Analyse af digitale skriftlige prøver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af digitale skriftlige prøver"

Transkript

1 Analyse af digitale skriftlige prøver Midtvejsrapportering Deloitte Consulting 6. marts 2014

2 Agenda Baggrund Nationale erfaringer: Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Proces- og ressourcekortlægning og betydning for den nuværende businesscase Centrale observationer og anbefalinger i forhold til gymnasieområdet Appendix Eksisterende nationale løsninger Proces- og ressourcekortlægning - 2 -

3 Baggrund Denne afrapportering tjener som midtvejsrapportering på analysen af digitale skriftlige prøver. Afrapporteringen omfatter en gennemgang af: 1. Eksisterende nationale erfaringer fra universiteter og professionshøjskoler 2. Resultat af Deloittes proces- og ressourcekortlægning på gymnasieområdet 3. Centrale observationer og anbefalinger til kvalificering af eksisterende løsningskoncept og businesscase på gymnasieområdet. Observationer og anbefalinger bygger blandt andet på pkt. 1 og 2, og omfatter: I. Proces- og prøveunderstøttelse II. III. Den tekniske løsning Businesscasen 4. Overvejelser omkring løsningens anvendelse på andre uddannelsesområder - 3 -

4 Nationale erfaringer Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet - 4 -

5 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Vurderingen af de nationale erfaringer bygger på erfaringer fra tre større projekter/løsninger Kortlægningen af de nationale erfaringer er opsummeret nedenfor. Vurderingen af de nuværende erfaringer bygger på erfaringer fra 1) Professionshøjskolernes nylige udbud af et eksamenssystem, 2) AU, KU, RUC, CBS og AAU s nylige udbud af et eksamenssystem samt 3) SDU s eksisterende eksamensløsning. De tre projekter/løsninger dækker dermed 80 procent af institutionerne på de videregående uddannelser i Danmark. AU, AAU, RUC, CBS, KU Syddansk Universitet (SDU) Professionshøjskolerne (UC) Procesunderstøttelse: AU satser sammen med AAU, RUC, CBS og KU på en samlet løsning, der binder hele eksamensflowet sammen. Teknisk løsning: Nyudviklet løsning med brug af standard-komponenter fra bl.a. leverandørens LMS CampusNet. Leverandør: Arcanic. Drift: AU, AAU, RUC, CBS og KU har langtfra samme udfordring med spidsbelastninger som gymnasie-, grundskole og AVU-områderne forventes at få. Leverandør drifter løsningen, men de enkelte universiteter kan vælge at hjemtage driften, hvis de ønsker det på senere tidspunkt. De enkelte universiteter får separate driftsmiljøer, der sikrer uafhængighed mellem dem. Procesunderstøttelse: Løsningen dækker alle anvendte prøveformer, men understøtter ikke fuldt ud de administrative processer, hvorfor der fortsat vil være en række manuelle arbejdsgange. Teknisk løsning: Standard-LMS (Blackboard) suppleret med egenudviklede komponenter. Leverandør: Blackboard og SDU (interne udviklere). Drift: SDU har langtfra samme udfordring med spidsbelastninger som gymnasie-, grundskole- og AVU-områderne forventes at få. Universitetet drifter og vedligeholder selv løsningen. Procesunderstøttelse: Understøtter det fulde eksamensflow og de fleste prøveformer. Teknisk løsning: Standard eksamenshåndteringssystem. Leverandør: UNIwise. Drift: Leverandøren UNIwise hoster løsningen, men professionshøjskolerne kan flytte eller selv overtage driften, hvis de ønsker det på senere tidspunkt. Prismodel: Engangssum for køb af komponenter. Betaling for videreudvikling og for drift, vedligehold og support. * De tre løsninger er nærmere beskrevet i bilag - 5 -

6 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Centrale observationer knyttet til de tre løsninger/projekter i forhold til XIT Deloittes centrale observationer til de tre løsninger/projekter kan opsummeres i følgende fire temaer: 1) procesunderstøttelse og prøveformer, 2) teknisk løsning, 3) drift af løsningerne og 4) prismodel. Tema Observationer 1. Procesunderstøttelse og prøveformer a. Løsningerne dækker generelt den samlede proces fra prøveudarbejdelse over afvikling til bedømmelse og karaktergivning. b. Der har i kravspecificeringen været et større fokus på de faglige og kvalitative fordele end på de økonomiske gevinster. AU identificerede dog i deres pilotprojekt DigEx et større effektiviseringspotentiale. c. Løsningerne dækker alle en lang række forskellige og komplekse prøveformer, herunder stedprøver uden hjælpemidler, selvrettende prøver og blandede prøveformer. d. På universiteterne er der særligt stort fokus på teknisk understøttelse af stedprøver uden hjælpemidler, herunder sikring af at de studerende ikke kan snyde. 2. Teknisk løsning a. De tre løsninger er alle baseret på enten et standardsystemer eller videreudvikling af standardplatformsløsninger i form af LMS er (Blackboard hhv. CampusNet). b. Løsningerne integrerer alle til de studieadministrative systemer. 3. Drift af løsningerne a. Professionshøjskolerne har en central driftsmodel, der er dimensioneret til samtidige brugere. b. Universiteterne (AU m.fl.) har en driftsmodel per institution. Ved stedprøver er der en kombination af en decentral og en central model, således at aflevering sker til en decentral server og efterfølgende overføres til en central server. 4. Prismodel a. Professionshøjskolernes prismodel er baseret på en fast engangsbetaling for udvikling og implementering samt efterfølgende betaling for drift og support. Der er ikke en betaling per prøve, per elev eller lignende

7 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Ad 1a. Procesunderstøttelse Nedenstående tabel illustrerer, hvilke procestrin de forskellige nationale løsninger understøtter. AU, AAU, RUC, CBS, KU og UC får med deres nye løsninger den mest gennemgående procesunderstøttelse. SDU har fortsat en række manuelle procedurer, herunder ingen systemunderstøttelse af bedømmelsesprocessen. Kun XIT-løsningen understøtter ikke prøveudarbejdelse, prøvebesvarelse og rapportering. Forberedelse Gennemførelse Opfølgning Prøvetilmelding Planlægning Prøveudarbejdelse Distribution/ Udlevering Besvarelse Aflevering Bedømmelse Karaktergivning Rapportering Gym AU, AAU, RUC, CBS, KU SDU UC - 7 -

8 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Ad 1c. De tre løsninger understøtter en bredere og mere kompleks vifte af prøveformer end XIT SDU har valgt at understøtte alle prøveformer digitalt, herunder prøver med håndskrift, tegninger mv., hvilket har nødvendiggjort udvikling af særlige moduler til understøttelse af de specifikke behov. AU, AAU, RUC, CBS og KU ønsker at understøtte de fleste prøver digitalt, men går efter den brede motorvej. AU har endnu ikke besluttet, om de vil understøtte løbende skriftlige forudsætningsopgaver i den nye løsning, eller om disse skal bibeholdes i institutionernes LMS, hvorfor markeringen er i parentes. Selvrettende prøver er ligeledes i parentes, da AU m.fl. har prøveformen med som option. Prøveformer SDU AU m.fl. UC XIT Løbende opgaver Løbende skriftlige opgaver Løbende skriftlige forudsætningsopgaver () Store skriftlige opgaver Mundtlige prøver Stedprøver Stedprøver m. hjælpemidler Stedprøver m. begrænsede hjælpemidler Stedprøver u. hjælpemidler Multiple choice/selvrettende prøver () Andre prøver Blandede prøveformer Gruppeeksamener m./u. individuel karakter Besvarelser med håndtegnede elementer - 8 -

9 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Ad 3a. De tre nationale løsninger har væsentligt færre samtidige prøver end gymnasieområdet Nedenstående grafer viser det maksimale forventede antal samtidige prøver samt antallet af prøver per år, som de forskellige institutioners løsninger skal understøtte. Blandt de afdækkede nationale erfaringer er professionshøjskolerne den institution, der kommer tættest på gymnasieområdet mht. skaleringsbehov. På universitetsområdet er prøverne i højere grad spredt ud over hele året, og universiteterne har dermed ikke samme udfordring med spidsbelastninger, som professionshøjskolerne hhv. gymnasieområdet. Maks forventet antal samtidige prøver Antal prøver per år, der skal understøttes af løsning AU SDU UC GYM AU SDU UC GYM Maks forventet antal samtidige prøver Antal prøver per år, der skal understøttes af it-løsning - 9 -

10 Proces- og ressourcekortlægning - og betydning for den nuværende businesscase

11 Proces- og ressourcekortlægning De kortlagte processer og estimater for tidsforbrug og udgifter er kvalitetssikret af institutionerne Deloittes fremgangsmåde i forbindelse med dataindsamling er beskrevet nedenfor. Kortlægning af processer Dataindsamling Databehandling Processerne er kortlagt i diagrammer, som dokumenterer rollefordeling og aktiviteter. Processerne er kvalitetssikret med kernemedarbejdere fra prøveområdet i Undervisningsministeriet og på workshopper med repræsentanter for hhv. E-gym og A-gym. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 221 gymnasiale institutioner. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter tidsforbrug på administrative aktiviteter samt udgifter relateret til de skriftlige prøver. 139 besvarelser er modtaget, svarende til 63 % af institutionerne og 65 % af eleverne. Hertil er der indsamlet data på tidsforbrug og udgifter relateret til de skriftlige prøver for UVM. Institutionerne er delt i tre størrelser: Op til 499 elever, 500 til 999 elever og over 1000 elever. Meget store og meget små angivelser (outliers) er frasorteret. Tidsforbrug for hver aktivitet er beregnet vha. gennemsnit samt 25%-, 50%- og 75%-kvartil for hver størrelsesgruppe. Tidsforbrug er beregnet per institution og per elev. Usikkerhedsfaktorer Angivelser af tidsforbrug er baseret på skøn snarere end målinger i de enkelte institutioner. Det har været vanskeligt for institutionerne at opgøre udgifter i processerne, bl.a. fordi udgifter ikke konteres på eksamener. Besparelsespotentiale vedrørende tidsforbrug i forbindelse med elevens aflevering kan være overvurderet, da eksamensvagter formentlig vil skulle vedblive at være til stede i et lignende omfang

12 Proces- og ressourcekortlægning Repræsentanterne for hhv. e-gym og a-gym Deloitte har afholdt to workshopper med repræsentanter for hhv. e-gym og a-gym. Sigtet med workshopperne har været at kvalitetssikre Deloittes proceskortlægninger og estimater af hhv. tidsforbrug og udgifter. Resultaterne fra workshopperne er opsummeret i nedenstående tabel. Tema Besparelsespotentiale Prøveformer Input Effektiviseringspotentialet kan også opgøres per elev i stedet for som nu per institution. Der er et ikke-identificeret effektiviseringspotentiale ift. elever med særlige behov (ca. 17% af eleverne, de såkaldte SPS-elever). Uenighed om, hvorvidt man vil kunne spare på eksamensvagterne. Hvorfor begrænse løsningen til skriftlige prøver? Hvorfor ikke også medtage fx mundtlige prøver? Kvalitative fordele Potentielle nye opgaver og udgifter for institutionerne Risici Censorer vil modtage besvarelser hurtigere end i dag. Sikkerheden for eleven øges, da prøvebesvarelser ikke skal sendes med post. Behov for flere it-supportere og it-kyndige eksamensvagter og vagter med kendskab til den nye løsning. Eleverne har udstyr af forskellig kvalitet. Nogle elever vil skulle låne en pc af skolen, der derfor vil skulle have backup-pc'er til rådighed ved digitale prøver. Digitale stedprøver stiller større krav til skolernes trådløse netværk. Institutioner skal kontrollere, at elever er korrekt tilmeldt prøver i XIT, og at prøverne er tilgængelige. Institutionerne skal tjekke deres it-setup (netværk mv.) forud for stedprøver. Krav om digital bedømmelse kan vanskeliggøre rekruttering af censorer. Ressourcesvage elever har ofte it-udstyr af ringe kvalitet og vil dermed være ringere stillet end øvrige elever

13 Proces- og ressourcekortlægning Deloitte har identificeret et større besparelsespotentiale i institutionerne Figuren til højre viser en sammenligning mellem UNI-Cs tal for årligt besparelsespotentiale fra businesscasen og besparelsespotentialet beregnet med udgangspunkt i Deloittes spørgeskemaundersøgelse. Resultatet af Deloittes spørgeskemaundersøgelse er angivet i figuren til højre som tre kvartiler (hhv. 25%, 50% og 75%) og et gennemsnit. Gennemsnittet for Deloittes besparelsespotentiale er på niveau med UNI-Cs, svarende til 21 mio.kr. årligt. UNI-Cs tal sammenlignet med Deloittes Angivet i mio. kr. 21,0 +1% 16% 14,9 17,6 22,8 21,2 UNI-C Deloitte UNI-C - Gevinst ift. nuværende drift Deloitte (25%) Deloitte (50%) Deloitte (gns.) Deloitte (75%) De detaljerede besparelsespotentialer er dokumenteret i bilag s

14 Centrale observationer og anbefalinger i forhold til gymnasieområdet

15 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Fokus for kvalificering af løsningskonceptet Deloitte har gennemført et review af det foreliggende udkast til løsningsbeskrivelse og businesscase vedr. implementering af en løsning til skriftlig opgaveaflevering på gymnasieområdet. Reviewet er baseret på en gennemgang af det pt. foreliggende udkast til projektbeskrivelse samt behandling på en række møder med UNI-C og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Reviewet behandler tre temaer: 1. Løsningens proces- og prøveunderstøttelse, herunder sammenholdt med erfaringerne fra de videregående uddannelser 2. Den tekniske løsning, herunder overvejelser i forhold til løsningens drift 3. Businesscasen, herunder revideret bud på gevinster med afsæt i proces og ressourcekortlægning samt vurdering af de foreliggende udviklingsestimater I det følgende gennemgås først de centrale observationer, som Deloitte har til det foreliggende materiale i forhold til de tre temaer. Afslutningsvis behandles overvejelser omkring anvendelse på andre uddannelsesområder (grundskole og AVU). Deloitte har gennem møder med UNI-C og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen givet løbende bemærkninger til materialet. Deloitte har undervejs modtaget opdateret materiale, der afspejler, at en række af Deloittes bemærkninger er blevet adresseret

16 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 1. Proces- og prøveunderstøttelse Deloittes centrale observationer i forhold til proces- og prøveunderstøttelse er: a. Der er stor efterspørgsel blandt gymnasierne efter en løsning på gymnasieområdet. Der er dog ikke stor villighed fra gymnasierne til at vente længe på en løsning, og ca. 1/3 del af institutionerne har allerede introduceret egne løsninger til digital understøttelse af aflevering af prøver. Den digitale aflevering bruges primært for at kunne plagiatkontrollere. Gymnasierne påpeger selv, at de eksisterende løsninger, herunder særligt Lectio funktionelt dækker den beskrevne løsning. b. De løbende skriftlige afleveringer understøttes i dag i meget høj grad af de eksisterende systemer på gymnasierne (alle anvender systemer til opgaveaflevering og 92 pct. gør det i høj grad). Der er således ikke grundlag for at lave en særskilt løsning til dette på gymnasieområdet. c. Den beskrevne XIT-løsning har altovervejende fokus på at sikre en effektivisering af distributionsprocessen. Der er meget begrænset fokus på faglige/pædagogiske/kvalitative fordele, som en løsning kan bibringe. Det er i høj grad den nuværende proces som søges digitaliseret. Materialet tager som sådan ikke stilling til om processerne kan tilrettelægges anderledes eller bedre. F.eks. bedømmelsesprocessen, hvor der ikke tænkes i om der som led i processen kan anvendes redskaber så som tjeklister mv. d. Løsningen afgrænser sig, sammenlignet med løsningerne på de videregående uddannelser, funktionelt fra procestrin omkring 1) prøveudarbejdelse og 2) prøveafvikling samt en bredere vifte af prøveformer. Der kan eventuelt tænkes i en trinvis implementering over en årrække. e. Bedre ledelsesinformation nævnes som en central drivkraft i implementeringen, men der er ikke i løsningsbeskrivelsen taget stilling til, hvordan dette kan sikres, herunder hvilke data der ønskes og hvorledes det sikres, at disse data opsamles igennem de digitaliserede processer

17 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 1a og 1b. Brug af digitale læringssystemer i de gymnasiale institutioner Spørgeskemaundersøgelsen på gymnasieområdet viser, at alle institutionerne anvender LMS-systemer til de løbende opgaveafleveringer, heraf 92 procent i høj grad. Blandt de anvendte LMS-systemer er Lectio langt det mest udbredte med 66% anvendelse efterfulgt af Fronter, der bruges af 22 procent af institutionerne. Ca. 1/3 af institutionerne anvender også LMS-systemer ved aflevering af de skriftlige prøver samt SSO- og SRP-opgaverne. Den digitale løsning anvendes særligt for at kunne plagiatkontrollere og er ofte et supplement til den papirbaserede aflevering. Løbende opgaver Anvendes digitalt læringssystem (LMS) til løbende opgaveaflevering i forbindelse med undervisningen? 8% 0% Skriftlige prøver Anvendes digitalt læringssystem (LMS) til digital aflevering af prøvebesvarelser ved de skriftlige prøver? 10% SSO og SRP Anvendes digitalt læringssystem (LMS) til digital aflevering af prøvebesvarelser ved SSO og SRP? 23% 25% 67% 64% 11% Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej 92% Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej

18 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 1c. Løsningen har altovervejende fokus på at sikre en effektivisering af distributionsprocessen Nedenfor er en oversigt over mulige kvantitative og kvalitative gevinster. Gevinster med kursiv er ikke omfattede af den nuværende løsningsbeskrivelse. Forberedelse Gennemførelse Opfølgning Prøvetilmelding Planlægning Prøveudarbejdelse Distribution/ Udlevering Besvarelse Aflevering Bedømmelse Karaktergivning Rapportering Kvantitative gevinster Løn Øvrig drift Leverandørstyring Korrekturlæsning Kvalitetskontrol Trykning af prøvesæt (eksternt bureau) Produktion af cd-rommer (eksternt bureau) Pakning og distribution af prøvesæt (eksternt bureau) Omslag til prøvebesvarelser Modtagelse, kontrol og opbevaring af prøvesæt Håndtering af fejl Klargøring og uddeling af prøvesæt Indsamling af prøvebesvarelser Sortering af prøvebesvarelser Print af nye prøver Print af prøvebesvarelser Kuverter Porto Sortering af prøvebesparelser til censorer Print af karakterlister Pakning og forsendelse af prøvebesvarelser og karakterlister Modtagelse og evt. arkivering af prøvebesvarelser efter censormøde Indtastning af karakterer i studieadministrative systemer Porto Kuverter Kvalitative gevinster Fuld udnyttelse af digitale muligheder ift. prøveoplæg Links til internet i prøver Øvrigt digitalt indhold i prøver Prøveformer, der i højere grad afspejler undervisningen Tidssvarende eksamener, hvor eksaminander bliver afprøvet i et virkelighedsnært setup Test af elevernes evne til at søge og forholde sig til informationer på internettet Plagiatkontrol Automatisk kontrol af objektive forhold for besvarelsen ved afleveringen Adgang til prøver uanset lokation Mulighed for at kontrollere eksaminanders adgang til applikationer og informationer, herunder til internet vha. browser-lockdown Adaptive prøver (mest relevant ifbm. undervisningen) Generelt bedre understøttelse af bedømmelsesproces Digital opbevaring og håndtering af besvarelser Digital kommentering og feedback Støtte til bedømmere i form af statistik, automatisk bedømmelse af dele af besvarelse mv. Større sikkerhed i håndtering af prøvebesvarelser

19 Udviklingstrin for digitalisering af prøver Ad 1d. Løsningen dækker ikke prøveudarbejdelse og prøveafvikling samt en bredere vifte af prøveformer Deloitte ser fire niveauer af ambitioner, som kan understøttes af en løsning, enten initielt eller gennem en faseopdelt implementering. Ambitionsniveauerne er udtryk for, hvor man strategisk/forretningsmæssigt ønsker at bevæge sig hen over tid. Løsningsbeskrivelsen for XIT tager ikke eksplicit stilling til, hvilket ambitionsniveau man ønsker at være på i år 8 efter implementering. Konsolideret national prøveplatform Procesunderstøttelse Den samlede værdikæde Prøveformer Selvrettende prøver Løftestænger Nye sammenhængende prøveformer Systemer omfattede Den nationale test-platform Stigende ambitionsniveau Afvikling af prøver Udarbejdelse af prøver Den samlede værdikæde Inklusiv prøveudarbejdelse Mundtlige prøver Skriftlige prøver Styring af prøveafviklingen Skriftlige prøver Systemkonsolidering DOPLO UC Uni. Distribution af prøver og besvarelser Distribution og bedømmelse Skriftlige prøver Proceseffektivisering PAS XIT Ad 1: Systemer omfattede er inklusiv grundskole- og AVU-områderne

20 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 2. Den tekniske løsning Deloittes centrale observationer i forhold til den tekniske løsning er: a. Den beskrevne løsning vurderes at dække de kortlagte processer og funktionelle behov, som er specificeret i løsningsbeskrivelsen og businesscasen. b. Kortlægningen viser, at der findes standardløsninger eller standardplatformsløsninger (f.eks. CMS, CRM eller LMS), der potentielt kan anvendes. Estimaterne og kravene i løsningsbeskrivelsen og businesscasen tager afsæt i, at der egenudvikles en løsning. Dette kan have betydning for businesscasen, den faseopdelte implementering og projektets risikoprofil, ligesom det kan have betydning for den funktionalitet, der kan tilbydes og således scope for en løsning. c. En central risiko ved løsningen er driftsafviklingen ved fuld skalering med over samtidige brugere. Der er ikke i løsningsbeskrivelsen taget nærmere stilling til, hvilken driftsmodel er bedst egnet, herunder dedikeret løsning, private cloud, public cloud etc. d. Det er Deloittes anbefaling, at public cloud-baserede løsninger i markedet i dag ikke vil kunne opfylde Undervisningsministeriets krav. Deloitte ser tre modeller for drift: o o o Der etableres et fast dedikeret driftsmiljø, som alene anvendes til digitale skriftlige prøver (oplæg i businesscase) Der etableres et delt miljø med andre it-løsninger hos UNI-C/Statens It, efter principperne om private cloud. Det kan f.eks. være, at driften af løsningen til digitale skriftlige prøver og nationale test kan samles på samme driftsplatform. Kapacitetsbehov kan udjævnes gennem en samlet eksamensplanlægning på tværs af platforme/uddannelser. Driften outsources med krav om, at der i spidsbelastningsperioderne (december, maj og juni) er et fuld skaleret, dedikeret miljø til rådighed. Udenfor spidsbelastningsperioderne kan leverandøren råde over dele af driftskapaciteten

21 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 2b. Deloittes foreløbige kortlægning viser, at der er standard- eller standardrammesystemer Deloittes foreløbige kortlægning viser, at der er mulige standardsystemer i tre kategorier: 1) Eksamens- og testsystemer, 2) læringssystemer (LMS) og 3) andre standardplatforme, f.eks. content management-systemer (CMS). Udvikling af en løsning til understøttelse af digitale prøver kan eventuelt ske i en kombination af egenudvikling og standardplatform. Endvidere bør det overvejes, om løsningen skal indeholde f.eks. et kø-system til håndtering af mange samtidige afleveringer. 1) Eksamenssystemer 2) Læringssystemer (LMS) 3) Andre standardplatforme WiseFlow (Danmark) Inspira (Norsk) RM Results (Engelsk) Respondus (USA) CITO (Holland) Twentyonelearning (Danmark) Lectio (Danmark) Campusnet/Arcanic (Danmark) Elevplan (Danmark) Fronter (Norge) itslearning (Norge) BlackBoard (USA) CMS Sharepoint Sitecore IBM

22 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 3. Businesscase Deloittes centrale observationer i forhold til businesscasen er: a. De samlede estimater synes at være dækkende for de aktiviteter og investeringer, der skal foretages. Det er Deloittes vurdering, at en række af estimaterne ligger i den høje ende. Det drejer sig særligt om estimaterne for design og udvikling af løsningen samt for etablering af driftsmiljøer. Modsat er det Deloittes vurdering, at estimaterne til implementering på institutionerne er i den lidt lave ende, herunder omkostninger til kommunikation og uddannelse af medarbejdere i forbindelse med udrulning. b. Udviklingsestimaterne er markant højere end priserne fra professionshøjskolernes udbud (standardsystem) og Deloittes estimering med brug af en use case point metode 1. Dog afspejler hverken professionshøjskolernes udbud eller use case point metoden det særlige fokus, der skal være på skalering i gymnasieløsningen. c. I beskrivelsen af den tekniske løsning fremgår det, at løsningen skal bygge på etablering af et internet-site som en sky-tjeneste. I businesscasen regnes med en dedikeret løsning. Som nævnt i afsnit om den tekniske løsning forslår Deloitte, at det undersøges, om det er muligt at etablere en privat sky, f.eks. med brug af den nationale test platform. d. Der er ikke indregnet omkostninger til automatisk test af driftsmiljøet før eksamener. Deloitte forslår, at der afsættes midler til dette. e. Deloitte vurderer, at såfremt løsningen afgrænses funktionelt og procesmæssigt som beskrevet, så er en businesscase horisont på 8 år lang, givet at der formodentlig vil komme krav til større ændringer til løsningen indenfor en 8-årige periode. Således kan der tænkes i en fasedelt implementering med stigende ambitionsniveau. Ad 1: Use case-beregningen er udarbejdet med udgangspunkt i en opsplitning af den nuværende løsningsbeskrivelse i use cases, som hver især er kompleksitetsvægtet

23 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad 3a. XIT estimaterne dækker alle centrale omkostningskategorier Nedenstående tabel giver et overblik over projektomkostninger og efterfølgende årlige driftsudgifter for hhv. XIT-løsningen og Professionshøjskolernes løsning. Omkostninger til design og implementering samt etablering af miljøer ligger væsentligt over professionshøjskolernes løsning mens de estimerede omkostninger til implementering/udrulning er markant lavere. Omkostningskategori Gym UC Difference (pct.) Planlægning og foranalyse 1,1 XXX XXX Kravspecifikation og udbud 0,5 XXX XXX Design og udvikling af løsning 12,4 XXX XXX Integrationer til randsystemer 1,1 XXX XXX Etablering af miljøer og udgifter til miljøer i projektet 5,5 XXX XXX Implementering/udrulning 1,2 XXX XXX Projekt og forandringsledelse 6,5 XXX XXX Risikopulje 2,7 XXX XXX Total 30,9 XXX XXX Drift, vedligehold og support (årlige udgifter) 5,7 XXX XXX * Pile viser særlige opmærksomhedspunkter i forhold til estimater

24 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Ad. 3b Businesscase sammenligning af udgifter til udvikling af digitale prøver Sammenlignet med professionshøjskolernes udbud og Deloittes estimering med use case points er udviklingsestimaterne til XIT-løsningen forholdsvis høje. Dog afspejler hverken professionshøjskolernes udbud eller use case point-metoden det særlige fokus, der skal være på performance i gymnasieløsningen. Use case point-metoden estimerer udelukkende den funktionelle udvikling, og alt efter hvor erfarent et udviklingsteam man estimerer med (25-35 timers udvikling pr. use case point), spænder estimeringsmetoden fra ca. XXXXX kr., baseret dels på use cases identificeret ud fra XITløsningsbeskrivelsen, dels på samme metode anvendt på professionshøjskolernes kravspecifikation. Differencer i udviklingsomkostninger

25 Centrale observationer og anbefalinger til XIT løsning og businesscase Overvejelser omkring anvendelse på andre uddannelsesområder Deloitte vurderer, at den beskrevne løsning til gymnasieområde, afhængig af ambitionsniveau, godt kan anvendes på grundskole- og AVU-området. Dette bygger på: Den hidtidige kortlægning af processerne på hhv. gymnasie-, grundskole- og AVU-områderne har ikke afdækket større forskelle i de processer, der vil skulle understøttes af XIT. Det vil derfor være relevant at overveje en fælles løsning. Beslutninger om dette bør dog afvente yderligere verificering af proceskortlægningerne. Centralt for overvejelserne om en fælles løsning står kravene til XITs driftsmæssige performance. En løsning til gymnasieområdet vil skulle kunne håndtere spidsbelastninger med op til samtidige brugere, mens en løsning til grundskoleområdet vil stille endnu højere krav til løsningen, med op til samtidige brugere. De skriftlige prøver for grundskoleområder og det gymnasiale område ligger tidsmæssigt forskudt, hvorfor samtidige spidsbelastninger på gymnasie- og grundskoleområdet ikke vil skulle håndteres. En udfordring på grundskoleområdet vil være at sikre, at elevdata kommer fra de enkelte institutioners studieadministrative systemer til XIT. Denne dataoverførsel er allerede etableret på gymnasieområdet via de tre studieadministrative systemer Lectio, Ludus og Elevplans integration med XPRS. Situationen på grundskoleområdet er dog mere kompliceret, idet der er flere studieadministrative systemer, flere institutioner har slet ikke noget studieadministrativt system, og elever indmeldes ikke i dag enkeltvis til eksamen men alene som klasser/hold. Det udestår at analysere, hvordan digital indmelding af elever til eksamen fremover vil kunne sikres, herunder en nærmere analyse af mulighederne for at udbygge funktionalitet til dette i XPRS eller i det eksisterende prøveadministrative system på grundskoleområdet, PAS. Endvidere vil en beslutning om anvendelse på grundskoleområdet afhænge af strategi for den nationale testplatform

26 Bilag A Eksisterende nationale løsninger

27 Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Deloitte har indhentet erfaringer med danske implementeringer af digitale eksamener fra Århus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU) og Professionshøjskolerne (UC). Århus Universitet og Syddansk Universitet er udvalgt som interessante aktører af styregruppen, idet de begge har arbejdet med digitale eksamener i en årrække og har valgt forskellige tilgange og løsningsdesigns. Professionshøjskolerne har for nylig gennemført udbud vedr. understøttelse af digitale eksamener, og da de på flere punkter ligner gymnasier og grundskoler mere end universiteterne, er de også relevante i en afdækning af nationale erfaringer. Analysen har taget afsæt i en gennemgang af tilgængeligt materiale, såvel som samtaler og interviews med aktørerne. Deloitte har afholdt interviews med følgende personer: Professionshøjskolerne: Interview af programleder Anne Eskildsen, Syddansk Universitet: Interview af e-læringskonsulent Pernille Stenkil Hansen og systemansvarlig for e-læring Martin Dollerup Nielsen. Desuden indhentning af oplysninger om økonomi for udvikling af eksamensløsninger fra it-chef Kurt Gammelgaard Nielsen Aarhus Universitet: Interview af vicedirektør for AU Studier - Driftsstab Maria Volf Lindhardt og chefkonsulent i AU Studier - Driftsstab Hans Jørgen Hansen

Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering

Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningsmodeller og potentialevurdering 11. juni 2014 ENDELIG Dokumenttype Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Deloittes tilgang til

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningskoncepter og potentialevurdering

Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningskoncepter og potentialevurdering Digitale skriftlige prøver Eksisterende løsninger, løsningskoncepter og potentialevurdering BILAG 6. maj 2014 ENDELIG Indholdsfortegnelse Bilag 1: Erfaringer med digitale skriftlige prøver... 3 Bilag 2:

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 v. Jan Danielsen Chef it-arkitekt Koncern-it Københavns Universitet Dias 1 Målrettet IT Koncern-it indhold Baggrund Samarbejdet Udbuddet Løsningen Implementering Dias

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Play to win Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Hanne Harmsen Deloitte Consulting hharmsen@deloitte.dk

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Version 0,88 1. Projektbeskrivelse - Digital understøttelse af eksamensafvikling. 1.0 Formål og afgrænsning. Formål

Version 0,88 1. Projektbeskrivelse - Digital understøttelse af eksamensafvikling. 1.0 Formål og afgrænsning. Formål Version 0,88 1 Projektbeskrivelse - Digital understøttelse af eksamensafvikling 1.0 Formål og afgrænsning Formål Eksamensadministration er en opgave, der i dag indebærer et omfattende manuelt arbejde.

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag: Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Indledning For at imødekomme den stigende digitalisering er det gjort endnu nemmere at anvende ectrl til at oprette

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381

Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381 Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381 Februar 2014 Status og anbefalinger vedrørende den fremtidige drift 1 Baggrund og motivering for opdrag Deloittes opdrag Billund Kommune ønsker bistand til at

Læs mere

Troværdige digitale eksamener

Troværdige digitale eksamener Nyt om e-læring og digitalisering God brug af e-læring, digitalisering og IT generelt er noget af det,som fakultetet har meget fokus på, dels i uddannelsesudvikling og dels i uddannelsesadministration.

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse Flere unge i uddannelse Jobcenterchefseminar i Beskæftigelsesregion Syddanmark v/ seniormanager Andreas Nikolajsen Deloitte Consulting Vejle,14. marts 2013 Analyse af jobcentrenes brug af uddannelsespålæg

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

A-kassernes digitaliseringsgrad

A-kassernes digitaliseringsgrad Januar 2015 Rapport - hovedresultater A-kassernes digitaliseringsgrad AK-Samvirke Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Udviklingen i digitaliseringsgraden 5 3. Intern og ekstern digitalisering 8 3.1.

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Nye eksamensformer - mulige scenarier

Nye eksamensformer - mulige scenarier Nye eksamensformer - mulige scenarier Matematik på hf Marts 2015 Bodil Bruun, fagkonsulent i matematik stx/hf Nye eksamensformer?? Problemer, der skal løses: Internet er et vilkår mundtligt og skriftligt

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015 Marts 2015 Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens nettoeffekt (Cointegration) Indholdsfortegnelse 1. Cointegrationsanalyse 3 Introduktion til anvendte cointegrationsmodel og data 3 Enhedsrodstest

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Ved at benytte reglerne om gensidig anerkendelse kan certificeringen i praksis udvides til at dække vareførsel

Læs mere

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2 Sommerferien 2016 Vi skal ud i det blå Deloitte, juni 2016 Indhold Om undersøgelsen Sådan ser det ud med økonomien Sådan skal vi holde ferie Ferie fra jobbet 2016 Deloitte 2 Om undersøgelsen Deloitte har

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Styrelsen for International Rekruttering og Integration (herefter benævnt SIRI) ønsker at digitalisere de modultest,

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Altid med, altid opdateret

Altid med, altid opdateret MIT BDO BDO Online Sikker og nem login Mit BDO benytter NemID til login. Det betyder, at du ikke får endnu et brugernavn og en adgangskode at holde styr på. Hold dig opdateret Download vores App Mit BDO

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien U dgivelsesår215 Branchestatistik S ikkerhedsbranchensam tvagt-og S ikkerhedsindustrien(vs I)harvalgtatudsendeet spørgeskem atilderesm

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere