Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administration af EU-finansierede forskningsprojekter"

Transkript

1 Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Et EU-projekt fra idé til slutrapport Ansøgning Kontraktforhandling Projektgennemførelse Brug af PIC-nummer Underskrifter på kontrakter og konsortieaftaler Konsortieaftale Projekt- og faglig ansvarlig Projektansvarlig for administrative forhold Faglig ansvarlig kontaktperson Flere Region H. hospitaler i samme EU- projekt Administration af EU-projekter...7 2

3 1.0 Indledning Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) får løbende henvendelser med spørgsmål vedr. administration af EU-projekter. Vi oplever ofte, at der er usikkerhed om, hvordan EU-ansøgninger og - projekter skal håndteres rent administrativt. Det kan f.eks. være, hvordan man registrerer projektet i forbindelse med, at man skal skrive en ansøgning, og mange efterspørger PIC-nummer samt andre administrative oplysninger. Nogle kontakter os i forbindelse med, at EU indkalder til kontraktforhandlinger, når ansøgningen er gået igennem. I denne lille oversigt har vi derfor samlet en række nyttige oplysninger om administration af EU-projekter, så du undgår unødvendige administrative problemer. Vi gør opmærksom på, at oplysningerne er 100 % ens for alle i regionen. Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt os endelig - vi hjælper gerne. Husk at VIF også hjælper med at udarbejde selve EU-ansøgningen det kan du læse mere om på vores hjemmeside: 2.0 Et EU-projekt fra idé til slutrapport Ofte strækker et EU-projekt sig over mange år. Fra ideen opstår til den sidste afrapportering, kan der gå op til 7-8 år. Hvis det er første gang, du giver dig i kast med en ansøgning, får du her et hurtigt overblik over de tre hovedfaser i projektets liv: Ansøgning, kontraktforhandling og gennemførelse. Få hjælp af VIF med din EU-ansøgning. Vi tilbyder en række gratis ydelser. Kig på 2.1 Ansøgning Når ideen er på plads, skal der skrives en ansøgning. Den skal udformes efter en skabelon, som hentes samtidig med, at du registrerer ansøgningen i EU s elektroniske ansøgningssystem. Når du opretter ansøgningen bliver du bedt om en række administrative oplysninger, som fremgår af et Excelskema på VIFs hjemmeside under finansiering og forskningsmidler fra EU. Efter indsendelse screenes ansøgningen for formelle fejl. Hvis den er fejlbehæftet eller indsendt for sent, afvises den uden at komme til fagfællebedømmelse. Hvis den er ok, sendes den til uafhængige forskere, som vurderer ansøgningen i forhold til EU s evalueringskriterier. 3

4 2.2 Kontraktforhandling Hvis EU finder ansøgningen støtteværdig indkalder de projektets koordinator til kontaktforhandlinger. At blive indkaldt betyder ikke, at EU er forpligtet til at give projektet penge. Der er tale om en reel kontraktforhandling, hvor EU kan stille krav, komme med forslag eller ønske uddybende forklaringer. Det gælder alle aspekter af projektet, både faglige og økonomiske. På et tidspunkt i forløbet udsendes Grant Agreement Preparation Forms (GPF), som udfyldes af alle deltagende partnere. GPF angiver navne og kontaktoplysninger på dem, der skal underskrive kontrakten med EU og administrere projektet, når det går i gang. Når alt er forhandlet på plads, sender EU et udkast til Grant Agreement. Der er tale om en standardtekst, der ikke kan gøres til genstand for forhandling. Konsortiet skal indbyrdes lave en samarbejdsaftale, der regulerer rettigheder, økonomi og forskellige ledelsesmæssige forhold. I Region Hovedstaden er det obligatorisk at sende aftalen til gennemgang hos VIFs juridiske konsulenter. 2.3 Projektgennemførelse Projektet kan gå i gang, og det er først nu, man kan bruge penge og forvente at få dem dækket af EU. EU kræver, at der aflægges regnskab og gives en faglig rapport over fremskridt ca. hver 18. måned. Indledningsvis udbetaler EU en større portion af den samlede maksimale tilskudssum, efterfølgende får man sine udgifter refunderet, når man har fået godkendt regnskaberne. Efter afslutning af det faglige arbejde indsendes en slutrapport, både med videnskabelige resultater og det endelige regnskab. 3.0 Brug af PIC-nummer PIC-nummer står for Participant Identification Code, og nummeret skal sikre, at man undgår at oplyse stamdata om ens juridiske tilhørsforhold gentagende gange. Forskere, som deltager i EU-finansierede forskningsprojekter, skal være opmærksomme på, at EU ikke anerkender danske offentlige hospitaler som selvstændige juridiske enheder ( Legal Entities ). Det betyder, at det er Region Hovedstadens PIC-nummer, som skal anvendes for at undgå, at kontrakter senere erklæres ugyldige eller skal genforhandles. Regionens PIC-nummer er: Der må aldrig ændres i de stamdata, som brug af PIC-nummeret automatisk indsætter i EU s skemaer i elektroniske systemer og databaser. 4

5 Anne O. Jørgensen Tlf Vi gør opmærksom på, at Anne Overgaard Jørgensen fra VIF er udpeget som administrator af regionens data i EU s Paticipant Portal. Hun kan bl.a. bistå med korrekt udfyldelse af de administrative skemaer i EUansøgninger. 4.0 Underskrifter på kontrakter og konsortieaftaler EU forlanger underskrift på kontrakter fra en person, der har tilladelse til at tegne den juridiske enhed. EU beskriver ovenstående person som en authorised representative to sign the grant agreement or to commit the organisation for this project. EU tillader kun to underskriftberettigede! I Region Hovedstaden er det besluttet, at kun medlemmer af hospitalets direktion kan underskrive kontrakter og konsortieaftaler i forbindelse med EUprojekter. Find kontaktoplysninger på Inden en konsortieaftale ( Consortium Agreement ) kan underskrives, skal den til gennemsyn hos juristerne i VIF. Her vil de, sammen med de medarbejdere der arbejder med EU-finansiering, gennemgå udkastet for at sikre sig, at dine rettigheder som forsker tilgodeses, og at dansk lovgivning og regionale regler ikke overtrædes. Du bør sende os alle udkast til kontrakter, konsortieaftaler og Description of Work (anneks 1 til EU-kontrakten), så snart du modtager dem. Der er ofte tale om omfattende dokumenter, hvor behandlingen kan tage tid. Er du koordinator, vil vi kraftigt anbefale du tidligt i ansøgningsprocessen kontakter VIF. I forbindelse med kontraktforhandlinger skal oplysninger om underskriftberettigede personer indsættes i det skema, som findes på VIFs hjemmeside under finansiering. 5.0 Konsortieaftale EU forlanger, at partnerne bag en ansøgning, senest når kontrakten med EU underskrives, indgår en konsortieaftale. Aftalen, som indgås mellem partnerne, skal overholde en række minimumskrav fra EU, men har som sådan ikke noget at gøre med selve EU-kontrakten. 5

6 Konsortieaftalen, kaldet Consortium Agreement (CA), er en samarbejdsaftale mellem partnerne i et EU-projekt og vil ofte indeholde regler om: Fordeling af intellektuelle rettigheder Beslutningskompetence Adgang til andre partneres resultater Publikationsrettigheder Udbetalinger Fortrolighed Erstatningspligt Aftalen er juridisk bindende, men hvis der er uoverensstemmelse mellem dens indhold og EU s regler, er det EU s regler, som er bestemmende. Find kontaktoplysninger på Hvis du er koordinator på et EU-projekt, bør du tidligt i ansøgningsforløbet kontakte VIF med henblik på at få vores assistance til at udarbejde et udkast til konsortieaftale. Hvis du er partner i et projekt skal du, så snart du modtager udkast til aftalen, også kontakte VIF. Region Hovedstadens regler for ekstern finansieret forskning kræver, at alle EU-kontrakter og -konsortieaftaler gennemses af VIFs juridiske konsulenter, inden hospitalets direktion underskriver dem. 6.0 Projekt- og faglig ansvarlig I EU-projekter skal der både være en projekt- og en faglig ansvarlig. Den projektansvarlige er ansvarlig for de administrative forhold mens den faglige skal sikre, at de forskningsmæssige opgaver udføres. 6.1 Projektansvarlig for administrative forhold EU beder i forbindelse med kontraktforhandlinger om navn og kontaktinformationer på person in charge of administrative, legal and financial aspects in this project. Den, som udpeges til opgaven er bindeled mellem EU og projektet, når det gælder juridiske, administrative og økonomiske forhold om projektets gennemførelse. VIF anbefaler, at det er en person, der har løbende, tæt kontakt til den forskningsfaglige kontaktperson samt et godt kendskab til EU s regler for økonomisk administration af EU-midler. I kontraktforhandlingen skal data indsætte i skema A2.4, som kan findes på VIFs hjemmeside under finansiering. 6

7 6.2 Faglig ansvarlig kontaktperson Der skal også være en faglig ansvarlig kontaktperson i et EU-projekt. EU beskriver personen som person in charge of scientific and technical/technological aspects in this project. Den fagligt ansvarlige kontaktperson skal være den forsker, som formelt har ansvar for, at de forskningsmæssige opgaver, som projektet indebærer, gennemføres i overensstemmelse med kontraktens tekniske anneks (reelt en revideret udgave af ansøgningen). Oplysningerne skal indsættes ligeledes i skema A Flere Region H. hospitaler i samme EU-projekt Rent juridisk vil EU kun anerkende én partner, og det er Region Hovedstaden. Hvis der indgår flere Region H. hospitaler får det derfor konsekvenser, som du skal være opmærksom på fra start af. Da EU kun anerkender Region Hovedstaden som partner, kan der kun optræde ét hospital i skemaerne til trods for, arbejdet udføres på to eller flere hospitaler. Ligeledes betyder det, at ét hospital, på vegne af alle deltagende hospitaler, modtager penge fra koordinator. VIF anbefaler, at man fra starten laver en klar aftale mellem de deltagende afdelinger / hospitaler om, hvem der formelt står som ansvarlig for deltagelse i projektet. Vi er klar over, det kan give et skævt billede af hospitalernes EU-aktiviteter i forhold til regional intern profilering, men da EU s regler er ubøjelige med hensyn til at anerkende det enkelte hospital som en selvstændig og uafhængig juridisk enhed, er det et forhold, som skal afklares mellem hospitalsledelserne internt. 8.0 Administration af EU-projekter Når projektet er i hus, skal det administreres, både fagligt og økonomisk. Det første kan volde problemer, men sjældent mere end andre store langvarige forskningsprojekter. Det administrative kan dog føles svært. 7

8 En forudsætning for at undgå problemer er omhyggelig budgetlægning. En stor del af de problemer, man kan løbe ind i, skyldes ofte et budget, som er lavet i hast og derfor ofte har mangler af den ene eller anden art. Samtidig har mange den opfattelse, at EU forlanger noget meget specielt, men det gør de ikke. EU har som grundlæggende regel, at deres projektmidler skal behandles på samme måde som andre eksterne forskningsmidler i organisationen. Man skal bruge de samme systemer, samme regnskabsregler og følge samme regionale regler som ved andre eksternt finansierede forskningsprojekter. Regionens egne regler for EU-midler er helt klare (og gælder også for alle andre projektmidler): Alle midler, som Region Hovedstaden modtager i tilskud fra indenlandske og udenlandske givere, håndteres på linje med de offentlige midler, der bevilliges via Regionsrådet Det særlige ved EU-midler er, at der er tale om tilskud, som betales, når man overfor EU har godtgjort, at udgiften er afholdt. Dvs., at, bortset fra den forudbetaling man får ved projektstart, betaler EU kun de udgifter, man sender en regning på. Det sker ved, at man ca. hver 18 måneder sender et regnskab, hvor man specificerer de udgifter, man har haft til personale og driftsudgifter. EU dækker herefter de godkendte udgifter. Find kontaktoplysninger på Man skal være meget opmærksom på, at EU forlanger, man gemmer al dokumentation i forbindelse med projektet i fem år efter den sidste udbetaling har fundet sted. Det betyder, man skal gemme alle forsøgeprotokoller og -data, regnskabsbilag, ansættelseskontrakter, elektroniske fakturer mv. i original længere tid end det normalt kræves af dansk lovgivning. Grunden er, at EU, indtil fem år efter projektet er slut, kan kræve EU-revision af det. I forbindelse med en ansøgning kan VIF bistå med budgetlægning, og vi svarer gerne på spørgsmål om administration af projekter i det omfang vi kan. 8

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen En manual med gode råd og krav til økonomistyring af bevillinger fra Projektpuljen og MENA

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere