Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank"

Transkript

1 Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION KONVERTERING OG OMBYTNING... 3 NYTEGNING... 3 UDSTEDELSE AF FONDSAKTIER... 3 KØBSTILBUD... 4 KØB, SALG OG AUTOMATISK PANT NAVNENOTERING... 4 UDTRÆKNING/UDBYTTE MV...4 REGISTRERING... 5 ANMELDELSE AF REGISTRERING... 5 ANMELDELSENS RETSVIRKNING... 5 VÆRDIPAPIRCENTRALENS INFORMATION... 5 PANTEBREVE... 6 DEPOTGEBYRER MV ANSVAR OG ERSTATNING... 6 KLAGE OVER AFGØRELSE... 7 ÆNDRING... 7 Side 1/7

2 Indledning Disse vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot i Sydbank gælder, medmindre andet er aftalt, sammen med Sydbanks almindelige forretningsbetingelser. Oprettelse af depot Depothaver skal udfylde en særlig blanket, når depothaver opretter depot i Sydbank, og skal bl.a. oplyse sit navn, adresse og CPR-/CVR- nummer samt underskrive eventuelt sammen med dispositionsberettigede eller tegningsberettigede. Er depothaver er skattepligtig i et andet land end Danmark, skal dette oplyses af hensyn til Sydbanks indberetning og eventuel tilbagesøgning af skat i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster og reglerne for beskatning af afkast på amerikanske værdipapirer. Sker der ændringer af depothavers navn, adresse, skattetilhørsforhold eller tegningsregler, skal dette straks oplyses til Sydbank. Tilknyttet konto Til depotet skal der være knyttet en eller flere konti i Sydbank, hvorpå banken med frigørende virkning kan indsættes renter, udbytte, provenu for udtrækning af obligationer og andet afkast, der vedrører værdipapirer registreret i depotet, samt hvorfra Sydbank er berettiget til at hæve depotgebyr mv. Renter og provenu ved udtrækning af obligationer indsættes på forfaldsdagen. Udbytte af aktier og investeringsforeningsandele registret i Værdipapircentralen eventuelt med fradrag af udbytteskat indsættes 4 børsdage efter afholdelse af den generalforsamling, hvor udbyttebetalingen er vedtaget. For øvrige værdipapirer indsættes udbyttebeløbet, når det er stillet til Sydbanks disposition. Når Sydbank indsætter beløb på en tilknyttet konto sker med forbehold af, at Sydbank modtager beløbet fra udstederen. Hvis Sydbank ikke modtager beløbet, er Sydbank berettiget til at tilbageføre det indsatte beløb, uanset om depothaver har modtaget underretning om indsættelsen. Er beløb, der skal sættes ind på en tilknyttet konto, i en anden valuta end danske kroner, omregnes efter en af Sydbank fastsat valutakurs. Ændring af den eller de tilknyttede konti skal ske med et varsel på mindst 3 bankdage forud for dispositionsdagen. Opbevaring Dematerialiserede (papirløse) værdipapirer er registreret i en værdipapircentral. Fysiske værdipapirer opbevares af Sydbank, men ikke nødvendigvis i den af bankens afdelinger, som de er indleveret til. Derfor kan der være nogle dages ekspeditionstid, før værdipapirerne kan udleveres. Når værdipapirer indleveres til opbevaring, kontrollerer Sydbank ikke ægtheden eller mangler ved adkomsten Efter samtykke fra depothaver kan Sydbank opbevare værdipapirer i et samledepot i Sydbank, Værdipapircentralen, andre pengeinstitutter, herunder udenlandske eller ved andet depotsted. Udenlandske værdipapirer opbevares i samledepot i udlandet eller hos depotbank i Danmark, medmindre andet er aftalt. Opbevaring i samledepot betyder, at flere depothaveres værdipapirer opbevares i samme depot. Sydbank fører et register over de enkeltes ejerforhold til de registrerede værdipapirer. Opbevaring af værdipapirer i samledepot medfører, at depothavere ikke kan udnytte individuelle rettigheder, som f.eks. deltagelse i generalforsamlinger eller udøvelse af stemmeret. Depothaver er i samme omfang som depotstedet selv underkastet de retsregler og sædvaner, som gælder på en fremmed plads, og de valgte forretningsforbindelsers forretningsbetingelser. Dette kan blandt andet kan indebære, at der er oplysningspligt til udenlandske myndigheder og selskaber om depothavers navn og adresse, beholdningens størrelse, sammensætning, afkast mv. Side 2/7

3 Udskrifter og information. Hvert år i januar sender Sydbank til depothaver en udskrift, der viser, hvilke værdipapirer der var registeret i depotet pr. 31. december det foregående år, herunder værdipapirer registreret i en værdipapircentral. Sydbank sender også meddelelse om rentebetalinger, ved udtrækning af obligationer samt ved udbetaling af udbytte af aktier og investeringsforeningsandele. Sydbank kan dog undlade dette for særlige værdipapirer, hvilket Sydbank forinden vil meddele depothaver. Bliver Sydbank gennem offentliggørelse i Statstidende eller på anden måde bekendt med - konvertering og ombytning af konvertible obligationer/warrents - nytegning/fortegningsret for aktier eller obligationer - udstedelse af fondsaktier for aktier - købstilbud på aktier vil Sydbank underrette depothaver om det ved almindeligt brev. Det forudsættes, at eventuelle frister gør underretning mulig, ligesom Sydbank efter forudgående underretning til depothaver kan undlade underretning for særlige værdipapirer. Dog vil underretning om eventuelle købstilbud alene blive sendt til depothaver, hvis de - efter Sydbanks vurdering - anses realistiske. Konvertering og ombytning Ved konvertering af obligationer/warrents skal depothaver - inden for en angiven frist meddele Sydbank, om de konvertible obligationer/warrents ønskes konverteret til aktier de konvertible obligationer/warrents skal indkasseres ved forfald Modtager Sydbank ikke depothavers instruktion inden fristens udløb, er Sydbank berettiget til - for depothavers regning og risiko - at vælge den mulighed, der efter Sydbanks skøn er mest fordelagtig for depothaver. Sydbank ombytter - efter instruktion fra udsteder interimsbeviser med aktier eller obligationer samt taloner med nye kuponark. Nytegning Ved nytegning af aktier eller obligationer skal depothaver inden en angiven frist oplyse Sydbank, om nytegning ønskes foretaget tegningsretterne skal søges solgt eventuelle overskydende tegningsretter skal søges solgt eller supplerende ønskes indkøbt. Modtager Sydbank ikke depothavers instruktion inden for den givne frist, eller har depothaver ikke stillet midler til rådighed for tegningen, er Sydbank berettiget til at sælge tegningsretterne bedst muligt for depothavers regning og risiko. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for, om et eventuelt salg gennemføres. Ikke benyttede tegningsretter, der er registreret i Værdipapircentralen, vil uden forudgående meddelelse blive slettet af Værdipapircentralen. Udstedelse af fondsaktier Ved udstedelse af fondsaktier på baggrund af aktier i depothavers depot skal depothaver inden en angiven frist meddele Sydbank, om fondsaktierne ønskes hjemtaget aktieretterne skal søges solgt en eventuel overskydende aktieret skal søges solgt eller supplerende aktieret ønskes indkøbt. Side 3/7

4 Modtager Sydbank ikke depothavers instruktion inden den givne frist, tager Sydbank størst muligt antal fondsaktier hjem og er berettiget til at sælge eventuelle overskydende aktieretter bedst muligt. Sydbank påtager sig intet ansvar for, om et eventuelt salg gennemføres. Købstilbud Sydbank er ikke ansvarlig over for depothaveren, hvis denne ikke benytter sig af et fremsat købstilbud. Køb, salg og automatisk pant. Køb og salg og lignende af fondsaktiver opdateres på VP-kontoen på handlens valørdag. Et værdipapir kan kun sælges, hvis værdipapiret ligger i depotet på handelsdagen, medmindre andet er aftalt med Sydbank. Når depothaver køber værdipapirer, der er registreret i en værdipapircentral, vil Sydbank i henhold til værdipapirhandelsloven opnå automatisk panteret i værdipapirerne til sikkerhed for betaling af købesummen. Dette gælder, uanset om købet sker via Sydbank eller anden værdipapirhandler. Der skal på valørdagen, når købet er afviklet, være dækning til køb af værdipapiret på en tilknyttet konto. Er der på valørdagen ikke dækning til betaling af værdipapirerne, vil Sydbank opretholde panteretten og straks være berettiget til at sælge værdipapirerne uden forudgående at meddele det til depothaver. Indbringer salget ikke tilstrækkeligt provenu til at dække købesummen incl. omkostninger, har Sydbank krav på betaling af differencen. Depothavers køb af fondsaktiver gennem en ekstern fondshandler registreres på VP-kontoen på baggrund af oplysninger, Sydbank modtager fra den eksterne fondshandler via en værdipapircentral. Depothavers salg af fondsaktiver gennem en ekstern fondshandler registreres på VP-kontoen efter skriftlig anmodning herom til Sydbank. Køb og salg til og fra et pensionsdepot i Sydbank kan kun ske efter forudgående aftale med banken og vil altid medføre, at banken udfærdiger en fondsafregning til depothaver på denne handel. Fondsaktiver overføres kun fra VP-kontoen efter skriftlig meddelelse fra depothaver. Navnenotering Ønsker depothaver sine danske aktier og investeringsbeviser noteret på navn, skal depothaver meddele det til Sydbank. Navnenoteringen registreres på VP-kontoen og videregives til aktiebogsfører via værdipapircentralen. Navnenoteringen har virkning fra den dag, aktiebogsføreren modtager denne. Udenlandske værdipapirer og obligationer, der er registreret i en værdipapircentral kan ikke noteres på navn. Køber depothaver danske navneaktier eller lignende, vil Sydbank begære aktierne noteret på depothavers navn, medmindre depothaver meddeler Sydbank andet. Salg af navneaktierne vil automatisk medføre afnotering. Køber depothaver danske ihændehaveraktier mv., vil aktierne kun blive noteret på navn, hvis depothaver beder Sydbank om det. Sælger depothaver ihændehaveraktier noteret på navn er Sydbank bemyndiget til at afnotere eller transportere til ihændehaver. Udtrækning/udbytte mv. Bliver Sydbank gennem offentliggørelse i Statstidende eller på anden måde opmærksom på udtrækning eller opsigelse af danske obligationer udtrækning af danske præmieobligationer udbyttekuponer fra danske aktier indkasserer banken disse afkast. Dette gælder dog ikke medmindre andet er aftalt - for udenlandske værdipapirer, der fysisk opbevares i Sydbank. For værdipapirer, der er registeret i en værdipapircentral gælder særlige regler se nedenfor. Side 4/7

5 Registrering i en værdipapircentral: Registrering Udstedelse af omsættelige dematerialiserede (papirløse) værdipapirer som fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral, som noterer rettigheder over fondsaktiverne. Registreringer sker på en VP-konto i en værdipapircentral. Sydbank fører konto i Værdipapircentralen. Værdipapircentralen fastsætter regler om, hvilke værdipapirer der kan optages til registrering som fondsaktiver, og disse regler skal godkendes af Finanstilsynet. Regler om Værdipapircentralen fremgår af lov om værdipapirhandel med tilhørende forskrifter. Der kan læses mere om reglerne på Værdipapircentralens hjemmeside Anmeldelse af registrering Anmeldelser om registrering af rettigheder på en VP-konto skal som minimum indeholde oplysninger om rettighedshavers navn og adresse samt CPR-/CVR-nr., hvor et sådant forefindes de fondsaktiver, som anmeldelsen angår det kontoførende institut rettighedens art den eller de, til hvem den pågældende værdipapircentral kan betale med frigørende virkning. Anmeldelser skal ske skriftligt og kan ikke ske ved telefon, telefax, telex, telegram, eller andre elektroniske kommunikationsmidler, medmindre der er truffet særlig aftale om det med Sydbank. Anmeldelser kan ske til en af Sydbanks afdelinger i den sædvanlige åbningstid for den depotførende afdeling. I forbindelse med registrering af rettigheder over værdipapirerne kan Sydbank kræve dokumentation for, at den anmeldte rettighed hidrører fra rette vedkommende, og at de nødvendige oplysninger, der skal danne grundlag for registreringen, foreligger, herunder at dispositionen kan registreres. I forbindelse med indrapporteringen til Værdipapircentralen foretager Sydbank en prøvelse af den anmeldte rettighed. Foreligger de nødvendige oplysninger ikke, og/eller er grundlaget for registrering af rettigheder ikke til stede, vil Sydbank afvise anmeldelsen. Anmelder vil modtage begrundelse for afvisningen samt oplysninger om mulighed for at klage. Anmeldelsens retsvirkning I henhold til værdipapirhandelsloven skal samtlige rettigheder over fondsaktiver registreres i en værdipapircentral for at rettighedshaveren kan opnå beskyttelse mod retsforfølgning og aftaler indgået i god tro. Disse rettigheder kan f.eks. være ejendomsret, pant eller udlæg. Retsvirkningen for en registreret rettighed indtræder på det tidspunkt, hvor registreringen prøves endeligt i værdipapircentralen. Værdipapircentralens information Ved enhver registrering eller ændring af rettigheder over et fondsaktiv, samt ved ændring af kontoførende institut, sender Værdipapircentralen meddelelse herom til depothaver. Der sendes dog ingen meddelelse når der registreres automatisk pant i henhold til værdipapirhandelsloven, og panteretten automatisk slettes efter udløbet af fristen for opretholdelse af panteretten. Værdipapircentralen - efter aftale med det kontoførende institut - har besluttet ikke at sende meddelelser, fordi depothaver og/eller rettighedshaver har fået oplysningerne på anden måde. Når depothaver og/eller rettighedshaver har fået meddelelsen i anden forbindelse, eller det af andre grunde skønnes, at meddelelsen er åbenbart betydningsløs. Side 5/7

6 Ønsker depothaver og/eller rettighedshaver at modtage meddelelse i forbindelse med handel, udtrækning og fondskodeskift, skal depothaver aftale det med Sydbank. For sådanne meddelelser kræver Sydbank et gebyr i henhold til Sydbanks prisliste. Når et aktieselskab eller en investeringsforening ophører med at være registreret i Værdipapircentralen, sendes der meddelelse om det til depothaver og eventuelle rettighedshavere. Meddelelsen indeholder oplysning om fremgangsmåden for udlevering af dokumenter til erstatning for de registrerede fondsaktiver. Pantebreve For så vidt angår pantebreve, gældsbreve og lignende påtager Sydbank sig - medmindre andet er aftalt - at underrette debitor om deponeringen modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsættelse på depothavers konto. Sydbank er på depothavers vegne tilmeldt "Pengeinstitutternes BetalingsSystemer" som kreditor. Pantebrevsydelser mv., som betales gennem dette system, er undergivet de for systemet til enhver tid gældende regler. Disse regler udleveres på forlangende til depothaver. underretter depothaver, når ydelser er betalt. modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende og underrette depothaver herom. Sådanne beløb modtages med forbehold af depothavers godkendelse og uden ansvar for Sydbank sende påkravsmeddelelse i henhold til Tinglysningslovens 42 a lave pligtige rykningspåtegninger på pantebreve. Sydbank kan kræve et gebyr herfor. Sydbank påtager sig kun efter særlig aftale at træffe foranstaltninger, som er nødvendige for at holde forsikringsgaranti eller anden pantebrevskaution i kraft. Depotgebyrer mv. Sydbank beregner gebyrer for opbevaring af værdipapirer i depot og for de hermed forbundne arbejdsydelser. Oplysninger om gebyrer mv. fremgår af Sydbanks prisliste, der kan rekvireres ved henvendelse til banken. Ansvar og erstatning Sydbank hæfter for skade på deponerede værdipapirer, hvis banken har forsømt at opbevare papirerne forsvarligt. Tab, der opstår som følge af registreringsfejl eller lignende hos Sydbank eller i Værdipapircentralen, er omfattet af de danske erstatningsregler i henhold til værdipapirhandelsloven. Udenlandske fondsaktiver, der ikke er udstedt i Værdipapircentralen, men overført til denne fra en udenlandsk værdipapircentral, er underlagt den udenlandske værdipapircentrals erstatningsordning i tilfælde af, at depothaver lider tab som følge af registreringsfejl eller lignende i den udenlandske værdipapircentral. Opbevares værdipapirer i et samledepot i Værdipapircentralen, gælder erstatningsbegrænsningen i værdipapirhandelsloven for tab som følge af fejl i forbindelse med registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder for samledepotet som helhed. Dette betyder, at erstatningsgrænsen for de enkelte ejerforhold i samledepotet kan nedsættes i forhold til samledepotets størrelse. Erstatningsgrænsen for samme fejl er 500 mio. kr. (2001). Deponerer Sydbank værdipapirer i udlandet, er Sydbank ansvarlig for den udenlandske forretningsforbindelses erkendte eller pådømte fejl og for dennes soliditet, hvis forretningsforbindelsen er valgt af Sydbank. Sydbank er dog ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, indgribende uregelmæssigheder i den offentlige kommunikation, nedbrud af datacentraler, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om banken er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af bankens funktioner, forudsat der ikke foreligger et selvstændigt ansvar for banken. Side 6/7

7 Klage over afgørelse Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder over fondsaktiver registreret i en værdipapircentral skal skriftligt indgives til Værdipapircentralens klageafdeling, Helgeshøj Alle 61, 2630 Tåstrup. Der skal betales et klagegebyr, og klagen skal være indgivet senest 6 uger efter, at registreringen i den pågældende værdipapircentral er sket, eller senest 6 uger efter, at Sydbank har afvist eller undladt at registrere anmeldelsen. Ændring Sydbank er berettiget til med en måneds varsel at ændre disse vilkår. Ændringer vil blive meddelt depothavere skriftligt. Side 7/7

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 13 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 18 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere