Lokalplan nr for den nye bydel Trylleskov Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand"

Transkript

1 LOKALPLAN Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE

2 2

3 3 Lokalplan nr for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune i samarbejde med Rambøll Nyvig og med bidrag fra Elkjær og Ebbeskov arkitekter og SLA Landskabsarkitekter. Forslaget har været fremlagt til offentlig høring fra den 9. maj 2007 til den 4. juli 2007, begge dage medregnet. Der er i alt indkommet 13 indsigelser og bemærkninger, som har været forelagt for Byrådet.

4 4

5 5 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand INDHOLDSFORTEGNELSE Rammelokalplan for Trylleskoven Redegørelse side 7 Beskrivelse side 15 Rammelokalplanens bestemmelser side 21 Rammelokalplanens retsvirkninger ( 14) side 26 Bindende bestemmelser for delområde A, B og C side 27 Delområde A side 28 Delområde B side 32 Delområde C side 38 Vedtagelsespåtegning ( 15) side 42 Kortbilag 1: Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning. Kortbilag 2: Lokalplanområdets delområder. Kortbilag 3: Lokalplanens bestemmelser. Kortbilag 4: Bindende bestemmelser for delområde A, B og C. Kortbilag 5: Illustrationsplan

6 6

7 7 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand REDEGØRELSE Indledning Byrådet har besluttet at udarbejde en rammelokalplan for den nye bydel Trylleskov Strand med boliger, skole, SFO, daginstitutioner, S-togsstation, butikker samt kontor og serviceerhverv. Rammelokalplanområdet er på 37 ha. og ligger ved Karlstrup Strand. Området afgrænses af Karlstrup Strandvej, Cementvej, Køge Bugt motorvejen og området omkring Hovgårds Allé og bebyggelsen syd for Moseagervej. Køge Bugt-banen gennemskærer området i den østlige del. Rammelokalplanen fastsætter generelle bestemmelser for områdets anvendelse, mens der for delområde A, B og C er detaljerede bestemmelser. Rammelokalplanens bestemmelser for områderne D, E, F og G er ikke præcise nok til at opfylde lokalplanpligten. Det betyder, at der efterfølgende skal udarbejdes lokalplaner for området eller dele heraf, før det kan bebygges. Efter Byrådets vedtagelse af rammelokalplanen må ejendomme, der er omfattet af rammelokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med rammelokalplanens bestemmelser. Rammelokalplanen giver mulighed for at udvikle nye bosætningstilbud i et attraktivt område med natur i baghaven og Køge Bugt i forhaven. Den nye bydel bliver præget af eksperimenterende byggeri af høj arkitektonisk kvalitet omgivet af grønne områder. I forbindelse med planlægningen af den nye bydel afholdt Solrød Kommune en arkitektkonkurrence, der resulterede i en strukturplan for områdets bebyggelse. Strukturplanen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside

8 8 Områdets opdeling Området opdeles i 7 områder: Område A, B, C og F udlægges til boligformål. Område D udlægges til S-togsstation, detailhandel, kontorlokaler og serviceerhverv. Område Ds afgrænsning fastlægges først i forbindelse med den kommende lokalplanlægning og vil afhænge af om stationen etableres, og om der er interesse for at etablere erhverv i området. Område E udlægges til skole, SFO og daginstitution. Område G udlægges til støjvold og rekreativt område. Rammelokalplanens forhold til anden planlægning Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet Med kommunalreformen blev Roskilde Amt og Hovedstadens Udviklingsråd nedlagt ved udgangen af Ifølge Planloven har HUR's Regionplan 2005 herefter retsvirkning som landsplandirektiv. Miljøministeriet har udarbejdet et forslag til Fingerplan Forslaget er i høring indtil den 13. april 2007 og fungerer som Statens interesser i Hovedstadsområdet. Indtil Fingerplan 2007 er vedtaget af Folketinget, har det ingen retsvirkning. Miljøcenter Roskilde skal fremover føre tilsyn med, at den kommunale planlægning er i overensstemmelse med det gældende landsplandirektiv. Denne lokalplan er i overensstemmelse med Landsplandirektivet, hvor området er udlagt som eksisterende og planlagt byzone. Kommuneplanen , Solrød Kommune I forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan er der vedtaget et kommuneplantillæg 26. Lokalplanområdet er herefter beliggende i rammeområde 609, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: a) at området anvendes til boligformål, daginstitutioner, skole, detailhandel til servicering af Karlstrup Strand området, liberale erhverv, mindre kontor- og serviceerhverv samt en S-togsstation med tilknyttet P-plads. b) at antallet af boliger inden for området ikke overstiger 800 *). c) at grunde skal udstykkes med en minimumsstørrelse på 600 m 2 til parcelhuse 250 m 2 til tæt-lavt byggeri. d) at der gives mulighed for eksperimenterende bebyggelse. e) at bebyggelsen kan opføres i op til følgende højder 1½ etage i første husrække nærmest hhv Trylleskovsparken og parcelhusbebyggelsen omkring Hovgårds Allé 2 etager ind til 40 m fra Karlstrup Strandvejs vestlige vejskel 3 etager i afgrænsede dele af resten af området. f) at bebyggelsesprocenten for hele området ikke overstiger 35.

9 9 g) at bebyggelsesprocenten for boligbyggeri ikke overstiger 25 for parcelhuse, 45 for tæt-lavt byggeri 65 for etageboliger. f) at bebyggelsesprocenten for byggeri til centerformål ikke overstiger 60. g) at bebyggelsesprocenten for byggeri til skole, SFO og daginstitutioner ikke overstiger 35. h) at mindst 20 % af området anvendes til friarealer af forskellig karakter fælles for området. i) at den nye bydel skal have egen adgangsvej fra anlægsfasens start. j) at den nye bydel får en gennemgående vej fra Cementvej til Karlstrup Strandvej. k) at bebyggelse placeres med en afstand til veje og jernbane på mindst 25 meter fra Cementvejs nordlige vejskel 10 meter fra Karlstrup Strandvejs vestlige vejskel 25 meter fra Køge Bugt-banens midte (gælder ikke byggeri med tilknytning til station) l) at der etableres en ind til 10 m høj støjvold mod Køge Bugt Motorvejen. *) Antallet af boliger på 800 skyldes, at rammeområde omfatter de eksisterende tæt-lave boliger ved Trylleskovparken. I nærværende lokalplanområde kan der højst etableres 750 boliger. Detailhandelsplan Detailhandelsplanens mål for byudviklingen i Karlstrup Strand er, at der i forbindelse med udbygningen af Jernvejsgårdområdet planlægges et nyt lokalt detailhandelscenter i forbindelse med en kommende S-togsstation. For detailhandlen i Karlstrup Strand gælder følgende rammer for lokalplanlægningen i område 604 (Jernvejsgården Vest): En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: At der maksimalt gives mulighed for nybyggeri og omdannelse til butiksformål på i alt m 2. At der gives mulighed for dagligvarebutikker med en størrelse på maksimalt m 2 og udvalgsvarebutikker med en størrelse på maksimalt 500 m 2 inden for området. Ifølge Planloven skal der ved planlægning af butikker gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Det lokale detailhandelscenter skal bygges i tilknytning til den planlagte S- togsstation, så der opnås stationsnærhed til butikker, kontorlokaler og serviceerhverv. Arealet der benyttes til S-togsstation, butikker, kontorlokaler og serviceerhverv vil være belastet med støj fra Køge Bugt-banen. Butikker mv. er indendørsfunktioner, hvor bygningerne kan støjisoleres, så de der opholder sig i lokalerne ikke generes af støjen. Butikkerne vil give ekstra trafik til området. Når rammen for dagligvare- og udvalgsvarebutikker er brugt, forventes det at generere en biltrafik på ca. 440 biler pr. døgn, idet det er indregnet, at stationsnærheden til butikkerne betyder at færre

10 10 vil bruge bilen, når de skal handle. Butikkerne vil blive vejbetjent med områdets interne fordelingsvej, som kan afvikle denne ekstra trafik. Støjhandlingsplan for Solrød Kommune I forbindelse med planlægning og byudvikling skal støjhensyn indgå som en vigtig parameter. Ved nybyggeri tæt på trafikerede veje skal der etableres støjafskærmning, så støjen ved boligens facade ikke overstiger 55 db(a). Samtidigt vil kommunen tilstræbe at placere bygninger til ikke støjfølsomme formål, så de fungerer som afskærmning for fx boliger. Ifølge kommuneplanens rammer for området er der opstillet en række afstandskrav fra bebyggelsen til de omkringliggende veje og Jernbanen. Hvis ikke afstandskravene kan overholdes skal der etableres støjvolde ud mod: Køge Bugt motorvejen Cementvej Karlstrup Strandvej Køge Bugt-banen. Solrød Kommune ønsker generelt at følge miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafik- og jernbanestøj. Vejtrafikstøj grænseværdi Jernbanestøj grænseværdi Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, campingpladser) 55 db 60 db Boligområder (Boligbebyggelse, daginstitutioner mv., udendørs opholdsarealer) 55 db 60 db Offentlige formål (skoler, uddannelsesinstitutioner, hospitaler) 55 db 60 db Liberale erhverv mv. (kontorer, hoteller mv.) 60 db 65 db Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Jordforurening Der er ikke registreret eller i øvrigt kendskab til jordforurening indenfor lokalplanområdet. Beskyttet vandhul Der ligger et 3 beskyttet vandhul midt i lokalplanområdet og derfor er der forbud mod at ændre i tilstanden af vandhullet. Vandhullet integreres i de planlagte vandløb og søer i området. Skovbyggelinier I randen af lokalplanområdet mod vest og nord er der skovbyggelinier. Indenfor skovbyggelinien må der ikke placeres bebyggelse. For at muliggøre det planlagte byggeri har Solrød Kommune derfor givet dispensation fra skovbyggelinien. Det frie udsyn fra området til skoven er i forvejen hæmmet af Køge Bugt Motorvejen, og når der anlægges en støjvold ud mod motorvejen forsvinder udsigten til skoven. I forbindelse med bebyggelsen af området, etableres der sigtelinier gennem boligområdet i form af et stisystem, der giver udsyn til eng og moseområdet. På den baggrund søger Solrød Kommune dispensation for byggeri indenfor skovbyggelinien.

11 11 Værdifuldt landskab Område G er udpeget som værdifuldt landskab og er en del af et større område der strækker sig mod nord. Det betyder, at tilstanden eller arealanvendelsen ikke må ændres, hvis det forringer områdets værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette områdets værdi. Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret regionplanmæssig vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabs-, natur- og kulturværdierne. Området er i dag plaget af trafikstøj fra Køge Bugt motorvejen, og hovedparten af området har et støjniveau over 75 db(a) (gennemsnitsværdi for hele døgnet). I forbindelse med byggeriet i lokalplanområdet skal der anlægges en støjvold mod motorvejen. Selvom en del af området inddrages til støjvolden forventes det, at støjvolden vil forbedre oplevelsen af det værdifulde landskab. Kystnærhedszonen Rammelokalplanområdet ligger i kystnærhedszone, dvs. at der er under 3 km til nærmeste kyst. Ved byggeri i kystnærhedszonen stilles der særlige krav til planlægningen for at sikre mindst mulig påvirkning af kystlandskabet. Ifølge Planloven skal der redegøres for bebyggelsens højde og visuelle påvirkning af kystområdet samt for forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Kyststrækningen i Solrød Kommune er karakteriseret ved, at kun bebyggelse i første række mod vandet markerer sig i kystlinjen. Den øvrige bebyggelse er skjult af træbeplantning. Den planlagte bebyggelse i rammelokalplanområdet vil derfor ikke kunne ses fra kysten. Området har hidtil været anvendt til landbrugsdrift, så der har været meget begrænsede adgangsmuligheder for offentligheden. En befæstet sti, Markstien går langs den eksisterende bebyggelse mod nord og følger markskellene mod syd til Cementvej. Der findes også en natursti i områdets vestlige del. Med den nye bebyggelse i området anlægges der stier og bedre adgang til både kysten, moseområdet nordøst for rammelokalplanområdet og det 3 beskyttede vandhul midt i rammelokalplanområdet. Grundvandsbeskyttelse Hovedparten af området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Det betyder at: Der ved placering af aktiviteter eller anlæg skal sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet. Der ikke må etableres særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg, med mindre særlige lokaliseringsmæssige hensyn nødvendiggør placeringen. I givet fald må en sådan etablering følges op med krav til indretning, overvågning og drift, som sikrer mod forurening.

12 12 Nye grundvandstruende aktiviteter og anlæg på eksisterende virksomheder, institutioner, boligbebyggelser mv. kan kun etableres på skærpede vilkår. Det skal endvidere tilstræbes at minimere forureningsrisikoen ved eksisterende aktiviteter og anlæg. En mindre del af rammelokalplanområdet er omfattet af almindelige drikkevandsinteresser. Det betyder at: Den generelle grundvandsbeskyttelse skal opretholdes, og det skal i videst muligt omfang sikres, at der er en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet grundvandsressource. Særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg kan kun etableres på skærpede vilkår. Det er Solrød Kommunes ansvar at sikre grundvandsressourcen mod forurening ved at stille krav til arealanvendelsen i kommune- og lokalplanlægning samt arealadministration i øvrigt. Derfor vil Solrød Kommune i forbindelse med denne lokalplan tinglyse et forbud mod anvendelse af kemiske sprøjtemidler i hele lokalplanområdet. Bindinger i lokalplanområdet.

13 13 Bindinger i lokalplanområdet. Vej-, sti- og jernbaneforbindelser Den primære vejadgang til lokalplanområdet skal foregå fra Cementvej og fra Karlstrup Strandvej. Der kan også på et tidspunkt etableres vejadgang fra Hovgårds Allé, men denne adgang forventes kun at blive benyttet af beboerne for parcelhusområdet nord for lokalplanområdet. Etablering af denne vejadgang vil ske efter nærmere aftale med grundejerforeningen i området ved Hovgårds Allé. Som en del af planen skal Hovgårds Allé nedlægges som vej på strækningen mellem Moseagervej og Karlstrup Strandvej. Der etableres vejadgang til Trylleskovparken fra den nye fordelingsvej. Det eksisterende stinet i området bevares. Nye stier kobles sammen med de eksisterende, og der gives bedre adgang til engen i områdets nordvestlige del. Mod øst føres Markstien under den eksisterende jernbaneunderføring (Hovgårds Allé). Karlstrup Strandvej planlægges trafiksaneret med midterrabat. I den forbindelse skal der sikres god adgang til stranden. Der etableres en stibro over Cementvej lige vest for banen for at skabe sikker skolevej fra boligområderne syd for til den nye skole. De interne stier har også til formål at opretholde sigtelinier mellem boligøerne til moselandskabet. Den østlige del af rammelokalplanområdet gennemskæres af Køge Bugt-banen. Det forventes at DSB vil anlægge en S-togsstation i området, og det giver rammelokalplanen mulighed for. Vand og varme Området skal ifølge kommunens Vandforsyningsplan forsynes med vand fra Solrød Vandværk A.m.b.A.

14 14 Området vil blive forsynet med kollektivt varmeforsyningsanlæg: fjernvarme eller naturgas. Afgørelsen om, hvilken type kollektiv varmeforsyning der skal etableres, afgøres af Solrød byråd på baggrund af varmeforsyningsprojekter, der belyser de pågældende forsyningers miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Der vil derudover blive arbejdet med energibesparende foranstaltninger herunder valg af isoleringsklasser. Miljøvurdering Der er udarbejdet en strategisk vurdering af planens indvirkning på miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet med miljøvurderingen er, at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt. På den måde kan en bæredygtig udvikling fremmes. Miljøvurderingen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside på Museumsloven Området er udpeget til område med særlige kulturhistoriske interesser. Der er forinden lokalplanens vedtagelse igangsat arkæologiske prøvegravninger af Køge Museum i hele området. De områder af arkæologisk interesse, der er fundet er undersøgt nærmere. Bygherren eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, kan forud for igangsætning af arbejdet anmode Køge Museum om en udtalelse. Findes der i forbindelse med jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Køge Museum. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på matrikel 12a, 38hq, 12f, 13a og 13o, svarende til næsten hele lokalplanområdet. Landbrugspligten forudsættes ophævet efter landbrugslovens regler i forbindelse med lokalplanens vedtagelse. Ophævelse af landbrugspligten bevilges af jordbrugskommissionen.

15 15 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand BESKRIVELSE Formål og anvendelse Formålet med rammelokalplanen er at fastlægge rammerne for den fremtidige bydel Trylleskov Strand I området må der være: Op til 750 boliger S-togsstation Op til m 2 butik (udvalgsvarer og dagligvarer) Kontor og serviceerhverv i mindre omfang En skole med op til 300 børn på klassetrin og tilhørende multihal, SFO m.v En daginstitution til i alt 100 vuggestue- og børnehavebørn Attraktive rekreative arealer. I forbindelse med den nye bydel skal der etableres støjreducerende foranstaltninger ved Køge Bugt motorvejen i det omfang det er nødvendigt for at overholde Støjhandlingsplan for Solrød Kommune. Rammelokalplanen skal også sikre, at offentlighedens adgang til engarealet i rammelokalplanområdets vestlige del forbedres. Boligområdet bearbejdes til et boliglandskab bestående af 'boligøer' i et naturpræget landskab med eng og fælledekarakter. De eksisterende vandhuller bevares og der etableres enge i hele boligområdet der periodevis vil stå under vand. Boligbyggeriet skal fremstå som blandede men unikke boliger fordelt på ca. 25 'øer'. Overgangen mellem boligøerne og det omkringliggende landskab udformes, således at grænsen fremstår tydeligt i landskabet. De overordnede mål for byggeriet er at: Sammenbinde landskab og bebyggelse for at skabe et optimalt sted at bo. Bygge en moderne haveby, hvor boliger bygges i relation til naturen med adgang til grønne områder og udsyn til mosen og skoven. Bebyggelsen på øerne udformes individuelt i forhold til typologi og materialer. Skabe rammer for tryghed og fællesskab på boligøens midte.

16 16 Beliggenhed og zonestatus Rammelokalplanområdet ligger i midt i Karlstrup Strand og afgrænses af Karlstrup Strandvej, Cementvej, Køge Bugt motorvejen og bebyggelsen omkring Hovgårds Allé. Området inddeles i delområderne A, B, C, D, E, F og G. Delområderne A, B, C, D, E og F ligger i byzone og skal forblive i byzone. Delområde G ligger i landzone og skal forblive i landzone. Baggrund for lokalplanen For at kunne tiltrække nye virksomheder og højt kvalificeret arbejdskraft, er der behov for et rigt og varieret boligudbud. Der er brug for boliger i spændende og attraktive bymiljøer, der henvender sig til både børnefamilier, unge og seniorer. Den nye bydel ved Trylleskoven har alle elementerne i sig. Eksisterende forhold Rammelokalplanområdet i Karlstrup Strand er det sidste store areal til byudvikling i kommunen. Arealet er på ca. 37 ha og giver mulighed for at etablere en ny bydel. Arealanvendelsen er primært landbrugsdrift, med begrænsede offentlige adgangsmuligheder til de rekreative arealer ved Vaseengen. Der findes et fredet vandhul midt i området, der er omkranset af træ- og kratbevoksning. Langs naturstien vokser et levende hegn i tjørn og ask. Omkring den nedlagte gård, Jernvejsgård, vokser gamle løvtræer, som vil blive søgt bevaret i det omfang det er muligt. På voldene ved S-banen vokser græsser, urter og forskellige løvfældende buske. Projektområdets nordvestlige arealer er braklagte og er dækket af græsser og urter. Der findes flere levende hegn mellem de enkelte marker. Områdets værdi som levested og spredningssted for flora og fauna, er begrænset pga. landbrugsdriften og de stærkt trafikerede veje og s-banen. Udsigt over området Vaseeng Naturstien Vandhullerne i området fungerer som levested for bl.a. padder og insekter. I moserne omkring rammelokalplanområdet er der et rigt dyreliv. Der er bl.a. registreret ca. 90 fuglearter og en meget varieret vegetation. Markstien I dag anvendes naturstien som forbindelse mellem parcelhuskvarteret og Cementvej. Derudover løber Markstien langs kanten af markerne, som afgrænsning til parcelhuskvarteret og giver adgang til Vaseeng.

17 17 Det fredede moseareal nord-vest for området indeholder et netværk af stier, og har en stor rekreativ værdi, men er i perioder delvist oversvømmet. Inden for rammelokalplanområdet er der desuden adgang til en hundeluftningssti, på matrikel 13a. Bebyggelsens omfang og placering Rammelokalplanområdet dækker et område på 37 ha og ønskes bebygget med: boliger, skole, vuggestue, børnehave, detailhandel, kontor og serviceerhverv i mindre omfang samt en S-togsstation. Boligområdet skal bearbejdes landskabeligt så det i fremtiden får engkarakter med delvist våde områder mellem boligøerne i hele bebyggelsen. Langs Karlstrup Strandvej skal der etableres en spredt beplantning med bl.a. skovfyr og eg, som skal være inspireret af Trylleskovens beplantning. For at skabe engkarakteren med periodevise oversvømmede enge og mindre 'vandhuller', ledes overfladevand fra belægninger og hustage ud i landskabet i dertil udgravede engarealer. Udsynet til mosen skal sikres ved at anlægge stier, der også skal fungere som sigtelinier. Boligerne kan variere i type og materiale fra boligø til boligø. Afstanden mellem boligøerne skal minimum være 20 m. Boligøen kan indrettes som rum til ophold, leg og aktiviteter. Der lægges vægt på at så mange af boligerne får udsigt, enten direkte til mosen eller til sigtelinierne i byggeriet. Boligerne skal også orienteres så solen giver mest mulig lys i boligen. I h.h.t strukturplanen kan der bygges 4 boligtyper i området: Havehuse kan ligge som parcelhuse på øer eller som fritliggende huse i op til 2 etager. Striberne er rækkehuse i 2 plan med egen forhave og baghave. Kanthusene er rækkehuse i 2 3 etager, der ligger helt ud til kanten af boligøen. Nordvendte boliger skal have mulighed for tagterrasser og det skal tilstræbes at bebyggelsen går omkring hjørner for at fremstå som et samlet volumen. Domino er en tæt-lav boligbebyggelse i 2 3 etager. Boligerne kan både indrettes som rækkehuse eller lejligheder. Boligerne kan være lejligheder i 1 eller 2 plan med adgang til egen gårdhave eller taghave. Bygningerne kan med fordel ligge med gavlen ud mod boligøens kant, så der er udsyn gennem bebyggelsen. I rammelokalplanområdet må der i: Delområde A udstykkes grunde til traditionelle parcelhuse som fortsættelse og afrunding af det eksisterende villakvarter ved Moseagervej. Delområde B udstykkes grunde til havehuse, der er fritliggende parcelhuse hævet på en sydvendt sokkel med sydvendte terrasser. Delområde C etableres parcelhuse. Delområde D etableres S-togsstation, 1500 m 2 detailhandel, kontorlokaler og serviceerhverv. Delområde E etableres skole, SFO og daginstitution.

18 18 Delområde F udstykkes grunde til parcelhuse, rækkehuse og etagebyggeri i op til 3 etager. Delområde G må anvendes til støjvold og må ikke udstykkes. Solrød Byråd har som resultat af foroffentlighedsfasen om kommuneplantillæg nr. 26 fastlagt følgende grænser for bebyggelsens højder, som primært er begrundet i hensynet til områdets naboer mod øst og nord: Den første husrække mod nord må højst bebygges i 1½ etage. Inden for 40 m fra Karlstrup Strandvejs vestlige skel må højst bebygges i 2 etager. Ubebyggede arealer og fællesarealer Mellem boligøerne anlægges der grønne områder, og der etableres enge med skiftende vandspejl mellem boligøerne. Engområderne skal være sammenhængende og skal udføres, så de kan fungere som spredningskorridorer for dyre- og planteliv. Servitutter og gældende lokalplaner Der gælder en række servitutter i området. I lokalplanområdet er der 4 tinglyste ledningsanlæg: Afløbsledning fra Karlstrup Kalkgrav, der følger Markstien og fortsætter under banen og Hovgårds Allé. Der er på denne tinglyst en 3 m zone, hvor der ikke må beplantes eller bebygges. Ledning langs en strækning af Cementvej. En spildevandsledning fra Hovgårds Allé langs Gl. Køge Landevej ca. til den kommende vejtilslutning pkt. a. Telia-ledning der løber under Markstien fra Cementvej frem til sti gennem engene. Ingen af disse anlæg vurderes at give anledning til problemer. Der er desuden flg. tinglyste enkelelementer: TDC-skab ved Hovgårds Allé lige vest for banen. Sireneanlæg ved transformator ved Gl. Køge Landevej. Prøveboring fra Aalborg Portland. Formodentlig findes boringen ikke mere. 2 eksisterende lokalplaner dækker små dele af lokalplanområdet: Lokalplan 603.1: det nordøstligste hjørne af lokalplanområdet nærmest Hovgårds Allé, som er en eksisterende lille støjvold. Lokalplan 607.1: det lille område afgrænset af Hovgårds Allé, S-banen og de nærmeste eksisterende parcelhusgrunde vest for banen. Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves disse lokalplaner for så vidt angår den nye lokalplans område.

19 19 SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanen er en rammelokalplan for området, hvilket vil sige at der som hovedregel ikke kan ske større anlæg, uden at der er tilvejebragt en ny lokalplan. For delområderne A, B og C fastlægges dog bindende bestemmelser, og der kan således umiddelbart gives byggetilladelse mm på baggrund af lokalplanen i disse områder. De bindende bestemmelser fremgår af paragrafferne 4A, 4B o.s.v. som er indsat i lokalplanen EFTER de generelle bestemmelser. Den generelle del af lokaplanen indeholder også enkelte bestemmelser om bl.a. parabolantenner og affaldshåndtering, som er bindende for delområde A, B og C. I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med efterfølgende ændringer til forskriften) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. 1 nævnte område: 1 RAMMELOKALPLANENS FORMÅL Rammelokalplanens formål er: 1. At give mulighed for at etablere en ny bydel med et varieret boligudbud bestående af parcelhuse, etagehuse, tæt/lav bebyggelse samt skole med SFO, daginstitution, S-togsstation, detailhandel, kontor og serviceerhverv. 2. At fastlægge den overordnede vej- og stistruktur for området. 3. At afgrænse områder til byggeri på et principielt niveau. 4. At områdets udearealer har høj rekreativ værdi og benyttes til at sikre sigtelinier fra bebyggelsen ud i landskabet. 5. At sikre offentlighedens adgang i og til området. 6. At give mulighed for at udføre eksperimenterende bebyggelser. 7. At give mulighed for at opføre et menighedshus og et bofællesskab for psykisk handicappede.

20 20 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 1. Rammelokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikler af Karlstrup By og Karlstrup Sogn: 12a, 12f, 13a, 13o, 38hq, 49 samt 7000z (sti) og en del af 1a (vej) og 51 (jernbane) samt alle parceller, der efter denne lokalplans vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C, D, E, F og G som vist på kortbilag Delområde G er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. 4. Delområde A, B, C, D, E og F er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. 5. Den indbyrdes afgrænsning mellem delområde D og F kan justeres ved supplerende lokalplaner. 6. Der kan ikke ske byggeri eller andre større anlægsarbejder i delområde D, E, F og G, uden at der er tilvejebragt supplerende lokalplaner med bindende bestemmelser. OMRÅDETS ANVENDELSE 3 1. Delområde A, B og C må anvendes til helårsboliger med friarealer. Der må højst indrettes 1 bolig pr. parcel. Der er bopælspligt. 2. Delområde D må anvendes til S-togsstation med tilhørende parkeringsplads o.s.v., detailhandel, kontorlokaler og serviceerhverv samt menighedshus. 3. Delområde E må anvendes til skole, SFO, børneinstitution og tilhørende friarealer, parkering mm. 4. Delområde F må anvendes til helårsboliger i en blanding af parcelhuse, tæt-lav og etagebyggeri. Der må desuden etableres et bofællesskab for psykisk handicappede. Nærmere bestemmelser skal fremgå af lokalplaner, der efterfølgende udarbejdes for området. Der er bopælspligt. 5. Delområde G må anvendes til støjvold og rekreativt område. 6. I delområderne A, B, C og F må der integreret i boligområderne efter Byrådets tilladelse etableres liberalt erhverv i et omfang, der ikke ændrer områdernes karakter af boligområder.

21 21 4 UDSTYKNING 1. Bindende bestemmelser for udstykning af delområde A, B og C fremgår af efterfølgende paragraffer 4A, 4B og 4C. 2. Fremtidige lokalplaner skal indeholde bestemmelser om udstykning af delområde D, E og F. Grunde i disse områder skal udstykkes med følgende minimumsstørrelser: a. Parcelhuse 600 m 2 b. Tæt-lavt byggeri 250 m Delområde G må ikke udstykkes. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 1. Bindende bestemmelser for vej-, sti og parkeringsbetjening af delområde A, B og C fremgår af efterfølgende paragraffer 5A, 5B og 5C. 2. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Karlstrup Strandvej i punkt a, Cementvej i punkt g og Hovgårds Allé i punkt j. 3. Interne fordelingsveje udlægges som det fremgår af kortbilag 3 i linieføringen a-b-c-d (bindende) samt d-e-f-g og b-h (retningsgivende). Fordelingsvejene udformes med en ønsket hastighed på 40 km/t og udlægges med en samlet bredde på mindst 12 meter fordelt på følgende elementer (mindste dimensioner): 2 X 2,75 meter vejbane 2 X 1,75 meter cykelsti 2 X 1,25 meter fortov Der kan etableres fartdæmpere ved stikrydsninger og andre hensigtsmæssige steder. 4. Krydsene i punkterne a og g kan udformes som rundkørsler. 5. Der udlægges lokalvej c-i som vejbetjening af Trylleskovparken. Bindende bestemmelser for udformning af vejen fremgår af 5C. 6. Delområde A og B vejbetjenes med lokalvej d-k. Bindende bestemmelser for udformning af vejen fremgår af 5A og 5B. 7. Hovgårds Allé nedlægges som vej på strækningen mellem Karlstrup Strandvej og Moseagervej og udlægges herefter som sti. Dette kan først ske, når der er etableret vejforbindelse fra Trylleskovparken til vej a-b-d jvf 5.5.

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere