Lokalplan nr for den nye bydel Trylleskov Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand"

Transkript

1 LOKALPLAN Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE

2 2

3 3 Lokalplan nr for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune i samarbejde med Rambøll Nyvig og med bidrag fra Elkjær og Ebbeskov arkitekter og SLA Landskabsarkitekter. Forslaget har været fremlagt til offentlig høring fra den 9. maj 2007 til den 4. juli 2007, begge dage medregnet. Der er i alt indkommet 13 indsigelser og bemærkninger, som har været forelagt for Byrådet.

4 4

5 5 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand INDHOLDSFORTEGNELSE Rammelokalplan for Trylleskoven Redegørelse side 7 Beskrivelse side 15 Rammelokalplanens bestemmelser side 21 Rammelokalplanens retsvirkninger ( 14) side 26 Bindende bestemmelser for delområde A, B og C side 27 Delområde A side 28 Delområde B side 32 Delområde C side 38 Vedtagelsespåtegning ( 15) side 42 Kortbilag 1: Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning. Kortbilag 2: Lokalplanområdets delområder. Kortbilag 3: Lokalplanens bestemmelser. Kortbilag 4: Bindende bestemmelser for delområde A, B og C. Kortbilag 5: Illustrationsplan

6 6

7 7 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand REDEGØRELSE Indledning Byrådet har besluttet at udarbejde en rammelokalplan for den nye bydel Trylleskov Strand med boliger, skole, SFO, daginstitutioner, S-togsstation, butikker samt kontor og serviceerhverv. Rammelokalplanområdet er på 37 ha. og ligger ved Karlstrup Strand. Området afgrænses af Karlstrup Strandvej, Cementvej, Køge Bugt motorvejen og området omkring Hovgårds Allé og bebyggelsen syd for Moseagervej. Køge Bugt-banen gennemskærer området i den østlige del. Rammelokalplanen fastsætter generelle bestemmelser for områdets anvendelse, mens der for delområde A, B og C er detaljerede bestemmelser. Rammelokalplanens bestemmelser for områderne D, E, F og G er ikke præcise nok til at opfylde lokalplanpligten. Det betyder, at der efterfølgende skal udarbejdes lokalplaner for området eller dele heraf, før det kan bebygges. Efter Byrådets vedtagelse af rammelokalplanen må ejendomme, der er omfattet af rammelokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med rammelokalplanens bestemmelser. Rammelokalplanen giver mulighed for at udvikle nye bosætningstilbud i et attraktivt område med natur i baghaven og Køge Bugt i forhaven. Den nye bydel bliver præget af eksperimenterende byggeri af høj arkitektonisk kvalitet omgivet af grønne områder. I forbindelse med planlægningen af den nye bydel afholdt Solrød Kommune en arkitektkonkurrence, der resulterede i en strukturplan for områdets bebyggelse. Strukturplanen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside

8 8 Områdets opdeling Området opdeles i 7 områder: Område A, B, C og F udlægges til boligformål. Område D udlægges til S-togsstation, detailhandel, kontorlokaler og serviceerhverv. Område Ds afgrænsning fastlægges først i forbindelse med den kommende lokalplanlægning og vil afhænge af om stationen etableres, og om der er interesse for at etablere erhverv i området. Område E udlægges til skole, SFO og daginstitution. Område G udlægges til støjvold og rekreativt område. Rammelokalplanens forhold til anden planlægning Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet Med kommunalreformen blev Roskilde Amt og Hovedstadens Udviklingsråd nedlagt ved udgangen af Ifølge Planloven har HUR's Regionplan 2005 herefter retsvirkning som landsplandirektiv. Miljøministeriet har udarbejdet et forslag til Fingerplan Forslaget er i høring indtil den 13. april 2007 og fungerer som Statens interesser i Hovedstadsområdet. Indtil Fingerplan 2007 er vedtaget af Folketinget, har det ingen retsvirkning. Miljøcenter Roskilde skal fremover føre tilsyn med, at den kommunale planlægning er i overensstemmelse med det gældende landsplandirektiv. Denne lokalplan er i overensstemmelse med Landsplandirektivet, hvor området er udlagt som eksisterende og planlagt byzone. Kommuneplanen , Solrød Kommune I forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan er der vedtaget et kommuneplantillæg 26. Lokalplanområdet er herefter beliggende i rammeområde 609, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: a) at området anvendes til boligformål, daginstitutioner, skole, detailhandel til servicering af Karlstrup Strand området, liberale erhverv, mindre kontor- og serviceerhverv samt en S-togsstation med tilknyttet P-plads. b) at antallet af boliger inden for området ikke overstiger 800 *). c) at grunde skal udstykkes med en minimumsstørrelse på 600 m 2 til parcelhuse 250 m 2 til tæt-lavt byggeri. d) at der gives mulighed for eksperimenterende bebyggelse. e) at bebyggelsen kan opføres i op til følgende højder 1½ etage i første husrække nærmest hhv Trylleskovsparken og parcelhusbebyggelsen omkring Hovgårds Allé 2 etager ind til 40 m fra Karlstrup Strandvejs vestlige vejskel 3 etager i afgrænsede dele af resten af området. f) at bebyggelsesprocenten for hele området ikke overstiger 35.

9 9 g) at bebyggelsesprocenten for boligbyggeri ikke overstiger 25 for parcelhuse, 45 for tæt-lavt byggeri 65 for etageboliger. f) at bebyggelsesprocenten for byggeri til centerformål ikke overstiger 60. g) at bebyggelsesprocenten for byggeri til skole, SFO og daginstitutioner ikke overstiger 35. h) at mindst 20 % af området anvendes til friarealer af forskellig karakter fælles for området. i) at den nye bydel skal have egen adgangsvej fra anlægsfasens start. j) at den nye bydel får en gennemgående vej fra Cementvej til Karlstrup Strandvej. k) at bebyggelse placeres med en afstand til veje og jernbane på mindst 25 meter fra Cementvejs nordlige vejskel 10 meter fra Karlstrup Strandvejs vestlige vejskel 25 meter fra Køge Bugt-banens midte (gælder ikke byggeri med tilknytning til station) l) at der etableres en ind til 10 m høj støjvold mod Køge Bugt Motorvejen. *) Antallet af boliger på 800 skyldes, at rammeområde omfatter de eksisterende tæt-lave boliger ved Trylleskovparken. I nærværende lokalplanområde kan der højst etableres 750 boliger. Detailhandelsplan Detailhandelsplanens mål for byudviklingen i Karlstrup Strand er, at der i forbindelse med udbygningen af Jernvejsgårdområdet planlægges et nyt lokalt detailhandelscenter i forbindelse med en kommende S-togsstation. For detailhandlen i Karlstrup Strand gælder følgende rammer for lokalplanlægningen i område 604 (Jernvejsgården Vest): En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: At der maksimalt gives mulighed for nybyggeri og omdannelse til butiksformål på i alt m 2. At der gives mulighed for dagligvarebutikker med en størrelse på maksimalt m 2 og udvalgsvarebutikker med en størrelse på maksimalt 500 m 2 inden for området. Ifølge Planloven skal der ved planlægning af butikker gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Det lokale detailhandelscenter skal bygges i tilknytning til den planlagte S- togsstation, så der opnås stationsnærhed til butikker, kontorlokaler og serviceerhverv. Arealet der benyttes til S-togsstation, butikker, kontorlokaler og serviceerhverv vil være belastet med støj fra Køge Bugt-banen. Butikker mv. er indendørsfunktioner, hvor bygningerne kan støjisoleres, så de der opholder sig i lokalerne ikke generes af støjen. Butikkerne vil give ekstra trafik til området. Når rammen for dagligvare- og udvalgsvarebutikker er brugt, forventes det at generere en biltrafik på ca. 440 biler pr. døgn, idet det er indregnet, at stationsnærheden til butikkerne betyder at færre

10 10 vil bruge bilen, når de skal handle. Butikkerne vil blive vejbetjent med områdets interne fordelingsvej, som kan afvikle denne ekstra trafik. Støjhandlingsplan for Solrød Kommune I forbindelse med planlægning og byudvikling skal støjhensyn indgå som en vigtig parameter. Ved nybyggeri tæt på trafikerede veje skal der etableres støjafskærmning, så støjen ved boligens facade ikke overstiger 55 db(a). Samtidigt vil kommunen tilstræbe at placere bygninger til ikke støjfølsomme formål, så de fungerer som afskærmning for fx boliger. Ifølge kommuneplanens rammer for området er der opstillet en række afstandskrav fra bebyggelsen til de omkringliggende veje og Jernbanen. Hvis ikke afstandskravene kan overholdes skal der etableres støjvolde ud mod: Køge Bugt motorvejen Cementvej Karlstrup Strandvej Køge Bugt-banen. Solrød Kommune ønsker generelt at følge miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafik- og jernbanestøj. Vejtrafikstøj grænseværdi Jernbanestøj grænseværdi Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, campingpladser) 55 db 60 db Boligområder (Boligbebyggelse, daginstitutioner mv., udendørs opholdsarealer) 55 db 60 db Offentlige formål (skoler, uddannelsesinstitutioner, hospitaler) 55 db 60 db Liberale erhverv mv. (kontorer, hoteller mv.) 60 db 65 db Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Jordforurening Der er ikke registreret eller i øvrigt kendskab til jordforurening indenfor lokalplanområdet. Beskyttet vandhul Der ligger et 3 beskyttet vandhul midt i lokalplanområdet og derfor er der forbud mod at ændre i tilstanden af vandhullet. Vandhullet integreres i de planlagte vandløb og søer i området. Skovbyggelinier I randen af lokalplanområdet mod vest og nord er der skovbyggelinier. Indenfor skovbyggelinien må der ikke placeres bebyggelse. For at muliggøre det planlagte byggeri har Solrød Kommune derfor givet dispensation fra skovbyggelinien. Det frie udsyn fra området til skoven er i forvejen hæmmet af Køge Bugt Motorvejen, og når der anlægges en støjvold ud mod motorvejen forsvinder udsigten til skoven. I forbindelse med bebyggelsen af området, etableres der sigtelinier gennem boligområdet i form af et stisystem, der giver udsyn til eng og moseområdet. På den baggrund søger Solrød Kommune dispensation for byggeri indenfor skovbyggelinien.

11 11 Værdifuldt landskab Område G er udpeget som værdifuldt landskab og er en del af et større område der strækker sig mod nord. Det betyder, at tilstanden eller arealanvendelsen ikke må ændres, hvis det forringer områdets værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette områdets værdi. Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret regionplanmæssig vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabs-, natur- og kulturværdierne. Området er i dag plaget af trafikstøj fra Køge Bugt motorvejen, og hovedparten af området har et støjniveau over 75 db(a) (gennemsnitsværdi for hele døgnet). I forbindelse med byggeriet i lokalplanområdet skal der anlægges en støjvold mod motorvejen. Selvom en del af området inddrages til støjvolden forventes det, at støjvolden vil forbedre oplevelsen af det værdifulde landskab. Kystnærhedszonen Rammelokalplanområdet ligger i kystnærhedszone, dvs. at der er under 3 km til nærmeste kyst. Ved byggeri i kystnærhedszonen stilles der særlige krav til planlægningen for at sikre mindst mulig påvirkning af kystlandskabet. Ifølge Planloven skal der redegøres for bebyggelsens højde og visuelle påvirkning af kystområdet samt for forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Kyststrækningen i Solrød Kommune er karakteriseret ved, at kun bebyggelse i første række mod vandet markerer sig i kystlinjen. Den øvrige bebyggelse er skjult af træbeplantning. Den planlagte bebyggelse i rammelokalplanområdet vil derfor ikke kunne ses fra kysten. Området har hidtil været anvendt til landbrugsdrift, så der har været meget begrænsede adgangsmuligheder for offentligheden. En befæstet sti, Markstien går langs den eksisterende bebyggelse mod nord og følger markskellene mod syd til Cementvej. Der findes også en natursti i områdets vestlige del. Med den nye bebyggelse i området anlægges der stier og bedre adgang til både kysten, moseområdet nordøst for rammelokalplanområdet og det 3 beskyttede vandhul midt i rammelokalplanområdet. Grundvandsbeskyttelse Hovedparten af området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Det betyder at: Der ved placering af aktiviteter eller anlæg skal sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet. Der ikke må etableres særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg, med mindre særlige lokaliseringsmæssige hensyn nødvendiggør placeringen. I givet fald må en sådan etablering følges op med krav til indretning, overvågning og drift, som sikrer mod forurening.

12 12 Nye grundvandstruende aktiviteter og anlæg på eksisterende virksomheder, institutioner, boligbebyggelser mv. kan kun etableres på skærpede vilkår. Det skal endvidere tilstræbes at minimere forureningsrisikoen ved eksisterende aktiviteter og anlæg. En mindre del af rammelokalplanområdet er omfattet af almindelige drikkevandsinteresser. Det betyder at: Den generelle grundvandsbeskyttelse skal opretholdes, og det skal i videst muligt omfang sikres, at der er en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet grundvandsressource. Særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg kan kun etableres på skærpede vilkår. Det er Solrød Kommunes ansvar at sikre grundvandsressourcen mod forurening ved at stille krav til arealanvendelsen i kommune- og lokalplanlægning samt arealadministration i øvrigt. Derfor vil Solrød Kommune i forbindelse med denne lokalplan tinglyse et forbud mod anvendelse af kemiske sprøjtemidler i hele lokalplanområdet. Bindinger i lokalplanområdet.

13 13 Bindinger i lokalplanområdet. Vej-, sti- og jernbaneforbindelser Den primære vejadgang til lokalplanområdet skal foregå fra Cementvej og fra Karlstrup Strandvej. Der kan også på et tidspunkt etableres vejadgang fra Hovgårds Allé, men denne adgang forventes kun at blive benyttet af beboerne for parcelhusområdet nord for lokalplanområdet. Etablering af denne vejadgang vil ske efter nærmere aftale med grundejerforeningen i området ved Hovgårds Allé. Som en del af planen skal Hovgårds Allé nedlægges som vej på strækningen mellem Moseagervej og Karlstrup Strandvej. Der etableres vejadgang til Trylleskovparken fra den nye fordelingsvej. Det eksisterende stinet i området bevares. Nye stier kobles sammen med de eksisterende, og der gives bedre adgang til engen i områdets nordvestlige del. Mod øst føres Markstien under den eksisterende jernbaneunderføring (Hovgårds Allé). Karlstrup Strandvej planlægges trafiksaneret med midterrabat. I den forbindelse skal der sikres god adgang til stranden. Der etableres en stibro over Cementvej lige vest for banen for at skabe sikker skolevej fra boligområderne syd for til den nye skole. De interne stier har også til formål at opretholde sigtelinier mellem boligøerne til moselandskabet. Den østlige del af rammelokalplanområdet gennemskæres af Køge Bugt-banen. Det forventes at DSB vil anlægge en S-togsstation i området, og det giver rammelokalplanen mulighed for. Vand og varme Området skal ifølge kommunens Vandforsyningsplan forsynes med vand fra Solrød Vandværk A.m.b.A.

14 14 Området vil blive forsynet med kollektivt varmeforsyningsanlæg: fjernvarme eller naturgas. Afgørelsen om, hvilken type kollektiv varmeforsyning der skal etableres, afgøres af Solrød byråd på baggrund af varmeforsyningsprojekter, der belyser de pågældende forsyningers miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Der vil derudover blive arbejdet med energibesparende foranstaltninger herunder valg af isoleringsklasser. Miljøvurdering Der er udarbejdet en strategisk vurdering af planens indvirkning på miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet med miljøvurderingen er, at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt. På den måde kan en bæredygtig udvikling fremmes. Miljøvurderingen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside på Museumsloven Området er udpeget til område med særlige kulturhistoriske interesser. Der er forinden lokalplanens vedtagelse igangsat arkæologiske prøvegravninger af Køge Museum i hele området. De områder af arkæologisk interesse, der er fundet er undersøgt nærmere. Bygherren eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, kan forud for igangsætning af arbejdet anmode Køge Museum om en udtalelse. Findes der i forbindelse med jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Køge Museum. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på matrikel 12a, 38hq, 12f, 13a og 13o, svarende til næsten hele lokalplanområdet. Landbrugspligten forudsættes ophævet efter landbrugslovens regler i forbindelse med lokalplanens vedtagelse. Ophævelse af landbrugspligten bevilges af jordbrugskommissionen.

15 15 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand BESKRIVELSE Formål og anvendelse Formålet med rammelokalplanen er at fastlægge rammerne for den fremtidige bydel Trylleskov Strand I området må der være: Op til 750 boliger S-togsstation Op til m 2 butik (udvalgsvarer og dagligvarer) Kontor og serviceerhverv i mindre omfang En skole med op til 300 børn på klassetrin og tilhørende multihal, SFO m.v En daginstitution til i alt 100 vuggestue- og børnehavebørn Attraktive rekreative arealer. I forbindelse med den nye bydel skal der etableres støjreducerende foranstaltninger ved Køge Bugt motorvejen i det omfang det er nødvendigt for at overholde Støjhandlingsplan for Solrød Kommune. Rammelokalplanen skal også sikre, at offentlighedens adgang til engarealet i rammelokalplanområdets vestlige del forbedres. Boligområdet bearbejdes til et boliglandskab bestående af 'boligøer' i et naturpræget landskab med eng og fælledekarakter. De eksisterende vandhuller bevares og der etableres enge i hele boligområdet der periodevis vil stå under vand. Boligbyggeriet skal fremstå som blandede men unikke boliger fordelt på ca. 25 'øer'. Overgangen mellem boligøerne og det omkringliggende landskab udformes, således at grænsen fremstår tydeligt i landskabet. De overordnede mål for byggeriet er at: Sammenbinde landskab og bebyggelse for at skabe et optimalt sted at bo. Bygge en moderne haveby, hvor boliger bygges i relation til naturen med adgang til grønne områder og udsyn til mosen og skoven. Bebyggelsen på øerne udformes individuelt i forhold til typologi og materialer. Skabe rammer for tryghed og fællesskab på boligøens midte.

16 16 Beliggenhed og zonestatus Rammelokalplanområdet ligger i midt i Karlstrup Strand og afgrænses af Karlstrup Strandvej, Cementvej, Køge Bugt motorvejen og bebyggelsen omkring Hovgårds Allé. Området inddeles i delområderne A, B, C, D, E, F og G. Delområderne A, B, C, D, E og F ligger i byzone og skal forblive i byzone. Delområde G ligger i landzone og skal forblive i landzone. Baggrund for lokalplanen For at kunne tiltrække nye virksomheder og højt kvalificeret arbejdskraft, er der behov for et rigt og varieret boligudbud. Der er brug for boliger i spændende og attraktive bymiljøer, der henvender sig til både børnefamilier, unge og seniorer. Den nye bydel ved Trylleskoven har alle elementerne i sig. Eksisterende forhold Rammelokalplanområdet i Karlstrup Strand er det sidste store areal til byudvikling i kommunen. Arealet er på ca. 37 ha og giver mulighed for at etablere en ny bydel. Arealanvendelsen er primært landbrugsdrift, med begrænsede offentlige adgangsmuligheder til de rekreative arealer ved Vaseengen. Der findes et fredet vandhul midt i området, der er omkranset af træ- og kratbevoksning. Langs naturstien vokser et levende hegn i tjørn og ask. Omkring den nedlagte gård, Jernvejsgård, vokser gamle løvtræer, som vil blive søgt bevaret i det omfang det er muligt. På voldene ved S-banen vokser græsser, urter og forskellige løvfældende buske. Projektområdets nordvestlige arealer er braklagte og er dækket af græsser og urter. Der findes flere levende hegn mellem de enkelte marker. Områdets værdi som levested og spredningssted for flora og fauna, er begrænset pga. landbrugsdriften og de stærkt trafikerede veje og s-banen. Udsigt over området Vaseeng Naturstien Vandhullerne i området fungerer som levested for bl.a. padder og insekter. I moserne omkring rammelokalplanområdet er der et rigt dyreliv. Der er bl.a. registreret ca. 90 fuglearter og en meget varieret vegetation. Markstien I dag anvendes naturstien som forbindelse mellem parcelhuskvarteret og Cementvej. Derudover løber Markstien langs kanten af markerne, som afgrænsning til parcelhuskvarteret og giver adgang til Vaseeng.

17 17 Det fredede moseareal nord-vest for området indeholder et netværk af stier, og har en stor rekreativ værdi, men er i perioder delvist oversvømmet. Inden for rammelokalplanområdet er der desuden adgang til en hundeluftningssti, på matrikel 13a. Bebyggelsens omfang og placering Rammelokalplanområdet dækker et område på 37 ha og ønskes bebygget med: boliger, skole, vuggestue, børnehave, detailhandel, kontor og serviceerhverv i mindre omfang samt en S-togsstation. Boligområdet skal bearbejdes landskabeligt så det i fremtiden får engkarakter med delvist våde områder mellem boligøerne i hele bebyggelsen. Langs Karlstrup Strandvej skal der etableres en spredt beplantning med bl.a. skovfyr og eg, som skal være inspireret af Trylleskovens beplantning. For at skabe engkarakteren med periodevise oversvømmede enge og mindre 'vandhuller', ledes overfladevand fra belægninger og hustage ud i landskabet i dertil udgravede engarealer. Udsynet til mosen skal sikres ved at anlægge stier, der også skal fungere som sigtelinier. Boligerne kan variere i type og materiale fra boligø til boligø. Afstanden mellem boligøerne skal minimum være 20 m. Boligøen kan indrettes som rum til ophold, leg og aktiviteter. Der lægges vægt på at så mange af boligerne får udsigt, enten direkte til mosen eller til sigtelinierne i byggeriet. Boligerne skal også orienteres så solen giver mest mulig lys i boligen. I h.h.t strukturplanen kan der bygges 4 boligtyper i området: Havehuse kan ligge som parcelhuse på øer eller som fritliggende huse i op til 2 etager. Striberne er rækkehuse i 2 plan med egen forhave og baghave. Kanthusene er rækkehuse i 2 3 etager, der ligger helt ud til kanten af boligøen. Nordvendte boliger skal have mulighed for tagterrasser og det skal tilstræbes at bebyggelsen går omkring hjørner for at fremstå som et samlet volumen. Domino er en tæt-lav boligbebyggelse i 2 3 etager. Boligerne kan både indrettes som rækkehuse eller lejligheder. Boligerne kan være lejligheder i 1 eller 2 plan med adgang til egen gårdhave eller taghave. Bygningerne kan med fordel ligge med gavlen ud mod boligøens kant, så der er udsyn gennem bebyggelsen. I rammelokalplanområdet må der i: Delområde A udstykkes grunde til traditionelle parcelhuse som fortsættelse og afrunding af det eksisterende villakvarter ved Moseagervej. Delområde B udstykkes grunde til havehuse, der er fritliggende parcelhuse hævet på en sydvendt sokkel med sydvendte terrasser. Delområde C etableres parcelhuse. Delområde D etableres S-togsstation, 1500 m 2 detailhandel, kontorlokaler og serviceerhverv. Delområde E etableres skole, SFO og daginstitution.

18 18 Delområde F udstykkes grunde til parcelhuse, rækkehuse og etagebyggeri i op til 3 etager. Delområde G må anvendes til støjvold og må ikke udstykkes. Solrød Byråd har som resultat af foroffentlighedsfasen om kommuneplantillæg nr. 26 fastlagt følgende grænser for bebyggelsens højder, som primært er begrundet i hensynet til områdets naboer mod øst og nord: Den første husrække mod nord må højst bebygges i 1½ etage. Inden for 40 m fra Karlstrup Strandvejs vestlige skel må højst bebygges i 2 etager. Ubebyggede arealer og fællesarealer Mellem boligøerne anlægges der grønne områder, og der etableres enge med skiftende vandspejl mellem boligøerne. Engområderne skal være sammenhængende og skal udføres, så de kan fungere som spredningskorridorer for dyre- og planteliv. Servitutter og gældende lokalplaner Der gælder en række servitutter i området. I lokalplanområdet er der 4 tinglyste ledningsanlæg: Afløbsledning fra Karlstrup Kalkgrav, der følger Markstien og fortsætter under banen og Hovgårds Allé. Der er på denne tinglyst en 3 m zone, hvor der ikke må beplantes eller bebygges. Ledning langs en strækning af Cementvej. En spildevandsledning fra Hovgårds Allé langs Gl. Køge Landevej ca. til den kommende vejtilslutning pkt. a. Telia-ledning der løber under Markstien fra Cementvej frem til sti gennem engene. Ingen af disse anlæg vurderes at give anledning til problemer. Der er desuden flg. tinglyste enkelelementer: TDC-skab ved Hovgårds Allé lige vest for banen. Sireneanlæg ved transformator ved Gl. Køge Landevej. Prøveboring fra Aalborg Portland. Formodentlig findes boringen ikke mere. 2 eksisterende lokalplaner dækker små dele af lokalplanområdet: Lokalplan 603.1: det nordøstligste hjørne af lokalplanområdet nærmest Hovgårds Allé, som er en eksisterende lille støjvold. Lokalplan 607.1: det lille område afgrænset af Hovgårds Allé, S-banen og de nærmeste eksisterende parcelhusgrunde vest for banen. Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves disse lokalplaner for så vidt angår den nye lokalplans område.

19 19 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanen er en rammelokalplan for området, hvilket vil sige at der som hovedregel ikke kan ske større anlæg, uden at der er tilvejebragt en ny lokalplan. For delområderne A, B og C fastlægges dog bindende bestemmelser, og der kan således umiddelbart gives byggetilladelse mm på baggrund af lokalplanen i disse områder. De bindende bestemmelser fremgår af paragrafferne 4A, 4B o.s.v. som er indsat i lokalplanen EFTER de generelle bestemmelser. Den generelle del af lokaplanen indeholder også enkelte bestemmelser om bl.a. parabolantenner og affaldshåndtering, som er bindende for delområde A, B og C. I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med efterfølgende ændringer til forskriften) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. 1 nævnte område: 1 RAMMELOKALPLANENS FORMÅL Rammelokalplanens formål er: 1. At give mulighed for at etablere en ny bydel med et varieret boligudbud bestående af parcelhuse, etagehuse, tæt/lav bebyggelse samt skole med SFO, daginstitution, S-togsstation, detailhandel, kontor og serviceerhverv. 2. At fastlægge den overordnede vej- og stistruktur for området. 3. At afgrænse områder til byggeri på et principielt niveau. 4. At områdets udearealer har høj rekreativ værdi og benyttes til at sikre sigtelinier fra bebyggelsen ud i landskabet. 5. At sikre offentlighedens adgang i og til området. 6. At give mulighed for at udføre eksperimenterende bebyggelser. 7. At give mulighed for at opføre et menighedshus og et bofællesskab for psykisk handicappede.

20 20 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 1. Rammelokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikler af Karlstrup By og Karlstrup Sogn: 12a, 12f, 13a, 13o, 38hq, 49 samt 7000z (sti) og en del af 1a (vej) og 51 (jernbane) samt alle parceller, der efter denne lokalplans vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C, D, E, F og G som vist på kortbilag Delområde G er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. 4. Delområde A, B, C, D, E og F er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. 5. Den indbyrdes afgrænsning mellem delområde D og F kan justeres ved supplerende lokalplaner. 6. Der kan ikke ske byggeri eller andre større anlægsarbejder i delområde D, E, F og G, uden at der er tilvejebragt supplerende lokalplaner med bindende bestemmelser. OMRÅDETS ANVENDELSE 3 1. Delområde A, B og C må anvendes til helårsboliger med friarealer. Der må højst indrettes 1 bolig pr. parcel. Der er bopælspligt. 2. Delområde D må anvendes til S-togsstation med tilhørende parkeringsplads o.s.v., detailhandel, kontorlokaler og serviceerhverv samt menighedshus. 3. Delområde E må anvendes til skole, SFO, børneinstitution og tilhørende friarealer, parkering mm. 4. Delområde F må anvendes til helårsboliger i en blanding af parcelhuse, tæt-lav og etagebyggeri. Der må desuden etableres et bofællesskab for psykisk handicappede. Nærmere bestemmelser skal fremgå af lokalplaner, der efterfølgende udarbejdes for området. Der er bopælspligt. 5. Delområde G må anvendes til støjvold og rekreativt område. 6. I delområderne A, B, C og F må der integreret i boligområderne efter Byrådets tilladelse etableres liberalt erhverv i et omfang, der ikke ændrer områdernes karakter af boligområder.

21 21 4 UDSTYKNING 1. Bindende bestemmelser for udstykning af delområde A, B og C fremgår af efterfølgende paragraffer 4A, 4B og 4C. 2. Fremtidige lokalplaner skal indeholde bestemmelser om udstykning af delområde D, E og F. Grunde i disse områder skal udstykkes med følgende minimumsstørrelser: a. Parcelhuse 600 m 2 b. Tæt-lavt byggeri 250 m Delområde G må ikke udstykkes. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 1. Bindende bestemmelser for vej-, sti og parkeringsbetjening af delområde A, B og C fremgår af efterfølgende paragraffer 5A, 5B og 5C. 2. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Karlstrup Strandvej i punkt a, Cementvej i punkt g og Hovgårds Allé i punkt j. 3. Interne fordelingsveje udlægges som det fremgår af kortbilag 3 i linieføringen a-b-c-d (bindende) samt d-e-f-g og b-h (retningsgivende). Fordelingsvejene udformes med en ønsket hastighed på 40 km/t og udlægges med en samlet bredde på mindst 12 meter fordelt på følgende elementer (mindste dimensioner): 2 X 2,75 meter vejbane 2 X 1,75 meter cykelsti 2 X 1,25 meter fortov Der kan etableres fartdæmpere ved stikrydsninger og andre hensigtsmæssige steder. 4. Krydsene i punkterne a og g kan udformes som rundkørsler. 5. Der udlægges lokalvej c-i som vejbetjening af Trylleskovparken. Bindende bestemmelser for udformning af vejen fremgår af 5C. 6. Delområde A og B vejbetjenes med lokalvej d-k. Bindende bestemmelser for udformning af vejen fremgår af 5A og 5B. 7. Hovgårds Allé nedlægges som vej på strækningen mellem Karlstrup Strandvej og Moseagervej og udlægges herefter som sti. Dette kan først ske, når der er etableret vejforbindelse fra Trylleskovparken til vej a-b-d jvf 5.5.

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere