Analyse af digitale skriftlige prøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af digitale skriftlige prøver"

Transkript

1 Analyse af digitale skriftlige prøver Midtvejsrapportering Deloitte Consulting 6. marts 2014

2 Agenda Baggrund Nationale erfaringer: Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Proces- og ressourcekortlægning og betydning for den nuværende businesscase Centrale observationer og anbefalinger i forhold til gymnasieområdet Appendix Eksisterende nationale løsninger Proces- og ressourcekortlægning - 2 -

3 Baggrund Denne afrapportering tjener som midtvejsrapportering på analysen af digitale skriftlige prøver. Afrapporteringen omfatter en gennemgang af: 1. Eksisterende nationale erfaringer fra universiteter og professionshøjskoler 2. Resultat af Deloittes proces- og ressourcekortlægning på gymnasieområdet 3. Centrale observationer og anbefalinger til kvalificering af eksisterende løsningskoncept og businesscase på gymnasieområdet. Observationer og anbefalinger bygger blandt andet på pkt. 1 og 2, og omfatter: I. Proces- og prøveunderstøttelse II. III. Den tekniske løsning Businesscasen 4. Overvejelser omkring løsningens anvendelse på andre uddannelsesområder - 3 -

4 Nationale erfaringer Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet - 4 -

5 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Vurderingen af de nationale erfaringer bygger på erfaringer fra tre større projekter/løsninger Kortlægningen af de nationale erfaringer er opsummeret nedenfor. Vurderingen af de nuværende erfaringer bygger på erfaringer fra 1) Professionshøjskolernes nylige udbud af et eksamenssystem, 2) AU, KU, RUC, CBS og AAU s nylige udbud af et eksamenssystem samt 3) SDU s eksisterende eksamensløsning. De tre projekter/løsninger dækker dermed 80 procent af institutionerne på de videregående uddannelser i Danmark. AU, AAU, RUC, CBS, KU Syddansk Universitet (SDU) Professionshøjskolerne (UC) Procesunderstøttelse: AU satser sammen med AAU, RUC, CBS og KU på en samlet løsning, der binder hele eksamensflowet sammen. Teknisk løsning: Nyudviklet løsning med brug af standard-komponenter fra bl.a. leverandørens LMS CampusNet. Leverandør: Arcanic. Drift: AU, AAU, RUC, CBS og KU har langtfra samme udfordring med spidsbelastninger som gymnasie-, grundskole og AVU-områderne forventes at få. Leverandør drifter løsningen, men de enkelte universiteter kan vælge at hjemtage driften, hvis de ønsker det på senere tidspunkt. De enkelte universiteter får separate driftsmiljøer, der sikrer uafhængighed mellem dem. Procesunderstøttelse: Løsningen dækker alle anvendte prøveformer, men understøtter ikke fuldt ud de administrative processer, hvorfor der fortsat vil være en række manuelle arbejdsgange. Teknisk løsning: Standard-LMS (Blackboard) suppleret med egenudviklede komponenter. Leverandør: Blackboard og SDU (interne udviklere). Drift: SDU har langtfra samme udfordring med spidsbelastninger som gymnasie-, grundskole- og AVU-områderne forventes at få. Universitetet drifter og vedligeholder selv løsningen. Procesunderstøttelse: Understøtter det fulde eksamensflow og de fleste prøveformer. Teknisk løsning: Standard eksamenshåndteringssystem. Leverandør: UNIwise. Drift: Leverandøren UNIwise hoster løsningen, men professionshøjskolerne kan flytte eller selv overtage driften, hvis de ønsker det på senere tidspunkt. Prismodel: Engangssum for køb af komponenter. Betaling for videreudvikling og for drift, vedligehold og support. * De tre løsninger er nærmere beskrevet i bilag - 5 -

6 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Centrale observationer knyttet til de tre løsninger/projekter i forhold til XIT Deloittes centrale observationer til de tre løsninger/projekter kan opsummeres i følgende fire temaer: 1) procesunderstøttelse og prøveformer, 2) teknisk løsning, 3) drift af løsningerne og 4) prismodel. Tema Observationer 1. Procesunderstøttelse og prøveformer a. Løsningerne dækker generelt den samlede proces fra prøveudarbejdelse over afvikling til bedømmelse og karaktergivning. b. Der har i kravspecificeringen været et større fokus på de faglige og kvalitative fordele end på de økonomiske gevinster. AU identificerede dog i deres pilotprojekt DigEx et større effektiviseringspotentiale. c. Løsningerne dækker alle en lang række forskellige og komplekse prøveformer, herunder stedprøver uden hjælpemidler, selvrettende prøver og blandede prøveformer. d. På universiteterne er der særligt stort fokus på teknisk understøttelse af stedprøver uden hjælpemidler, herunder sikring af at de studerende ikke kan snyde. 2. Teknisk løsning a. De tre løsninger er alle baseret på enten et standardsystemer eller videreudvikling af standardplatformsløsninger i form af LMS er (Blackboard hhv. CampusNet). b. Løsningerne integrerer alle til de studieadministrative systemer. 3. Drift af løsningerne a. Professionshøjskolerne har en central driftsmodel, der er dimensioneret til samtidige brugere. b. Universiteterne (AU m.fl.) har en driftsmodel per institution. Ved stedprøver er der en kombination af en decentral og en central model, således at aflevering sker til en decentral server og efterfølgende overføres til en central server. 4. Prismodel a. Professionshøjskolernes prismodel er baseret på en fast engangsbetaling for udvikling og implementering samt efterfølgende betaling for drift og support. Der er ikke en betaling per prøve, per elev eller lignende

7 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Ad 1a. Procesunderstøttelse Nedenstående tabel illustrerer, hvilke procestrin de forskellige nationale løsninger understøtter. AU, AAU, RUC, CBS, KU og UC får med deres nye løsninger den mest gennemgående procesunderstøttelse. SDU har fortsat en række manuelle procedurer, herunder ingen systemunderstøttelse af bedømmelsesprocessen. Kun XIT-løsningen understøtter ikke prøveudarbejdelse, prøvebesvarelse og rapportering. Forberedelse Gennemførelse Opfølgning Prøvetilmelding Planlægning Prøveudarbejdelse Distribution/ Udlevering Besvarelse Aflevering Bedømmelse Karaktergivning Rapportering Gym AU, AAU, RUC, CBS, KU SDU UC - 7 -

8 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Ad 1c. De tre løsninger understøtter en bredere og mere kompleks vifte af prøveformer end XIT SDU har valgt at understøtte alle prøveformer digitalt, herunder prøver med håndskrift, tegninger mv., hvilket har nødvendiggjort udvikling af særlige moduler til understøttelse af de specifikke behov. AU, AAU, RUC, CBS og KU ønsker at understøtte de fleste prøver digitalt, men går efter den brede motorvej. AU har endnu ikke besluttet, om de vil understøtte løbende skriftlige forudsætningsopgaver i den nye løsning, eller om disse skal bibeholdes i institutionernes LMS, hvorfor markeringen er i parentes. Selvrettende prøver er ligeledes i parentes, da AU m.fl. har prøveformen med som option. Prøveformer SDU AU m.fl. UC XIT Løbende opgaver Løbende skriftlige opgaver Løbende skriftlige forudsætningsopgaver () Store skriftlige opgaver Mundtlige prøver Stedprøver Stedprøver m. hjælpemidler Stedprøver m. begrænsede hjælpemidler Stedprøver u. hjælpemidler Multiple choice/selvrettende prøver () Andre prøver Blandede prøveformer Gruppeeksamener m./u. individuel karakter Besvarelser med håndtegnede elementer - 8 -

9 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Ad 3a. De tre nationale løsninger har væsentligt færre samtidige prøver end gymnasieområdet Nedenstående grafer viser det maksimale forventede antal samtidige prøver samt antallet af prøver per år, som de forskellige institutioners løsninger skal understøtte. Blandt de afdækkede nationale erfaringer er professionshøjskolerne den institution, der kommer tættest på gymnasieområdet mht. skaleringsbehov. På universitetsområdet er prøverne i højere grad spredt ud over hele året, og universiteterne har dermed ikke samme udfordring med spidsbelastninger, som professionshøjskolerne hhv. gymnasieområdet. Maks forventet antal samtidige prøver Antal prøver per år, der skal understøttes af løsning AU SDU UC GYM AU SDU UC GYM Maks forventet antal samtidige prøver Antal prøver per år, der skal understøttes af it-løsning - 9 -

10 Proces- og ressourcekortlægning - og betydning for den nuværende businesscase

11 Proces- og ressourcekortlægning De kortlagte processer og estimater for tidsforbrug og udgifter er kvalitetssikret af institutionerne Deloittes fremgangsmåde i forbindelse med dataindsamling er beskrevet nedenfor. Kortlægning af processer Dataindsamling Databehandling Processerne er kortlagt i diagrammer, som dokumenterer rollefordeling og aktiviteter. Processerne er kvalitetssikret med kernemedarbejdere fra prøveområdet i Undervisningsministeriet og på workshopper med repræsentanter for hhv. E-gym og A-gym. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 221 gymnasiale institutioner. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter tidsforbrug på administrative aktiviteter samt udgifter relateret til de skriftlige prøver. 139 besvarelser er modtaget, svarende til 63 % af institutionerne og 65 % af eleverne. Hertil er der indsamlet data på tidsforbrug og udgifter relateret til de skriftlige prøver for UVM. Institutionerne er delt i tre størrelser: Op til 499 elever, 500 til 999 elever og over 1000 elever. Meget store og meget små angivelser (outliers) er frasorteret. Tidsforbrug for hver aktivitet er beregnet vha. gennemsnit samt 25%-, 50%- og 75%-kvartil for hver størrelsesgruppe. Tidsforbrug er beregnet per institution og per elev. Usikkerhedsfaktorer Angivelser af tidsforbrug er baseret på skøn snarere end målinger i de enkelte institutioner. Det har været vanskeligt for institutionerne at opgøre udgifter i processerne, bl.a. fordi udgifter ikke konteres på eksamener. Besparelsespotentiale vedrørende tidsforbrug i forbindelse med elevens aflevering kan være overvurderet, da eksamensvagter formentlig vil skulle vedblive at være til stede i et lignende omfang

12 Proces- og ressourcekortlægning Repræsentanterne for hhv. e-gym og a-gym Deloitte har afholdt to workshopper med repræsentanter for hhv. e-gym og a-gym. Sigtet med workshopperne har været at kvalitetssikre Deloittes proceskortlægninger og estimater af hhv. tidsforbrug og udgifter. Resultaterne fra workshopperne er opsummeret i nedenstående tabel. Tema Besparelsespotentiale Prøveformer Input Effektiviseringspotentialet kan også opgøres per elev i stedet for som nu per institution. Der er et ikke-identificeret effektiviseringspotentiale ift. elever med særlige behov (ca. 17% af eleverne, de såkaldte SPS-elever). Uenighed om, hvorvidt man vil kunne spare på eksamensvagterne. Hvorfor begrænse løsningen til skriftlige prøver? Hvorfor ikke også medtage fx mundtlige prøver? Kvalitative fordele Potentielle nye opgaver og udgifter for institutionerne Risici Censorer vil modtage besvarelser hurtigere end i dag. Sikkerheden for eleven øges, da prøvebesvarelser ikke skal sendes med post. Behov for flere it-supportere og it-kyndige eksamensvagter og vagter med kendskab til den nye løsning. Eleverne har udstyr af forskellig kvalitet. Nogle elever vil skulle låne en pc af skolen, der derfor vil skulle have backup-pc'er til rådighed ved digitale prøver. Digitale stedprøver stiller større krav til skolernes trådløse netværk. Institutioner skal kontrollere, at elever er korrekt tilmeldt prøver i XIT, og at prøverne er tilgængelige. Institutionerne skal tjekke deres it-setup (netværk mv.) forud for stedprøver. Krav om digital bedømmelse kan vanskeliggøre rekruttering af censorer. Ressourcesvage elever har ofte it-udstyr af ringe kvalitet og vil dermed være ringere stillet end øvrige elever

13 Proces- og ressourcekortlægning Deloitte har identificeret et større besparelsespotentiale i institutionerne Figuren til højre viser en sammenligning mellem UNI-Cs tal for årligt besparelsespotentiale fra businesscasen og besparelsespotentialet beregnet med udgangspunkt i Deloittes spørgeskemaundersøgelse. Resultatet af Deloittes spørgeskemaundersøgelse er angivet i figuren til højre som tre kvartiler (hhv. 25%, 50% og 75%) og et gennemsnit. Gennemsnittet for Deloittes besparelsespotentiale er på niveau med UNI-Cs, svarende til 21 mio.kr. årligt. UNI-Cs tal sammenlignet med Deloittes Angivet i mio. kr. 21,0 +1% 16% 14,9 17,6 22,8 21,2 UNI-C Deloitte UNI-C - Gevinst ift. nuværende drift Deloitte (25%) Deloitte (50%) Deloitte (gns.) Deloitte (75%) De detaljerede besparelsespotentialer er dokumenteret i bilag s

14 Centrale observationer og anbefalinger i forhold til gymnasieområdet

15 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Fokus for kvalificering af løsningskonceptet Deloitte har gennemført et review af det foreliggende udkast til løsningsbeskrivelse og businesscase vedr. implementering af en løsning til skriftlig opgaveaflevering på gymnasieområdet. Reviewet er baseret på en gennemgang af det pt. foreliggende udkast til projektbeskrivelse samt behandling på en række møder med UNI-C og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Reviewet behandler tre temaer: 1. Løsningens proces- og prøveunderstøttelse, herunder sammenholdt med erfaringerne fra de videregående uddannelser 2. Den tekniske løsning, herunder overvejelser i forhold til løsningens drift 3. Businesscasen, herunder revideret bud på gevinster med afsæt i proces og ressourcekortlægning samt vurdering af de foreliggende udviklingsestimater I det følgende gennemgås først de centrale observationer, som Deloitte har til det foreliggende materiale i forhold til de tre temaer. Afslutningsvis behandles overvejelser omkring anvendelse på andre uddannelsesområder (grundskole og AVU). Deloitte har gennem møder med UNI-C og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen givet løbende bemærkninger til materialet. Deloitte har undervejs modtaget opdateret materiale, der afspejler, at en række af Deloittes bemærkninger er blevet adresseret

16 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 1. Proces- og prøveunderstøttelse Deloittes centrale observationer i forhold til proces- og prøveunderstøttelse er: a. Der er stor efterspørgsel blandt gymnasierne efter en løsning på gymnasieområdet. Der er dog ikke stor villighed fra gymnasierne til at vente længe på en løsning, og ca. 1/3 del af institutionerne har allerede introduceret egne løsninger til digital understøttelse af aflevering af prøver. Den digitale aflevering bruges primært for at kunne plagiatkontrollere. Gymnasierne påpeger selv, at de eksisterende løsninger, herunder særligt Lectio funktionelt dækker den beskrevne løsning. b. De løbende skriftlige afleveringer understøttes i dag i meget høj grad af de eksisterende systemer på gymnasierne (alle anvender systemer til opgaveaflevering og 92 pct. gør det i høj grad). Der er således ikke grundlag for at lave en særskilt løsning til dette på gymnasieområdet. c. Den beskrevne XIT-løsning har altovervejende fokus på at sikre en effektivisering af distributionsprocessen. Der er meget begrænset fokus på faglige/pædagogiske/kvalitative fordele, som en løsning kan bibringe. Det er i høj grad den nuværende proces som søges digitaliseret. Materialet tager som sådan ikke stilling til om processerne kan tilrettelægges anderledes eller bedre. F.eks. bedømmelsesprocessen, hvor der ikke tænkes i om der som led i processen kan anvendes redskaber så som tjeklister mv. d. Løsningen afgrænser sig, sammenlignet med løsningerne på de videregående uddannelser, funktionelt fra procestrin omkring 1) prøveudarbejdelse og 2) prøveafvikling samt en bredere vifte af prøveformer. Der kan eventuelt tænkes i en trinvis implementering over en årrække. e. Bedre ledelsesinformation nævnes som en central drivkraft i implementeringen, men der er ikke i løsningsbeskrivelsen taget stilling til, hvordan dette kan sikres, herunder hvilke data der ønskes og hvorledes det sikres, at disse data opsamles igennem de digitaliserede processer

17 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 1a og 1b. Brug af digitale læringssystemer i de gymnasiale institutioner Spørgeskemaundersøgelsen på gymnasieområdet viser, at alle institutionerne anvender LMS-systemer til de løbende opgaveafleveringer, heraf 92 procent i høj grad. Blandt de anvendte LMS-systemer er Lectio langt det mest udbredte med 66% anvendelse efterfulgt af Fronter, der bruges af 22 procent af institutionerne. Ca. 1/3 af institutionerne anvender også LMS-systemer ved aflevering af de skriftlige prøver samt SSO- og SRP-opgaverne. Den digitale løsning anvendes særligt for at kunne plagiatkontrollere og er ofte et supplement til den papirbaserede aflevering. Løbende opgaver Anvendes digitalt læringssystem (LMS) til løbende opgaveaflevering i forbindelse med undervisningen? 8% 0% Skriftlige prøver Anvendes digitalt læringssystem (LMS) til digital aflevering af prøvebesvarelser ved de skriftlige prøver? 10% SSO og SRP Anvendes digitalt læringssystem (LMS) til digital aflevering af prøvebesvarelser ved SSO og SRP? 23% 25% 67% 64% 11% Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej 92% Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej

18 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 1c. Løsningen har altovervejende fokus på at sikre en effektivisering af distributionsprocessen Nedenfor er en oversigt over mulige kvantitative og kvalitative gevinster. Gevinster med kursiv er ikke omfattede af den nuværende løsningsbeskrivelse. Forberedelse Gennemførelse Opfølgning Prøvetilmelding Planlægning Prøveudarbejdelse Distribution/ Udlevering Besvarelse Aflevering Bedømmelse Karaktergivning Rapportering Kvantitative gevinster Løn Øvrig drift Leverandørstyring Korrekturlæsning Kvalitetskontrol Trykning af prøvesæt (eksternt bureau) Produktion af cd-rommer (eksternt bureau) Pakning og distribution af prøvesæt (eksternt bureau) Omslag til prøvebesvarelser Modtagelse, kontrol og opbevaring af prøvesæt Håndtering af fejl Klargøring og uddeling af prøvesæt Indsamling af prøvebesvarelser Sortering af prøvebesvarelser Print af nye prøver Print af prøvebesvarelser Kuverter Porto Sortering af prøvebesparelser til censorer Print af karakterlister Pakning og forsendelse af prøvebesvarelser og karakterlister Modtagelse og evt. arkivering af prøvebesvarelser efter censormøde Indtastning af karakterer i studieadministrative systemer Porto Kuverter Kvalitative gevinster Fuld udnyttelse af digitale muligheder ift. prøveoplæg Links til internet i prøver Øvrigt digitalt indhold i prøver Prøveformer, der i højere grad afspejler undervisningen Tidssvarende eksamener, hvor eksaminander bliver afprøvet i et virkelighedsnært setup Test af elevernes evne til at søge og forholde sig til informationer på internettet Plagiatkontrol Automatisk kontrol af objektive forhold for besvarelsen ved afleveringen Adgang til prøver uanset lokation Mulighed for at kontrollere eksaminanders adgang til applikationer og informationer, herunder til internet vha. browser-lockdown Adaptive prøver (mest relevant ifbm. undervisningen) Generelt bedre understøttelse af bedømmelsesproces Digital opbevaring og håndtering af besvarelser Digital kommentering og feedback Støtte til bedømmere i form af statistik, automatisk bedømmelse af dele af besvarelse mv. Større sikkerhed i håndtering af prøvebesvarelser

19 Udviklingstrin for digitalisering af prøver Ad 1d. Løsningen dækker ikke prøveudarbejdelse og prøveafvikling samt en bredere vifte af prøveformer Deloitte ser fire niveauer af ambitioner, som kan understøttes af en løsning, enten initielt eller gennem en faseopdelt implementering. Ambitionsniveauerne er udtryk for, hvor man strategisk/forretningsmæssigt ønsker at bevæge sig hen over tid. Løsningsbeskrivelsen for XIT tager ikke eksplicit stilling til, hvilket ambitionsniveau man ønsker at være på i år 8 efter implementering. Konsolideret national prøveplatform Procesunderstøttelse Den samlede værdikæde Prøveformer Selvrettende prøver Løftestænger Nye sammenhængende prøveformer Systemer omfattede Den nationale test-platform Stigende ambitionsniveau Afvikling af prøver Udarbejdelse af prøver Den samlede værdikæde Inklusiv prøveudarbejdelse Mundtlige prøver Skriftlige prøver Styring af prøveafviklingen Skriftlige prøver Systemkonsolidering DOPLO UC Uni. Distribution af prøver og besvarelser Distribution og bedømmelse Skriftlige prøver Proceseffektivisering PAS XIT Ad 1: Systemer omfattede er inklusiv grundskole- og AVU-områderne

20 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 2. Den tekniske løsning Deloittes centrale observationer i forhold til den tekniske løsning er: a. Den beskrevne løsning vurderes at dække de kortlagte processer og funktionelle behov, som er specificeret i løsningsbeskrivelsen og businesscasen. b. Kortlægningen viser, at der findes standardløsninger eller standardplatformsløsninger (f.eks. CMS, CRM eller LMS), der potentielt kan anvendes. Estimaterne og kravene i løsningsbeskrivelsen og businesscasen tager afsæt i, at der egenudvikles en løsning. Dette kan have betydning for businesscasen, den faseopdelte implementering og projektets risikoprofil, ligesom det kan have betydning for den funktionalitet, der kan tilbydes og således scope for en løsning. c. En central risiko ved løsningen er driftsafviklingen ved fuld skalering med over samtidige brugere. Der er ikke i løsningsbeskrivelsen taget nærmere stilling til, hvilken driftsmodel er bedst egnet, herunder dedikeret løsning, private cloud, public cloud etc. d. Det er Deloittes anbefaling, at public cloud-baserede løsninger i markedet i dag ikke vil kunne opfylde Undervisningsministeriets krav. Deloitte ser tre modeller for drift: o o o Der etableres et fast dedikeret driftsmiljø, som alene anvendes til digitale skriftlige prøver (oplæg i businesscase) Der etableres et delt miljø med andre it-løsninger hos UNI-C/Statens It, efter principperne om private cloud. Det kan f.eks. være, at driften af løsningen til digitale skriftlige prøver og nationale test kan samles på samme driftsplatform. Kapacitetsbehov kan udjævnes gennem en samlet eksamensplanlægning på tværs af platforme/uddannelser. Driften outsources med krav om, at der i spidsbelastningsperioderne (december, maj og juni) er et fuld skaleret, dedikeret miljø til rådighed. Udenfor spidsbelastningsperioderne kan leverandøren råde over dele af driftskapaciteten

21 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 2b. Deloittes foreløbige kortlægning viser, at der er standard- eller standardrammesystemer Deloittes foreløbige kortlægning viser, at der er mulige standardsystemer i tre kategorier: 1) Eksamens- og testsystemer, 2) læringssystemer (LMS) og 3) andre standardplatforme, f.eks. content management-systemer (CMS). Udvikling af en løsning til understøttelse af digitale prøver kan eventuelt ske i en kombination af egenudvikling og standardplatform. Endvidere bør det overvejes, om løsningen skal indeholde f.eks. et kø-system til håndtering af mange samtidige afleveringer. 1) Eksamenssystemer 2) Læringssystemer (LMS) 3) Andre standardplatforme WiseFlow (Danmark) Inspira (Norsk) RM Results (Engelsk) Respondus (USA) CITO (Holland) Twentyonelearning (Danmark) Lectio (Danmark) Campusnet/Arcanic (Danmark) Elevplan (Danmark) Fronter (Norge) itslearning (Norge) BlackBoard (USA) CMS Sharepoint Sitecore IBM

22 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 3. Businesscase Deloittes centrale observationer i forhold til businesscasen er: a. De samlede estimater synes at være dækkende for de aktiviteter og investeringer, der skal foretages. Det er Deloittes vurdering, at en række af estimaterne ligger i den høje ende. Det drejer sig særligt om estimaterne for design og udvikling af løsningen samt for etablering af driftsmiljøer. Modsat er det Deloittes vurdering, at estimaterne til implementering på institutionerne er i den lidt lave ende, herunder omkostninger til kommunikation og uddannelse af medarbejdere i forbindelse med udrulning. b. Udviklingsestimaterne er markant højere end priserne fra professionshøjskolernes udbud (standardsystem) og Deloittes estimering med brug af en use case point metode 1. Dog afspejler hverken professionshøjskolernes udbud eller use case point metoden det særlige fokus, der skal være på skalering i gymnasieløsningen. c. I beskrivelsen af den tekniske løsning fremgår det, at løsningen skal bygge på etablering af et internet-site som en sky-tjeneste. I businesscasen regnes med en dedikeret løsning. Som nævnt i afsnit om den tekniske løsning forslår Deloitte, at det undersøges, om det er muligt at etablere en privat sky, f.eks. med brug af den nationale test platform. d. Der er ikke indregnet omkostninger til automatisk test af driftsmiljøet før eksamener. Deloitte forslår, at der afsættes midler til dette. e. Deloitte vurderer, at såfremt løsningen afgrænses funktionelt og procesmæssigt som beskrevet, så er en businesscase horisont på 8 år lang, givet at der formodentlig vil komme krav til større ændringer til løsningen indenfor en 8-årige periode. Således kan der tænkes i en fasedelt implementering med stigende ambitionsniveau. Ad 1: Use case-beregningen er udarbejdet med udgangspunkt i en opsplitning af den nuværende løsningsbeskrivelse i use cases, som hver især er kompleksitetsvægtet

23 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 3a. XIT estimaterne dækker alle centrale omkostningskategorier Nedenstående tabel giver et overblik over projektomkostninger og efterfølgende årlige driftsudgifter for hhv. XIT-løsningen og Professionshøjskolernes løsning. Omkostninger til design og implementering samt etablering af miljøer ligger væsentligt over professionshøjskolernes løsning mens de estimerede omkostninger til implementering/udrulning er markant lavere. Omkostningskategori Gym UC Difference (pct.) Planlægning og foranalyse 1,1 XXX XXX Kravspecifikation og udbud 0,5 XXX XXX Design og udvikling af løsning 12,4 XXX XXX Integrationer til randsystemer 1,1 XXX XXX Etablering af miljøer og udgifter til miljøer i projektet 5,5 XXX XXX Implementering/udrulning 1,2 XXX XXX Projekt og forandringsledelse 6,5 XXX XXX Risikopulje 2,7 XXX XXX Total 30,9 XXX XXX Drift, vedligehold og support (årlige udgifter) 5,7 XXX XXX * Pile viser særlige opmærksomhedspunkter i forhold til estimater

24 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad. 3b Businesscase sammenligning af udgifter til udvikling af digitale prøver Sammenlignet med professionshøjskolernes udbud og Deloittes estimering med use case points er udviklingsestimaterne til XIT-løsningen forholdsvis høje. Dog afspejler hverken professionshøjskolernes udbud eller use case point-metoden det særlige fokus, der skal være på performance i gymnasieløsningen. Use case point-metoden estimerer udelukkende den funktionelle udvikling, og alt efter hvor erfarent et udviklingsteam man estimerer med (25-35 timers udvikling pr. use case point), spænder estimeringsmetoden fra ca. XXXXX kr., baseret dels på use cases identificeret ud fra XITløsningsbeskrivelsen, dels på samme metode anvendt på professionshøjskolernes kravspecifikation. Differencer i udviklingsomkostninger

25 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Overvejelser omkring anvendelse på andre uddannelsesområder Deloitte vurderer, at den beskrevne løsning til gymnasieområde, afhængig af ambitionsniveau, godt kan anvendes på grundskole- og AVU-området. Dette bygger på: Den hidtidige kortlægning af processerne på hhv. gymnasie-, grundskole- og AVU-områderne har ikke afdækket større forskelle i de processer, der vil skulle understøttes af XIT. Det vil derfor være relevant at overveje en fælles løsning. Beslutninger om dette bør dog afvente yderligere verificering af proceskortlægningerne. Centralt for overvejelserne om en fælles løsning står kravene til XITs driftsmæssige performance. En løsning til gymnasieområdet vil skulle kunne håndtere spidsbelastninger med op til samtidige brugere, mens en løsning til grundskoleområdet vil stille endnu højere krav til løsningen, med op til samtidige brugere. De skriftlige prøver for grundskoleområder og det gymnasiale område ligger tidsmæssigt forskudt, hvorfor samtidige spidsbelastninger på gymnasie- og grundskoleområdet ikke vil skulle håndteres. En udfordring på grundskoleområdet vil være at sikre, at elevdata kommer fra de enkelte institutioners studieadministrative systemer til XIT. Denne dataoverførsel er allerede etableret på gymnasieområdet via de tre studieadministrative systemer Lectio, Ludus og Elevplans integration med XPRS. Situationen på grundskoleområdet er dog mere kompliceret, idet der er flere studieadministrative systemer, flere institutioner har slet ikke noget studieadministrativt system, og elever indmeldes ikke i dag enkeltvis til eksamen men alene som klasser/hold. Det udestår at analysere, hvordan digital indmelding af elever til eksamen fremover vil kunne sikres, herunder en nærmere analyse af mulighederne for at udbygge funktionalitet til dette i XPRS eller i det eksisterende prøveadministrative system på grundskoleområdet, PAS. Endvidere vil en beslutning om anvendelse på grundskoleområdet afhænge af strategi for den nationale testplatform

26 Bilag A Eksisterende nationale løsninger

27 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Deloitte har indhentet erfaringer med danske implementeringer af digitale eksamener fra Århus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU) og Professionshøjskolerne (UC). Århus Universitet og Syddansk Universitet er udvalgt som interessante aktører af styregruppen, idet de begge har arbejdet med digitale eksamener i en årrække og har valgt forskellige tilgange og løsningsdesigns. Professionshøjskolerne har for nylig gennemført udbud vedr. understøttelse af digitale eksamener, og da de på flere punkter ligner gymnasier og grundskoler mere end universiteterne, er de også relevante i en afdækning af nationale erfaringer. Analysen har taget afsæt i en gennemgang af tilgængeligt materiale, såvel som samtaler og interviews med aktørerne. Deloitte har afholdt interviews med følgende personer: Professionshøjskolerne: Interview af programleder Anne Eskildsen, Syddansk Universitet: Interview af e-læringskonsulent Pernille Stenkil Hansen og systemansvarlig for e-læring Martin Dollerup Nielsen. Desuden indhentning af oplysninger om økonomi for udvikling af eksamensløsninger fra it-chef Kurt Gammelgaard Nielsen Aarhus Universitet: Interview af vicedirektør for AU Studier - Driftsstab Maria Volf Lindhardt og chefkonsulent i AU Studier - Driftsstab Hans Jørgen Hansen

Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering

Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering 11. juni 2014 ENDELIG Dokumenttype Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Deloittes tilgang til

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 v. Jan Danielsen Chef it-arkitekt Koncern-it Københavns Universitet Dias 1 Målrettet IT Koncern-it indhold Baggrund Samarbejdet Udbuddet Løsningen Implementering Dias

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Funktionsscore i udredningen Formål At give indsigt i anvendelsen af funktionsscoren. At give gode råd til, hvordan

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K.

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K. Praktikportal Professionshøjskolerne i Danmark Roadshow Præsentation af projekt Praktikportal Hvorfor har vi valgt at udvikle en portal på tværs af alle UC er og alle uddannelser? Fra start til slut går

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere