REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S"

Transkript

1 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

2 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder den service, der er forbundet med opbevaringen. Ud over nærværende depotbetingelser finder Saxo Privatbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af ethvert kundeforhold, anvendelse på alle kundeforhold, medmindre fravigelser er aftalt skriftligt. 1.1 Oprettelse af depot Før oprettelse af et depot i Saxo Privatbank, skal du oplyse navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Navn, adresse og CPR-nr. skal dokumenteres med kopi af billedlegitimation med fortrykt CPR-nr. udstedt af en offentlig myndighed. Virksomheder skal fremvise oplysninger om navn, adresse og CVR-nr. dokumenteret i form af en udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller anden tilsvarende legitimation. I tillæg hertil kræves det efter hvidvaskloven, at alle virksomheder oplyser om virksomhedens ejer- og kontrolstruktur, endvidere skal fuldmagtshavere, tegningsberettigede og reelle ejere indlevere legitimationsoplysninger. Saxo Privatbank er tilknyttet CPR-registret og opdateres dagligt med oplysninger herfra, for eksempel når kunder ændrer adresse. For virksomheder modtager Saxo Privatbank dog ikke oplysninger om ændringer, hvorfor ændringer for virksomheder skal meddeles straks til Saxo Privatbank. Det samme gør sig gældende for ændringer af eventuelle fuldmagtshavere, tegningsberettigede og reelle ejere. Der skal tillige føres en konto i Saxo Privatbank, hvorpå indtægter fra depotet kan indsættes, og hvorfra depotgebyrer m.v. kan hæves, samt hvor nettobeløb ved køb/salg af værdipapirer kan hæves/ indsættes. 1.2 Opbevaring Saxo Privatbank fører særskilte registre og konti for dine værdipapirer. Værdipapirer, der opbevares i dit depot, holdes adskilt fra Saxo Privatbanks egne værdipapirer. Saxo Privatbank sikrer i overensstemmelse med gældende lovgivning en løbende afstemning af din beholdning af værdipapirer. Saxo Privatbank modtager undtagelsesvis fysiske værdipapirer, og i den situation gælder, at Saxo Privatbank hæfter for skade på deponerede fysiske værdipapirer, såfremt Saxo Privatbank har forsømt at opbevare papirerne forsvarligt. Værdipapirer opbevares ikke i den af Saxo Privatbanks filialer, som de er indleveret til. Hvis papirerne f.eks. ønskes udleveret, må der derfor regnes med nogle dages ekspeditionstid. Ved indlevering til opbevaring påser Saxo Privatbank ikke adkomstmangler og ægtheden af værdipapirerne. 1.3 Forbehold ved indbetalinger Afkast af værdipapirer m.v. indsættes på din konto med forbehold af, at Saxo Privatbank modtager beløbet. Ved manglende betaling til Saxo Privatbank er Saxo Privatbank berettiget til at tilbageføre de beløb, der er indsat på din konto. 1.4 Depotudskrifter Én gang om året udsendes en oversigt, der viser, hvilke værdipapirer der er registreret i dit depot pr. 31. december det foregående år. Oversigten vil indeholde oplysninger om samtlige værdipapirer eller midler, som Saxo Privatbank opbevarer for dig ved udgangen af året. Efter behov kan der mod gebyr bestilles oversigter, der viser den aktuelle beholdning. 1.5 Gebyrer Du kan få oplysning om Saxo Privatbanks gebyrer for serviceydelser i forbindelse med opbevaringen af værdipapirer i prislisten, der er tilgængelig i Saxo Side 2 af 9 Ver

3 Privatbanks filialer samt på Saxo Privatbanks hjemmeside 1.6 Regler for andre depottyper m.v. For sikkerhedsdepoter, medarbejderaktiedepoter, pensionsdepoter og andre depoter gælder yderligere regler, som oplyses på forespørgsel. 1.7 Klage Enhver klage over afgørelser om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder eller Saxo Privatbanks afvisning af anmeldelse skal indgives skriftligt til Klagenævnet for Værdipapircentraler, Helgeshøj Alle 61, 2630 Tåstrup inden 6 uger efter, at registreringen i VP er sket, henholdsvis senest 6 uger efter Saxo Privatbanks afvisning af anmeldelsen. Klagenævnet kan i særlige tilfælde behandle sager, der er indgivet efter ovennævnte klagefrist. Samtidig med indsendelsen af klagen skal der indbetales et klagegebyr. De nærmere regler om klager fremgår af bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 1997 om klagenævnet for værdipapircentraler. 1.8 Lovgivning De nærmere regler for værdipapirer registreret i VP fremgår af Lov om værdipapirhandel samt bekendtgørelser udstedt i medfør af loven. 1.9 Ændring Ændringer af depotbetingelserne vil blive varslet i overensstemmelse med afsnittet om ændringer i Saxo Privatbanks almindelige forretningsbetingelser. 2. REGLER FOR CORPORATE ACTIONS Begrebet Corporate Action skal forstås på samme måde, som det er defineret i Saxo Privatbanks almindelige forretningsbetingelser. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for, at du modtager oplysning om aktiesplits / aktiesammenlægninger, sletning og ophør, fondskodeskift, indløsningstilbud, fortegningsretsemissioner, udstedelse af fondsaktier og nytegning, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for eksisterende aktionærer og/eller obligationsejere, samt andre Corporate Action hændelser og begivenheder, der måtte undergå de selskaber, som dine værdipapirer eller ordrer vedrører. Corporate Actions indarbejdes hurtigst muligt i Saxo Privatbanks handelssystemer. Du er ansvarlig for transaktioner og eventuelle relaterede tab, der gennemføres i perioden mellem offentliggørelsen af en Corporate Action og Saxo Privatbanks indarbejdelse heraf i handelssystemerne. I tilfælde af at en ombytning fra oprindelig fondskode til ny fondskode ikke går op, vil overskydende værdipapirer blive solgt bedst muligt og/eller kontantspidser blive udbetalt. Hvis værdien ved salg af værdipapirer eller udbetaling af kontantspidser er mindre end Saxo Privatbanks kurtage, kan Saxo Privatbank undlade at foretage disse handlinger. Saxo Privatbank modtager kun instruktioner om Corporate Actions elektronisk. Såfremt du undtagelsesvis afgiver instruktioner på anden vis er Banken berettiget til at opkræve gebyr for modtagelsen af disse instruktioner, gebyret fremgår af Saxo Privatbanks hjemmeside Saxo Privatbank er berettiget til at opkræve gebyr og/eller kurtage for Corporate Actions. Afsnittene nedenfor gælder for værdipapirer registreret i VP, danske værdipapirer der ikke er registreret i VP samt udenlandske værdipapirer. 2.1 Nytegning Modtager Saxo Privatbank besked om gennemførelse af nytegning af aktier eller obligationer, herunder konvertible obligationer, med fortegningsret for eksisterende aktionærer og/eller obligationsejere fra henholdsvis VP, udstederen af et værdipapir eller depotbanken, hvor dine udenlandske værdipapir opbevares, underretter vi dig herom pr. brev, eller telefonisk i det omfang, det er muligt. Side 3 af 9 Ver

4 Du skal instruere Saxo Privatbank om, hvorvidt du ønsker at deltage i nytegning i tilstrækkelig tid for at Saxo Privatbank kan tegne aktierne eller obligationerne på dine vegne, tidsfristen vil være oplyst i vores kommunikation til dig. Saxo Privatbank indlægger de tildelte tegningsretter i dit depot, hvorefter det er op til dig selv at sælge eller supplere de ønskede tegningsretter. Såfremt Saxo Privatbank ikke inden for den angivne tidsfrist har modtaget dine instruktioner, og/eller du ikke stiller midler til rådighed for tegningen, er Saxo Privatbank berettiget, men ikke forpligtet, til at sælge tegningsretterne bedst muligt for din regning. Saxo Privatbank påtager sig intet ansvar for et eventuelt salg. Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end omkostningerne ved et eventuelt salg, kan Saxo Privatbank undlade at sælge tegningsretterne. VP vil efter endt tegningsperiode slette ikke benyttede tegningsretter uden meddelelse til dig. Det er dit ansvar, at tegningsretterne enten bliver solgt, eller at der foretages nytegning herunder at sikre, at der er tilstrækkeligt med midler på din konto. 2.2 Fondsaktier Modtager Saxo Privatbank besked om udstedelse af fondsaktier fra henholdsvis VP, udstederen af et værdipapir eller depotbanken, hvor dine udenlandske værdipapir opbevares, underretter vi dig herom pr. brev, eller telefonisk i det omfang, det er muligt. Du skal instruere Saxo Privatbank om, hvorvidt fondsaktierne ønskes hjemtaget, aktieretterne skal søges solgt, supplerende/overskydende aktieretter skal søges købt/solgt. Såfremt vi ikke modtager din instruktion, og/eller du ikke stiller midler til rådighed for indkøb af aktieretter, hjemtager vi størst muligt antal fondsaktier og er berettiget, men ikke forpligtet, til at sælge eventuelle overskydende aktieretter bedst muligt på dine vegne. Saxo Privatbank påtager sig intet ansvar for et eventuelt salg. Hvis værdien af aktieretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan Saxo Privatbank undlade at sælge dem. Ikke benyttede aktieretter, der er registreret i VP, vil efter tegningsperioden blive slettet af VP uden meddelelse til dig. 2.3 Konvertible obligationer Modtager Saxo Privatbank besked om konvertering af konvertible obligationer fra henholdsvis VP, udstederen af et værdipapir eller depotbanken, hvor dine udenlandske værdipapir opbevares, underretter vi dig herom pr. brev, eller telefonisk i det omfang, det er muligt. du skal instruere Saxo Privatbank om, hvorvidt, de konvertible obligationer ønskes konverteret til aktier, de konvertible obligationer skal inkasseres ved forfald. Såfremt vi ikke modtager din instruktion, er vi berettiget til for din regning og risiko at vælge den af ovennævnte muligheder, der efter vores skøn er mest fordelagtig for dig. 2.4 Købstilbud Modtager Saxo Privatbank besked om fremsatte købstilbud fra henholdsvis VP, udstederen af et værdipapir eller depotbanken, hvor dine udenlandske værdipapir opbevares, underretter vi dig herom pr. brev, eller telefonisk i det omfang, det er muligt. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig over for dig, såfremt du ikke benytter dig af det fastsatte købstilbud inden for den fastsatte frist. 3. REGLER FOR VÆRDIPAPIRER REGISTRERET I VP For obligationer, aktier og andre værdipapirer, der er registreret i VP, gælder følgende betingelser: Side 4 af 9 Ver

5 3.1 Registrering i VP I VP registreres udstedelse og omsætning af danske obligationer, danske aktier og andre værdipapirer, der er godkendt til registrering af Finanstilsynet samt rettigheder over disse. Registreringen sker på en VP-konto, som Saxo Privatbank opretter til dig med Saxo Privatbank som kontoførende institut. 3.2 Ændringsmeddelelser Såfremt intet andet er aftalt, vil der ved ændringer i det registrerede på VP-kontoen ikke blive udsendt en ændringsmeddelelse. Du har mulighed for at tilvælge meddelelserne efter de gældende regler. Der beregnes sædvanligt gebyr for udsendelse af ændringsmeddelelser, gebyret fremgår af Saxo Privatbanks hjemmeside 3.3 Renter På forfaldsdagen vil renter af obligationer blive indsat på kontoen tilknyttet depotet. 3.4 Udtrækning På forfaldsdagen indsættes modtagne udtrækningsbeløb på kontoen tilknyttet depotet. Saxo Privatbank er berettiget til at udtage de udtrukne obligationer fra din handelsbeholdning, således at du ikke kan disponere over udtrukne obligationer. I tilfælde af salg af obligationer, der udtrækkes inden handlens valørdag, er du forpligtet til enten at levere ikke-udtrukne obligationer af samme serie eller inddække det tab, der måtte være forbundet med opfyldelse af din handel. 3.5 Udbytte Tidligst på fjerde børsdag efter udlodning af udbytte vil udbytte, eventuelt med fradrag af udbytteskat, blive indsat på kontoen tilknyttet depotet. 3.6 Udenlandske værdipapirer registreret i VP Afkast fra udenlandske værdipapirer registreret i VP anvises fra VP i danske kroner til Saxo Privatbanks konti. Afkastet indsættes derefter på din konto. Udenlandske obligationer registreret i VP kan ikke navnenoteres, uanset at obligationen i dens oprindelige form kan navnenoteres i hjemlandet. 3.7 Anmeldelser og dispositioner over værdipapirer Køb og salg, anmeldelse af rettigheder og andre dispositioner over obligationer, aktier m.v. sker på din anmodning gennem os og kan ske gennem samtlige af vores afdelinger. Vi sørger for, at ændringen bliver registreret på VP-kontoen. Ved dit køb tages forbehold for rettidig betaling. 3.8 Dokumentation for anmeldelse Ved enhver anmodning om registrering på din VPkonto, skal Saxo Privatbank have dokumentation for at: anmeldelsen kommer fra rette vedkommende, dispositionen kan registreres, og rettigheden består. Saxo Privatbank kan herudover kræve, at andre nødvendige oplysninger skal forelægges Saxo Privatbank før, at registreringen kan finde sted. Hvis disse oplysninger ikke meddeles Saxo Privatbank, kan Saxo Privatbank afvise anmeldelsen om registrering. En eventuel afvisning vil blive ledsaget af en begrundelse. På begæring udleveres der til anmelder en skriftlig bekræftelse med angivelse af det tidspunkt, anmeldelsen er modtaget. 3.9 Tidspunkt for anmeldelsens virkning Ved anmeldelse om registrering på VP-kontoen får registreringen retsvirkning fra tidspunktet for anmeldelsens endelige prøvelse i VP. (Prøvelsen er en kontrol af anmeldelsens formelle gyldighed.) Saxo Privatbank videresender din registreringsanmodninger til VP, når de er modtaget af Saxo Privatbank. Hvis anmeldelsen er sket i en anden afdeling end den depotførende på et tidspunkt, hvor den depotførende afdeling er lukket, indrapporteres Anmeldelsen først til registrering i VP, når den depotførende afdeling igen er åben. Side 5 af 9 Ver

6 Vi skal have anmeldelsen skriftligt, da telefon, telefax, telex, og andre elektroniske kommunikationsmidler ikke er godkendte anmeldelsesmåder Notering på navn Begæring om notering af navn på aktier m.v. indgives til os, og vi anmelder begæringen over for VP. Hverken danske eller udenlandske obligationer kan noteres på navn. Selskaber, der har udstedt navnepapirer, har ofte i deres vedtægter en bestemmelse om, at stemmeret på selskabets generalforsamling er betinget af, at aktionærens aktier har været noteret i selskabets aktiebog i et nærmere angivet tidsrum forud for generalforsamlingen. Navnenoteringen har virkning fra den dag, den er registreret i VP. Såfremt du ikke ønsker navnenotering, skal du meddele Saxo Privatbank dette Deponering af navnenoterede aktier Ved deponering af navnenoterede aktier m.v. vil anmodning om navnenotering blive registreret, medmindre du har anmodet om andet. Ved salg af navnenoterede aktier m.v. er Saxo Privatbank bemyndiget til at foranledige navnenoteringen afnoteret Deponering af ihændehaveraktier Ved deponering af ihændehaveraktier m.v. vil anmodning om navnenotering kun blive registreret, hvis du begærer det Registreringsophør i VP Når et fondsaktiv ikke længere registreres i VP, vil meddelelse herom blive sendt til dig og eventuelle rettighedshavere. Meddelelsen indeholder så vidt muligt oplysninger om baggrunden for ophøret samt om en eventuel udbetaling af beløb i form af dividende eller tilbagebetaling af indbetalte beløb og lignende, eller helt eller delvist vederlag i fondsaktiver udstedt af den fortsættende udsteder eller tilsvarende. Meddelelsen gives af VP eller Saxo Privatbank efter aftale med VP. 4. REGLER FOR VÆRDIPAPIRER, DER IKKE REGISTRERES I VP 4.1 Obligationer, herunder præmieobligationer Saxo Privatbank efterser præmieobligationer for gevinster i de officielle trækningslister. Udtrukne obligationer, gevinster og rentekuponer inkasseres ved forfald. 4.2 Aktier Saxo Privatbank udbetaler alene udbytte fra aktier, der ikke er registreret i VP, i det omfang Saxo Privatbank får besked om udbyttet og modtager dette. Saxo Privatbank påtager sig derudover intet ansvar for udbetaling af udbyttet. 4.3 Registrering i VP Når en udsteder af fondsaktiver, der ikke noteres på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, eller en udsteder af udenlandske fondsaktiver får tilladelse til registrering af disse i VP, sørger Saxo Privatbank for registrering af de deponerede fondsaktiver, såfremt Saxo Privatbank modtager besked herom. Saxo Privatbank påtager sig derudover intet ansvar for registrering i VP. 4.4 Pantebreve m.v. Saxo Privatbank modtager undtagelsesvis pantebreve m.v. til opbevaring i depot, såfremt du oplyser debitors navn, adresse, CPR-nr. eller CVR-nr. samt pantebrevets aktuelle restgæld. For pantebreve, gældsbreve og lignende påtager Saxo Privatbank sig, medmindre andet er aftalt: at underrette debitor om deponeringen, såfremt debitor har en adresse her i landet, at modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsættelse på din konto. Vi er på dine vegne tilmeldt "PBS" som kreditor, hvorfor betalinger af pantebrevsydelser m.v. som betales gennem dette automatiske betalingssystem, er undergivet de for systemet til enhver tid gældende regler. Reglerne udleveres til dig på forlangende, Side 6 af 9 Ver

7 at underrette dig, når ydelser er betalt, at modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende samt underrette dig herom. Sådanne beløb modtages med forbehold af ejers godkendelse og uden ansvar for Saxo Privatbank, at afsende påkravsmeddelelse iht. tinglysningslovens 42a til debitor, såfremt denne har adresse her i landet. Samtlige beløb modtages med forbehold af din godkendelse og uden ansvar for Saxo Privatbank. Kun efter særlig aftale kan der træffes foranstaltninger, som er nødvendige for at holde forsikringsgaranti eller anden pantebrevskaution i kraft samt foretage rettidig anmeldelse om misligholdelse af garanterede pantebreve over for garantistiller. Vi forbeholder os et antal dage efter terminens udløb, før det med sikkerhed kan konstateres, om en terminsydelse er indbetalt. 5. REGLER FOR UDENLANDSKE VÆRDIPAPIRER 5.1 Opbevaring af udenlandske værdipapirer Udenlandske værdipapirer - herunder danske papirer noteret på udenlandske børser eller registreret via udenlandske depotcentraler - opbevares hos en af Saxo Privatbanks forretningsforbindelser, hvis intet andet er aftalt. Du er i samme omfang som Saxo Privatbank selv underkastet de retsregler og sædvaner, som gælder for den udenlandske forretningsforbindelse, såvel som dennes forretningsbetingelser. Saxo Privatbank er berettiget til at afgive oplysninger om din identitet og beholdning af værdipapirer, såfremt det pågældende lands lovgivning kræver dette. Du vil ikke modtage meddelelse om generalforsamlinger og kan kun efter særlig aftale forvente at få tildelt stemmeret. Hvis dit depot bliver underlagt retsreglerne i et land uden for Den Europæiske Union eller uden for et land som Fællesskabet har indgået aftale med om det finansielle område, kan dine rettigheder i forbindelse med disse værdipapirer eller midler variere som følge heraf. 5.2 Samledepot Ved accept af Regler for opbevaring af værdipapirer i depot giver du samtidig samtykke til, at Saxo Privatbank må opbevare dine værdipapirer i samledepot i medfør af lov om finansiel virksomhed 72, stk. 3. Et samledepot er et depot, hvor flere kunders værdipapirer registreres i Saxo Privatbanks navn, og ikke i dit navn, hos den relevante clearinginstitution eller depositar med angivelse af, at værdipapirerne tilhører Saxo Privatbanks kunder. Du er derfor ikke individuelt eller personligt berettiget til erstatning for eventuelle fejl, der begås af den relevante clearinginstitution. Saxo Privatbank fører et register, der tydeligt angiver de enkelte kunders ejendomsret over de registrerede værdipapirer. Udenlandske værdipapirer vil blive opbevaret i sådanne samledepoter hos en ekstern professionel formidler eller depositar, der er udpeget af Saxo Privatbank, og den eksterne professionelle formidler eller depositar er ansvarlig for opkrævning og modtagelse af rentebetalinger, indtægter og andre rettigheder, der tilfalder dig. Værdipapirerne vil som udgangspunkt altid være opbevaret i et andet depot end Saxo Privatbanks egne værdipapirer. I tilfælde, hvor Finanstilsynet har givet tilladelse hertil, kan dine værdipapirer dog være opbevaret i samme depot som Saxo Privatbanks egne værdipapirer. Saxo Privatbank er legitimeret og bemyndiget til at disponere på dine vegne over dine værdipapirer i samledepoter. Saxo Privatbank kan i fornødent omfang overdrage bemyndigelsen til den forretningsforbindelse, som Saxo Privatbank har valgt. Side 7 af 9 Ver

8 Ifølge Lov om finansiel virksomhed kan en kunde i tilfælde af Saxo Privatbanks betalingsstandsning, konkurs eller lignende tage sine værdipapirer ud af et samledepot på grundlag af Saxo Privatbanks registrering om ejerforholdet, hvis der ikke inden er opstået tvist om ejendomsretten. Der kan forekomme tilfælde, hvor du ikke er så godt beskyttet i tilfælde af Saxo Privatbanks konkurs, som hvis værdipapirerne blev opbevaret på individuelle depoter. Hvis vores udenlandske forretningsforbindelse kommer under betalingsstandsning, konkurs eller lignende, har vi krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet på vegne af de kunder, der har registreret Saxo Privatbank som ejer af værdipapirerne. Når Saxo Privatbank har valgt den udenlandske forretningsforbindelse, påtager Saxo Privatbank sig ansvaret for dennes soliditet. Saxo Privatbank påtager sig også ansvaret for fejl, hvis den udenlandske forretningsforbindelse erkender at have begået en fejl, eller fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er Saxo Privatbank uden ansvar. Dækning fra udenlandske garantiordninger, som udbetales til depot-/kontohaver, vil dække samledepotet som helhed og ikke de enkelte ejere registeret i Saxo Privatbank. 5.3 Renter af udenlandske værdipapirer opbevaret hos Saxo Privatbanks udenlandske forretningsforbindelse For depoter bestående af udenlandske værdipapirer, som opbevares hos en af Saxo Privatbank valgt forretningsforbindelse, kan du normalt forvente, at rente af obligationer indsættes på din konto på forfaldsdagen, såfremt beløbet er stillet til Saxo Privatbanks disposition. Saxo Privatbank er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandske skatter og afgifter, medmindre andet er aftalt. Såfremt du ønsker renterne udbetalt i værdipapirets valuta, skal du meddele Saxo Privatbank dette. Udbetaling kan ikke ske delvist i både værdipapirets valuta og kontoens basisvaluta, men alene fuldstændigt i én af disse. Såfremt du har en konto i papirers valuta vil renter altid blive krediteret denne konto. 5.4 Udbytte af udenlandske værdipapirer opbevaret hos Saxo Privatbanks udenlandske forretningsforbindelse Modtagne aktieudbytter indsættes på din konto, når Saxo Privatbank har fået meddelelse om udbyttets forfald fra den udenlandske forretningsforbindelse, og beløbet er stillet til Saxo Privatbanks disposition. Saxo Privatbank er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat, medmindre andet er aftalt. Såfremt du ønsker udbytte udbetalt i værdipapirers valuta, skal du meddele Saxo Privatbank dette. Udbetaling kan ikke ske delvist i både værdipapirets valuta og kontoens basisvaluta, men alene fuldstændigt i én af disse. Såfremt du har en konto i papirers valuta vil renter altid blive krediteret denne konto. 5.5 Rente og udbytte af udenlandske værdipapirer, der fysisk er opbevaret i Saxo Privatbank Saxo Privatbank har intet ansvar for rente og udbyttekuponer af udenlandske værdipapirer, som efter aftale er deponeret hos Saxo Privatbank. Betalinger indsættes på din konto, når Saxo Privatbank modtager ydelserne fra udlandet. 5.6 Rente og udbytte af navnenoterede udenlandske værdipapirer, der fysisk er opbevaret i Saxo Privatbank Saxo Privatbank har intet ansvar for emissionsaktiviteter og betalinger m.v. for udenlandske værdipapirer, der i udlandet er noteret på dit navn og deponeret hos Saxo Privatbank. Betalinger indsættes på din konto, når Saxo Privatbank modtager ydelserne fra udlandet. Side 8 af 9 Ver

9 6. ERSTATNINGSANSVAR VP Securities A/S (VP) er erstatningsansvarlig for tab som følge af egne fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i VP eller udbetaling herfra, selv om fejlen er hændelig. Saxo Privatbank er ligeledes erstatningsansvarlig for tab som følge af egne fejl i forbindelse med indrapportering til registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i VP eller udbetaling herfra, selv om fejlen er hændelig. andre omstændigheder, som er uden for Saxo Privatbanks kontrol. Saxo Privatbanks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: Saxo Privatbank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, lovgivningen under alle omstændigheder gør Saxo Privatbank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Den samlede erstatning for tab, som er en følge af samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. Hvis du forsætligt eller uagtsomt medvirker til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Hvis et dansk kontoførende institut, herunder Saxo Privatbank, ikke er i stand til at udrede den omtalte erstatning, hæfter de øvrige danske kontoførende institutter, som har indgået tilslutningsaftale med VP, for det manglende beløb op til 500 mio. kr. pr. fejl. Saxo Privatbank er ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Saxo Privatbank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, svigt i Saxo Privatbanks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Saxo Privatbank selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer en del af Saxo Privatbank, SAXO PRIVATBANK A/S PHILIP HEYMANS ALLÉ HELLERUP CVR. NR Side 9 af 9 Ver

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark 1. Generelt herunder ændring af betingelser Nedenstående regler for opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark, filial af Banque Internationale à

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Bankens depotregler Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i pengeinstituttet indeholder en generel orientering om de vilkår, der

Læs mere

Vilkår for depot i Lægernes Bank

Vilkår for depot i Lægernes Bank Vilkår for depot i Lægernes Bank Gældende fra 06.06.2013 20.05.2016 /02 Side 2/7 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S serious trading. worldwide. Forretningsbetingelser for depotforvaltning Saxo Bank A/S Disse Forretningsbetingelser for depotforvaltning består

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Lån & Spar Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter CVR-nr. 34631328 B19PDFBETING Kl. TID Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depot i vestjyskbank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer og

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede.

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Guide for handel med værdipapirer

Guide for handel med værdipapirer Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank 2 Indhold 1. Orientering

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere