Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II"

Transkript

1 Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II

2 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen Indledning Overordnede opgaver Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab Informationshåndtering Koordination og samarbejde Krisekommunikation

3 Krisestyringsorganisationen 1.0 Indledning Regionsrådet og kommunalbestyrelsen i Billund Kommune skal jf. gældende Sundhedslov 210 stk. og Beredskabslov 27 udarbejde og vedtage en samlet plan for sundhedsberedskab. Lovgrundlag: Billund Kommune er forpligtet til at indgå i Sundhedsberedskabet i medfør af Beredskabslovens om Beredskabsplanlægning inden for den civile sektor og Sundhedslovens 210 om planlægning og gennemførelse af Sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen er endvidere udarbejdet på baggrund af Sundhedsloven LBK nr. 913 af 13. juli 2010 LBK af gældende udgave af beredskabsloven nr. 660 af 10. juni 2009 og gældende udgave af epidemiloven LBK nr. 814 af 27. august 2009 om planlægning af sundhedsberedskabet m.m. I Sundhedslovens 210 er det fastsat at regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal planlægge og gennemføre sådanne foranstaltninger, at der sikres syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Sundhedsberedskabsplan. Regelgrundlaget for planlægningen er: Sundhedsloven 210 (LBK nr. 913 af 13. juli 2010) Beredskabsloven (LBK nr. 660 af 10. juni 2009) Epidemiloven (LBK nr. 814 af 27. august 2009) Lægemiddelloven (LOV nr af 12. december 2005) Bekendtgørelser om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale sundhedsberedskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. (BEK nr. nr af 9. december 2011) Definitioner: Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv., udover det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser (som f.eks. en pandemi), herunder krig. Planerne skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab og baseres på en fleksibel tilpasning af det daglige beredskab til den aktuelle situation. Sundhedsstyrelsen fastlægger overordnede retningslinjer for Sundhedsberedskabet ved konkrete hændelser, som f.eks. en pandemi. Delelementer i Sundhedsberedskabet: Det samlede sundhedsberedskab inddeles organisatorisk i følgende delelementer: 1. Sygehusberedskabet, herunder den præhospitale indsats. a. Sygehusberedskabet dækker beredskab i det samlede sygehusvæsen, dvs. på offentlige og private sygehuse med henblik på at der under større ulykker og hændelser, samt under krigsforhold kan ydes syge og tilskadekomne behandling på sygehus eller uden for sygehusenes b. Den præhospitale indsats betegner den indsats, der foregår uden for hospitalet fra en person bliver ramt af sygdom eller kommer til skade og til vedkommende er færdigbehandlet eller modtages på sygehus eller tilsvarende behandlingssted. 2. Beredskabet i den primære sundhedstjeneste: a. Dækker sundhedsberedskabet i kommunerne og i den del af regionens sundhedsvæsen der ligger uden for sygehusene. 3

4 3. Lægemiddelberedskabet: a. Dækker beredskabet af lægemidler og medicinsk udstyr, der kan imødekomme de ændrede krav til forbrug, forsyning og distribution, som må forudses ved en større hændelse. Beredskabet i den primære sundhedstjeneste i Billund Kommune er Ældreområdet og Sundhedsplejen. Sundhedsberedskabsplanen består af seks afsnit, som skal ses i en sammenhæng. Krisestyringsorganiseringen Afsnittet er en overordnet og generel beskrivelse af formålet med kommunens sundhedsberedskabsplan, organisering af sundhedsberedskabet, kerneområder samt rolle- og ansvarsfordeling. Indsatsplaner, herunder actioncard Afsnittet beskriver den operative del af planen med konkrete procedurer for håndtering af specifikke opgaver/funktioner, relevante telefonlister mv. (Vedlægges som fil til inspiration i det videre arbejde) Sundhedsberedskabsplanen er en del af det samlede beredskab i Billund Kommune, og er udarbejdet i et samarbejde mellem Social og sundhedsforvaltning, Børn og kultur forvaltning samt Teknik og Miljøforvaltning (Beredskabet). Sundhedsberedskabsplanen er ansvars- og ledelsesmæssigt forankret i Social og Sundhedsforvaltningen. Formålet Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation(fx ved større ulykker som katastrofer, hændelser og krig) samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe kommunen og dens borgere, tilbage til en normaliseret situation. Formålet med sundhedsberedskabsplanlægningen er endvidere at sikre at kommunen også vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation. De generelle principper for beredskabsarbejde Planen baseres på følgende principper: Sektoransvarsprincippet: Den myndighed, der har ansvaret for et område til daglig, bevarer ansvaret i en krisesituation. Myndigheden er ansvarlig for at planlægge for videreførelse af de kritiske funktioner, den er sektoransvarlig for. Lighedsprincippet: Den organisation og de procedurer og ansvarsforhold, der anvendes til daglig, benyttes i videst muligt omfang også i en krisesituation. Nærhedsprincippet: Beredskabsopgaverne løses i videst muligt omfang på det organisatoriske niveau, som er tættest på borgeren. Gyldighedsområde I Billund Kommune er Ældreområdet, Sundhed, Social Tilbud, Fysisk og Psykisk handicappede og Sundhedsplejen omfattet af nærværende sundhedsberedskabsplan. Ajourføring og afprøvning Planen afprøves som minimum én gang i byrådsperioden. Afprøvningen kan være alt lige fra afprøvning af alarmeringsprocedurerne, afholdelse af skrivebordsøvelser og til afholdelse af fuldskalaøvelser. Social - og Sundhedsdirektøren har i samarbejde med Beredskabschefen ansvaret for øvelsens tilrettelæggelse og afvikling. 4

5 Efter øvelsen evalueres planen og tilrettes efter behov. Derudover evalueres planen i forbindelse med reelle indtrufne hændelser. Den ansvarlige for evalueringen er den stedlige ansvarlige leder, hvor hændelsen har fundet sted. 1.1 Overordnede opgaver De overordnede operative sundhedsfaglige beredskabsopgaver for kommunen er følgende: Modtage, pleje og behandle ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem (hjemmesygepleje), herunder samarbejde med de praktiserende læger. Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning af sygehusene (hjemmesygepleje). Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme. Plejeopgaver i relation til særlige situationer, f.eks. ekstremt vejrlig (hjemmepleje og sundhedspleje), drikkevandsforurening eller andre CBRNE-hændelser* 1 Tilvejebringe ekstra hjælpemidler og andet relevant medicinsk udstyr. Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder krisestøtte. Information om situationen og forholdsregler til institutioner i kommunen. Sende forbindelsesofficer til den lokale beredskabsstab, såfremt denne nedsættes, og kommunen indkaldes. Sikre opretholdelse af kommunens øvrige kritiske funktioner på sundhedsområdet. 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabsplanen er en niveau II plan og en integreret del af Billund Kommunes samlede beredskabsplan. Sundhedsberedskabs ledelse i Billund Kommune er opdelt i to plan Sundhedskrisestaben og den Operationelle Ledelse med Tovholderfunktionen som bindeled. Sundhedskrisestaben er sundhedsberedskabets overordnede strategiske og taktiske ledelse. Sundhedskrisestaben med Tovholderfunktionen som bindeled. Den består af Social - og Sundheds direktøren Beredskabschefen. Ældrechefen. Sundhedschefen. Leder af Sundhedsplejen Sundhedskoordinator Direktøren er overordnet ansvarlig på det strategiske niveau og har kontakten til det politiske system og øvrige afdelinger. De seks øvrige er overordnet ansvarlige på det taktiske niveau, og leder arbejdet i sundhedsberedskabet. Et hvert medlem af sundhedskrisestaben kan aktivere sundhedsberedskabet. Ansvarsområder på det strategiske og taktiske niveau: Tværgående information i kommunen Orientering til det politiske niveau 1 CBRNE hændelser betyder kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser. 5

6 Om eventuelt ændret service niveau Om konsekvenser for medarbejderne Kontakt til pressen Kontakt til de faglige organisationer Sikre sig at borgerne orienteres om relevante forhold Sikre implementering og vedligehold af sundhedsberedskabsplanen Opfølgning og evaluering Sikre stedfortræder til afløsning ved fravær, fx sygdom, ferie mv. Tovholderfunktionen Chefen for ældreområdet eller beredskabschefen har tovholderfunktionen, ud fra den givne hændelse Ansvarsopgaver for Tovholder Leder af den operationelle ledelse Koordinering til det øvrige beredskab i kommunen og politiet Kontaktperson ved iværksættelse af Sundhedsberedskabet Medlem af Sundhedskrisestaben og den Operationelle Ledelse Kontaktperson udadtil og indadtil om forhold vedrørende sundhedsberedskabsplanen, herunder kontakt til region og andre myndigheder, Koordinere samspillet mellem strategiske/taktiske niveau og det operationelle niveau Koordinere implementering af sundhedsberedskabsplanen Koordinere vedligehold og udvikling af sundhedsberedskabsplanen Den Operationelle Ledelse af sundhedsberedskabet består af: Tovholder Leder af plejecentre og hjemmeplejen Sagsbehandlende terapeut på hjælpemiddelområdet Teamlederne for plejecentrene, sygeplejen og hjemmeplejen Leder af Sundhedsplejen Den Operationelle Ledelse er ansvarlig for den daglige opgaveløsning på det operationelle plan og de opgaver, som sundhedsberedskabet skal løse. Ansvarsområder på det operationelle niveau: Information til medarbejdere om lokale forhold, der er ændrede pga. iværksættelse af sundhedsberedskabsplanen. Samarbejde om at løse de opgaver som sundhedsberedskabets Action Cards påbyder. Samarbejde om at sikre at ressourcer tilflyder de områder, der er påvirket af den aktuelle situation, så daglige opgaver i videst mulig omfang videreføres. Bidrage med informationer til det strategiske og taktiske niveau. I tilfælde af udbredt sygelighed (over 15 %) blandt personale pga. pandemi orienteres Sundhedskrisestaben. I en sundhedsberedskabssituation skal kommunens organisation omstilles til at løse de vigtigste normale opgaver samt de ekstraordinære opgaver, der uvægerligt vil opstå. Denne omstilling af den kommunale organisation kan indebære, at normale kompetenceforhold ændres i et vist omfang, og at opgavernes løsning må finde sted under ændrede vilkår. Alle kommunens ansatte er forpligtet til at gøre deres yderste for at medvirke til, at kommunen kan løse sine opgaver i en ekstraordinær situation, men sundhedspersonalet og ledere ansat i social- og sundhedsområdet er særligt forpligtet til at give møde på opfordring eller uopfordret. 6

7 Den taktiske beredskabsgruppe Krisestaben for sundhedsberedskabet kan beslutte, at der ved længerevarende hændelser nedsættes en taktisk beredskabsgruppe til at håndtere opgaverne. Krisestaben for sundhedsberedskabet udpeger deltagerne og en formand for denne gruppe afhængig af hændelsestype. Lederne af Ældreområdet, Sundhed og Sundhedsplejen er faste medlemmer af den taktiske beredskabsgruppe, hvor de fungerer som sundhedsfaglige sparringspartnere. Formanden for den taktiske beredskabsgruppe indgår i krisestaben for sundhedsberedskabet. Formand: Lederen af Ældreområdet 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab Modtagelse af varsler og alarmer, mv. Varsler og alarmer kan komme fra flere steder: Lokalt, fx borgere. Kommunalt, fx kommunens beredskab og kommunens egne ansatte ved uvejr, strømsvigt, o.l. Regionalt, fx AMK og praktiserende læger. Centralt, fx Embedslægerne og Sundhedsstyrelsen. Udløsende årsager Sundhedsberedskabsplanen skal aktiveres, når der indtræder ekstraordinære, varslede eller uvarslede hændelser, som kan sætte Kommunens sundhedstjeneste under pres. Sådanne hændelser kan være svigt i forsyningssikkerheden (fx vand, varme, strøm), masseudskrivning fra regionens sygehuse, massevaccinationsbehov, aflastning af sygehusene med behandling af lettere tilskadekomne, plejeopgaver ved hedebølge m.m. ved en større flyulykke i Billund lufthavn når Sundhedsstyrelsen erklærer Danmark for pandemisk ramt område. Sundhedsberedskabsplanen kan aktiveres, når større, udefrakommende, varslede eller uvarslede sygdomsudløsende hændelser rammer kommunen. Aktivering af sundhedsberedskabet Aktivering af sundhedsberedskabsplanen afhænger af, om det er varslede eller uvarslede hændelser. Ved såvel varslede som uvarslede hændelser træffer Sundhedskrisestaben afgørelser om iværksættelse af sundhedsberedskabsplanen. Sundhedskrisestabens opgaver fremgår af et antal udarbejdede Actions Cards. Sundhedskrisestaben træffer afgørelse, når uforudsete og ukendte hændelser, der kræver en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats, indtræder. Sundhedsberedskabet aktiveres altid, når Billund beredskab er blevet kontaktet af Regionens Akutte Medicinske Koordinationscenter (AMK) på grund af en hændelse, der kræver, at sundhedsberedskabet træder i kraft. Der henvises til action card 0 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab. En detaljeret beskrivelse til udvalgte hændelser, hvor der er udarbejdet specifikke anvisninger for handlinger i sundhedsberedskabet. 7

8 CBRNE hændelser(herunder smitsomme sygdomme) Omfatter hændelser af kemisk, biologisk, radioaktive, nukleare eller eksplosiv karakter. Det vil altid være AMK der kontakter kommunens sundhedsberedskab ved CBRNE- hændelser. Indsatsene koordineres med andre myndigheder. De konkrete opgaver, som skal planlægges kan være følgende: Afklare og yde fornøden hjælp til berørte borgere. Varetage pleje og omsorg for ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene. Medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet i sygehusvæsenet for andre sygdomme. Deltage i (masse)vaccination af dele af befolkningen. Deltage i omsorg for personer anbragt i karantæne. Ved CBRNE hændelser kan der indhentes ekspert viden fra 1. Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelse 2. Center for Biosikring og Beredskab, Statens Serums institut. 3. Statens institut for stråleberedskab (radiologisk beredskab) 4. Nukleart Beredskab, beredskabsstyrelsen 5. Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste og kemisk Beredskab. Uddannelse: Beredskabschefen er ansvarlig for at planlægge uddannelse for de beredskabsansvarlige i Billund Kommune. Mødeafholdelse Sundhedskrisestaben afholder møder i henhold til den aktuelle situation, dog mindst en gang årligt. Dagsorden for møde i Sundhedskrisestaben kan tage udgangspunkt i den aktuelle situation. Det kan være relevant at sende en forbindelsesofficer fra sundhedsberedskabet til fora, hvor Indsatsleder- Politi(ISL-PO)/Indsatsleder- Redningsberedskab (ISL-RB)/Koordinerende læge (KOOL) eller den/de bemyndigede giver udtryk for nødvendig repræsentation, det kunne være til den Lokale Beredskabs Stab ved politiet. Endvidere kan AMK indkalde til mødeaktivitet, da de har det overordnede ansvar for koordineringen af sundhedsberedskabet. Afløsning Løses internt i Sundhedskrisestaben. Ved forventede længerevarende hændelser udarbejdes der en plan for afløsning. 1.4 Informationshåndtering Krisestaben for sundhedsberedskabet udpeger en informationsgruppe med ledelse af Kommunikationschef som har til opgave at indhente og bekræfte indkomne oplysninger, som opretholder et ajourført situations billede. Situationsbilledet skal sætte krisestaben for sundhedsberedskabet i stand til at analysere hændelsen/hændelsesforløbet og handle herpå. Situationsbilledet bør: Tage udgangspunkt i informationer fra interne og eksterne kilder. Være så kortfattet som muligt samtidig med at der fokuseres på den konkrete krise Beskrive ændringer i forhold til tidligere situationsbillede Evt. beskrive hvad der ikke må offentliggøres. Indhentning af informationer 8

9 Sundhedskrisestaben kan forvente at modtage informationer fra: Billund Beredskab. Politiet Beredskabsstyrelsen Kommunens forvaltninger Region Syddanmark Kommunens borgere Embedslægerne Sundhedsstyrelsen Informationerne vil tilgå via Telefon Mail I forbindelse med alarmeringen af Sundhedskrisestaben besluttes det, hvem der skal overvåge kommunens telefonnumre, mailadresser og øvrige kommunikationsmidler. IT afdelingen eller Kommunikationschefen. Sundhedskrisestaben skal sikre at Borgerservice der modtager mange henvendelser fra borgere, er informeret om den aktuelle situation. Fordeling af informationer Sundhedskrisestaben træffer beslutning om, hvordan hændelsen skal formidles til de involverede borgere og personale. I samarbejde med AMK træffer Sundhedskrisestaben beslutning om, hvordan pressen og de øvrige medier holdes orienteret. Dokumentation Alle ind og udgående relevante informationer samt Sundhedskrisestabens beslutninger registreres i en logbog. Logbogen tjener endvidere som dokumentation og kan efterfølgende anvendes ved evaluering. 1.5 Koordination og samarbejde Region Syddanmark har ansvaret for den samlede præhospitale indsats ved større ulykker, og Regionen har mulighed for at trække på præhospitale ressourcer samt udrykning fra hospitalerne. Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) har kompetencen til at koordinere den samlede indsats og uddelegere opgaver fra sygehus til lægerne mv. Herunder har AMK bemyndigelse til ved større hændelser at koordinere Billund Kommunes sundhedsberedskab med Regionen. Hospitalet har ansvaret for at medicinsk udstyr, lægemidler og hjælpemidler følger borgeren ved ekstraordinært udskrevne patienter. AMK/hospitalet har samtidig ansvaret for transporten af de ekstraordinært udskrevne patienter. Hvis en sundhedsberedskabssituation gør det nødvendigt, vil AMK iværksætte varsling/ information til de praktiserende læger/vagtlæger i Regionen Akut Medicinsk Koordination (AMK), Odense Universitets hospital Telefonnummeret til AMK er AMK har ved større hændelser bemyndigelse til at koordinere Billund Kommunes sundhedsberedskab med Regionen. 9

10 1.5.2 Lægemiddelberedskabet (herunder medicinsk udstyr, utensilier, forbindsstoffer m.v..) Hvis der opstår situationer med udsigt til mangel på medicin eller medicinsk udstyr i kommunen på grund af en større hændelse, vil regionen søge at afhjælpe situationen evt. ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen. Patienter vil ved ekstraordinært udskrivelse fra sygehusene få medicin med hjem til 48 timer, hvis der er behov herfor, samt hjælpemidler i fornødent omfang Samarbejdet med praksissektoren Der er i Billund Kommune ansat en praksiskonsulent, i tilfælde af forfald er det den lægelige formand for KLU, som koordinerer kontakten til de øvrige praktiserende læger i området. Det kan blive aktuelt fx ved behov for øget tilsyn med borgerne efter udskrivelse, eller behov for anden hjælp fra de praktiserende læger Samarbejde med Embedslægen Embedslægen kan kontaktes for råd og vejledning bl.a. i forbindelse med drikkevandsforurening, smitsomme sygdomme og CBRNE- hændelser. Rådgive om smitteforebyggende tiltag, herunder generelle hygiejniske foranstaltninger Samarbejde med Giftlinjen Giftlinjen på Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden rådgiver om behandling af alle former for forgiftninger. Der rådgives ikke om biologiske toksiner, identifikation af kemikalier eller brug af sikkerhedsudstyr. VIP-nummer (kun behandlere: får 1. prioritet ved kø-dannelse): (døgnåbent alle dage) Samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi Politiets fredsmæssige beredskabsplan omhandler politiets ansvarsområde, og har været et udgangspunkt for kommunens beredskabsplan. Indsatsleder-Redningsberedskab (ISL-RB), Indsatsleder-Politi(ISL-PO) og AMK koordinerer den samlede indsats ved større hændelser Samarbejde med Apoteket Der vil ske et koordineret samarbejde med Grindsted apotek. 1.6 Krisekommunikation Målet med krisekommunikation er at få truede borgere til at tage ansvar for egen sikkerhed på en hensigtsmæssig måde, samt at give relevante informationer til medierne, kommunens borgere og de ansatte. De informationsmæssige opgaver varetages i tæt koordination med Sundhedskrisestaben. Sundhedskrisestaben skal hurtigst muligt fastlægge følgende: Hvem der udtaler sig Foreløbige budskaber Eventuelle ændringer af action card for håndtering af henvendelse fra pressen Beredskabsstyrelsen har følgende råd om den første reaktion 10

11 Reager hurtigt Undgå at skabe et nyhedstomrum, som kan blive fyldt ud af rygter og spekulationer. Fordelene ved en hurtig reaktion vil være større end risikoen for fejl. Tal med én stemme Informationer bør være sammenhængende, entydige og koordinerede, så de ikke bidrager til unødig forvirring og usikkerhed. Vær åben og ærlig Vær tilgængelig for medierne, vær villig til at give informationer, og vær ærlig, både om det I ved og ikke ved. Ukorrekte informationer undergraver troværdigheden og medvirker til at forværre krisen. Udtryk sympati med de direkte berørte personer Kriser betyder, at en række personer vil være påvirket fysisk, psykisk eller økonomisk. Sympati viser, at I bekymrer jer om dem. Giv instruerende information Borgerne har et akut behov for at vide, hvordan krisen kan påvirke dem. Derfor har de behov for information om faktuelle forhold om krisen, og om hvad de skal gøre for at beskytte sig selv, samt om, hvad myndighederne gør. Godkendt i Byrådet d Efterfølgende er høringssvar/ bemærkningerne fra SST indarbejdet. 11

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag 1. Sundhedsstyrelsen Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 Godkendt i byrådet den XX Alarmering af Sundhedsberedskabet i Rebild Kommune Beredskabschefen på tlf. 7011 5511 (Beredskabscenter Aalborgs vagttelefon - døgnbemandet) Beredskabet

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB

VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB 2011 Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab Sundhedsstyrelsen, 2011 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Assens Kommune 2012

Sundhedsberedskabsplan Assens Kommune 2012 Assens Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 3 Planens præmisser... 5 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring og afprøvning... 5 1.1 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 - evalueringsproces, konklusioner og implementering af læringspunkter Øvelsesseminar den 11. maj 2011 Sigrid Paulsen,

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Region Nordjylland Præhospital og beredskabsenheden Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø E-mail: sundhedsberedskabsplan@rn.dk s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Med brev af

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

Beredskabsplan for Ringsted Kommune

Beredskabsplan for Ringsted Kommune Beredskabsplan for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at sikre, at Ringsted

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Høringsversion Juli 2015 Indhold DEL 1: Krisestyringsorganisationen... 5 1.1 Indledning... 6 1.1.1 Formål... 6 1.1.2 Planens præmisser... 7 1.1.3 Gyldighedsområde...

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Forslag, 18. november 2013 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 Indledning... 4 1.1 Overordnede opgaver... 4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den xx. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Hedensted Kommune 2013

Hedensted Kommune 2013 Beredskabsplan for Hedensted Kommune 2013 Sidst revideret den 18.09.2013 Side 1 af 21 Forord... 4 Beredskabsplanens opbygning... 5 1. Indledning... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Opgaver... 6 1.3. Ansvar... 6

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013 Sundhedsberedskabsplan 1. maj 2013 Indhold Side Forord Opdateringer Formål med sundhedsberedskabet Krisestaben Alarmering og aktivering af sundhedsberedskabsplanen Informationshåndtering Kommunens overordnede

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Forord...3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen...3 1.2 Beredskabspligt...3 1.3 Beredskabsplanens

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 28. november 2013 1 Aktivering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

juni 2016 Sundhedsberedskabsplan Thisted Kommune

juni 2016 Sundhedsberedskabsplan Thisted Kommune juni 2016 Sundhedsberedskabsplan Thisted Kommune 2017-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Sundhedsberedskabsplanens formål... 4 1.2 Sundhedsberedskabsplanens lovgrundlag... 4 1.3 Planens præmisser...

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION December 2015 Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN 6 1.1 Sundhedsberedskab 6 1.1.1 Aktivering af sundhedsberedskabet 7 1.2 Akut Medicinsk Koordination 7 1.2.1

Læs mere

Beredskabsplan for Helsingør Kommune

Beredskabsplan for Helsingør Kommune Beredskabsplan for Helsingør Kommune Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 2 1.3 Opbygning... 2 1.4 Afprøvning

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Rødovre Kommune

Sundhedsberedskabsplan Rødovre Kommune Sundhedsberedskabsplan Rødovre Kommune Udkast [under udarbejdelse] 14/009506-1 Del 1 Krisestyringsorganiseringen Indledning Formål med sundhedsberedskabsplanen Formålet med sundhedsberedskabsplanen er

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION BILAG 2 PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION December 2015 Indhold 1 Indledning 3 SIDE 2 Opgaver 3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab 3 4 Aktivering og drift af den

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 2018 2021 FORSLAG Indholdsfortegnelse Indhold Læsevejledning...4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Kerneopgave 1: Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...9 Kerneopgave

Læs mere

Indhold 1.0 Indledning Overordnede opgaver Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Aktivering og drift af

Indhold 1.0 Indledning Overordnede opgaver Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Aktivering og drift af Sundhedsberedskabsplan 2013 Indhold 1.0 Indledning... 2 1.1 Overordnede opgaver... 3 1.2. Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet... 4 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab... 5

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune Generel del - januar 2014 Forord Velkommen til Beredskabsplan for Frederikshavn kommune Frederikshavn

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Albertslund Kommunes beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som f.eks. isvintre, orkaner, epidemier,

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Odsherred Kommune Omsorg og sundhed, Sundhedstjenesten april Sundhedsberedskabsplan

Odsherred Kommune Omsorg og sundhed, Sundhedstjenesten april Sundhedsberedskabsplan Odsherred Kommune Omsorg og sundhed, Sundhedstjenesten april 2017 Sundhedsberedskabsplan 2017-2021 1 Indholdsfortegnelse Indledning : Formålet med sundheds beredskabsplan s 4 1. Kerneopgave Aktivering

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner Generel Generel Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 4 Planens gyldighedsområde... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4 Generelle bestemmelser

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere