Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1"

Transkript

1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank" - Generelle forretningsbetingelser. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, adresse, CPR-/CVR-nr./aktuelt udenlandsk skattenr. og dit skattemæssige tilhørsforhold. Du skal dokumentere oplysningerne. Har du skattemæssigt tilhørsforhold til USA (er US Person efter Internal Revenue Code), skal dokumentationen være en Form W-9. Hvis der senere sker ændringer i de oplysninger, banken har modtaget, skal du straks meddele det skriftligt til banken, og dokumentere forholdet. Får du skattemæssigt tilhørsforhold til USA (bliver US Person efter Internal Revenue Code), skal du aflevere en Form W-9 som dokumentation. Modtager banken ikke en Form W-9 fra dig, indebærer det, at banken tilbageholder skat på renter, afkast og salgssummer mv. efter amerikansk lovgivning. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. Selskaber, der er registreret i et offentligt register, skal fremlægge bekræftet udskrift af deres registrerede tegningsregler. Foreninger, fonde og lignende skal vise dokumentation i form af vedtægter mv. Når du opretter et depot, er det en betingelse, at der tilknyttes en konto i banken, hvor vi kan indsætte renter, udtrækning og udbytte mv. og hæve depotgebyr og andre omkostninger Indlevering og opbevaring Når du indleverer eller overfører værdipapirer til opbevaring i et depot, kontrollerer banken ikke dispositionsretten eller ejerforholdet. Vi kontrollerer heller ikke om fysiske danske eller udenlandske værdipapirer er ægte. Vi opbevarer og administrerer ikke fysiske værdipapirer i de afdelinger, hvor de er indleveret. Derfor må du regne med nogle dages ekspeditionstid, hvis du ønsker, at vi skal udlevere værdipapirerne. Skal depotet indeholde værdipapirer, der er registreret i en værdipapircentral, får depotet automatisk tilknyttet en konto i VP Securities (en VP-konto). Vi modtager kun udenlandske værdipapirer, hvis de kan opbevares og administreres hos bankens udenlandske forretningsforbindelse, hvis ikke vi har aftalt andet. Banken påtager sig intet ansvar for at informere om evt. retssager, betalingsstandsninger, konkurser, likvidationer og lignende i de selskaber, der har udstedt de værdipapirer, du har investeret i Samtykke til opbevaring af værdipapirer i samledepot. Banken kan ifølge lov om finansiel virksomhed og efter samtykke fra dig opbevare dine værdipapirer i et samledepot i Jyske Bank, VP Securities, andre pengeinstitutter, herunder udenlandske eller i en anden depotbank. Finanstilsynet kan endvidere give tilladelse til, at bankens egne udenlandske værdipapirer i nogle lande også opbevares i samledepotet. Værdipapirerne opbevares i bankens navn eller i en forretningsforbindelses navn. At værdipapirer opbevares i et samledepot betyder, at flere kunders værdipapirer opbevares i samme depot. Det betyder, at du ikke kan udnytte individuelle rettigheder, fx deltagelse i generalforsamlinger eller udøvelse af stemmeret, fordi papirerne ikke kan noteres på navn. På samledepotet er det noteret, at værdipapirerne i depotet tilhører bankens kunder. Banken fører et register over den enkelte kundes ejerforhold til de registrerede værdipapirer og kan kun disponere over dine værdipapirer i henhold til dine anvisninger. Udenlandske værdipapirer opbevares i samledepot i udlandet eller hos en depotbank i Danmark, hvis ikke du har aftalt andet med os. Hvis forhold i det enkelte land gør det nødvendigt, kan værdipapirerne opbevares i individuelt depot i stedet for samledepot. Medmindre der forinden er opstået tvist om din ejendomsret, kan du - på grundlag af bankens registreringer om ejerforholdet - i tilfælde af bankens betalingsstandsning, konkurs eller lignende, udtage dine værdipapirer af samledepotet jf. danske lovregler. Går bankens udenlandske forretningsforbindelse i betalingsstandsning, konkurs eller lignende, vil vi gøre krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet på dine vegne. Har banken valgt den udenlandske bank, påtager banken sig ansvaret for denne banks soliditet. Desuden påtager banken sig ansvaret for fejl, hvis den udenlandske bank erkender en sådan fejl, eller fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er banken uden ansvar Regler for andre depottyper For sikkerhedsdepoter, forvaltningsdepoter, herunder forvaltning af båndlagte midler og af umyndiges midler, pensionsdepoter, etableringskontodepoter og andre depoter gælder særlige regler, som du kan få oplyst i banken Årsudskrift Hvert år i januar måned får du en udskrift på papir eller et andet varigt medium, der viser, hvilke

2 Side 2 værdipapirer der var registreret i depotet den 31. december det foregående år. Efter behov kan du mod gebyr bestille udskrifter, der viser den aktuelle beholdning Indberetning til skattemyndighederne Banken videregiver de oplysninger, som danske og udenlandske skattemyndigheder kan kræve Depotgebyr Banken beregner gebyrer for at opbevare og registrere værdipapirer i depot og for ydelser og administration i forbindelse med depotet. Du kan se gebyrer mv. i bankens prisliste, som du kan få i banken og på vores hjemmeside jyskebank.dk. Er du kunde i Jyske Banks online-koncept FinansNetbanken, finder du i stedet oplysningerne på FinansNetbanken.dk Veksling af valuta Hvis ikke vi har aftalt andet, bogfører vi afkast, gebyrer mv. på værdipapirer, som opbevares i depotet på den ønskede afkastkonto - og i den valuta, som kontoen lyder på. Skal der ske en valutaveksling når vi bogfører afkastet, sker dette efter de gældende afregningsvilkår for valutahandel i Jyske Bank. Vi fastætter normalt valutakursen 2 dage før vi indsætter eller hæver beløbet på din konto. Når du køber valuta, beregner banken et tillæg til valutakursen, og når du sælger valuta, beregner banken et fradrag i valutakursen Forbehold for beløb, vi indsætter på kontoen Når vi i forbindelse med opbevaring og administration af værdipapirer indsætter beløb på den tilknyttede konto, sker det med forbehold for, at banken faktisk modtager beløbet fra udstederen af værdipapiret. Modtager banken ikke beløbet fra udsteder af værdipapiret, er vi berettiget til at tilbageføre dette, selvom du har modtaget meddelelse om indsættelsen Udenlandske retsregler mv. Hvis du opbevarer udenlandske værdipapirer i et depot, er du og banken underkastet de retsregler og sædvaner, som gælder i udstederens hjemland og i vores forretningsforbindelsers hjemlande. Endvidere er du underkastet gældende retsregler og sædvaner i det land, som du har eller får skattemæssigt tilhørsforhold til. Det kan blandt andet indebære, at banken er forpligtet til at indberette oplysninger om dit navn, din adresse, beholdningens størrelse, sammensætning, afkast, rente, udbytte, salgssummer mv. til udenlandske myndigheder og selskaber, hvis det pågældende lands lovgivning kræver det. Du og banken er underlagt de benyttede forretningsforbindelsers forretningsvilkår og betingelser. Hvis dine værdipapirer opbevares i depot, som er underlagt retsreglerne i et land uden for Den Europæiske Union (EU), eller uden for et land, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, kan dine rettigheder i forbindelse med disse værdipapirer eller midler variere som følge heraf Investorgarantiordning Kan banken ikke tilbagelevere dine opbevarede værdipapirer, dækker "Garantifonden for indskydere og investorer" for et tab på indtil euro. Dækning fra udenlandske garantiordninger, som udbetales til depot- eller kontohaver, dækker et samledepot som helhed og ikke de enkelte ejere, der er registreret i banken. Den enkelte kunde kan derimod være omfattet af den danske garantiordning for indskydere og investorer ifølge lov om en garantifond for indskydere og investorer. Du kan få reglerne i banken eller på indskydergarantifonden.dk Bankens erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser ikke opfylder aftalte forpligtelser. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der skyldes de begivenheder, der er nævnt nedenfor, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltnings-akter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk - fx computervirus og hacking. strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken. andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: vi burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. vi ifølge loven under alle omstændigheder er ansvarlige for det forhold, som er årsag til tabet Erstatningsansvar for værdipapirer registreret i VP Securities Tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder hos banken eller i VP Securities, er omfattet af de danske erstatningsregler i lov om værdipapirhandel. Banken og VP Securities er erstatningspligtig for tab, der skyldes sådanne fejl, selvom fejlen er hændelig. Den samlede erstatning for tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis du forsætligt eller uagtsomt har medvirket til fejlen. Opbevares værdipapirer i et samledepot i VP Securities, gælder erstatningsbegrænsningen i lov om værdipapirhandel for tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller slettelse af rettigheder for samledepotet som helhed. Det betyder, at erstatningsgrænsen for de enkelte kunder, der har værdipapirer i samledepotet, kan nedsættes i forhold til samledepotets størrelse. For udenlandske værdipapirer, der ikke er udstedt i VP Securities, men overført til denne fra en udenlandsk værdipapircentral, gælder den udenlandske værdipapircentrals erstatningsregler, hvis du lider tab, der skyldes registreringsfejl eller lignende i den udenlandske værdipapircentral.

3 Side Nytegning, fondsaktier, konvertible obligationer og købstilbud Følgende er gældende for danske aktier og obligationer, uanset om de er registreret i en dansk værdipapircentral eller ej Nytegning og fondsaktier Bliver banken i Statstidende eller landsdækkende hverdagsaviser opmærksom på indbydelse til nytegning af aktier/obligationer, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer/obligationsejere, eller samme sted ser, at der udstedes fondsaktier, giver banken dig besked om det, og om hvornår de nye aktier/obligationer er til rådighed. Men banken giver dig kun besked, hvis de oplyste frister gør det muligt. Beskeden er kun en information og indeholder ikke nogen anbefaling fra banken. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke gå ud fra, at banken giver dig besked om det. I brevet kan du se fristen for, hvornår vi senest skal have anvisning fra dig, om du ønsker at nytegne aktier/obligationer eller hjemtage fondsaktier sælge tegningsretter eller fondsaktieretter købe eller sælge supplerende/overskydende tegnings- eller fondsaktieretter. Har banken ikke inden den angivne frist modtaget dine anvisninger, eller har du ikke stillet de nødvendige midler til rådighed har banken ret til, men er ikke forpligtet til, at sælge tegningsretter. Ubenyttede tegningsretter, der er registreret i en dansk værdipapircentral, slettes automatisk efter at tegningsperioden er udløbet, uden at du får besked om det. hjemtager banken flest mulige fondsaktier og sælger eventuelle overskydende fondsaktieretter for din regning. Ubenyttede fondsaktieretter, der er registreret i en dansk værdipapircentral, kan slettes, uden at du får besked om det, når tidsfristen i lov om aktieselskaber er overholdt. Banken påtager sig intet ansvar for, at et eventuelt salg gennemføres. Er værdien af tegningsretterne mindre end salgsomkostningerne, kan banken undlade at sælge tegningsretterne Konvertible obligationer Læser banken i Statstidende eller i landsdækkende hverdagsaviser, at konvertible obligationer kan konverteres, giver banken dig besked, hvis konverteringsfristen gør det muligt. Beskeden er kun en information og indeholder ingen anbefaling. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke forvente, at banken sender en meddelelse til dig om konverteringen. I brevet fastsætter vi en frist for, hvornår vi skal have anvisninger, om du ønsker, at vi: konverterer de konvertible obligationer til aktier indkasserer de konvertible obligationer ved forfald. Modtager banken ikke anvisninger fra dig, inden fristen udløber, har banken ret til - for din regning og risiko - at vælge den mulighed, der efter bankens skøn er mest fordelagtig for dig Købstilbud Bliver banken i Statstidende eller landsdækkende hverdagsaviser opmærksom på, at der er fremsat købstilbud, giver banken besked til de berørte kunder, hvis tidsfristen gør det muligt. Beskeden er ingen anbefaling, men indeholder kun en orientering om købstilbuddet og eventuelt købstilbuddet. Banken påtager sig intet ansvar, hvis du ikke benytter dig af købstilbuddet. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke forvente, at banken sender en meddelelse til dig om købstilbuddet. 3. Registrering af værdipapirer i en værdipapircentral Fondsaktiver - omsættelige papirløse værdipapirer - skal registreres i en værdipapircentral, der også noterer rettigheder over fondsaktiverne. Fondsaktiverne registreres på en VP-konto i en værdipapircentral. Jyske Bank fører denne konto på dine vegne. VP Securities fastsætter regler for, hvilke værdipapirer der kan optages til registrering som fondsaktiver. Reglerne skal godkendes af Finanstilsynet. Regler om VP Securities fremgår af lov om værdipapirhandel med tilhørende bekendtgørelser. Du kan læse mere om regler på VP Securities hjemmeside vp.dk Til- og fravalg af VP-meddelelser Ifølge lov om værdipapirhandel har du som kontohaver eller rettighedshaver mulighed for at fravælge langt de fleste meddelelser, som VP Securities normalt udsender. Banken har som standard valgt, at du modtager de meddelelser, som indeholder informationer, du ikke modtager på anden måde. Du har som depothaver eller rettighedshaver mulighed for at ændre de standardvalg, som banken har foretaget. Du kan helt generelt foretage til- eller fravalg af VP-meddelelser efter eget ønske, men inden for lovens rammer. I stedet for meddelelserne fra VP Securities kan du vælge at modtage en periodisk oversigt, der viser beholdningsbevægelser i depotet for en nærmere aftalt periode Renter og udbytte mv. Vi indsætter renter og udtrukne beløb på kontoen på forfaldsdagen. Efter fradrag af udbytteskat efter de gældende regler indsætter vi udbytte af aktier og investeringsbeviser på kontoen. Det sker tidligst 4. bankdag efter, at udbyttet er vedtaget på generalforsamlingen eller af selskabets/foreningens bestyrelse. Udbytte af fysiske danske aktier indsættes på kontoen snarest muligt efter, at banken har fået kendskab til udbyttebetalingen. Hvis det udloddende selskab/forening udbetaler udbyttet i en valuta som ikke er danske kroner, er der typisk mere end 4 bankdage mellem vedtagelsen af udbyttet og datoen, hvor vi indsætter beløbet på kontoen Nedsættelse af udbytteskat for VP-registrerede værdipapirer Når aktieudbytte udloddes, tilbageholder VP Securities udbytteskat. Det gælder både for danske og udenlandske aktier, og det sker i overensstemmelse med de skatteregler og -satser, der gælder i det

4 Side 4 enkelte selskabs hjemland. VP Securities har imidlertid indgået aftale med en række af de lande, som Danmark har dobbeltbeskatningsaftale med - en aftale, der åbner mulighed for at betale en reduceret udbytteskat, det gør det muligt at få nedsat udbytteskatten i henhold til de gældende aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning. Ordningen omfatter følgende: Dansk skattepligtige investorer, der får udbetalt udbytte fra udenlandske selskaber Investorer, der er bosiddende og fuldt skattepligtige i udlandet, og som modtager udbytte fra danske selskaber. Ordningen er begrænset til fysiske personer. Er du skattepligtig i Danmark eller i et af de lande, VP Securities har indgået aftale med om undgåelse af dobbeltbeskatning, kan du med særlig aftale med banken få nedsat satsen for udbytteskat Notering af værdipapirer på navn Danske obligationer kan ikke noteres på navn. Et selskab eller en investeringsforening kan i sine vedtægter bestemme, at aktier eller investeringsbeviser skal udstedes som navnepapirer eller ihændehaverpapirer. Navnepapirer vil altid blive noteret på depothavers navn, hvis ikke du udtrykkelig ønsker ihændehaverpapirer. De fleste selskaber/investeringsforeninger har en bestemmelse i deres vedtægter om, at aktionærer skal have aktier/investeringsbeviser noteret på navn i et nærmere fastlagt tidsrum for at kunne opnå stemmeret på en generalforsamling. Du kan som alternativ lade dine aktier/investeringsbeviser notere i en tredjepersons navn ved brug af et såkaldt "aktiebogsnavn". Hvis du gør brug af muligheden for at anvende et aktiebogsnavn i depotet, vil det gælde for alle navnenoterede aktier i depotet. Det vil være aktiebogsnavnet, der bliver noteret i selskabets aktiebog, og alle meddelelser, der udsendes fra selskabet, vil blive sendt til aktiebogsnavnet. Det samme vil gælde for adgangskort og stemmesedler til selskabets generalforsamlinger. Efter bekendtgørelse om registrering i en værdipapircentral bestemmer du selv, om aktier/ investeringsbeviser skal noteres på navn eller ej, uanset bestemmelserne i selskabets vedtægter. I forbindelse med salg af navnenoterede aktier og investeringsbeviser bliver de automatisk afnoteret i selskabets aktiebog. Udenlandske obligationer, aktier og investeringsbeviser kan ikke navnenoteres, selv om det eventuelt er muligt i udsteders hjemland Rettigheder over værdipapirer I henhold til lov om værdipapirhandel skal samtlige rettigheder over fondsaktiver registreres i en værdipapircentral for at opnå beskyttelse mod retsforfølgning og aftaleerhververe, der handler i god tro. Disse rettigheder er fx ejendomsret, pant eller udlæg Anmeldelser af rettigheder Anmeldelser om registrering af rettigheder på en VP-konto skal mindst indeholde oplysninger om: rettighedshavers navn, adresse, CPR-nr. og eventuelt CVR-nr. de fondsaktiver, som anmeldelsen angår det kontoførende institut rettighedens art hvem den pågældende værdipapircentral kan betale med frigørende virkning. Du skal foretage anmeldelsen skriftligt, og den kan ikke ske med telefon, telefax, telex, telegram, eller andre elektroniske kommunikationsmidler, hvis ikke du har truffet særlig aftale om det med banken. Du kan foretage anmeldelsen til en af Jyske Banks afdelinger i den depotførende afdelings normale åbningstid. Du kan kræve en skriftlig bekræftelse for modtagelsen af anmeldelsen og tidspunktet for modtagelsen Dokumentation for anmeldelse I forbindelse med anmeldelse om registrering af rettigheder over værdipapirer kan banken kræve dokumentation for, at du har ret til at foretage anmeldelsen den anmeldte rettighed kan registreres rettigheden består. Banken kan desuden kræve de oplysninger og den dokumentation, som banken mener er nødvendige, før registreringen kan ske Registrering af rettigheder Når banken modtager din anmeldelse, foretages en prøvelse for at afgøre, om anmeldelsen kan registreres eller ej. Har vi ikke de nødvendige oplysninger, eller er grundlaget for registrering af rettigheden ikke til stede, afviser vi anmeldelsen. Du vil modtage begrundelse for afvisningen og oplysninger om din mulighed for at klage. Angår anmeldelse af rettighed kun en del af de værdipapirer, der er registreret på depotet, bliver de overført til et nyt depot. Rettigheden bliver så registreret på det nye depot. Når banken sender en anmeldelse om registrering af en rettighed til endelig prøvelse og registrering i en værdipapircentral, får registreringen retsvirkning fra det tidspunkt, hvor den endelige prøvelse i VP Securities sker Meddelelse om det registrerede Ved registrering, ændring eller sletning af rettigheder over et fondsaktiv og ved ændring af det kontoførende institut kan VP Securities sende besked til dig og andre berettigede om det Klageadgang Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller slettelse af rettigheder over fondsaktiver, registreret i en værdipapircentral, skal ske skriftligt til Klagenævnet for værdipapircentraler, Weidekampsgade 14, P.O: Box 4040, 2300 København S. Du skal betale et klagegebyr, og klagen skal være indgivet senest 6 uger efter, at registreringen i den pågældende værdipapircentral er sket, eller senest 6 uger efter, at Jyske Bank har afvist eller undladt at registrere anmeldelsen. 4. Udenlandske værdipapirer, der ikke er registreret i en dansk værdipapircentral 4.1. Renter og udbytte mv. Betaling sker altid med rentemæssig virkning fra en dansk bankdag. For værdipapirer, der opbevares hos en af bankens forretningsforbindelser i bankens navn, kan du normalt forvente, at vi indsætter rente og udtræk/udløb på din konto med rentemæssig virkning fra forfaldsdagen. En betingelse er, at vi har fået meddelelse om beløbet, og at vi råder over det på forfaldsdagen.

5 Side 5 Vi indsætter aktieudbytte og øvrigt afkast på din konto med rentemæssig virkning 2 dage efter, at banken har fået meddelelse om forfald fra den udenlandske forretningsforbindelse, og banken råder over beløbet. Banken tilbyder hjælp til tilbagesøgning af udenlandsk rente- og udbytteskat efter aftale og mod gebyr Udenlandsk udbytteskat Ved udlodning af udbytte tilbageholdes udbytteskat efter de skatteregler og satser, der gælder i de enkelte selskabers hjemlande. Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med en række lande. Det betyder, at skatten på udbyttet kan reduceres til en lavere sats. I de lande, hvor skattereduktionen ikke sker automatisk, kan du få refunderet hele eller dele af skatten. Jyske Bank sørger for, at du får reduktion, hvor dette er muligt. I de lande, hvor skatten skal hjemsøges, kan du lave en aftale med Jyske Bank om refusion af udbytteskat Nytegning og udbytteaktier mv. Modtager banken oplysninger fra sin udenlandske forretningsforbindelse om nytegning af aktier eller tegning af obligationer, herunder konvertible obligationer, warrants og udstedelse af fondsaktier, sender vi meddelelsen videre til dig, hvis tegningsfristen gør det muligt. Meddelelsen er kun en orientering og ingen anbefaling. Emissioner - herunder bogføring af provenu mv. - sker først, når vi råder over afregningsbeløbet. Banken sender ikke meddelelser om ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger eller ekstraordinære meddelelser om udenlandske selskaber. 5. Danske værdipapirer - der ikke er registreret i en værdipapircentral 5.1. Obligationer Banken kontrollerer ikke obligationer for udtrækning eller opsigelse, hvis ikke vi har aftalt andet med dig. Foreligger der en aftale, indkasserer vi udtrukne, opsagte obligationer og rentekuponer, når de forfalder, og vi indsætter beløbene på kontoen Præmieobligationer Banken kontrollerer præmieobligationer for gevinster, jf. de officielle trækningslister. Vi indkasserer gevinster og indsætter beløbet på kontoen, efter at vi har fratrukket eventuel afgift. Samtidig får du besked om det. Forfalder præmieobligationerne i sin helhed, indkasserer banken beløbet, og du modtager besked om, at vi har taget præmieobligationerne ud af depotet og indsat beløbet på kontoen Aktier mv. Banken indkasserer udbytter fra deponerede aktier mv., hvis vi har indgået aftale med dig om det, og vi indsætter beløbet på kontoen, samtidig med at du får besked om det Notering på navn Modtager banken udenlandske papirer, der er noteret på navn, vil de straks efter modtagelsen blive afnoteret, da der som udgangspunkt ikke kan opbevares navnenoterede papirer hos vores udenlandske depotbanker. Det betyder, at du ikke modtager information fra selskabet, fx meddelelser om generalforsamlinger, årsregnskaber m.m. Hvis du ikke ønsker papirerne afnoteret, kan de ikke opbevares i banken Pantebreve og lign. Hvis ikke du har aftalt andet med os, påtager vi os for pantebreve, gældsbreve og lignende, at: underrette debitor om deponeringen, hvis debitor har en adresse i Danmark. modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsættelse på din konto. Banken er på depothavers vegne tilmeldt "BetalingsService" som kreditor. For pantebrevsydelser mv., som betales gennem dette system, gælder de regler, der er gældende for systemet. Du kan få reglerne ved at henvende dig til banken. underrette dig, når ydelser er betalt. modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende og underrette dig om det. Vi modtager sådanne beløb med forbehold af din godkendelse og uden ansvar for banken. sende påkravsmeddelelse ifølge tinglysningsloven. udfærdige nødvendige rykningspåtegninger på pantebreve. Banken kan kræve et gebyr for det. 6. Særlige regler 6.1. Værge Depotreglerne omfatter også dem, som du er eller bliver værge for Børneopsparing Depotreglerne omfatter også børneopsparingsordninger, som du har oprettet eller opretter senere. 7. Ændringer Banken kan ændre disse vilkår med 1 måneds varsel.

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Fokus Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Fokus A/S (herefter kaldet Selskabet)

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Fokus FoRmuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Mellem Formuepleje

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Safe Formuepleje Safe A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Safe A/S (herefter kaldet Selskabet) og Formuepleje

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning

Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Pareto FoRmuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Mellem Formuepleje

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere