Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for opbevaring af værdipapirer i depot"

Transkript

1 Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse samt cpr.nr. eller cvr.nr. (skal dokumenteres). Valutaudlændinge skal opgive til hvilket land, de har sktepligt. Banken skal endvidere have underskriftsprøve fra deponent samt eventuelle dispositions- eller tegningsberettigede. Navneog adresseændringer samt ændring af eventuelle dispositions- eller tegningsberettigede, skal straks skriftligt meddeles banken. Der skal tillige føres en konto i banken, hvor indtægter fra depotet kan sættes ind, og hvorfra depotgebyrer m.v. kan hæves. Beløb der indsættes/hæves på afkastkontoen i en anden valuta end danske kroner omregnes efter en af Lån & Spar Bank fasts valutakurs. For såvel depoter som konti gælder bankens til enhver tid gældende Almindelige Forretningsbetingelser. Opbevaring og ansvar Banken hæfter for skade på deponerede værdipapirer, hvis den har forsømt opbevare papirerne forsvarligt. Værdipapirer opbevares ikke nødvendigvis i den af bankens afdelinger, som de er indleveret til. Hvis papirerne f.eks. ønskes udleveret, må der derfor regnes med nogle dages ekspeditionstid. Ved indlevering til opbevaring kontrollerer banken ikke adkomstmangler ved og ægtheden af fysiske værdipapirer, herunder udenlandske værdipapirer. Forbehold ved betalinger Renter af obligioner, udtræknings- og indfrielsesbeløb, udbytter af aktier og investeringsforeningsbeviser samt øvrige pengebeløb sættes ind på kontoen i banken med forbehold af, banken endeligt modtager beløbet. Sker dette ikke, vil banken være berettiget til tilbageføre de beløb, der er s ind. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kontoudskrift eller meddelelse om, beløbet er s ind på kontoen. Årsoversigten Hvert år i januar måned udsendes en oversigt, der viser, hvad der er registreret på depotet pr. 31. december det foregående år, herunder hvad der pr. denne do er registreret i VP Securities samt oplysninger der er videregivet til sktemyndighederne. Efter behov kan der mod gebyr bestilles oversigter, der viser den aktuelle beholdning. Depotgebyr Banken beregner gebyrer for opbevaring og registrering af værdipapirer i depot og for de hermed forbundne serviceydelser efter de til enhver tid gældende priser, der oplyses i banken. Regler for andre depottyper mv. For pantste depoter, forvaltningsdepoter, herunder forvaltning af båndlagte midler, og midler der tilhører umyndige, pensionsdepoter, medarbejderaktiedepoter og andre depoter, gælder yderligere regler, der oplyses i banken. Ansvarsfraskrivelse for ekstraordinære begivenheder Banken er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndigheds-foranstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, 1

2 nurkastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om banken selv er part i konflikten, herunder denne kun rammer dele af bankens funktioner. Regler for aktier/konvertible obligioner Nytegning Hvis der i Ststidende indbydes til nytegning af aktier og/eller obligioner, herunder konvertible obligioner, med fortegningsret for de hidtidige aktionærer og/eller obligionsejere, underretter banken ved almindeligt brev deponenten, hvis tegningsfristen gør underretning mulig. Deponenten anmodes om inden for en af banken angivet frist meddele, hvorvidt nytegning ønskes foretaget tegningsretterne skal søges solgt supplerende/overskydende tegningsretter skal søges købt/solgt. Hvis banken ikke inden for den givne frist har modtaget deponentens instruktion, eller deponenten ikke stiller midler til rådighed for tegning, eller hvis tegningsfristen ikke gør underretning mulig, er banken berettiget til sælge tegningsretterne bedst muligt for deponentens regning og risiko. Banken påtager sig dog intet ansvar for et eventuelt salgs gennemførelse. Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan banken undlade sælge retterne. Ikke benyttede tegningsretter, der er registreret i VP Securities, vil efter tegningsperioden blive slettet af VP Securities uden meddelelse til deponenten. Fondsaktier Hvis det offentliggøres i Ststidende, der udstedes fondsaktier, underretter banken ved almindeligt brev deponenten, hvis fristen gør underretning mulig. Deponenten anmodes om inden for en af banken angivet frist meddele, hvorvidt fondsaktierne ønskes hjemtaget aktieretterne ønskes solgt supplerende/overskydende aktieretter ønskes købt/solgt. Har banken ikke inden for den givne frist modtaget deponentens instruktion, eller deponenten ikke stiller midler til rådighed for køb af aktieretter, eller hvis fristen ikke gør underretning mulig, hjemtager banken størst muligt antal fondsaktier og er berettiget til sælge eventuelle overskydende aktieretter bedst muligt for deponentens regning. Banken påtager sig dog intet ansvar for et eventuelt salgs gennemførelse. Hvis værdien af aktieretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan banken undlade sælge retterne. Ikke benyttede aktieretter, der er registreret i VP Securities, vil kunne slettes af VP Securities uden meddelelse til deponenten. Konvertible obligioner På tidspunktet for konvertering af konvertible obligioner, som offentliggøres i Ststidende, underretter banken ved almindeligt brev deponenten, hvis konverteringsfristen gør underretning mulig. Deponenten anmodes om inden for en af banken angivet frist meddele, hvorvidt de konvertible obligioner ønskes konverteret til aktier de konvertible obligioner skal inkasseres ved forfald. 2

3 Har banken ikke inden for den givne frist modtaget deponentens instruktion, eller hvis konverteringsfristen ikke gør underretning mulig, foretager banken ingen disposition på deponentens vegne. De konvertible obligioner henstår til forfald eller et eventuelt senere tilbud om konvertering. Købstilbud Hvis banken er depotsted for en mindretalsaktionær, over for hvem der fremsættes købstilbud i forbindelse med overdragelse af en kontrollerende aktiepost, er banken ikke ansvarlig over for deponenten, hvis denne ikke benytter sig af det fastste købstilbud inden for den af Københavns fondsbørs fastste, for eksempel som følge af bortrejse, ferie m.v. Regler for værdipapirer, der er registreret i VP Securities For obligioner, aktier og andre fondsaktiver, der er registreret i VP Securities, gælder yderligere følgende betingelser. Registrering i VP Securities VP Securities registrerer udstedelse og omsætning af danske obligioner, danske aktier og andre fondsaktiver, der er godkendt til registrering af Finanstilsynet, samt rettigheder over disse. Registreringen sker på et depot i VP Securities (en VP-depotkonto), som banken opretter til deponenten. Ændringsmeddelelser Banken/VP Securities udsender ændringsmeddelelser ved alle bevægelser på depotet. Ved handel og udtrækning sendes dog ikke VP-ændringsmeddelelse til deponenter, da banken har valgt sende meddelelse på anden betryggende måde. Hvis VP-ændringsmeddelelse ønskes ved handel, kræves en særlig aftale med banken. VP Securities udsender ikke ændringsmeddelelser, når udtrukne obligioner forfalder. Øvrige meddelelser kan fravælges, jf. 68 i Værdipapirhandelsloven. Renter På forfaldsdagen vil modtagne renter af obligioner blive s ind på kontoen i banken. Udtrækning Efter udtrækning af obligioner vil meddelelse om eventuelle udtrukne beløb blive sendt til deponenten og eventuelle andre berettigede. På forfaldsdagen sættes modtagne udtrækningsbeløb ind på kontoen i banken. Udbytte Modtagne udbytter af aktier og investeringsforeningsbeviser - eventuelt med fradrag af udbyttesk - bliver tidligst s ind på kontoen i banken 4. børsdag efter afholdelse af den generalforsamling, der har vedtaget udbyttebetaling. For udbytter af investeringsforeningsbeviser kan der være tale om acontoudbytte, der er vedtaget af foreningens bestyrelse. 3

4 Udenlandske værdipapirer, der er registreret i VP Securities Afkast fra udenlandske værdipapirer registreret i VP Securities anvises fra VP Securities til banken, der efter eventuel omveksling sætter afkastet ind på deponentens konto, når beløbet er modtaget i banken. Udenlandske obligioner registreret i VP Securities kan ikke navnenoteres, uanset om de i deres oprindelige form kan navnenoteres i hjemlandet. Deponenten er i samme omfang som banken selv underkastet gældende retsregler og sædvaner i værdipapirudstederens hjemland, hvilket blandt andet kan indebære, der er oplysningspligt til udenlandske myndigheder og selskaber om deponentens navn og adresse, beholdningens størrelse, sammensætning, afkast m.v. Nytegning af aktier og/eller konvertible obligioner samt fondsaktier Med hensyn til nytegning, fondsaktier samt konvertible obligioner henvises til foranstående bestemmelser. Disponering over værdipapirer Registrering af rettigheder over værdipapirer i et depot i banken, herunder køb og salg, foretages af banken på baggrund af en anmodning (anmeldelse). Rettigheder kan anmeldes til enhver af bankens afdelinger. Anmeldelse skal ske skriftligt. Anmeldelse pr. telefon, via telefax, telex, telegram og andre elektroniske kommunikionsmidler godkendes ikke som anmeldelsesmåde, medmindre der foreligger aftale herom. Anmeldelser, der modtages af en anden afdeling end depotførende, når depotførende afdeling har lukket, registreres først, når depotførende afdeling igen har åbent. Anmelder kan på begæring få en skriftlig bekræftelse med oplysning om det tidspunkt, hvor anmeldelsen er modtaget i banken. Dokumention ved anmeldelse Ved enhver anmeldelse til registrering kan banken kræve dokumention for: anmeldelsen kommer fra rette vedkommende det anmeldte kan registreres rettigheden består. I øvrigt kan banken kræve andre nødvendige oplysninger foreligger, for registrering kan ske, ellers afvises anmeldelsen. Hvis det sker, får anmelderen begrundelse for afvisningen. Retsvirkninger af registrering af rettigheder mv. Banken indrapporterer en anmeldelse om registrering af en rettighed til endelig prøvelse og registrering i VP Securities. Registreringen får retsvirkning fra tidspunktet for den endelig prøvelse i VP Securities. Danske navneaktier For danske navneaktier i depot vil banken lade navnenotering registrere i VP Securities, medmindre deponenten beder om andet. Ved salg af navneaktier m.v. er banken bemyndiget til sørge for få aktierne afnoteret. 4

5 Danske ihændehaveraktier For danske ihændehaveraktier i depot vil banken kun lade navnenotering registrere i VP Securities, hvis deponenten beder om det. Ved salg af ihændehaveraktier m.v. noteret på navn er banken bemyndiget til sørge for få aktierne afnoteret. Navnenotering af danske aktier Anmodning om notering af navn på aktier m.v. indgives til banken, der anmelder over for VP Securities til videre foranstaltning. Noteringen har virkning fra den dag, den modtages af aktiebogsfører fra VP Securities. Registreringsophør i VP Securities Når et fondsaktiv ikke længere registreres i VP Securities, vil deponenten og eventuelle rettighedshavere modtage en meddelelse, der indeholder oplysning om fremgangsmåden for udlevering af dokumenter til erstning for de registrerede fondsaktiver. Fuldmagt Banken kan give et andet pengeinstitut fuldmagt til disponere over depoter i banken af forretningsmæssige grunde, herunder bl.a. indtjeningsmæssige grunde eller for opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet. Lovgivning De nærmere regler om obligioner, aktier mv. registreret i VP Securities, herunder om betingelserne for og retsvirkningerne af registrering, fremgår af lov om Værdipapirhandel mv. og de hertil hørende bekendtgørelser. Regler for Danske værdipapirer, der ikke registreres i VP Securities Obligioner Banken efterser obligioner for udtrækning eller opsigelse, hvis de offentliggøres i Ststidende eller de af obligionsudstederne udsendte trækningslister. Udtrukne eller opsagte obligioner og rentekuponer inkasseres ved forfald. Aktier mv. Banken inkasserer udbyttekuponer fra deponerede aktier mv., hvis tid og sted for indløsning af udbytte-kuponerne offentliggøres i Ststidende. Med hensyn til nytegning, fondsaktier samt konvertible obligioner henvises til foranstående bestemmelser. Efter særskilt aftale påtager banken sig få værdipapirer noteret på navn eller ihændehaver. Interimsbeviser mv. Banken ombytter interimsbeviser m.v. med aktier eller obligioner og taloner med nye kuponark. Særlige effekter Banken påtager sig ikke indløse rente- og udbyttekuponer m.v. samt eventuel indberetning til sktemyndighederne af værdipapirer, der opbevares som særlige effekter. 5

6 Pantebreve mv. Banken modtager pantebreve til opbevaring i depot, hvis deponenten oplyser debitors navn, adresse, CPR-nr. eller cvr-nr. samt pantebrevets aktuelle restgæld. For pantebreve, gældsbreve og lignende påtager banken sig, med mindre andet er aftalt: underrette debitor om deponeringen, hvis debitor har en adresse her i landet, modtage fastste ydelser fra debitor til indsættelse på deponentens konto. Banken er på deponentens vegne tilmeldt»northern European Transaction Services«(Nets) som kreditor. Betalinger af pantebrevsydelser m.v., som betales gennem dette automiske betalingssystem, er derfor undergivet de for systemet til enhver tid gældende regler, som udleveres i banken, underrette deponenten, når ydelser er indbetalt til banken, modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende og underrette deponenten. Sådanne beløb modtages med forbehold af deponentens godkendelse og uden ansvar for banken, underrette debitor, når pantebrevet udtages af depotet, sende påkravsmeddelelse ifølge tinglysningslovens 42a, hvis debitor har adresse her i landet. Banken forbeholder sig ret til vente et antal dage efter en betalingsfrist udløb, for det med sikkerhed kan konsteres, om en ydelse er indbetalt, før betalings-meddelelse, påkrav o.lign. sendes. Banken påtager sig ikke videregive oplysninger, som offentliggøres i Ststidende. Særlige regler for udenlandske værdipapirer Opbevaring/registrering af udenlandske værdipapirer Udenlandske værdipapirer (værdipapirer der ikke er registeret i en dansk værdipapircentral) opbevares/registreres hos/af en af bankens forretningsforbindelser. Ifølge Værdipapirhandelsloven, kan banken efter aftale med sine kunder opbevare værdipapirer i et samledepot. Det vil sige et depot, hvor flere kunders værdipapirer er registreret i bankens navn eller bankens forretningsforbindelses navn. Samledepotet kan også indeholde bankens egne værdipapirer, hvis Finanstilsynet giver tilladelse hertil. Finanstilsynet har meddelt, tilladelse ikke kræves, hvis banken ikke er depothaver. Banken er derfor forpligtet til ikke opbevare egne værdipapirer i et samledepot i bankens navn, medmindre der foreligger en tilladelse fra Finanstilsynet. I praksis betyder det, banken opbevarer egne udenlandske værdipapirer i ét depot og alle kunders udenlandske værdipapirer i et andet separ depot - et samledepot - hos bankens forretningsforbindelse. Undtaget er de markeder hvor en adskillelse ikke er mulig på grund af lokale regler. Her opbevares bankens egne værdipapirer sammen med kundernes værdipapirer i et samledepot i forretningsforbindelsens navn. Ifølge Lov om Finansiel Virksomhed 72, stk. 6, kan en kunde i tilfælde af bankens betalingsstandsning, konkurs eller lignende udtage sine værdipapirer af et samledepot på grundlag af bankens registreringer, hvis der ikke forinden er tvist om kundens ejendomsret. Retten til udtage på grundlag af bankens registreringer gælder, selvom samledepotet indeholder bankens egne værdipapirer. Banken er bemyndiget til disponere over et samledepot og berettiget til i fornødent omfang overdrage denne bemyndigelse til den forretningsforbindelse, der er valgt af banken. Banken er ansvarlig for, behandlingen af kunders værdipapirer i samledepot er i overensstemmelse med kundernes instrukser, dog således banken kun er ansvarlig for forretningsforbindelsens erkendte eller pådømte fejl. Banken er endvidere ansvarlig for forretningsforbindelsens soliditet, hvis forretningsforbindelsen er valgt af banken. Deponenten er i samme omfang som banken selv underkastet de på den fremmede plads gældende retsregler og sædvane, såvel som de benyttede forretningsforbindelsers forretningsgrundlag, hvilket blandt andet kan indebære, der er oplysningspligt til udenlandske myndigheder og selskaber om kundens navn og adresse, beholdningens størrelse, sammensætning, afkast, m.v. 6

7 Renter af obligioner, udtræknings- og indfrielsesbeløb samt udbytte af aktier For depoter indeholdende værdipapirer, som opbevares af/registreres hos en af banken valgt forretningsforbindelse i bankens navn, kan deponenten normalt forvente, renter af obligioner, udtræknings- og indfrielsesbeløb - efter eventuel omveksling - sættes ind på forfaldsdagen på kontoen i banken. Udbytter af aktier vil tilsvarende blive s ind på kontoen i banken, når de ifølge oplysning fra forretningsforbindelsen er stillet til rådighed for banken. Tilbagesøgning af udbytte-/rentesk Banken er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandsk udbytte-/rentesk, medmindre andet er aftalt. Rente og udbytte af udenlandske værdipapirer, der er fysisk opbevaret i banken Rente- og udbyttekuponer af udenlandske værdipapirer, som efter aftale er deponeret i banken, sendes til inkasso i udlandet og sættes ind på deponentens konto, så snart banken har modtaget beløbet. For inkassioner på udlandet gælder de til enhver tid fastste»ensartede inkassoregler«, vedtaget af Det Internionale Handelskammer. Særlige effekter Banken påtager sig ikke indløse rente- og udbyttekuponer m.v. samt eventuel indberetning til sktemyndighederne af udenlandske værdipapirer, der opbevares som særlige effekter. Rente og udbytte af navnenoterede udenlandske værdipapirer, der fysisk opbevares i banken For udenlandske værdipapirer, der er noteret på kundens navn og deponeret i banken, påtager banken sig intet ansvar for opkrævning af udbytte, rente, m.v. For inkassioner i udlandet gælder de til enhver tid fastste >>ensartede inkassoregler<<, vedtaget af Det Internionale Handelskammer. Nytegning, fondsaktier mv. vedrørende udenlandske værdipapirer I tilfælde af nytegning af aktier og/eller tegning af obligioner, herunder konvertible obligioner og warrants samt ved udstedelse af fondsaktier, underretter banken ved almindeligt brev deponenten, hvis fristen gør underretning mulig. I øvrigt henvises til foranstående bestemmelser om nytegning, fondsaktier, m.v. Afslutning af emission - herunder bogføring af provenu m.v. - foretages først, når afregningsgrundlaget er stillet til rådighed for banken fra forretningsforbindelsen. Generalforsamlinger Banken sender ikke meddelelser til deponenten om ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger samt ekstraordinære meddelelser om udenlandske selskaber. Generelt Tilsyn Lån & Spar Bank er en finansiel virksomhed underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Investorgaranti 7

8 I tilfælde af bankens betalingsstandsning eller konkurs dækker Garantifonden for indskydere og investorer: Kontante indskud: Kontante indskud på visse særlige konti som pensionskonti mv. er dækket uden beløbsgrænse. Øvrige kontante indskud dækkes med indtil euro pr. indskyder. Værdipapirer: Værdipapirer, der tilhører investor, som opbevares, administreres eller forvaltes af banken dækkes med indtil modværdien af euro pr. investor, såfremt banken ikke kan tilbagelevere papirerne. Garantifonden for indskydere og investorer vil fremsende nærmere vejledning herom, hvis det skulle blive aktuelt. Klage Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller sletning af rettigheder eller bankens afvisning af en anmeldelse skal indgives skriftligt til Klagenævnet for Værdipapircentraler, c/o VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, inden 6 uger efter bankens afvisning af anmeldelsen. Klagenævnet kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af klagefristen. Samtidig med klagen indsendes, skal der betales et klagegebyr på for tiden 400 kr. De nærmere regler om klage fremgår af bekendtgørelse om Klagenævnet for Værdipapircentraler. Erstning VP Securities er erstningspligtig for tab som følge af egne fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i VP Securities eller udbetalinger herfra, selv om fejlen er hændelig. Den samlede erstning for tab, der er en følge af samme fejl, kan ikke overstige 500 mio.kr. Banken er som depotførende institut ligeledes erstningspligtig for tab som følge af egne fejl i forbindelse med indrapportering til registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i VP Securities eller udbetalinger herfra, selv om fejlen er hændelig. Den samlede erstning for tab, der er en følge af samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. Hvis et dansk depotførende institut, herunder banken, ikke er i stand til udrede en erstning, som omtalt ovenfor, hæfter de øvrige danske depotførende institutter, som har indgået tilslutningsaftale med VP Securities, for det manglende beløb op til 500 mio. kr. pr. fejl. Ændring af disse regler Banken kan ændre Regler for opbevaring af værdipapirer i depot uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Banken kan i andre tilfælde ændre reglerne med et passende varsel i overensstemmelse med bankens almindelige forretningsbetingelser eller forskrifter i lov eller anden offentlig regulering. Eventuelle ændringer vil blive varslet på Ikrafttrædelse Disse» Regler for opbevaring af værdipapirer i depot«gælder fra 6. november

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark 1. Generelt herunder ændring af betingelser Nedenstående regler for opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark, filial af Banque Internationale à

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Vilkår for depot i Lægernes Bank

Vilkår for depot i Lægernes Bank Vilkår for depot i Lægernes Bank Gældende fra 06.06.2013 20.05.2016 /02 Side 2/7 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Bankens depotregler Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i pengeinstituttet indeholder en generel orientering om de vilkår, der

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Lån & Spar Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter CVR-nr. 34631328 B19PDFBETING Kl. TID Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depot i vestjyskbank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer og

Læs mere

Guide for handel med værdipapirer

Guide for handel med værdipapirer Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank 2 Indhold 1. Orientering

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S serious trading. worldwide. Forretningsbetingelser for depotforvaltning Saxo Bank A/S Disse Forretningsbetingelser for depotforvaltning består

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede.

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige

Læs mere

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige på

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende Depotregler er tilgængelige på Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Djurslands Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Tlf Isefjords Alle Holbæk Sparekassen Sjælland-Fyn A/S CVR-nr

Depotregler. Tlf Isefjords Alle Holbæk Sparekassen Sjælland-Fyn A/S CVR-nr Depotregler D00PDFXDEPRGL/2.0 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sparekassen, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende

Læs mere

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Ringkjøbing Landbobank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Torvet Nørresundby Tel

Depotregler. Torvet Nørresundby Tel Torvet 4 9400 Nørresundby Tel. 9870 3333 Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Nordjyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Sådan handler Jyske Bank

Sådan handler Jyske Bank 1. Om forretningsbetingelserne Bankens almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem Dem og banken. Her kan De læse om både Deres og bankens rettigheder og pligter. Bankens almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018

Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018 Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018 DB0175 2017.10 Disse betingelser (Betingelserne) gælder for depoter, som en kunde (Kunden) opretter hos Danske Bank i henhold til en aftale om depot

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger

Læs mere

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ V E D T Æ G T E R for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Svejsemaskinefabrikken Migatronic

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere