Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune. Forslag til igangsætning af projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune. Forslag til igangsætning af projekt"

Transkript

1 Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune Forslag til igangsætning af projekt

2 1. Indledning 1.1 Indledning Den 20. juni 2012 vedtog kommunalbestyrelsen mål og visioner for den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune. Efterfølgende blev der udarbejdet forslag til indsatser i den psykosociale indsats i Rudersdal kommune Forslag til indsatser blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i Forvaltningen har udarbejdet forslag til, at der igangsættes samme proces for det øvrige handicapområde i Rudersdal Kommune, så det sikres, at Rudersdal Kommune har tidssvarende tilbud til målgruppen, som matcher den støtte, borgerne har brug for. Socialstyrelsen har udgivet en række videns notater om mennesker med handicap, der beskriver, at mennesker med forskellige former for handicap og deres familier ofte er en sårbar gruppe, og deres behov for ydelser i henhold til den sociale lovgivning kræver en koordineret indsats på tværs af myndigheds og leverandørområde samt viden om, hvilken indsats der virker, hvorfor den virker og hvordan den virker. Herudover beskriver videns notaterne, at gruppen af borgere med forskellige former for handicap er en meget differentieret gruppe, der har forskellige behov for støtte, varierende ressourcer og forskellige ønsker for deres liv og udvikling. Det foreslåede projekt om udvikling af fremtidens handicapområde skal medvirke til at skabe de bedste udviklings- og livsbetingelser for borgere med handicap. Det omfatter blandt andet, at den enkelte borger opnår selvbestemmelse og ansvar for eget liv, at indsatsen tilrettelægges med fokus på det enkelte menneskes ressourcer, og at borgeren skal støttes i at udnytte sit fulde potentiale og sin fulde handlekompetence. Gennem de senere år er der set en udvikling, hvor unge borgere og deres pårørende i målgruppen efterspørger tilbud, der i højere grad end tidligere fx anvender velfærdsteknologiske løsninger til at understøtte borgerens selvbestemmelse og handlekompetence. Handicapområdet skal derfor ruste sig til at opfylde nye krav og forventninger til området. De primære målgrupper for projektet er borgere, der har brug for et mindre eller mellemspecialiseret tilbud indenfor følgende områder: (Se afsnit 3.3) Borgere med udviklingshæmning Borgere med Autisme Borgere med ADHD Borgere med hjerneskader 2

3 Borgere med sjældne handicap. Det foreslås, at Rudersdal Kommune med fokus på rehabilitering og borgerens selvstændighed igangsætter projektet Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune. Formålet hermed er at udarbejde forslag til, hvilke tilbud Rudersdal Kommunes handicapområde skal have, for at kunne matche borgernes behov for tilbud. 1.2 Forslag til igangsætning af projekt Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune Det foreslås, at projektet igangsættes med et åbent borgermøde i september 2015, hvor borgere, pårørende, interesseorganisationer og samarbejdspartere får mulighed for at komme med input til, hvilke tilbud der skal være på handicapområdet i Rudersdal Kommune ud fra følgende temaer: 1. Visioner og mål for handicapområdet 2. Kortlægning af målgruppen og analyse af fremtidigt behov for tilbud 3. Beskæftigelse, dagtilbud og fritidstilbud for borgere fra 18 år 4. Botilbud for borgere fra 18 år 5. Socialpædagogisk bistand og boliger for borgere fra 18 år 6. Helhed og sammenhængende unge forløb for borgere mellem år. Emnerne er uddybet i afsnit Formålet med projektet 2.1 Formål Formålet med projektet er, at kommunens tilbud på handicapområdet tilrettelægges, så borgere med handicap: Oplever, at der med udgangspunkt i deres ønsker, ressourcer og kompetencer tilrettelægges målrettede forløb med fokus på rehabilitering, udvikling og vedligeholdelse af borgerens handlekompetencer samt udvikling af borgerens selvstændighed Oplever høj grad af inklusion i samfundet Oplever sammenhængende og koordinerede forløb mellem kommunen og forskellige sektorer og mellem områderne i kommunen Oplever en koordineret planlægning og udvikling af handicapområdet, der bygger på viden om, hvilken indsats, der har den bedste virkning 3

4 Oplever, at der er tilbud i kommunen, som kan dække deres behov og ønsker. 3. Lovgrundlag, rammeaftale, kategorisering og organisering af handicapområdet i Rudersdal kommune 3.1 FN-s handicapkonvention Med ratificering af FN s handicapkonvention har Danmark forpligtet sig til at efterleve konventionen og dens principper for, hvordan der opnås reelt medborgerskab for mennesker med handicap. Det betyder, at borgere med handicap skal sikres de grundlæggende menneskerettigheder. Det fremgår bl.a. af konventionen ( ) at gøre det muligt for personer med handicap at opnå og opretholde den størst mulige uafhængighed, fuld fysisk, psykisk, social og erhvervsmæssig formåen samt fuld inkludering og deltagelse i alle livets forhold. Det skal således tilstræbes, at borgere med handicap får: Lige muligheder i samfundet til at vælge som øvrige borgere i samfundet Hjælp til inklusion i samfundet Støtte til at opretholde den størst mulige uafhængighed. 3.2 Lovgrundlag De foranstaltninger, der tilbydes borgere med handicap, er fortrinsvis reguleret i lov om social service. De væsentligste aktiviteter er følgende: Servicelovens 79 Kommunalbestyrelsen skal iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene. Servicelovens 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Servicelovens 103 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensions alderen, jf. 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Derudover kan kommunalbestyrelsen tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer. 4

5 Servicelovens 104 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Servicelovens 107 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det, og kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Servicelovens 108 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. 3.3 Rammeaftale og kategorisering Den lovbefalede rammeaftale er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde, uanset om det enkelte tilbud drives af regionen eller af en kommune. Formålet med rammeaftalen er at skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af ydelser og sikre en dynamisk udvikling af det specialiserede socialområde. Rammeaftalen opererer med tre niveauer af specialisering: Mindst specialiserede tilbud, mellem specialiserede tilbud og højt specialiserede tilbud. Kategoriseringen sker i forhold til, hvor specialiseret tilbuddet er i den socialpædagogiske indsats, pleje og omsorg, som tilbuddet yder beboere / brugere af tilbuddet. Rammeaftalen rummer tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag for at kunne drive tilbuddet rentabelt. Det betyder, at rammeaftalen rummer aftaler om de specialiserede tilbud, hvilket indenfor handicapområdet i Rudersdal Kommune er Dag- og Botilbud Gefion, Botilbud Ebberød, Dagtilbud Bøgen samt Dagtilbuddene Rudersdal. Dag- og botilbud, som er organiseret under Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, er enten et mindre specialiseret tilbud eller et mellemspecialiseret tilbud, hvorfor Rudersdal Kommune på dette område ikke er forpligtet til at tilbyde disse tilbud til borgere fra andre kommuner. Dette gælder ligeledes den beskyttede beskæftigelse, som er organiseret under Værkstederne ved Rude Skov. Rudersdal Kommunes dag- og botilbud på handicapområdet retter sig mod borgere, der har brug for tilbud, som er kategoriseret indenfor de tre ovennævnte specialiseringsområder, men som 5

6 beskrevet i indledningen er projektets målgruppe afgrænset til borgere, der har brug for et mindreeller mellem specialiseret tilbud, hvorfor tilbud under rammeaftalen ikke indgår i projektet. 3.4 Organisering af handicapområdet i Rudersdal Kommune Handicapområdet i Rudersdal Kommune hører organisatorisk under Psykiatri og Handicap. Tilbud, der er defineret som mindre eller mellem specialiseret, er enten organiseret under Ruderdal Aktivitets- og Støttecenter eller Værkstederne ved Rude Skov. Det er Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, der har det daglige driftsansvar for bofællesskaber til borgere med forskellige former for handicap, Aktivitets- og Samværstilbuddet Ruder Es samt socialpædagogisk støtte til borgere med handicap. Det er Værkstederne ved Rude Skov, der har det daglige driftsansvar for den beskyttede beskæftigelse samt Kulturhuset i Ebberød. Psykiatri og Handicap har et tæt samarbejde med andre områder, særligt Beskæftigelsesområdet, Skole- og Familieområdet samt Ældreområdet. Samarbejdet omhandler særligt, når borgerne modtager bistand fra flere områder, og hvor indsatsen for borgeren skal koordineres. Derudover samarbejder Psykiatri og Handicap med borgernes pårørende, praktiserende læger, speciallæger samt tilbud, der er organiseret under Region Hovedstaden, i andre kommuner og i private tilbud. 4. Forslag 4.1 Indsatsområder i projekt Fremtidens handicapområde Erfaringerne fra projektet vedrørende fremtidens socialpsykiatri viser, at der er brug for at afdække udfordringer og muligheder indenfor følgende indsatsområder: 1. Visioner og mål for handicapområdet 2. Kortlægning af målgruppen og analyse af fremtidigt behov for tilbud 3. Beskæftigelse, dagtilbud og fritidstilbud for borgere fra 18 år 4. Botilbud for borgere fra 18 år 5. Socialpædagogisk bistand og boliger for borgere fra 18 år 6. Helhed og sammenhængende unge forløb for borgere mellem år. Med udgangspunkt i ovenstående erfaringer foreslås det, at der arbejdes videre med nedennævnte 6 temaer, og at der nedsættes en arbejdsgruppe for hvert tema: 1. Visioner og mål for handicapområdet Arbejdsgruppen skal ud fra et rehabiliteringsperspektiv udarbejde forslag til visioner og mål for fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune med 2025 sigte linjer. Der skal lægges op til en ny-orientering af indsatsen med udgangspunkt i Rudersdal Kommunes handicappolitik, FN s 6

7 Handicapkonvention, 5 veje til et godt liv og Socialstyrelsens videns notater om de forskellige målgrupper, som indgår i projektet. 2. Kortlægning af målgruppen og analyse af fremtidigt behov for tilbud Arbejdsgruppen skal afdække målgruppen med henblik på estimering af fremtidigt behov for dag- og botilbud, beskæftigelse, fritidstilbud m.v. Kortlægning og analyse af fremtidigt behov for dag- og botilbud, kan bl.a. tilvejebringes på baggrund af registerdata fra Danmarks statistik, Ankestyrelsens principafgørelser, rapporter om ulighed i sundhed, overordnede politikker i Rudersdal Kommune samt analyser af borgernes ønsker til fremtiden. Disse data skal suppleres med oplysninger fra Beskæftigelse samt Skole og Familie om forventede kommende behov på handicapområdet ud fra deres kendskab til borgere, der har kontakt, eller forventes at få kontakt til disse områder. Derudover skal det undersøges, om der er borgere fra Rudersdal Kommune, som bor i botilbud i andre kommuner, der ønsker at flytte tilbage i botilbud eller egen bolig i Rudersdal Kommune. 3. Beskæftigelse, dagtilbud og fritidstilbud Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til, hvilke dagtilbud og fritidsaktiviteter Rudersdal Kommune skal have fremadrettet for at matche målgruppens behov og forebygge mere indgribende tilbud. Derudover skal arbejdsgruppen vurdere, om der er behov for at iværksætte særlige tiltag på beskæftigelsesområdet for borgere med handicap. Endelig skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til samarbejdet med frivillige organisationer og pårørende. 4. Botilbud Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til, hvilke botilbud Rudersdal Kommune skal have fremadrettet af midlertidig og varig karakter som fx opgangsfællesskaber, udrednings- og af- klaringsboliger samt forskellige former for akutte tilbud. Forslaget skal have som mål, at Rudersdal Kommune har botilbud, der kan anvendes fleksibelt, således at der kan tilbydes borgere med handicap et botilbud, der matcher borgerens behov, og samtidig være med til at forebygge behovet for mere indgribende tilbud. 5. Socialpædagogisk bistand og boliger Arbejdsgruppens skal udarbejde forslag til hvordan den socialpædagogiske indsats skal organiseres og tilrettelægges fremadrettet, fx om kommunens nuværende socialpædagogiske støtte, som gives i borgerens eget hjem, skal suppleres med flere tilbud, fx yderligere tiltag til etablering af støtte i gruppeforløb, støtte til at etablere selvhjælpsgrupper m.v. 6. Helhed og sammenhængende ungeforløb Arbejdsgruppen skal afdække alle samarbejdsflader mellem områderne i Rudersdal Kommune og øvrige interessenter på området, samt udarbejde forslag til fremtidige hensigtsmæssigt samarbejdsaftaler med henblik på at støtte en helhedskoordineret indsats for borgerne. Arbejdsgruppen skal udarbejde særligt forslag til, hvordan der kan iværksætte en indsats for 7

8 yngre borgere med handicap. Det skal tages i betragtning, at gruppen af unge borgere med forskellige former for fx autisme er steget, og gruppen af unge borgere har andre krav, forventninger og behov, end målgruppen før har haft. Alle arbejdsgrupper skal have fokus på inklusion i samfundet generelt og på udvikling af samarbejdet med civilsamfundet, frivillige organisationer, pårørende m.v. Herudover skal arbejdsgrupperne have fokus på, hvordan anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger kan medvirke til understøtte borgernes handlekompetence og selvstændighed. Arbejdsgrupperne skal endvidere have fokus på rehabiliteringsperspektivet. Udgangspunktet for arbejdet er, at der skal være fokus på borgerens selvbestemmelse, som er en grundlæggende præmis for at arbejde med borgere med handicap. Det foreslås, at projektet igangsættes med et åbent borgermøde i september 2015, hvorefter arbejdsgruppen vedrørende visioner og mål igangsættes. Visioner og mål for handicapområdet fremlægges på møde i Social- og Sundhedsudvalget i januar 2016, hvorefter de øvrige arbejdsgrupper igangsættes. Projektet afsluttes med, at der udarbejdes forslag til rapport Vision og Plan for Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune. Rapporten skal præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget i første udkast i december Status og fremtidigt behov for tilbud på handicapområdet 5.2 Antal pladser i kommunens egne dag- og botilbud Rudersdal Kommune råder i dag over følgende dag- og botilbud til borgere med handicap, der er kategoriseret som mindst eller mellem specialiseret: Dag- og botilbud Antal Pladser Lovgrundlag Bofællesskabet Bregnerødvej med støtte efter 85 Bofællesskabet Biskop Svanes Vej med støtte efter 85 Bofællesskabet Langebjerg med støtte efter 85 Aktivitetstilbuddet Ruder ES Åbent tilbud 79 Værkstederne ved Rude Skov Kulturhuset Åbent tilbud 79 8

9 5.3 Status over borgere der aktuelt modtager et dag- og botilbud. Dag- eller botilbud Borgere der modtager tilbud i Rudersdal Kommune Borgere der modtager tilbud udenfor Rudersdal Kommune I alt borgere, der modtager tilbud i og udenfor Rudersdal Kommune Botilbud Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Bofællesskaber I alt Dagtilbud Beskyttet Beskæftigelse Aktivitets og Samværstilbud 5 I alt Som det fremgår af ovenstående tabel, er der overvægt af borgere, der modtager såvel længerevarende botilbud, midlertidige botilbud samt aktivitets- og samværstilbud uden for Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune har minimal indflydelse på det serviceniveau, der tilbydes kommunens borgere, som modtager tilbud udenfor kommunen, idet Rudersdal Kommune som udgangspunkt ikke kan påvirke taksterne i andre kommuners dag- og botilbud eller i private tilbud. Når borgeren har fået en plads i et botilbud udenfor kommunen, kan kommunen udelukkende påvirke serviceniveauet, hvis borgeren er bevilget tillægsydelser. Det er få borgere, som er bevilget tillægsydelser. Når borgere flytter i et regionalt botilbud, i botilbud i en anden kommune eller i et privat tilbud, er det efter 1. januar 2011 fortsat Rudersdal Kommune, der er såvel betalings- som handlekommune for borgeren. Borgere, der er flyttet i botilbud før 1. januar 2011, har enten Rudersdal Kommune eller bopælskommunen som handlekommune. Rudersdal Kommune valgte at overgive handlekommunekompetencen til bopælskommunen efter en konkret og individuel vurdering af hver enkelt borgersag, hvor fx borgersagens kompleksitet, varighed af botilbuddet samt borgerens alder indgik som vurderingsparametre. 1 Borgere, der er visiteret til et botilbud efter servicelovens 108 eller almen bolig med støtte efter servicelovens 85 svarende til et tilbud efter servicelovens Borgere, der er visiteret til et midlertidigt botilbud eller aflastning efter servicelovens Borgere, der er visiteret til en almen bolig med støtte efter servicelovens 85 4 Borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens Borgere, der er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens

10 5.4 Fremtidige behov for dag- og botilbud på handicapområdet På handicapområdet foreligger der ikke centrale demografifremskrivninger eller statistikker om forventet fremtidig udvikling i antallet af borgere, som får brug for socialpædagogiske støtte, botilbud, dagtilbud eller beskyttet beskæftigelse. I forbindelse med udarbejdelse af psykiatri- og handicapplanen kontaktede forvaltningen Socialforskningsinstituttet, KL og Region Hovedstaden for at undersøge, hvorvidt de kunne være behjælpelige med statistikmateriale, hvilket de ikke var i stand til. Ifølge oplysninger fra Videns center for Autisme er det en generel tendens i samfundet, at den største efterspørgsel efter både dag og botilbud vil være til borgere med autismespektrumforstyrrelser. Årsagen til, at der forekommer flere mennesker med autisme i dag end for år siden, er, dels at diagnosekriterierne er blevet udvidet, dels at man generelt er blevet langt mere opmærksomme på, at autisme også kan findes hos mennesker, der ikke umiddelbart virker autistiske i traditionel forstand. På grund af bedre kendskab til lidelsen falder gennemsnitsalderen for udredning og diagnose, og der vil derfor være behov for nye tilbud til denne målgruppe i såvel førskole-, skole-, ungdoms- og voksenalderen. I Rudersdal Kommune modtager 76 borgere med handicap socialpædagogisk støtte i eget hjem pr. 1. maj Psykiatri- og handicapplan 6.1 Principper for udvikling af psykiatri- og handicapområdet Der er udarbejdet en psykiatri- og handicapplan, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen i 2008, som opstiller en række principper for psykiatri- og handicapområdets udvikling, herunder principper for udvikling af ejendomme anvendt til opgaver på psykiatri- og handicapområdet. Det fremgår bl.a., at kommunens opgaveløsning skal tilrettelægges i samarbejde med borgeren ud fra mindsteindgrebsprincippet og i respekt for borgerens integritet og selvbestemmelse. Som konsekvens heraf vil kommunen lægge vægt på tilbud om forebyggende og differentieret støtte med udgangspunkt i borgerens egen bolig. 7. Projektets organisering 7.1 Projektgrupper og projektledelse Det foreslås, at projektet organiseres med styregruppe, arbejdsgrupper og en referencegruppe med følgende deltagere og formål: 10

11 Styregruppe Styregruppen har det overordnede ansvar for projektforløbet. Styregruppen består af: Områdechef, formand Afdelingschef for leverandørområdet Afdelingschef for Rådgivning og Bevilling Leder af Rudersdal Aktivitets og Støttecenter Leder af Værkstederne ved Rude Skov Pædagogisk konsulent projektkoordinator, sekretær Styregruppen har følgende opgaver: Træffe beslutninger vedrørende projektets forløb og sikre projektets fremdrift Udarbejde kommissorier til arbejdsgrupperne Holde opstartsmøde med arbejdsgrupperne Fastholde projektets synliggørelse og prioritet, herunder at sikre tæt ledelse og aktiv deltagelse fra både ledere og medarbejdere Udarbejde rapport med forslag til fremtidens handicapområde på baggrund af arbejdsgruppernes delrapporter Afholde høringsmøde med interessenterne Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperne består af Lederrepræsentant fra Psykiatri og Handicap, formand Pædagogisk konsulent fra Psykiatri og Handicap, sekretær 1 2 medarbejdere fra Psykiatri og Handicaps forvaltning 1 lederrepræsentant fra Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter 1 2 medarbejderrepræsentanter fra Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter 1 2 repræsentanter for brugerne ved Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter 1 lederrepræsentant fra Værkstederne ved Rude Skov 1 2 medarbejderrepræsentanter fra Værkstederne ved Rude Skov 1 2 repræsentanter for brugerne ved Værkstederne ved Rude Skov 1 2 repræsentanter fra Handicaprådet 1-2 repræsentanter fra handicaporganisationer 1 repræsentant fra relevant intern samarbejdspartner Arbejdsgrupperne har følgende opgaver: Afholde kick off møder med relevante interessenter Udarbejde delrapport vedrørende indsatsområdet, jf. tids- og handleplan Afholde afrapporteringsmøde med referencegruppen med præsentation af det foreløbige udkast til delrapport med henblik på at kvalificere udkastet Referencegruppe Består af deltagere fra kick off mødet om Udvikling af handicapområdet i Rudersdal Kommune i september 2015, som har tilmeldt sig referencegruppen. Referencegruppens arbejdsopgave er at følge projektet og kommentere væsentlige notater i forløbet. Der skal udarbejdes dagsorden og referater fra alle møder i de respektive grupper. 11

12 Psykiatri og Handicap varetager projektstyringen internt. 8. Tids- og handleplan Det foreslås, at projekt Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune starter op i september 2015 med et åbent borgermøde. Borgerne inviteres til at komme med ønsker og forslag til, hvilke forventninger og ønsker de har til handicapområdet i Rudersdal Kommune. Kommunens samarbejdspartnere på området, fx repræsentanter fra de praktiserende læger, samt interesseorganisationer, bliver inviteret til det åbne borgermøde. På baggrund af borgermødet udarbejdes et notat med deltagernes ønsker og forslag, som arbejdsgrupperne har med som inspiration i det videre arbejde. Der skal udarbejdes et forslag til Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune som behandles politisk og med høring af relevante organisationer, Handicaprådet m.v. September 2015 Åbent borgermøde Oplæg fra eksterne oplægsholdere Cafédrøftelser om ønsker til fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune med tilbagemelding til plenum Der udarbejdes et sammendrag af ønske og forslag, som skal ligge som basis papir for det kommende arbejde i projektet Invitation i dagbladene og på hjemmesiden. Følgende får personlig invitation: Kommunalbestyrelsen Handicaprådet DH Rudersdal LEV Rudersdal Forældreforeningen Rudersdal Foreningen Ligeværd Praktiserende læger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Socialstyrelsen Beskæftigelse Skole og Familie Ældre Deltagere fra Psykiatri og Handicap Ledergruppen fra Psykiatri og Handicaps forvaltning Ledergruppen fra Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter Ledergruppen fra Værkstederne ved Rude Skov Sagsbehandlere og konsulenter fra Psykiatri og Handicap Medarbejdere fra Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter og 12

13 September 2015 September 2015 januar 2016 Marts 2016 Februar 2016 april 2016 Maj august 2016 September 2016 Oktober oktober 2016 November 2016 Januar 2017 Februar marts 2017 Maj 2017 Arbejdsgruppen vedr. visioner og mål nedsættes. Arbejdsgruppen vedr. visioner og mål udarbejder forslag til styregruppen som afleveres til styregruppen senest den 15. januar Forslag til visioner og mål for handicapområdet forelægges for Social- og Sundhedsudvalget. Arbejdsgruppe 2-4 arbejder. Arbejdsgruppe 5 6 arbejder. Arbejdsgrupperne afholder møde med præsentation af det foreløbige udkast til delrapporter om fremtidens handicapområde med henblik på kvalificering af udkastet. Arbejdsgrupperne færdiggør delrapporterne på baggrund af tilbagemeldinger fra afrapporteringsmødet i august Aflevering af delrapporter til styregruppen. Styregruppen sammenskriver rapporten om fremtidens handicapområde. Politisk 1. behandling af forslag om fremtidens handicapområde Høring af Handicapråd m.v. Indledt med et præsentationsmøde om forslaget, hvor deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål til materialet Politisk 2. behandling af forslag til fremtidens socialpsykiatri Værkstederne ved Rude Skov For deltagerne fra kick off mødet 13

14 Bilag 1 Begrebsdefinitioner Rehabilitering: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykisk og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og videns baseret indsats (Hvidbog og rehabiliteringsbegrebet:16). Referenceramme for projektet FN`s Handicapkonvention Handicappolitik i Rudersdal Kommune 5 veje til et godt liv Socialstyrelsens publikationer om ADHD, Autisme, hjerneskade og udviklingshæmning 14

15

Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune. Forslag til igangsætning af projekt

Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune. Forslag til igangsætning af projekt 2015 2017 Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune Forslag til igangsætning af projekt Version: 1. oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Forslag til igangsætning af projekt

Læs mere

Forslag til igangsætning af projekt Fremtidens socialpsykiatri i Rudersdal Kommune

Forslag til igangsætning af projekt Fremtidens socialpsykiatri i Rudersdal Kommune 10/16129 Forslag til igangsætning af projekt Fremtidens socialpsykiatri i Rudersdal Kommune 1 1. INDLEDNING... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 FORSLAG TIL IGANGSÆTNING AF PROJEKT FREMTIDENS SOCIALPSYKIATRI I

Læs mere

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Indhold Tættere på borgeren... 3 Status på anden fase af Fremtidens handicapområde... 3 Hvordan har vi arbejdet med borgerinddragelse... 3 Borgerinddragelsen

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projektets umiddelbare målgruppe(r): Kommune: Kontaktperson: Rudersdal Rikke Buhl

Projektbeskrivelse. Projektets umiddelbare målgruppe(r): Kommune: Kontaktperson: Rudersdal Rikke Buhl Kommune: Kontaktperson: Rudersdal Rikke Buhl Adresse: Stationsvej 34, 3460 Birkerød Telefonnr.: 46 11 33 33 RIBU@Rudersdal.dk E-mail: Psykiatrioghandicap@rudersdal.dk CVR-nummer: 29.188.378 Projekts titel:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 1 Indhold Indledning... 3 Indsatsområde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Botilbud Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandarden for botilbud inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser, som

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2011 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2011... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud...

Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud... Serviceramme for Aflastning Socialpædagogisk indsats Bofællesskab Midlertidigt og længerevarende botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Definition af målgruppe 4. Målgruppens behov 5. Assens Kommunes tilbud 6. Målgruppens

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Helhedsorienteret, koordineret og

Helhedsorienteret, koordineret og Kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitik I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udarbejde et nyt forslag til en integrationspolitik igangsættes en involverende proces,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem.

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem. Støtte i eget hjem 24 timer i døgnet eller ophold i botilbud. Notatet analyserer de økonomiske forhold ved to ydelsesformer, herunder støtte i eget hjem og ophold i botilbud, hvor støtte i eget hjem har

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere