regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regler For opbevaring af værdipapirer i Depot"

Transkript

1 regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt er fraveget. 16. marts 009 generelle regler oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal Spar Nord Bank have oplysning om depothaverens (deponentens) navn og adresse samt for valutaindlændinge dokumentation for deponentens CPR-nr. eller CVR-nr. Valutaudlændinge skal opgive til hvilket land, de har skattepligt. Spar Nord Bank skal endvidere have underskriftsprøve fra deponenten samt fra eventuelle dispositions- eller tegningsberettigede. Navne- og adresseændringer samt ændring af eventuelle dispositions- eller tegningsberettigede skal straks meddeles Spar Nord Bank skriftligt. Deponenten skal føre en konto (afkastkonto) i Spar Nord Bank, hvorpå afkastet fra depotet kan indsættes, og hvorpå depotgebyrer mv. kan hæves. Beløb der indsættes/ hæves på afkastkontoen i en anden valuta end danske kroner, omregnes efter en af Spar Nord Banks fastsatte valutakurs. Depotgebyr Spar Nord Banks gebyrer for opbevaring af værdipapirer i depot og de hermed forbundne serviceydelser beregnes efter de til enhver tid gældende priser, som oplyses ved henvendelse til Spar Nord Bank. Side 1 af 5 - regler_depot_0309.indd opbevaring og ansvar Spar Nord Bank hæfter for skade på deponerede værdipapirer, hvis den har forsømt at opbevare papirerne forsvarligt. Spar Nord Bank er alene ansvarlig for tab opstået på grund af Spar Nord Banks manglende overholdelse af de forpligtelser, som Spar Nord Bank nedenfor påtager sig. Fysiske værdipapirer opbevares ikke nødvendigvis i den af Spar Nord Banks afdelinger, som de er indleveret til. Hvis papirerne fx ønskes udleveret, må der derfor regnes med nogle dages ekspeditionstid. Ved indlevering til opbevaring påser Spar Nord Bank ikke adkomst/mangler ved og ægtheden af de fysiske værdipapirer - herunder udenlandske værdipapirer. Spar Nord Bank tager forbehold for betaling af afkast vedrørende depotets værdipapirer, indtil Spar Nord Bank har sikkerhed for at modtage beløbet. Benyttes depotet ikke i en periode på 3 måneder, er Spar Nord Bank berettiget til at slette det. pengeinstituttets erstatningsansvar Spar Nord Bank er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i/manglende betaling til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Spar Nord Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. Svigt i Spar Nord Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastofter, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Spar Nord Bank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Spar Nord Bank Andre omstændigheder, som er uden for Spar Nord Banks kontrol. Pengeinstituttets ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: Spar Nord Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet Lovgivningen under alle omstændigheder gør pengeinstituttet ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Konvertible obligationer Hvis tidspunktet for konvertering af konvertible obligationer offentliggøres i Statstidende, underretter Spar Nord Bank ved almindeligt brev deponenten herom, når konverteringsfristen gør underretning mulig. Spar Nord Bank Postboks Aalborg Telefon CVR-nr

2 De konvertible obligationer ønskes konverteret til aktier. De konvertible obligationer skal indkasseres ved forfald. Modtager Spar Nord Bank ikke deponentens instruktion inden for den frist, der er givet, kan Spar Nord Bank vælge den af ovennævnte muligheder, der efter Spar Nord Banks skøn er den mest fordelagtige. Dette sker for deponentens regning og risiko. Nytegning Hvis der i Statstidende indbydes til nytegning af aktier og/ eller obligationer, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer og/eller obligationsejere, underretter Spar Nord Bank ved almindeligt brev depothaver herom, såfremt tegningsfristen gør underretning mulig. Nytegning ønskes foretaget. Tegningsretten skal søges solgt. Supplerende/overskydende tegningsretter skal søges indkøbt/solgt. Modtager Spar Nord Bank ikke deponentens instruktion inden for den frist, der er givet, og/eller stiller deponenten ikke midler til rådighed for tegning, kan Spar Nord Bank sælge tegningsretten bedst muligt for deponentens regning. Spar Nord Bank påtager sig dog intet ansvar for gennemførelse af eventuelt salg. Er værdien af tegningsretten mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan Spar Nord Bank undlade at sælge retterne. Ikke benyttede tegningsretter vil efter tegningsperioden blive slettet af Værdipapircentralen uden forudgående meddelelse til deponenten. Side af 5 - regler_depot_0309.indd Fondsaktier Når der i Statstidende offentliggøres at der udstedes fondsaktier, underretter Spar Nord Bank ved almindeligt brev deponenten. Fondsaktierne ønskes hjemtaget. Aktieretten skal søges solgt. Supplerende/overskydende aktieretter skal søges indkøbt/solgt. Hvis Spar Nord Bank ikke inden for den givne frist har modtaget deponentens instruktion, og/eller deponenten ikke stiller midler til rådighed for indkøb af aktieret, hjemtager Spar Nord Bank størst muligt antal fondsaktier og er berettiget til at sælge eventuelle overskydende aktieretter bedst muligt for deponentens regning. Spar Nord Bank påtager sig dog intet ansvar for gennemførelse af et eventuelt salg. Er værdien af aktieretterne mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan salg af aktieretterne undlades. Købstilbud Hvis Spar Nord Bank er depotsted for en mindretalsaktionær, overfor hvem der fremsættes købstilbud, når en kontrollerende aktiepost overdrages, er Spar Nord Bank ikke ansvarlig over for deponenten, hvis denne ikke benytter sig af det fremsatte købstilbud indenfor den fastsatte frist. Spar Nord Bank underretter deponenten om fremsatte købstilbud ved almindeligt brev, når tidsfristen mv. gør det muligt. Depotudskrifter Hvert år i januar måned udsendes et udskrift, der viser, hvad der er registreret på depotet pr. 31. december det foregående år, herunder hvad der pr. denne dato er registreret i Værdipapircentralen samt hvilke oplysninger, der er videregivet til skattemyndighederne. Der kan mod gebyr rekvireres udskrifter over den aktuelle beholdning på andre tidspunkter. Særlige regler for værdipapirer, der er registreret i Værdipapircentralen: Registrering i Værdipapircentralen I Værdipapircentralen registreres udstedelse og omsætning af obligationer, aktier og andre fondsaktier, der er godkendt til registrering af Finanstilsynet. Endvidere registreres rettigheder over disse. Registreringen sker på en konto i Værdipapircentralen (VP-konto). Ændringsmeddelelser Såfremt intet andet er aftalt, sendes der ved ændringer i det registrerede på VP-kontoen meddelelse efter gældende regler. Du har mulighed for at fravælge meddelelserne efter de gældende regler. Der beregnes sædvanligt gebyr for udsendelse af ændringsmeddelelser. Ved fravalg vil der ske reduktion af gebyrberegningen. Regler om Værdipapircentralen fremgår af lov om værdipapirhandel med tilhørende forskrifter. Der står mere om reglerne på Værdipapircentralens hjemmeside Renter, udtræk og udbytter På forfaldsdagen vil modtagne renter af danske obligationer blive indsat på depotets afkastkonto i Spar Nord Bank. Spar Nord Bank sender meddelelse herom til deponent/alternativ postmodtagerem, medmindre andet er aftalt. Efter udtrækning af danske obligationer sender Spar Nord Bank meddelelse

3 om eventuelle udtrukne beløb til deponent/alternativ postmodtager og eventuelle andre berettigede, medmindre andet er aftalt. På forfaldsdagen slettes de udtrukne andele på deponent/ alternativ postmodtager, og modtaget udtrækningsbeløb overføres til depotets afkastkonto i Spar Nord Bank. Tidligst på 4. børsdag efter generalforsamlingen indsættes udbytte af danske aktier og investeringsforeningsandele - eventuelt med fradrag af udbytteskat - på depotets afkastkonto i Spar Nord Bank. Meddelelse om dette sendes til deponent/ alternativ postmodtager medmindre andet er aftalt. Afkast fra udenlandske værdipapirer, der er registreret i Værdipapircentralen, anvises fra Værdipapircentralen til Spar Nord Banks konti. Spar Nord Bank vil herefter indsætte afkastet på depotets afkastkonto. Udenlandske obligationer, der er registreret i Værdipapircentralen, kan ikke navnenoteres, uanset obligationen i den oprindelige form kan navnenoteres i hjemlandet. Dispositioner over fondsaktiver Ved køb, salg eller andre dispositioner over de fondsaktiver, der er registreret på VP-kontoen, foranlediger Spar Nord Bank - efter anmeldelse fra deponent - registreringen gennemført på kontoen i Værdipapircentralen. have forskellige åbningstider. Ved enhver anmeldelse om registrering på VP-kontoen kan Spar Nord Bank kræve dokumentation for: At anmeldelsen kommer fra rette vedkommende. At dispositionen kan registreres samt i øvrigt kræve, At de nødvendige oplysninger for registreringen er til stede. I modsat fald afvises anmeldelsen. Sker dette, gives underretning herom tillige med begrundelse for afvisningen. Ved anmeldelse om registrering af rettigheder over fondsaktiver på VP-kontoen, får registreringen retsvirkning fra det tidspunkt, hvor anmeldelsen er endeligt registreret og godkendt i Værdipapircentralen. Handel med værdipapirer indrapporteres til Værdipapircentralen, når handlen er udført. Registreringens retsvirkning indtræder på det fastsatte tidspunkt for Værdipapircentralens kontrol af overdragelse. Hvis anmelderen begærer det, udsteder Spar Nord Bank kvittering for modtagelse af anmeldelse med angivelse af anmeldelsestidspunkt. Notering og afnotering af navn på danske aktier Ved køb af danske navneaktier vil Spar Nord Bank begære disse noteret på deponentens navn, hvis ikke køber anmoder om andet. aktier vil automatisk medføre afnotering. Ophør med registrering i Værdipapircentralen Når et fondsaktiv ophører med registrering, vil meddelelse blive sendt til kontohaver og eventuelle rettighedshavere medmindre andet er aftalt. Meddelelsen indeholder oplysninger om fremgangsmåden for udlevering af dokumenter til erstatning for de registrede fondsaktiver. Klage Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller sletning af rettigheder over fondsaktiver eller over Spar Nord Banks afvisning af en anmeldelse, skal gives skriftligt til Klagenævnet for Værdipapircentraler, c/o Værdipapircentralen, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup, senest 6 uger efter datoen for registrering eller Spar Nord Banks afvisning af anmeldelsen. Klageafdelingen kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter 6-ugers fristens udløb. Samtidig med indsendelse af klagen, skal der betales et klagegebyr. Regler om klageadgang findes i Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Lovgivning De nærmere regler om obligationer, aktier mv. registreret i Værdipapircentralen, herunder betingelser for og retsvirkninger af registrering, fremgår af lov om Værdipapircentralen, med de dertil hørende bekendtgørelser. Anmeldelse kan ske til alle Spar Nord Banks afdelinger ved personlig henvendelse eller pr. brevpost. Anmeldelse fra deponent, der sker pr. telefon, telefax, eller anden teknisk meddelelsesform accepteres efter nærmere aftale med deponent. Vi gør opmærksom på, at Spar Nord Banks afdelinger kan Side 3 af 5 - regler_depot_0309.indd Ved køb af danske ihændehaver-aktier vil disse kun blive begæret noteret på deponentens navn, hvis køber anmoder om det. Noteringen har virkning fra den dag, den modtages af aktiebogsfører fra Værdipapircentralen. Salg af navnenoterede For danske værdipapirer - bl.a. aktier og obligationer - der registreres i en værdipapircentral, gælder desuden 80 og 81 i lov om værdipapirhandel. Efter disse bestemmelser er Værdipapircentralen erstatningspligtig for tab som følge af fejl i forbindelse med registre-

4 ring, ændring eller udslettelse af rettigheder over værdipapirer op til en grænse på 500 mio. kr. pr. fejl. Spar Nord Bank er på samme måde ansvarlig for fejl begået af banken. Såfremt banken ikke kan udrede en eventuel erstatning dækker Værdipapircentralen for det manglende beløb op til 500 mio. kr. pr. fejl. Særlige regler for værdipapirer, der ikke er registreret i Værdipapircentralen Obligationer Spar Nord Bank efterser obligationer for udtrækning eller opsigelse, når bekendtgørelse herom finder sted i Statstidende, medmindre at andet er aftalt. Endvidere indkasserer Spar Nord Bank forfaldne rentekuponer samt udtrukne eller opsagte obligationer. Indkasserede beløb indsættes på depotets afkastkonto, medmindre at andet er aftalt. Statspræmieobligationer Ved opbevaring af statspræmieobligationer i depot, efterser Spar Nord Bank udtrækningslisten og indkasserer eventuelle gevinster. Spar Nord Bank påtager sig intet ansvar, såfremt en udtrukken gevinst overses. Indkasserede beløb indsættes på depotets afkastkonto. Aktier Spar Nord Bank indkasserer udbyttekuponer hidrørende fra deponerede aktier, såfremt tid og sted for indløsningen af udbyttekuponerne offentliggøres i Statstidende. Indkasserede beløb indsættes på depotets afkastkonto. Side 4 af 5 - regler_depot_0309.indd Ved registrering i Værdipapircentralen Når en udsteder af fondsaktiver, der ikke noteres på Københavns Fondsbørs - eller en udsteder af udenlandske fondsaktiver - får tilladelse til registrering af disse i Værdipapircentralen, sørger Spar Nord Bank for registrering af de deponerede fondsaktiver uden forhåndsmeddelelse til deponenten, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Pantebreve mv. Spar Nord Bank modtager kun pantebreve, gældsbreve til opbevaring i depot, når deponenten oplyser: Debitors navn og adresse, CPR/CVR-nummer og pantebrevets/gældsbrevets aktuelle restgæld. følgende ved deponering af pantebreve, gældsbreve: At underrette debitor om deponeringen, og at betaling fremover skal ske til Spar Nord Bank, når debitor har en adresse her i landet At modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsætning på depotets afkastkonto. Spar Nord Bank er på deponentens vegne tilmeldt Pengeinstitutternes Betalings Systemer (PBS) som kreditor. Betaling af pantebrevsydelser m.v. gennem dette betalingssystem er undergivet systemets til enhver tid gældende regler. Reglerne udleveres til deponenten på forlangende. At underrette deponenten, når ydelser er betalt. At modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende og underrette deponenten. Beløbene modtages med forbehold af deponentens godkendelse og uden ansvar for Spar Nord Bank. At sende påkravsmeddelelse i henhold til Tinglysningslovens 42a, når debitor har adresse her i landet. Spar Nord Bank sender først påkravsbrevet ud 7 dage efter terminens udløb, når det med sikkerhed kan konstateres, at en terminsydelse ikke er betalt. Kun efter særlig aftale foretager Spar Nord Bank anmeldelse om misligholdelse af pantebrevet til garantistiller, eller træffer andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at holde forsikringsgaranti eller anden pantebrevskaution i kraft. ikke at kontrollere individuelle vilkår på pantebrevet/gældsbrevet. Spar Nord Bank forestår ikke eventuel opsigelse af pantebrevets/gældsbrevets restgæld, ligesom Spar Nord Bank ikke forestår inkassation i øvrigt. ikke at foretage yderligere skridt til varetagelse af deponentens interesser. Særlige regler for udenlandske værdipapirer Udenlandske værdipapirer opbevares hos en af Spar Nord Banks udenlandske forretningsforbindelser i Spar Nord Banks navn i samme depot (samledepot) som andre kunders værdipapirer. Spar Nord Bank er ansvarlig for den udenlandske forretningsforbindelses soliditet, og mulige fejl i relation til deponerede værdipapirer er i samme omfang, som Spar Nord Bank selv, underkastet de for den udenlandske forretningsforbindelse gældende retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser.

5 Spar Nord Bank fører et register, hvoraf rettigheder over de enkelte registrerede værdipapirer klart fremgår. Ansvar for fejl i det førte register påhviler alene Spar Nord Bank Spar Nord Bank er berettiget til at afgive oplysninger om deponentens identitet og beholdning af værdipapirer, hvis det pågældende lands lovgivning kræver dette. Deponenten har ret til at få oplysninger om sin værdipapirbeholdning, der er deponeret i et samledepot. Deponenten vil ikke modtage meddelelse om generalforsamlinger og kan kun efter særlig aftale forvente at få tildelt stemmeret. Andre meddelelser fra selskaberne vil kun blive givet til dig, såfremt det drejer sig om afkast eller emissionsaktiviteter. Deponenten vil kunne udtage sine værdipapirer af et samledepot i tilfælde af Spar Nord Banks konkurs, betalingsstandsning eller lignende, med mindre der forinden er tvist om deponentens ejendomsret. For depoter bestående af udenlandske værdipapirer, vil renter af obligationer, udtrukne beløb og beløb ved delvis indfrielse blive indsat på depotets afkastkonto på forfaldsdagen, hvis beløbet et stillet til disposition for Spar Nord Bank. Aktieudbytte indsættes på deponentens konto snarest efter, at Spar Nord Bank har fået meddelelse om udbyttets forfald fra den udenlandske forretningsforbindelse, og beløbet er stillet til Spar Nord Banks disposition. Spar Nord Bank er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandsk kupon- og udbytteskat, hvis intet andet er aftalt. Rente- og udbyttekuponer af udenlandske værdipapirer, som efter aftale er deponeret i Spar Nord Bank, sendes til inkasso i udlandet og indsættes på depotets afkastkonto, så snart Spar Nord Bank har modtaget ydelserne fra udlandet. Hvis Spar Nord Bank modtager udenlandske papirer, der er navnenoteret, vil de straks efter modtagelsen blive afnoteret, da der ikke kan bero navnenoterede papirer hos vore udenlandske forretningsforbindelser. Det betyder at de ikke modtager information fra selskabet, herunder meddelelser om generalforsamlinger, årsregnskaber m.m. Hvis papirerne ikke ønskes afnoteret, kan de ikke opbevares i Spar Nord Bank. Såfremt Spar Nord Bank har modtaget meddelelser om nytegning af aktier og/eller obligationer, herunder konvertible obligationer og warrants, ved udstedelse af fondsaktier samt ved indløsnings- og ombytningstilbud m.v., underretter Spar Nord Bank ved almindeligt brev deponenten, hvis tegningsfristen gør underretning mulig. Spar Nord Bank påtager sig intet ansvar såfremt banken ikke har modtaget nogen meddelelse fra den udenlandske depotbank eller det udstedende selskab. I øvrigt henvises til foranstående bestemmelser vedrørende konvertering og nytegning. Afslutning af en emission - herunder bogføring af provenu mv. - foretages først, når afregningsgrundlaget er stillet til Bankens disposition fra den udenlandske forretningsforbindelse. Regler for andre depottyper mv. For sikkerhedsdepoter, forvaltningsdepoter, herunder forvaltning af båndlagte midler og midler tilhørende umyndige, pensionsdepoter og andre depoter gælder yderligere regler, der oplyses efter anmodning fra deponenten. Investorgaranti Ifølge lov om garantifond for indskydere dækker Garantifonden i forhold til den enkelte investor et samlet tab på indtil euro, som en investor lider, hvis et pengeinstitut m.v. ikke kan tilbagelevere værdipapirer, som det opbevarer. De nærmere regler kan får i pengeinstitut eller ses på www,gii.dk. Tilsyn Spar Nord Bank er en finansiel virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet. Side 5 af 5 - regler_depot_0309.indd

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark 1. Generelt herunder ændring af betingelser Nedenstående regler for opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark, filial af Banque Internationale à

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Vilkår for depot i Lægernes Bank

Vilkår for depot i Lægernes Bank Vilkår for depot i Lægernes Bank Gældende fra 06.06.2013 20.05.2016 /02 Side 2/7 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Bankens depotregler Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i pengeinstituttet indeholder en generel orientering om de vilkår, der

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Lån & Spar Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter CVR-nr. 34631328 B19PDFBETING Kl. TID Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depot i vestjyskbank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer og

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Guide for handel med værdipapirer

Guide for handel med værdipapirer Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank 2 Indhold 1. Orientering

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Depotregler. Tlf Isefjords Alle Holbæk Sparekassen Sjælland-Fyn A/S CVR-nr

Depotregler. Tlf Isefjords Alle Holbæk Sparekassen Sjælland-Fyn A/S CVR-nr Depotregler D00PDFXDEPRGL/2.0 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sparekassen, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S serious trading. worldwide. Forretningsbetingelser for depotforvaltning Saxo Bank A/S Disse Forretningsbetingelser for depotforvaltning består

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige på

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende Depotregler er tilgængelige på Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Djurslands Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede.

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige

Læs mere

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Ringkjøbing Landbobank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Torvet Nørresundby Tel

Depotregler. Torvet Nørresundby Tel Torvet 4 9400 Nørresundby Tel. 9870 3333 Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Nordjyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere