GENERELLE DEPOTBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE DEPOTBETINGELSER"

Transkript

1 De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af anden aftale. Banken er berettiget til at ændre de generelle depotbetingelser med to måneders varsel ved opslag på under Om Carnegie/Kundeinformation. De generelle depotbetingelser kan endvidere ændres uden varsel, såfremt dette er påkrævet for overholdelse af relevant lovgivning herunder også bekendtgørelser og vejledninger, samt de regelsæt Banken er underlagt som følge af medlemskab af regulerede markeder og multilaterale handelsfaciliteter. Banken forpligter sig ikke til at informere kunden om ændringer i lovgivningen. Fælles betingelser Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal Banken have oplyst kundens navn, adresse og CPR-nummer for privatkunder og CVR-nummer for erhvervskunder. CPR-nummeret skal dokumenteres med en kopi af pas, kørekort, sygesikringsbevis eller anden legitimation. Der skal endvidere føres en konto i Banken, hvor indtægter fra depotet kan indsættes, hvorfra depotgebyrer m.v. kan hæves, og hvor nettobeløb fra handel med værdipapirer kan afregnes. Opbevaring og ansvar Banken fører særskilte registre og konti for kunders værdipapirer. Værdipapirer, som opbevares i kunders depoter, holdes adskilt fra Bankens egne værdipapirer. Ved Bankens modtagelse af værdipapirer på vegne af kunden og registrering af disse i kundens depot, kontrollerer Banken ikke dispositionsretten over værdipapirerne eller ægtheden heraf. Forretningsgange i Banken er med til at sikre løbende afstemning af kunders beholdning af værdipapirer. Banken tager forbehold for betaling af afkast på værdipapirer i depot, indtil beløbet er stillet til disposition for Banken. Et eventuelt værdipapirudlån fra kundens depot kræver indgåelse af særskilt aftale mellem Banken og kunden. Depotoversigt Banken udsender som hovedregel depotoversigt vedrørende kundens depot hvert kvartal. Depotgebyr Bankens gebyrer for opbevaring af værdipapirer i depot og de hermed forbundne serviceydelser beregnes halvårligt i juni og december efter de til enhver tid gældende satser, der oplyses efter kundens ønske. Valutadisponering (veksling) Medmindre andet er aftalt, vil Banken veksle fremmed valuta til den af kunden valgte basisvaluta ved kundens køb/salg af værdipapirer, udbetaling af renter, udbytter, provenu af indfrielser og udtrækning, emissioner m.v. I forbindelse med at beløbet indsættes/hæves på kundens konto, regulerer Banken vekselkursen for den enkelte valuta med et fradrag/tillæg, som oplyses efter kundens ønske.

2 Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen Ændringsmeddelelser Ændringsmeddelelser til kunden fra Værdipapircentralen skal sammenholdes med afgivet instruks. Ved uoverensstemmelser skal kunden straks kontakte Banken. Kunden kan helt eller delvist fravælge ændringsmeddelelser fra Værdipapircentralen, hvilket Banken registrerer på de pågældende konti i Værdipapircentralen (herefter benævnt VP-kontoen ). Dispositioner over værdipapirer Køb, salg eller andre dispositioner over værdipapirer sker på kundens anmodning gennem Banken. Banken sørger for, at ændringer bliver registreret på VP-kontoen. Dokumentation for anmeldelse om registrering Ved enhver registrering på VP-kontoen kan Banken kræve dokumentation for at anmodningen: Kommer fra rette vedkommende Kan registreres Rettigheden består I øvrigt kan Banken kræve, at andre nødvendige oplysninger foreligger, for at registrering kan ske. Hvis registrering ikke er mulig, får anmelderen underretning herom samt en begrundelse for afvisningen. Tidspunktet for anmeldelsens retsvirkning Banken kan modtage anmodningen i Bankens åbningstid. Anmodninger, som Banken modtager efter åbningstid, bliver registreret fra åbningstidens begyndelse den efterfølgende bankdag. Kundens handel med værdipapirer indrapporteres til Værdipapircentralen, når handlen er udført. Renter af obligationer Banken vil på forfaldsdagen for renter af obligationer indsætte beløbet på kundens konto. Udtrækning Banken vil informere om en eventuel udtrækning af obligationer ved skriftlig meddelelse til kunden. På forfaldsdagen indsætter Banken modtagne udtrækningsbeløb på kundens konto. Udtrækning af danske obligationer foretages som matematisk udtrækning, hvor alle obligationsejere vil få udtrukket samme procentvise andel. Udbytte Udbytte af aktier og investeringsforeningsandele vil, efter selskabets eller investeringsforeningens fradrag af udbytteskat, blive indsat på kundens konto, når Banken har modtaget beløbet, efter den generalforsamling hvor udbyttebetaling er vedtaget. Afkast af udenlandske værdipapirer Afkast af udenlandske værdipapirer registreret i Værdipapircentralen overføres fra Værdipapircentralen til Bankens konti. Efter omveksling til den af kunden valgte basisvaluta, vil Banken indsætte afkastet på kundens konto. Side 2 af 6

3 Lempelse af dobbeltbeskatning Udbytteskat, der er betalt til en udenlandsk stat, kan under visse betingelser fradrages i den skat, der skal svares af udbyttet i Danmark. Kunden skal i så fald selv ved henvendelse til skattemyndighederne begære fradraget samt dokumentere størrelsen af skattebeløbet betalt i udlandet. Banken bistår kunden med tilbagesøgning, såfremt kunden særskilt anmoder Banken herom. Gebyr for tilbagesøgning af udbytteskat opkræves i overensstemmelse med Bankens gebyrsatser. Nytegning Når et selskab informerer om nytegning af værdipapirer, underretter Banken herom ved skriftlig meddelelse til kunden, såfremt tegningsfristen gør underretning mulig. Kunden anmodes om, inden for en af Banken angivet frist, at meddele hvorvidt: Nytegning ønskes foretaget Tegningsretterne ønskes solgt Eventuelle supplerende/overskydende tegningsretter ønskes købt/solgt Såfremt Banken ikke har modtaget kundens instruktion, og/eller kunden ikke betaler for de indkøbte/tegnede værdipapirer, er Banken berettiget til at sælge tegningsretterne/de tegnede værdipapirer bedst muligt på kundens vegne. Banken påtager sig ikke ansvaret for, at salg kan gennemføres. Ikke benyttede tegningsretter, vil efter tegningsperioden blive slettet af Værdipapircentralen. Banken vil fremsende meddelelse til kunden herom. Fondsaktier Banken underretter kunden ved skriftlig meddelelse, når et selskab offentliggør, at selskabet udsteder fondsaktier, hvis fristen gør underretning mulig. Kunden anmodes om inden for en af Banken angivet frist at meddele, hvorvidt: Fondsaktierne ønskes hjemtaget Aktieretterne ønskes solgt Eventuelle supplerende/overskydende aktieretter ønskes købt/solgt Såfremt Banken ikke har modtaget kundens instruktion, og/eller kunden ikke betaler for Bankens køb af aktieretter, hjemtager Banken størst muligt antal fondsaktier og er berettiget til at sælge eventuelt overskydende aktieretter bedst muligt på kundens vegne. Banken påtager sig ikke ansvaret for, at salg kan gennemføres. Ikke benyttede aktieretter vil kunne slettes af Værdipapircentralen uden forudgående meddelelse til kunden. Konvertible obligationer Banken underretter kunden ved skriftlig meddelelse, når et selskab offentliggør tidspunkt for konvertering af konvertible obligationer, hvis konverteringsfristen gør underretning mulig. Kunden anmodes om inden for en af Banken angivet frist at meddele, hvorvidt: Konvertible obligationer ønskes konverteret til aktier De konvertible obligationer ønskes indløst ved forfald Side 3 af 6

4 Såfremt Banken ikke har modtaget kundens instruktion, er Banken berettiget til for kundens regning og risiko at vælge den af mulighederne, der efter Bankens skøn er mest fordelagtig for kunden. Købstilbud Banken underretter kunden ved skriftlig meddelelse om fremsatte købstilbud, hvis tidsfristen gør det muligt. Banken er ikke ansvarlig, hvis kunden ikke benytter det fremsatte købstilbud. Meddelelser Meddelelser, der modtages fra Værdipapircentralen, vil af Banken blive videreformidlet til kunden. Banken fremsender meddelelser til kunden ved almindeligt brev, hvis eventuelle frister gør underretning mulig. Notering på navn Kundens aktier vil kun blive noteret på navn, såfremt kunden anmoder Banken om notering på navn. Ved salg vil der ske afnotering. Udenlandske obligationer registreret i Værdipapircentralen kan ikke navnenoteres, uanset at obligationen kan navnenoteres i hjemlandet. Registreringsophør i Værdipapircentralen Kunden og eventuelle rettighedshavere vil modtage meddelelse, når et værdipapir ikke længere registreres i Værdipapircentralen med oplysning om fremgangsmåden for udlevering af dokumenter til erstatning for de registrerede værdipapirer. Klage Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller sletning af rettigheder over værdipapirer eller Bankens afvisning af en anmeldelse, skal ske skriftligt til Klagenævnet for Værdipapircentraler, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, senest 6 uger efter datoen for registrering eller Bankens afvisning. Klagenævnet kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af klagefristen. Samtidig med indsendelsen af klagen skal der betales et gebyr. Erstatningsordninger Det følger af lovgivningen, at Værdipapircentralen og/eller det kontoførende institut (Banken) er erstatningspligtig for tab som følge af fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder på VP-konti. Den samlede erstatning for tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. Hvis det kontoførende institut (Banken) ikke selv kan betale, hæfter de øvrige danske kontoførende institutter for det manglende beløb, dog højst 500 mio. kr. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis rettighedshaveren forsætligt eller uagtsomt har medvirket til fejlen. Værdipapirer der ikke er registreret i Værdipapircentralen Værdipapirer, der ikke er registreret i Værdipapircentralen, er ikke omfattet af ovennævnte erstatningsordning. Side 4 af 6

5 Danske værdipapirer Udbytte Banken inkasserer udbytte af de i kundens depot deponerede aktier, hvis tid og sted for indløsning af udbyttekuponerne offentliggøres i Statstidende. Nytegning, fondsaktier m.v. Med hensyn til nytegning, fondsaktier, konvertible obligationer samt købstilbud henvises til foranstående betingelser. Navnenotering Såfremt kunden ønsker det, sørger Banken for notering på navn. Registrering i Værdipapircentralen Hvis en udsteder af ikke noterede danske værdipapirer får tilladelse til registrering i Værdipapircentralen, vil Banken sørge for registrering af de i kundens depot deponerede værdipapirer uden forhåndsmeddelelse til kunden. Meddelelser Banken påtager sig ikke ansvaret for at videreformidle meddelelser, der offentliggøres af et selskab, hvor værdipapirerne ikke registreres i Værdipapircentralen, herunder købstilbud. For at kunden kan sikre sig at modtage meddelelser, der offentliggøres af et selskab, bør kunden anmode Banken om, at aktierne noteres på navn. Obligationer, herunder præmieobligationer Banken efterser obligationer for udtrækning eller opsigelse ved offentliggørelse herom i Statstidende. Præmieobligationer opbevaret i kundens depot i Banken efterses for gevinster, og Banken inkasserer gevinster for kunden. Gebyr for at efterse præmieobligationer opkræves i overensstemmelse med Bankens prisblad. Udenlandske værdipapirer Opbevaring Udenlandske værdipapirer, samt danske værdipapirer, der kun omsættes i udlandet, deponeres hos en af Bankens forretningsforbindelser i et samlet kundedepot i Bankens navn, medmindre andet er aftalt. Banken oplyser på kundens anmodning hos hvilken depositar, kundens værdipapirer opbevares. Hvis Bankens udenlandske forretningsforbindelse kommer under insolvensbehandling, vil Banken søge at udtage kundernes værdipapirer af det samlede kundedepot, idet Banken har registreret, hvilke værdipapirer den enkelte kunde ejer. Banken tager dog forbehold for udenlandske retsregler, herunder konkursregler. Banken er berettiget til at afgive oplysninger om kundens identitet og beholdning af værdipapirer, såfremt dette følger af det pågældende lands lovgivning. Meddelelser Kunden modtager ikke meddelelse om generalforsamlinger, og kan kun efter særlig aftale med Banken forvente at få tildelt stemmeret. Andre meddelelser fra selskaberne vil kun tilgå kunden, såfremt det drejer sig om afkast eller emissionsaktiviteter. Side 5 af 6

6 For værdipapirer, der i udlandet er noteret på kundens navn, har Banken intet ansvar i forbindelse med emission og betalinger m.v. Rente, udtrækning og udbytte For kundens udenlandske værdipapirer, opbevaret hos en af Banken valgt forretningsforbindelse, kan kunden normalt forvente, at rente og udtrækning/indfrielse af obligationer indsættes på kundens konto på forfaldsdagen, forudsat beløbet er stillet til disposition for Banken. Udbytte af aktier og investeringsforeningsandele vil, efter selskabets eller investeringsforeningens fradrag af udbytteskat, blive indsat på kundens konto, når Banken har modtaget beløbet, efter den generalforsamling hvor udbyttebetaling er vedtaget. Lempelse af dobbeltbeskatning Udbytteskat, der er betalt til en udenlandsk stat, kan under visse betingelser fradrages i den skat, der skal svares af udbyttet i Danmark. Kunden skal i så fald selv ved henvendelse til skattemyndighederne begære fradraget samt dokumentere størrelsen skattebeløbet betalt i udlandet. Banken bistår kunden med tilbagesøgning, såfremt kunden særskilt anmoder Banken herom. Gebyr for tilbagesøgning af udbytteskat opkræves i overensstemmelse med Bankens gebyrsatser. Nytegning, fondsaktier m.v. Banken underretter om nytegning af værdipapirer samt ved udstedelse af fondsaktier ved skriftlig meddelelse til kunden, hvis fristen gør underretning mulig. Afslutning af en emission, herunder bogføring af provenu m.v., foretages først, når afregningsgrundlaget er stillet til Bankens disposition fra den udenlandske forretningsforbindelse. I øvrigt henvises til foranstående betingelser om nytegning, fondsaktier m.v. Registrering i Værdipapircentralen Hvis en udsteder af ikke noterede udenlandske værdipapirer får tilladelse til registrering i Værdipapircentralen, vil Banken sørge for registrering af de i kundens depot deponerede værdipapirer uden forhåndsmeddelelse til kunden. Købstilbud Banken underretter kunden om fremsatte købstilbud ved skriftlig meddelelse, hvis tidsfristen gør det muligt. Banken er ikke ansvarlig, hvis kunden ikke benytter det fremsatte købstilbud. Navnenotering Banken påtager sig ikke at notere kundens udenlandske aktier på navn. Ikrafttræden De generelle depotbetingelser er gældende fra den 1. august Side 6 af 6

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere