Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING"

Transkript

1 VETERANKØRETØJSFORSIKRING

2

3 A Fællesbetingelser 1 1 Sikrede personer 1 2 Geografisk områd 1 3 Undtagen risiko 1 4 Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 1 5 Øvelseskørsel 1 6 Kørsels- / stilstandsperiode 1 B Betingelser for ansvarsforsikring 1 1 Dækninssummer 1 2 Hvad dækkes 2 3 Hvad dækkes ikke 2 4 Tilbagebetaling af erstatningsbeløbet (regres) 2 C Betingelser for kasko- / brandforsikring 2 1 Hvilke genstande er omfattet 2 2 Hvilke skader dækkes 2 3 Hvilke skader dækkes ikke 2 4 Skadens regulering 3 5 Kontant erstatning 3 6 In natura 3 7 Reparation 3 8 Transportomkostninger 4 9 Moms 4 10 Selvrisiko 4 D Forhold i skadetilfælde 4 1 Anmeldese og besigtigelse 4 E Retshjælpsforsikring 4 Redningsforsikring 5 F Køretøjer (25 35 år) 5 1 I Danmark 5 2 I udlandet 6 G Køretøjer over 35 år 7 1 I udlandet 7 2 Vejhjælp 7 H Kaskoforsikring for campingvogn 7 1 Forsikringens omfang 7 2 Indbo campingvogn 8 3 Fortelt 8 I Forhold under forsikringens løbetid 8 1 Ikrafttrædelse 8 2 Præmiebetaling 8 3 Indeksregulering 8 4 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 9 5 Salg 9 6 Forsikringens varighed 9 J Ankenævn 9 K Voldgift 9 L Fortrydelsesret 10

4

5 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler. A. Fællesbetingelser for ansvars- og kaskoforsikring 1. Sikrede personer Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse benytter veterankøretøjet til hobbykørsel, lader det benytte eller er fører af det. Ved hobbykørsel forstås, at køretøjet ikke benyttes som dagligt befordringsmiddel. For personer og virksomheder, der har fået køretøjet overladt til reparation, service o. lign., er kørselsskader kun dækket, når kørslen foregår i forsikringstagerens interesse. Ved salg af indregistreret veterankøretøj er den nye ejer dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i 3 uger. 2. Geografisk område Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet Grønt kort ordningen. Er speciel forsikring tegnet for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun subsidiært. 3. Undtagen risiko Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør og borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi, medmindre det godtgøres, at de anførte forhold har været uden betydning for den indtrufne skade. 4. Motorløb, kap- og væddeløbskørsel Forsikringen dækker skade på veterankøretøjet og ansvar for skade, som opstår under/ved nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb, hvis: 1. Løbet foregår i Danmark. 2. Politiet har givet tilladelse til løbet, hvis en sådan kræves. 3. Foreskrevne løbsregler overholdes. 4. Løbet foregår i udlandet, og tilladelse til deltagelse er udstedt af selskabet. Forsikringen dækker ikke skade på køretøjet eller ansvar for skade, der opstår under/ved: 5. Enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til hastighedskonkurrence (manøvre- og specialprøver), kap- og væddeløbskørsel. 6. Hastighedskonkurrence, anden kap- og væddeløbskørsel på privat eller offentlig vej. 5. Øvelseskørsel Forsikringen dækker skade på køretøjet og ansvar for skade, som opstår under/ved øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- og skolekørsel o. lign.), hvis: 1. Kørslen foregår på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet. 2. Kørslen foregår under instruktion fra motoreller kørelærerorganisation eller tilsvarende sagkyndig. 6. Kørsels-/stilstandsperiode Forsikringen omhandler for indregistrerede veterankøretøjer en kørselsperiode i tidsrummet fra den til og med den 15.11, og en stilstandsperiode (kaskoforsikret) i tidsrummet den til og med den (se pkt. B.3.5. og pkt. C.2.2 og C.3.9. ). Kørselsperioden kan udvides til at gælde hobbykørsel for hele året. En sådan udvidelse skal fremgå af policen. Såfremt en veteranklub har tradition for afvikling af et veteranløb i stilstandsperioden (f.eks. DNT's Sneløb i Skagen), kan selskabet give en skriftlig dispensation til forsikringskundernes deltagelse. B. Betingelser for ansvarsforsikring 1. Dækningssummer I Danmark dækker ansvarsforsikringen med de summer, der er fastsat i Færdselsloven. I de lande der er tilsluttet grønt kort ordningen, dækker ansvarsforsikringen med de summer, der er gældende i de pågældende lande. Dog mindst med de summer der er gældende i Danmark. De ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse og med selskabets billigelse pådragne omkostninger samt renter af idømte erstatningsbeløb henhørende un- 1

6 der forsikringen udredes af selskabet, selvom dækningssummerne derved overskrides. 2. Hvad dækkes? Ansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar ifølge Færdselslovens bestemmelser for skade forvoldt ved det motordrevne køretøjs brug som veterankøretøj. Selskabet er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. Forsikringstageren er pligtig til at befuldmægtige selskabet til på sine vegne at føre eventuelle retssager og forhandlinger. Førerens ansvar for skade på forsikringstagerens person er dækket, når forsikringstageren ikke er fører af bilen. 3. Hvad dækkes ikke? Ansvarsforsikringen dækker ikke ansvar for skade: 1. På førerens person. 2. På ting eller ejendom, der tilhører føreren, brugeren, forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse. 3. På tilkoblet køretøj. 4. Med indregistreret veteranbil, eller - motorcykel i stilstandsperioden til 14.3, hvis ikke andet fremgår af policens forside. Ansvarsskade i forbindelse med tyveri af veterankøretøjet er dækket. 5. Ved udlejning af veterankøretøjet. 6. Ved kørsel mod betaling, hvis ikke andet er aftalt skriftligt med selskabet (f.eks. studenterkørsel). 4. Tilbagebetaling af erstatningsbeløbet (regres) Selskabet har ret til at kræve erstatningsbeløbet tilbagebetalt: 1. Fra enhver, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan selskabet kun kræve sine udgifter tilbagebetalt, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. Færdselslovens 108, stk Hvis selskabet har måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen. C. Betingelser for kasko-/brandforsikring 1. Hvilke genstande er omfattet Forsikringen omfatter: 1. Selve veterankøretøjet. 2. Fastmonteret tilbehør. 3. Tidstypisk tilbehør, herunder sidevogn til veteranmotorcykel, der er fastmonteret i eller på veterankøretøjet. 4. Værktøj i almindeligt omfang, når det kun anvendes i forbindelse med det forsikrede veterankøretøj (dog max. erstatning kr.). 5. Afmonteret tilbehør er dækket, når det alene anvendes i forbindelse med det forsikrede veterankøretøj. 6. Reservedele og værktøj til veterankøretøjer, når tingene befinder sig på hjemmeadressen, og når forsikringen er tegnet som en Stilstandskaskoforsikring. 2. Hvilke skader dækkes 1. Kaskoforsikringen dækker, bortset fra pkt. C.3., enhver skade der påføres det forsikrede veterankøretøj samt tab af køretøjet ved brand, tyveri eller røveri. 2. I stilstandsperioden er indregistreret veterankøretøj kaskoforsikret. 3. Uanset forsikringsbetingelsernes ordlyd dækkes skader, der indtræder under reparation eller service medmindre køretøjet på skadestidspunktet var overgivet til fremmed momsregistreret reparatør. 3. Hvilke skader dækkes ikke 1. Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v.). Sådanne skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis de er overgået veterankøretøjet ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri og hærværk, eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel. 2. Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust, frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser o.lign. 3. Fabrikations- og konstruktionsfejl. Sker der som følge af et af disse forhold i øvrigt skade på veterankøretøjet ved kørselsuheld, er denne skade dækket. 2

7 4. Skade, der påføres køretøjet (af momsregistreret reparatør) eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede veterankøretøj fra lift. 5. Skade forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens bestemmelser herom. 6. Skade forvoldt, medens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus jf. Forsikringsaftalelovens bestemmelser herom. 7. Skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed. 8. Skade, der er forårsaget under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder samt ved udløsning af atomenergi 9. Skade sket under kørsel med indregistreret veteranbil eller veteranmotorcykel i perioden til og med den 14.03, medmindre andet fremgår af policens forside. 10. Skade sket ved kørsel med en uindregistreret veteranbil eller -motorcykel. 11. Skade sket, hvor veterankøretøjet er udlejet. 12. Skade sket ved kørsel mod betaling, hvis ikke andet er aftalt skriftligt med selskabet (f.eks. studenterkørsel). Forsikringstageren er dog dækket i skadetilfælde nævnt under punkterne 6 og 7, såfremt veterankøretøjet på skadetidspunktet ikke blev ført af forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn eller den faste bruger, og såfremt forsikringstageren ikke vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet i punkterne 6 og 7, og ukendskabet hertil skyldes en uagtsomhed, der ikke kan betegnes som grov. Har selskabet måttet betale erstatning for skade, der ikke er dækket af kasko/brandforsikringen, kan selskabet kræve sine udgifter tilbagebetalt af den ansvarlige skadevolder. 4. Skadens regulering Den på policen anførte forsikringssum er et udtryk for den maksimale erstatning, der kan komme til udbetaling i forbindelse med en dækningsberettiget brand- eller kaskoskade (se pkt. C.5.). Selskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb, in natura eller lade skaden reparere. 5. Kontant erstatning Selskabet er berettiget til at afgøre skaden med kontant betaling. Forsikringstageren er ligeledes berettiget til kontant betaling, hvis veterankøretøjet ved tyveri ikke kommer tilveje inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og skriftlige anmeldelse til selskabet. Ved kontant erstatning ansættes erstatningen til det beløb, et tilsvarende veterankøretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. 6. In natura I stedet for kontant erstatning kan selskabet vælge at erstatte skaden in natura. Ved erstatning in natura leverer selskabet et veterankøretøj af tilsvarende fabrikat, type, alder og stand til erstatning for det beskadigede køretøj. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. 7. Reparation Reparation må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med selskabet eller dettes taksator. Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi, som følge af en reparation erstattes ikke. Er skaden opstået, efter at køretøjet var overladt eller solgt til reparatør, forhandler eller lign., jf. pkt. A.1., og kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationen, som kan udbedres på pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som reparatøren normalt udbedrer på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan en reparation. 3

8 I tilfælde, hvor sikrede selv udbedre skaden, modtager sikrede betaling herfor i overensstemmelse med forsikringspraksis for betaling for eget arbejde til en ikke-erhvervsdrivende skadelidt. 8. Transportomkostninger Selskabet betaler nødvendige transportomkostninger til nærmeste egnede værksted under forudsætning af, at der er tale om en dækningsberettiget skade, og at der ikke er tegnet abonnement hos redningskorps eller lignende. Ved tyveri betales nødvendige transportomkostninger til køretøjets hjemsted, såfremt køretøjet kommer tilveje inden 4-ugers fristens udløb. 9. Moms Hvis forsikringstageren har mulighed for at medregne momsen til den indgåede afgift, lægger selskabet moms ud ved at betale beløbet til reparatøren. Forsikringstageren har derefter pligt til at godtgøre selskabet momsen. Ved kontant erstatning trækkes momsen fra erstatningsbeløbet. 10. Selvrisiko Forsikringstageren bærer en selvrisiko af enhvers kaskoskade, hvor ved forstås en forsikringsbegivenhed, der medfører udgifter for selskabet direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav. Såfremt der er selvrisiko fremgår denne af policens forside og er indeksreguleret i henhold til betingelsernes pkt. I. 3. Bestemmelsen om selvrisiko gælder ikke: 1. Ved skade forvoldt, medens køretøjet var overladt til værksted, servicestation o. lign., eller køretøjet var overdraget til ny ejer, jf. forsikringsbestemmelsernes pkt. A.1. Er disse ansvarlig for skaden, opkræves/fradrages selvrisikobeløbet dog hos reparatør, forhandler eller anden virksomhed eller hos ny ejer. 2. Ved skade forvoldt af en ansvarlig kendt skadevolder, der er ude af stand til at refundere selskabets udgift. 3. Ved skade, der alene er dækket efter forsikringsbetingelserne for redning i udlandet. Selskabet lægger selvrisikobeløbet ud over for reparatøren og opkræver det derefter hos forsikringstageren. Betales selvrisikoen ikke senest den anførte betalingsdato, er selskabet berettiget til at opkræve rykkergebyr samt at opsige forsikringen med 14 dages varsel og at modregne i eventuel overskydende præmie. Under retshjælpsdækningen påhviler der forsikringstageren en særlig selvrisiko, jf. forsikringsbetingelserne derom. D. Forhold i skadetilfælde 1. Anmeldelse og besigtigelse Ved enhver skade, der omfattes af forsikringen, skal der straks gives selskabet meddelelse herom. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om det indtrufne uheld. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om erstatningskrav eller udførelse af reparationer. Anmeldelsen kan afleveres til det værksted, der foretager reparationen. Værkstedet vil tilkalde taksator, idet reparationer kun må udføres efter aftale med selskabet eller dettes taksator. Forsikringstageren kan dog på egen hånd lade udføre mindre reparationer, såfremt det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, såfremt kørslen ikke kan udsættes. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Tyveri af/fra køretøjet skal foruden til selskabet tillige anmeldes til politiet. E. Retshjælpsforsikring Hvis der er tegnet kaskoforsikring omfatter denne tillige retshjælpsforsikring for køretøjet. De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan rekvireres hos selskabet. Forsikringen dækker med indtil kr.. Selvrisiko udgør 10% af omkostningerne, dog mindst kr. 4

9 Redningsforsikring F. Køretøjer (25 35 år) (forsikringen er en tillægsdækning, som tegnes mod merpræmie) 1. I Danmark 1.1 Personbil, varevogn og motorcykler. Abonnement kan tegnes for dansk indregistrerede køretøjer. Abonnent skal være bosiddende i Danmark og der skal tegnes et abonnement pr. registreringsnummer. 1.2 Starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning mm. Vi forsøger at hjælpe dig på stedet, hvis din bil ikke vil starte eller ikke kan køre videre. Lykkedes det ikke, tilbyder vi transport til værksted i samråd med dig. Eventuelle udleverede reservedele, samt brændstof betales kontant af dig. 1.3 Døroplukning. Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes døroplukning, hvis Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren, hvis ikke transporterer vi din bil til nærmeste aut. Værksted. 1.4 Bjærgning Hvis din bil er kørt i grøften eller bare er kørt fast, tilbyder vi at trække dig fri. 1.5 Transport Hvis dit køretøj er udsat for skade eller driftsstop transporteres det til din bopæl eller værksted i samråd med dig. Ved driftsstop/skade ved din bopæl transporteres dit køretøj til værksted efter dit valg. Dansk Autohjælp yder én assistance pr. driftsstop/skade. 1.6 Færdselsuheld Er dit køretøj efter færdselsuheld bragt til en synshal, din bopæl eller lignende, dækker Dansk Autohjælp for transport herfra til dit værksted. Transport fra uheldsstedet dækkes typisk af køretøjets kaskoforsikring. Har du ikke kaskoforsikring på køretøjet, dækker Dansk Autohjælps abonnement ved rekvirering af Dansk Autohjælp. 1.7 Persontransport Skal dit køretøj på værksted efter driftsstop eller færdselsuheld sørger Dansk Autohjælp for transport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted. 1.8 Patient/hjemkørsel Hvis du som fører af det dækkede køretøj bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, og således ikke kan fortsætte kørslen, sørger Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet. Denne service gælder for både dig selv, din ægtefælle og dine hjemmeboende børn. Dansk Autohjælp kan forlange, at din læge dokumenterer sygdom/tilskade-komst. Vi påbegynder hjemkørsel af køretøjet indenfor 24 timer efter bestilling. 1.9 Campingvogn/trailer Du tegner dette abonnement som tillæg til bil. Abonnementet dækker hjælp ved alle uheld med campingvogn eller trailer, hvis den er efterspændt et køretøj, der har gyldigt abonnement i Dansk Autohjælp og kørslen ikke kan fortsætte. Dansk Autohjælp yder hjælpen i form af udbedring på stedet eller i form af bjærgning, transport eller hjulskift Almindelige betingelser Dansk Autohjælp yder assistance hurtigst muligt efter korrekt assistancetilkald. Dansk Autohjælp tager forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinær rejse- og trafikforhold og force majeure. Abonnementet dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallies, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt kørsel til skrotning. Dansk Autohjælp har regresret overfor evt. skadevoldere. Vi foretager kun henvendelse til dit forsikringsselskab, hvis dette kan ske uden udgift for dig. Har en abonnent hos andre krav på dækning af ydelser, der er omfattet af Dansk Autohjælp, og det for denne dækning er bestemt, at dækning bortfalder, hvis ydelsen kan opkræves andetsteds, gælder samme forbehold hos Dansk Autohjælp. Ved startsvigt/driftsstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder Dansk Autohjælp sig ret til at afvise assistance. Assistancer, der ikke er omfattet af abonnementet, beta- 5

10 les til Dansk Autohjælp efter regning. Assistancebehov, der kendes på betalingstidspunktet, omfattes ikke af abonnementet. Abonnementet er gældende for et år ad gangen. Opsigelse skal af parterne varsles en måned før abonnementets udløb, såfremt dette ikke ønskes forlænget. Abonnementet kan ikke overdrages til andre personer, ligesom betaling ikke refunderes, hverken helt eller delvist. Ved salg af køretøj kan abonnementet overføres til et nyt køretøj med samme ejer Hvor og hvornår? Ovenstående abonnementsbetingelser er gældende i Danmark med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet er gyldigt fra dagen efter betalingen Din ekstra bil Hvis du som abonnent hos Dansk Autohjælp udsættes for et teknisk nedbrud eller trafikskade som nødvendiggør værkstedsbesøg, kan vi tilbyde dig en Ekstrabil, som stilles til rådighed af Dansk Autohjælp senest en time efter at behovet for værkstedsbesøg er konstateret. Prisen for benyttelse af Ekstrabil er 150 kr. pr. døgn i de første 3 døgn efter anvendelsens start herefter betaler abonnenten 450 kr. pr. påbegyndt døgn. Såfremt der hos Dansk Autohjælp ikke er en Ekstrabil til rådighed, forsøger vi at skaffe en tilsvarende hos værksted eller biludlejningsselskab. Ekstrabilen er forsikret hos anerkendt forsikringsselskab. Men en skade påført Ekstrabil under abonnentens anvendelse udløser en selvrisiko for abonnenten på kr. Ekstrabilen afleveres til abonnenten i rengjort stand og med fyldt brændstoftank, ligeledes skal den afleveres af abonnenten i rengjort stand og med fyldt brændstoftank. Ekstrabilen afleveres på den adresse, som aftales med Dansk Autohjælp. Ved ønske om at benytte tilbuddet om Ekstrabil, tages Dansk Autohjælp forbehold for at afvise abonnentens ønske, såfremt det tekniske nedbrud er begrundet i dårlig vedligeholdelse. Såfremt Dansk Autohjælp skønner at en abonnent uretmæssigt eller bevidst afgiver fejlagtige oplysninger ved ønsket om en Ekstrabil, tages ligeledes forbehold for at afvise et ønske om at benytte Ekstrabil, såfremt Dansk Autohjælp i øvrigt finder anledning dertil. Ekstrabilen må kun anvendes indenfor Danmarks grænser. Tilbuddet om Ekstrabil er begrænset af antallet af Ekstrabiler/udlejnings-biler i samme kategori, der er til rådighed. Tilbuddet om leje af Ekstrabil gælder for abonnementer til biler med en totalvægt på op til 2500 kg., samt motorcykler med helårsabonnement. Gyldigt kørekort er påkrævet og skal fremvises ved udlevering af Ekstrabilen. Gældende betingelser for leje af Ekstrabilen fremgår af lejekontrakten. 2 I Udlandet. 2.1 Abonnementet dækker i det øvrige Europa for personbiler, motorcykel og varevogn under kg. Totalvægt. Efterspændt campingvogn eller trailer er dækket, hvis du har tegnet et tillægsabonnement. 2.2 Vore samarbejdspartnere yder assistance efter samme betingelser, som er gældende i Danmark. Kan afhjælpning ikke ske på stadet transporteres køretøj, fører og evt. passagerer til nærmeste værksted. Dog dækker abonnementet efter de danske betingelser på transitruten E65 mellem Malmø og Ystad samt 25 km. Syd for den dansk/tyske grænse. 6

11 2.3 Abonnementet dækker ikke hjemkørsel af køretøj ved sygdom/tilskadekomst eller fritrækning ved fastkørsel i sne, mudder, sand o. l. samt hvis rejsens formål er godstransport. 2.4 Er køretøjet kaskoforsikret eller har mobilitetsgaranti og derigennem har en udvidet dækning, ydes assistance efter disse regler. 2.5 Assistance i udlandet skal rekvireres hos Dansk Autohjælps Alarmcentral i Danmark ( ) og ydes af SOS-international a/s. G Køretøjer over 35 år (forsikringen er standard på forsikringen) 1. I udlandet 1.1 Forsikringen dækker i tilknytning til kasko-forsikringen (ikke ansvar og/eller brand alene). 1.2 Forsikringen dækker veteranbiler (max. 3,5 tons), - campingvogne, -scootere, - motorcykler samt sidevogne til sådanne. 1.3 Veteranknallerter er ikke omfattet. 1.4 De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning fremgår af det røde SOS-kort, der til enhver tid kan rekvireres hos selskabet. 1.5 Skader under redningsforsikringen skal anmeldes til SOS-International A/S - tlf Vejhjælp Såfremt der er tegnet ansvars- og kaskoforsikring, gælder følgende for veterankøretøjer ældre end 35 år Betingelserne for Vejhjælp 1. Hjælpen gælder kun i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland, i policens kørselsperiode. 2. Der ydes kun vejhjælp i forbindelse med hobbykørsel. 3. Der er en selvrisiko på 550 kr. (indeksreguleret basisår 2005), for hver gang der ydes en assistance. 4. Aftalen omfatter veterankøretøjer med en totalvægt på max. 3,5 tons Vejhjælpen omfatter 1. Driftsstop der forhindrer fortsat kørsel ved egen hjælp. Ved startsvigt forsøges afhjælpning på stedet (evt. udleverede reservedele betales kontant af ejeren). 2. Ved udskridning eller fastkørsel bjærges køretøjet fri. 3. Transport af veterankøretøjet til reparatør eller hjem, hvis ikke havariet kan udbedres på stedet, vil typisk foregå på en hverdag. 4. Persontransport af fører og én passager til bopæl eller fælles bestemmelsessted i forbindelse med pkt. G.2.1. eller pkt. G.2.3. Skader under Vejhjælpen skal anmeldes til: Dansk Autohjælp A/S - tlf Oplys vejhjælpens abonnements nr.: Vejhjælpen omfatter ikke 1. Hjælpen gælder ikke, hvis der i forvejen er tegnet et lignende abonnement, eller såfremt assistancen er omfattet af kaskoforsikringens pkt. C Hjælpen gælder ikke, hvis køretøjet er udlejet eller på anden måde overdraget til servicestation, værksted eller lignende. 3. Hjælpen gælder ikke for uheld opstået under/ved: Enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til hastighedskonkurrence (manøvre- og specialprøver), kap- og væddeløbskørsel. Hastighedskonkurrence, anden kap- og væddeløbskørsel på privat eller offentlig vej. H. Kaskoforsikring for campingvogn 1. Forsikringens omfang Såfremt der er tegnet kaskoforsikring for campingvogn dækker forsikringen på samme vilkår som kaskoforsikring for øvrige veterankøretøjer. Dog er følgende specielle vilkår for kaskoforsikring af campingvogn: 7

12 2. Indbo i campingvogn Indbo og enhver anden form for tilbehør til selve campingvognen er maksimalt dækket med kr. Alt indbo, som hører til og beror i campingvognen, erstattes med indtil kr. ved de under pkt. C nævnte skader med undtagelse af simpelt tyveri, hvorved forstås tyveri af ting, som ligger frit fremme og tilgængeligt for enhver. Forsikringen erstatter ikke skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges. Ej heller erstattes skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater, herunder radio- og fjernsynsapparater og lignende foranlediget ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr, der hverken har ildsvåde til følge eller er en følge af ildsvåde. Forsikringen erstatter ikke penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, guld- og sølvgenstande, smykker, mønt- og frimærkesamlinger. Såfremt de beskadigede eller stjålne genstande er omfattet af anden forsikring, erstattes de ikke af nærværende forsikring. Skader opgøres i overensstemmelse med Forsikringsaftalelovens 37, stk. 2. Ved indbogenstande, personlige brugsgenstande og lignende sker der dog kun fradrag for værdiforringelse ved alder og brug, for så vidt genstandens nytteværdi for den sikrede derved er væsentligt nedsat. 3. Fortelt Fortelt er ikke omfattet af kaskoforsikringen på campingvognen. I. Forhold under forsikringens løbetid 1. Ikrafttrædelse Forsikringen dækker fra det tidsrum, hvor underskrevet begæring er modtaget af selskabet eller af en af dettes medarbejdere, medmindre en senere ikrafttrædelsesdato ønskes. Ønsker selskabet ikke at indtegne den tilbudte veteranforsikring, efter selskabets gældende tegningsregler for veterankøretøjer, fremsender selskabet underretning herom til forsikringssøgeren, og dækning ophører da 8 dage efter meddelelsens fremkomst. Afsendes en sådan meddelelse ikke inden 8 dage efter, at begæringen er kommet til selskabet, er veteranforsikringen antaget. 2. Præmiebetaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes. Forsikringstager betaler stempelafgift samt udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien. Betales præmien ikke efter 1. påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet af den i 1. påkrav angivne betalingsfrist Betales beløbet ikke rettidigt, således af selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmien - og udover denne - at opkræve et inkassogebyr. Er der på grund af præmierestance fremsendt afmelding (uanset fra hvilket forsikringsselskab) til Centralregisteret for Motorkøretøjer, er selskabet i henhold til Justitsministeriets bestemmelser forpligtet til i mindst 2 år at opkræve præmien 1/1 - årlig forud. 3. Indeksregulering Præmie- og selvrisikobeløb reguleres i overensstemmelse med løntallet fra Danmarks Statistik samt risikoudvikling. Regulering foretages pr. 1. januar. Ophører udgivelsen af dette indeks, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks. Indeksregulering er ikke ændring af præmietarif. 8

13 4. Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Selskabet kan med mindst en måneds varsel foretage ændringer i forsikringsbetingelserne. Såfremt en regulering medfører en præmiestigning på mere end 10% af den hidtil betalte præmie, eller foretages der ændringer i forsikringsbetingelserne fortsætter forsikringen med de ændrede præmier og vilkår, hvis forsikringstageren betaler præmie for ny betalingsperiode. Betales præmien ikke, bortfalder forsikringen. 5. Salg Sælges det forsikrede køretøj, ophører forsikringen, og det påhviler forsikringstageren at underrette selskabet om salget. Forsikringen kan ikke overdrages til ny ejer. Ophørsdatoen vil svare til motorkontorets afmeldingsdato under forudsætning af, at præmien er forudbetalt til dette tidspunkt, jf. Forsikringsaftalelovens bestemmelser herom. For knallerter er ophørsdatoen gældende fra den dato, hvor selskabet modtager den originale præmiekvittering for seneste periode. 6. Forsikringens varighed Forsikringen træder i kraft på det i policen angivne ikrafttrædelsestidspunkt. Forsikringen er indtegnet for en etårig periode og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst en måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel til den 1. i en måned skriftligt opsiges mod betaling af et gebyr på 50 kr. (pr ) pr. police. Hertil kommer et gebyr på 500 kr. (pr ) pr. police, såfremt forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår. Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. Endvidere er selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel, såfremt det forsikrede køretøj ikke vedligeholdes forsvarligt, eller forsikringstageren nægter selskabets repræsentant adgang til at besigtige det. Konstateres det, at forsikringstageren ved forsikringens tegning har givet urigtige oplysninger, jf. Forsikringsaftalelovens 4, eller der på den forsikrede veterankøretøj skyldes præmie til andet selskab inden for de sidste 2 år, er selskabet forpligtet til straks at slette forsikringen med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet. Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse, eller opsiger forsikringen, sker registreringen heraf i kodeform i Automobilforsikringsselskabernes fælles register over forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register (Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse meddelt af Registertilsynet på en række vilkår. Selskabet er endvidere berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel, såfremt det forsikrede veterankøretøj ikke er i historisk korrekt/original stand, forsvarligt vedligeholdt, bliver brugt som daglig brugskøretøj, til kørsel med studenter, brudepar eller udlejes uden selskabets tilladelse, eller såfremt forsikringstageren nægter selskabet adgang til at besigtige veterankøretøjet. J. Ankenævn Kan parterne ikke blive enige om erstatningspligten og/eller fastsættelse af erstatningen, kan sagen ankes til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, Tlf Kl Særligt klageskema skal benyttes. I forbindelse med en klage skal der betales et gebyr til Ankenævnet som forudsætning for, at Ankenævnet kan behandle klagen. Såfremt forsikringstager får helt eller delvist medhold i klagen, eller Ankenævnet afviser at behandle klagen, bliver det indbetalte gebyr tilbagebetalt. K. Voldgift Kan der ikke opnås enighed om erstatningens fastsættelse, kan både forsikringstageren og selskabet 9

14 kræve erstatningsfastsættelsen forelagt for en voldgiftsret. Ønsker forsikringstageren at gøre brug af denne mulighed, skal forsikringstageren, senest 3 uger efter at have modtaget meddelelse om erstatningsfastsættelsen, i anbefalet brev til selskabet meddele: - at erstatningsfastsættelsen ikke kan accepteres, og - at erstatningsfastsættelsen ønskes prøvet ved voldgift i overensstemmelse med nærværende bestemmelse. helligdag, en lørdag eller Grundlovsdag, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd, idet forsikringstageren på sin side udpeger én voldgiftsmand, ligesom selskabet på sin side udpeger én voldgiftsmand. Forinden voldgiftsmændene befatter sig med sagen, udpeger de i fællesskab en opmand, som skal træde til, hvis de ikke kan blive enige om sagens afgørelse. Opmanden skal være cand.jur. Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges denne af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Omkostningerne ved voldgiften fordeles således, at hver af partnerne betaler den af ham valgte voldgiftsmand, medens udgifterne til opmand betales af den part, der efter voldgiftsrettens opfattelse får mindst medhold i sagen. Voldgiftsretten skal i forbindelse med sagens afslutning træffe bestemmelse om dette forhold og skal tillige afgøre, hvorvidt og i hvilket omfang en part skal betale sagsomkostningerne til den anden part. Ved voldgiftsrettens behandling af tvister finder regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut anvendelse med de ændringer, som følger af nærværende voldgiftsklausul. L. Fortrydelsesret Forsikringstager kan i henhold til Forsikringsaftaleloven 34i træde tilbage fra den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selskabet dette inden 14 dage efter modtagelsen af police samt forsikringsbetingelser. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en 10

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING 01012010 A Fællesbetingelser 1 1 Sikrede personer 1 2 Geografisk område 1 3 Undtagen risiko 1 4 Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 1 5 Øvelseskørsel 1 6 Kørsels- / stilstandsperiode

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland Autohjælp for GF Finans og GF Østsjælland Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser HABILIST

Forsikringsbetingelser HABILIST HABILIST ......6...9..............6...9.0.. 6......6........... 9 0 Fællesbestemmelser Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagelser Risikoforandring Betaling af præmie Ændringer af præmietarif og forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFOR SIKRING

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFOR SIKRING Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFOR SIKRING VERSION 20-401 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Veterankøretøjsforsikring

Læs mere

Autohjælp for. GF Aalborg

Autohjælp for. GF Aalborg Autohjælp for GF Aalborg Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som er forsikret under

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Abonnement, Erhverv Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Dansk Autohjælps Alarmcentral er den naturlige forbindelse uanset, hvad der sker,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Erhverv Kombi 2 (+6M)

Erhverv Kombi 2 (+6M) Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnement MC (Sæson)

Abonnement MC (Sæson) Abonnementsbetingelser Abonnement MC (Sæson) Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING AUTOFORSIKRING A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Abonnement Erhverv Bil

Abonnement Erhverv Bil Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Forsikringsbetingelser M400-01 Indholdsfortegnelse Aros Autohjælp PLUS Biler under 3.500 kg. 2 1. Dækningsområde 2 2. Aros Autohjælp PLUS dækker 2 3. Bugsering i Danmark og Europa 2 4. Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Autohjælp for. GF Amager

Autohjælp for. GF Amager Autohjælp for GF Amager Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Bestemmelserne er omfattet af den abonnementsaftale klubben

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere