Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:"

Transkript

1 Erhverv J.nr. MST Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v../. Miljøstyrelsen sender herved udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft i offentlig høring. Bekendtgørelsesudkastet erstatter den gældende bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand med senere ændringer. Samtidig sendes en tilhørende ændring af bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) i høring. Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: 1) Sammensætningen af bestyrelsen for beholderkontrolordningen opdateres (forslagets 3). 2) Gyllebeholdere inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m² skal kontrolleres hvert 5. år i stedet for hvert 10. år (forslagets 9 og 10). 3) Det præciseres, hvornår en beholder anses for at være taget ud af drift (forslagets 12). 4) Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at anmodningen om udførelse af beholderkontrol og meddelelse om, at en beholder tages ud af drift, skal ske på et særligt skema (forslagets 9 og 12). 5) Kompetencen til at træffe beslutning om supplerende eftersyn flyttes til kommunalbestyrelsen (forslagets 15). Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

2 6) Visse af bekendtgørelsens gebyrer justeres for at følge med den almindelige løn- og prisudvikling. Fremadrettet reguleres alle gebyrer automatisk årligt for at følge med pris- og lønudviklingen (forslagets 19). 7) Hvis bestyrelsens udtalelse helt eller delvist underkender en autoriseret kontrollants tilstandsrapport, og bestyrelsen derfor helt eller delvist tilbagebetaler brugerens gebyr, skal kontrollanten betale bestyrelsen et beløb svarende til det tilbagebetalte (forslagets 21). Udkastet til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen indeholder følgende: 8) Der udarbejdes et byggeblad for gyllebeholdere, som det bliver obligatorisk for bygherren at følge. Ad 1) Af den gældende bekendtgørelse fremgår det, at følgende myndigheder og organisationer m.v. er repræsenteret i bestyrelsen for beholderkontrolordningen: Miljøstyrelsen (formand), Kommunernes Landsforening, Sammenslutningen af Miljø- og Levnedsmiddelkontrolenheder, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug og Beholderproducenterne. Flere af de nævnte organisationer eksisterer ikke længere eller er slået sammen, hvilket er baggrunden for, at det foreslås, at følgende myndigheder og organisationer m.v. fremover skal være repræsenteret i bestyrelsen: Landbrug & Fødevarer, KL, Betonelement-Foreningen og de autoriserede kontrollanter. Ad 2) Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning kontrolleres hvert 10. år. Denne kontrol udvides, så beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m² skal kontrolleres hvert 5. år. Formålet med 5- årskontrollen er at forebygge uheld i de områder, der er særligt sårbare. Forslaget udmønter et af elementerne af den politiske aftale om gyllebarrierer, som de tidligere regeringspartier og Dansk Folkeparti samt Det Radikale Venstre indgik med den tidligere miljøminister. Ad 3) Som alternativ til at få beholderen kontrolleret kan brugeren vælge at tage beholderen ud af drift og meddele kommunalbestyrelsen dette. Det præciseres, at beholderen anses for at være taget ud af drift, når den er tømt, rengjort og gjort uanvendelig ved at fjerne tilløb til beholderen. Ad 4) 2

3 Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at anmodningen om udførelse af beholderkontrol og meddelelse om, at en beholder tages ud af drift, skal ske på et særligt skema. Hensigten med bestemmelsen er, at kommunalbestyrelsen kan gøre det obligatorisk for brugeren af beholderen at anvende de skemaer, der allerede i dag er tilgængelige på Ad 5) Det fremgår af den gældende beholderkontrolbekendtgørelse, at hvis der ved normaleftersynet konstateres forhold vedrørende beholderens eventuelt manglende styrke og tæthed, som ikke umiddelbart kan afklares, kan kontrollanten beslutte, at der udføres et supplerende eftersyn baseret på specialviden og/eller brug af specialværktøj. Det fremgår desuden, at brugeren kan indbringe kontrollantens beslutning for bestyrelsen. Alternativt kan brugeren vælge at få beholderkontrollen afrapporteret uden supplerende eftersyn. I så fald indstiller kontrollanten til kommunalbestyrelsen, at beholderen tages ud af drift, rengøres og gøres uanvendelig. Det foreslås, at kompetencen til at påbyde supplerende eftersyn flyttes til kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning herom på baggrund af en indstilling fra kontrollanten. Samtidig udgår brugerens mulighed for at ønske beholderkontrollen afrapporteret uden supplerende eftersyn. Formålet med forslaget er at forenkle det nuværende system, hvor brugeren reelt kan vælge mellem at klage til bestyrelsen, hvilket er gebyrbelagt, eller få beholderkontrollen afrapporteret uden supplerende eftersyn, hvorved spørgsmålet om behovet for supplerende eftersyn henskydes til kommunalbestyrelsen. Ad 6) Forud for foretagelse af normaleftersyn indbetaler de autoriserede kontrollanter et gebyr pr. beholder på kr. 150 til dækning af omkostningerne ved bestyrelsens og sekretariatets arbejde. Dette gebyr foreslås forhøjet til kr. 300, der fremover både vil blive opkrævet i forbindelse med 5- årskontrollen og 10-årskontrollen. Ansøgere indbetaler forinden deltagelse i introduktionskursus et gebyr på kr til dækning af omkostningerne ved kurset. Dette gebyr foreslås forhøjet til kr. Det foreslås endvidere, at de ovenfor nævnte gebyrer samt gebyret på kr til dækning af bestyrelsens omkostninger ved afgivelse af udtalelse om den autoriserede kontrollants tilstandsrapport, herunder omkostninger til eventuel sagkyndig bistand til bestyrelsen, fremover løbende reguleres, så de følger pris- og lønudviklingen. Der er derfor indsat en bestemmelse om, at gebyrerne reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ad 7) 3

4 Beholderkontrolbekendtgørelsen indeholder en bestemmelse om, at brugeren af en beholder kan anmode bestyrelsen for beholderkontrolordningen om en udtalelse om den autoriserede kontrollants tilstandsrapport. Herfor opkræves et gebyr på kr til dækning af bestyrelsens omkostninger ved afgivelse af en udtalelse, herunder omkostninger til eventuel sagkyndig bistand til bestyrelsen. Bestyrelsen tilbagebetaler beløbet helt eller delvist til brugeren, hvis bestyrelsens udtalelse helt eller delvist underkender tilstandsrapporten. Det foreslås, at der indsættes en bestemmelse i bekendtgørelsen om, at den autoriserede kontrollant betaler et beløb til bestyrelsen svarende til det beløb, som bestyrelsen har tilbagebetalt til brugeren. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at bestyrelsen også i de tilfælde, hvor det indbetalte gebyr helt eller delvist skal tilbagebetales kan få dækket sine udgifter i forbindelse med afgivelsen af udtalelsen. Ad 8) Der udarbejdes et byggeblad for gyllebeholdere, som det bliver obligatorisk for bygherren at følge. Byggebladet vil indeholde de krav, der gælder for udarbejdelse af dokumentation i forbindelse med myndighedsgodkendelse af projektmateriale, herunder jordbundsundersøgelser. Grundlaget for byggebladet er gældende normer og bestemmelser. Forslaget supplerer bestemmelsen i 35 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvoraf det følger, at der inden etablering af en gyllebeholder skal indgives anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Det fremgår af bestemmelsen, at anmeldelsen skal indeholde konstruktionstegninger m.v., som anført i bygningsreglementet og dokumentation for, at bekendtgørelsens krav til styrke, tæthed og bestandighed opfyldes. Hensigten med forslaget er at sikre, at husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til styrke, tæthed og bestandighed er opfyldt ved opførelsen af gyllebeholdere ved at stille skærpede krav til den dokumentation, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering i forbindelse med anmeldelsen. Forslaget er en udmøntning af et af elementerne i den politiske aftale om initiativer over for gylleulykker/udslip, som de tidligere regeringspartier og Dansk Folkeparti samt Det Radikale Venstre indgik med den tidligere miljøminister. Den nye beholderkontrolbekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. januar Ændringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen træder i kraft hurtigst muligt efter, at arbejdet med at udarbejde et byggeblad for gyllebeholdere er afsluttet. Fristen for at afgive høringssvar udløber den 12. november Høringssvar bedes sendt til med cc til og med 4

5 angivelse af j.nr. MST Høringssvarerne vil blive offentliggjort. Med venlig hilsen Lise Viftrup 5

10-års kontrol af gyllebeholdere

10-års kontrol af gyllebeholdere Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret 2005 10-års kontrol af gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand Miljøministeriet Skov-

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret i 2006 og 2014 Titel: Vejledning i kontrol af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere