Hæmostase og trombose Disposition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæmostase og trombose Disposition"

Transkript

1 tn ctnctti, v- Hæmostase og trombose Disposition Det hæmostatiske system Diagnostik af hæmostaseforstyrrelser Arvelige blødersygdomme (hæmofihi og von Willebrands sygdom ) Venøs tromboemboli (trombofili ) Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC ) Koagulation-studenterunderv. Det hæmostatiske syste m Funktion og dysfunktion Systemets funktion er standsning a f blodtab fra karbanen efter vævsskad e Forstyrrelser af systemet medføre r Blødning (hæmorragisk diatese ) Blodpropdannelse (trombose ) Blødning og blodpropdannels e Koagulation-studenterunderv. 2 1

2 Primær og sekundær hæmostase Før kad Efter vævsskade LØS Stabiliseret blodnladerron blodniad Koagulation-studenterundere. 3

3 ~l~ 1,~'3 u,o+o DEN PRIMÆRE H/EMOSTASE Før vævsskade von Willebrand fakto r 0 Fibrinogen ~ Thrombocy t 42 0 Kollagen Karendotel Subendote l Efter vævsskade Thrombocytadhæsio n 0 Tromboxan AZ ADP Serotonin Faktor V Fibrinogen von Wi etrend fakto r Thrombocytagg regat io n Koagulation-studenterundere. 4

4 von Willebrand Fakto r Betydning for thrombocytadhæsio n + ==,1A-,. y,.a,2 2:,,az ^,:rv:t :fk.iftem E SUBENDOTHELIU M Koagulation-studenterunderv. 5 KOAGULATIONSSYSTEM ET In vitaaktiverin g In vivo aktivering Overfladekontakt Veevsskade FXII, PK, K VF ~ FVII FVlla VF FM FXIa ~ FIX FIX a FVIIIa 4--- FVII I FX_ FXa FVaj FV FXII I -' 1 Prothrombi n Thrombin - FXllla Fibrinogen Fibrin Fibri n (krydsbundet ) Koagulation-studenterunderv. 7 1

5 Struktur af vitamin K-afhængige Propeptid Vitamin K-afhænglg K arboxylase Aghh. 4f.YYYYY hæmostasep roteine r ~e "aik%i~3amir Gla-domæne K Karboxylg I utamyl reste r r,fi~'ik$s~4o"$l~v~ 1':~;Ti3"fi:~i`",:' Pntlaeaåln FakeerYll FaktorIX K '4.3i,~:x`:'sSåa.'i.z. r.k3 `~ ;iwl~ ~ '~.^r::cf:'iå FØ X Protein C K Protein S Koagulation-studenterunderv. 8 Aktivering af faktor X Mode l 4~L1`~r~r~ ~ `" ~: :ry~.l4.0 ru~ij~i.'~!r ~~i;.k.,c,~.~' ~~~ti~7~ Koagulation-studenterunderv. 9. 1

6 ~`r,. ~ ~,, a., r I ~ ~,. Koagulation 'WRq~ 7 i P,~~~ ~~~' S, ' fi~,; ~~,~ 5y~t~" '!~ ± I.~:~.. Antikoagulation r ~ ";i~,,~r'a, ~,, ~ z~ o ~;,. -. ~ i......, ~~;, m. ~ ~fi `i. ~ r.. - r - ;d. ~'.,.., FIXa F /- * FX FXa FVa Prothrombin Fibrinogen ~ y FVIII i <2tltithrombin-H S Thrombi ~Antithrombin-H S J Fi rin Fibrin nedbrydningsprodukte r Plasm in inhibito r Jasmin Plasminogen PA I -1~ Vævs-plasminogen ~ aktivator Thrombi n Trom bomoduli n Protein Ca Protein S Protein C Fibrinolyse Koagulation-studenterundere. 12

7 Screening af den hæmostatiske funktio n GRUNDIG ANAMNES E Objektive symptomer og familiær disposition til blødnings- eller trombosetendens Medicin (trombocythæmmende farmaka, K- vitamin-antagonist, heparin ) KLINISK UNDERSØGELS E Blødning fra hud eller slimhinde r Posttrombotiske senfølger, varice r Koagulation-studentenmderv. 1 3 Klinik ved blødningstenden s PRIMÆR SEKUNDÆ R KLINIK HÆMOSTASE HÆMOSTASE DEFEKT DEFEKT Petekkier (thrombocytopeni) Nej Ekkymoser Ja Ja Led/- muskelblødning Nej Ja Slimhindeblodning Spontan Ved traume Postoperativ eller posttraumatisk Straks Forsinket blødning Koagulation-studentenmderv. 14 Screeningsundersøgelse r for blødningstendens P-Koagulation, intern+fælles vej (APTT) P-Koagulationsfaktor II+VII+X (INR) B-Thrombocytter Koeg ulation-studenterunderv. 15 1

8 APTT er forlænget ved : Nedsat funktion af en eller flere koagulationsfaktorer til under ca. 30% af middelnormalværdien Heparinbehandlin g Lupus antikoagulan s Koagulation-etudenterunderv. 18 APPT Screener den totale aktivitet af alle faktorer i interne reaktionsvej,.~.~ n.. Intern Ekstern XII OverfadcltonØt XI XIIa XI~. X ~ IX.. IXa- Vllla ~.,~.. Va Prothrombin-O Thrombin Koagulationsfaktor ll+vli+ X Analyseprinci p Baseret på aktivering af koagulationsprocessen i plasm a med vævsfaktor og Ca 2 efterfulgt af måling af koagulationstide n Roagulation sdrdentcnmderv Koagulation atudentønderv. 19 1

9 Koagulationsfaktor II+VII+X Screener den totale aktivitet af alle faktorer i eksterne reaktionsvej Intern Overfadekonblct XII~'xII, xr""ti XIa IX... TX~ VIII. V Ekstern VII(a) = TF Xi ' Va I Prothrombin--~0 Throtnbin INR-begrebet INR = International Normalized Rati o INR er indført af WHO for at standardisere kontrol af AK-behandlin g INR er et mål for hvor meget koagulationstiden af patient-plasm a forlænges i forhold til koagulationstiden af normal-plasma (relativ tid ) INR stiger ved øgning af Warfarindosis Ko.guLation-shdentenØerv. 20 Koagulation-studentemnderv. 2 2 Koagulationsfaktor II+VII+X Indikatio n Kontrol af AK-behandling med Warfari n og andre vitamin K-antagoniste r Screening for blødningstenden s Diagnostik og kontrol af leverinsufficiens Mistanke om vitamin K-mange l Koegul.tØ-swdactoruoderv. 21 AK-behandlin g Ca er i længerevarende AKbehandling i Danmark. Hyppigste årsager: Kronisk atrieflimren (>60 år) Mekaniske hjerteklappe r Venøs trombose og lungeembol i Antifosfolipid Syndro m Koagulation-.dente nnderv. 23 1

10 AK-behandlin g Terapeutisk interva l Arvelige blødersygdomm e Incidens per Mekaniske hjerteklapper : 2,0-3,0 eller 2,5-3,5 afhængig a f klaptype og positio n Alle andre indikationer: 2,0-3,0 INR SYGDOM Von Willebrands sygdom Hæmofili A Hæmofili B INCIDENS KoagulatØ-studenterunderv. 24 Koagulation-atudentaundrn. 26 Hyppigste blødersygdomm e Von Willebrands sygdo m Mangel på von Willebrand-fakto r Autosomal dominant arvegang HæmofiliA og B Mangel på faktor VIII (A) og IX (B ) Recessiv X-bundet arvegan g Klassifikation af von Willebrands sygdom Type 1(>70%): Delvis mangel på normal vwf og faktor VIII - milde til moderate symptomer Type II (15-20%) : Tilstedeværelse af vwf med abnorm struktur/funktion og ofte mange l på faktor VIII - milde til moderate symptomer Type Ill (2-5%): Næsten komplet mangel på vwf og faktor VIII - svære symptome r Koagulation-stud.taunderv. 25 Koagulation-studaiterunderv. 27.2

11 Klassifikation af hæmofil i Sværform (ca. 50%) : < 1% af normal aktivitet Moderatform : 2-5% af normal aktivite t Mild form : > 5% af normal aktivitet Gendiagnostik er et vigtigt supplement ved klassifikation af sværhedsgra d Venøs tromboembolis k sygdom Årlig incidens per Akut venøs tromboemboli : 1 0 Fatal lungeemboli : 2 Prævalens per Posttrombotisk syndrom : 20 0 Koagulation-studentenaderv Koagulation-atudenterunderv. 30 Sygdomsdebut af blødersygdom Svær blødersygdo m Første leveår med spontane blødninger o g blødning efter minimale traume r Moderat til mild blødersygdom Tidlig barnealder til voksenalder me d blødning efter minimale traume r Venøs versus arteriel trombos e Fællestræk Multifaktorielt betinget Forskelle Arteriel trombose opstår primært pga. inflammatoriske forandringer i karvægge n (atherosclerose ) Venøs trombose opstår primært pga. hyperkoagulabilitet kombineret med ændred e flowforhold i blodet Koagulation-studen. 29 Koagulation-eWdentemoderv. 31.3

12 Venøs versus arteriel trombos e Genetiske abnormiteter af hæmostaseproteiner bidrager væsentligt til de n venøse tromboses patogenese (i ca. 30% af tilfældene). Der er ikke evidens for at abnormitete r af hæmostaseproteiner spiller en kritisk rolle for den atherosklerotiske proces, men arteriel trombose bidrage r væsentligt til dens symptomatolog i Koagulation-studentøundety. 32 DVT i underekstremiteterne Opstår som regel i lægmuskulaturens vene r (distal eller crus-dvt) Ca. 20% spreder sig til proksimale dybe vener inden for en uge (proksimal DVT ) Kliniske symptomer optræder som regel først efter proksimal spredning Proksimal spredning medfører risikoøgning for klinisk manifest lungeemboli fra < 2% ti l ca. 30 % Koagulation-studøtaunderv. 34 Lokalisation af DVT Underekstremiteterne: 90 % Overekstremiteterne: 8 % Usædvanlige steder: 2 % Viscerale vener (fx mesenterial-, portal-, lever-, milt-, nyrevener ) Cerebrale vener (sinus sagitalis ) Venøs tromboembol i Risikofaktore r Genetiske Venøs tromboembol i Erhverved e Koagulation-studenteronde v KosguWiØdudeØauodav. 35 4

13 Incidens af venøs tromboemboli versus alde r Medfødt trombofil i Genetiske defekter : Mangel på antithrombin, protein C og protein S, Faktor V Leide n (Arg506G1n) og prothrombin G20210A Arvegang : Autosomal dominant lav klinisk penetran s Sygdomsdebut : Som regel efter pubertete n Klinik : Venøs tromboemboli opstår spontant eller efter minimal provokatio n Ko~Bulåion ~dåeøenmdav. 36 KoaBulalion-studentaunderv. 38 Erhvervede risikofaktorer fo r venøs tromboembol i Risikofaktor Risikoøgning Graviditet 4 Puerperium 1 4 Oral kontraception 4 Postmenopausal hormonsubstitution 3 Immobilisation /hospitalisering 1 0 Kirurgi/traume 1 0 Tidligere DVT 8 Cancer 5 Prævalens og risikoøgning ved genetisk e risikofaktorer for venøs trombofil i Risikofaktorer Almene Befolkning 1. gangs tromboemboli Relativ risikoegning (%) (%) (% ) Faktor V Arg506G1n Leiden - heterozygote - homozygote 6,5 0, , Prothrombin G20210A Antithrombin-mangel - type 1 defekt - type 2 defekt 0,02 0,1 Protein C-mangel 0,3 3 7 Protein S-mangel 0, Koagulation- studenternnderv. 37 Koagulation-aWdenterunderv. 40 1

14 Diagnostik af akut venø s trombose og lungeembol i Kun ca.25% med symptomer på DV T eller lungeemboli får verificere t diagnosen med objektiv metodi k Baseret på kombination af billeddiagnostik (ultralyd, perfusions- /ventilationsscintigrafi) måling af fibri n D-dimer og klinisk sandsynlighed Varighed af AK-behandling efter akut venøs tromboembol i Risikogruppe 1. tilfælde, reversible risikofaktorer Recidiv eller 1. tilfælde, spontant opstået med eller uden vedvarend e risikofaktorer Varighe d 6 uger-6 månede r 6 måneder-livslang KoaguktØ-studentaunderv. 41 Koagulation-Mudenterunderv. 4 3 Venøs tromboembol i Behandling Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) Antitrombotisk behandling med heparin (virker straks) og warfari n (fuld virkning i løbet af en uge ) Tidlig mobilisering T.E.D.- støttestrømpe r Definition: Syndrom karakteriseret ved udbredt intravaskulær koagulation forårsage t af prokoagulante substanser dannet i eller ti l ført blodet udefra. Konsekvens : Dannelse af okklusive tromber i mikrocirkulationen, iskæmi og blødning. Mortalitet: 15-25%. Koagulation-etudenterunderv I-2002 Koagulation-atudenterundav

15 DIC Arsag Vævsfaktor-betinget massi v trombindannelse i blode t Nedregulation/svigt af det antikoagulante beredskab (antithrombin, protein C) og det fibrinolytiske syste m DIC Udløsningsmekanism e Nedbrydning af barrieren mellem blo d og vævsfaktor-holdige cellerlvæv ve d beskadigelse af vævsfaktor-holdige væv, f x traumer, forbrændinger og placentaløsning vævsfaktor-holdigt materiale trænger ind i blodbanen, fx i form af amnionvæske - embolier og cancercelle r KoagulatØ-studenterunderv. 45 Koagulation-etudenteruadorv. 47 DIC Udløsningsmekanism e Systemisk Inflammatorisk Respons Syndro m (SIRS), fx ved sepsis, traumer og forbrændinger. SIRS medfører cytokin-medieret gensidi g aktivering og interaktion mellem karendothel, monocytter, granulocytter samt thrombocytter o g udløser opregulering af VF på monocyttemes overflad e nedregulering af karendohlets antikoagulante funktio n hæmning af fibrinolysen p.g.a. stimulation af karendotehlets PAI-1 sekretion. DIC Fremmede faktore r Shock Acidose Hypoksæm i Vaskulær stase Dehydrering Nedsat funktion af RES (eliminerer trombogene substanser) Oxygenradikale r Koagulation-studentaunderv Koagulation-stu daiterunderv. 48 2

16 DIC flowdiagra m SIRS/Nedb rydning af vævsfaktor-blodbarriere n l Hæmostatisk systemaktiverin g I Fibrinolys e mikrocirkulationen Cirkulerend e fibrinnedbrydningsprodukter Forbrug af thrombocytter o g koagulationsfaktorer Klinisk : Mikrovaskulæ r trombos e Koagulation-studenterunderv. Klinisk: Blødning 4 9 Tilstande kompliceret med akut DI C Sepsis Massiv vævsskade ved traumer, forbrændinger, akut levernekrose og kirurg i Akutte obstetriske komplikationer, såso m placentaløsning og amnionvæske embolie r Inkompatible blodtransfusioner med hæmolyse Komplikation til kemoterapi ved cance r Koagul ati on-studente run derv. 50 1

17 Tilstande kompliceret med subakut eller kronisk DI C Cancer-især solide tumore r (adenocarcinomer) og hæmatologisk cance r (akut promyelocyt leukæmi ) Intrauterin fosterdød Levercirrhose Aorta aneurisme r Hæmangiome r DIC Klini k BLØDNING CNS: Intracerebral hæmorag i Hud: Petekkier, ekkymoser Nyrer: Hæmatur i Slimhinder: Epistaxis, gingival blødning Mave-tarm: Blødnin g Koagulation-atudø tenmderv. 51 Koagulation-studentcrunderv. 53 DIC Klini k MIKROVASKULÆR TROMBOS E CNS : Delirium, com a Hud : Fokal iskæmi og blødning, superficiel gangræ n Nyrer: Uræmi, oligouri, kortikal nekrose Lunger : Respiratory distress syndrom e Mave-tarm : Ulcerationer DIC Laboratoriediagnostikl-kontrol Primær hæmostase - B-Thrombocytter (1 ) Koagulante proteine r P-Koagulation, intern+fælles vej (APTT) (t ) P-Koagulationsfaktor II+VII+X (INR) ( f ) P-Fibrinogen(funktionel) (1 ) Antikoaqulant protei n - P-Antithrombin (1 ) Markør af hæmostatisk systemaktiverin q P-Fibrin D-dimer ( t ) Koagulation-stadenterunderv, 52 Koagulation-studenterunderv. 54 1

18 DIC Behandling - generel t Elimination af udløsende faktorer antibiotika, reponering af fakturer, fjernelse a f nekrotisk væv og uterusindhold (fosterdød ) Opretholde væske- og elektrolytbalance Korrigere shock og organsvigt (fx respirations- og nyreinsufficiens ) Kronisk DI C Behandling Ofte inge n Profylaktiske doser af ufraktionere t heparin Acetylsalicylsyre Koagulation-etudenterundcrv. 55 Koagulation-studenterunderv. 57 AKUT DI C Substitution med blodkomponente r SAG-M, thrombocytkoncentrat, fris k frosset plasm a Antithrombin ved subnormalt antithrombinniveau med massivt trombotisk moment o g forventet høj mortalitet Protein C ved sepsis og dysfunktion af flere organer Koagulation-atudentennderv. 56 2

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde 5. UDGAVE 2009 Side 5 Formandsberetning DSTH 2009 Side 9 Referat fra DSTHs Efterårsmøde Side 19 Referenceintervaller for børn for koagulationsanalyser Side 23 Venøse tromboser hos børn Side 30 International

Læs mere

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK)

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 17. juni 2013 1 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

Den lille Neurokirurg

Den lille Neurokirurg KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille Neurokirurg Af Asma Bashir, læge 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk Kompendium Kittelbog: s. 113-141 Basisbog

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 9. december 2009 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle Petersen,

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik 1 Autosomal dominant polycystisk nyresygdom 6.6.2012 Af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Indhold Arbejdsgruppens medlemmer Arbejdsgruppens kommissorium Autosomal dominant polycystisk

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning præget af kredsløbssvigt, skal balanceret

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin

Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin Til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) er rapporteret tre alvorlige utilsigtede hændelser hos patienter i behandling med

Læs mere

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1 De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Fredrik Bajers Vej 7C Phone +45 96 35 87 00 Fax +45 98 15 17 39 http://www.hst.aau.dk Titel: Tema:

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER 2005 INDHOLD Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Sygdommens natur, diagnostik og epidemiologi Janne Milton, Charlotte Anker,

Læs mere

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ******

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** DanskReumatologiskSelskab 2 www.danskreumatologiskselskab.dk 2 DanskReumatologiskSelskabsKliniskeRetningslinjeforDiagnostik,BehandlingogMonitoreringafReumatoidArtrit*

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Klinisk Dermatologi & Venerologi asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere