LNG oversigt over regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LNG oversigt over regler"

Transkript

1 LNG oversigt over regler maj 2014

2 Baggrund Dette notat indeholder en oversigt over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring og etablering af bunkringsanlæg for LNG i Danmark. Forholdene vedrører: Sikkerhed, Miljø, Sikring, Arbejdsmiljø og Anlægsarbejder. Notatet henvender sig til ansøgere såvel som til de behandlende myndigheder. Der er endnu ikke mange praktiske erfaringer med godkendelse af bunkring af LNG i Danmark. I begyndelsen af 2014 er der kun givet godkendelse til, at Fjordline bunkrer i Hirtshals. Denne sag samt samarbejdet med blandt andre de nordiske lande danner et udgangspunkt for behandling af tilladelser til bunkring af LNG i en dansk kontekst. På grund af lokale, geografiske eller anlægsmæssige forskelle er det ikke muligt at udarbejde en egentlig vejledning vedrørende bunkring og etablering af bunkringsanlæg til LNG. Dette notat skal derfor mere betragtes som en oversigt over gældende regler, relevante myndigheder mv. Det skal dog understreges, at der kan være lokale forhold, som nødvendiggør yderligere behandling, som ikke er medtaget i denne oversigt. Derfor kan oversigten kun bruges vejledende, og det anbefales derfor også, at man tidligt i processen går i dialog med de relevante parter. Relevante myndigheder I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om bunkring af LNG i Danmark skal ansøgeren som udgangspunkt kontakte to myndigheder:, der tager sig af det, som knytter sig til skibet, herunder bunkring fra andet skib. Kommunen, der tager sig af det, som knytter sig til bunkring og faciliteterne på land, herunder eventuelt samarbejde med andre myndigheder. Nedenstående tegning illustrerer, hvilke forhold kommunen og har myndighed over: 2

3 Sager af denne karakter kan have indflydelse på fx kommunens miljø- eller erhvervspolitik, hvilket kan nødvendiggøre, at der også sker en politisk behandling af sagen. En sådan behandling vil påvirke sagsbehandlingen, behandlingsproceduren og behandlingstiden. Mellem kommunen og skal der ske en koordinering, blandt andet for at skabe ensartethed og sammenhæng fx i forbindelse med bunkring, afskærmning og evakueringsmuligheder på land. Endelig kan der være andre myndigheder, som skal høres og/eller give tilladelse til bunkring. Det kan fx være Beredskabsstyrelsen (sikkerhed og beredskab), Arbejdstilsynet (arbejdssikkerhed) og politiet (terrorvurdering og terrorsikkerhed). Proces og koordinering For at lette processen for ansøger bestræber de involverede myndigheder sig på, at ansøgeren kan bruge kommunen eller som en indgang til myndighederne. Det kan være både kommunen eller, der står for koordinering. Kommunen har mange myndighedsområder, som skal inddrages, mens kan være den første myndighed, der er i kontakt med rederen, når processen vedrørende godkendelse af skibet sættes i gang. Det kan være en god ide allerede ved sagens start (altså inden ansøgninger mv. er udarbejdet) at afholde et møde med alle de berørte parter, som kan være: reder/værft, gasleverandør, havn, kommune (bl.a. miljø- og beredskabsfolk) og. Er det ikke muligt at samle alle parter, bør der som et minimum afholdes et møde mellem kommune og. På et sådant møde aftales den videre proces, rækkefølgen i sagsbehandlingen, koordination og snitflade mellem myndigheder mv. Det kan også være en god ide at diskutere krav til fx risikovurdering og evakueringsplaner for at sikre, at der ikke udarbejdes overlappende analyser. Det kan desuden være en god ide allerede indledningsvis at diskuteres, hvad den konkrete ansøgning skal indeholde. På denne måde kan der tidligt i processen blive skabt det nødvendige grundlag for en endelig godkendelse. Ansøgningen Undervejs i behandlingsprocessen kan der opstå ændringer. Det er derfor afgørende, at ændringerne dokumenteres og beskrives på en sådan måde, at grundlaget for en tilladelse er entydigt. 3

4 Det materiale, som ansøgningen indeholder, kan dække flere myndigheder. Det anbefales derfor, at krav til indhold, udarbejdelse og godkendelse koordineres i forhold til følgende områder: Risikoanalyse Passagerophold og færdsel i øvrigt under bunkring Evakueringsplan Kommunikationsudstyr for operatører på skib og land Regler/lovgivning mv. På de følgende sider findes en skematisk fremstilling af, hvilke forhold en bunkring berører, hvilke regler der er på området, og hvem der er den ansvarlige myndighed. 4

5 Oversigt over myndighedsbehandling ved etablering af LNG-bunkringsanlæg Aktivitet Myndighed Kommune. Planlægningsenhed Kommune. Miljøenhed Kommune. Redningsberedskab Kommune. Bygningsenhed Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen Energistyrelsen Sikkerhed VVMscreening VVMredegørelse Anlæg under 10 tons Anlæg over 10 tons Anlæg over 50 tons og under 200 tons Anlæg over 200 tons Kommuneplantillæg Lokalplan Miljøgodkendelse Risikogodkendelse Beredskabslovgivning Færge Bevilling til LNG-virksomhed Byggetilladelse 5

6 Procedurer Tekniske løsninger SØFARTSSTYRELSEN Emne Bestemmelser Myndighed Lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs. LNG-drift af skibe Passagerskibe: International fart: Meddelelser fra B. National fart: Meddelelser fra D. Lastskibe med en længde på 15 meter og derover: Meddelelser fra B. Afdeling: Skibe Alle installationer, hvor LNG anvendes som brændstof, bortset fra LNG-tankskibe: Resolution IMO MSC.285(86), Interim guidelines for natural gas-fuelled engine installations in ships. LNG-tankskibe: International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code). Standardprocedurer og kommunikation Godkendelse af gasinstallationer i henhold til Res. MSC.285(86): Tegningsgodkendelse, godkendelse af generel risikovurdering, jf. afsnit Installationsgodkendelse af gasinstallationen skal foretages af skibets klassifikationsselskab, bortset fra i passagerskibe, hvor godkender: - Brandsikkerhed, jf. afsnit 3. - Afsnit 8 om operationelle krav og træningskrav. - Bunkersprocedurer, inklusive nødprocedurer. Skibets klassifikationsselskab Afdeling: Skibe Bunkersinstallationer Bunkersinstallationer skal være forsynet med: Et fejldetekteringssystem med to stop-/hurtiglukkerventiler placeret på hhv. skib og bunkerstation så tæt på sammenkoblingen som muligt, der automatisk lukker på maksimum 5 sekunder ved fejl (et Emergency Shutdown System (ESD)). Gasdetektorer på manifold med forbindelse til ESD. Manuelle nødstop fra bunkringsstation, maskinkontrolrum og LNG-leverandøren (biltank eller bunkersbåd), alle med forbindelse til ESD. Break-away-funktion på slangen mellem skib og LNG-leverandør-manifold placeres, så der vil opstå mindst muligt spild i tilfælde af brud. Anvendelse af hurtigkoblinger, som gør det muligt at adskille slanger mv. under LNG-flow. Skibets klassifikationsselskab Afdeling: Skibe 6

7 Bunkring af lastskibe og passagerskibe uden Uddannelse Risikovurdering Bunkring af passagerskibe med passager om bord Hvis det ønskes at bunkre LNG i passagerskibe, medens der er passagerer om bord i skibet, skal der udarbejdes en særlig risikoanalyse, der viser, at dette kan foregå mindst lige så sikkert som almindelige bunkersoperationer. Denne risikoanalyse er i tillæg til den generelle analyse og skal omfatte sikkerhedsforhold på skibet, på kajen, evakuering af skib og havneområder mv. Afdeling: Skibe pax om bord Bunkring af lastskibe og passagerskibe uden passager om bord Bunkring af LNG i passagerskibe uden passagerer om bord og i lastskibe skal foregå i henhold til ovennævnte procedurer; selve bunkersoperationen kræver ingen særlig godkendelse af. Uddannelse af skibenes besætning Res. MSC.285(86) fastsætter krav til særlig uddannelse af LNG-drevne skibes besætning baseret på besætningsmedlemmets funktion om bord i skibet. godkender disse kurser. Afdeling: Skibe og Maritim Regulering og Besætning 7

8 MILJØ SIKKERHED KOMMUNEN Emne Bestemmelser Myndigheder Landanlæg med LNG kræver en brandteknisk tilladelse Størrelse af anlæg <10 tons Størrelse af anlæg >10 tons Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser (bilag 1). Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser (bilag 1). Kommunen. Redningsberedskabet Kommunen. Redningsberedskabet på Beredskabsstyrelsens vilkår Bunkring fra lastbil Uafhængig af størrelse Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2006 om bekendtgørelse af beredskabsloven ( 34, stk. 2). Kommunen. Redningsberedskabet LNG er et farligt stof og kræver derfor vurdering af risiko og forebyggelse af uheld. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Kommunen. Miljøenhed Det er kommunen, som skal behandle ansøgningen i relation til bekendtgørelsen. Der skal, før en godkendelse gives, udarbejdes bl.a. en risikovurdering. Politiet Det lokale politi og kommunens redningsberedskab kan overveje at udarbejde beredskabsplaner for virksomheder, selv om dette ikke er bestemt ved lov. Der skal foretages vurdering af anlæggets virkning på miljøet. Bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni Kommunen. Miljøenhed Anlæggets størrelse mv. kan dog medføre, at der skal udarbejdes VVM-screening og eventuelt udarbejdes VVMredegørelse. VVM-redegørelse igangsættes i givet fald af kommunen. 8

9 ANLÆG ANLÆG Udvidelse af havneareal I bekendtgørelse af lov om havne (nr. 457 af 23. maj 2012) (havneloven) fremgår det af 2, at transportministeren skal godkende udvidelse af en bestående havn. Hvis etableringen af bunkringsanlægget skal anlægges på et nyt havneareal, er denne bestemmelse relevant. Udvidelse inden for havnens dækkende værker kan udføres uden tilladelse fra transportministeren, medmindre udvidelsen kræver en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af anlægget, jf. 2, stk. 2, i havneloven. I havnelovens 14a fremgår det, at transportministeren kan fastsætte regler om sikring af havnefaciliteter og havne. Disse aktiviteter går også under navnet maritim sikring. Etableringen af LNG-bunkringsanlæg kan betyde, at havnen skal sikre området i medfør af reglerne for maritim sikring. Kommunen Trafikstyrelsen (Transportministeriet). Enhver udvidelse af en bestående havn skal godkendes af Trafikstyrelsen (Transportministeriet). Trafikstyrelsen (Transportministeriet). Trafikstyrelsen er myndighed ift. reglerne om maritim sikring. Miljøministeriet. Miljøministeriet er myndighed for vurdering af de miljømæssige konsekvenser. Anlægsarbejder Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, bekendtgørelse af lov om planlægning (planloven), Bygningsreglement, 1. januar Kommunen Alle anlægsarbejder på land er omfattet af planloven og bygningsreglementet 9

10 SIKKERHED ARBEJDSMILJØ SIKRING Andre (ofte gennem kommunen) Emne Bestemmelser Myndigheder Terrorsikring af havnefaciliteter Bekendtgørelse nr. 414 af 8. maj 2012 om sikring af havnefaciliteter. Bekendtgørelse nr. 896 af 9. juli 2012 om sikring af havne. Trafikstyrelsen (Transportministeriet) Trafikstyrelsen er myndighed ift. reglerne om sikring af havnefaciliteter og havne (maritim sikring). ISPS, "International Ship and Port Facility Security". Det er den lokale havneadministrations opgave at leve op til reglerne. Håndtering af LNG skal følge bestemmelser, som sikrer arbejdsmiljøet herunder stilles særlige krav til personlige værnemidler. Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr. Bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr. At-vejledning B april 2007 Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr. At-vejledning B november 2009 Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder. Arbejdstilsynet (AT) AT har i vid udstrækning udliciteret bestemmelserne til leverandører og særlige institutter. AT udfører rådgivning og kontrol. Gasbruger og gasleverandør skal selv sørge for uddannelse, udstyr og værnemidler mv. Transport af LNG ADR 2013 Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods. RID (transport af farligt gods på jernbanen). Reglementet for international jernbanetransport af farligt gods (RID) har retlig gyldighed i EU s medlemslande og i de andre lande, der har tiltrådt COTIF, konventionen om internationale jernbanebefordringer. Det lokale politi Er der tvangsruter, skal kørslen foregå ad disse. Hvis der ikke er tvangsruter, kan alle veje benyttes. Det anbefales at kontakte den lokale politimester og brandinspektør med henblik på at overveje tvangsruter. Kommunens redningsberedskab RID-reglementet og senere ændringer hertil kundgøres alene ved offentliggørelse på Trafikstyrelsens hjemmeside og ikke i Lovtidende, hvilket følger af 16 i bekendtgørelse nr. 893 af 29. august 2012 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter. Trafikstyrelsen 10

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere