Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt"

Transkript

1 Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, adresse, CPR-/CVR-nr./aktuelt udenlandsk skattenr. og dit skattemæssige tilhørsforhold. Du skal dokumentere oplysningerne. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. Selskaber, der er registreret i et offentligt register, skal fremlægge bekræftet udskrift af deres registrerede tegningsregler. Foreninger, fonde og lignende skal vise dokumentation i form af vedtægter mv. Når du opretter et depot, er det en betingelse, at der tilknyttes en konto i banken, hvor vi kan indsætte renter, udtrækning og udbytte mv. og hæve depotgebyr og andre omkostninger Indlevering og opbevaring Når du indleverer eller overfører værdipapirer til opbevaring i et depot, kontrollerer banken ikke dispositionsretten eller ejerforholdet. Vi kontrollerer heller ikke om fysiske danske eller udenlandske værdipapirer er ægte. Vi opbevarer og administrerer ikke fysiske værdipapirer i de afdelinger, hvor de er indleveret. Derfor må du regne med nogle dages ekspeditionstid, hvis du ønsker, at vi skal udlevere værdipapirerne. Skal depotet indeholde værdipapirer, der er registreret i en værdipapircentral, får depotet automatisk tilknyttet en konto i VP Securities (en VP-konto). Vi modtager kun udenlandske værdipapirer, hvis de kan opbevares og administreres hos bankens udenlandske forretningsforbindelse, hvis ikke vi har aftalt andet. Banken påtager sig intet ansvar for at informere om evt. retssager, betalingsstandsninger, konkurser, likvidationer og lignende i de selskaber, der har udstedt de værdipapirer, du har investeret i Samtykke til opbevaring af værdipapirer i samledepot. Banken kan ifølge lov om finansiel virksomhed og efter samtykke fra dig opbevare dine værdipapirer i et samledepot i Sydbank, VP Securities, andre pengeinstitutter, herunder udenlandske eller i en anden depotbank. Finanstilsynet kan endvidere give tilladelse til, at bankens egne udenlandske værdipapirer i nogle lande også opbevares i samledepotet. Værdipapirerne opbevares i bankens navn eller i en forretningsforbindelses navn. At værdipapirer opbevares i et samledepot betyder, at flere kunders værdipapirer opbevares i samme depot. Det betyder, at du ikke kan udnytte individuelle rettigheder, fx deltagelse i generalforsamlinger eller udøvelse af stemmeret, fordi papirerne ikke kan noteres på navn. På samledepotet er det noteret, at værdipapirerne i depotet tilhører bankens kunder. Banken fører et register over den enkelte kundes ejerforhold til de registrerede værdipapirer og kan kun disponere over dine værdipapirer i henhold til dine anvisninger. Udenlandske værdipapirer opbevares i samledepot i udlandet eller hos en depotbank i Danmark, hvis ikke du har aftalt andet med os. Hvis forhold Side 1 - version gældende fra 6. oktober 2014

2 i det enkelte land gør det nødvendigt, kan værdipapirerne opbevares i individuelt depot i stedet for samledepot. Medmindre der forinden er opstået tvist om din ejendomsret, kan du - på grundlag af bankens registreringer om ejerforholdet - i tilfælde af bankens betalingsstandsning, konkurs eller lignende, udtage dine værdipapirer af samledepotet jf. danske lovregler. Går bankens udenlandske forretningsforbindelse i betalingsstandsning, konkurs eller lignende, vil vi gøre krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet på dine vegne. Har banken valgt den udenlandske bank, påtager banken sig ansvaret for denne banks soliditet. Desuden påtager banken sig ansvaret for fejl, hvis den udenlandske bank erkender en sådan fejl, eller fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er banken uden ansvar Regler for andre depottyper For sikkerhedsdepoter, forvaltningsdepoter, herunder forvaltning af båndlagte midler og af umyndiges midler, pensionsdepoter, etableringskontodepoter og andre depoter gælder særlige regler, som du kan få oplyst i banken Årsudskrift Hvert år i januar måned får du en udskrift på papir eller et andet varigt medium, der viser, hvilke værdipapirer der var registreret i depotet den 31. december det foregående år. Efter behov kan du mod gebyr bestille udskrifter, der viser den aktuelle beholdning Indberetning til skattemyndighederne Banken videregiver de oplysninger, som danske og udenlandske skattemyndigheder kan kræve Depotgebyr Banken beregner gebyrer for at opbevare og registrere værdipapirer i depot og for ydelser og administration i forbindelse med depotet. Du kan se gebyrer mv. i bankens prisliste, som du kan få i banken og på vores hjemmeside sydbank.dk Veksling af valuta Hvis ikke vi har aftalt andet, bogfører vi afkast, gebyrer mv. på værdipapirer, som opbevares i depotet på den ønskede afkastkonto - og i den valuta, som kontoen lyder på. Skal der ske en valutaveksling når vi bogfører afkastet, sker dette efter de gældende afregningsvilkår for valutahandel i Sydbank. Vi fastætter normalt valutakursen 2 dage før vi indsætter eller hæver beløbet på din konto. Når du køber valuta, beregner banken et tillæg til valutakursen, og når du sælger valuta, beregner banken et fradrag i valutakursen Forbehold for beløb, vi indsætter på kontoen Når vi i forbindelse med opbevaring og administration af værdipapirer indsætter beløb på den tilknyttede konto, sker det med forbehold for, at banken faktisk modtager beløbet fra udstederen af værdipapiret. Modtager banken ikke beløbet fra udsteder af værdipapiret, er vi berettiget til at tilbageføre dette, selvom du har modtaget meddelelse om indsættelsen Udenlandske retsregler mv. Hvis du opbevarer udenlandske værdipapirer i et depot, er du og banken underkastet de retsregler og sædvaner, som gælder i udstederens hjemland og i vores forretningsforbindelsers hjemlande. Det kan betyde, at vi er forpligtet til at oplyse dit navn, adresse, beholdningens størrelse, sammensætning og afkast til udenlandske myndigheder og selskaber, hvis loven i det pågældende land kræver det. Du og banken er underlagt de benyttede forretningsforbindelsers forretningsvilkår og betingelser. Hvis dine værdipapirer opbevares i depot, som er underlagt retsreglerne i et land uden for Den Europæiske Union (EU), eller uden for et land, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, kan dine rettigheder i forbindelse med disse værdipapirer eller midler variere som følge heraf. Side 2 - version gældende fra 6. oktober 2014

3 2.11. Investorgarantiordning Kan banken ikke tilbagelevere dine opbevarede værdipapirer, dækker "Garantifonden for indskydere og investorer" for et tab på indtil euro. Dækning fra udenlandske garantiordninger, som udbetales til depot- eller kontohaver, dækker et samledepot som helhed og ikke de enkelte ejere, der er registreret i banken. Den enkelte kunde kan derimod være omfattet af den danske garantiordning for indskydere og investorer ifølge lov om en garantifond for indskydere og investorer. Du kan få reglerne i banken eller på indskydergarantifonden.dk Bankens erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser ikke opfylder aftalte forpligtelser. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der skyldes de begivenheder, der er nævnt nedenfor, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltnings-akter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk - fx computervirus og hacking. strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken. andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: vi burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. vi ifølge loven under alle omstændigheder er ansvarlige for det forhold, som er årsag til tabet Erstatningsansvar for værdipapirer registreret i VP Securities Tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder hos banken eller i VP Securities, er omfattet af de danske erstatningsregler i lov om værdipapirhandel. Banken og VP Securities er erstatningspligtig for tab, der skyldes sådanne fejl, selvom fejlen er hændelig. Den samlede erstatning for tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis du forsætligt eller uagtsomt har medvirket til fejlen. Opbevares værdipapirer i et samledepot i VP Securities, gælder erstatningsbegrænsningen i lov om værdipapirhandel for tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller slettelse af rettigheder for samledepotet som helhed. Det betyder, at erstatningsgrænsen for de enkelte kunder, der har værdipapirer i samledepotet, kan nedsættes i forhold til samledepotets størrelse. For udenlandske værdipapirer, der ikke er udstedt i VP Securities, men overført til denne fra en udenlandsk værdipapircentral, gælder den udenlandske værdipapircentrals erstatningsregler, hvis du lider tab, der skyldes registreringsfejl eller lignende i den udenlandske værdipapircentral Nytegning, fondsaktier, konvertible obligationer og købstilbud Følgende er gældende for danske aktier og obligationer, uanset om de er registreret i en dansk værdipapircentral eller ej Nytegning og fondsaktier Bliver banken i Statstidende eller landsdækkende hverdagsaviser opmærksom på indbydelse til nytegning af aktier/obligationer, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer/obligationsejere, eller samme sted ser, at der udstedes fondsaktier, giver banken dig besked om det, og om hvornår de nye aktier/obligationer er til rådighed. Side 3 - version gældende fra 6. oktober 2014

4 Men banken giver dig kun besked, hvis de oplyste frister gør det muligt. Beskeden er kun en information og indeholder ikke nogen anbefaling fra banken. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke gå ud fra, at banken giver dig besked om det. I brevet kan du se fristen for, hvornår vi senest skal have anvisning fra dig, om du ønsker at nytegne aktier/obligationer eller hjemtage fondsaktier sælge tegningsretter eller fondsaktieretter købe eller sælge supplerende/overskydende tegnings- eller fondsaktieretter. Har banken ikke inden den angivne frist modtaget dine anvisninger, eller har du ikke stillet de nødvendige midler til rådighed har banken ret til, men er ikke forpligtet til, at sælge tegningsretter. Ubenyttede tegningsretter, der er registreret i en dansk værdipapircentral, slettes automatisk efter at tegningsperioden er udløbet, uden at du får besked om det. hjemtager banken flest mulige fondsaktier og sælger eventuelle overskydende fondsaktieretter for din regning. Ubenyttede fondsaktieretter, der er registreret i en dansk værdipapircentral, kan slettes, uden at du får besked om det, når tidsfristen i lov om aktieselskaber er overholdt. Banken påtager sig intet ansvar for, at et eventuelt salg gennemføres. Er værdien af tegningsretterne mindre end salgsomkostningerne, kan banken undlade at sælge tegningsretterne Konvertible obligationer Læser banken i Statstidende eller i landsdækkende hverdagsaviser, at konvertible obligationer kan konverteres, giver banken dig besked, hvis konverteringsfristen gør det muligt. Beskeden er kun en information og indeholder ingen anbefaling. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke forvente, at banken sender en meddelelse til dig om konverteringen. I brevet fastsætter vi en frist for, hvornår vi skal have anvisninger, om du ønsker, at vi: konverterer de konvertible obligationer til aktier indkasserer de konvertible obligationer ved forfald. Modtager banken ikke anvisninger fra dig, inden fristen udløber, har banken ret til - for din regning og risiko - at vælge den mulighed, der efter bankens skøn er mest fordelagtig for dig Købstilbud Bliver banken i Statstidende eller landsdækkende hverdagsaviser opmærksom på, at der er fremsat købstilbud, giver banken besked til de berørte kunder, hvis tidsfristen gør det muligt. Beskeden er ingen anbefaling, men indeholder kun en orientering om købstilbuddet og eventuelt købstilbuddet. Banken påtager sig intet ansvar, hvis du ikke benytter dig af købstilbuddet. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke forvente, at banken sender en meddelelse til dig om købstilbuddet. 3. Registrering af værdipapirer i en værdipapircentral Fondsaktiver - omsættelige papirløse værdipapirer - skal registreres i en værdipapircentral, der også noterer rettigheder over fondsaktiverne. Fondsaktiverne registreres på en VP-konto i en værdipapircentral. Sydbank fører denne konto på dine vegne. VP Securities fastsætter regler for, hvilke værdipapirer der kan optages til registrering som fondsaktiver. Reglerne skal godkendes af Finanstilsynet. Regler om VP Securities fremgår af lov om værdipapirhandel med tilhørende bekendtgørelser. Du kan læse mere om regler på VP Securities hjemmeside vp.dk Til- og fravalg af VP-meddelelser Ifølge lov om værdipapirhandel har du som kontohaver eller rettighedshaver mulighed for at fravælge langt de fleste meddelelser, som VP Securities normalt udsender. Side 4 - version gældende fra 6. oktober 2014

5 Banken har som standard valgt, at du modtager de meddelelser, som indeholder informationer, du ikke modtager på anden måde. Du har som depothaver eller rettighedshaver mulighed for at ændre de standardvalg, som banken har foretaget. Du kan helt generelt foretage til- eller fravalg af VP-meddelelser efter eget ønske, men inden for lovens rammer. I stedet for meddelelserne fra VP Securities kan du vælge at modtage en periodisk oversigt, der viser beholdningsbevægelser i depotet for en nærmere aftalt periode Renter og udbytte mv. Vi indsætter renter og udtrukne beløb på kontoen på forfaldsdagen. Efter fradrag af udbytteskat efter de gældende regler indsætter vi udbytte af aktier og investeringsbeviser på kontoen. Det sker tidligst 3. bankdag efter, at udbyttet er vedtaget på generalforsamlingen eller af selskabets/foreningens bestyrelse. Udbytte af fysiske danske aktier indsættes på kontoen snarest muligt efter, at banken har fået kendskab til udbyttebetalingen. Hvis det udloddende selskab/forening udbetaler udbyttet i en valuta som ikke er danske kroner, er der typisk mere end 3 bankdage mellem vedtagelsen af udbyttet og datoen, hvor vi indsætter beløbet på kontoen Nedsættelse af udbytteskat for VP-registrerede værdipapirer Er du skattepligtig i Danmark, kan du for enkelte udenlandske værdipapirer indgå en særlig aftale med os om nedsættelse af udbytteskat. Navnepapirer vil altid blive noteret på depothavers navn, hvis ikke du udtrykkelig ønsker ihændehaverpapirer. De fleste selskaber/investeringsforeninger har en bestemmelse i deres vedtægter om, at aktionærer skal have aktier/investeringsbeviser noteret på navn i et nærmere fastlagt tidsrum for at kunne opnå stemmeret på en generalforsamling. Du kan som alternativ lade dine aktier/investeringsbeviser notere i en tredjepersons navn ved brug af et såkaldt "aktiebogsnavn". Hvis du gør brug af muligheden for at anvende et aktiebogsnavn i depotet, vil det gælde for alle navnenoterede aktier i depotet. Det vil være aktiebogsnavnet, der bliver noteret i selskabets aktiebog, og alle meddelelser, der udsendes fra selskabet, vil blive sendt til aktiebogsnavnet. Det samme vil gælde for adgangskort og stemmesedler til selskabets generalforsamlinger. Efter bekendtgørelse om registrering i en værdipapircentral bestemmer du selv, om aktier/ investeringsbeviser skal noteres på navn eller ej, uanset bestemmelserne i selskabets vedtægter. I forbindelse med salg af navnenoterede aktier og investeringsbeviser bliver de automatisk afnoteret i selskabets aktiebog. Udenlandske obligationer, aktier og investeringsbeviser kan ikke navnenoteres, selv om det eventuelt er muligt i udsteders hjemland Rettigheder over værdipapirer I henhold til lov om værdipapirhandel skal samtlige rettigheder over fondsaktiver registreres i en værdipapircentral for at opnå beskyttelse mod retsforfølgning og aftaleerhververe, der handler i god tro. Disse rettigheder er fx ejendomsret, pant eller udlæg Notering af værdipapirer på navn Danske obligationer kan ikke noteres på navn. Et selskab eller en investeringsforening kan i sine vedtægter bestemme, at aktier eller investeringsbeviser skal udstedes som navnepapirer eller ihændehaverpapirer Anmeldelser af rettigheder Anmeldelser om registrering af rettigheder på en VP-konto skal mindst indeholde oplysninger om: rettighedshavers navn, adresse, CPR-nr. og eventuelt CVR-nr. de fondsaktiver, som anmeldelsen angår det kontoførende institut Side 5 - version gældende fra 6. oktober 2014

6 rettighedens art hvem den pågældende værdipapircentral kan betale med frigørende virkning. Du skal foretage anmeldelsen skriftligt, og den kan ikke ske med telefon, telefax, telex, telegram, eller andre elektroniske kommunikationsmidler, hvis ikke du har truffet særlig aftale om det med banken. Du kan foretage anmeldelsen til en af Sydbanks afdelinger i den depotførende afdelings normale åbningstid. Du kan kræve en skriftlig bekræftelse for modtagelsen af anmeldelsen og tidspunktet for modtagelsen Dokumentation for anmeldelse I forbindelse med anmeldelse om registrering af rettigheder over værdipapirer kan banken kræve dokumentation for, at du har ret til at foretage anmeldelsen den anmeldte rettighed kan registreres rettigheden består. Banken kan desuden kræve de oplysninger og den dokumentation, som banken mener er nødvendige, før registreringen kan ske Registrering af rettigheder Når banken modtager din anmeldelse, foretages en prøvelse for at afgøre, om anmeldelsen kan registreres eller ej. Har vi ikke de nødvendige oplysninger, eller er grundlaget for registrering af rettigheden ikke til stede, afviser vi anmeldelsen. Du vil modtage begrundelse for afvisningen og oplysninger om din mulighed for at klage. Angår anmeldelse af rettighed kun en del af de værdipapirer, der er registreret på depotet, bliver de overført til et nyt depot. Rettigheden bliver så registreret på det nye depot. Når banken sender en anmeldelse om registrering af en rettighed til endelig prøvelse og registrering i en værdipapircentral, får registreringen retsvirkning fra det tidspunkt, hvor den endelige prøvelse i VP Securities sker Meddelelse om det registrerede Ved registrering, ændring eller sletning af rettigheder over et fondsaktiv og ved ændring af det kontoførende institut kan VP Securities sende besked til dig og andre berettigede om det Klageadgang Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller slettelse af rettigheder over fondsaktiver, registreret i en værdipapircentral, skal ske skriftligt til Klagenævnet for værdipapircentraler, Weidekampsgade 14, P.O: Box 4040, 2300 København S. Du skal betale et klagegebyr, og klagen skal være indgivet senest 6 uger efter, at registreringen i den pågældende værdipapircentral er sket, eller senest 6 uger efter, at Sydbank har afvist eller undladt at registrere anmeldelsen. 4. Udenlandske værdipapirer, der ikke er registreret i en dansk værdipapircentral 4.1. Renter og udbytte mv. Betaling sker altid med rentemæssig virkning fra en dansk bankdag. For værdipapirer, der opbevares hos en af bankens forretningsforbindelser i bankens navn, kan du normalt forvente, at vi indsætter rente og udtræk/udløb på din konto med rentemæssig virkning fra forfaldsdagen. En betingelse er, at vi har fået meddelelse om beløbet, og at vi råder over det på forfaldsdagen. Vi indsætter aktieudbytte og øvrigt afkast på din konto med rentemæssig virkning 2 dage efter, at banken har fået meddelelse om forfald fra den udenlandske forretningsforbindelse, og banken råder over beløbet. Banken tilbyder hjælp til tilbagesøgning af udenlandsk rente- og udbytteskat efter aftale og mod gebyr Udenlandsk udbytteskat Ved udlodning af udbytte tilbageholdes udbytteskat efter de skatteregler og satser, der gælder i de enkelte selskabers hjemlande. Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med en række lande. Det betyder, at skatten på udbyttet kan reduceres til en lavere sats. I de lande, hvor skattereduktionen ikke sker automatisk, kan du få refunderet hele eller dele af skatten. Side 6 - version gældende fra 6. oktober 2014

7 Sydbank sørger for, at du får reduktion, hvor dette er muligt. I de lande, hvor skatten skal hjemsøges, kan du lave en aftale med Sydbank om refusion af udbytteskat Nytegning og udbytteaktier mv. Modtager banken oplysninger fra sin udenlandske forretningsforbindelse om nytegning af aktier eller tegning af obligationer, herunder konvertible obligationer, warrants og udstedelse af fondsaktier, sender vi meddelelsen videre til dig, hvis tegningsfristen gør det muligt. Meddelelsen er kun en orientering og ingen anbefaling. Emissioner - herunder bogføring af provenu mv. - sker først, når vi råder over afregningsbeløbet. Banken sender ikke meddelelser om ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger eller ekstraordinære meddelelser om udenlandske selskaber. 5. Danske værdipapirer - der ikke er registreret i en værdipapircentral 5.1. Obligationer Banken kontrollerer ikke obligationer for udtrækning eller opsigelse, hvis ikke vi har aftalt andet med dig. Foreligger der en aftale, indkasserer vi udtrukne, opsagte obligationer og rentekuponer, når de forfalder, og vi indsætter beløbene på kontoen Præmieobligationer Banken kontrollerer præmieobligationer for gevinster, jf. de officielle trækningslister. Vi indkasserer gevinster og indsætter beløbet på kontoen, efter at vi har fratrukket eventuel afgift. Samtidig får du besked om det. Forfalder præmieobligationerne i sin helhed, indkasserer banken beløbet, og du modtager besked om, at vi har taget præmieobligationerne ud af depotet og indsat beløbet på kontoen Aktier mv. Banken indkasserer udbytter fra deponerede aktier mv., hvis vi har indgået aftale med dig om det, og vi indsætter beløbet på kontoen, samtidig med at du får besked om det Notering på navn Modtager banken udenlandske papirer, der er noteret på navn, vil de straks efter modtagelsen blive afnoteret, da der som udgangspunkt ikke kan opbevares navnenoterede papirer hos vores udenlandske depotbanker. Det betyder, at du ikke modtager information fra selskabet, fx meddelelser om generalforsamlinger, årsregnskaber m.m. Hvis du ikke ønsker papirerne afnoteret, kan de ikke opbevares i banken Pantebreve og lign. Hvis ikke du har aftalt andet med os, påtager vi os for pantebreve, gældsbreve og lignende, at: 6. Særlige regler underrette debitor om deponeringen, hvis debitor har en adresse i Danmark. modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsættelse på din konto. Banken er på depothavers vegne tilmeldt "BetalingsService" som kreditor. For pantebrevsydelser mv., som betales gennem dette system, gælder de regler, der er gældende for systemet. Du kan få reglerne ved at henvende dig til banken. underrette dig, når ydelser er betalt. modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende og underrette dig om det. Vi modtager sådanne beløb med forbehold af din godkendelse og uden ansvar for banken. sende påkravsmeddelelse ifølge tinglysningsloven. udfærdige nødvendige rykningspåtegninger på pantebreve. Banken kan kræve et gebyr for det Værge Depotreglerne omfatter også dem, som du er eller bliver værge for Børneopsparing Depotreglerne omfatter også børneopsparingsordninger, som du har oprettet eller opretter senere. 7. Ændringer Banken kan ændre disse vilkår med 1 måneds varsel. Side 7 - version gældende fra 6. oktober 2014

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser

Læs mere

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede.

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Depotregler. Tlf Isefjords Alle Holbæk Sparekassen Sjælland-Fyn A/S CVR-nr

Depotregler. Tlf Isefjords Alle Holbæk Sparekassen Sjælland-Fyn A/S CVR-nr Depotregler D00PDFXDEPRGL/2.0 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sparekassen, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse

Læs mere

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Ringkjøbing Landbobank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige på

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende Depotregler er tilgængelige på Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Djurslands Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Torvet Nørresundby Tel

Depotregler. Torvet Nørresundby Tel Torvet 4 9400 Nørresundby Tel. 9870 3333 Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Nordjyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark 1. Generelt herunder ændring af betingelser Nedenstående regler for opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark, filial af Banque Internationale à

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Vilkår for depot i Lægernes Bank

Vilkår for depot i Lægernes Bank Vilkår for depot i Lægernes Bank Gældende fra 06.06.2013 20.05.2016 /02 Side 2/7 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Bankens depotregler Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i pengeinstituttet indeholder en generel orientering om de vilkår, der

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Lån & Spar Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter CVR-nr. 34631328 B19PDFBETING Kl. TID Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depot i vestjyskbank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S serious trading. worldwide. Forretningsbetingelser for depotforvaltning Saxo Bank A/S Disse Forretningsbetingelser for depotforvaltning består

Læs mere

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer og

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Sådan handler Jyske Bank

Sådan handler Jyske Bank 1. Om forretningsbetingelserne Bankens almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem Dem og banken. Her kan De læse om både Deres og bankens rettigheder og pligter. Bankens almindelige

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018

Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018 Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018 DB0175 2017.10 Disse betingelser (Betingelserne) gælder for depoter, som en kunde (Kunden) opretter hos Danske Bank i henhold til en aftale om depot

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere