Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis"

Transkript

1 Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør af 8, stk. 3, 12, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 34, stk. 4, i lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes: Kapitel 1 Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Højsøcertifikat: Et lodscertifikat til højsølodsning udstedt af en myndighed, der ifølge anbefaling af FN s internationale søfartsorganisation (IMO) er kompetent hertil. 2) Højsølodsning: Lodsning uden for et lands søterritorium. 3) Lods: En person, der af lodstilsynet er certificeret til at lodse. 4) Lodscertifikat: Et af lodstilsynet udstedt bevis på, at indehaveren er legitimeret til at foretage nærmere angivne lodsninger. 5) Lodsfritagelsesbevis: Et bevis udstedt af lodstilsynet, der fritager et skib for lodspligt, hvis lodsfritagelsesbevisets indehaver fører skibet, og hvis lodsfritagelsesbeviset omfatter skibets type, konditioner, samt det farvand, som skibet sejler i. 6) Lodsning: Rådgivning af skibets fører om navigering, sejlads og manøvrering, uanset om rådgivningen gives om bord på skibet eller ved kommunikation fra andet skib eller fra land. 7) Lodsningsområde: Det geografiske område, som en lods ifølge sit lodscertifikat er legitimeret til at lodse i. 8) Lodsaspirant: En person, der af lodstilsynet er anerkendt som værende under oplæring til lods. 9) Lodsaspirant-id: Et af lodstilsynet udstedt bevis på, at indehaveren er under oplæring til lods og har ret til at deltage i sidemandsoplæring. Kapitel 2 Lodscertifikat 2. Lodscertifikat udstedes efter ansøgning, hvis ansøgeren 1) er uddannet på et niveau, så ansøgeren må føre skibe uanset disses størrelse, 2) har sønæringsbevis som skibsfører, 3) har minimum to års erfaring som skibsfører eller overstyrmand fra relevant sejlads, 4) er i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis (Blå Bog) i henhold til Søfartsstyrelsens bestemmelser, 5) har særlig indsigt og erfaring i det geografiske lodsningsområde, jf. kapitel 6, 6) har gennemført såvel teoretisk uddannelse, jf. kapitel 3, som sidemandsoplæring, jf. kapitel 4, 7) har gennemført uddannelse i lodsning ved særlige manøvrer, jf. kapitel 3, 8) har bestået en fastsat egnethedsprøve, jf. kapitel 5, 9) er tilknyttet et lodseri, der er registreret i medfør af lodsloven 24, og 10) er uden betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover. Stk. 2. Lodstilsynet kan dispensere fra reglerne i stk. 1, nr. 1 og 2. Der kan dog aldrig udstedes lodscertifikat til lodsning af skibe, som lodsen ikke er uddannet til at føre. Stk. 3. Et lodscertifikat omfatter kun de særlige former for lodsning nævnt i 8, såfremt lodsen opfylder betingelserne i 8. Stk. 4. Lodscertifikatet kan være begrænset til forskellige skibsstørrelser, jf. 18.

2 3. Indehaveren af et højsøcertifikat, der er udstedt af en myndighed, der er berettiget hertil i medfør af og i overensstemmelse med IMO-anbefalingerne, kan få dette ombyttet til et dansk certifikat, hvis indehaveren 1) er tilknyttet et dansk lodseri og 2) afleverer sit udenlandske certifikat. Stk. 2. Det danske certifikat udstedes med samme dækningsområde og med samme begrænsninger som det udenlandske certifikat, dog aldrig til andre landes territorialfarvand. 4. Lodscertifikatet udformes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag Lodscertifikatet udstedes for en femårs periode. 6. Såfremt en lods ikke kan opnå den påkrævede erfaring ved almindelige lodsningsopgaver i det pågældende lodsningsområde, kan lodsen opnå erfaringen ved deltagelse i sidemandsoplæring. Stk. 2. Reglerne i 11, stk. 2 og 3, finder anvendelse. Kapitel 3 Uddannelseskrav 7. Den i 2, stk. 1, nr. 6 og 7, nævnte tekniske uddannelse omfatter: 1) Bridge Resource Management og Emergency Training kursus for lodser, 2) Electronic Chart Display and Information System kursus (ECDIS), 3) Skibsmanøvrering for lodser, 4) Lodsjura kursus for lodser, 5) Personlig sikkerhedskursus for lodser, og 6) International Ship and Port Facility Security Code kursus for lodser (ISPS-kode). Stk. 2. Ovennævnte kurser skal være gennemført, inden der ansøges om lodscertifikat. Stk. 3. Kravene til indholdet af ovennævnte kurser er beskrevet i bilag Et lodscertifikat er kun gyldigt til: 1) Ship to ship-operationer (STS), hvis lodsen har gennemført et kursus i Ship to Ship Lightering Operations (STS). 2) Lodsning i en havn af skibe med POD styresystem, hvis lodsen har gennemført et kursus i POD styresystemet (POD kursus for lodser). 3) Lodsning af slæbebåde og skibe, der benytter slæbebåde, hvis lodsen har gennemført et slæbebådskursus (Tug handling kursus for lodser). Stk. 2. Kravene til indholdet af ovennævnte kurser er beskrevet i bilag De i 7 og 8 nævnte kurser skal genopfriskes mindst hvert femte år. Stk. 2. Dette gælder dog ikke kurserne Electronic Chart Display and Information System kursus (ECDIS), jf. 7, stk. 1, nr. 2, og International Ship and Port Facility Security Code kursus for lodser (ISPS-kode), jf. 7, stk. 1, nr. 6. Stk. 3. Kurset om personlig sikkerhed for lodser, jf. 7, stk. 1, nr. 5, skal genopfriskes hvert tredje år. Stk. 4. Opfyldes betingelserne i 7 ikke, indsendes lodscertifikatet som angivet i 26. Stk. 5. Opfyldes betingelserne i 8 ikke, begrænses lodscertifikatets anvendelse, og det skal derfor indsendes til lodstilsynet, jf. 26. Lodstilsynet fremsender herefter et nyt og begrænset lodscertifikat. 10. Sidestillet med de i denne bekendtgørelse nævnte uddannelser er uddannelser, som er godkendt af Søfartsstyrelsen eller Undervisningsministeriet. Kapitel 4 Sidemandsoplæring 11. Lodsaspiranter skal deltage i sidemandsoplæring. Lodsaspiranten skal således følge en lods på lodsningsture det påkrævede antal gange, jf. bilag 3. Stk. 2. Lodsaspiranter skal henvende sig til det statslige lodsvæsens bestillingscentral, der derefter anviser lodsningsture. Lodsaspiranten skal angive, i hvilket lodsningsområde der ønskes sidemandsoplæring. Det er muligt at angive flere lodsningsområder. Stk. 3. Lodsaspiranter afholder selv eventuelle udgifter forbundet med sidemandsoplæringen, herunder dokumenterede udgifter fra skibet og lodsen.

3 12. Ansøgere, der ønsker lodscertifikat til flere lodsningsområder, skal deltage i sidemandsoplæring i det for hvert område påkrævede omfang, jf. bilag Lodstilsynet udsteder efter ansøgning lodsaspirant-id, hvis ansøgeren opfylder betingelserne i 2, stk. 1, nr. 1-4 og 10. Stk. 2. Idkortet udstedes for ét år ad gangen. 14. Lodsaspirant-idkortet udformes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 4. Kapitel 5 Egnethedsprøve 15. Ansøgeren skal bestå en egnethedsprøve omfattende en praktisk og en teoretisk del. Stk. 2. Den praktiske del af egnethedsprøven består i gennemførelse af en lodsning i det ansøgte område. Stk. 3. Den teoretiske del af egnethedsprøven består af en ca. 4 timers prøve, hvor ansøgeren eksamineres i lokalkendskab, jf. bilag 5. Stk. 4. I egnethedsprøven deltager en lods, som har deltaget i sidemandsoplæringen, samt en censor udpeget af lodstilsynet. Stk. 5. Ansøgeren kan påklage egnethedsprøvens gennemførelse og resultat til Forsvarsministeriet. Stk. 6. Ansøgeren afholder eventuelle udgifter forbundet med afholdelse af egnethedsprøven, herunder tabt arbejdsfortjeneste, rejseomkostninger m.v. for den medvirkende lods. 16. En ansøger, der ønsker lodscertifikat til flere lodsningsområder, skal bestå en egnethedsprøve for hvert område. Kapitel 6 Krav til de enkelte lodsningsområder 17. Af lodscertifikatet fremgår det, hvilke områder den pågældende lods må lodse i. De enkelte områder er afgrænset som angivet i bilag 3. Stk. 2. Lodsen skal begynde og afslutte lodsningen ved nærmeste lodspåsætningssted. 18. For de enkelte lodsningsområder gælder forskellige krav til sejladshyppighed og skibsstørrelse, jf. bilag Lodstilsynet kan dispensere fra de i bilag 3 angivne lodsningsområder, når helt særlige forhold gør sig gældende. 20. Lodstilsynet kan tillade hidtidige lodser at bevare deres nuværende lodsningsområde, uanset at det ikke er sammenfaldende med et af de i bilag 3 angivne lodsningsområder. Kapitel 7 Lodsfritagelsesbevis 21. Lodsfritagelsesbeviset udstedes efter ansøgning, når ansøgeren 1) kan dokumentere at have sejlet i det pågældende lodsningsområde det påkrævede antal gange, jf. bilag 3, og 2) har bestået en fastsat teoretisk egnethedsprøve. Stk. 2. Egnethedsprøven består af ca. 1 times prøve, hvor ansøgeren eksamineres i lokalkendskab, jf. bilag 6. Stk. 3. I egnethedsprøven deltager to personer udpeget af lodstilsynet. De udpeges som henholdsvis eksaminator og censor. Stk. 4. Ansøgeren kan påklage egnethedsprøvens gennemførelse og resultat til Forsvarsministeriet. 22. Indehaveren af et lodsfritagelsesbevis skal hvert år, til lodstilsynet, fremsende dokumentation for, at kravene til sejladshyppighed, jf. bilag 3, er opfyldt. 23. Lodsfritagelsesbeviset udformes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 7.

4 24. Lodsfritagelsesbeviset udstedes for en femårs periode. Stk. 2. Lodstilsynet fornyer efter ansøgning et lodsfritagelsesbevis, hvis ansøgeren fortsat har den nødvendige sejladserfaring, jf. bilag 3. Kapitel 8 Diverse bestemmelser 25. Lodser, der er i besiddelse af et lodscertifikat, som er udstedt inden ikrafttrædelsen af en ny betingelse for at opnå lodscertifikat, skal opfylde den nye betingelse fra ikrafttrædelsestidspunktet. 26. Opfylder indehaveren af et lodscertifikat eller et lodsfritagelsesbevis ikke længere betingelserne i denne bekendtgørelse, har den pågældende pligt til at indsende sit lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis til lodstilsynet. Kapitel 9 Straf 27. Med bøde straffes den, der ikke afleverer sit lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis, hvor dette er påkrævet efter bestemmelserne i Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december Stk træder først i kraft den 1. januar Bilag 1, 2, samt 4-10 er udeladt. Kapitel 10 Ikrafttræden

5 Lodsningsområder Bilag 3 For at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis til et geografisk lodsningsområde eller en havn, skal lodsen eller navigatøren opfylde de gældende krav til sejladshyppighed. Sejladshyppigheden er defineret som et antal lodsninger, der er inddelt efter følgende kategorier: A - 20 lodsninger / år (Højrisikohavne og -lodsningsområder) med tilhørende opgraderingskrav. B - 10 lodsninger / år (Middelrisikohavne og -lodsningsområder). C - 5 lodsninger / år (Lavrisikohavne og få lodsninger om året). Havne, som ikke er nævnt i efterfølgende matrix, tilhører kategori C. Såfremt sejladserfaring ikke kan opretholdes ved et tilstrækkeligt antal lodsninger i den enkelte C-havn, kan lodstilsynet kontaktes. Inddeling af lodsningsområder i danske farvande:

6 Kategoriinddeling af lodsningsområder i danske farvande:

7 A kategoriinddeling af danske havne, render og broer m.m.:

8 A kategoriinddeling af danske havne, render og broer m.m. fortsat:

9 B og C kategoriinddeling af danske havne, render og broer m.m.:

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) og SØFARTENS LEDERE Gældende pr. 1. april 2012 For offshore skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere