opretholdes, og det skal i videst muligt omfang sikres, at der er en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet grundvandsressource. Særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg kan kun etableres på skærpede vilkår. Det er Solrød Kommunes ansvar at sikre grundvandsressourcen mod forurening ved at stille krav til arealanvendelsen i kommune- og lokalplanlægning samt arealadministration i øvrigt. Derfor vil Solrød Kommune i forbindelse med denne lokalplan tinglyse et forbud mod anvendelse af kemiske sprøjtemidler i hele lokalplanområdet. Bindinger i lokalplanområdet.

13 13 Bindinger i lokalplanområdet. Vej-, sti- og jernbaneforbindelser Den primære vejadgang til lokalplanområdet skal foregå fra Cementvej og fra Karlstrup Strandvej. Der kan også på et tidspunkt etableres vejadgang fra Hovgårds Allé, men denne adgang forventes kun at blive benyttet af beboerne for parcelhusområdet nord for lokalplanområdet. Etablering af denne vejadgang vil ske efter nærmere aftale med grundejerforeningen i området ved Hovgårds Allé. Som en del af planen skal Hovgårds Allé nedlægges som vej på strækningen mellem Moseagervej og Karlstrup Strandvej. Der etableres vejadgang til Trylleskovparken fra den nye fordelingsvej. Det eksisterende stinet i området bevares. Nye stier kobles sammen med de eksisterende, og der gives bedre adgang til engen i områdets nordvestlige del. Mod øst føres Markstien under den eksisterende jernbaneunderføring (Hovgårds Allé). Karlstrup Strandvej planlægges trafiksaneret med midterrabat. I den forbindelse skal der sikres god adgang til stranden. Der etableres en stibro over Cementvej lige vest for banen for at skabe sikker skolevej fra boligområderne syd for til den nye skole. De interne stier har også til formål at opretholde sigtelinier mellem boligøerne til moselandskabet. Den østlige del af rammelokalplanområdet gennemskæres af Køge Bugt-banen. Det forventes at DSB vil anlægge en S-togsstation i området, og det giver rammelokalplanen mulighed for. Vand og varme Området skal ifølge kommunens Vandforsyningsplan forsynes med vand fra Solrød Vandværk A.m.b.A.

14 14 Området vil blive forsynet med kollektivt varmeforsyningsanlæg: fjernvarme eller naturgas. Afgørelsen om, hvilken type kollektiv varmeforsyning der skal etableres, afgøres af Solrød byråd på baggrund af varmeforsyningsprojekter, der belyser de pågældende forsyningers miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Der vil derudover blive arbejdet med energibesparende foranstaltninger herunder valg af isoleringsklasser. Miljøvurdering Der er udarbejdet en strategisk vurdering af planens indvirkning på miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet med miljøvurderingen er, at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt. På den måde kan en bæredygtig udvikling fremmes. Miljøvurderingen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside på Museumsloven Området er udpeget til område med særlige kulturhistoriske interesser. Der er forinden lokalplanens vedtagelse igangsat arkæologiske prøvegravninger af Køge Museum i hele området. De områder af arkæologisk interesse, der er fundet er undersøgt nærmere. Bygherren eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, kan forud for igangsætning af arbejdet anmode Køge Museum om en udtalelse. Findes der i forbindelse med jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Køge Museum. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på matrikel 12a, 38hq, 12f, 13a og 13o, svarende til næsten hele lokalplanområdet. Landbrugspligten forudsættes ophævet efter landbrugslovens regler i forbindelse med lokalplanens vedtagelse. Ophævelse af landbrugspligten bevilges af jordbrugskommissionen.

15 15 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand BESKRIVELSE Formål og anvendelse Formålet med rammelokalplanen er at fastlægge rammerne for den fremtidige bydel Trylleskov Strand I området må der være: Op til 750 boliger S-togsstation Op til m 2 butik (udvalgsvarer og dagligvarer) Kontor og serviceerhverv i mindre omfang En skole med op til 300 børn på klassetrin og tilhørende multihal, SFO m.v En daginstitution til i alt 100 vuggestue- og børnehavebørn Attraktive rekreative arealer. I forbindelse med den nye bydel skal der etableres støjreducerende foranstaltninger ved Køge Bugt motorvejen i det omfang det er nødvendigt for at overholde Støjhandlingsplan for Solrød Kommune. Rammelokalplanen skal også sikre, at offentlighedens adgang til engarealet i rammelokalplanområdets vestlige del forbedres. Boligområdet bearbejdes til et boliglandskab bestående af 'boligøer' i et naturpræget landskab med eng og fælledekarakter. De eksisterende vandhuller bevares og der etableres enge i hele boligområdet der periodevis vil stå under vand. Boligbyggeriet skal fremstå som blandede men unikke boliger fordelt på ca. 25 'øer'. Overgangen mellem boligøerne og det omkringliggende landskab udformes, således at grænsen fremstår tydeligt i landskabet. De overordnede mål for byggeriet er at: Sammenbinde landskab og bebyggelse for at skabe et optimalt sted at bo. Bygge en moderne haveby, hvor boliger bygges i relation til naturen med adgang til grønne områder og udsyn til mosen og skoven. Bebyggelsen på øerne udformes individuelt i forhold til typologi og materialer. Skabe rammer for tryghed og fællesskab på boligøens midte.

16 16 Beliggenhed og zonestatus Rammelokalplanområdet ligger i midt i Karlstrup Strand og afgrænses af Karlstrup Strandvej, Cementvej, Køge Bugt motorvejen og bebyggelsen omkring Hovgårds Allé. Området inddeles i delområderne A, B, C, D, E, F og G. Delområderne A, B, C, D, E og F ligger i byzone og skal forblive i byzone. Delområde G ligger i landzone og skal forblive i landzone. Baggrund for lokalplanen For at kunne tiltrække nye virksomheder og højt kvalificeret arbejdskraft, er der behov for et rigt og varieret boligudbud. Der er brug for boliger i spændende og attraktive bymiljøer, der henvender sig til både børnefamilier, unge og seniorer. Den nye bydel ved Trylleskoven har alle elementerne i sig. Eksisterende forhold Rammelokalplanområdet i Karlstrup Strand er det sidste store areal til byudvikling i kommunen. Arealet er på ca. 37 ha og giver mulighed for at etablere en ny bydel. Arealanvendelsen er primært landbrugsdrift, med begrænsede offentlige adgangsmuligheder til de rekreative arealer ved Vaseengen. Der findes et fredet vandhul midt i området, der er omkranset af træ- og kratbevoksning. Langs naturstien vokser et levende hegn i tjørn og ask. Omkring den nedlagte gård, Jernvejsgård, vokser gamle løvtræer, som vil blive søgt bevaret i det omfang det er muligt. På voldene ved S-banen vokser græsser, urter og forskellige løvfældende buske. Projektområdets nordvestlige arealer er braklagte og er dækket af græsser og urter. Der findes flere levende hegn mellem de enkelte marker. Områdets værdi som levested og spredningssted for flora og fauna, er begrænset pga. landbrugsdriften og de stærkt trafikerede veje og s-banen. Udsigt over området Vaseeng Naturstien Vandhullerne i området fungerer som levested for bl.a. padder og insekter. I moserne omkring rammelokalplanområdet er der et rigt dyreliv. Der er bl.a. registreret ca. 90 fuglearter og en meget varieret vegetation. Markstien I dag anvendes naturstien som forbindelse mellem parcelhuskvarteret og Cementvej. Derudover løber Markstien langs kanten af markerne, som afgrænsning til parcelhuskvarteret og giver adgang til Vaseeng.

17 17 Det fredede moseareal nord-vest for området indeholder et netværk af stier, og har en stor rekreativ værdi, men er i perioder delvist oversvømmet. Inden for rammelokalplanområdet er der desuden adgang til en hundeluftningssti, på matrikel 13a. Bebyggelsens omfang og placering Rammelokalplanområdet dækker et område på 37 ha og ønskes bebygget med: boliger, skole, vuggestue, børnehave, detailhandel, kontor og serviceerhverv i mindre omfang samt en S-togsstation. Boligområdet skal bearbejdes landskabeligt så det i fremtiden får engkarakter med delvist våde områder mellem boligøerne i hele bebyggelsen. Langs Karlstrup Strandvej skal der etableres en spredt beplantning med bl.a. skovfyr og eg, som skal være inspireret af Trylleskovens beplantning. For at skabe engkarakteren med periodevise oversvømmede enge og mindre 'vandhuller', ledes overfladevand fra belægninger og hustage ud i landskabet i dertil udgravede engarealer. Udsynet til mosen skal sikres ved at anlægge stier, der også skal fungere som sigtelinier. Boligerne kan variere i type og materiale fra boligø til boligø. Afstanden mellem boligøerne skal minimum være 20 m. Boligøen kan indrettes som rum til ophold, leg og aktiviteter. Der lægges vægt på at så mange af boligerne får udsigt, enten direkte til mosen eller til sigtelinierne i byggeriet. Boligerne skal også orienteres så solen giver mest mulig lys i boligen. I h.h.t strukturplanen kan der bygges 4 boligtyper i området: Havehuse kan ligge som parcelhuse på øer eller som fritliggende huse i op til 2 etager. Striberne er rækkehuse i 2 plan med egen forhave og baghave. Kanthusene er rækkehuse i 2 3 etager, der ligger helt ud til kanten af boligøen. Nordvendte boliger skal have mulighed for tagterrasser og det skal tilstræbes at bebyggelsen går omkring hjørner for at fremstå som et samlet volumen. Domino er en tæt-lav boligbebyggelse i 2 3 etager. Boligerne kan både indrettes som rækkehuse eller lejligheder. Boligerne kan være lejligheder i 1 eller 2 plan med adgang til egen gårdhave eller taghave. Bygningerne kan med fordel ligge med gavlen ud mod boligøens kant, så der er udsyn gennem bebyggelsen. I rammelokalplanområdet må der i: Delområde A udstykkes grunde til traditionelle parcelhuse som fortsættelse og afrunding af det eksisterende villakvarter ved Moseagervej. Delområde B udstykkes grunde til havehuse, der er fritliggende parcelhuse hævet på en sydvendt sokkel med sydvendte terrasser. Delområde C etableres parcelhuse. Delområde D etableres S-togsstation, 1500 m 2 detailhandel, kontorlokaler og serviceerhverv. Delområde E etableres skole, SFO og daginstitution.

18 18 Delområde F udstykkes grunde til parcelhuse, rækkehuse og etagebyggeri i op til 3 etager. Delområde G må anvendes til støjvold og må ikke udstykkes. Solrød Byråd har som resultat af foroffentlighedsfasen om kommuneplantillæg nr. 26 fastlagt følgende grænser for bebyggelsens højder, som primært er begrundet i hensynet til områdets naboer mod øst og nord: Den første husrække mod nord må højst bebygges i 1½ etage. Inden for 40 m fra Karlstrup Strandvejs vestlige skel må højst bebygges i 2 etager. Ubebyggede arealer og fællesarealer Mellem boligøerne anlægges der grønne områder, og der etableres enge med skiftende vandspejl mellem boligøerne. Engområderne skal være sammenhængende og skal udføres, så de kan fungere som spredningskorridorer for dyre- og planteliv. Servitutter og gældende lokalplaner Der gælder en række servitutter i området. I lokalplanområdet er der 4 tinglyste ledningsanlæg: Afløbsledning fra Karlstrup Kalkgrav, der følger Markstien og fortsætter under banen og Hovgårds Allé. Der er på denne tinglyst en 3 m zone, hvor der ikke må beplantes eller bebygges. Ledning langs en strækning af Cementvej. En spildevandsledning fra Hovgårds Allé langs Gl. Køge Landevej ca. til den kommende vejtilslutning pkt. a. Telia-ledning der løber under Markstien fra Cementvej frem til sti gennem engene. Ingen af disse anlæg vurderes at give anledning til problemer. Der er desuden flg. tinglyste enkelelementer: TDC-skab ved Hovgårds Allé lige vest for banen. Sireneanlæg ved transformator ved Gl. Køge Landevej. Prøveboring fra Aalborg Portland. Formodentlig findes boringen ikke mere. 2 eksisterende lokalplaner dækker små dele af lokalplanområdet: Lokalplan 603.1: det nordøstligste hjørne af lokalplanområdet nærmest Hovgårds Allé, som er en eksisterende lille støjvold. Lokalplan 607.1: det lille område afgrænset af Hovgårds Allé, S-banen og de nærmeste eksisterende parcelhusgrunde vest for banen. Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves disse lokalplaner for så vidt angår den nye lokalplans område.

19 19 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanen er en rammelokalplan for området, hvilket vil sige at der som hovedregel ikke kan ske større anlæg, uden at der er tilvejebragt en ny lokalplan. For delområderne A, B og C fastlægges dog bindende bestemmelser, og der kan således umiddelbart gives byggetilladelse mm på baggrund af lokalplanen i disse områder. De bindende bestemmelser fremgår af paragrafferne 4A, 4B o.s.v. som er indsat i lokalplanen EFTER de generelle bestemmelser. Den generelle del af lokaplanen indeholder også enkelte bestemmelser om bl.a. parabolantenner og affaldshåndtering, som er bindende for delområde A, B og C. I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med efterfølgende ændringer til forskriften) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. 1 nævnte område: 1 RAMMELOKALPLANENS FORMÅL Rammelokalplanens formål er: 1. At give mulighed for at etablere en ny bydel med et varieret boligudbud bestående af parcelhuse, etagehuse, tæt/lav bebyggelse samt skole med SFO, daginstitution, S-togsstation, detailhandel, kontor og serviceerhverv. 2. At fastlægge den overordnede vej- og stistruktur for området. 3. At afgrænse områder til byggeri på et principielt niveau. 4. At områdets udearealer har høj rekreativ værdi og benyttes til at sikre sigtelinier fra bebyggelsen ud i landskabet. 5. At sikre offentlighedens adgang i og til området. 6. At give mulighed for at udføre eksperimenterende bebyggelser. 7. At give mulighed for at opføre et menighedshus og et bofællesskab for psykisk handicappede.

20 20 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 1. Rammelokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikler af Karlstrup By og Karlstrup Sogn: 12a, 12f, 13a, 13o, 38hq, 49 samt 7000z (sti) og en del af 1a (vej) og 51 (jernbane) samt alle parceller, der efter denne lokalplans vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C, D, E, F og G som vist på kortbilag Delområde G er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. 4. Delområde A, B, C, D, E og F er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. 5. Den indbyrdes afgrænsning mellem delområde D og F kan justeres ved supplerende lokalplaner. 6. Der kan ikke ske byggeri eller andre større anlægsarbejder i delområde D, E, F og G, uden at der er tilvejebragt supplerende lokalplaner med bindende bestemmelser. OMRÅDETS ANVENDELSE 3 1. Delområde A, B og C må anvendes til helårsboliger med friarealer. Der må højst indrettes 1 bolig pr. parcel. Der er bopælspligt. 2. Delområde D må anvendes til S-togsstation med tilhørende parkeringsplads o.s.v., detailhandel, kontorlokaler og serviceerhverv samt menighedshus. 3. Delområde E må anvendes til skole, SFO, børneinstitution og tilhørende friarealer, parkering mm. 4. Delområde F må anvendes til helårsboliger i en blanding af parcelhuse, tæt-lav og etagebyggeri. Der må desuden etableres et bofællesskab for psykisk handicappede. Nærmere bestemmelser skal fremgå af lokalplaner, der efterfølgende udarbejdes for området. Der er bopælspligt. 5. Delområde G må anvendes til støjvold og rekreativt område. 6. I delområderne A, B, C og F må der integreret i boligområderne efter Byrådets tilladelse etableres liberalt erhverv i et omfang, der ikke ændrer områdernes karakter af boligområder.

21 21 4 UDSTYKNING 1. Bindende bestemmelser for udstykning af delområde A, B og C fremgår af efterfølgende paragraffer 4A, 4B og 4C. 2. Fremtidige lokalplaner skal indeholde bestemmelser om udstykning af delområde D, E og F. Grunde i disse områder skal udstykkes med følgende minimumsstørrelser: a. Parcelhuse 600 m 2 b. Tæt-lavt byggeri 250 m Delområde G må ikke udstykkes. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 1. Bindende bestemmelser for vej-, sti og parkeringsbetjening af delområde A, B og C fremgår af efterfølgende paragraffer 5A, 5B og 5C. 2. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Karlstrup Strandvej i punkt a, Cementvej i punkt g og Hovgårds Allé i punkt j. 3. Interne fordelingsveje udlægges som det fremgår af kortbilag 3 i linieføringen a-b-c-d (bindende) samt d-e-f-g og b-h (retningsgivende). Fordelingsvejene udformes med en ønsket hastighed på 40 km/t og udlægges med en samlet bredde på mindst 12 meter fordelt på følgende elementer (mindste dimensioner): 2 X 2,75 meter vejbane 2 X 1,75 meter cykelsti 2 X 1,25 meter fortov Der kan etableres fartdæmpere ved stikrydsninger og andre hensigtsmæssige steder. 4. Krydsene i punkterne a og g kan udformes som rundkørsler. 5. Der udlægges lokalvej c-i som vejbetjening af Trylleskovparken. Bindende bestemmelser for udformning af vejen fremgår af 5C. 6. Delområde A og B vejbetjenes med lokalvej d-k. Bindende bestemmelser for udformning af vejen fremgår af 5A og 5B. 7. Hovgårds Allé nedlægges som vej på strækningen mellem Karlstrup Strandvej og Moseagervej og udlægges herefter som sti. Dette kan først ske, når der er etableret vejforbindelse fra Trylleskovparken til vej a-b-d jvf 5.5.

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16. Udbudsmateriale For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.000 etagemeter For yderligere information samt besigtigelse kontakt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Områdets

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 603.11. To-etages boliger på boligø 11 i Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.11. To-etages boliger på boligø 11 i Trylleskov Strand Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 603.11 To-etages boliger på boligø 11 i Trylleskov Strand Indhold Lokalplan læsevejledning 3 Hvordan er lokalplanen bygget op? 3 Hvad er en lokalplan? 3 Hvorfor og

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere